Imeds.pl

Escalar -

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ESCALAR

20 mg + 9,5 mg glikozydów trój terpenowych w przeliczeniu na escynę/g, maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Escalar i wjakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Escalar

3.    Jak stosować lek Escalar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Escalar

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Escalar i w jakim celu się go stosuje

Escalar jest lekiem roślinnym zawierającym wyciąg gęsty z arniki i nagietka oraz suchy wyciąg z kasztanowca.

Escalar jest lekiem tradycyjnym stosowanym pomocniczo w objawach przewlekłej niewydolności żylnej (z objawami obrzęków podudzi) oraz w pourazowych obrzękach i stłuczeniach, w podskórnych wylewach (siniakach), także w przypadkach kontuzji sportowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Escalar Kiedy nie stosować leku Escalar:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwiat arniki, kwiat nagietka lub inne rośliny z rodziny złożonych (Asteraceae = Compositae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Escalar należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Dzieci i młodzież

Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u dzieci powyżej 6 lat. Nie zaleca się stosowania u dzieci młodszych ze względu na brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku.

Inne leki i Escalar

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak jest danych dotyczących interakcjipo zastosowaniu miejscowym substancji czynnych wchodzących w skład leku Escalar.


, ' ~ ----"


Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Escalar zawiera alkohol cetostearylowy, kwas sorbinowy, glikol propylenowy i etylu parahydroksybenzoesan. Z tego względu lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry), podrażnienie skóry oraz inne reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Escalar

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Do stosowania na skórę.

Smarować maścią chore miejsca 2 do 3 razy dziennie.

Stosować w sposób ciągły nie dłużej niż kilka dni, w przypadku objawów przewlekłej niewydolności żylnej nie dłużej niż 1 do 2 tygodni. Stosowanie przez okres dłuższy niż dwa tygodnie może powodować wystąpienie wyprysków skórnych i/lub odczynów skórnych z powstawaniem pęcherzyków. W takim przypadku konieczna jest konsultacja lekarska.

W przypadku kontuzji sportowych (obrzęki i stłuczenia pourazowe) zaleca się zastosowanie w ciągu 30 minut od ich wystąpienia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Escalar

Nie dotyczy. Lek stosowany zewnętrznie.

Pominięcie zastosowania leku Escalar

Nie dotyczy. Lek stosowany zewnętrznie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku Escalar obejmują reakcje skórne mogące przybierać postać podrażnienia skóry lub odczynów alergicznych w miejscu aplikacji. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie leku. Jeżeli objawy nie ustąpią należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Escalar

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Escalar

-    Substancjami czynnymi leku są:

Wyciąg gęsty z kwiatu arniki górskiej i kwiatu nagietka lekarskiego 2,0 g/100 g (.Arnicae et Calendulae extractum spissum)

DER (6-9): 1; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: 70 % etanol

Wyciąg suchy z nasion kasztanowca zwyczajnego    5,0 g/100 g

(Hippocastani seminis extractum siccum) zawierający 19 % glikozydów trójterpenowych, w przeliczeniu na bezwodną escynę; DER (5-7): 1 rozpuszczalnik ekstrakcyjny: 80 % etanol

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: parafina ciekła lekka, wazelina biała, monostearynian glicerolu SE, alkohol cetostearylowy, Polisorbat 40, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glikol propylenowy, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas sorbinowy, etylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Escalar i co zawiera opakowanie

Lek Escalar to maść o barwie jasnobrązowej, o swoistym zapachu.

Jedno opakowanie zawiera 30 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Dział Informacji o leku tel. 22 742 00 22

e-mail: informaciaoleku@hasco-lek.pl Data aktualizacji ulotki: