+ iMeds.pl

Escitactil 5 mgUlotka Escitactil

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Escitactil, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Escitactil, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Escitactil, 15 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Escitactil, 20 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Escitalopramum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Escitactil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Escitactil

3.    Jak stosować Escitactil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Escitactil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST ESCITACTIL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Escitactil należy do grupy leków przeciwdepresyjnych nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI - Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors). Leki te działają na układ serotoninergiczny w mózgu przez zwiększanie stężenia serotoniny. Zaburzenia układu serotoninergicznego w mózgu uważane są za ważny czynnik w rozwoju depresji oraz związanych z nią chorób.

Escitactil zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (epizodów ciężkiej depresji) oraz zaburzeń lękowych (takich jak zaburzenia lękowe z napadami lęku panicznego z agorafobią lub bez agorofobii, lęku społecznego, uogólnionego zaburzenia lękowego, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ESCITACTIL

Kiedy nie stosować leku Escitactil:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które należą do grupy nazywanej inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), w tym selegilinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemid (stosowany w leczeniu depresji) i linezolid (antybiotyk).

•    jeśli pacjent ma od urodzenia nieprawidłowy rytm serca lub miał epizod zaburzeń rytmu serca w przeszłości (stwierdzony w zapisie EKG - badania oceniającego czynność serca).

•    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub leki mogące wpływać na rytm serca (patrz punkt 2 „Stosowanie innych leków”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Escitactil należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują inne zaburzenia lub choroby, ponieważ lekarz może potrzebować wziąć to pod uwagę. W szczególności należy poinformować lekarza:

•    jeśli pacjent ma padaczkę. Leczenie produktem Escitactil należy przerwać, jeśli napady drgawkowe wystąpią po raz pierwszy lub zwiększy się ich częstość (patrz także punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

•    jeśli pacjent cierpi z powodu zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Konieczne może być dostosowanie dawkowania przez lekarza.

•    jeśli pacjent ma cukrzycę. Stosowanie leku Escitactil może wpłynąć na kontrolę stężenia glukozy we krwi. Konieczne może okazać się dostosowanie dawki insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych.

•    jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie sodu we krwi.

•    jeśli pacjent ma skłonność do łatwiejszego powstawania krwawień lub siniaków.

•    jeśli pacj ent jest leczony elektrowstrząsami.

•    jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca.

•    jeśli u pacjenta występują lub występowały problemy z sercem lub jeśli pacjent przebył niedawno zawał serca.

•    jeśli u pacjenta występuje zmniejszona spoczynkowa częstość pracy serca i (lub) podejrzewa się niedobór elektrolitów na skutek przedłużającej się ciężkiej biegunki, wymiotów lub przyjmowania leków moczopędnych.

•    jeśli u pacjenta występuje szybkie lub nieregularne bicie serca, omdlenia, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania, które to objawy mogą wskazywać na zaburzenia rytmu serca.

•    jeśli pacj ent ma j askrę (choroba oka).

Uwaga

U niektórych pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym może wystąpić faza maniakalna. Charakteryzuje się ona niezwykłymi i szybko zmieniającymi się pomysłami, nieuzasadnionym uczuciem szczęścia i nadmierną aktywnością fizyczną. Jeśli wystąpią te objawy, należy zwrócić się do lekarza.

W pierwszych tygodniach leczenia mogą również wystąpić takie objawy, jak niepokój lub trudności w siedzeniu lub staniu w miejscu. W razie pojawienia się takich objawów należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Myśli samobójcze, pogorszenie depresji lub zaburzeń lękowych

Osoby, u których występuje depresja i (lub) zaburzenia lękowe, mogą czasem mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj po upływie około 2 tygodni, a czasem później.

Wystąpienie tych myśli jest bardziej prawdopodobne, jeżeli:

-    u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia.

-    pacjent jest młodym dorosłym; dane z badań klinicznych wykazały zwiększone ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych u dorosłych w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli kiedykolwiek u pacjenta wystąpią myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może być poinformowanie krewnych lub bliskich przyjaciół o depresji lub zaburzeniu lękowym oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić ich o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w jego zachowaniu.

Dzieci i młodzież

Lek Escitactil nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Należy również podkreślić, że pacjenci w wieku poniżej 18 lat, którzy przyjmują leki z tej grupy, narażeni są na zwiększone ryzyko działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze oraz wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo to, lekarz może przepisać Escitactil pacjentom w wieku poniżej 18 lat, stwierdzając, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeśli lekarz przepisał Escitactil pacjentowi poniżej 18 roku życia, w związku z czym mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o skonsultowanie się z danym lekarzem. Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych objawów wystąpi lub nasili się u pacjentów w wieku poniżej 18 lat przyjmujących lek Escitactil, należy poinformować o tym swojego lekarza. Ponadto, jak do tej pory brak danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Escitactil w tej grupie wiekowej, dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Escitactil a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek z następujących leków:

•    nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) zawierające takie substancje czynne jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid czy tranylcypromina. Jeśli pacjent przyjmował którykolwiek z tych leków, powinien odczekać 14 dni przed rozpoczęciem zażywania leku Escitactil. Po zakończeniu stosowania leku Escitactil należy odczekać 7 dni przed przyjęciem któregokolwiek z tych leków;

•    odwracalne, selektywne inhibitory MAO-A zawierające moklobemid (stosowany w leczeniu depresji);

•    nieodwracalne inhibitory MAO-B zawierające selegilinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona). Leki te zwiększają ryzyko działań niepożądanych;

•    antybiotyk linezolid;

•    lit (stosowany w leczeniu zaburzenia dwubiegunowego) i tryptofan;

•    imipraminę i dezypraminę (obydwie stosowane w leczeniu depresji);

•    sumatryptan i podobne leki (stosowane w leczeniu migreny) oraz tramadol (stosowany w silnych bólach). Leki te zwiększają ryzyko działań niepożądanych;

•    cymetydynę i omeprazol (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka), fluwoksaminę (lek przeciwdepresyjny) oraz tyklopidynę (stosowaną w celu zmniejszenia ryzyka udaru). Leki te mogą spowodować zwiększenie stężenia escytalopramu we krwi;

•    dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) - lek ziołowy stosowany w depresji;

•    kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne (leki stosowane przeciwbólowo lub w celu rozrzedzenia krwi, zwane lekami przeciwzakrzepowymi). Mogą one zwiększać tendencję do krwawień;

•    warfarynę, dipyrydamol i fenprokumon (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi, zwane lekami przeciwzakrzepowymi). Lekarz prawdopodobnie skontroluje czas krzepnięcia krwi przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu stosowania leku Escitactil, aby sprawdzić, czy przyjmowana dawka leku przeciwzakrzepowego jest nadal odpowiednia;

•    meflochinę (stosowana w leczeniu malarii), bupropion (stosowany w leczeniu depresji) oraz tramadol (stosowany w silnych bólach) ze względu na możliwe ryzyko obniżenia progu drgawkowego;

•    neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu schizofrenii, psychozy) ze względu na możliwe ryzyko obniżenia progu drgawkowego oraz leki przeciwdepresyjne;

•    flekainid, propafenon i metoprolol (stosowane w chorobach układu krążenia), klomipraminę i nortryptylinę (leki przeciwdepresyjne) oraz rysperydon, tiorydazynę i haloperydol (leki przeciwpsychotyczne). Może być konieczne dostosowanie dawkowania leku Escitactil;

•    leki, które zmniejszają stężenie potasu lub magnezu we krwi, ponieważ wówczas zwiększa się ryzyko wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca.

Nie należy stosować leku Escitactil, jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca oraz leki mogące zmieniać rytm serca, np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwdrobnoustrojowe (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciw malarii - zwłaszcza halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna). Należy zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek dalszych pytań.

Escitactil z jedzeniem, piciem i alkoholem

Escitactil można przyjmować z pokarmem lub bez (patrz punkt 3 „Jak stosować Escitactil”).

Tak jak w przypadku wielu leków, nie jest zalecane jednoczesne przyjmowanie leku Escitactil i spożywanie alkoholu, choć interakcja (oddziaływanie) leku Escitactil z alkoholem nie jest spodziewana.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku Escitactil podczas ciąży i w okresie karmienia piersią, dopóki nie omówi się z lekarzem ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku.

Jeśli pacjentka stosuje Escitactil w ciągu ostatnich trzech miesięcy ciąży, powinna zdawać sobie sprawę, że u noworodka mogą wystąpić następujące objawy: trudności w oddychaniu, zasinienia na skórze, drgawki, wahania ciepłoty ciała, trudności w pobieraniu pokarmu, wymioty, niskie stężenie glukozy we krwi, sztywność lub wiotkość mięśni, wzmożone odruchy, drżenia, niepokój ruchowy, drażliwość, letarg, ciągły płacz, senność i trudności w zasypianiu. Jeśli u noworodka wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zażywania leku Escitactil w okresie ciąży nigdy nie należy nagle przerywać jego stosowania.

Należy upewnić się, że położna i (lub) lekarz wiedzą o tym, że pacjentka przyjmuje Escitactil. Stosowanie podczas ciąży (szczególnie w trakcie ostatnich 3 miesięcy ciąży) takich leków jak Escitactil może zwiększać ryzyko wystąpienia u dziecka ciężkiego stanu, nazywanego przetrwałym nadciśnieniem płucnym noworodków (PPHN), który powoduje, że dziecko oddycha szybciej , a jego skóra przybiera niebieskawą barwę. Objawy te pojawiają się u dziecka zwykle w ciągu pierwszych 24 godzin od narodzin. Jeśli wystąpią, należy bezzwłocznie skontaktować się z położną i (lub) lekarzem.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że cytalopram, lek podobny do escytalopramu, obniża jakość nasienia. Teoretycznie może to wpływać na płodność, choć jak dotąd nie zaobserwowano oddziaływania na płodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zaleca się, by pacjent nie prowadził pojazdów ani nie obsługiwał maszyn, dopóki nie stwierdzi, jak wpływa na niego Escitactil.

Escitactil zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ ESCITACTIL

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Escitactil przyjmuje się codziennie, w jednej dawce. Lek Escitactil można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków.

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Escitactil łatwo się rozpadają, dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie. Nie należy dotykać tabletek mokrymi rękami, gdyż mogą się rozpaść.

1.    Przytrzymaj blister na krawędziach i oddziel jedną komórkę blistra od reszty listka poprzez delikatne oderwanie wzdłuż perforacji na około niej.

2.    Ostrożnie odklej spodnią warstwę blistra.

3.    Umieść tabletkę na języku. Tabletka szybko rozpada się i może być połknięta bez wody.

Dorośli

Depresja

Zwykle zalecana dawka leku Escitactil wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę.

Dawka może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.

Zaburzenie lękowe z napadami lęku

Dawka początkowa leku Escitactil wynosi 5 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu leczenia, następnie dawkę zwiększa się do 10 mg na dobę. Dawka może być następnie zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.

Fobia społeczna

Zwykle zalecana dawka leku Escitactil wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę.

Dawka może następnie przez lekarza zostać zmniejszona do 5 mg na dobę lub zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę, zależnie od reakcji pacjenta na lek.

Zaburzenie lękowe uogólnione

Zwykle zalecana dawka leku Escitactil wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę.

Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 20 mg na dobę.

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Zwykle zalecana dawka leku Escitactil wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę.

Dawka może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zwykle zalecana dawka początkowa leku Escitactil to 5 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę. Dawka może zostać zwiększona przez lekarza do 10 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Escitactil nie należy zazwyczaj stosować u dzieci i młodzieży. W celu uzyskania dalszych informacji patrz punkt 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Escitactil”.

Czas trwania leczenia

Zanim pacjent poczuje się lepiej może upłynąć kilka tygodni. Należy kontynuować stosowanie leku Escitactil, nawet jeśli upłynie nieco czasu, zanim nastąpi poprawa samopoczucia.

Nie zmieniać dawkowania leku bez zasięgnięcia porady u lekarza.

Lek należy stosować tak długo, jak to zaleci lekarz. Jeśli pacjent przerwie leczenie zbyt wcześnie, objawy mogą powrócić. Zaleca się kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy po tym jak pacjent odzyska dobre samopoczucie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Escitactil

Jeśli pacjent przyjął większą niż przepisana dawkę leku Escitactil, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Należy to uczynić nawet jeśli pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości. Objawami przedawkowania mogą być zawroty głowy, drżenia, pobudzenie, drgawki, śpiączka, nudności, wymioty, zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia krwi oraz zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Udając się do lekarza lub do szpitala należy zabrać ze sobą pudełko tekturowe leku Escitactil.

Pominięcie zastosowania leku Escitactil

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę i przypomni sobie o tym przed zaśnięciem, powinien natychmiast przyjąć pominiętą dawkę. Kolejną dawkę należy przyjąć następnego dnia o zwykłej porze. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominięciu dawki w nocy lub następnego dnia, powinien zrezygnować z pominiętej dawki i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Escitactil

Nie należy przerywać stosowania leku Escitactil dopóki nie zaleci tego lekarz. Kiedy pacjent kończy leczenie, zazwyczaj zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku Escitactil przez kilka tygodni.

Po przerwaniu stosowania leku Escitactil, zwłaszcza jeśli jest ono nagłe, pacjent może odczuwać objawy odstawienia. Objawy te są częste po przerwaniu leczenia lekiem Escitactil. Ryzyko jest większe, gdy lek Escitactil był stosowany przez długi czas lub w dużych dawkach, lub gdy dawkę zmniejszano zbyt szybko. U większości pacjentów objawy są łagodne i ustępują samoistnie w ciągu dwóch tygodni. U niektórych pacjentów mogą być jednak bardziej nasilone lub utrzymywać się dłużej (2-3 miesiące lub dłużej). W razie wystąpienia ciężkich objawów odstawienia po przerwaniu stosowania leku Escitactil, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić powtórne rozpoczęcie przyjmowania leku i wolniejsze jego odstawianie.

Do objawów odstawienia zalicza się zawroty głowy (niepewny chód, zaburzenia równowagi), uczucie mrowienia, uczucie pieczenia oraz (rzadziej) wrażenie porażenia prądem elektrycznym, również w głowie, zaburzenia snu (wyraziste sny, koszmary senne, bezsenność), uczucie lęku, ból głowy, mdłości (nudności), pocenie się (w tym poty nocne), niepokój psychoruchowy lub pobudzenie, drżenia, uczucie splątania lub dezorientacji, chwiejność emocjonalną lub drażliwość, biegunkę (luźne stolce), zaburzenia widzenia, trzepotanie serca lub kołatanie serca (palpitacje).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane ustępują zwykle po kilku tygodniach leczenia. Należy zdawać sobie sprawę, że wiele z nich może być również objawami leczonej choroby i ustąpią wraz z poprawą samopoczucia.

Należy zwrócić się do lekarza, jeśli podczas leczenia wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych:

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

• nietypowe krwawienia, w tym z przewodu pokarmowego

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10000 pacjentów):

•    Jeśli u pacjenta wystąpi obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy albo trudności w oddychaniu lub połykaniu (reakcja alergiczna), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

•    Jeśli u pacjenta wystąpi wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie (dezorientacja), drżenia i gwałtowne skurcze mięśni, które mogą być objawami rzadko występującego zaburzenia zwanego zespołem serotoninowym, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią następujące zdarzenia niepożądane, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala:

•    trudności w oddawaniu moczu

•    napady drgawkowe, patrz również punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”

•    żółte zabarwienie skóry i białka oczu, będące objawem zaburzenia czynności wątroby lub zapalenia wątroby

•    szybka, nieregularna praca serca, omdlenie mogące być objawami zagrażającego życiu stanu zwanego torsade de pointes.

Poza opisanymi powyżej donoszono również o następujących działaniach niepożądanych:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    mdłości (nudności)

•    ból głowy

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok)

•    zmniejszenie lub zwiększenie apetytu

•    niepokój, niepokój psychoruchowy, niezwykłe sny, trudności w zasypianiu, senność, zawroty głowy, ziewanie, drżenia, uczucie kłucia w skórze

•    biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w jamie ustnej

•    nasilone pocenie się

•    bóle mięśni i stawów

•    zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu płciowego, kobiety mogą mieć trudność w osiąganiu orgazmu)

•    zmęczenie, gorączka

•    zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    pokrzywka, wysypka, świąd

•    zgrzytanie zębami, pobudzenie, nerwowość, napad lęku, stany splątania (dezorientacji)

•    zaburzenia snu, zaburzenia smaku, omdlenie

•    rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach (szumy uszne)

•    wypadanie włosów

•    krwawienie z pochwy

•    zmniejszenie masy ciała

•    szybkie bicia serca

•    obrzęki kończyn górnych lub dolnych

•    krwawienie z nosa

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10000 pacjentów):

•    agresja, depersonalizacja, omamy

•    wolne bicia serca

Niektórzy pacjenci zgłaszali następujące działania niepożądane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    myśli o samouszkodzeniu lub popełnieniu samobójstwa, patrz także punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”

•    zmniejszenie stężenia sodu we krwi (objawia się nudnościami i złym samopoczuciem z osłabieniem siły mięśni lub splątaniem)

•    zawroty głowy po przyjęciu pozycji stojącej z powodu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi (niedociśnienie ortostatyczne)

•    nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi)

•    zaburzenia ruchowe (mimowolne ruchy mięśni)

•    bolesny wzwód prącia (priapizm)

•    zaburzenia krwawienia, w tym krwawienia w obrębie skóry i błon śluzowych (wybroczyny) oraz mała liczba płytek krwi (małopłytkowość)

•    nagle występujący obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)

•    zwiększenie ilości wydalanego moczu (niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego)

•    mlekotok u kobiet, które nie karmią piersią

•    manię

•    u pacjentów przyjmujących leki z tej grupy obserwowano zwiększone ryzyko złamań kości

•    zmiana rytmu serca (zwana „wydłużeniem odstępu QT”, widoczna w EKG, badaniu czynności elektrycznej serca).

Ponadto znane są działania niepożądane leków o podobnym mechanizmie działania jak escytalopram (substancja czynna leku Escitactil). Są to:

•    niepokój psychoruchowy (akatyzja)

•    jadłowstręt.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ ESCITACTIL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera Escitactil

- Substancją czynną leku jest escytalopram.

Escitactil, 5 mg: Każda tabletka zawiera 5 mg escytalopramu w postaci escytalopramu szczawianu 6,3875 mg.

Escitactil, 10 mg: Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu w postaci escytalopramu szczawianu 12,775 mg.

Escitactil, 15 mg: Każda tabletka zawiera 15 mg escytalopramu w postaci escytalopramu szczawianu 19,1625 mg.

Escitactil, 20 mg: Każda tabletka zawiera 20 mg escytalopramu w postaci escytalopramu szczawianu 25,55 mg.

- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, polakrylina potasowa, acesulfam potasowy, neohesperydyno-dihydrochalkon, magnezu stearynian, aromat mięty pieprzowej [zawierający maltodekstrynę (kukurydzianą), skrobię modyfikowaną (kukurydzianą) i olejek mięty pieprzowej], kwas solny stężony.

Jak wygląda Escitactil i co zawiera opakowanie

Escitactil, 5 mg: białe do białawych, okrągłe, płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami, o średnicy 7 mm i grawerem „5” po jednej stronie.

Escitactil, 10 mg: białe do białawych, okrągłe, płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami, o średnicy 9 mm i grawerem „10” po jednej stronie.

Escitactil, 15 mg: białe do białawych, okrągłe, płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami, o średnicy 11 mm i grawerem „15” po jednej stronie.

Escitactil, 20 mg: białe do białawych, okrągłe, płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami, o średnicy 12 mm i grawerem „20” po jednej stronie.

Lek Escitactil dostępny jest w kartonikach zawierających 28, 30, 56, 90 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

Genepharm S.A.

18th km Marathonos Ave Pallini Attiki, 15351 Grecja

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000 Malta

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Węgry:

Litwa:

Holandia:

Rumunia:

Słowacja:

Polska:


Esscitaxin 5/10/15/20 mg szájban diszpergálódó tabletta Slesodex 5/10/15/20 mg bumoje disperguojamosios tabletés Esscitaxin 5/10/15/20 mg orodispergeerbare tabletten Slesodex 5/10/15/20 mg comprimate orodispersabile Esscitaxin 5/10/15/20 mg Escitactil

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9

Escitactil

Charakterystyka Escitactil

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Escitactil, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Escitactil, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Escitactil, 15 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Escitactil, 20 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Escitactil, 5 mg:

Każda tabletka zawiera 5 mg escytalopramu (Escitalopramum), w postaci 6,3875 mg escytalopramu szczawianu.

Escitactil, 10 mg:

Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (Escitalopramum), w postaci 12,775 mg escytalopramu szczawianu.

Escitactil, 15 mg:

Każda tabletka zawiera 15 mg escytalopramu (Escitalopramum), w postaci 19,1625 mg escytalopramu szczawianu.

Escitactil, 20 mg:

Każda tabletka zawiera 20 mg escytalopramu (Escitalopramum), w postaci 25,55 mg escytalopramu szczawianu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka 5 mg zawiera 58,935 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka 10 mg zawiera 117,87 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka 15 mg zawiera 176,805 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka 20 mg zawiera 235,74 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

Escitactil, 5 mg: białe do białawych, okrągłe, płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami, o średnicy 7 mm i grawerem „5” po jednej stronie.

Escitactil, 10 mg: białe do białawych, okrągłe, płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami, o średnicy 9 mm i grawerem „10” po jednej stronie.

Escitactil, 15 mg: białe do białawych, okrągłe, płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami, o średnicy 11 mm i grawerem „15” po jednej stronie.

Escitactil, 20 mg: białe do białawych, okrągłe, płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami, o średnicy 12 mm i grawerem „20” po jednej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Leczenie epizodów ciężkiej depresji.

Leczenie zaburzenia lękowego z napadami lęku panicznego z agorafobią lub bez agorafobii.

Leczenie lęku społecznego (fobii społecznej).

Leczenie zaburzenia lękowego uogólnionego.

Leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Nie wykazano bezpieczeństwa stosowania dawek dobowych większych niż 20 mg.

Sposób podawania

Escitactil podaje się w pojedynczej dawce dobowej i może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy położyć na języku, gdzie się szybko rozpada i może być połknięta bez wody. Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej jest delikatna i należy obchodzić się z nią ostrożnie.

Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej Escitactil jest biorównoważna do tabletek powlekanych zawierających escytalopram, z podobną szybkością i stopniem wchłaniania. Ma taką samą dawkę i częstość podawania jak tabletki powlekane zawierające escytalopram. Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Escitactil mogą być stosowane jako alternatywa dla tabletek powlekanych zawierających escytalopram.

Dawkowanie

Epizody ciężkiej depresji

Zwykle stosuje się dawkę 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg na dobę.

Działanie przeciwdepresyjne uzyskuje się zazwyczaj po upływie 2 do 4 tygodni leczenia. W celu uzyskania trwałej poprawy należy kontynuować podawanie leku przez co najmniej 6 miesięcy po ustąpieniu objawów.

Zaburzenie lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii

W pierwszym tygodniu zaleca się stosowanie dawki początkowej wynoszącej 5 mg na dobę, a następnie zwiększenie dawki do 10 mg na dobę. Dawkę dobową można następnie zwiększyć maksymalnie do 20 mg, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta.

Maksymalną skuteczność osiąga się po około 3 miesiącach. Leczenie trwa kilka miesięcy.

Fobia społeczna

Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Złagodzenie objawów następuje zazwyczaj po 2 - 4 tygodniach leczenia. Następnie, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie, dawka dobowa może zostać zmniejszona do 5 mg lub zwiększona maksymalnie do 20 mg.

Fobia społeczna jest chorobą o przebiegu przewlekłym i w celu utrwalenia reakcji na leczenie zaleca się kontynuowanie terapii przez 12 tygodni. Długoterminowa terapia osób reagujących na leczenie była analizowana przez 6 miesięcy i w indywidualnych przypadkach można rozważyć jej zastosowanie w celu zapobiegania nawrotom choroby; korzyści prowadzonego leczenia powinny być oceniane w regularnych odstępach czasu.

Fobia społeczna jest ściśle zdefiniowanym rozpoznaniem określonego zaburzenia i nie należy jej mylić z nadmierną nieśmiałością. Farmakoterapia wskazana jest wyłącznie wtedy, kiedy zaburzenie to w sposób istotny utrudnia aktywność zawodową i kontakty społeczne.

Nie przeprowadzono oceny pozycji prezentowanego leczenia w porównaniu do terapii poznawczo-behawioralnej. Farmakoterapia stanowi element kompleksowego postępowania terapeutycznego.

Uogólnione zaburzenie lekowe

Dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg na dobę.

Długoterminowa terapia osób reagujących na leczenie była badana przez co najmniej 6 miesięcy w grupie pacjentów przyjmujących 20 mg na dobę. Korzyści prowadzonego leczenia i wielkość dawki powinny być oceniane w regularnych odstępach czasu (patrz punkt 5.1).

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg na dobę.

Ponieważ zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne jest chorobą przewlekłą, pacjenci powinni być leczeni przez odpowiednio długi czas, aby istniała pewność, że objawy u nich ustąpiły.

Korzyści prowadzonego leczenia i wielkość dawki powinny być oceniane w regularnych odstępach czasu (patrz punkt 5.1).

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia)

Dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć do 10 mg raz na dobę (patrz punkt 5.2).

Nie badano skuteczności escytalopramu w leczeniu fobii społecznej u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Escitactil nie powinien być stosowany w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.4).

Zaburzenie czynności nerek

Modyfikacja dawkowania nie jest konieczna u pacjentów z lekkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny CLcr mniejszy niż 30 ml/min) (patrz punkt 5.2).

Zaburzenie czynności wątroby

U pacjentów z lekkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby zalecana się stosowanie w pierwszych dwóch tygodniach leczenia dawki początkowej wynoszącej 5 mg na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć do 10 mg na dobę. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby zaleca się zachowanie ostrożności i wyjątkowo uważne dostosowywanie dawki (patrz punkt 5.2).

Pacjenci wolno metabolizujący leki przy udziale izoenzymu CYP2C19

U pacjentów, o których wiadomo, że wolno metabolizują leki przy udziale izoenzymu CYP2C19, zalecana dawka początkowa podczas pierwszych 2 tygodni leczenia wynosi 5 mg na dobę.

W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć do 10 mg na dobę (patrz punkt 5.2).

Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu leczenia

Należy unikać nagłego odstawiania produktu leczniczego. Kończąc leczenie escytalopramem, dawkę należy zmniejszać stopniowo przez okres co najmniej 1-2 tygodni, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia objawów odstawienia (patrz punkt 4.4 oraz 4.8). Jeśli po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia wystąpią nietolerowane przez pacjenta objawy, należy rozważyć wznowienie stosowania poprzednio przepisanej dawki. Następnie lekarz może kontynuować zmniejszanie dawki, ale w wolniejszym tempie.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Jednoczesne leczenie nieselektywnymi nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego z pobudzeniem, drżeniem, hipertermią itp. (patrz punkt 4.5).

Skojarzone stosowanie escytalopramu z odwracalnymi inhibitorami MAO-A (np. moklobemidem) lub nieselektywnym, odwracalnym inhibitorem MAO - linezolidem jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego (patrz punkt 4.5).

Escytalopram jest przeciwwskazany u pacjentów z rozpoznanym wydłużeniem odstępu QT lub wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT.

Escytalopram jest przeciwwskazany do stosowania w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi mogącymi wydłużać odstęp QT (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wymienione poniżej specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności przedstawione poniżej odnoszą się do całej grupy terapeutycznej selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI-Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors).

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować produktu Escitactil w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

W badaniach klinicznych zachowania samobójcze (próby samobójcze oraz myśli samobójcze) oraz wrogość (szczególnie agresję, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) obserwowano częściej u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi niż w grupie, której podawano placebo. Jeśli, w oparciu o istniejącą potrzebę kliniczną, zostanie jednak podjęta decyzja o leczeniu, pacjent powinien być uważnie obserwowany, czy nie wystąpią u niego zachowania samobójcze. Ponadto brak jest długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży odnośnie wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Lęk paradoksalny

Niektórzy pacjenci z zaburzeniem lękowym mogą odczuwać nasilone objawy lękowe w początkowym okresie przyjmowania leków przeciwdepresyjnych. Ta paradoksalna reakcja ustępuje zwykle w ciągu dwóch tygodni nieprzerwanego leczenia. Zaleca się małą dawkę początkową w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa paradoksalnego działania wywołującego stany lękowe (patrz punkt 4.2).

Napady drgawek

Escytalopram należy odstawić, jeśli u pacjenta wystąpi pierwszy w życiu napad drgawek oraz, gdy u pacjenta z rozpoznaną już padaczką zwiększy się częstość napadów drgawek. Należy unikać stosowania leków z grupy SSRI u pacjentów z niestabilną padaczką, a pacjenci z kontrolowaną padaczką powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą.

Mania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków z grupy SSRI u pacjentów z manią lub hipomanią w wywiadzie. Leki z grupy SSRI należy odstawić u każdego pacjenta, u którego wystąpi faza maniakalna.

Cukrzyca

U pacjentów z cukrzycą stosowanie leków z grupy SSRI może wpływać na kontrolę glikemii (hipoglikemia lub hiperglikemia). Wymagać to może zmiany dawkowania insuliny i (lub) doustnych leków o działaniu hipoglikemizującym.

Samobójstwo, myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

Depresja związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczenia oraz samobójstwa (zachowań samobójczych). Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania pełnej remisji. Ponieważ poprawa może nie nastąpić w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia lub dłużej, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu jej wystąpienia. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może wzrastać w początkowych etapach procesu zdrowienia.

Inne zaburzenia psychiczne, w których przepisywany jest escytalopram, mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. W związku z tym u pacjentów leczonych z powodu innych zaburzeń psychicznych należy podjąć takie same środki ostrożności, jak u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat stosujących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich pojawienia się, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

Akatyzja (niepokój psychoruchowy)

Stosowanie produktów leczniczych z grupy SSRI/SNRI (ang. SNRI - Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) wiązało się z rozwojem akatyzji, charakteryzującej się niepokojem ruchowym, subiektywnie odczuwanym jako nieprzyjemny lub trudny do zniesienia oraz potrzebą poruszania się, którym często towarzyszy niezdolność siedzenia lub stania bez ruchu. Wystąpienie akatyzji jest najbardziej prawdopodobne w pierwszych kilku tygodniach leczenia. U pacjentów, u których wystąpią te objawy, zwiększanie dawki może być szkodliwe.

Hiponatremia

Po podaniu leków z grupy SSRI zgłaszano rzadko przypadki hiponatremii, prawdopodobnie spowodowanej nieprawidłowym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego (ang. SIADH) i na ogół ustępującej po zaprzestaniu podawania produktu. Należy zachować ostrożność u pacjentów z grup ryzyka, tzn. osób w podeszłym wieku, pacjentów z marskością wątroby, lub jednocześnie leczonych środkami, które mogą powodować hiponatremię.

Krwotok

Zgłaszano przypadki krwawień w obrębie skóry (takich jak wybroczyny i plamica) u pacjentów przyjmujących leki z grupy SSRI. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów przyjmujących leki z tej grupy, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych, leków wpływających na czynność płytek krwi (np. atypowych leków przeciwpsychotycznych i pochodnych fenotiazyny, większości trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwasu acetylosalicylowego, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), tyklopidyny i dipyridamolu), a także u pacjentów z rozpoznaną skazą krwotoczną.

Leczenie elektrowstrząsami

Doświadczenie kliniczne dotyczące równoczesnego stosowania leków z grupy SSRI i leczenia elektrowstrząsami jest ograniczone, dlatego zaleca się zachowanie ostrożności.

Zespół serotoninowy

Należy zachować ostrożność stosując escytalopram jednocześnie z lekami o działaniu serotoninergicznym, takimi jak sumatryptan czy inne tryptany, tramadol i tryptofan.

W rzadko występujących przypadkach informowano o wystąpieniu zespołu serotoninowego u pacjentów przyjmujących leki z grupy SSRI jednocześnie z produktami leczniczymi o działaniu serotoninergicznym. Na rozwój tego zespołu wskazuje jednoczesna obecność takich objawów jak: pobudzenie, drżenia mięśniowe, drgawki kloniczne mięśni i hipertermia. W przypadku wystąpienia takiego zespołu objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku z grupy SSRI i leku o działaniu serotoninergicznym oraz rozpocząć leczenie objawowe.

Dziurawiec zwyczajny

Stosowanie w skojarzeniu produktów leczniczych należących do grupy SSRI i preparatów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericumperforatum) może powodować zwiększenie częstości występowania działań niepożądanych (patrz punkt 4.5).

Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu leczenia

Objawy odstawienia po przerwaniu leczenia są częste, zwłaszcza w razie nagłego przerwania leczenia (patrz punkt 4.8). W badaniach klinicznych zdarzenia niepożądane obserwowane po odstawieniu leku wystąpiły u około 25% pacjentów leczonych escytalopramem i u 15% pacjentów przyjmujących placebo.

Ryzyko objawów odstawiennych może zależeć od kilku czynników, w tym od czasu trwania leczenia i dawki oraz szybkości zmniejszania dawki. Najczęściej zgłaszane reakcje to: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje i wrażenie porażenia prądem elektrycznym), zaburzenia snu (w tym bezsenność i wyraziste sny), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, splątanie, pocenie się, ból głowy, biegunka, kołatanie serca, niestabilność emocjonalna, drażliwość oraz zaburzenia widzenia. Na ogół objawy te mają łagodne lub umiarkowane nasilenie, jednak u niektórych pacjentów mogą być silnie wyrażone.

Występują one zazwyczaj w ciągu pierwszych kilku dni po odstawieniu leku, choć istnieją bardzo rzadko występujące doniesienia o takich objawach u pacjentów, którzy przypadkowo pominęli dawkę leku.

Na ogół objawy te ustępują samoistnie i zazwyczaj w ciągu 2 tygodni, choć u niektórych osób mogą utrzymywać się dłużej (2-3 miesiące lub dłużej). Dlatego zaleca się, by odstawiając leczenie stopniowo zmniejszać dawki escytalopramu przez okres kilku tygodni lub miesięcy, w zależności od potrzeb pacjenta (patrz „Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu leczenia”, punkt 4.2).

Choroba niedokrwienna serca

Ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (patrz punkt 5.3).

Wydłużenie odstępu QT

Stwierdzono, że escytalopram powoduje wydłużenie odstępu QT zależne od przyjmowanej dawki. Po wprowadzeniu do obrotu produktu leczniczego zgłaszano przypadki wydłużenia odstępu QT i występowania komorowych zaburzeń rytmu serca, w tym zaburzenia typu torsade de pointes głównie wśród kobiet, osób z hipokaliemią oraz osób z wcześniej występującym wydłużeniem odstępu QT lub innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 oraz 5.1).

Zaleca się zachowanie ostrożności u osób z istotną bradykardią; lub u pacjentów po niedawno przebytym ostrym zawale mięśnia sercowego oraz osób z niewyrównaną niewydolnością serca.

Zaburzenia gospodarki elektrolitowej, takie jak hipokaliemia i hipomagnezemia, zwiększają ryzyko złośliwych zaburzeń rytmu serca i powinny zostać wyrównane przed rozpoczęciem leczenia escytalopramem.

Jeśli leczeniu mają zostać poddani pacjenci ze stabilną chorobą serca, przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć ocenę zapisu EKG.

Jeśli podczas leczenia escytalopramem wystąpią objawy zaburzeń rytmu serca, należy przerwać leczenie i wykonać badanie EKG.

Jaskra z zamkniętym katem przesączania

Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, w tym escitalopram mogą mieć wpływ na wielkość źrenicy, powodując jej rozszerzenie. To działanie może doprowadzić do zwężenia kąta przesączania w oku, powodując zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i jaskrę z zamkniętym kątem przesączania, zwłaszcza u pacjentów predysponowanych. Dlatego escytalopram powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z jaskrą z zamkniętym kątem lub jaskrą w wywiadzie.

Produkt zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje farmakodynamiczne

Przeciwwskazane leczenie skojarzone

Nieodwracalne nieselektywne inhibitory MAO

Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji u pacjentów przyjmujących leki SSRI w skojarzeniu z nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) oraz u pacjentów, którzy niedługo po przerwaniu leczenia produktami z grupy SSRI rozpoczęli leczenie takim inhibitorem MAO (patrz punkt 4.3). W niektórych przypadkach u pacjentów wystąpił zespół serotoninowy (patrz punkt 4.8).

Przeciwwskazane jest stosowanie escytalopramu w skojarzeniu z nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO. Stosowanie escytalopramu można rozpocząć 14 dni po zakończeniu stosowania nieodwracalnego inhibitora MAO. Między odstawieniem escytalopramu a rozpoczęciem leczenia nieselektywnym, nieodwracalnym inhibitorem MAO należy zachować co najmniej 7-dniową przerwę.

Odwracalny, selektywny inhibitor MAO-A (moklobemid)

Ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego przeciwwskazane jest stosowanie escytalopramu w skojarzeniu z inhibitorem MAO-A, takim jak moklobemid (patrz punkt 4.3). Jeśli takie leczenie skojarzone okaże się konieczne, należy je rozpocząć od minimalnej zalecanej dawki, a pacjent powinien pozostawać pod stałą kontrolą kliniczną.

Odwracalny, nieselektywny inhibitor MAO (linezolid)

Antybiotyk linezolid jest odwracalnym, nieselektywnym inhibitorem MAO i nie należy go podawać pacjentom leczonym escytalopramem. Jeśli takie leczenie skojarzone okaże się konieczne, należy stosować minimalne dawki oraz podawać je pod ścisłą kontrolą kliniczną (patrz punkt 4.3).

Nieodwracalny, selektywny, inhibitorMAO-B (selegilina)

Ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego należy zachować ostrożność podczas stosowania escytalopramu w skojarzeniu z selegiliną (nieodwracalnym inhibitorem MAO-B). Stosowanie selegiliny w dawkach do 10 mg na dobę w skojarzeniu z racemicznym cytalopramem było bezpieczne.

Wydłużenie odstępu QT

Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych ani farmakodynamicznych dotyczących stosowania escytalopramu w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi powodującymi wydłużenie odstępu QT. Nie można wykluczyć addytywnego efektu łącznego stosowania escytalopramu i tych produktów leczniczych. Dlatego przeciwwskazane jest stosowanie escytalopramu w skojarzeniu z produktami leczniczymi wydłużającymi odstęp QT, takimi jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i klasy III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwdrobnoustrojowe (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne zwłaszcza halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna).

Leczenie skojarzone wymagające zachowania środków ostrożności

Leki o działaniu serotoninergicznym

Podawanie w skojarzeniu z produktami leczniczymi o działaniu serotoninergicznym (np. tramadol, sumatryptan oraz inne tryptany) może prowadzić do zespołu serotoninowego.

Leki obniżające próg drgawkowy

Produkty lecznicze z grupy SSRI mogą obniżać próg drgawkowy. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania z innymi lekami mogącymi obniżać próg drgawkowy (np. lekami przeciwdepresyjnymi (lekami trójpierścieniowymi, lekami z grupy SSRI), neuroleptykami (pochodnymi fenotiazyny, tioksantenu i butyrofenonu), meflochiną, bupropionem i tramadolem).

Lit, tryptofan

Zgłaszano nasilenie działania podczas stosowania produktów z grupy SSRI jednocześnie z litem lub tryptofanem; z tego względu należy zachować ostrożność podejmując leczenie jednocześnie produktami z grupy SSRI oraz wymienionymi lekami.

Dziurawiec zwyczajny

Stosowanie jednocześnie produktów leczniczych z grupy SSRI i preparatów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) może spowodować zwiększenie częstości występowania działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Krwotoki

Stosowanie escytalopramu jednocześnie z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi może wpływać na ich działanie. U pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, w czasie gdy rozpoczyna się lub kończy stosowanie escytalopramu, należy prowadzić dokładną kontrolę parametrów krzepnięcia krwi (patrz punkt 4.4). Jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może zwiększyć ryzyko krwawień (patrz punkt 4.4).

Alkohol

Nie należy oczekiwać interakcji farmakodynamicznych lub farmakokinetycznych escytalopramu z alkoholem. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych leków o działaniu psychotropowym, równoczesne spożycie alkoholu nie jest wskazane.

Produkty lecznicze wywołujące hipokaliemię i (lub) hipomagnezemię Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z produktami leczniczymi wywołującymi hipokaliemię i (lub) hipomagnezemię, ponieważ może to zwiększać ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zaburzeń rytmu serca (patrz punkt 4.4).

Interakcje farmakokinetyczne

Wpływ innych leków na właściwości farmakokinetyczne escytalopramu Metabolizm escytalopramu zachodzą głównie przy udziale izoenzymu CYP2C19. Izoenzymy CYP3A4 oraz CYP2D6 mogą również przyczyniać się do metabolizowania escytalopramu, choć w mniejszym stopniu. Wydaje się, że proces biotransformacji głównego metabolitu S-DCT (demetylowanego escytalopramu) jest częściowo katalizowany przez izoenzym CYP2D6.

Podawanie escytalopramu razem z omeprazolem (inhibitorem CYP2C19) w dawce 30 mg raz na dobę powodowało umiarkowane (o około 50%) zwiększenie stężenia escytalopramu w osoczu.

Podawanie escytalopramu z 400 mg cymetydyny (umiarkowanie silny inhibitor enzymatyczny) dwa razy na dobę powodowało umiarkowane (o około 70%) zwiększenie stężenia escytalopramu w osoczu. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania escytalopramu w skojarzeniu z cymetydyną. Może być konieczne dostosowanie dawki.

Należy zatem zachować ostrożność podczas stosowania escytalopramu z inhibitorami CYP2C19 (np. omeprazolem, ezomeprazolem, fluwoksaminą, lanzoprazolem, tyklopidyną) lub cymetydyną. Podczas leczenia skojarzonego konieczne może być zmniejszenie dawki escytalopramu na podstawie wyników monitorowania działań niepożądanych.

Wpływ escytalopramu na właściwości farmakokinetyczne innych leków Escytalopram jest inhibitorem izoenzymu CYP2D6. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania escytalopramu z lekami, które są metabolizowane głównie z udziałem tego izoenzymu i które mają wąski indeks terapeutyczny, np. z flekainidem, propafenonem i metoprololem (stosowane w niewydolności serca) lub z niektórymi lekami działającymi na OUN, metabolizowanymi głównie z udziałem CYP2D6, np. lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak dezypramina, klomipramina i nortryptylina lub lekami przeciwpsychotycznymi, takimi jak rysperydon, tiorydazyna i haloperydol. Może być konieczne dostosowanie dawki.

Jednoczesne stosowanie z dezypraminą lub metoprololem spowodowało w obydwu przypadkach dwukrotne zwiększenie stężenia w osoczu tych dwóch substratów izoenzymu CYP2D6.

Badania in vitro wykazały, że escytalopram może również wykazywać słabe działanie hamujące na izoenzym CYP2C19. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania leków metabolizowanych z udziałem CYP2C19.

Dzieci i młodzież

Badania interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dostępne dane kliniczne dotyczące ekspozycji na escytalopram kobiet w ciąży są ograniczone.

W badaniach nad toksycznym działaniem escytalopramu na rozrodczość, przeprowadzonych na szczurach, zaobserwowano działanie toksyczne na zarodek i płód, ale nie zaobserwowano zwiększonej częstości wad wrodzonych (patrz punkt 5.3). Produktu Escitactil nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne oraz jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści.

Noworodka należy poddać obserwacji, jeśli matka kontynuuje stosowanie produktu Escitactil w późniejszych etapach ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze. Należy unikać nagłego odstawiania leku w okresie ciąży.

U noworodków, których matki otrzymywały leki z grupy SSRI/SRNI w późniejszych etapach ciąży, mogą wystąpić następujące objawy: zaburzenia oddechowe, sinica, bezdech, napady drgawek, wahania ciepłoty ciała, trudności w pobieraniu pokarmu, wymioty, hipoglikemia, wzmożone napięcie mięśniowe, zmniejszone napięcie mięśniowe, hiperrefleksja, drżenia, niepokój ruchowy, drażliwość, letarg, nieustanny płacz, senność lub trudności w zasypianiu. Objawy te mogą być wynikiem działania serotoninergicznego lub stanowić objawy odstawienia. W większości przypadków powikłania pojawiają się natychmiast lub wkrótce (< 24 h) po porodzie.

Wyniki badań epidemiologicznych sugerują, że stosowanie inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny w ciąży, zwłaszcza w późnym okresie ciąży, może zwiększać ryzyko wystąpienia zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (ang. persistent pulmonary hypertension of the newborn PPHN). Zaobserwowane ryzyko wynosiło około 5 przypadków na 1000 ciąż. W populacji ogólnej występuje 1 do 2 przypadków PPHN na 1000 ciąż.

Karmienie piersią

Przypuszcza się, że escytalopram przenika do mleka ludzkiego. Z tego powodu nie zaleca się karmienia piersią w trakcie leczenia.

Płodność

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że cytalopram może wpływać na jakość nasienia (patrz punkt 5.3).

Z opisów przypadków stosowania u ludzi niektórych leków z grupy SSRI wynika, że wpływ na jakość nasienia jest przemijający. Dotychczas nie zaobserwowano wpływu na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Chociaż wykazano, że escytalopram nie wpływa na sprawność intelektualną ani psychomotoryczną, to wszystkie leki psychoaktywne mogą zaburzać zdolność osądu lub sprawność. Pacjentów należy ostrzec o potencjalnym ryzyku wpływu leku na ich zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występują najczęściej podczas pierwszego lub drugiego tygodnia leczenia i w miarę jak terapia postępuje, ich nasilenie i częstość występowania na ogół ulegają zmniejszeniu.

Tabelaryczny spis działań niepożądanych

Działania niepożądane znane dla leków z grupy SSRI jak i zgłaszane dla escytalopramu w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo lub jako zdarzenia spontaniczne po wprowadzeniu leku do obrotu przedstawione zostały poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania.

Dane o częstości występowania pochodzą z badań klinicznych; nie zostały one skorygowane wynikami dla grupy placebo. Częstość występowania określono jako: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieznana

T rombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia

endokrynologiczne

Nieznana

Nieprawidłowe wydzielanie ADH

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zmniejszone łaknienie, zwiększone łaknienie, zwiększenie masy ciała

Niezbyt często

Zmniejszenie masy ciała

Nieznana

Hiponatremia, jadłowstręt2

Zaburzenia psychiczne

Często

Lęk, niepokój psychoruchowy, niezwykłe sny Kobiety i mężczyźni: zmniejszenie popędu płciowego

Kobiety: brak orgazmu

Niezbyt często

Bruksizm, pobudzenie, nerwowość, napady panicznego lęku, stan splątania

Rzadko

Agresja, depersonalizacja, omamy

Nieznana

Mania, myśli samobójcze, zachowania samobójcze1

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Ból głowy

Często

Bezsenność, senność, zawroty głowy, parestezje, drżenie

Niezbyt często

Zaburzenia smaku, zaburzenia snu, omdlenie

Rzadko

Zespół serotoninowy

Nieznana

Dyskineza, zaburzenia ruchowe, drgawki, niepokój psychoruchowy/akatyzja2

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Tachykardia

Rzadko

Bradykardia

Nieznana

Wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie, arytmia komorowa w tym torsade de pointes

Zaburzenia naczyniowe

Nieznana

Niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Zapalenie zatok, ziewanie

Niezbyt często

Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności

Często

Biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w ustach

Niezbyt często

Krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym krwawienie z odbytnicy)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana

Zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wzmożone pocenie się

Niezbyt często

Pokrzywka, łysienie, wysypka, świąd

Nieznana

Wybroczyny, obrzęki naczynioruchowe

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nieznana

Zatrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często

Mężczyźni: zaburzenia wytrysku, impotencja

Niezbyt często

Kobiety: krwotok maciczny, krwotok miesiączkowy

Nieznana

Mlekotok

Mężczyźni: priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Często

Zmęczenie, gorączka

Niezbyt często

Obrzęk

1    Zgłaszano przypadki myśli oraz zachowań samobójczych podczas leczenia escytalopramem lub krótko po jego odstawieniu (patrz punkt 4.4).

2    Te działania zgłaszano dla leków należących do grupy terapeutycznej SSRI.

Wydłużenie odstępu QT

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki wydłużenia odstępu QT oraz arytmii komorowych, w tym zaburzeń typu torsade de pointes, głównie u kobiet, u osób z hipokaliemią oraz u pacjentów z występującym wcześniej wydłużeniem odstępu QT lub innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 oraz 5.1).

Działanie klasy leków

Badania epidemiologiczne, przeprowadzone głównie u pacjentów w wieku 50 lat i starszych wykazują zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów leczonych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Mechanizm, który prowadzi do zwiększenia tego ryzyka, jest nieznany.

Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu leczenia

Odstawienie leków z grupy SSRI/SNRI (zwłaszcza nagłe) często wywołuje objawy odstawienne. Najczęściej zgłaszane reakcje to: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje i wrażenie porażenia prądem elektrycznym), zaburzenia snu (w tym bezsenność i wyraziste sny), pobudzenie lub

niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenia, splątanie, pocenie się, ból głowy, biegunka, kołatanie serca, chwiejność emocjonalna, drażliwość oraz zaburzenia widzenia. Na ogół objawy te mają nasilenie łagodne lub umiarkowane i ustępują samoistnie, jednak u niektórych pacjentów mogą być ciężkie i (lub) mogą utrzymywać się dłużej. Dlatego w przypadku, gdy stosowanie escytalopramu nie jest już wymagane, zaleca się stopniowe odstawianie leku przez zmniejszanie dawki (patrz punkt 4.2 i 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania: do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Toksyczność

Dane kliniczne na temat przedawkowania escytalopramu są ograniczone i w wielu przypadkach dotyczą jednoczesnego przedawkowania innych leków. W większości przypadków zgłaszano występowanie lekkich objawów lub brak objawów. Rzadko informowano o zgonach w wyniku przedawkowania samego escytalopramu; w większości przypadków dochodziło do przedawkowania przyjętych jednocześnie leków. Przyjmowane dawki od 400 do 800 mg samego escytalopramu nie powodowały ciężkich objawów.

Objawy

Objawy obserwowane w zgłaszanych przypadkach przedawkowania escytalopramu to głównie objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (od zawrotów głowy, drżeń i pobudzenia po rzadko występujące przypadki zespołu serotoninowego, drgawek i śpiączki), układu pokarmowego (nudności i wymioty) i układu sercowo-naczyniowego (niedociśnienie tętnicze, częstoskurcz, wydłużenie odstępu QT i niemiarowość) oraz zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (hipokaliemia, hiponatremia).

Postępowanie

Nie ma swoistej odtrutki. Należy udrożnić i utrzymywać drożność dróg oddechowych oraz zapewnić dostateczną podaż tlenu i prawidłową czynność układu oddechowego. Należy rozważyć zastosowanie płukania żołądka oraz podanie węgla aktywowanego. Płukanie żołądka należy wykonać możliwie jak najszybciej po doustnym przyjęciu leku. Zaleca się monitorowanie czynności serca i objawów czynności życiowych oraz stosowanie ogólnego leczenia objawowego podtrzymującego czynności organizmu.

W przypadku przedawkowania u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca i (lub) bradyarytmią, u pacjentów stosujących jednocześnie leki powodujące wydłużenie odstępu QT lub u pacjentów ze zmienionym metabolizmem, np. z zaburzeniami czynności wątroby, zaleca się monitorowanie EKG.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, kod ATC: N 06 AB 10.

Mechanizm działania

Escytalopram jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (5-HT) o dużym powinowactwie do pierwotnego miejsca wiązania. Wiąże się także z miejscem allosterycznym na transporterze serotoniny, ale powinowactwo jest 1000 razy mniejsze.

Escytalopram ma małe powinowactwo bądź nie ma powinowactwa do wielu receptorów, w tym do 5-HT1A, 5-HT2, receptorów DA D1 i D2, receptorów adrenergicznych a1, a2 i P, receptorów histaminowych H1, cholinergicznych receptorów muskarynowych, receptorów benzodiazepinowych oraz receptorów opioidowych.

Hamowanie zwrotnego wychwytu serotoniny jest jedynym prawdopodobnym mechanizmem działania wyjaśniającym farmakologiczne i kliniczne działanie escytalopramu.

Efekt farmakodynamiczny

W kontrolowanym placebo badaniu EKG z podwójnie ślepą próbą u zdrowych osób, zmiana odstępu QTC w stosunku do stanu wyjściowego (korekta metodą Fridericia) wyniosła 4,3 milisekund (90% CI: 2,2, 6,4) przy stosowaniu dawki 10 mg/dobę oraz 10,7 milisekund (90% CI: 8,6, 12,8) w przypadku dawki supraterapeutycznej wynoszącej 30 mg/dobę (patrz punkt 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 oraz 4.9).

Skuteczność kliniczna

Epizody ciężkiej depresji

W trzech z czterech krótkoterminowych (8-tygodniowych) badań z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanych placebo, escytalopram okazał się skuteczny w krótkoterminowym leczeniu epizodów ciężkiej depresji. W długoterminowym badaniu dotyczącym zapobiegania nawrotom, 274 pacjentów, którzy zareagowali na escytalopram w dawce 10 mg lub 20 mg na dobę w trakcie początkowej 8-tygodniowej fazy otwartej, zostało losowo przydzielonych albo do grupy kontynuującej leczenie escytalopramem w tej samej dawce przez okres do 36 tygodni albo do grupy otrzymującej przez ten samo okres placebo. W badaniu tym u pacjentów kontynuujących leczenie escytalopramem czas do nawrotu choroby w ciągu następnych 36 tygodni był znacząco dłuższy, niż u pacjentów otrzymujących placebo.

Fobia społeczna

Escytalopram okazał się skuteczny zarówno w trzech badaniach krótkoterminowych (12-tygodniowych), jak i w grupie osób reagujących na leczenie uczestniczących w 6-miesięcznym badaniu dotyczącym zapobieganiu nawrotom fobii społecznej. W trwającym 24 tygodnie badaniu przeprowadzonym w celu ustalenia dawkowania, wykazano skuteczność escytalopramu w dawce 5 mg, 10 mg i 20 mg.

Zaburzenie lękowe uogólnione

Escytalopram w dawce 10 mg i 20 mg na dobę okazał się skuteczny w czterech z czterech badań kontrolowanych placebo.

W wynikach zbiorczych uzyskanych z trzech badań o podobnej metodyce, obejmujących 421 pacjentów leczonych escytalopramem i 419 pacjentów otrzymujących placebo, odpowiednio 47,5% i 28,9% pacjentów zareagowało na leczenie, a 37,1% i 20,8% uzyskało remisję. Skuteczne działanie było obserwowane od 1. tygodnia.

Utrzymywanie się skuteczności escytalopramu w dawce 20 mg na dobę zostało dowiedzione w trwającym od 24 do 76 tygodni randomizowanym badaniu, oceniającym utrzymywanie się skuteczności u 373 pacjentów, którzy zareagowali na leczenie podczas 12-tygodniowego leczenia (wstępna faza otwarta).

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

W randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą pacjenci otrzymujący escytalopram w dawce 20 mg na dobę po 12 tygodniach wyodrębnili się pod względem całkowitej punktacji w skali Y-BOCS od grupy otrzymującej placebo. Po 24 tygodniach pacjenci otrzymujący escytalopram w dawkach zarówno 10 jak i 20 mg na dobę wykazywali przewagę w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo.

Wykazano, że escytalopram w dawkach 10 i 20 mg na dobę zapobiega nawrotom u pacjentów, którzy zareagowali na escytalopram w trwającej 16 tygodni fazie otwartej i którzy zostali włączeni do trwającej 24 tygodnie randomizowanej, kontrolowanej placebo fazy z podwójnie ślepą próbą.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie jest niemal całkowite i nie zależy od spożycia pokarmu. (Średni czas do uzyskania maksymalnego stężenia (średni Tmax) wynosi 4 godziny po podaniu wielokrotnym). Należy się spodziewać, że bezwzględna dostępność biologiczna escytalopramu wyniesie około 80%, podobnie jak racemicznego cytalopramu.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji (Vd,p/F) po podaniu doustnym wynosi około 12 - 26 l/kg mc. Escytalopram i jego główne metabolity wiążą się z białkami osocza w mniej niż 80%.

Metabolizm

Escytalopram jest metabolizowany w wątrobie do metabolitu demetylowanego oraz didemetylowanego. Obydwa te metabolity są farmakologicznie czynne. Jest również możliwe, że azot ulega utlenieniu, tworząc metabolit w postaci N-tlenku. Zarówno związek macierzysty jak i metabolity są częściowo wydalane w postaci glukuronidów. Po podaniu wielokrotnym średnie stężenia metabolitu demetylowanego i didemetylowanego wynoszą zazwyczaj, odpowiednio, 28 - 31% i < 5% stężenia escytalopramu. Biotransformacja escytalopramu do metabolitu demetylowanego zachodzi głównie z udziałem izoenzymu CYP2C19. Pewien udział mogą mieć również izoenzymy CYP3A4 oraz CYP2D6.

Eliminacja

Okres półtrwania w fazie eliminacji (t/2 p) po podaniu wielokrotnym wynosi około 30 godzin, a klirens osoczowy po podaniu doustnym (Qoral) wynosi około 0,6 l/min. Główne metabolity escytalopramu mają znamiennie dłuższy okres półtrwania. Przyjmuje się, że escytalopram oraz jego główne metabolity wydalane są zarówno drogą wątrobową (metaboliczną) jak i drogą nerkową, przy czym większa część dawki jest wydalana w postaci metabolitów w moczu.

Liniowość i nieliniowość

Farmakokinetyka ma charakter liniowy. Stan stacjonarny stężenia w osoczu osiągany jest po około tygodniu. Średnie stężenia w stanie stacjonarnym wynoszące 50 nmol/l (zakres od 20 do 125 nmol/l) uzyskuje się podczas podawania dawki dobowej wynoszącej 10 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat)

Wydaje się, że u pacjentów w podeszłym wieku eliminacja escytalopramu jest wolniejsza niż u młodszych pacjentów. Ekspozycja układowa (AUC) jest o około 50 % większa u osób w podeszłym wieku niż u młodych, zdrowych ochotników (patrz punkt 4.2).

Zaburzenie czynności wątroby

U pacjentów z lekkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (klasa A i B według klasyfikacji Childa-Pugha) okres półtrwania escytalopramu był około dwa razy dłuższy, a ekspozycja około 60% większa niż u osób z prawidłową czynnością wątroby (patrz punkt 4.2).

Zaburzenie czynności nerek

W przypadku racemicznego cytalopramu, u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

(CLCr 10 - 53 ml/min) obserwowano dłuższy okres półtrwania oraz niewielkie zwiększenie ekspozycji.

Nie badano stężeń metabolitów w osoczu, ale mogą być one zwiększone (patrz punkt 4.2).

Polimorfizm

Zaobserwowano, że u osób wolno metabolizujących leki przy udziale izoenzymu CYP2C19 stężenie escytalopramu w osoczu było dwa razy większe niż u osób o szybkim metabolizmie. U osób wolno

metabolizujących leki przy udziale izoenzymu CYP2D6 nie zaobserwowano istotnej zmiany ekspozycji (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W przypadku escytalopramu nie wykonano pełnego zestawu konwencjonalnych badań przedklinicznych, ponieważ przeprowadzone na szczurach pomostowe badania toksykologiczno-kinetyczne i toksykologiczne dotyczące escytalopramu i cytalopramu wykazały podobny profil. Dlatego wszystkie informacje dotyczące cytalopramu można odnieść do escytalopramu.

W porównawczych badaniach toksykologicznych przeprowadzonych na szczurach escytalopram i cytalopram działały toksycznie na serce, w tym powodowały zastoinową niewydolność serca, po trwającym kilka tygodni leczeniu przy użyciu dawek powodujących ogólne działanie toksyczne. Toksyczne działanie na serce wydawało się być skorelowane raczej z maksymalnymi stężeniami w osoczu niż z ogólną ekspozycją (AUC). Maksymalne stężenia w osoczu niewywierające działania toksycznego były osiem razy większe od stężeń osiąganych podczas stosowania klinicznego, a wartość AUC dla escytalopramu była zaledwie 3 do 4 razy większa, niż ekspozycja osiągana podczas stosowania klinicznego. W przypadku cytalopramu wartości AUC dla S-enancjomeru były 6 do 7 razy większe niż ekspozycja osiągana podczas stosowania klinicznego. Wyniki te są prawdopodobnie związane z nasilonym wpływem na aminy biogenne tzn. są wtórne w stosunku do pierwotnego działania farmakologicznego, co skutkuje działaniem hemodynamicznym (zmniejszenie przepływu krwi w naczyniach wieńcowych) oraz niedokrwieniem. Jednakże dokładny mechanizm działania kardiotoksycznego u szczurów nie jest jasny. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania cytalopramu oraz doświadczenia uzyskane na podstawie badań klinicznych z escytalopramem nie wskazują, aby wyniki te korelowały z jakimś działaniem obserwowanym podczas stosowania klinicznego.

Po dłuższym podawaniu escytalopramu i cytalopramu szczurom obserwowano zwiększenie zawartości fosfolipidów w niektórych tkankach, np. w płucach, najądrzach i wątrobie. Wyniki obserwowane w najądrzach i wątrobie pojawiły się po ekspozycji analogicznej jak u człowieka. Zmiany te ustępowały po zaprzestaniu podawania leku. Kumulację fosfolipidów (fosfolipidozę) obserwowano u zwierząt w związku z wieloma lekami mającymi charakter amfifilnych kationów. Nie wiadomo, czy zjawisko to ma jakieś istotne znaczenie u człowieka.

W badaniu toksycznego oddziaływania na rozwój u szczurów działanie embriotoksyczne (zmniejszenie masy ciała płodów i przemijające opóźnienie kostnienia) obserwowano w przypadku ekspozycji wyrażanej jako wartość AUC większej od tej, jaką uzyskuje się podczas stosowania klinicznego. Nie stwierdzono zwiększonej częstości występowania wad rozwojowych. Badanie prowadzone w okresie przed- i pourodzeniowym wykazało zmniejszenie przeżywalności w okresie laktacji przy ekspozycji wyrażanej wartością AUC większej od tej, jaką uzyskuje się podczas stosowania klinicznego.

Dane dotyczące zwierząt wykazały, że cytalopram wywołuje zmniejszenie wskaźników płodności i ciążowego, redukcję liczby implantacji oraz powstawanie nieprawidłowego nasienia po narażeniu znacznie przewyższającym ekspozycję uzyskiwaną u ludzi. Brak dostępnych analogicznych danych pochodzących od zwierząt i dotyczących escytalopramu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza j ednowodna Kroskarmeloza sodowa Polakrylina potasowa

Acesulfam potasowy

Neohe sperydyno -dihydrochalkon

Magnezu stearynian

Aromat mięty pieprzowej [zawierający maltodekstrynę (kukurydzianą), skrobię modyfikowaną (kukurydzianą) i olejek mięty pieprzowej]

Kwas solny stężony

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas    przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Otwierane blistry Papier/PET/Aluminium/PVC/Aluminium/OPA Pudełka zawierające:

7, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 200 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Escitactil, 5 mg:

Escitactil, 10 mg:

Escitactil, 15 mg:

Escitactil, 20 mg:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Escitactil, 5 mg:

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: Escitactil, 10 mg:

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: Escitactil, 15 mg:

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: Escitactil, 20 mg:

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17

Escitactil