Imeds.pl

Erbugen 4 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Erbugen, 4 mg, tabletki Erbugen, 8 mg, tabletki

tert-Butylamini perindoprilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

■ Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Erbugen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Erbugen

3.    Jak stosować lek Erbugen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Erbugen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Erbugen i w jakim celu się go stosuje

Erbugen należy do grupy leków znanych jako inhibitory enzymu konwertuj ącego angiotensynę (ACE). Działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu przepompowywanie krwi.

Lek Erbugen jest stosowany:

•    w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego),

•    w leczeniu niewydolności serca (sytuacja, kiedy serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi do zaspokojenia potrzeb organizmu) [wyłącznie 4 mg],

•    w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia incydentów sercowych takich jak zawał serca u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (sytuacja, kiedy dostarczanie krwi do serca jest ograniczone lub zablokowane), którzy przebyli zawał serca i (lub) operacj ę poprawiającą zaopatrzenie serca w krew.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Erbugen Kiedy nie stosować leku Erbugen

•    jeśli pacjent ma uczulenie na peryndopryl, inne inhibitory konwertazy angiotensyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

• jeśli pacjentka jest dłużej niż trzy miesiące w ciąży (lepiej unikać stosowania peryndoprylu także w pierwszych miesiącach ciąży - patrz punkt „Ciąża”).

• jeśli w przeszłości wystąpiły takie objawy jak: świszczący oddech, obrzęk twarzy, języka lub gardła, intensywne swędzenie lub ciężka wysypka skórna związane z leczeniem inhibitorem konwertazy angiotensyny, lub takie objawy wystąpiły w innych okolicznościach (stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

4.    jeśli u pacjenta stwierdzono stenozę aorty (zwężenie głównego naczynia krwionośnego prowadzącego z serca), kardiomiopatię przerostową (choroba mięśnia sercowego) lub zwężenie tętnic nerkowych (tętnice zaopatrujące nerki w krew),

5.    jeśli występują jakiekolwiek inne choroby serca,

6.    jeśli występują choroby wątroby,

7. jeśli występują choroby nerek lub jeżeli pacjent jest poddawany dializie,

8.    jeśli stwierdzono kolagenozy naczyń (choroby tkanki łącznej), takie jak toczeń rumieniowaty układowy czy twardzina,

9.    jeśli rozpoznano cukrzycę,

10.    w przypadku stosowania diety ubogiej w sól lub stosowania zamienników soli zawierających potas,

11.    w przypadku znieczulenia i (lub) zabiegu chirurgicznego,

12.    w przypadku poddawania się zabiegowi aferezy LDL (usuwanie cholesterolu z krwi przy użyciu specjalnego urządzenia),

13.    podczas leczenia odczulającego osób uczulonych na jad pszczół i os,

14.    jeśli ostatnio występowała biegunka, wymioty lub odwodnienie.

Pacjentki, które są w ciąży (lub mogą zaj ść w ciążę) muszą powiedzieć o tym lekarzowi. Nie zaleca się stosowania leku Erbugen w pierwszych miesiącach ciąży i nie wolno go stosować powyżej trzeciego miesiąca ciąży, gdyż może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Erbugen u dzieci i młodzieży.

Inne leki i Erbugen

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Erbugen może wpływać na działanie innych leków a niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Erbugen. W szczególności należy powiedzieć lekarzowi gdy pacjent przyjmuje:

•    inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, włączając leki moczopędne (leki zwiększające ilość wytwarzanego w nerkach moczu),

• leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton, triamteren lub amiloryd), suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas,

•    lit (stosowany w leczeniu chorób psychicznych),

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) stosowane przeciwbólowo, lub wysokie dawki kwasu acetylosalicylowego,

•    leki stosowane w leczeniu cukrzycy (takie jak insulina lub metformina),

•    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych takich jak: depresja, lęk, schizofrenia (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne),

• leki immunosupresyjne (zmniejszające reakcje obronne organizmu) stosowane w leczeniu zaburzeń autoimmunologicznych lub stosowane w przeszczepach (np. cyklosporyna),

•    allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej),

•    prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca),

• leki rozszerzające naczynia krwionośne, w tym azotany,

•    heparyna (lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi),

•    leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu lub astmy (np. efedryna, noradrenalina lub adrenalina).

Erbugen z jedzeniem i piciem

Zaleca się stosowanie leku Erbugen przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Kobiety, które są w ciąży (lub mogą zajść w ciążę) muszą powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz zaleci przerwanie przyjmowania leku Erbugen przed zajściem w ciążę, lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży i zaleci stosowanie innego leku zamiast leku Erbugen. Lek Erbugen nie jest zalecany we wczesnej ciąży a powyżej 3. miesiąca ciąży nie wolno go przyjmować, gdyż jeśli będzie przyjmowany po 3. miesiącu ciąży może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Kobiety, które karmią piersią lub zamierzają karmić piersią powinny powiedzieć o tym lekarzowi.

Lek Erbugen nie jest zalecany dla matek karmiących piersią. Jeśli kobieta chce karmić piersią, szczególnie noworodka lub dziecko urodzone przedwcześnie, lekarz może zalecić inne leczenie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Erbugen zwykle nie ma wpływu na koncentrację uwagi, ale u niektórych pacjentów na skutek spadku ciśnienia tętniczego mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie wyczerpania. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić samochodu ani obsługiwać żadnych maszyn.

Lek Erbugen zawiera laktozę

Lek Erbugen zawiera laktozę. W przypadku, gdy lekarz poinformował pacjenta, że wykazuje nietolerancję na niektóre cukry, przed zażyciem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Erbugen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy połknąć popijając wodą, najlepiej codziennie o tej samej porze, rano przed posiłkiem. Lekarz zadecyduje jaka jest właściwa dawka dla pacjenta.

Zazwyczaj lek Erbugen stosuje się następująco:

Nadciśnienie tętnicze: zazwyczaj dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę. Po miesiącu lekarz w razie potrzeby może zwiększyć dawkę do 8 mg raz na dobę. Dawka 8 mg na dobę jest największą dawką zalecaną w nadciśnieniu tętniczym.

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat leczenie należy rozpoczynać od dawki 2 mg raz na dobę. Po miesiącu leczenia lekarz może zwiększyć dawkę do 4 mg na dobę a w razie konieczności do 8 mg na dobę.

Niewydolność serca: zazwyczaj dawka początkowa wynosi 2 mg raz na dobę. Po dwóch tygodniach leczenia dawka może zostać zwiększona do 4 mg raz na dobę. Dawka 4 mg jest największą dawką stosowaną w niewydolności serca.[wyłącznie 4 mg].

Stabilna choroba wieńcowa: zazwyczaj dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę. Po dwóch tygodniach leczenia dawka może być zwiększona do 8 mg raz na dobę. Jest to największa dawka stosowana w tym wskazaniu terapeutycznym.

U pacjentów w wieku 65 lat lub starszych, leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od 2 mg podawanych raz na dobę. Po tygodniu leczenia dawka może być zwiększona do 4 mg podawanych raz na dobę a po kolejnym tygodniu do 8 mg raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Erbugen

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala na ostry dyżur. Objawem przedawkowania jest obniżenie ciśnienia tętniczego, co może spowodować zawroty głowy i omdlenia. Jeśli wystąpią takie objawy pomocne może być położenie się na plecach z uniesionymi nogami.

Pominięcie zastosowania leku Erbugen

Ważne jest aby w celu skutecznego leczenia przyjmować lek regularnie każdego dnia. Jednakże w razie pominięcia przyjęcia dawki leku Erbugen, następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Erbugen

Ponieważ leczenie z zastosowaniem leku Erbugen jest zazwyczaj długotrwałe, przed przerwaniem leczenia należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem:

• obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności w oddychaniu,

• ciężkie zawroty głowy lub omdlenia,

•    szybka lub nieregularna czynność serca.

Ze zmniejszającą się częstością działania niepożądane obejmują:

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): bóle głowy, zawroty głowy, uczucie wirowania, mrowienie, zaburzenia widzenia, szum w uszach,

zawroty i uczucie pustki w głowie spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym, kaszel, duszność,

zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, bóle brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność, biegunka, zaparcia), reakcje alergiczne (jak wysypki skórne, świąd skóry), skurcze mięśni, zmęczenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów): zmiany nastroju i zaburzenia snu,

ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność (skurcz oskrzeli), suchość w jamie ustnej,

obrzęk naczynioruchowy (objawy takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy, j ęzyka lub gardła, silne swędzenie, ciężka wysypka skórna), problemy z nerkami, impotencja, poty.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów): -splątanie,

•    zaburzenia sercowo-naczyniowe (nieregularne bicie serca, dławica piersiowa, zawał serca i udar mózgu),

•    eozynofilowe zapalenie płuc (rzadko występujący rodzaj zapalenia płuc),

•    zatkany nos lub katar (nieżyt błony śluzowej nosa),

•    rumień wielopostaciowy,

•    zaburzenia dotyczące krwi, trzustki lub wątroby.

U chorych na cukrzycę może wystąpić hipoglikemia (bardzo małe stężenie cukru we krwi). Opisywano zapalenie naczyń krwionośnych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Erbugen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub blistrze po terminie ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Erbugen

Jedna tabletka Erbugen, 4 mg zawiera 4 mg peryndoprylu w postaci soli trzeciorzędowej butylaminy, co jest równoważne 3,338 mg peryndoprylu.

Jedna tabletka Erbugen 8 mg zawiera 8 mg peryndoprylu

w postaci soli trzeciorzędowej

butylaminy, co jest równoważne 6,676 mg peryndoprylu.

Pozostałe substancje pomocnicze to:

Laktoza bezwodna, magnezu stearynian, hydrofobowa krzemionka koloidalna, celuloza mikrokrystaliczna, sodu wodorowęglan, kompleks miedziowy chlorofiliny (E 141).

Jak wygląda lek Erbugen i co zawiera opakowanie

Erbugen, 4 mg to zielono nakrapiane tabletki w kształcie kapsułki, z bocznym wgłębieniem i wytłoczonym napisem “PT4” po jednej stronie oraz “M” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Erbugen, 8 mg to okrągłe, zielono nakrapiane tabletki z wytłoczonym napisem “PT8” po jednej stronie oraz „M” po drugiej stronie.

Erbugen jest dostępny w blistrach po 14, 30, 60, 90, 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Generics [UK] Limited,

Station Close, Potters Bar,

Hertfordshire, EN6 1TL, Wielka Brytania

Wytwórca:

McDermott laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories,

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlandia

Generics [UK] Limited,

Station Close, Potters Bar,

Hertfordshire, EN6 1TL, Wielka Brytania

Mylan Hungary Kft,

H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 54 66 403

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6/6