+ iMeds.pl

Escalar -Ulotka Escalar

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ESCALAR

20 mg + 9,5 mg glikozydów trój terpenowych w przeliczeniu na escynę/g, maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Escalar i wjakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Escalar

3.    Jak stosować lek Escalar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Escalar

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Escalar i w jakim celu się go stosuje

Escalar jest lekiem roślinnym zawierającym wyciąg gęsty z arniki i nagietka oraz suchy wyciąg z kasztanowca.

Escalar jest lekiem tradycyjnym stosowanym pomocniczo w objawach przewlekłej niewydolności żylnej (z objawami obrzęków podudzi) oraz w pourazowych obrzękach i stłuczeniach, w podskórnych wylewach (siniakach), także w przypadkach kontuzji sportowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Escalar Kiedy nie stosować leku Escalar:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwiat arniki, kwiat nagietka lub inne rośliny z rodziny złożonych (Asteraceae = Compositae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Escalar należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Dzieci i młodzież

Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u dzieci powyżej 6 lat. Nie zaleca się stosowania u dzieci młodszych ze względu na brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku.

Inne leki i Escalar

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak jest danych dotyczących interakcjipo zastosowaniu miejscowym substancji czynnych wchodzących w skład leku Escalar.


, ' ~ ----"


Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Escalar zawiera alkohol cetostearylowy, kwas sorbinowy, glikol propylenowy i etylu parahydroksybenzoesan. Z tego względu lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry), podrażnienie skóry oraz inne reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Escalar

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Do stosowania na skórę.

Smarować maścią chore miejsca 2 do 3 razy dziennie.

Stosować w sposób ciągły nie dłużej niż kilka dni, w przypadku objawów przewlekłej niewydolności żylnej nie dłużej niż 1 do 2 tygodni. Stosowanie przez okres dłuższy niż dwa tygodnie może powodować wystąpienie wyprysków skórnych i/lub odczynów skórnych z powstawaniem pęcherzyków. W takim przypadku konieczna jest konsultacja lekarska.

W przypadku kontuzji sportowych (obrzęki i stłuczenia pourazowe) zaleca się zastosowanie w ciągu 30 minut od ich wystąpienia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Escalar

Nie dotyczy. Lek stosowany zewnętrznie.

Pominięcie zastosowania leku Escalar

Nie dotyczy. Lek stosowany zewnętrznie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku Escalar obejmują reakcje skórne mogące przybierać postać podrażnienia skóry lub odczynów alergicznych w miejscu aplikacji. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie leku. Jeżeli objawy nie ustąpią należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Escalar

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Escalar

-    Substancjami czynnymi leku są:

Wyciąg gęsty z kwiatu arniki górskiej i kwiatu nagietka lekarskiego 2,0 g/100 g (.Arnicae et Calendulae extractum spissum)

DER (6-9): 1; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: 70 % etanol

Wyciąg suchy z nasion kasztanowca zwyczajnego    5,0 g/100 g

(Hippocastani seminis extractum siccum) zawierający 19 % glikozydów trójterpenowych, w przeliczeniu na bezwodną escynę; DER (5-7): 1 rozpuszczalnik ekstrakcyjny: 80 % etanol

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: parafina ciekła lekka, wazelina biała, monostearynian glicerolu SE, alkohol cetostearylowy, Polisorbat 40, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glikol propylenowy, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas sorbinowy, etylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Escalar i co zawiera opakowanie

Lek Escalar to maść o barwie jasnobrązowej, o swoistym zapachu.

Jedno opakowanie zawiera 30 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Dział Informacji o leku tel. 22 742 00 22

e-mail: informaciaoleku@hasco-lek.pl Data aktualizacji ulotki:Escalar

Charakterystyka Escalar

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ESCALAR, 20 mg + 9,5 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na escynę/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g maści zawiera:

Wyciąg gęsty z kwiatu arniki górskiej i kwiatu nagietka lekarskiego 2,0 g {Arnicae et Calendulae extractum spissum)

DER (6-9): 1; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: 70 % etanol

Wyciąg suchy z nasion kasztanowca zwyczajnego    5,0 g

(Hippocastani seminis extractum siccum) zawierający 19 % glikozydów trójterpenowych, w przeliczeniu na bezwodną escynę; DER (5-7): 1 rozpuszczalnik ekstrakcyjny: 80 % etanol

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetostearylowy

glikol propylenowy

kwas sorbinowy

etylu parahydroksybenzoesan.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt stosuje się pomocniczo:

-    w objawach przewlekłej niewydolności żylnej (z objawami obrzęków podudzi),

-    w pourazowych obrzękach i stłuczeniach, w podskórnych wylewach (siniakach), także w przypadkach kontuzji sportowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Smarować maścią chore miejsca 2 do 3 razy dziennie.

Stosować w sposób ciągły nie dłużej niż kilka dni, w przypadku objawów przewlekłej niewydolności żylnej nie dłużej niż 1 do 2 tygodni. Stosowanie przez okres dłuższy niż dwa tygodnie może powodować wystąpienie wyprysków skórnych i/lub odczynów skórnych z powstawaniem pęcherzyków. W takim przypadku konieczna jest konsultacja lekarska.

W przypadku kontuzji sportowych (obrzęki i stłuczenia pourazowe) zaleca się zastosowanie w ciągu 30 min. od ich wystąpienia.

Sposób podawania Do stosowania na skórę.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu, jeśli występuje nadwrażliwość na kwiat arniki, kwiat nagietka lub inne rośliny z rodziny złożonych (Asteraceae ~ Compositae), bądź na którykolwiek ze składników produktu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego i kwasu sorbinowego, produkt może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry). Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, produkt może powodować podrażnienie skóry. Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu etylu, produkt może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu u dzieci powyżej 6 lat. Nie zaleca się stosowania u dzieci młodszych ze względu na brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak jest danych dotyczących interakcji po zastosowaniu miejscowym substancji czynnych wchodzących w skład produktu Escalar.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje skórne przybierające postać podrażnienia skóiy lub odczynów alergicznych w miejscu aplikacji.

4.9    Przedawkowanie

Brak danych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Produkt stosowany tradycyjnie o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwobrzękowych i ściągających.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak jest dostatecznych danych dotyczących farmakokinetyki produktu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono nieklinicznych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu Escalar.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Parafina ciekła lekka Wazelina biała Monostearynian glicerolu SE Alkohol cetostearylowy Polisorbat 40

Triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

Glikol propylenowy

Krzemionka koloidalna bezwodna

Kwas sorbinowy

Etylu parahydroksybenzoesan

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie stanowi tuba aluminiowa z zakrętką polietylenową zawierająca 30 g produktu, umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką dla pacjenta.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E tel. (71) 352 95 22 fax (71) 352 76 36

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 7633

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02.04.1998 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 23.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4/4

Escalar