Imeds.pl

Erasilton 25 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Erasilton, 25 mg, tabletki powlekane Erasilton, 50 mg, tabletki powlekane Erasilton, 100 mg, tabletki powlekane

Sildenafilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkowiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek

objawyniepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Erasilton i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Erasilton

3.    Jak zażywać lek Erasilton

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Erasilton

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ERASILTON I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Erasilton należy do grupy leków zwanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE5).

Lek działa poprzez rozluźnienie naczyń krwionośnych w prąciu, umożliwiając napływ krwi do prącia podczas pobudzenia seksualnego. Lek Erasilton ułatwia osiąganie wzwodu prącia jedynie podczas stymulacji seksualnej. Nie należy zażywać leku Erasilton, jeśli pacjent nie ma zaburzeń erekcji.

Lek Erasilton nie jest przeznaczony dla kobiet.

Lek Erasilton jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czasami nazywanych impotencj ą. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU ERASILTON Kiedy nie stosować leku Erasilton

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki nazywane nitratami, ponieważ jednoczesne stosowanie może powodować potencjalnie niebezpieczny spadek ciśnienia tętniczego krwi. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy. Leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy bolesnej (lub „bólu w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu takie jak azotyn amylu, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników leku Erasilton.

-    Jeśli pacjent ma ciężkie choroby serca lub wątroby.

-    Jeśli pacjent niedawno przebył udar mózgu lub zawał serca lub ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.

-    Jeśli pacjent ma rzadką, dziedziczną chorobę oczu (jak retinitis pigmentosa, barwnikowe zwyrodnienie siatkówki).

-    Jeśli kiedykolwiek pacjent utracił wzrok w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION, ang. Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Erasilton

Należy powiedzieć lekarzowi:

-    Jeśli pacjent choruje na niedokrwistość sierpowatokrwinkową (nieprawidłowe krwinki czerwone), białaczkę (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego).

-    Jeśli u pacjenta występuje deformacja prącia lub choroba Peyroniego.

-    Jeśli pacjent ma problemy z sercem. W takim przypadku lekarz powinien dokładnie sprawdzić, czy stan mięsnia sercowego pacjenta wytrzyma dodatkowy wysiłek związany z aktywnością seksualną.

-    Jeśli pacjent ma owrzodzenie żołądka lub choroby związane z krwawieniami (jak hemofilia).

-    Jeśli u pacjenta wystąpi nagle pogorszenie widzenia lub utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Erasilton i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku Erasilton jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami leczenia zaburzeń wzwodu.

Szczególne zalecenia dotyczące dzieci i młodzieży

Leku Erasilton nie należy stosować u osób w w wieku poniżej 18 lat.

Szczególne zalecenia dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma choroby nerek lub wątroby. Lekarz może zadecydować o zastosowaniu mniejszej dawki leku.

Stosowanie leku Erasilton z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Tabletki leku Erasilton mogą zaburzać działanie niektórych innych leków, zwłaszcza stosowanych do leczenia bólu w klatce piersiowej. W sytuacji wymagającej interwencji medycznej, należy powiedzieć personelowi medycznemu prowadzącemu leczenie, że pacjent zażywa lek Erasilton i kiedy ostatnio przyjął lek. Nie należy zażywać leku Erasilton z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Erasilton, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy nitratów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy zawsze poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej (lub „bólu w klatce piersiowej”).

Nie należy stosować leku Erasilton, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu jak azotyn amylu, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, lekarz może rozpocząć leczenie od najniższej dawki (25 mg) leku Erasilton.

U niektórych pacjentów leczonych lekami blokującymi receptory alfa z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub rozrostu gruczołu krokowego, mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie zamroczenia podczas wstawania. Może to być spowodowane spadkiem ciśnienia tętniczego krwi podczas gwałtownego siadania lub wstawania. U niektórych pacjentów zażywających alfa-blokery i syldenafil mogą wystapić takie objawy. Najbardziej prawdopodobne jest to w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Erasilton. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich objawów, pacjent powinien być ustabilizowany podczas regularnego stosowania dawki dobowej alfa-blokera przed rozpoczęciem zażywania leku Erasilton. Lekarz może zadecydować, że leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg leku Erasilton.

Stosowanie leku Erasilton z jedzeniem i piciem

Lek Erasilton można przyjmować jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Jeśli lek Erasilton jest zażywany podczas posiłku, jego działanie może być opóźnione.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w pełni wykorzystać możliwości lecznicze leku Erasilton, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Erasilton nie należy stosować u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Erasilton może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Pacjent powinien poznać swoją reakcję na lek Erasilton przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub obsługi urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Erasilton

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, np. laktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Erasilton.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK ERASILTON

Lek Erasilton należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 50 mg.

Leku Erasilton nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Lek Erasilton należy zażywać na około jedną godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć, popijając ją niewielką ilością wody.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że efekt działania leku Erasilton jest zbyt mocny lub zbyt słaby, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie.

Lek Erasilton ułatwi pacjentowi w osiągnięciuć erekcji tylko podczas stymulacji seksualnej. Czas do wystąpienia działania leku Erasilton różni się indywidualnie, ale zazwyczaj wynosi pomiędzy pół godziny a godziną. Czas może być trochę dłuższy, jeśli lek Erasilton jest zażywany podczas obfitego posiłku.

Jeśli lek Erasilton nie pomaga w osiągnięciu erekcji lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Erasilton

Dawka większa niż 100 mg nie powoduje zwiększenia skuteczności leku natomiast może powodować zwiększenie częstości występowania działań niepożądanych oraz ich nasilenie.

Nie należy stosować większej liczby tabletek, niż zalecona przez lekarza.

Jeśli pacjent przyjął więcej tabletek niż zalecona, powinien skontaktować się z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek Erasilton może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania te są zazwyczaj łagodne lub umiarkowane.

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:

-    powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,

-    nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować nitratów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,

-    powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie leki, w tym Erasilton, mogą wywoływać reakcje alergiczne. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po przyjęciu leku Erasilton wystąpią następujące objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.

Istnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku Erasilton. Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta nagle wystąpi pogorszenie lub utrata wzroku, powinien on zaprzestać przyjmowania leku Erasilton i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Bardzo często występujące działanie niepożądane (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów) to ból głowy.

Często występujące działania niepożądane (dotyczy od 1 do 10 na 100 pacjentów) obejmują: Uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia (w tym widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa i zawroty głowy.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (dotyczy od 1 do 10 na 1000 pacjentów) obejmują: Wymioty, wysypkę skórną, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśniowe, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w jamie ustnej, ból w klatce piersiowej, uczucie zmęczenia.

Rzadko występujące działania niepożądane (dotyczy od 1 do 10 na 10000 pacjentów) obejmują: Nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, omdlenia, udar, krwawienie z nosa, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Dodatkowymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po wprowadzeniu leku do obrotu były: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagły zgon, zawał serca lub przejściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu. U większości, ale nie u wszystkich pacjentów, zaburzenia czynności serca miały miejsce już przed przyjęciem tego leku. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem syldenafilu. Zanotowano również przypadki drgawek lub ataków padaczkowych i ciężkie reakcje skórne charakteryzujące się wysypką, pęcherzykami, złuszczaniem się skóry i bólem, wymagające natychmiastowej pomocy lekarza..

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ERASILTON

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować leku Erasilton po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Erasilton

-    Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 25 mg, 50 mg lub 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

-    Inne składniki leku to:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K29-32, sodu kroskarmeloza, magnezu stearynian;

otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, indygotyna (E132), lak.

Jak wygląda lek Erasilton i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana.

Lek Erasilton, 25 mg, tabletki powlekane są niebieskie, eliptyczne, obustronnie wypukłe, oznakowane „SL25” po jednej stronie.

Lek Erasilton, 50 mg, tabletki powlekane są niebieskie, eliptyczne, obustronnie wypukłe, oznakowane „SL50” po jednej stronie.

Lek Erasilton, 100 mg, tabletki powlekane są niebieskie, eliptyczne, obustronnie wypukłe, oznakowane „SL100” po jednej stronie.

Tabletki są dostarczane w blistrach zawierających 1, 4, 8 lub 12 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.,

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

Wytwórca Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia Erasilton 25 mg Erasilton 50 mg Erasilton 100 mg

Węgry    Vilgendra 25 mg filmtabletta

Vilgendra 50 mg filmtabletta Vilgendra 100 mg filmtabletta

Data zatwierdzenia ulotki: Luty 2012

6