+ iMeds.pl

Erazaban 10% krem 100 mg/gUlotka Erazaban 10% krem

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ERAZABAN 10% Krem Docosanolum 100 mg/g krem

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować ERAZABAN 10% Krem ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach, należy przerwać stosowanie kremu i skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest ERAZABAN 10% Krem i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ERAZABAN 10% Krem

3.    Jak stosować ERAZABAN 10% Krem

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ERAZABAN 10% Krem

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST ERAZABAN 10% KREM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Dokozanol jest lekiem przeciwwirusowym. Lek ERAZABAN 10% Krem jest białym kremem stosowanym w leczeniu wczesnych objawów wargowych nawracających zakażeń wirusem opryszczki zwykłej - Herpes simplex, u dorosłych i dzieci (w wieku powyżej 12 lat).

Aby leczenie było skuteczne, należy rozpocząć stosowanie leku ERAZABAN 10% Krem we wczesnych stadiach opryszczki, przed pojawieniem się pęcherzyków. Pacjent powinien rozpocząć leczenie, gdy tylko zauważy jakiekolwiek objawy opryszczki wargowej, takie jak zaczerwienienie, świąd, ból, mrowienie lub kłucie. Należy kontynuować leczenie do wyleczenia opryszczki, zazwyczaj 4 - 6 dni.

Przyczyną opryszczki wargowej jest zakażenie wirusem opryszczki zwykłej - Herpes simplex. Zakażenie może wystąpić w przypadku osłabienia układu immunologicznego, podczas stresu lub w trakcie krwawienia miesiączkowego. Wirus powoduje powstawanie pęcherzyków lub owrzodzeń, głównie na wargach.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ERAZABAN 10% KREM

Kiedy nie stosować leku ERAZABAN 10% Krem

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na dokozanol lub którykolwiek

z pozostałych składników kremu wymienionych na końcu niniejszej ulotki (patrz punkt 6).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując ERAZABAN 10% Krem

-    Lek ERAZABAN 10% Krem jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Należy unikać dostania się kremu do lub w okolice oczu, ponieważ może to spowodować podrażnienie. W przypadku omyłkowego przedostania się kremu do oczu należy je starannie przepłukać dużą ilością wody.

-    Nie należy stosować leku, jeśli u pacjenta stwierdzono obniżenie odporności (jeśli zdolność układu immunologicznego do walki z chorobami zakaźnymi jest zmniejszona, np. przez ciężkie choroby takie jak białaczka lub AIDS lub po przeszczepie narządu). Jeśli u pacjenta z obniżoną odpornością rozwija się opryszczka, powinien on natychmiast skonsultować się z lekarzem.

-    Nie należy stosować kremu w przypadku, gdy na skutek opryszczki już wcześniej pojawiły się pęcherzyki lub wrzody.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować leku ERAZABAN 10% Krem u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Stosowanie innych leków

Nie należy stosować leku ERAZABAN 10% Krem równocześnie z innymi produktami, stosowanymi miejscowo na te same miejsca (leki, kosmetyki, kremy).

Jest mało prawdopodobne, że lek ERAZABAN 10% Krem wpływa na inne leki lub że inne leki wpływają na ERAZABAN 10% Krem, ponieważ jest on przeznaczony tylko do stosowania na skórę. Nie należy jednak stosować miejscowo innych leków w leczeniu opryszczki równocześnie z lekiem ERAZABAN 10% Krem.

Z wszelkimi pytaniami na temat tego, w jaki sposób ERAZABAN 10% Krem wpływa na inne leki lub w jaki sposób inne leki wpływaj ą na ERAZABAN 10% Krem, należy zwracać się do farmaceuty.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lub podawanych ostatnio lekach, w tym lekach dostępnych bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

ERAZABAN 10% Krem może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

ERAZABAN 10% Krem nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ważne informacje o niektórych składnikach leku ERAZABAN 10% Krem

ERAZABAN 10% Krem zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

3. JAK STOSOWAĆ ERAZABAN 10% KREM

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

   Należy rozpocząć leczenie, gdy tylko zauważy się pierwsze objawy opryszczki wargowej, na przykład świąd, pieczenie, palenie lub kłucie w miejscu dotkniętym zakażeniem.

•    Umyć starannie ręce przed i po nałożeniu leku, aby uniknąć rozsiewania zakażenia.

•    Nałożyć ostrożnie cienką warstwę kremu na całą powierzchnię zmian opryszczkowych pięć razy na dobę (w odstępach około 3 godzin w ciągu dnia).

•    Nakładać lek na koniec palca lub, najkorzystniej, użyć patyczka higienicznego, unikając dotykania końcówki tuby po dotknięciu zmian opryszczkowych.

•    Kontynuować leczenie do pełnego wygojenia, do którego dochodzi zazwyczaj pomiędzy

4. a 6.dniem leczenia.

•    Jeżeli nie stwierdzi się zmniejszenia nasilenia zmian chorobowych po 10 dniach, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

•    Należy pamiętać, że ERAZABAN 10% Krem powinien być stosowany tylko przez jedną osobę. Przekazanie tuby innym osobom wiąże się z ryzykiem przeniesienia na nie zakażenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ERAZABAN 10% Krem

Nie powinno dojść do poważnego problemu w przypadku nałożenia dużej ilości kremu na skórę. Nie jest konieczne zastosowanie specyficznego leczenia.

Pominięcie zastosowania leku ERAZABAN 10% Krem

Jeśli pacjent zapomniał zastosować lek ERAZABAN 10% Krem, powinien go zastosować jak tylko sobie o tym przypomni.

Z wszelkimi dodatkowymi pytaniami na temat stosowania tego leku należy zwracać się do farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ERAZABAN 10% Krem może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do określenia częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następującą konwencję: bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów), często (pomiędzy 1 na 100 pacjentów a 1 na 10 pacjentów), niezbyt często (pomiędzy 1 na 1000 pacjentów a 1 na 100 pacjentów), rzadko (pomiędzy 1 na 10000 pacjentów a 1 na 1000 pacjentów), bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów).

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo częste: ból głowy.

Zaburzenia skóry:

Częste: zaburzenia skóry, obejmujące suchość skóry, wysypki oraz obrzęk twarzy występujące w miejscu nałożenia kremu.

W przypadku wystąpienia cięższych odczynów skórnych należy zaprzestać leczenia, a jeżeli nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ERAZABAN 10% KREM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku ERAZABAN 10% Krem po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po „Termin ważn.: miesiąc/rok”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Wyrzucić po 6 miesiącach po pierwszym otwarciu tuby.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 6 miesięcy.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek ERAZABAN 10% Krem

Substancją czynną leku jest dokozanol. Jeden gram kremu zawiera 100 mg dokozanolu (10%).

Inne składniki leku to: sacharozy stearynian i distearynian, lekki olej mineralny, glikol propylenowy, alkohol benzylowy i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek ERAZABAN 10% Krem i co zawiera opakowanie

ERAZABAN 10% Krem jest białym kremem.

Dostępny jest on w opakowaniach po 2 g i 5 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

MAXIMA HEALTHCARE LTD.

Bolney Place Cowfold Road Bolney

Haywards Heath, West Sussex RH17 5QT Wielka Brytania

Wytwórca

Jenson Pharmaceutical Services Ltd.

Carradine House,

237 Regents Park Road London,

N3 3LF

Wielka Brytania

Fleet Laboratories Limited 94 Rickmansworth Road Watford, Hertfordshire WD18 7JJ Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Republika Czeska

Francja

Niemcy


ERAZABAN 100 mg/g Creme ERAZABAN 100 mg/g Crème ERAZABAM 10% Cream ERAZABAM 10% krema ERAZABAN 10 % Krém ERAZABAN 10 % crème Muxan

Węgry

Irlandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania:

ERAZABAN 100 mg/g krém

Blistex Cold Sore Cream, 100mg/g Cream,

ERAZABAN 10 % Krem

Erazaban 100 mg/g Creme

Erazaban 100 mg/g Crema

ERAZABAN 10 % Krém

ERAZABAN 100 mg/g krema

ERAZABAN 100 mg/g crema

Healip 10 % Kram

Blistex Cold Sore Cream

Data zatwierdzenia ulotki: 03.02.2015

5

Erazaban 10% krem

Charakterystyka Erazaban 10% krem

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ERAZABAN 10% Krem

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy 1 g kremu zawiera 100 mg dokozanolu.

Substancja pomocnicza: 50 mg glikolu propylenowego/1 gram kremu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

Biały krem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie wczesnych objawów (fazy prodromalnej lub rumieniowej) nawracających, wargowych zakażeń wirusem opryszczki zwykłej (opryszczka wargowa) u dorosłych i młodzieży (w wieku powyżej 12 lat) z prawidłową odpornością.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Droga podania: na skórę Dawkowanie

Dorośli i młodzież (12-18 lat):

Nakładać ostrożnie cienką warstwę produktu na całą powierzchnię zmian opryszczkowych 5 razy na dobę (w odstępach około 3 godzin w ciągu dnia). Leczenie musi być rozpoczęte jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów przedmiotowych lub podmiotowych opryszczki wargowej (ból, palenie/świąd/mrowienie lub zaczerwienienie), ponieważ nie wykazano skuteczności leczenia rozpoczętego w przypadku rozwiniętych pęcherzyków lub owrzodzeń. Leczenie należy kontynuować do wygojenia zmian, na ogół od 4 do 6 dni, lub maksymalnie przez 10 dni.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu ERAZABAN 10% Krem u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie zostały ustalone (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawki ze względu na nieznaczne miejscowe wchłanianie.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną dokozanol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Unikać nakładania w pobliżu oczu lub do oczu.

Produkt zawiera glikol propylenowy i może powodować podrażnienie skóry.

Kremu nie należy stosować u pacjentów z obniżoną odpornością.

Kremu nie należy stosować w przypadku rozwiniętych pęcherzyków lub owrzodzeń, ponieważ nie wykazano skuteczności leczenia rozpoczętego na tym etapie choroby.

Dzieci i młodzież

Nie ma dostępnych doświadczeń ze stosowaniem produktu u dzieci w wieku poniżej 12 lat, a doświadczenia ze stosowaniem u młodzieży (w wieku 12-18 lat) są ograniczone. Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań interakcji produktu. Dlatego nie należy stosować produktu ERAZABAN 10% Krem równocześnie z innymi produktami stosowanymi miejscowo na te same miejsca (leki, kosmetyki, kremy).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Nie ma wystarczających danych dotyczących wpływu stosowania dokonazolu na płodność u ludzi.

Ciąża

Nie ma danych dotyczących stosowania dokozanolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazuj ą bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Ponieważ całkowity wpływ produktu na organizm jest nieistotny, dokozanol może być stosowany podczas ciąży.

Laktacja

Nie ma danych dotyczących stosowania dokonazolu u kobiet karmiących piersią. Ponieważ całkowity wpływ dokozanolu na organizm kobiety karmiącej piersią jest nieistotny, produkt nie powinien wpływać na dziecko karmione piersią. Dokozanol może być stosowany w czasie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Dokozanol nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn z powodu nieznacznego wchłaniania.

4.8 Działania niepożądane

Bardzo często (>10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (> 1/10000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nie znane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Wyniki badań klinicznych nad leczeniem nawracaj ących zakażeń wirusem opryszczki zwykłej nie wskazuj ą na istnienie jakichkolwiek różnic pomiędzy pacjentami leczonymi produktem ERAZABAN 10% Krem i otrzymującymi placebo pod względem częstości występowania lub rodzaju działań niepożądanych.

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często:    ból głowy (10,4% pacjentów leczonych dokozanolem i 10,7% pacjentów

leczonych placebo)

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania:

Często:    działania niepożądane w miejscu nałożenia leku, obejmujące suchość skóry,

wysypki i inne zaburzenia skóry (2,9% pacjentów leczonych dokozanolem i 2,3% pacjentów leczonych placebo)

Zgłaszano również przypadki obrzęku twarzy, jednak te działania niepożądane występujące w miejscu

stosowania zwykle występują u osób z objawami opryszczki wargowej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Ze względu na nieznaczne wchłanianie produktu ERAZABAN 10% Krem przez skórę, nie powinny wystąpić objawy niepożądane związane z przedawkowaniem leku zastosowanego miejscowo. Podobnie, prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych po spożyciu dokozanolu, ze względu na nieznaczne wchłanianie leku po podaniu doustnym jest niewielkie.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: chemioterapeutyki do stosowania miej scowego, leki przeciwwirusowe Kod ATC: D06BB11

Dokładny mechanizm działania przeciwwirusowego dokozanolu jest nieznany. Badania in vitro wskazują na to, że dokonazol wpływa na fuzję pomiędzy wirusem i błoną komórkową, co hamuje przenikanie wirusa do komórki i jego replikację. W badaniach in vitro wykazano, że komórki traktowane dokozanolem są odporne na zakażenia wirusami z otoczką lipidową, takimi jak wirus HSV-1. Dokozanol nie wpływa na wirusy nie mające otoczki.

W dwóch randomizowanych, podwójnie ślepych, kontrolowanych badaniach klinicznych ERAZABAN 10% Krem był porównywany z placebo (zawierające glikol polietylenowy). W jednym badaniu całkowita liczba randomizowanych dorosłych pacjentów wynosiła 370. Pacjenci rozpoczynali leczenie w fazie prodromalnej lub rumieniowej ostrego nawrotu opryszczki wargowo-twarzowej. Populacja ITT składała się z 183 osób w grupie dokozanolu i 183 w grupie placebo. Średni czas do całkowitego wyleczenia wynosił 4,0 dni w grupie dokozanolu i 4,7 dnia w grupie placebo, z różnicą wynoszącą 18,9 godziny (p=0,0235; p=0,010 z dostosowaniem kowariancji). W drugim badaniu całkowita liczba randomizowanych dorosłych pacjentów wynosiła 373. Pacjenci rozpoczynali leczenie w fazie prodromalnej lub rumieniowej ostrego nawrotu opryszczki wargowo-twarzowej. Populacja ITT składała się z 187 osób w grupie dokonazolu i 184 osób w grupie placebo. Średni czas do całkowitego wyleczenia wynosił 4,3 dnia w grupie dokonazolu i 4,9 dnia w grupie placebo, z różnicą wynoszącą 15,9 godziny (p=0,1529; p=0,008 z dostosowaniem kowariancji). W badaniach nad leczeniem wstępnym w stanie późniejszym niż faza prodromalna lub rumieniowa, nie wykazano skuteczności.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W warunkach odpowiadających zwykłemu stosowaniu klinicznemu produktu ERAZABAN 10% Krem nie udało się oznaczyć stężenia dokozanolu (granica oznaczalności, LOQ = 10 ng/ml) w osoczu leczonych pacjentów. Produktem ERAZABAN 10% Krem leczono dziesięć kobiet z czynnym zakażeniem warg wirusem opryszczki zwykłej. Pobierano próbki krwi po podaniu pojedynczej dawki w 1. dniu badania i po podawaniu dawek wielokrotnych (pięć razy na dobę, 2. i 3. dzień badania) w ciągu 24 godzin od zastosowania produktu i analizowano je pod względem stężenia dokozanolu.

W 208 z 209 analizowanych próbek osocza stężenie dokozanolu było mniejsze niż wartość LOQ i w jednej próbce dokładnie odpowiadało wartości LOQ.

Dokozanol jest metabolizowany do kwasu dokozanoidowego, jego głównego metabolitu. Zarówno dokozanol, jak i kwas dokozanoidowy są endogennymi składnikami błon komórkowych u ludzi, zwłaszcza w erytrocytach, w mózgu, w osłonce mielinowej nerwów, w płucach i w nerkach.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania, farmakologii, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i toksycznego wpływu na reprodukcj ę prowadzonych w ramach badań przedklinicznych nie stwierdzono, aby lek stanowił szczególne zagrożenie u ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharozy stearynian i distearynian Lekki olej mineralny Glikol propylenowy Alkohol benzylowy Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuby aluminiowe epoksydowane z zakrętką z LDPE, w tekturowym pudełku. Wielkości opakowań: 2 g, 5 g i 15 g.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą się znajdować w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MAXIMA HEALTHCARE LTD.

Bolney Place Cowfold Road Bolney

Haywards Heath, West Sussex RH17 5QT Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12856

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 04.05.2007 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 02.03.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03.02.2015

5

Erazaban 10% krem