+ iMeds.pl

Epsisolde 1 mgUlotka Epsisolde

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA 1)LA UŻYTKOWNIKA

Epsisoklc, I mg, tabletki powlekane

Anastrozolum

Należy zapoznać się z. treści:} ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek F.psisolde i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Epsisoldc

3.    Jak stosować lek Epsisoldc

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Epsisoldc

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK EPSISOLDE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Epsisoldc jest inhibitorem aromatazy. Oznacza to, że hamuje w organizmie enzymy zwane aromatazami. Enzymy te mają wpływ na produkcję w organizmie żeńskich hormonów płciowych, takich jak estrogen. Hamując te enzymy, lek Epsisoldc prowadzi do zmniejszenia stężenia estrogenu w organizmie.

Lek Epsisoldc jest stosowany w leczeniu raka piersi:

Zaawansowany rak piersi u kobiet, u których ustała menstruacja (kobiety po menopauzie).

Skuteczność Icku Epsisoldc nie została potwierdzona u pacjentek z guzami niezależnymi (bez receptora estrogenowego) od swoistych żeńskich hormonów płciowych (estrogenów).

Leczenie pomocnicze (wspomagające) wczesnego raka piersi u kobiet, u których ustała menstruacja (kobiety po menopauzie), i u których wzrost guza zależy (obecny receptor) od swoistych żeńskich hormonów płciowych (estrogenów).

Leczenie pomocnicze (wspomagające) wczesnego raka piersi u kobiet, u których ustała menstruacja (kobiety po menopauzie), i u których wzrost guza zależy (obecny receptor) od swoistych żeńskich hormonów płciowych (estrogenów), i które wcześniej, przez 2 do 3 lat, otrzymywały leczenie pomocnicze (wspomagające) innym lekiem stosowanym w leczeniu raka piersi, tamoksyfenem.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU EPSISOLDE Kiedy nic stosować leku Epsisoldc

jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na anastrozol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Epsisoldc (patrz punkt 6) przed ustaniem menstruacji (kobiety przed menopauzą) w czasie ciąży i karmienia piersią jeśli pacjentka stosuje tamoksyfen

jeśli pacjentka przyjmuje leki zawierające estrogeny, np. hormonalną terapię zastępczą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Epsisoldc:

lek Epsisolde nie jest przeznaczony dla kobiet przed menopauzą lub dzieci

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

jeśli nie ma pewności, czy u pacjentki rozpoczęła się menopauza. W tym przypadku, przed rozpoczęciem leczenia, lekarz prowadzący przeprowadzi odpowiednie badania hormonalne; jeśli pacjentka choruje lub występuje u niej zwiększone ryzyko rozwoju choroby kruchych kości (osteoporozy). W takim przypadku lekarz prowadzący określi gęstość kości przed rozpoczęciem leczenia, i w regularnych odstępach w trakcie leczenia. W razie konieczności, lekarz prowadzący rozpocznie leczenie lub profilaktykę choroby kruchych kości (osteoporozy) i będzie prowadził dokładną obserwację pacjentki.

jeśli u pacjentki występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny < 20 inl/min) lub umiarkowana lub ciężka choroba wątroby, z uwagi na brak wystarczającego doświadczenia klinicznego

Stosowanie leku Epsisolde z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

W trakcie stosowania leku Epsisoldc nic należy stosować leków zawierających estrogen, gdyż neutralizują one działanie leku Epsisolde.

Nic należy stosować leku Epsisoldc razem z lekiem stosowanym w leczeniu raka - tamoksyfenem. Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek Epsisolde nie może być stosowany przez kobiety w ciąży ani karmiące piersią (patrz punkt 2, „Kiedy nie stosować leku Epsisolde*’).

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, by lek Epsisolde wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jednakże w rzadkich przypadkach obserwowano uczucie osłabienia i zawroty głowy w trakcie stosowania Icku Epsisolde. W przypadku wystąpienia tych objawów należy zachować ostrożność w czasie prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Epsisolde

Jeśli u pacjentki stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK EPSISOLDE

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj zalecana dawka leku. to I tabletka powlekana Icku Epsisoldc, I mg, raz na dobę.

Tabletki powlekane należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletki można stosować niezależnie od posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Epsisolde

Doświadczenie z przedawkowaniem jest ograniczone. Pojedyncze dawki do 60 mg lub 10 mg anastrozolu były dobrze tolerowane odpowiednio u zdrowych ochotników pici męskiej lub kobiet po menopaiizie z zaawansowanym rakiem piersi. Pojedyncza dawka wywołująca zagrażające życiu objawy nic jest znana.

Nie ma swoistego antidotum. Dlatego też leczenie przedawkowania jest objawowe.

Pominięcie zastosowania Icku Epsisoklc

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie i przyjąć następną dawkę leku o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania Icku Epsisoklc

Nic należy przerywać stosowania leku Epsisolde przed konsultacją z lekarzem, ponieważ terapia lekiem Epsisolde jest terapią długoterminową. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych ze stosowaniem leku Epsisolde.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem Icku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Epsisolde może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Anastrozol obniża stężenie estrogenu we krwi, co może prowadzić do zmniejszenia gęstości kości w trakcie leczenia lekiem Epsisolde, co u niektórych pacjentek może skutkować rozwojem choroby kruchych kości (osteoporozą) i złamaniami kości np. złamaniem kręgosłupa, biodra lub nadgarstka.

Zanotowano rzadkie przypadki krwawienia z pochwy u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, w pierwszych tygodniach po zamianie dotychczasowej terapii hormonalnej na lek Epsisolde. Jeśli krwawienie się przedłuża, należy to dodatkowo zbadać.

Obserwowano rzadkie przypadki zmian w wynikach badań laboratoryjnych parametrów czynności wątroby (podwyższone stężenie gamma-GT i fosfatazy alkalicznej). Nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego z leczeniem.

Następujące działania niepożądane występujące bardzo często, często lub rzadko miały głównie nasilenie łagodne lub umiarkowane.

Bardzo często:    u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów

Uderzenia gorąca.

Często:    u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100 leczonych pacjentów

Zmęczenie, ból i sztywność stawów, suchość pochwy, utrata włosów, wysypka skórna, nudności, biegunka, ból głowy, zespół cieśni nadgarstka.

Niezbyt często:    u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż. 1 na 1000 leczonych pacjentów

Krwawienia z pochwy, anoreksja (utrata łaknienia), podwyższony poziom cholesterolu, wymioty, senność.

Bardzo rzadko: u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów, w tym pojedyncze przypadki

Zmiany na skórze i błonach śluzowych z powstawaniem pryszczy (rumień wielopostaciowy, zespól Stevensa-Johnsona), reakcje alergiczne, w tym obrzęki skóry i błon śluzowych, pokrzywka oraz ciężkie reakcje nadwrażliwości.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nic wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nic stosować leku Epsisoldc po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nic należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z Ickami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Epsisoldc

Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu jako substancje czynną. Inne składniki Icku to:

Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Karboksymctyloskrobia sodowa (typ A)

Powidon K-25 Magnezu stearynian

Otoczka

Hypromeloza

Makrogol 6000

Olej bawełniany uwodorniony

Skrobia modyfikowana (kukurydziana)

Tytanu dwutlenek (El71)

Jak wygląda lek Epsisoldc i co zawiera opakowanie Tabletki powlekane leku Epsisoldc są okrągłe, białe i dwuwypukłe.

Wielkość opakowań:

14, 20, 28, 30, 84, 100 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot otlpo wiedziałny Heim Pharmaceuticals GmbH Nordkanalstrasse 28 D-20097 Hamburg Niemcy

Wytwórco:

Haupt Pharma Miinster GmbH Schleebriiggenkamp 15,

D-48159 Miinster Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

Epsisolde

Charakterystyka Epsisolde

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Epsisolde, 1 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Biała, okrągła, dwuwypukła tabletka.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie. Nie wykazano skuteczności anastrozolu u pacjentek z komórkami nowotworowymi bez receptora estrogenowego, chyba, że wystąpiła u nich odpowiedź kliniczna na wcześniejsze leczenie tamoksyfenem.

Leczenie wspomagające wczesnego inwazyjnego raka piersi z receptorem hormonalnym u kobiet po menopauzie.

Leczenie wspomagające wczesnego raka piersi z receptorem hormonalnym u kobiet po menopauzie, które przez 2 do 3 lat otrzymywały leczenie uzupełniające tamoksyfenem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Pacjentki dorosłe, w tym w podeszłym wieku: jedna tabletka 1 mg przyjmowana doustnie raz na dobę.

Dzieci: nie jest zalecane stosowanie u dzieci.

Zaburzenia czynności nerek: nie jest zalecana zmiana dawkowania u pacjentek z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby: nie jest zalecana zmiana dawkowania u pacjentek z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby.

We wczesnym stadium choroby zaleca się leczenie przez 5 lat.

Epsisolde jest przeciwwskazany: u kobiet przed menopauzą; u kobiet w ciąży lub karmiących piersią;

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

leki zawierające estrogen nie powinny być stosowane jednocześnie z produktem Epsisolde, ponieważ mogłyby przeciwdziałać jego działaniu farmakologicznemu; podczas równoczesnego leczenia tamoksyfenem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Epsisolde nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku w tej grupie pacjentów.

W przypadku wątpliwości dotyczących stanu hormonalnego pacjentki, należy potwierdzić menopauzę biochemicznie.

Nie ma danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania produktu Epsisolde u pacjentek z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby lub u pacjentek z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min).

Kobiety z osteoporozą lub z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinny mieć wykonane badanie densytometryczne oceniające gęstość mineralną kości, np. metodą DEXA w chwili rozpoczęcia leczenia, a następnie w regularnych odstępach. Jeżeli istnieją wskazania, należy wprowadzić leczenie lub profilaktykę osteoporozy i uważnie ją kontrolować.

Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania anastrozolu z analogami LHRH. Nie należy stosować tych leków jednocześnie, z wyjątkiem badań klinicznych.

Epsisolde zmniejsza stężenie estrogenów we krwi, i dlatego może powodować zmniejszenie gęstości mineralnej kości. Obecnie nie ma odpowiednich danych pokazujących skuteczność bifosfonianów w przypadku zmniejszenia gęstości mineralnej kości spowodowanego przez anastrozol lub ich przydatność w profilaktyce.

Produkt zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi chorobami nietolerancji galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego leku.

Każda tabletka powlekana zawiera sód w zakresie od 0,084 do 0,126 mg. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów będących na diecie z kontrolowaną zawartością sodu.

4.5    Interakcje z innymi Ickami i inne rodzaje interakcji

Badania kliniczne dotyczące interakcji z antypiryną i cymetydyną nie wskazują, aby stosowanie anastrozolu z innymi lekami prowadziło do znaczących klinicznie interakcji za pośrednictwem cytochromu P450.

Anastrozol hamował cytochrom P450 1A2, 2C8/9 i 3A4 in vitro, jednak badanie kliniczne dotyczące interakcji z wafaryną wykazało, że anastrozol w dawce 1 mg nie hamuje znacząco metabolizmu tych substancji, które są metabolizowane przez cytochrom P450. Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji pomiędzy anastrozolcm i bifosfonianami.

Analiza danych bezpieczeństwa z bazy badań klinicznych pacjentów leczonych anastrozolcm nie wykazała interakcji o znaczeniu klinicznym z innymi powszechnie zapisywanymi produktami leczniczymi.

Nie należy stosować leków zawierających estrogeny jednocześnie z anastrozolem, ponieważ mogłyby one antagonizować farmakologiczne działanie anastrozolu.

Nie należy stosować tamoksyfenu jednocześnie z produktem leczniczym Epsisolde, ponieważ może to prowadzić do obniżenia jego działania farmakologicznego (patrz punkt

4.3) .

4.6 Ciąża i laktacja

Anastrozol jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży lub karmiących piersią (patrz punkt

4.3) .

Ciąża

Nie ma danych dotyczących stosowania anastrozolu u pacjentek w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Anastrozol jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży.

Laktacja

Nie wiadomo, czy anastrozol jest wydzielany do mleka matki. Anastrozol jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Jest mało prawdopodobne, aby produkt leczniczy Epsisolde zaburza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jednak w trakcie stosowania anastrozolu odnotowano osłabienie i senność, i jeśli takie objawy utrzymują się, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są uderzenia krwi do głowy (bardzo często) oraz astenia (często). Reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i reakcje anafilaktyczne występują bardzo rzadko.

W tej części działania niepożądane są określone następująco:

Bardzo często    (>1/10)

Często    (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często    (>1/1000 do <1/100)

Rzadko    (>1/10000 do <1/1000)

Bardzo rzadko    (< 1/10000), nie znana (częstość nie może być określona na

podstawie dostępnych danych)

Następujące działania niepożądane były obserwowane w związku ze stosowaniem anastrozolu.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane przedstawiono w kolejności od najbardziej groźnych.

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    ból głowy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu, zespół

cieśni nadgarstka

Niezbyt często:    senność, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    nudności, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu, biegunka,

zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu Niezbyt często:    wymioty, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:    osłabienie włosów, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu,

wysypka, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Bardzo rzadko:    rumień wiclopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, reakcje alergiczne,

w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i anafilaksja

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:    ból/sztywność stawów, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym

nasileniu

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często:    jadlowstręt, zwykle o niewielkim nasileniu, hipercholesterolemia,

zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często:    uderzenia gorąca, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:    astenia, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często:    suchość pochwy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Niezbyt często:    krwawienie z pochwy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym

nasileniu1

Epsisolde zmniejsza stężenie estrogenów krążących, co może powodować zmniejszenie gęstości mineralnej kości u niektórych pacjentów, zwiększając tym samym ryzyko złamań kości (patrz punkt 4.4).

W badaniu ATAC porównującym anastrozol z tamoksyfenem, częstość złamań wynosiła 22 na 1000 pacjentko-lat i 15 na 1000 pacjentko-lat w grupach otrzymujących odpowiednio anastrozol i tamoksyfen, dla mediany okresu obserwacji 68 miesięcy. Częstość złamań obserwowana w grupie stosującej anastrozol jest podobna do częstości obserwowanej u pacjentek po menopauzie, w populacjach o podobnym rozkładzie grup wiekowych. Nie określono, czy częstość złamań i występowania osteoporozy obserwowana w badaniu ATAC u pacjentów leczonych anastrozolem wskazuje na ochronne działanie tamoksyfenu, swoiste działanie anastrozolu, czy też na oba te działania.

Częstość występowania osteoporozy wynosiła 10,5% u pacjentek leczonych anastrozolem i 7,3% u pacjentek leczonych tamoksyfenem.

Niezbyt często (>0,1% i <1 %) opisywano podwyższone stężenia gamma-GT i fosfatazy alkalicznej. Nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego między tymi zmianami a leczeniem.

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne dotyczące przypadkowego przedawkowania jest ograniczone.

W badaniach na zwierzętach anastrozol wykazywał niewielką toksyczność ostrą. Przeprowadzono badania kliniczne z zastosowaniem różnych dawek anastrozolu, do 60 mg w pojedynczej dawce u zdrowych ochotników płci męskiej, oraz do 10 mg na dobę u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi; dawki te były dobrze tolerowane. Nie ustalono jednorazowej dawki anastrozolu, która może wywołać objawy zagrażające życiu. Nie ma swoistego antidotum przy przedawkowaniu i leczenie musi być objawowe.

W przypadku przedawkowania należy rozważyć możliwość zatrucia wieloma środkami. U osoby przytomnej można wywołać wymioty. Pomocna może być dializa, ponieważ anastrozol w niewielkim stopniu wiąże się z białkami. Wskazane jest leczenie podtrzymujące, w tym ścisłe monitorowanie czynności życiowych i dokładna obserwacja pacjentki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory enzymów kod ATC: L02B G03 (inhibitory enzymów)

Epsisolde jest silnym i wysoce wybiórczym niesteroidowym inhibitorem aromatazy. U kobiet po menopauzie estradiol jest produkowany głównie w tkankach obwodowych w wyniku przekształcenia androstendionu do estronu z udziałem kompleksu enzymatycznego aromatazy. Estron jest następnie przekształcany do estradiolu. U kobiet z rakiem piersi wykazano korzystny wpływ zmniejszenia poziomu krążącego estradiolu.

Stosując bardzo czułe testy stwierdzono, że u kobiet po menopauzie produkt Epsisolde w dawce dobowej 1 mg hamuje wytwarzania estradiolu o ponad 80%.

Epsisolde nie wykazuje aktywności progestagenowcj, androgenowej ani estrogenowej.

Dobowe dawki produktu Epsisolde do 10 mg nie mają żadnego wpływu na wydzielanie kortyzolu lub aldosteronu, mierzonych przed lub po standardowym teście prowokacyjnym ACTH. Dlatego też nie jest konieczna suplementacja kortykosteroidów.

Leczenie wspomagające pierwszego rzutu wczesnego raka piersi

W dużym badaniu III fazy z udziałem 9366 kobiet po menopauzie, z operacyjnym rakiem piersi, leczonych przez 5 lat, wykazano statystycznie znamienną przewagę anastrozolu nad tamoksyfenem pod względem czasu przeżycia wolnego od choroby. Większą korzyść pod względem czasu przeżycia wolnego od choroby u chorych otrzymujących anastrozol w porównaniu z tamoksyfenem obserwowano w prospektywnej ocenie populacji pacjentek z obecnością receptora hormonalnego. Anastrozol w porównaniu z tamoksyfenem statystycznie znamiennie przedłużał czas do nawrotu choroby. Różnica ta była nawet większa niż dla parametru przeżycia wolnego od choroby, zarówno w populacji wszystkich pacjentek zakwalifikowanych do badania (ang. intention-to-treat, ITT), jak i w populacji pacjentek z obecnością receptora hormonalnego. Anastrozol w porównaniu z tamoksyfenem znamiennie statystycznie przedłużał czas do wznowy odległej. Występowanie raka drugiej piersi było statystycznie mniejsze u pacjentek stosujących anastrozol w porównaniu do stosujących tamoksyfen. Biorąc pod uwagę czas całkowitego przeżycia, po 5 latach leczenia, anastrozol jest co najmniej tak samo skuteczny jak tamoksyfen. Jednak, z uwagi na wystąpienie niewielkiej liczby zgonów, niezbędna jest dalsza obserwacja, w celu dokładniejszego określenia długoterminowego przeżycia pacjentek stosujących anastrozol w porównaniu do tamoksyfenu. Przy medianie okresu obserwacji 68 miesięcy, pacjentki w badaniu ATAC nie były, po ukończeniu 5-letniej terapii, odpowiednio długo obserwowane, aby można było porównać odległe w czasie skutki leczenia anastrozolem wobec tamoksyfenu.

Zestawienie punktów końcowych w badaniu ATAC: analiza po zakończeniu 5-lctnicgo leczenia

Punkt)' końcowe dotyczące skuteczności terapii

Liczba incydentów (częstość)

Populacja wszystkich zakwalifikowanych do badania

Pacjentki z guzem z receptorem hormonalnym

Anastrozol

(N=3125)

Tamoksyfen (N=3116)

Anastrozol

(N=2618)

Tamoksyfen

(N=2598)

Przeżycie wolne od choroby a

575 (18,4)

651 (20.9)

424(16,2)

497(19,1)

Współczynnik ryzyka

0,87

0,83

Dwustronny 95% przedział ufności

0,78 do 0,97

0,73 do 0,94

Wartość p

0,0127

0,0049

Przeżycie wolne od wznowy odległej b

500 (16,0)

530(17,0)

370(14,1)

394 (15,2)

Współczynnik ryzyka

0,94

0,93

Dwustronny 95% przedział ufności

0,83 do 1,06

0,80 do 1,07

Wartość p

0,2850

0,2838

Czas do nawrotu c

402(12,9)

498 (16,0)

282(10,8)

370(14,2)

Współczynnik ryzyka

0,79

0,74

Dwustronny 95% przedział ufności

0,70 do 0,90

0,64 do 0,87

Wartość p

0,0005

0,0002

Czas do wznowy odległej d

324(10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Współczynnik ryzyka

0,86

0,84

Dwustronny 95% przedział ufności

0,74 do 0,99

0,70 do 1,00

Wartość p

0,0427

0,0559

Pierwotny rak drugiej piersi

35(1,1)

59(1,9)

26(1,0)

54 (2,1)

Iloraz szans

0,59

0,47

Dwustronny 95% przedział ufności

0,39 do 0,89

0,30 do 0,76

Wartość p

0,0131

0,0018

Całkowite przeżycie c

41

03,2)

420 (13,5)

296(11,3)

301 (11,6)

Współczynnik ryzyka

0,97

0,97

Dwustronny 95% przedział ufności

0,85 do 1,12

0,83 do 1,14

Wartość p

0,7142

0,7339

a

Przeżycie wolne od choroby włączając wszystkie przypadki nawrotu choroby i zdefiniowane jako wznowa miejscowo-regionalna, nowy rak drugiej piersi, wznowa odległa lub zgon (niezależnie od przyczyny).

b

Przeżycie wolne od wznowy odległej definiuje się jako wystąpienie wznowy odległej lub zgonu (niezależnie od przyczyny).

C

Czas do nawrotu choroby jest definiowany jako czas do pierwszego wystąpienia wznowy miejscowej lub regionalnej, nowego raka drugiej piersi, wznowy odległej lub zgonu z powodu raka piersi.

d

Czas do wznowy odległej jest definiowany jako czas do pierwszego wystąpienia wznowy odległej lub zgonu z powodu raka piersi.

C

Liczba chorych (%), u których stwierdzono zgon.

Tak jak w przypadku wszystkich decyzji dotyczących leczenia, pacjentka z rakiem piersi i lekarz powinni ocenić względne korzyści i zagrożenia wynikające z leczenia.

Gdy anastrozol i tamoksyfenu stosowano jednocześnie, skuteczność i bezpieczeństwo były podobne jak podczas podawania samego tamoksyfenu, niezależnie od obecności receptora hormonalnego. Dokładny mechanizm tego zjawiska nie jest jeszcze poznany. Nie przypuszcza się, że jest to związane ze zmniejszeniem stopnia supresji estradiolu pod wpływem anastrozolu.

Leczenie wspomagające wczesnego raka piersi pacjentek otrzymujących leczenie wspomagające tamoksyfenem,

W badaniu III fazy (ABCSG 8) przeprowadzonym u 2579 kobiet po menopauzie z wczesnym rakiem piersi z receptorem hormonalnym, które były operowane i otrzymały, lub nie, radioterapię, bez chemioterapii, przejście na anastrozol po 2 latach leczenia wspomagającego tamoksyfenem, spowodowało statystycznie znamienne wydłużenie

czasu przeżycia wolnego od choroby, w porównaniu do tamoksyfenu, dla mediany okresu obserwacji 24 miesiące.

Czas do jakiegokolwiek nawrotu, czas do wznowy miejscowej lub odległej oraz czas do wznowy odległej potwierdziły statystyczną przewagę anastrozolu, zgodną z wynikami czasu przeżycia bez choroby. Częstość występowania raka drugiej piersi w obu sposobach leczenia była bardzo mała, z liczebną przewagą dla anastrozolu. Czas całkowitego przeżycia był podobny w obu grupach terapeutycznych.

Punkty końcowe i podsumowanie wyników badania ABCSG 8

Punkty końcowe dotyczące skuteczności terapii

Liczba incydentów (częstość)

Anastrozol

(N=1297)

Tamoksyfen

(N=1282)

Przeżycie wolne od choroby

65 (5,0)

93 (7,3)

Współczynnik ryzyka

067

Dwustronny 95% przedział ufności

0,49 do 0,92

Wartość p

0,014

Czas do jakiegokolwiek nawrotu

36 (2,8)

66(5,1)

Współczynnik ryzyka

0,53

Dwustronny 95% przedział ufności

0,35 do 0,79

Wartość p

0,002

Czas do wznowy miejscowej lub odległej

29 (2,2)

51 (4,0)

Współczynnik ryzyka

0,55

Dwustronny 95% przedział ufności

0,35 do 0,87

Wartość p

0,011

Czas do wznowy odległej

22(1,7)

41(3,2)

Współczynnik ryzyka

0,52

Dwustronny 95% przedział ufności

0,31 do 0,88

Wartość p

0,015

Nowy rak drugiej piersi

7(0,5)

15(1,2)_

Iloraz szans

0,46

Dwustronny 95% przedział ufności

0,19 do 1,13

Wartość p

0,090

Całkowite przeżycie

43(3,3)

45 (3,5)

Współczynnik ryzyka

0,96

Dwustronny 95% przedział ufności

0,63 do 1,46

Wartość p

0,840

Dalsze podobne badania kliniczne (GABG/ARNO 95 oraz 1TA), w jednym z których pacjentki poddane były operacji i otrzymały chemioterapię, oraz łączna analiza badań ABCSG 8 i GABG/ARNO 95, potwierdziły powyższe wyniki.

Profil bezpieczeństwa stosowania anastrozolu w tych trzech badaniach był zgodny ze znanym profilem bezpieczeństwa ustalonym u kobiet po menopauzie z wczesnym rakiem piersi z receptorem hormonalnym.

5.2 Właściwości farmakokinctyczne

Anastrozol wchłania się szybko z przewodu pokarmowego a maksymalne stężenie w osoczu występuje zwykle w ciągu 2 godzin od podania (na czczo). Anastrozol jest wydalany powoli, osoczowy okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi od 40 do 50 godzin. Pokarm nieznacznie zmniejsza szybkość wchłaniania, ale nie wpływa na stopień wchłaniania. Nie wydaje się, aby niewielkie zmiany szybkości wchłaniania miały znaczący klinicznie wpływ na stężenie anastrozolu w stanie stacjonarnym po podawaniu tabletek produktu leczniczego Epsisoldc raz na dobę. Po siedmiu dawkach dobowych stężenie anastrozolu w osoczu osiąga 90 do 95% stężenia w stanie stacjonarnym. Brak danych świadczących, że parametry kinetyczne anastrozolu zależą od wielkości dawki lub czasu podawania produktu.

U kobiet po menopauzie farmakokinetyka anastrozolu nie jest zależna od wieku.

Nie badano farmakokinetyki anastrozolu u dzieci.

Anastrozol wiąże się z białkami osocza tylko w 40%.

U kobiet po menopauzie anastrozol jest w znacznym stopniu metabolizowany, mniej niż 10% dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej w ciągu 72 godzin od zastosowania. Anastrozol ulega metabolizmowi na drodze N-dealkilacji, hydroksylacji i glukuronidacji. Metabolity są wydalane głównie z moczem. Triazol, główny metabolit w osoczu, nie hamuje aktywności aromatazy.

Pozorny klirens anastrozolu po podaniu doustnym u ochotników ze stabilną marskością wątroby lub niewydolnością nerek jest podobny do obserwowanego u zdrowych ochotników.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach toksyczność związana z działaniem farmakodynamicznym była obserwowana jedynie przy dużych dawkach.

Doustne podawanie anastrozolu samicom szczurów wywoływało wysoką częstotliwość bezpłodności przy dawce 1 mg/kg mc./dobę oraz zmniejszenie przeżywałności zarodków przy dawce 0,02 mg/kg mc./dobę. Skutki te występowały przy dawkach odpowiadających dawkom klinicznym. Nie można wykluczyć takiego działania u człowieka. Skutki te były związane z właściwościami farmakologicznymi składnika i całkowicie przemijały po 5 tygodniach od zaprzestania jego stosowania.

Doustne podawanie anastrozolu ciężarnym szczurom w dawce do 1,0 mg/kg mc./dobę oraz królikom w dawce do 0,2 mg/kg mc./dobę nie wywoływało zmian teratogennych. Zaobserwowane zmiany (nadmierne powiększenie się łożyska u szczurów i poronienie u królików) były związane z właściwościami farmakologicznymi produktu.

Przeżycie u potomstwa szczurów, którym podawano anastrozol w dawce co najmniej 0,02 mg/kg mc./dobę było zagrożone. Było to związane z działaniem farmakologicznym produktu w trakcie porodu.

Badania genotoksyczne anastrozolu wykazały, że nie działa on ani mutagennie ani klastogennie.

W badaniach nad karcinogenezą u szczurów obserwowano zwiększenie częstości występowania nowotworów wątroby i polipów śluzówki macicy u samic oraz gruczolaków tarczycy u samców przy dawce 100-krotnie większych niż dawki terapeutyczne stosowane u ludzi. Uważa się, że zmiany te nie mają znaczenia klinicznego.

W dwuletnich badaniach rakotwórczości u myszy stwierdzono indukcję łagodnych nowotworów jajnika i zmianę częstości występowania nowotworów tkanki limfatycznej (mniej mięsaków histiocytowych u samic, ale więcej zgonów z powodu chłoniaków). Uznano, że zmiany te są specyficznym dla myszy skutkiem zahamowania aromatazy i nie mają znaczenia klinicznego dla stosowania anastrozolu u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna

Sodu glikolan skrobiowy (typ A)

Powidon K25 (El 201)

Magnezu stearynian (E572)

Otoczka:

Hypromeloza (E464)

Makrogol 6000

Olej z nasion bawełny (uwodorniony)

Skrobia kukurydziana (skrobia modyfikowana)

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu Epsisolde wynosi 18 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych wymagań

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/A1 zawierające 14, 20, 28, 30, 84, 98, 100 tabletek umieszczone w pudelkach kartonowych. Nic wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

HELM Pharmaceuticals GmbH Nordkanalstrassc 28 20097 Hamburg Germany

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1

Krwawienie z pochwy występowało niezbyt często, głównie w pierwszych tygodniach leczenia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, po zamianie dotychczasowej terapii hormonalnej na leczenie anastrozolem. Jeśli krwawienie się utrzymuje, należy rozważyć wykonanie dodatkowych badań.

Epsisolde