Imeds.pl

Eres 2,74 Mg/Ml Roztwór Do Wstrzykiwań Dla Bydła, Świń, Koni, Psów I Kotów 2,74 Mg/Ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

świń, koni, psów i kotów


Eres 2,74 mg/ml roztwór do wstrzykiwali dla bydła,

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Bromohcksyna (w postaci chlorowodorku)    2,74 mg/ml

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

J

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1. Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, Świnia, koń, pies, kot.

4.2. Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Choroby układu oddechowego charakteryzujące się obecnością dużych ilości wydzieliny w drogach oddechowych, będącej wynikiem nasilonego jej wydzielania lub zwiększenia jej gęstości.

4.3. Przeciwwskazania

Obrzęk płuc.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

W chorobach układu oddechowego wywoływanych przez bakterie podawać wraz z antybiotykami i/lub z sulfonamidami. W przypadku chorób płuc wywołanych obecnością pasożytów, preparat podawać po 3 dniach od zastosowanie preparatu przcciwrobaczego.

4.6. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nie stwierdzono.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Produkt może być stosowany w okresie ciąży.

4.8. Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9. Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Podawać domięśniowo, raz dziennie w dawce:

BYDŁO:

50 — 200 kg m.c. podawać 0,5 mg/kg m.c. (0,18 ml preparatu ERES/kg m.c.) przez 5 dni.

200 — 500 kg m.c. podawać 0,2 — 0,5 mg/kg m.c. (0,073 - 0,18 ml preparatu ERES/kg m.c.) przez 5 dni.

ŚWINIE:

5-25 kg m.c., podawać 0,5 — 1,0 mg/kg m.c. (0,18-0,36 ml preparatu ERES/kg m.c.) przez 5 dni. 25 — 100 kg m.c., podawać 0,5 mg/kg m.c. ( 0,18 ml preparatu ERES/kg m.c.) przez 5 dni. Powyżej 100 kg m.c., podawać 0,2 - 0,5 mg/kg m.c. (0,073 - 0,18 ml preparatu ERES/kg m.c.) przez 5 dni.

KONIE:

50 - 200 kg m.c., podawać 0,5 mg/kg/m.c. (0,18 ml preparatu ERES/kg m.c.) przez 5 dni.

200 — 500 kg m.c., podawać 0,2-0,5 mg/kg m.c. (0,073 - 0,18 ml preparatu ERES/kg m.c. przez 5 dni.

PSY 1 KOTY:

0,5 — 1,0 ml/kg m.c. (0,18 - 0,36 ml preparatu ERES/kg m.c. przez 5 dni

4.10. Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Bromoheksyna wykazuje bardzo szeroki margines bezpieczeństwa. U psów nie obserwowano efektów toksycznych po podaniu w dawce 4 mg domięśniowo 2 razy dziennie przez 6 tygodni.

4.11. Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne świń - zero dni.

Nic stosować u koni, których tkanki są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Nie stosować u krów, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu Kod ATCvet: QR05CB02

Właściwości farmakodynamiczne

Bromoheksyna jest środkiem wykrztuśnym, sekretolitycznym i mukolitycznym. Zmniejsza lepkość i powoduje upłynnienie zalęgającej w drogach oddechowych wydzieliny komórek nabłonkowych. W efekcie drogi oddechowe są szybko uwalniane z obecności wydzieliny.

Właściwości farmakokinetycznc

Bromoheksyna, po podaniu domięśniowych jest łatwo i szybko wchłaniana z miejsca podania. Stężenie terapeutyczne w plazmie krwi pojawia się już po 15 minutach u wszystkich gatunków zwierząt.

U większości zwierząt okres pól trwania wynosi około 6 godzin. Bromoheksyna jest szybko

metabolizowana do aktywnego metabolitu ambroksolu. Wydalanie bromoheksyny z organizmu zachodzi głównie z moczem.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

Skład jakościowy substancji pomocniczych

Kwas winowy

Metylu parahydroksybenzoesan

Propylu parahydroksybenzoesan

Woda do wstrzykiwali

#

Głów ne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwrszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata

Okres trwałości po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Rodzaj opakow ania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Butelki ze szkła bezbarwnego typu II, o pojemności 30, 50 lub 100 ml zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej i zamknięciem typu flip-off.

Butelki pakowane są pojedynczo w pudełko tekturowe.

Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

LABORATORIOS CA LI ER S.A.

C/. Barcelones, 26 (Pla del Ramassa)

LES FRANQUESES DEL VAJJ.ES, (Barcelona) Hiszpania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 1322/02

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

30.09.2002

30.07.2007

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dot\ czv.

V