+ iMeds.pl

Erfinazin 10 mg/gUlotka Erfinazin

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ERFINAZIN, 10 mg/g, roztwór na skórę

Terbinafini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Erfinazin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Erfinazin

3.    Jak stosować Erfinazin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Erfinazin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST ERFINAZIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Erfinazin w postaci roztworu na skórę jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Lek zawiera substancję czynną terbinafinę, która zabija większość grzybów wywołujących zakażenia skóry u człowieka.

Erfinazin jest wskazany w miejscowym leczeniu:

-    grzybicy stóp,

-    grzybicy fałdów skórnych,

-    grzybicy skóry gładkiej,

-    łupieżu pstrego.

W przypadku wątpliwości odnośnie przyczyny zakażenia należy zwrócić się po poradę do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Jeśli po upływie 7 dni stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ERFINAZIN Kiedy nie stosować leku Erfinazin

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Erfinazin przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miej scowego na skórę. Należy unikać kontaktu leku z twarzą i oczami oraz uszkodzoną skórą, ponieważ zawarty w nim alkohol może powodować podrażnienia. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami należy przemyć je bieżącą wodą.

Dzieci

Nie należy stosować tego leku u dzieci.

Inne leki i Erfinazin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W miej scu zastosowania leku Erfinazin nie należy stosować innych leków, włącznie z lekami dostępnymi bez recepty.

Nie są znane interakcje leku Erfinazin z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety w ciąży mogą stosować Erfinazin wyłącznie na zlecenie lekarza.

Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią, gdyż przenika on do mleka kobiecego. Niemowlęta nie powinny mieć kontaktu z leczoną skórą, w tym skórą piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Erfinazin zawiera glikol propylenowy

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego (50 mg w 1 g roztworu) lek może powodować podrażnienie skóry.

3. JAK STOSOWAĆ ERFINAZIN

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Erfinazin jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Zalecana dawka

Dorośli

Wskazanie do stosowania

Dawkowanie

Czas trwania leczenia

Grzybica stóp

1 raz na dobę

Grzybica fałdów skórnych

1 raz na dobę

7 dni

Grzybica skóry gładkiej

1 raz na dobę

Łupież pstry

2 razy na dobę

Dzieci

Nie stosować.

Sposób stosowania:

•    Przed nałożeniem leku należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą lek będzie stosowany.

•    Zdjąć przezroczystą nasadkę. Przed pierwszym użyciem leku należy dwa razy wcisnąć pompkę w celu zassania roztworu.

•    Nacisnąć pompkę i rozpylić cienką warstwę leku na leczoną powierzchnię skóry i jej okolice tak, aby pokryć je w całości.

•    Po każdorazowym zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Jak postępować podczas stosowania leku Erfinazin Podczas leczenia zmienioną chorobowo skórę należy:

-    utrzymywać w czystości poprzez regularne mycie,

-    wycierać delikatnie, nie trzeć,

-    unikać drapania miejsc leczonych, gdyż może spowodować to spowolnienie procesu leczenia lub rozprzestrzenienie się zakażenia.

Podstawą profilaktyki chorób grzybiczych skóry jest stosowanie własnego ręcznika, ubrań osobistych oraz częste mycie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Erfinazin

W razie przyjęcia dawki leku większej niż zalecana należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do przedawkowania może dojść jedynie w przypadku spożycia zawartości kilku buteleczek leku Erfinazin.

Objawy przedawkowania to: ból głowy, wymioty, ból w nadbrzuszu, zawroty głowy.

Zawartość alkoholu w leku musi być również brana pod uwagę.

Pominięcie zastosowania leku Erfinazin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Erfinazin

Erfinazin należy stosować w zalecanych dawkach przez ściśle określony czas, nawet jeśli objawy zakażenia ustąpiły wkrótce po zastosowaniu leku. Nagłe przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Może wystąpić zaczerwienienie, swędzenie lub uczucie pieczenia lub podrażnienia w miejscu podania leku.

Objawy te rzadko wymagają przerwania leczenia. Nie należy ich jednak mylić z reakcjami uczuleniowymi (alergicznymi), takimi jak: świąd, wysypka, pęcherzyki na skórze, pokrzywka.

Objawy alergiczne pojawiają się bardzo rzadko, ale jeśli wystąpią, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ ERFINAZIN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera Erfinazin

-    Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek.

1 g roztworu na skórę zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki leku to: makrogolu eter cetostearylowy 20, glikol propylenowy, etanol (96%), woda oczyszczona.

Jak wygląda Erfinazin i co zawiera opakowanie

Erfinazin to przezroczysty, bezbarwny roztwór na skórę.

Opakowanie leku:

Butelka z tworzywa sztucznego (HDPE) z pompką rozpylającą (PE/PP/POM), zawierająca 30 ml leku, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9, 99-300 Kutno

Tel.: (24) 357 44 44, Faks: (24) 357 45 45

E-mail: polfarmex@polfarmex.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Erfinazin

Charakterystyka Erfinazin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ERFINAZIN, 10 mg/g, roztwór na skórę

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g roztworu na skórę zawiera 10 mg terbinafmy chlorowodorku (Terbinafini hydrochloridum). Substancje pomocnicze: 1 g roztworu zawiera 50 mg glikolu propylenowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór na skórę.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór na skórę.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zakażenia grzybicze skóry (grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej) wywołane przez dermatofity.

Łupież pstry.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Przed nałożeniem produktu leczniczego należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą produkt będzie nanoszony. Na zmienione chorobowo miejsca na skórze i ich okolice nanieść cienką warstwę produktu leczniczego, tak aby pokryć je w całości.

Należy zdjąć przezroczystą nasadkę z butelki i dwa razy nacisnąć pompkę w celu zassania roztworu, a następnie rozpylić produkt leczniczy na leczoną powierzchnię skóry.

Dorośli:

Erfinazin należy stosować raz lub dwa razy na dobę, w zależności od wskazania.

Dawkowanie:

Grzybica stóp (Tineapedis) - 1 tydzień raz na dobę.

Grzybica fałdów skórnych (Tinea cruris) - 1 tydzień raz na dobę.

Grzybica skóry gładkiej (Tinea corporis) - 1 tydzień raz na dobę.

Łupież pstry (Pityriasis versicolof) - 1 tydzień dwa razy na dobę.

Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach. Stosowanie nieregularne lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby.

Osoby w podeszłym wieku:

Brak danych sugerujących, że osoby w podeszłym wieku wymagają innego dawkowania.

Dzieci:

Ze względu na ograniczone doświadczenia kliniczne w zakresie stosowania produktu leczniczego Erfinazin, nie zaleca się jego stosowania u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Erfinazin zawiera alkohol. Należy go stosować ostrożnie u pacjentów z uszkodzonym naskórkiem, gdyż może powodować podrażnienia.

Erfinazin przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego, może powodować podrażnienie oczu. W razie przypadkowego kontaktu produktu leczniczego z oczami należy przemyć je bieżącą wodą.

Nie należy stosować produktu w obrębie twarzy.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, Erfinazin może powodować podrażnienie skóry.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie są znane interakcje produktu leczniczego Erfinazin z innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Przeprowadzone badania na zwierzętach nie wykazały teratogennego i embriotoksycznego działania terbinafiny. Z powodu ograniczonego doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania terbinafiny u kobiet w ciąży, Erfinazin może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Nie należy stosować produktu leczniczego Erfinazin w okresie karmienia piersią, gdyż terbinafina przenika do mleka matki.

Ponadto, niemowlęta nie mogą mieć kontaktu z miejscami leczonymi produktem Erfinazin (dotyczy to również piersi).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Erfinazin stosowany miejscowo na skórę nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Możliwe jest wystąpienie: zaczerwienienia, swędzenia, uczucia pieczenia lub podrażnienia w miejscu aplikacji. Objawy te rzadko wymagają przerwania leczenia, ale nie należy ich mylić z reakcjami alergicznymi, takimi jak: świąd, wysypka, pęcherzyki na skórze, pokrzywka, które, choć bardzo rzadkie, wymagają zaprzestania leczenia.

4.9    Przedawkowanie

Nie zanotowano przypadku przedawkowania produktu leczniczego Erfinazin. Do przedawkowania może dojść jedynie w przypadku nieumyślnego spożycia zawartości kilku buteleczek produktu leczniczego Erfinazin. Objawy przedawkowania, które wystąpią będą podobne do objawów występujących po przedawkowaniu tabletek zawierających terbinafinę (ból głowy, wymioty, ból w nadbrzuszu, zawroty głowy). Zawartość alkoholu w produkcie (24,48%) musi być również brana pod uwagę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwgrzybicze do stosowania zewnętrznego.

Kod ATC: D01 A E15

Terbinafina jest alliloaminą o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego do stosowania w zakażeniach grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, takie jak Trichophyton (np. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis oraz Epidermophyton floccosum. Już w niskich stężeniach wykazuje działanie grzybobójcze na dermatofity oraz pleśnie. Na drożdżaki może działać grzybobójczo (np. na Pityrosporum orbiculare, Malassezia furfur) lub grzybostatycznie.

Terbinafina wybiórczo hamuje wczesną fazę biosyntezy steroli grzybów, co prowadzi do niedoboru ergosterolu i do wewnątrzkomórkowej kumulacji skwalenu, a to w konsekwencji powoduje śmierć grzybów. Działanie terbinafiny polega na hamowaniu epoksydazy skwalenu w ścianie komórkowej grzybów. Enzym - epoksydaza skwalenu nie jest związany z układem cytochromu P450.

Terbinafina nie wpływa na metabolizm hormonów oraz innych leków.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu na skórę u ludzi przenika do organizmu mniej niż 5% zastosowanej dawki, ekspozycja układowa jest bardzo mała.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Podczas badań długoterminowych (do 1 roku) przeprowadzonych na szczurach i psach nie zaobserwowano znaczącego działania toksycznego po doustnym podaniu dawek około 100 mg/kg mc. na dobę. Po doustnym podaniu dużych dawek zagrożonym organem docelowym jest wątroba, mogą być również nerki.

Podczas dwuletnich badań działania kancerogennego terbinafiny na myszach, którym podawano doustnie terbinafinę w dawkach do 130 mg/kg mc./dobę (samce) i 156 mg/kg mc./dobę (samice) nie zaobserwowano zmian nowotworowych, ani innych nieprawidłowości. Dwuletnie badania działania kancerogennego na szczurach, którym podawano doustnie maksymalną dawkę 69 mg/kg na dzień, wykazały zwiększenie częstości występowania nowotworów wątroby u samców. Zmiany te mogą być powiązane z proliferacją peroksysomów i są swoiste gatunkowo, gdyż nie obserwowano ich podczas badań kancerogenności na myszach oraz podczas innych badań na myszach, psach i małpach.

U małp, które doustnie przyjmowały duże dawki terbinafiny zaobserwowano nieprawidłowości refrakcji w siatkówce bez zmian histopatologicznych (dawki do 50 mg/kg mc. były nietoksyczne). Zaburzenia te były związane z obecnością metabolitu terbinafiny w tkance oka i ustępowały po zaprzestaniu leczenia.

Badania genotoksyczności in vitro i in vivo, przeprowadzone przy użyciu standardowych zestawów testowych, nie wykazały działania mutagennego i klastogennego leku.

Badania na szczurach i królikach nie wykazały niekorzystnego wpływu na płodność i rozrodczość.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Makrogolu eter cetostearylowy 20 Glikol propylenowy

Etanol (96%) Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE z pompką rozpylającą (PE/PP/POM) w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 30 ml produktu leczniczego Erfinazin.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Erfinazin