Imeds.pl

Esceven (83,5 Mg + 0,42 Mg)/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Esceven (83,5 mg + 50 j.m.)/g żel

Hippocastani seminis extractum spissum + Heparinum mitricum

Należy uw ażnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak. jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym w szelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 2 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Esceven i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje wfażne przed zastosowaniem leku Esceven

3.    Jak stosować lek Esceven

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Esceven

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Esceren i w jakim celu się go stosuje

Esceven w postaci żelu jest lekiem tradycyjnie stosowanym w objawach przew lekłej niewydolności żylnej, takich jak: ból. uczucie ciężkości w nogach, nocne skurcze mięśni łydki, swędzenie oraz obrzęk. Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esceven Kiedy nie stosować leku Escevcn

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), w stanach przew lekłych schorzeń nerek, na otwarte rany, błony śluzowe i w okolicy oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując Esceven u pacjentów ze skazą krwotoczną. W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi lub dostania się leku w okolice oczu. przemyć wodą.

W przypadku objawów podrażnienia (zaczerw ienienie, obrzęk, łzawienie), skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Lek Esceven a inne leki

Należy pow iedzieć lekarzow i lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie zaobserwowano interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie żelu Esceven nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek Esceven zawiera bronopol i etylu parahydroksybenzoesan

Bronopol może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe). Etylu parahydroksybenzoesan może wywołać reakcje alergiczne (mogą być spóźnione).

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Esceven

Ten lek należy zaw sze stosować dokładnie tak. jak to opisano w' ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed pierwszym użyciem należy przebić odw rotną stroną nakrętki membranę zabezpieczającą tubę. Podanie na skórę.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 1 g żelu (pasek żelu o długości ok. 3 - 4 cm) wcierać w' skórę kończyn 3 razy dziennie. Stosować przez okres 2 tygodni.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 tygodniach należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić konty nuowanie kuracji.

Zastosowanie w iększej niż zalecana dawki leku Esceven

Brak danych dotyczących przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Esceven

Nie należy stosować dawki podwójnej w' celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Esceven

W razie jakichkolw iek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek. lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Może pojawić się przejściowe uczucie ciepła, przejściowy świąd skóry' o niewielkim nasileniu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym w szelkie objawy' niepożądane niewymienione w' ulotce, należy pow iedzieć o tym lekarzow i, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów' Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, teł. 48 22 49 21 301, fax 48 22 49 21 309, e-mail: ndkaiurpl.uov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić w ięcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Esceven

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływ ie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki. których się już nic używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Esceven

Substancjami czynnymi leku są: wyciąg gęsty z nasion kasztanowca (Hippocastani seminis extractum spissum; DER: 6-9:1; ekstrahent: metanol 90 % (v/v)) - 83,5 mg/g, heparyna sodowa (Heparinum nutriami) - 50 j.m./g.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: karbomer, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek, etylu parahydroksybenzoesan, bronopol.

Jak wygląda lek Esceven i co zawiera opakowanie

Lek Esceven jest w postaci żelu.

Dostępne opakowanie: tuba aluminiowa, zawierająca 30 g żelu, z membraną i zakrętką polietylenową w tekturowym pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Poznańskie Zakłady Zielarskie ..Herbapol" S.A. ul. Towarowa 47/51,61-896 Poznań, Polska tel. + 48 61 886 18 00, fax + 48 61 853 60 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki: