+ iMeds.pl

Esceven (83,5 mg + 0,42 mg)/gUlotka Esceven

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Esceven (83,5 mg + 50 j.m.)/g żel

Hippocastani seminis extractum spissum + Heparinum natricum

Należy uw ażnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak. jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym w szelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 2 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Esceven i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje wfażne przed zastosowaniem leku Esceven

3.    Jak stosować lek Esceven

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Esceven

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Esceren i w jakim celu się go stosuje

Esceven w postaci żelu jest lekiem tradycyjnie stosowanym w objawach przew lekłej niewydolności żylnej, takich jak: ból. uczucie ciężkości w nogach, nocne skurcze mięśni łydki, swędzenie oraz obrzęk. Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esceven Kiedy nie stosować leku Escevcn

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), w stanach przew lekłych schorzeń nerek, na otwarte rany, błony śluzowe i w okolicy oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując Esceven u pacjentów ze skazą krwotoczną. W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi lub dostania się leku w okolice oczu. przemyć wodą.

W przypadku objawów podrażnienia (zaczerw ienienie, obrzęk, łzawienie), skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Lek Esceven a inne leki

Należy pow iedzieć lekarzow i lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie zaobserwowano interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie żelu Esceven nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek Esceven zawiera bronopol i etylu parahydroksybenzoesan

Bronopol może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe). Etylu parahydroksybenzoesan może wywołać reakcje alergiczne (mogą być spóźnione).

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Esceven

Ten lek należy zaw sze stosować dokładnie tak. jak to opisano w' ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed pierwszym użyciem należy przebić odw rotną stroną nakrętki membranę zabezpieczającą tubę. Podanie na skórę.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 1 g żelu (pasek żelu o długości ok. 3 - 4 cm) wcierać w' skórę kończyn 3 razy dziennie. Stosować przez okres 2 tygodni.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 tygodniach należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić konty nuowanie kuracji.

Zastosowanie w iększej niż zalecana dawki leku Esceven

Brak danych dotyczących przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Esceven

Nie należy stosować dawki podwójnej w' celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Esceven

W razie jakichkolw iek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek. lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Może pojawić się przejściowe uczucie ciepła, przejściowy świąd skóry' o niewielkim nasileniu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym w szelkie objawy' niepożądane niewymienione w' ulotce, należy pow iedzieć o tym lekarzow i, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów' Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszaw'a, teł. 48 22 49 21 301, fax 48 22 49 21 309, e-mail: ndkaiurpl.uov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić w ięcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Esceven

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływ ie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki. których się już nic używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Esceven

Substancjami czynnymi leku są: wyciąg gęsty z nasion kasztanowca (Hippocastani seminis extraction spis sum; DER: 6-9:1; ekstrahent: metanol 90 % (v/v)) - 83,5 mg/g, heparyna sodowa (Heparinum natricum) - 50 j.m./g.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: karbomer, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek, etylu parahydroksybenzoesan, bronopol.

Jak wygląda lek Esceven i co zawiera opakowanie

Lek Esceven jest w postaci żelu.

Dostępne opakowanie: tuba aluminiowa, zawierająca 30 g żelu, z membraną i zakrętką polietylenową w tekturowym pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Poznańskie Zakłady Zielarskie ..Herbapol" S.A. ul. Towarowa 47/51,61-896 Poznań, Polska tel. + 48 61 886 18 00, fax + 48 61 853 60 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Esceven

Charakterystyka Esceven

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Esceven (83,5 mg + 50 j.m.)/g żel

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Wyciąg gęsty z nasion kasztanowca (Hippocastani seminis actractum spissum; DER: 6-9:1; ekstrahent: metanol 90 % (v/v)) - 83,5 mg/g Heparyna sodowa (Heparimim natricum) - 50 j.m./g

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: bronopol, etylu parahydroksybenzoesan.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Produkt leczniczy stosowany tradycyjnie, którego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

4.1    Wskazania do stosowania

Esceven w postaci żelu jest produktem leczniczym tradycyjnie stosowanym w objawach przewlekłej niewydolności żylnej, takich jak: ból, uczucie ciężkości w nogach, nocne skurcze mięśni łydki, swędzenie oraz obrzęk.

Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 1 g żelu (pasek żelu o długości ok. 3-4 cm) wcierać w skórę kończyn 3 razy dziennie. Stosować przez okres 2 tygodni.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować żelu Esceven. jeśli występuje nadwrażliwość na składniki produktu. Nie stosować na otwarte rany, błony śluzowe i w okolicy oczu, w stanach przew lekłych schorzeń nerek.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Esceven u pacjentów' ze skazą krwotoczną.

W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi lub dostania się produktu w okolice oczu. przemyć wodą.

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania produktu u dzieci.

Bronopol może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skór}' kontaktowe). Etylu parahydroksybenzoesan może wywołać reakcje alergiczne (mogą być spóźnione).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie stwierdzono istotnych interakcji z innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania produktu w czasie ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Stosowanie żelu Esceven nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Jak każdy produkt leczniczy, Esceven może powodować działania niepożądane. Może pojawić się przejściowe uczucie ciepła, przejściowy świąd skóry o niewielkim nasileniu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.

48 22 49 21 301, fax 48 22 49 21 309, e-mail: ndltourol.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Nieznane są objawy przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: brak

Brak danych. Produkt stosowany tradycyjnie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie wykonano badań farmakokinetycznych dla produktu leczniczego Esceven, żel.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak danych. Produkt stosowany tradycyjnie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Karbomer, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek, etylu parahydroksybenzoesan, bronopol.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Dotychczas nie stwierdzono.

Okres ważności

6.3


2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa, zawierająca 30 g żelu. z membraną i zakrętką polietylenową w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed pierwszym użyciem należy przebić odwrotną stroną nakrętki membranę zabezpieczającą tubę. Produkt leczniczy nie wymaga szczególnej instrukcji przygotowania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Poznańskie Zakłady Zielarskie ..Herbapol" S.A. ul. Towarowa 47/51,61-896 Poznań, Polska tel. + 48 61 886 18 00, fax + 48 61 853 60 58

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0059

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28 luty 1991 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 23 grudzień 2013 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Esceven