Imeds.pl

Escitalopram Pfizer 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Escitalopram Pfizer, 5 mg, tabletki powlekane Escitalopram Pfizer, 10 mg, tabletki powlekane Escitalopram Pfizer, 15 mg, tabletki powlekane Escitalopram Pfizer, 20 mg, tabletki powlekane Escitalopramum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Escitalopram Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Escitalopram Pfizer

3.    Jak stosować lek Escitalopram Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Escitalopram Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Escitalopram Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Escytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI - Selective Serotonin Reuptake Inhibitors). Leki te działają na układ serotoninergiczny w mózgu przez zwiększenie stężenia serotoniny. Zakłócenia czynności układu serotoninergicznego w mózgu odgrywaj ą kluczową rolę w rozwijaniu depresji i związanych z nią zaburzeń.

Lek Escitalopram Pfizer zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (epizody ciężkiej depresji) i zaburzeń lękowych (takich jak: zaburzenie lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Escitalopram Pfizer Kiedy nie stosować leku Escitalopram Pfizer

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, należące do grupy zwanej inhibitorami MAO, zawierającej selegilinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemid (stosowany w leczeniu depresji) oraz linezolid (antybiotyk).

-    Jeśli pacjent ma wrodzoną arytmię lub doświadczył epizodu arytmii (widocznego w zapisie EKG, badaniu oceniającym czynność serca).

- Jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu arytmii lub mające wpływ na rytm serca (patrz punkt 2 „Inne leki i Escitalopram Pfizer”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Escitalopram Pfizer, należy zwrócić się do lekarza, jeśli:

-    Pacjent ma padaczkę. W przypadku wystąpienia napadów drgawkowych po raz pierwszy lub zwiększenia ich częstości, należy przerwać terapię lekiem Escitalopram Pfizer (patrz także punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

-    Pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Może być konieczne dostosowanie dawki przez lekarza.

-    Pacjent ma cukrzycę. Stosowanie leku Escitalopram Pfizer może wpłynąć na kontrolę stężenia glukozy we krwi. Konieczne może być dostosowanie dawki insuliny oraz (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych.

-    Pacjent ma zmniejszone stężenie sodu we krwi.

-    Pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień i łatwego siniaczenia.

-    Pacjent jest leczony elektrowstrząsami.

-    Pacjent ma chorobę niedokrwienną serca.

-    Pacjent ma lub miał chorobę serca, lub niedawno przebył zawał serca.

-    Pacjent ma małe tętno spoczynkowe i (lub) może mieć zmniejszoną zawartość soli w organizmie w wyniku przewlekłej ciężkiej biegunki i wymiotów, lub przyjmowania leków moczopędnych.

-    Pacjent doświadczył zdarzeń, które mogą wskazywać na nieprawidłowe funkcjonowanie serca, takich jak: szybkie lub nieregularne tętno, omdlenie, upadek albo zawroty głowy podczas wstawania.

Uwaga

U niektórych pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym może wystąpić faza maniakalna. Charakteryzuje się ona niezwykłymi i szybko zmieniaj ącymi się pomysłami, nieuzasadnionym uczuciem szczęścia i nadmierną aktywnością fizyczną. W przypadku wystąpienia tych objawów, należy zwrócić się do lekarza.

W pierwszych tygodniach leczenia mogą również wystąpić takie objawy, jak niepokój ruchowy czy niemożność tylko siedzenia lub stania. W razie pojawienia się takich objawów należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Myśli samobójcze oraz pogłębianie się depresji lub zaburzenia lękowego

Jeśli pacjent ma depresję i (lub) zaburzenia lękowe, może czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o samobójstwie. Myśli te mogą nasilać się podczas rozpoczynania terapii lekiem przeciwdepresyjnym, ponieważ potrzeba czasu, aby taki lek zaczął działać. Zazwyczaj potrzeba na to około dwóch tygodni, lecz czasem może to potrwać dłużej.

Prawdopodobieństwo, że myśli takie wystąpią jest większe, jeśli:

- u pacjenta w przeszłości występowały myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu;

-    pacjent jest osobą dorosłą w młodym wieku. Informacje uzyskane w badaniach klinicznych wykazały zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u osób dorosłych w młodym wieku (poniżej 25 lat), z zaburzeniami psychiatrycznymi, które przyjmowały leki przeciwdepresyjne.

W razie wystąpienia myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójczych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może okazać się powiedzenie o swojej depresji lub zaburzeniach lękowych komuś z rodziny lub osobie bliskiej; można poprosić tę osobę o przeczytanie niniejszej ulotki. Można poprosić, aby osoba ta informowała pacjenta, jeśli zauważy, że depresja lub zaburzenia lękowe pogarszaj ą się lub jeśli wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Dzieci i młodzież

Lek Escitalopram Pfizer nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Należy również podkreślić, że w przypadku przyjmowania leków z tej grupy pacjenci w wieku poniżej 18 lat narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo tego, lekarz może przepisać lek Escitalopram Pfizer pacjentom w wieku poniżej 18 lat, stwierdzając, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeżeli lekarz przepisał lek Escitalopram Pfizer pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w związku z czym maj ą Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem. W przypadku rozwoju lub nasilenia się wyżej wymienionych objawów u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, przyjmujących lek Escitalopram Pfizer, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Ponadto, brak jest danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Escitalopram Pfizer w tej grupie wiekowej, dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Inne leki i Escitalopram Pfizer

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek z następujących leków:

•    Nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) zawierające takie substancje czynne, jak: fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid i tranylcypromina. Jeśli pacjent przyjmował któryś z tych leków, powinien odczekać 14 dni przed rozpoczęciem przyjmowania leku Escitalopram Pfizer. Po zakończeniu stosowania leku Escitalopram Pfizer należy zaczekać 7 dni zanim przyjmie się którykolwiek z tych leków.

•    Odwracalne, selektywne inhibitory monoaminooksydazy A (MAO-A) zawierające moklobemid (stosowany w leczeniu depresji).

•    Nieodwracalne inhibitory monoaminooksydazy B (MAO-B) zawierające selegilinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona). Leki te zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

•    Antybiotyk linezolid.

•    Lit (stosowany w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych) i tryptofan.

•    Imipraminę i dezypraminę (stosowane w leczeniu depresji).

•    Sumatryptan i podobne leki (stosowane w leczeniu migreny) oraz tramadol (stosowany w leczeniu silnego bólu). Mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

•    Cymetydynę i omeprazol (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka), fluwoksaminę (lek przeciwdepresyjny) oraz tyklopidynę (stosowaną w celu zmniejszenia ryzyka udaru). Leki te mogą spowodować zwiększenie stężenia escytalopramu we krwi.

•    Dziurawiec zwyczajny (Hypericumperforatum) - lek ziołowy stosowany w depresji.

•    Kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne (leki stosowane przeciwbólowo lub w celu rozrzedzenia krwi, tzw. leki przeciwzakrzepowe). Mogą spowodować nasilenie objawów skazy krwotocznej.

• Warfarynę, dipyrydamol i fenprokumon (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi, tzw. leki przeciwzakrzepowe). Lekarz może zlecić badanie czasu krzepnięcia krwi na początku i po przerwaniu stosowania leku Escitalopram Pfizer w celu ustalenia, czy dawka leku przeciwzakrzepowego jest wciąż odpowiednio dobrana.

•    Meflochinę (stosowaną w leczeniu malarii), bupropion (stosowany w leczeniu depresji) oraz tramadol (stosowany w leczeniu silnego bólu) ze względu na możliwe ryzyko obniżenia progu drgawkowego.

•    Neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu schizofrenii, psychozy) ze względu na możliwe ryzyko obniżenia progu drgawkowego oraz leki przeciwdepresyjne.

•    Flekainid, propafenon i metoprolol (stosowane w chorobach układu krążenia), klomipraminę i nortryptylinę (leki przeciwdepresyjne) oraz rysperydon, tiorydazynę i haloperydol (leki przeciwpsychotyczne). Może być wymagana zmiana dawkowania leku Escitalopram Pfizer.

Nie należy stosować leku Escitalopram Pfizer, jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu arytmii lub mające wpływ na rytm serca, takie jak: leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperidol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna IV, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, a szczególnie halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna). W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Escitalopram Pfizer z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Escitalopram Pfizer można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków (patrz punkt 3 „Jak stosować lek Escitalopram Pfizer”).

Jak w przypadku innych leków, nie jest zalecane jednoczesne przyjmowanie leku Escitalopram Pfizer i spożywanie alkoholu, choć interakcje (oddziaływanie) leku Escitalopram Pfizer z alkoholem nie są spodziewane.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność,

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Pacjentka nie powinna stosować leku Escitalopram Pfizer w ciąży i w okresie karmienia piersią, dopóki nie omówi z lekarzem zagrożeń i korzyści związanych z leczeniem.

Stosowanie leku Escitalopram Pfizer w ostatnich 3 miesiącach ciąży, może spowodować, że u noworodka mogą wystąpić następuj ące objawy: trudności w oddychaniu, sina skóra, drgawki, wahania temperatury ciała, trudności w karmieniu, wymioty, małe stężenie glukozy we krwi, sztywność lub wiotkość mięśni, wzmożona pobudliwość odruchowa, drżenie, drżączka, drażliwość, letarg, ciągły płacz, senność lub trudności w zasypianiu. Jeśli u noworodka wystąpi jakikolwiek z tych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Należy poinformować lekarza i (lub) położną o stosowaniu leku Escitalopram Pfizer. Przyjmowanie podczas ciąży leków, takich jak Escitalopram Pfizer, zwłaszcza w trzech ostatnich miesiącach ciąży, może zwiększać ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkich powikłań, zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN). Objawia się on przyspieszonym oddechem i sinicą, i pojawia się zwykle w pierwszej dobie po porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i (lub) położną.

W przypadku stosowania leku Escitalopram Pfizer w czasie ciąży, nigdy nie należy nagle przerywać leczenia.

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Badania na zwierzętach wykazały, że cytalopram - lek podobny do escytalopramu pogarsza jakość spermy. Teoretycznie może to wpływać na płodność, jednak nie zaobserwowano dotychczas wpływu na płodność u człowieka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn, dopóki nie stwierdzi jak wpływa na niego lek Escitalopram Pfizer.

3.    Jak stosować lek Escitalopram Pfizer

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Depresja

Zazwyczaj stosowana dawka leku Escitalopram Pfizer to 10 mg raz na dobę. Dawka może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.

Napady lęku panicznego z agorafobią lub bez agorafobii

Dawka początkowa leku Escitalopram Pfizer wynosi 5 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu leczenia, następnie dawkę zwiększa się do 10 mg na dobę. Dawka może być następnie zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.

Fobia społeczna

Zazwyczaj stosowana dawka leku Escitalopram Pfizer to 10 mg raz na dobę. Dawka może następnie zostać zmniejszona przez lekarza do 5 mg na dobę lub zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę, zależnie od reakcji pacjenta na lek.

Zaburzenia lękowe uogólnione

Zazwyczaj stosowana dawka leku Escitalopram Pfizer to 10 mg raz na dobę. Dawka może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Zazwyczaj stosowana dawka leku Escitalopram Pfizer to 10 mg raz na dobę. Dawka może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zalecana dawka początkowa leku Escitalopram Pfizer to 5 mg raz na dobę. Dawka może być zwiększana przez lekarza do 10 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat)

Leku Escitalopram Pfizer nie należy zwykle stosować u dzieci i młodzieży. Dodatkowe informacje zamieszczono w punkcie 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Escitalopram Pfizer”.

Lek Escitalopram Pfizer można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą. Nie należy rozgryzać tabletek, ponieważ są gorzkie w smaku.

W razie potrzeby tabletkę można przełamać na dwie części, umieszczając ją na płaskiej powierzchni rowkiem do góry. Tabletkę można następnie przełamać na pół, przyciskając każdy z końców w dół palcami wskazującymi obu rąk, tak jak to pokazano na rysunku.


Czas trwania leczenia

Pacjent może zacząć czuć się lepiej dopiero po kilku tygodniach leczenia. Należy zatem kontynuować stosowanie leku Escitalopram Pfizer, nawet jeśli upłynie nieco czasu zanim nastąpi poprawa samopoczucia.

Nie zmieniać dawkowania bez zasięgnięcia porady u lekarza.

Lek należy stosować tak długo, jak zalecił lekarz. Jeśli pacjent przerwie leczenie za wcześnie, objawy mogą powrócić. Zaleca się zatem kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy po odzyskaniu dobrego samopoczucia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Escitalopram Pfizer

Jeśli pacjent przyjął większą niż przepisana dawkę leku Escitalopram Pfizer, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Należy to uczynić nawet wtedy, gdy pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości. Do objawów przedawkowania zalicza się: zawroty głowy, drżenie, pobudzenie, drgawki, śpiączkę, nudności, wymioty, zaburzenia rytmu serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego oraz zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Na wizytę u lekarza lub w szpitalu należy zabrać opakowanie leku Escitalopram Pfizer.

Pominięcie zastosowania leku Escitalopram Pfizer

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomniał przyj ąć dawkę i przypomniał sobie o tym przed zaśnięciem, powinien natychmiast przyjąć pominiętą dawkę. Należy przyjąć kolejną dawkę następnego dnia o zwykłej porze. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominięciu dawki w nocy lub następnego dnia, powinien zrezygnować z pominiętej dawki i przyjąć kolejną dawkę jak zwykle.

Przerwanie stosowania leku Escitalopram Pfizer

Nie należy przerywać stosowania leku Escitalopram Pfizer dopóki nie zaleci tego lekarz. Kiedy pacjent kończy leczenie, zazwyczaj zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku Escitalopram Pfizer przez okres kilku tygodni.

Po przerwaniu stosowania leku Escitalopram Pfizer, zwłaszcza jeśli jest ono nagłe, pacjent może odczuwać objawy z odstawienia. Objawy te są częste, gdy stosowanie leku Escitalopram Pfizer jest przerywane. Ryzyko jest większe, gdy lek Escitalopram Pfizer był stosowany przez długi czas, w dużych dawkach lub gdy dawkę zbyt szybko zmniejszono. U większości pacjentów objawy są łagodne i ustępują samoistnie w ciągu dwóch tygodni. Jednakże u niektórych pacjentów ich przebieg może być ciężki i mogą utrzymywać się dłużej (2-3 miesiące lub dłużej). W przypadku wystąpienia ciężkich objawów z odstawienia po przerwaniu stosowania leku Escitalopram Pfizer, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić powtórne rozpoczęcie przyjmowania leku i wolniejsze jego odstawianie.

Do objawów odstawiennych zalicza się: zawroty głowy (niepewny chód, zaburzenia równowagi), uczucie mrowienia, uczucie pieczenia oraz (rzadziej) wrażenie porażenia prądem elektrycznym, również w głowie, zaburzenia snu (wyraziste sny, koszmary senne, bezsenność), uczucie niepokoju, ból głowy, mdłości (nudności), pocenie się (w tym poty nocne), niepokój psychoruchowy lub pobudzenie, drżenie, uczucie dezorientacji, chwiejność emocjonalną lub drażliwość, biegunkę (luźne stolce), zaburzenia widzenia, trzepotanie serca lub kołatanie serca (palpitacje).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zazwyczaj ustępuj ą po kilku tygodniach leczenia. Należy pamiętać, że niektóre z tych działań mogą być również objawami leczonej choroby i ustąpią wraz z poprawą samopoczucia.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas leczenia wystąpi którekolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych:

Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 osób):

•    nietypowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego.

Rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1000 osób):

•    Jeśli u pacjenta wystąpi obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy albo trudności w oddychaniu lub połykaniu (reakcja alergiczna), powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

• Jeśli pacjent ma wysoką gorączkę, pobudzenie, splątanie (dezorientację), drżenie i gwałtowne skurcze mięśni, które mogą być objawami rzadkiego zaburzenia zwanego zespołem serotoninowym. W przypadku ich wystąpienia należy się skontaktować z lekarzem.

W przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala:

•    trudności w oddawaniu moczu;

•    napady drgawkowe, patrz również punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”;

• żółte zabarwienie skóry i białkówek oczu, będące objawem zaburzenia czynności wątroby i (lub) zapalenia wątroby;

•    szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie, mogące być objawem stanu zagrażającego życiu, znanego jako: Torsade depointes.

Poza wymienionymi powyżej informowano również o następujących działaniach niepożądanych: Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 osób):

•    nudności.

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 osób):

•    niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok);

•    zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia;

•    niepokój, niepokój psychoruchowy, nieprawidłowe sny, trudności w zasypianiu, senność, zawroty głowy, ziewanie, drżenie, uczucie kłucia w obrębie skóry;

•    biegunka, zaparcie, wymioty, suchość w jamie ustnej;

• zwiększona potliwość;

• bóle mięśni i stawów;

•    zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu płciowego oraz trudności w osiąganiu orgazmu u kobiet);

•    uczucie zmęczenia, gorączka;

•    zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 osób):

•    pokrzywka, wysypka, świąd;

•    zgrzytanie zębami, pobudzenie, nerwowość, napad lęku, stan splątania (dezorientacji);

•    zaburzenia snu, zaburzenia smaku, omdlenie;

•    rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach (szumy uszne);

•    łysienie;

•    krwawienie z pochwy;

•    zmniejszenie masy ciała;

•    szybkie bicie serca;

•    obrzęki kończyn górnych lub dolnych;

•    krwawienie z nosa.

Rzadko (występuje u mniej niż 1 na 1000 osób):

•    agresja, depersonalizacja (poczucie utraty własnej tożsamości, osoba czuje, że nie jest sobą), omamy;

•    wolne bicie serca;

U niektórych pacjentów wystąpiły działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    zdarzenia związane z samobójstwem, patrz również punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

• zmniejszenie stężenia sodu we krwi (objawia się nudnościami i złym samopoczuciem z osłabieniem mięśni lub splątaniem);

•    zawroty głowy po przyjęciu pozycji stojącej z powodu zmniejszenia ciśnienia tętniczego (niedociśnienie ortostatyczne);

•    nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi);

•    zaburzenia ruchowe (mimowolne ruchy mięśni);

•    bolesny wzwód (priapizm);

•    krwawienia, w tym wybroczyny w skórze i błonach śluzowych oraz zmniej szenie liczby płytek krwi (małopłytkowość);

•    nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy);

•    zwiększenie ilości wydalanego moczu (niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego);

•    mlekotok u kobiet, które nie karmią piersią;

•    mania;

• zwiększone ryzyko złamań kostnych;

•    zaburzenia rytmu serca (tzw. "wydłużenie odstępu QT" widoczne w zapisie EKG, metodzie polegającej na rejestracji elektrycznej czynności serca).

Ponadto znane są działania niepożądane leków o podobnym mechanizmie działania jak escytalopram (substancja czynna leku Escitalopram Pfizer). Są to:

•    niepokój ruchowy (akatyzja);

•    jadłowstręt.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Escitalopram Pfizer

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku lub blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Escitalopram Pfizer

Substancją czynną leku jest escytalopram.

Każda tabletka leku Escitalopram Pfizer, 5 mg, tabletki powlekane zawiera 5 mg escytalopramu (w postaci szczawianu).

Każda tabletka leku Escitalopram Pfizer, 10 mg, tabletki powlekane zawiera 10 mg escytalopramu (w postaci szczawianu).

Każda tabletka leku Escitalopram Pfizer, 15 mg, tabletki powlekane zawiera 15 mg escytalopramu (w postaci szczawianu).

Każda tabletka leku Escitalopram Pfizer, 20 mg, tabletki powlekane zawiera 20 mg escytalopramu (w postaci szczawianu).

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna krzemowana, krzemionka koloidalna bezwodna, butylohydroksytoluen, butylohydroksyanizol, talk, kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna i magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza (5 cP), makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Escitalopram Pfizer i co zawiera opakowanie

Escitalopram Pfizer, 5 mg

Białe do prawie białych, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, oznaczone literą „F” po jednej i cyfrą „53” po drugiej stronie.

Escitalopram Pfizer, 10 mg

Białe do prawie białych, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, oznaczone literą „F” po jednej i cyframi „5” oraz „4” przedzielonymi rowkiem po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Escitalopram Pfizer, 15 mg

Białe do prawie białych, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, oznaczone literą „F” po jednej i cyframi „5” oraz „5” przedzielonymi rowkiem po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Escitalopram Pfizer, 20 mg

Białe do prawie białych, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, oznaczone literą „F” po jednej i cyframi „5” oraz „6” przedzielonymi rowkiem po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Lek Escitalopram Pfizer dostępny jest w następujących opakowaniach:

Blistry PVC/Aclar/Aluminium: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 200 i 500 tabletek powlekanych.

Butelki z HDPE: 30, 100 i 500 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. Wielkości opakowań dostępne w Polsce:

Blistry PVC/Aclar/Aluminium: 7, 10, 14, 15, 28, 30, 56, 60 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Italia s.r.l.

Localita Marino Del Tronto, 63100 - Ascoli Piceno (AP), Włochy

Wytwórca/Importer:

Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgia

Pfizer PGM

Zone Industrielle 29, route des Industries, 37530 Poce-Sur-Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania

Francja

Niemcy

Węgry

Włochy

Norwegia

Polska

Portugalia

Hiszpania

Wielka Brytania


Escitalopram Pfizer

ESCITALOPRAM PFIZER 5 mg, comprime pellicule

ESCITALOPRAM PFIZER 10 mg/15 mg/20 mg, comprime pellicule secable

Escitalopram Pfizer 10 mg/20 mg Filmtabletten

Escitalopram Pfizer 5 mg/10 mg/15 mg/20 mg filmtabletta

Escitalopram Pfizer

Escitalopram Pfizer

Escitalopram Pfizer

Escitalopram Parke-Davis

Escitalopram Pharmacia 5 mg/10 mg/15 mg/20 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Escitalopram 5 mg/10 mg/15 mg/20 mg film-coated tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki

08/2012