Imeds.pl

Erfinazin 10 Mg/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ERFINAZIN, 10 mg/g, roztwór na skórę

Terbinafmi hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Erfinazin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Erfinazin

3.    Jak stosować Erfinazin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Erfinazin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST ERFINAZIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Erfinazin w postaci roztworu na skórę jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Lek zawiera substancję czynną terbinafinę, która zabija większość grzybów wywołujących zakażenia skóry u człowieka.

Erfinazin jest wskazany w miejscowym leczeniu:

-    grzybicy stóp,

-    grzybicy fałdów skórnych,

-    grzybicy skóry gładkiej,

-    łupieżu pstrego.

W przypadku wątpliwości odnośnie przyczyny zakażenia należy zwrócić się po poradę do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Jeśli po upływie 7 dni stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ERFINAZIN Kiedy nie stosować leku Erfinazin

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Erfinazin przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miej scowego na skórę. Należy unikać kontaktu leku z twarzą i oczami oraz uszkodzoną skórą, ponieważ zawarty w nim alkohol może powodować podrażnienia. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami należy przemyć je bieżącą wodą.

Dzieci

Nie należy stosować tego leku u dzieci.

Inne leki i Erfinazin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W miej scu zastosowania leku Erfinazin nie należy stosować innych leków, włącznie z lekami dostępnymi bez recepty.

Nie są znane interakcje leku Erfinazin z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety w ciąży mogą stosować Erfinazin wyłącznie na zlecenie lekarza.

Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią, gdyż przenika on do mleka kobiecego. Niemowlęta nie powinny mieć kontaktu z leczoną skórą, w tym skórą piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Erfinazin zawiera glikol propylenowy

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego (50 mg w 1 g roztworu) lek może powodować podrażnienie skóry.

3. JAK STOSOWAĆ ERFINAZIN

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Erfinazin jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Zalecana dawka

Dorośli

Wskazanie do stosowania

Dawkowanie

Czas trwania leczenia

Grzybica stóp

1 raz na dobę

Grzybica fałdów skórnych

1 raz na dobę

7 dni

Grzybica skóry gładkiej

1 raz na dobę

Łupież pstry

2 razy na dobę

Dzieci

Nie stosować.

Sposób stosowania:

•    Przed nałożeniem leku należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą lek będzie stosowany.

•    Zdjąć przezroczystą nasadkę. Przed pierwszym użyciem leku należy dwa razy wcisnąć pompkę w celu zassania roztworu.

•    Nacisnąć pompkę i rozpylić cienką warstwę leku na leczoną powierzchnię skóry i jej okolice tak, aby pokryć je w całości.

•    Po każdorazowym zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Jak postępować podczas stosowania leku Erfinazin Podczas leczenia zmienioną chorobowo skórę należy:

-    utrzymywać w czystości poprzez regularne mycie,

-    wycierać delikatnie, nie trzeć,

-    unikać drapania miejsc leczonych, gdyż może spowodować to spowolnienie procesu leczenia lub rozprzestrzenienie się zakażenia.

Podstawą profilaktyki chorób grzybiczych skóry jest stosowanie własnego ręcznika, ubrań osobistych oraz częste mycie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Erfinazin

W razie przyjęcia dawki leku większej niż zalecana należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do przedawkowania może dojść jedynie w przypadku spożycia zawartości kilku buteleczek leku Erfinazin.

Objawy przedawkowania to: ból głowy, wymioty, ból w nadbrzuszu, zawroty głowy.

Zawartość alkoholu w leku musi być również brana pod uwagę.

Pominięcie zastosowania leku Erfinazin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Erfinazin

Erfinazin należy stosować w zalecanych dawkach przez ściśle określony czas, nawet jeśli objawy zakażenia ustąpiły wkrótce po zastosowaniu leku. Nagłe przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Może wystąpić zaczerwienienie, swędzenie lub uczucie pieczenia lub podrażnienia w miejscu podania leku.

Objawy te rzadko wymagają przerwania leczenia. Nie należy ich jednak mylić z reakcjami uczuleniowymi (alergicznymi), takimi jak: świąd, wysypka, pęcherzyki na skórze, pokrzywka.

Objawy alergiczne pojawiają się bardzo rzadko, ale jeśli wystąpią, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ ERFINAZIN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera Erfinazin

-    Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek.

1 g roztworu na skórę zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki leku to: makrogolu eter cetostearylowy 20, glikol propylenowy, etanol (96%), woda oczyszczona.

Jak wygląda Erfinazin i co zawiera opakowanie

Erfinazin to przezroczysty, bezbarwny roztwór na skórę.

Opakowanie leku:

Butelka z tworzywa sztucznego (HDPE) z pompką rozpylającą (PE/PP/POM), zawierająca 30 ml leku, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9, 99-300 Kutno

Tel.: (24) 357 44 44, Faks: (24) 357 45 45

E-mail: polfarmex@polfarmex.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4