+ iMeds.pl

Escitalopram pharmaswiss 10 mgUlotka Escitalopram pharmaswiss

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Escitalopram PharmaSwiss, 10 mg, tabletki powlekane Escitalopram PharmaSwiss, 15 mg, tabletki powlekane Escitalopram PharmaSwiss, 20 mg, tabletki powlekane

Escitalopramum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Escitalopram PharmaSwiss i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Escitalopram PharmaSwiss

3.    Jak stosować Escitalopram PharmaSwiss

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Escitalopram PharmaSwiss

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST ESCITALOPRAM PHARMASWISS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Escytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI - Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors). Leki te działają na układ serotoninergiczny w mózgu przez zwiększanie stężenia serotoniny. Zaburzenia układu serotoninergicznego w mózgu uważane są za ważny czynnik w rozwoju depresji oraz związanych z nią chorób.

Escitalopram PharmaSwiss zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (ciężkie zaburzenia depresyjne) oraz zaburzeń lękowych takich jak: nawracające napady lęku panicznego z agorafobią lub bez agorafobii (lęk przed wystąpieniem napadu paniki w miejscu lub sytuacji, z której wyjście jest trudne lub kłopotliwe); lęk społeczny (lęk przed byciem ocenianym przez innych oraz przed sytuacjami publicznymi, które mogą prowadzić do zakłopotania); uogólnione zaburzenia lękowe (przewlekły lęk); zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (ciągłe mycie rąk, sprawdzanie zamków).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ESCITALOPRAM PHARMASWISS

Kiedy nie stosować leku Escitalopram PharmaSwiss

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku Escitalopram PharmaSwiss (patrz punkt 6 „Inne informacje”).

•    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które należą do grupy nazywanej inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), w tym leki stosowane w leczeniu depresji (moklobemid), lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona (selegilinę) lub antybiotyk linezolid.

•    Jeśli u pacjenta występują wrodzone zaburzenia rytmu serca lub wystąpił epizod zaburzeń rytmu serca w przeszłości (stwierdzony w zapisie EKG - badania oceniającego czynność serca).

Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwko zaburzeniom rytmu serca lub leki mogące wpływać na rytm serca (patrzpunkt 2 „Stosowanie innych leków ”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Escitalopram PharmaSwiss

W przypadku sytuacji opisanych poniżej.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują inne zaburzenia i choroby, ponieważ lekarz może potrzebować uwzględnić takie informacje. W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli:

•    U pacjenta występują nawracające napady paniki (lęk paniczny). Na początku leczenia escytalopramem mogą wystąpić nasilone objawy lęku.

•    pacjent ma padaczkę lub w przeszłości występowały napady drgawkowe. Jeśli wystąpi napad drgawkowy lub zwiększy się częstość ich występowania należy przerwać stosowanie leku Escitalopram PharmaSwiss (patrz także punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

•    U pacjenta występowały epizody „gonitwy myśli”, nieadekwatnego (pod względem intensywności) nastroju lub zachowania (stan pobudzenia maniakalnego).

•    U pacjenta występuje cukrzyca. Leczenie escytalopramem może powodować zmianę stężenia glukozy (cukru) we krwi. Konieczne może okazać się dostosowanie dawki insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych.

•    U pacjenta występuje nieprzyjemny lub denerwujący niepokój ruchowy, konieczność częstego poruszania się albo niemożność ustania lub usiedzenia w miejscu.

•    U pacjenta występuje zmniejszone stężenie sodu we krwi.

•    U pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby lub nerek. Konieczne może być dostosowanie dawkowania przez lekarza.

•    U pacjenta występowały w przeszłości zaburzenia krwawienia lub skłonność do powstawania siniaków, szczególnie jeśli przyjmuje leki zwiększające ryzyko krwawień.

•    Pacjent jest leczony elektrowstrząsami.

•    Pacjent przyjmuje leki ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum).

   U pacjenta występowały w przeszłości lub występują obecnie zaburzenia czynności serca albo niedawno wystąpił zawał mięśnia sercowego.

•    Jeśli u pacjenta występuje zmniejszona spoczynkowa częstość akcji serca i/lub podejrzewa się niedobór soli na skutek przedłużającej się, ciężkiej biegunki i wymiotów lub przyjmowania leków moczopędnych.

•    Jeśli u pacjenta występuje przyspieszona lub nieregularna akcja serca, omdlenia, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania, co może wskazywać na nieprawidłową częstość akcji serca.

Uwaga

Tak jak w przypadku innych leków stosowanych w leczeniu depresji, poprawa stanu pacjenta nie następuje natychmiast. Pacjent może odczuć poprawę dopiero po kilku tygodniach od rozpoczęcia leczenia escytalopramem. Dlatego ważne jest, aby pacjent postępował ściśle według zaleceń lekarza i nie przerywał leczenia ani nie zmieniał dawki bez konsultacji z lekarzem.

Myśli samobójcze, pogorszenie depresji lub zaburzeń lękowych

Osoby, u których występuje depresja i (lub) zaburzenia lękowe, mogą czasem mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się po rozpoczęciu przyjmowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ zaczynają one działać zazwyczaj po upływie 2 tygodni, a czasem późnej.

Wystąpienie tych myśli jest bardziej prawdopodobne, jeżeli:

-    u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia;

-    pacjent jest młodym dorosłym; badania kliniczne wykazały zwiększone ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych u dorosłych w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, leczonych lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli pacjent ma myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może być poinformowanie krewnych lub bliskich przyjaciół o depresji lub zaburzeniu lękowym oraz przeczytanie przez nich tej ulotki. Mogą oni zwrócić uwagę na nasilenie objawów depresji lub lęku lub wystąpienie niepokojących zmian w zachowaniu chorego.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Escitalopram PharmaSwiss nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Należy również podkreślić, że pacjenci w wieku poniżej 18 lat, którzy przyjmują leki z tej grupy, narażeni są na zwiększone ryzyko działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze oraz wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo to, lekarz może przepisać Escitalopram PharmaSwiss pacjentom w wieku poniżej 18 lat, jeżeli uzna, że będzie to dla nich korzystne. Jeśli lekarz przepisał Escitalopram PharmaSwiss pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w razie jakichkolwiek wątpliwości należy ponownie zwrócić się do lekarza, aby to przedyskutować. Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z ww. objawów wystąpi lub nasili się u pacjentów w wieku poniżej 18 lat przyjmujących Escitalopram PharmaSwiss. Dotychczas nie wykazano również długoterminowego bezpieczeństwa dotyczącego wpływu na wzrost, dojrzewanie oraz rozwój funkcji poznawczych i behawioralnych w tej grupie wiekowej.

Stosowanie innych leków

Escytalopram może wpływać na działanie innych leków. Te z kolei, mogą wpływać na skuteczność escytalopramu.

Escytalopram oraz następujące leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie:

   Nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), takie jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid czy tranylcypromina (stosowane w leczeniu np. depresji). Jeśli pacjent zażywał którykolwiek z tych leków, powinien odczekać 14 dni przed przyjęciem escytalopramu. Po zakończeniu przyjmowania escytalopramu należy odczekać 7 dni przed przyjęciem któregokolwiek z tych leków.

•    Selektywne, odwracalne inhibitory MAO-A np. moklobemid (stosowany w leczeniu depresji).

   Linezolid (antybiotyk).

   Selegilina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona). Zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

   Tramadol (stosowany w leczeniu silnego bólu), leki z grupy tryptanów, takie jak sumatryptan (stosowane w leczeniu migreny). Zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

•    Leki stosowane w leczeniu schizofrenii, psychozy (leki neuroleptyczne) i inne leki przeciwdepresyjne, tramadol (stosowany w leczeniu silnego bólu), bupropion (ułatwiający rzucenie palenia tytoniu) i meflochina (stosowana w leczeniu i zapobieganiu malarii) - ze względu na możliwe ryzyko obniżenia progu drgawkowego.

   Tryptofan (suplement diety, który w organizmie przekształcany jest w serotoninę) i lit (stosowany w leczeniu chorób psychicznych).

•    Leki ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericumperforatum) (stosowane w leczeniu depresji).

•    Kwas acetylosalicylowy, ibuprofen i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (stosowne w leczeniu bólu i stanów zapalnych).

•    Warfaryna, dipyridamol i inne leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi (tzw. leki przeciwzakrzepowe). Lekarz prawdopodobnie skontroluje czas krzepnięcia krwi przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu stosowania escytalopramu aby sprawdzić, czy przyjmowana dawka leku przeciwzakrzepowego jest nadal odpowiednia.

•    Cymetydyna, omeprazol, esomeprazol i lanzoprazol (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka), fluwoksamina (lek przeciwdepresyjny) oraz tyklopidyna (stosowana w zmniejszaniu ryzyka udaru). Konieczne może być zmniejszenie dawki escytalopramu.

•    Flekainid, propafenon i metoprolol (stosowane w chorobach serca), klomipramina, nortryptylina i dezypramina (leki przeciwdepresyjne) oraz rysperydon, tiorydazyna i haloperydol (stosowane w leczeniu chorób psychicznych). Może być konieczne dostosowanie dawkowania leku Escitalopram PharmaSwiss.

NIE NALEŻY STOSOWAĆ leku Escitalopram podczas przyjmowania środków stosowanych przeciw zaburzeniom rytmu serca oraz leków mogących powodować zaburzenia rytmu serca, np. leków przeciwarytmicznych klasy IA i III, leków przeciwpsychotycznych (np. pochodnych fenotiazyny, pimozydu, haloperydolu), trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, niektórych leków przeciwbakteryjnych (np. sparfloksacyny, moksyfloksacyny, erytromycyny w postaci dożylnej, pentamidyny, leków przeciw malarii - zwłaszcza halofantryny), niektórych leków przeciwhistaminowych (astemizolu, mizolastyny). W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości w tej kwestii należy zwrócić się do lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach (w tym lekach wymienionych powyżej), również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Escitalopram PharmaSwiss z jedzeniem i piciem

Escitalopram PharmaSwiss można przyjmować z pokarmem lub bez. Nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia escytalopramem, ponieważ może on nasilać działania niepożądane lub objawy choroby.

Ciąża i wpływ na płodność Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza. Nie należy stosować leku Escitalopram PharmaSwiss podczas ciąży dopóki lekarz nie omówi ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku.

Należy poinformować lekarza i (lub) położną o stosowaniu escytalopramu. Przyjmowanie podczas ciąży (zwłaszcza w trakcie trzech ostatnich miesięcy ciąży) takich leków jak Escitalopram PharmaSwiss może zwiększać ryzyko wystąpienia u dziecka ciężkiego stanu, nazywanego zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN), powodującego przyspieszenie oddechu i zasinienie noworodka. Objawy te rozpoczynają się zwykle w pierwszej dobie po porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i (lub) położną.

Nie należy gwałtownie przerywać leczenia escytalopramem. Jeśli pacjentka stosowała escytalopram w ciągu trzech ostatnich miesięcy ciąży, powinna poinformować o tym fakcie lekarza, ponieważ u jej dziecka mogą po urodzeniu wystąpić pewne objawy. Objawy te zwykle rozpoczynają się w ciągu 24 godzin od narodzin i mogą należeć do nich: niemożność zaśnięcia, trudności ze ssaniem i oddychaniem, senność, zasinienie skóry, nadmierne lub niedostateczne ucieplenie skóry, nadmierna płaczliwość, wymioty, małe stężenie glukozy we krwi, sztywność lub wiotkość mięśni, drażliwość, letarg, drżenia, wzmożona pobudliwość odruchowa, drżączka lub drgawki. Jeśli u dziecka po urodzeniu wystąpi którykolwiek z podanych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który udzieli pomocy.

Karmienie piersią

Escytalopram prawdopodobnie przenika do mleka matki. Nie należy stosować leku Escitalopram PharmaSwiss dopóki lekarz nie omówi ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku.

Wpływ na płodność

W badaniach na zwierzętach wykazano, że cytalopram obniża jakość nasienia. Teoretycznie może to wpływać na płodność, choć jak dotąd nie zaobserwowano oddziaływania na płodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zaleca się, by pacjent nie prowadził pojazdów ani nie obsługiwał maszyn do czasu aż przekona się, jak wpływa na niego escytalopram. Escytalopram może powodować zawroty głowy, uczucie zmęczenia, splątanie lub omamy (wrażenie, że słyszy się dziwne dźwięki lub widzi dziwne obrazy). W przypadku występowania któregokolwiek z tych objawów niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ ESCITALOPRAM PHARMASWISS

Escitalopram PharmaSwiss należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Może upłynąć kilka tygodni leczenia zanim pacjent poczuje się lepiej. Nie należy zaprzestawać stosowania leku ani zmieniać jego dawki bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Pacjent powinien przyjmować Escitalopram PharmaSwiss tak długo, jak to zalecił lekarz, nawet jeśli zacznie się dobrze czuć. Jeśli pacjent nie zacznie się czuć lepiej po kilku tygodniach leczenia, powinien ponownie skonsultować się z lekarzem, który może zdecydować się zwiększyć stopniowo dawkę leku do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 20 mg. Nie wykazano bezpieczeństwa stosowania dawek większych, niż 20 mg na dobę.

Poniżej przedstawiono typowe dawkowanie escytalopramu. Lekarz określi, jak długo lek należy stosować (może to być kilka miesięcy a nawet dłużej).

Escitalopram PharmaSwiss można przyjmować z pokarmem lub bez. Należy go zażywać raz na dobę. Tabletkę należy połknąć popijając wodą. Tabletki można podzielić na dwie równe części. Nie należy ich żuć.

Dorośli

W leczeniu depresji, uogólnionego zaburzenia lękowego i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego

zwykle stosuje się dawkę 10 mg na dobę.

W leczeniu zaburzenia lęku panicznego i fobii społecznej lekarz może zdecydować się zastosować mniejszą dawkę (5 mg na dobę).

Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zalecana początkowa dawka leku Escitalopram PharmaSwiss to 5 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Nie należy stosować escytalopramu w leczeniu dzieci oraz młodzieży poniżej 18 lat (patrz punkt 2 „Stosowanie leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat”).

Pacjenci z chorobą wątroby

Jeśli pacjent ma chorobę wątroby, lekarz może zdecydować się, by podczas pierwszych 2 tygodni leczenia stosować u niego escytalopram w mniejszej dawce, wynoszącej 5 mg na dobę. Dawkę tę lekarz może zwiększyć do 10 mg na dobę.

Pacjenci z chorobą nerek

Nie zaleca się stosowania escytalopramu przez pacjentów z ciężką chorobą nerek. Pacjenci z lekką lub umiarkowanie ciężką chorobą nerek mogą stosować normalne dawki escytalopramu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Escitalopram PharmaSwiss

Nigdy nie należy zażywać więcej tabletek, niż zalecił lekarz. Jeśli pacjent uważa, że on sam lub ktokolwiek inny zażył zbyt dużą ilość escytalopramu, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Powinien tak zrobić nawet, gdy nie występują żadne dolegliwości. Do objawów przedawkowania zalicza się: zawroty głowy, drżenie, pobudzenie, drgawki, śpiączkę, nudności, wymioty, zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia krwi oraz zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Na wizytę, do lekarza lub szpitala, należy zabrać ze sobą opakowanie po leku.

Pominięcie zastosowania leku Escitalopram PharmaSwiss

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku powinien opuścić pominiętą dawkę i zażyć kolejną tabletką o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Escitalopram PharmaSwiss

Nie należy przerywać stosowania escytalopramu dopóki nie zaleci tego lekarz. Odstawiając leczenie escytalopramem, lekarz stopniowo będzie zmniejszał jego dawki w ciągu tygodni lub miesięcy, co powinno zmniejszyć ryzyko wystąpienia objawów odstawienia. W przypadku, gdy podczas odstawiania escytalopramu objawy odstawienia jednak wystąpią, lekarz może zdecydować, że należy wolniej zmniejszać dawki leku. W przypadku, gdy objawy odstawienia są ciężkie, należy ponownie skonsultować się z lekarzem.

U większości pacjentów objawy odstawienia są łagodne i ustępują samoistnie w ciągu dwóch tygodni, jednak niekiedy mogą być ciężkie i (lub) trwać dłużej.

Objawy odstawienia, mogące wystąpić po zaprzestaniu leczenia, obejmują: zawroty głowy, zaburzenia snu, uczucie niepokoju, drżenie, nudności, ból głowy, splątanie, pobudzenie, zaburzenia czuciowe (np. uczucie mrowienia, kłucia, cierpnięcia w obrębie skóry, omamy), marzenia senne, pocenie się, biegunkę, zachowania emocjonalne lub drażliwość, nieregularne bicie serca.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Escitalopram PharmaSwiss należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Escitalopram PharmaSwiss może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane ustępują zwykle po kilku tygodniach leczenia. Należy zdawać sobie sprawę, że wiele z nich może być również objawami leczonej choroby i ustąpią one, gdy zacznie się poprawiać stan pacjenta.

W przypadku wystąpienia jednego lub więcej z wymienionych poniżej objawów należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić do szpitala.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

Nietypowe krwawienia, w tym z przewodu pokarmowego.

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Reakcje alergiczne, obejmujące wysypkę skórną, obrzęk twarzy, powiek, ust lub języka oraz trudności w oddychaniu i połykaniu.

Wystąpienie któregokolwiek z następujących objawów może świadczyć o tym, że u pacjenta wystąpił zespół serotoninowy: wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie, drżenia oraz gwałtowne skurcze mięśni.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Szybka, nieregularna akcja serca, omdlenia, co może wskazywać na występowanie stanu zagrażającego życiu znanego pod nazwą częstoskurczu typu torsades de pointes.

Inne mogące wystąpić działania niepożądane to:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

Nudności.

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

Zwiększenie masy ciała • Zmiany popędu płciowego • Zaburzenia seksualne (np. zaburzenia wzwodu lub wytrysku u mężczyzn, brak orgazmu u kobiet) • Uczucie niepokoju • Niepokój ruchowy • Zaburzenia snu (w tym wyraziste sny) • Brak snu (bezsenność) • Senność • Ziewanie • Zawroty głowy lub uczucie roztrzęsienia • Brak apetytu lub zwiększony apetyt • Uczucie kłucia lub mrowienia w obrębie skóry • Zatkany nos lub katar (zapalenie zatok) • Uczucie zmęczenia • Gorączka • Suchość w ustach • Zwiększona potliwość • Biegunka • Zaparcie • Ból mięśni • Ból stawów • Wymioty.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

Zmniejszenie masy ciała • Wysypki skórne lub świąd skóry • Zaburzenia smaku • Problemy ze snem • Wypadanie włosów • Napady paniki • Zgrzytanie lub zaciskanie zębów • Uczucie splątania • Brzęczenie, bębnienie lub dzwonienie w uszach • Szybkie bicie serca • Zaburzenia widzenia • Obecność krwi w kale • Krwawienie z nosa lub z pochwy • Obfite krwawienie miesięczne • Zatrzymanie płynów w organizmie (obrzęki) • Pobudzenie • Nerwowość • Omdlenia • Rozszerzenie źrenic.

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Wolne bicie serca • Agresja • Poczucie nierealności lub oddzielenia się od ciała (depersonalizacja) • Dziwne wrażenia słuchowe lub wzrokowe (omamy).

Niektórzy pacjenci zgłaszali następujące działania niepożądane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Epizody „gonitwy myśli”, podwyższony nastrój lub zachowanie (stan pobudzenia maniakalnego), wytwarzanie nieprawidłowej ilości mleka lub mlekotok po zakończeniu karmienia piersią, niepokój psychoruchowy (akatyzja) • Drgawki • Zaburzenia ruchowe, ruchy mimowolne • Zmniejszone stężenie sodu we krwi bez zatrzymania wody lub z zatrzymaniem wody w organizmie, mogącym powodować obrzęki ramion i nóg (objawami mogą być nudności i złe samopoczucie z bólem i osłabieniem mięśni oraz uczucie splątania) • Trudności w oddawaniu moczu lub oddawanie dużych ilości moczu • Zawroty głowy podczas wstawania spowodowane niskim ciśnieniem krwi (niedociśnienie ortostatyczne) • Bolesny wzwód (priapizm) • Zaburzenia krwawienia, w tym krwawienia w obrębie skóry i błon śluzowych (wybroczyny) oraz mała liczba płytek krwi (małopłytkowość) • Nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy) • Zwiększenie ilości wydalanego moczu (zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego) • Zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i białkówek oczu • Zaburzenia rytmu serca (zwane „wydłużeniem odstępu QT”, widoczne w zapisie EKG - badaniu czynności elektrycznej serca).

Podczas leczenia escytalopramem i w krótkim czasie po jego odstawieniu zgłaszano przypadki występowania myśli i zachowań samobójczych oraz myśli o samookaleczeniu i samookaleczeń (patrz również punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Escitalopram PharmaSwiss”).

U pacjentów przyjmujących leki z tej grupy obserwowano zwiększone ryzyko złamań kości.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ ESCITALOPRAM PHARMASWISS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Escitalopram PharmaSwiss, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: „EXP”. Pierwsze dwie cyfry określają miesiąc, a ostatnie cztery cyfry, rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Escitalopram PharmaSwiss

-    Substancją czynną leku jest escytalopram.

Każda tabletka leku Escitalopram PharmaSwiss, 10 mg, tabletki powlekane zawiera szczawian escytalopramu w ilości odpowiadającej 10 mg escytalopramu.

Każda tabletka leku Escitalopram PharmaSwiss, 15 mg, tabletki powlekane zawiera szczawian escytalopramu w ilości odpowiadającej 15 mg escytalopramu.

Każda tabletka leku Escitalopram PharmaSwiss, 20 mg, tabletki powlekane zawiera szczawian escytalopramu w ilości odpowiadającej 20 mg escytalopramu.

- Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, krzemionkę koloidalną bezwodną, talk, kroskarmelozę sodową i magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda Escitalopram PharmaSwiss i co zawiera opakowanie

Escitalopram PharmaSwiss, 10 mg, tabletki powlekane to białe, owalne tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „E9CM” po jednej stronie oraz z linią podziału i wytłoczoną liczbą „10” (jedna cyfra po każdej stronie linii podziału) po drugiej stronie tabletki.

Lek dostępny jest w blistrach i pudełkach zawierających 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98,

100, 200 tabletek powlekanych.

Escitalopram PharmaSwiss, 15 mg, tabletki powlekane to białe, owalne tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „E9CM” po jednej stronie oraz z linią podziału i wytłoczoną liczbą „15” (jedna cyfra po każdej stronie linii podziału) po drugiej stronie tabletki.

Lek dostępny jest w blistrach i pudełkach zawierających 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98,

100, 200 tabletek powlekanych.

Escitalopram PharmaSwiss, 20 mg, tabletki powlekane to białe, owalne tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „E9CM” po jednej stronie oraz z linią podziału i wytłoczoną liczbą „20” (jedna cyfra po każdej stronie linii podziału) po drugiej stronie tabletki.

Lek dostępny jest w blistrach i pudełkach zawierających 5, 7, 10, 11, 20, 28, 30, 50 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Pharmaswiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca:

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

Synthon Hispania S.L.

Castelló 1, Polígono Industrial Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Irlandia

Hiszpania

Polska

Węgry

Litwa

Słowacja

Grecja

Rumunia


Escitomar 10/15/20 mg

Escitalopram Synthon Hispania mg, comprimidos EFG

Escitalopram PharmaSwiss

Escitalopram PharmaSwiss mg filmtabletta

Escitalopram PharmaSwiss 10/15/20 mg plevele dengtos tabletés

Escitalopram PharmaSwiss 10/15/20 mg

Escitalopram PharmaSwiss 10/15/20 mg snira^u^évo    ^snxó u^évro Siokío

Escitalopram PharmaSwiss 10/15/20 mg comprimate filmate

Data zatwierdzenia ulotki: 30.05.2012

9

Escitalopram PharmaSwiss

Charakterystyka Escitalopram pharmaswiss

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Escitalopram PharmaSwiss, 10 mg, tabletki powlekane Escitalopram PharmaSwiss, 15 mg, tabletki powlekane Escitalopram PharmaSwiss, 20 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu). Każda tabletka powlekana zawiera 15 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu). Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, owalne tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „E9CM” po jednej stronie oraz z linią podziału i wytłoczoną liczbą „10” (jedna cyfra po każdej stronie linii podziału) po drugiej stronie tabletki.

Białe, owalne tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „E9CM” po jednej stronie oraz z linią podziału i wytłoczoną liczbą „15” (jedna cyfra po każdej stronie linii podziału) po drugiej stronie tabletki.

Białe, owalne tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „E9CM” po jednej stronie oraz z linią podziału i wytłoczoną liczbą „20” (jedna cyfra po każdej stronie linii podziału) po drugiej stronie tabletki

Tabletki można dzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych.

Leczenie zaburzenia lękowego z napadami lęku panicznego z agorafobią lub bez agorafobii. Leczenie lęku społecznego (fobii społecznej).

Leczenie zaburzenia lękowego uogólnionego.

Leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Nie wykazano bezpieczeństwa stosowania dawek dobowych większych, niż 20 mg.

Escitalopram PharmaSwiss podaje się w pojedynczej dawce dobowej. Może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Duże zaburzenie depresyjne

Zwykle stosuje się 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg na dobę.

Działanie przeciwdepresyjne uzyskuje się zazwyczaj po upływie 2 do 4 tygodni leczenia. W celu uzyskania trwałej poprawy należy kontynuować podawanie leku przez co najmniej 6 miesięcy po ustąpieniu objawów.

Zaburzenie lękowe z napadami leku, z agorafobią lub bez agorafobii

W pierwszym tygodniu zaleca się stosowanie dawki początkowej wynoszącej 5 mg na dobę, a następnie zwiększenie dawki do 10 mg na dobę. Dawkę dobową można zwiększyć maksymalnie do 20 mg, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie.

Maksymalną skuteczność osiąga się po około 3 miesiącach. Leczenie trwa kilka miesięcy.

Fobia społeczna

Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Złagodzenie objawów następuje zazwyczaj po 2 - 4 tygodniach leczenia. Następnie, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie, dawka dobowa może zostać zmniejszona do 5 mg lub zwiększona maksymalnie do 20 mg.

Fobia społeczna jest chorobą o przewlekłym przebiegu i w celu utrwalenia reakcji na leczenie zaleca się prowadzenie terapii przez 12 tygodni. Długotrwałe leczenie pacjentów reagujących na leczenie badane było przez 6 miesięcy i w indywidualnych przypadkach można rozważyć zastosowanie go w celu zapobiegania nawrotom choroby; korzyści prowadzonego leczenia powinny być oceniane w regularnych odstępach czasu.

Fobia społeczna jest ściśle zdefiniowanym terminem diagnostycznym dotyczącym określonego zaburzenia i nie należy jej mylić z przesadną nieśmiałością. Farmakoterapia wskazana jest wyłącznie wtedy, kiedy zaburzenie to w sposób istotny utrudnia kontakty społeczne i aktywność zawodową.

Nie przeprowadzono oceny pozycji prezentowanego leczenia w stosunku do terapii poznawczo-behawioralnej. Farmakoterapia stanowi element kompleksowego postępowania terapeutycznego.

Uogólnione zaburzenie lękowe

Dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg na dobę.

Długotrwałe leczenie pacjentów reagujących na leczenie badane było przez co najmniej 6 miesięcy w grupie pacjentów przyjmujących escytalopram w dawce 20 mg na dobę.

Korzyści prowadzonego leczenia i wielkość dawki powinny być oceniane w regularnych odstępach czasu (patrz punkt 5.1).

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg na dobę.

Ponieważ zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne jest chorobą przewlekłą, pacjenci powinni być leczeni przez odpowiedni okres, aby istniała pewność, że objawy u nich ustąpiły.

Korzyści prowadzonego leczenia i wielkość dawki powinny być oceniane w regularnych odstępach czasu (patrz punkt 5.1).

Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat)

Dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie dawkę można zwiększyć do 10 mg raz na dobę (patrz punkt 5.2).

Nie badano skuteczności escytalopramu w leczeniu fobii społecznej u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież (< 18 lat)

Produktu leczniczego Escitalopram PharmaSwiss nie należy stosować u dzieci oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.4).

Zaburzenie czynności nerek

Modyfikacja dawkowania nie jest konieczna u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym upośledzeniem czynności nerek. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny CLcr mniejszy niż 30 ml/min) (patrz punkt 5.2).

Zaburzenie czynności wątroby

U pacjentów z lekkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę; stosuje się ją przez pierwsze 2 tygodnie terapii. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę dobową można zwiększyć do 10 mg, U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby zaleca się zachowanie ostrożności i wyjątkowo uważne dostosowywanie dawki (patrz punkt 5.2).

Pacjenci wolno metabolizujący leki przy udziale izoenzymu CYP2C19

U pacjentów, o których wiadomo, że wolno metabolizują leki przy udziale izoenzymu CYP2C19, zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę; stosuje się ją przez pierwsze 2 tygodnie terapii.

W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę dobową można zwiększyć do 10 mg (patrz punkt 5.2).

Objawy odstawienia obserwowane po zaprzestaniu leczenia

Należy unikać nagłego odstawiania produktu leczniczego. Odstawiając leczenie produktem Escitalopram PharmaSwiss, w celu ograniczenia ryzyka objawów odstawienia, dawkę należy zmniejszać stopniowo przez okres co najmniej jednego do dwóch tygodni (patrz punkt 4.4 oraz 4.8). Jeśli po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia wystąpią nietolerowane przez pacjenta objawy, należy rozważyć wznowienie stosowania poprzednio przepisanej dawki. Następnie lekarz może kontynuować zmniejszanie dawki, ale w wolniejszym tempie.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Jednoczesne leczenie nieselektywnymi nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego z takimi objawami, jak pobudzenie, drżenie, hipertermia itp. (patrz punkt 4.5).

Skojarzone stosowanie escytalopramu z odwracalnymi inhibitorami MAO-A (np. moklobemidem) lub nieselektywnym, odwracalnym inhibitorem MAO - linezolidem - jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego (patrz punkt 4.5).

Escytalopram jest przeciwwskazany u pacjentów ze stwierdzonym wydłużeniem odstępu QT lub wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT.

Escytalopram jest przeciwwskazany do stosowania w skojarzeniu z produktami leczniczymi o znanym działaniu wydłużającym odstęp QT (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia oraz środki ostrożności przedstawione poniżej dotyczą całej grupy terapeutycznej selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI- Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors).

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Nie należy stosować produktu Escitalopram PharmaSwiss u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. W badaniach klinicznych zachowania samobójcze (próby samobójstwa oraz myśli samobójcze) oraz wrogość (szczególnie agresję, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) obserwowano częściej u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi niż u grupy, której podawano placebo. Jeśli jest klinicznie uzasadnione podjęcie decyzji o leczeniu, pacjenci powinni pozostawać pod ścisłą opieką lekarską ze względu na ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto brak jest długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży odnośnie wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Lęk paradoksalny

U niektórych pacjentów z zaburzeniem lękowym w początkowym okresie leczenia środkami przeciwdepresyjnymi może nastąpić nasilenie objawów lękowych. Ta paradoksalna reakcja ustępuje zwykle w ciągu dwóch tygodni nieprzerwanego leczenia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo jej wystąpienia zaleca się stosowanie małej dawki początkowej (patrz punkt 4.2).

Napad drgawek

Escytalopram należy odstawić, jeśli u pacjenta wystąpi pierwszy w życiu napad drgawek oraz, gdy u pacjenta z rozpoznaną już padaczką zwiększy się częstość napadów drgawek. Należy unikać stosowania leków z grupy SSRI u pacjentów z niestabilną padaczką, natomiast pacjenci z kontrolowaną padaczką powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą.

Mania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków z grupy SSRI u pacjentów z manią lub hipomanią w wywiadzie. Leki z grupy SSRI należy odstawić u każdego pacjenta, u którego rozpoczyna się faza maniakalna.

Cukrzyca

U pacjentów z cukrzycą stosowanie leków z grupy SSRI może wpływać na kontrolę glikemii (powodować hipoglikemię lub hiperglikemię). Może to powodować konieczność zmiany dawkowania insuliny i (lub) doustnych leków o działaniu hipoglikemizującym.

Samobójstwo, myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

Depresja związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczenia oraz samobójstwa (zachowań samobójczych). Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania pełnej remisji. Ponieważ poprawa może nie nastąpić w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia lub dłużej, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu wystąpienia poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.

Inne zaburzenia psychiczne, w których przepisywany jest escytalopram, mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. W związku z tym u pacjentów leczonych z powodu innych zaburzeń psychicznych należy podjąć takie same środki ostrożności, jak u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw pogorszenia stanu klinicznego, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich pojawienia się, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

Akatyzja (niepokój psychoruchowy)

Stosowanie produktów leczniczych z grupy SSRI/SNRI (ang. SNRI - Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) wiązało się z rozwojem akatyzji, charakteryzującej się niepokojem ruchowym, subiektywnie odczuwanym jako nieprzyjemny lub przykry oraz koniecznością częstego poruszania się, połączoną z niemożnością usiedzenia lub ustania w miejscu. Wystąpienie tych objawów jest najbardziej prawdopodobne przez pierwszych kilka tygodni leczenia. W przypadku pacjentów, u których te objawy wystąpią, zwiększanie dawki może być szkodliwe.

Hiponatremia

Po podaniu leków z grupy SSRI zgłaszano rzadko przypadki hiponatremii, prawdopodobnie spowodowanej nieadekwatnym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego (ang. SIADH) i na ogół ustępującej po zaprzestaniu podawania produktu. Należy zachować ostrożność u pacjentów z grup ryzyka takich, jak: osoby w podeszłym wieku, pacjenci z marskością wątroby oraz pacjenci równocześnie leczeni innymi środkami, które powodują hiponatremię.

Krwotok

Zgłaszano przypadki krwawień w obrębie skóry (takich jak wybroczyny i plamica) u pacjentów przyjmujących leki z grupy SSRI. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów przyjmujących leki z tej grupy, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych, leków wpływających na czynność płytek krwi (np. atypowych leków przeciwpsychotycznych i pochodnych fenotiazyny, większości trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwasu acetylosalicylowego, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), tyklopidyny i dipyridamolu), a także u pacjentów ze skłonnością do krwawień.

Leczenie elektrowstrząsami

Doświadczenie kliniczne dotyczące jednoczesnego stosowania leków z grupy SSRI oraz leczenia elektrowstrząsami jest ograniczone, dlatego zaleca się zachowanie ostrożności.

Zespół serotoninowy

Należy zachować ostrożność stosując escytalopram jednocześnie z lekami o działaniu serotoninergicznym, takimi, jak sumatryptan czy inne tryptany, tramadol i tryptofan.

W rzadkich przypadkach informowano o wystąpieniu zespołu serotoninowego u pacjentów przyjmujących leki z grupy SSRI jednocześnie z produktami leczniczymi o działaniu serotoninergicznym. Wystąpienie takich objawów jak: pobudzenie, drżenie, drgawki kloniczne mięśni oraz hipertermia mogą wskazywać na rozwój tego zespołu. W przypadku wystąpienia zespołu serotoninowego należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku z grupy SSRI i leku o działaniu serotoninergicznym oraz rozpocząć leczenie objawowe.

Dziurawiec zwyczajny

Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych należących do grupy SSRI i produktów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) może powodować zwiększenie częstości występowania działań niepożądanych (patrz punkt 4.5).

Objawy odstawienne obserwowane po przerwaniu leczenia

Objawy odstawienne występują często po przerwaniu leczenia, szczególnie wtedy, gdy leczenie przerwano nagle (patrz punkt 4.8). W badaniach klinicznych zdarzenia niepożądane związane z przerwaniem leczenia wystąpiły u około 25% pacjentów leczonych escytalopramem oraz u 15% pacjentów przyjmujących placebo.

Ryzyko objawów odstawiennych może zależeć od kilku czynników, w tym od czasu trwania leczenia, wielkości dawki oraz szybkości zmniejszania dawki. Najczęściej zgłaszane reakcje to: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje i wrażenie porażenia prądem elektrycznym), zaburzenia snu (w tym bezsenność i wyraziste sny), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, splątanie, pocenie się, ból głowy, biegunka, kołatanie serca, niestabilność emocjonalna, drażliwość oraz zaburzenia widzenia. Na ogół objawy te mają nasilenie łagodne lub umiarkowane, jednak u niektórych pacjentów mogą być bardzo nasilone.

Wymienione objawy występują zwykle w ciągu pierwszych kilku dni po odstawieniu leku, jednak raportowano bardzo rzadko o ich wystąpieniu u pacjentów, którzy nieumyślnie pominęli dawkę.

Na ogół objawy te ustępują samoistnie, zazwyczaj w ciągu 2 tygodni, chociaż u niektórych pacjentów mogą utrzymywać się dłużej (2 - 3 miesiące lub dłużej). Dlatego zaleca się, by odstawiając leczenie stopniowo zmniejszać dawki escytalopramu przez okres kilku tygodni lub miesięcy, w zależności od potrzeb pacjenta (patrz „Objawy odstawienia obserwowane po zaprzestaniu leczenia” w punkcie 4.2).

Choroba niedokrwienna serca

Ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (patrz punkt 5.3).

Wydłużenie odstępu QT

Stwierdzono, że escytalopram powoduje zależne od dawki wydłużenie odstępu QT. W okresie po wprowadzeniu do obrotu odnotowano przypadki wydłużenia odstępu QT i arytmii komorowej, w tym częstoskurczu typu torsade de pointes - głównie u kobiet, pacjentów z hipokaliemią lub wcześniej występującym wydłużeniem odstępu QT bądź innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 oraz 5.1).

Zaleca się ostrożność przy stosowaniu u pacjentów z istotną bradykardią oraz u pacjentów po niedawno przebytym ciężkim zawale mięśnia sercowego lub z niewyrównaną niewydolnością mięśnia sercowego.

Zaburzenia elektrolitowe w rodzaju hipokaliemii oraz hipomagnezemii zwiększają ryzyko wystąpienia złośliwych arytmii. Z tego względu przed rozpoczęciem leczenia escytalopramem należy wyrównać poziom elektrolitów.

W przypadku terapii pacjentów ze stabilną chorobą serca należy rozważyć analizę zapisów EKG przed rozpoczęciem leczenia.

Jeśli w trakcie leczenia escytalopramem wystąpią objawy arytmii serca, należy przerwać leczenie i wykonać badanie EKG.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne Przeciwwskazane leczenie skojarzone:

Nieodwracalne nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (MAO):

Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji u pacjentów przyjmujących leki SSRI w skojarzeniu z nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) oraz u pacjentów, którzy niedługo po przerwaniu leczenia produktami z grupy SSRI rozpoczęli leczenie przy pomocy takiego inhibitora MAO (patrz punkt 4.3). W niektórych przypadkach u pacjentów wystąpił zespół serotoninowy (patrz punkt 4.8).

Przeciwwskazane jest stosowanie escytalopramu w skojarzeniu z nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO. Stosowanie escytalopramu można rozpocząć 14 dni po zakończeniu stosowania nieodwracalnego inhibitora MAO. Między odstawieniem escytalopramu a rozpoczęciem leczenia nieselektywnym, nieodwracalnym inhibitorem MAO należy zachować co najmniej 7-dniową przerwę.

Selektywny, odwracalny inhibitor MAO-A (moklobemid)

Ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego przeciwwskazane jest stosowanie escytalopramu w skojarzeniu z inhibitorem MAO-A, takim jak moklobemid (patrz punkt 4.3). Jeśli jednak takie leczenie skojarzone okaże się konieczne, należy je rozpocząć od minimalnej zalecanej dawki, a pacjent powinien pozostawać pod stałą kontrolą kliniczną.

Odwracalny, nieselektywny inhibitor MAO (linezolid)

Linezolid jest antybiotykiem, będącym odwracalnym, nieselektywnym inhibitorem MAO i nie należy go stosować u pacjentów leczonym escytalopramem. Jeśli jednak takie leczenie skojarzone okaże się konieczne, należy w jego trakcie stosować minimalne zalecane dawki, a pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą kliniczną (patrz punkt 4.3).

Nieodwracalny, selektywny, inhibitor MAO-B (selegilina)

Z uwagi na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego zaleca się zachowanie ostrożności podczas skojarzonego stosowania escytalopramu i selegiliny (nieodwracalnego inhibitora MAO-B).

Stosowanie selegiliny w dawkach do 10 mg na dobę w skojarzeniu z racemicznym cytalopramem było bezpieczne.

Wydłużenie odstępu QT

Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych ani farmakodynamicznych dotyczących stosowania escytalopramu w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi powodującymi wydłużenie odstępu QT. Ponieważ nie można wykluczyć addytywnego efektu escytalopramu i tych produktów leczniczych, przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie escytalopramu i produktów leczniczych powodujących wydłużenie odstępu QT, takich jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna w postaci dożylnej, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne - zwłaszcza halofantryna) i niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna).

Leczenie skojarzone wymagające zachowania środków ostrożności:

Leki o działaniu serotoninergicznym

Terapia skojarzona z produktami leczniczymi o działaniu serotoninergicznym (np. tramadol, sumatryptan oraz inne tryptany) może prowadzić do zespołu serotoninowego.

Leki obniżające próg drgawkowy

Produkty lecznicze z grupy SSRI mogą obniżać próg drgawkowy. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania z innymi lekami mogącymi obniżać próg drgawkowy, np.: lekami przeciwdepresyjnymi (lekami trójpierścieniowymi, lekami z grupy SSRI), neuroleptykami (pochodnymi fenotiazyny, tioksantenu i butyrofenonu), meflochiną, bupropionem i tramadolem.

Lit i tryptofan

Zgłaszano nasilenie działania podczas stosowania produktów z grupy SSRI jednocześnie z litem lub tryptofanem. Z tego względu należy zachować ostrożność podejmując skojarzone leczenie produktami z grupy SSRI oraz wymienionymi lekami.

Dziurawiec zwyczajny

Skojarzone stosowanie produktów leczniczych z grupy SSRI i produktów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) może spowodować zwiększenie częstości występowania działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Krwotok

Jednoczesnego stosowanie escytalopramu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi może wpływać na ich działanie. U pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, u których rozpoczyna się lub kończy stosowanie escytalopramu, należy uważnie kontrolować parametry krzepnięcia krwi (patrz punkt 4.4).

Alkohol

Nie sądzi się, by pomiędzy escytalopramem a alkoholem zachodziły interakcje farmakodynamiczne czy farmakokinetyczne. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych leków o działaniu psychotropowym, nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia.

Interakcje farmakokinetyczne

Wpływ innych leków na właściwości farmakokinetyczne escytalopramu Izoenzymem, którego udział w procesach metabolicznych escytalopramu jest największy, jest CYP2C19. Izoenzymy CYP3A4 oraz CYP2D6 mogą również brać udział w przemianach metabolicznych escytalopramu, choć w mniejszym stopniu. Wydaje się, że proces biotransformacji głównego metabolitu, S-DCT (demetylowanego escytalopramu), jest częściowo katalizowany przez izoenzym CYP2D6.

Podawanie escytalopramu w skojarzeniu z omeprazolem (inhibitorem CYP2C19) w dawce 30 mg raz na dobę powodowało umiarkowane (o około 50%) zwiększenie stężenia escytalopramu w osoczu.

Podawanie escytalopramu w skojarzeniu z 400 mg cymetydyny (umiarkowanie silnym inhibitorem enzymatycznym) dwa razy na dobę powodowało umiarkowane (o około 70%) zwiększenie stężenia escytalopramu w osoczu.

W związku z powyższym należy zachować ostrożność podczas skojarzonego stosowania escytalopramu z inhibitorami CYP2C19 (np. omeprazolem, ezomeprazolem, fluwoksaminą, lanzoprazolem, tyklopidyną) lub cymetydyną. Podczas leczenia skojarzonego konieczne może być zmniejszenie dawki escytalopramu na podstawie wyników monitorowania działań niepożądanych.

Jednoczesne podawanie escytalopramu i 400 mg cymetydyny (umiarkowanie silnego inhibitora enzymatycznego) dwa razy na dobę powodowało umiarkowane (o około 70%) zwiększenie stężenia escytalopramu w osoczu. Zaleca się ostrożność podczas stosowania escytalopramu w skojarzeniu z cymetydyną. Może zajść konieczność dostosowania dawki.

Wpływ escytalopramu na właściwości farmakokinetyczne innych leków Escytalopram jest inhibitorem izoenzymu CYP2D6. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania escytalopramu z lekami, które są metabolizowane głównie z udziałem tego izoenzymu i które mają wąski indeks terapeutyczny, np. z flekainidem, propafenonem i metoprololem (stosowane w niewydolności serca), lub z niektórymi lekami działającymi na OUN, metabolizowanymi głównie z udziałem CYP2D6, np. lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak dezypramina, klomipramina i nortryptylina lub lekami przeciwpsychotycznymi, takimi jak rysperydon, tiorydazyna i haloperydol. Może być konieczne dostosowanie dawki.

Jednoczesne stosowanie z dezypraminą lub metoprololem powodowało, w obydwu przypadkach, dwukrotne zwiększenie stężenia w osoczu tych dwóch substratów izoenzymu CYP2D6.

Badania in vitro wykazały, że escytalopram może również słabo hamować czynność izoenzymu CYP2C19. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania leków metabolizowanych z udziałem CYP2C19.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dostępne dane kliniczne dotyczące ekspozycji na escytalopram kobiet w ciąży są ograniczone.

W badaniach nad toksycznym działaniem escytalopramu na rozrodczość, przeprowadzonych na szczurach, obserwowano działanie toksyczne na zarodek i płód, ale nie zaobserwowano zwiększonej częstości występowania wad wrodzonych (patrz punkt 5.3). Produktu Escitalopram PharmaSwiss nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne oraz jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści.

Noworodka należy poddać obserwacji, jeśli matka kontynuowała stosowanie escytalopramu w późniejszych etapach ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze. Należy unikać nagłego odstawiania produktu Escitalopram PharmaSwiss w okresie ciąży.

U noworodków, których matki otrzymywały leki z grupy SSRI/SRNI w późniejszych etapach ciąży mogą wystąpić następujące objawy: zaburzenia oddechowe, sinica, bezdech, napady drgawek, wahania temperatury ciała, trudności w karmieniu, wymioty, hipoglikemia, wzmożone napięcie mięśniowe, zmniejszone napięcie mięśniowe, hiperrefleksja, drżenia, drżączka, drażliwość, letarg, nieustanny płacz, senność lub trudności w zasypianiu. Objawy te mogą być wynikiem działania serotoninergicznego lub stanowić objawy odstawienia. W większości przypadków powikłania pojawiają się natychmiast lub wkrótce (< 24 h) po porodzie.

Wyniki badań epidemiologicznych sugerują, że stosowanie inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny w ciąży, zwłaszcza późnej, może zwiększać ryzyko wystąpienia zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN) - zaobserwowano 5 takich przypadków na 1000 ciąż.

W populacji ogólnej występuje 1 do 2 przypadków zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka na 1000 ciąż.

Karmienie piersią

Przypuszcza się, że escytalopram przenika do mleka ludzkiego.

Z tego powodu nie zaleca się karmienia piersią w trakcie leczenia.

Płodność

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że cytalopram może wpływać na jakość nasienia (patrz punkt 5.3).

Z opisów przypadków stosowania u ludzi niektórych leków z grupy SSRI wynika, że wpływ na jakość nasienia jest przemijający.

Dotychczas nie zaobserwowano wpływu na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Chociaż wykazano, że escytalopram nie wpływa na sprawność intelektualną i psychomotoryczną, to wszystkie leki psychoaktywne mogą zaburzać zdolność osądu lub sprawność. Pacjentów należy ostrzec, iż istnieje potencjalne ryzyko, że produkt Escitalopram PharmaSwiss będzie wpływał na ich zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występują najczęściej podczas pierwszego lub drugiego tygodnia leczenia i w miarę jak terapia postępuje, ich nasilenie i częstość występowania na ogół ulegają zmniejszeniu.

Działania niepożądane, o których wiadomo, że są powodowane przez leki z grupy SSRI, a które zgłaszane były również w przypadku escytalopramu w trakcie badań klinicznych kontrolowanych placebo albo w ramach zgłoszeń spontanicznych po wprowadzeniu leku do obrotu, przedstawione zostały poniżej zgodnie z klasyfikacją narządów i układów oraz częstością występowania.

Dane o częstości występowania pochodzą z badań klinicznych; nie zostały skorygowane uwzględniając wyniki dla grupy placebo. Częstość występowania określono jako: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 10 000 do

< 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieznana

T rombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia

endokrynologiczne

Nieznana

Nieprawidłowe wydzielanie ADH

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zmniejszone łaknienie, zwiększone łaknienie, zwiększenie masy ciała

Niezbyt często

Zmniejszenie masy ciała

Nieznana

Hiponatremia, jadłowstręt2

Zaburzenia psychiczne

Często

Lęk, niepokój psychoruchowy, zaburzone marzenia senne

Kobiety i mężczyźni: zmniejszenie popędu płciowego,

Kobiety: brak orgazmu

Niezbyt często

Bruksizm, pobudzenie, nerwowość, napady paniki, stan splątania

Rzadko

Agresja, depersonalizacja, omamy

Nieznana

Mania, myśli i zachowania samobójcze1

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Bezsenność, senność, zawroty głowy, parestezje, drżenie

Niezbyt często

Zaburzenia smaku, zaburzenia snu, omdlenie

Rzadko

Zespół serotoninowy

Nieznana

Dyskineza, zaburzenia ruchowe, drgawki, akatyzja (niepokój psychoruchowy)

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Tachykardia

Rzadko

Bradykardia

Nieznana

Arytmia komorowa, w tym częstoskurcz typu torsade de pointes

Zaburzenia naczyniowe

Nieznana

Niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Zapalenie zatok, ziewanie

Niezbyt często

Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności

Często

Biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w ustach

Niezbyt często

Krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym krwawienie z odbytnicy)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana

Zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wzmożone pocenie się

Niezbyt często

Pokrzywka, łysienie, wysypka, świąd

Nieznana

Wybroczyny, obrzęki naczynioruchowe

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Bóle stawów, bóle mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nieznana

Zatrzymanie moczu

Często

Mężczyźni: zaburzenia wytrysku, impotencja

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Kobiety: krwotok maciczny, krwotok miesiączkowy

Nieznana

Mlekotok

Mężczyźni: priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Zmęczenie, gorączka

Niezbyt często

Obrzęk

1    Zgłaszano przypadki myśli oraz zachowań samobójczych podczas leczenia escytalopramem lub krótko po jego odstawieniu (patrz punkt 4.4).

2    Te działania zgłaszano dla leków należących do grupy terapeutycznej SSRI.

Wydłużenie odstępu QT

W okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu odnotowano przypadki wydłużonego odstępu QT i arytmii komorowej, w tym częstoskurczu typu torsade depointes - głównie u kobiet, pacjentów z hipokaliemią lub wcześniej występującym wydłużeniem odstępu QT bądź innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.8, 4.9 oraz 5.1).

Działania wspólne dla całej grupy terapeutycznej

Badania epidemiologiczne przeprowadzonych głównie wśród pacjentów w wieku 50 lat i starszych wykazały zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów przyjmujących inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Mechanizm tego działania nie jest znany.

Objawy odstawienne obserwowane po zaprzestaniu leczenia

Odstawienie leków z grupy SSRI/SNRI (zwłaszcza nagłe) często wywołuje objawy odstawienne. Najczęściej zgłaszane reakcje to: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje i wrażenie porażenia prądem elektrycznym), zaburzenia snu (w tym bezsenność i wyraziste sny), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, splątanie, pocenie się, ból głowy, biegunka, kołatanie serca, niestabilność emocjonalna, drażliwość oraz zaburzenia widzenia. Na ogół objawy te mają nasilenie łagodne lub umiarkowane i ustępują samoistnie, jednak u niektórych pacjentów mogą być bardzo nasilone i (lub) utrzymywać się dłużej. Dlatego w przypadku, gdy stosowanie escytalopramu nie jest już dłużej wymagane, zaleca się stopniowe odstawianie leku poprzez powolne zmniejszanie dawek (patrz punkt 4.2 oraz 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Toksyczność

Dane kliniczne na temat przedawkowania escytalopramu są ograniczone i w wielu przypadkach dotyczą jednoczesnego przedawkowania również innych leków. W większości przypadków zgłaszano występowanie lekkich objawów lub brak objawów. Rzadko informowano o zgonach w wyniku przedawkowania samego escytalopramu (w większości przypadków dochodziło do przedawkowania wielu jednocześnie przyjętych leków). Przyjmowanie samego escytalopramu w dawkach od 400 mg do 800 mg nie powodowało wystąpienia ciężkich objawów.

Objawy

Objawy obserwowane w zgłaszanych przypadkach przedawkowania escytalopramu to głównie objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (od zawrotów głowy, drżenia i pobudzenia po rzadko występujące przypadki zespołu serotoninowego, drgawek i śpiączki), układu pokarmowego (nudności lub wymioty) i układu sercowo-naczyniowego (niedociśnienie tętnicze, częstoskurcz, wydłużenie odstępu QT i niemiarowość) oraz zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (hipokaliemia, hiponatremia).

Postępowanie

Nie ma swoistej odtrutki. Należy udrożnić i utrzymywać drożność dróg oddechowych oraz zapewnić dostateczną podaż tlenu i prawidłową czynność układu oddechowego. Należy rozważyć zastosowanie płukania żołądka oraz podanie węgla aktywowanego. Płukanie żołądka należy wykonać możliwie jak

najszybciej po doustnym przyjęciu leku. Zaleca się monitorowanie czynności serca i objawów czynności życiowych oraz stosowanie ogólnego leczenia objawowego podtrzymującego czynności organizmu.

W przypadku przedawkowania u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca/bradyarytmią, pacjentów jednocześnie stosujących leki powodujące wydłużenie odstępu QT oraz pacjentów z zaburzeniami metabolizmu, np. zaburzeniami czynności wątroby, zaleca się monitorowanie czynności serca (EKG).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, kod ATC: N 06 AB 10.

Mechanizm działania

Escytalopram jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (5-HT) o dużym powinowactwie do pierwotnego miejsca wiązania. Wiąże się także z miejscem allosterycznym na transporterze serotoniny, ale powinowactwo jest 1000 razy mniejsze.

Escytalopram ma małe powinowactwo bądź nie ma powinowactwa do wielu receptorów, w tym do 5-HTia, 5-HT2, receptorów DA Di i D2, receptorów ai-, a2- i P-adrenergicznych, receptorów histaminowych Hi, cholinergicznych receptorów muskarynowych, receptorów benzodiazepinowych oraz receptorów opioidowych.

Hamowanie zwrotnego wychwytu serotoniny jest jedynym prawdopodobnym mechanizmem działania wyjaśniającym farmakologiczne i kliniczne działanie escytalopramu.

Skuteczność kliniczna

Duże zaburzenia depresyjne

W trzech z czterech krótkoterminowych (8-tygodniowych) badań z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanych placebo, escytalopram okazał się skuteczny w krótkoterminowym leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych. W długoterminowym badaniu dotyczącym zapobiegania nawrotom, 274 pacjentów, którzy zareagowali na escytalopram w dawce 10 mg lub 20 mg na dobę w trakcie początkowej 8tygodniowej fazy otwartej, zostało losowo przydzielonych albo do grupy kontynuującej leczenie escytalopramem w tej samej dawce przez okres do 36 tygodni albo do grupy otrzymującej przez ten samo okres placebo. W badaniu tym u pacjentów kontynuujących leczenie escytalopramem czas do nawrotu choroby w ciągu dalszych 36 tygodni był znacząco dłuższy, niż u pacjentów otrzymujących placebo.

Fobia społeczna

Escytalopram okazał się skuteczny zarówno w trzech badaniach krótkoterminowych (12-tygodniowych), jak i w grupie pacjentów reagujących na leczenie uczestniczących w 6miesięcznym badaniu dotyczącym zapobieganiu nawrotom fobii społecznej. W trwającym 24 tygodnie badaniu, którego celem było ustalenie wielkości dawki, wykazano skuteczność escytalopramu w dawce 5 mg, 10 mg i 20 mg.

Zaburzenie lękowe uogólnione

Escytalopram w dawce 10 mg i 20 mg na dobę okazał się skuteczny w czterech z czterech badań kontrolowanych placebo.

W wynikach zbiorczych uzyskanych z trzech badań o podobnej metodyce, obejmujących 421 pacjentów leczonych escytalopramem i 419 pacjentów otrzymujących placebo, odpowiednio 47,5% i 28,9% pacjentów zareagowało na leczenie, a 37,1% i 20,8% uzyskało remisję. Rozpoczęcie działania było obserwowane od 1. tygodnia.

Utrzymywanie się skuteczności escytalopramu w dawce 20 mg na dobę zostało dowiedzione w trwającym od 24 do 76 tygodni randomizowanym badaniu oceniającym utrzymywanie się skuteczności. Uczestniczyło w nim 373 pacjentów, którzy zareagowali na leczenie podczas dwunastotygodniowego leczenia (wstępna faza otwarta).

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

W randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą pacjenci otrzymujący escytalopram w dawce 20 mg na dobę po 12 tygodniach leczenia różnili się pod względem całkowitej punktacji w skali YBOCS od grupy otrzymującej placebo. Po 24 tygodniach, zarówno dawka 20 mg, jak i 10 mg na dobę wykazywała przewagę nad placebo.

Skuteczność w zapobieganiu nawrotom wykazano dla escytalopramu w dawkach 10 i 20 mg na dobę u pacjentów, którzy zareagowali na escytalopram w trwającej 16 tygodni fazie otwartej i którzy zostali włączeni do trwającej 24 tygodnie randomizowanej, kontrolowanej placebo fazy zasadniczej z podwójnie ślepą próbą.

Rezultat działania farmakodynamicznego

W badaniu z udziałem zdrowych osób dotyczącym badań EKG, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną placebo, zmiana wartości skorygowanego (według wzoru Fridericia) odstępu QTc względem wartości wyjściowych wynosiła 4,3 msec (90% CI: 2,2; 6,4) przy stosowaniu dawki 10 mg/dobę oraz 10,7 msec (90% CI: 8,6; 12,8) w przypadku dawki supraterapeutycznej wynoszącej 30 mg/dobę (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 oraz 4.9).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie jest niemal całkowite i nie zależy od spożycia pokarmu. Średni czas do uzyskania maksymalnego stężenia (średni Tmax) wynosi 4 godziny po podaniu wielokrotnym. Należy się spodziewać, że bezwzględna dostępność biologiczna escytalopramu wynosi około 80%, podobnie jak racemicznego cytalopramu.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji (Vd,p/F) po podaniu doustnym wynosi około 12 - 26 l/kg mc. Escytalopram i jego główne metabolity wiążą się z białkami osocza w mniej niż 80%.

Metabolizm

Escytalopram jest metabolizowany w wątrobie do metabolitu demetylowanego oraz didemetylowanego. Obydwa te metabolity są farmakologicznie czynne. Alternatywnie, azot może zostać utleniony tworząc metabolit w postaci N-tlenku. Zarówno związek macierzysty jak i metabolity są częściowo wydalane w postaci glukuronidów. Po podaniu wielokrotnym średnie stężenia metabolitu demetylowanego i didemetylowanego wynoszą zazwyczaj, odpowiednio, 28 - 31% i < 5% stężenia escytalopramu. Biotransformacja escytalopramu do metabolitu demetylowanego zachodzi głównie z udziałem izoenzymu CYP2C19. Pewien udział mogą mieć również izoenzymy CYP3A4 oraz CYP2D6.

Eliminacja.

Okres półtrwania w fazie eliminacji (T/ p) po podaniu wielokrotnym wynosi około 30 godzin, a klirens osoczowy po podaniu doustnym (Cloral) wynosi około 0,6 l/min. Główne metabolity escytalopramu mają znamiennie dłuższe okresy półtrwania. Uważa się, że escytalopram oraz jego główne metabolity wydalane są zarówno drogą wątrobową (metaboliczną), jak i drogą nerkową, przy czym większość dawki jest wydalana w postaci metabolitów z moczem.

Farmakokinetyka ma charakter liniowy. Stan stacjonarny stężenia w osoczu osiągany jest w ciągu około tygodnia. Podczas stosowania dawki dobowej wynoszącej 10 mg uzyskuje się średnie stężenia w stanie stacjonarnym wynoszące 50 nmol/l (zakres: od 20 do 125 nmol/l).

Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat)

Wydaje się, że u pacjentów w podeszłym wieku eliminacja escytalopramu jest wolniejsza niż u młodszych pacjentów. Ekspozycja układowa (AUC) jest o około 50 % większa u osób w podeszłym wieku niż u młodych, zdrowych ochotników (patrz punkt 4.2).

Zaburzenie czynności wątroby

U pacjentów z lekkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (klasa A i B według skali Childa-Pugha) okres półtrwania escytalopramu był około dwa razy dłuższy, a ekspozycja około 60% większa, niż u osób z prawidłową czynnością wątroby (patrz punkt 4.2).

Zaburzenie czynności nerek

W przypadku racemicznego cytalopramu, u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (CLa 10 -53 ml/min) obserwowano dłuższy okres półtrwania oraz niewielkie zwiększenie ekspozycji. Nie badano stężeń w metabolitów w osoczu, ale mogą być one zwiększone (patrz punkt 4.2).

Polimorfizm

Zaobserwowano, że u osób wolno metabolizujących leki przy udziale izoenzymu CYP2C19 stężenie escytalopramu w osoczu było dwa razy większe niż u osób o szybkim metabolizmie. U osób wolno metabolizujących leki przy udziale izoenzymu CYP2D6 nie zaobserwowano istotnej zmiany ekspozycji (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W przypadku escytalopramu nie wykonano pełnego zestawu konwencjonalnych badań przedklinicznych, ponieważ przeprowadzone na szczurach pomostowe badania toksykologiczno-kinetyczne i toksykologiczne dotyczące cytalopramu i escytalopramu wykazały podobny profil. Dlatego wszystkie informacje dotyczące cytalopramu można odnieść do escytalopramu.

W porównawczych badaniach toksykologicznych przeprowadzonych na szczurach escytalopram i cytalopram działały toksycznie na serce (w tym powodowały zastoinową niewydolność serca) po trwającym kilka tygodni leczeniu przy użyciu dawek powodujących ogólne działanie toksyczne. Toksyczne działanie na serce wydawało się być skorelowane raczej z maksymalnymi stężeniami w osoczu, a nie z ogólną ekspozycją (AUC). Maksymalne stężenia w osoczu niewywierające działania toksycznego były osiem razy większe od stężeń osiąganych podczas stosowania klinicznego, a wartość AUC dla escytalopramu była zaledwie 3 do 4 razy większa, niż ekspozycja osiągana podczas stosowania klinicznego. W przypadku cytalopramu wartości AUC dla S-enancjomeru były 6 do 7 razy większe niż ekspozycja osiągana podczas stosowania klinicznego. Wyniki te są zapewne związane z silnym wpływem na aminy biogenne (tzn. są wtórne w stosunku do pierwotnego działania farmakologicznego), który skutkuje działaniem hemodynamicznym (zmniejszenie przepływu krwi w naczyniach wieńcowych) oraz niedokrwieniem. Jednakże dokładny mechanizm działania kardiotoksycznego nie jest jasny. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania cytalopramu oraz doświadczenia uzyskane na podstawie badań klinicznych z escytalopramem nie wskazują, aby wyniki te korelowały z jakimś działaniem obserwowanym podczas stosowania klinicznego.

Po dłuższym podawaniu escytalopramu i cytalopramu szczurom obserwowano zwiększenie zawartości fosfolipidów w niektórych tkankach, np. w płucach, najądrzach i wątrobie. Zwiększenie zawartości fosfolipidów w najądrzach i wątrobie stwierdzono podczas ekspozycji na lek podobnej do tej, jaką osiąga się u ludzi. Zmiany te ustępowały po zaprzestaniu podawania leku. Kumulację fosfolipidów (fosfolipidozę) obserwowano u zwierząt w związku z wieloma lekami mającymi charakter amfifilnych kationów. Nie wiadomo, czy zjawisko to ma jakieś znaczenie dla stosowania leku u ludzi.

W badaniu toksycznego oddziaływania na rozwój u szczurów działanie embriotoksyczne (zmniejszenie masy ciała płodów i przemijające opóźnienie kostnienia) obserwowano w przypadku ekspozycji (wyrażanej jako wartość AUC) większej od tej, jaką uzyskuje się podczas stosowania klinicznego. Nie stwierdzono zwiększonej częstości występowania wad rozwojowych. Badanie prowadzone w okresie przed- i pourodzeniowym wykazało zmniejszenie przeżywalności w okresie laktacji przy ekspozycji (wyrażanej jako wartość AUC) większej od tej, jaką uzyskuje się podczas stosowania klinicznego.

Dane dotyczące zwierząt wykazały, że cytalopram wywołuje zmniejszenie wskaźników płodności i ciążowego, redukcję liczby implantacji oraz powstawanie nieprawidłowego nasienia po narażeniu znacznie przekraczającym ekspozycję uzyskiwaną u ludzi.

Brak dostępnych danych w badaniach z udziałem zwierząt dotyczących tego aspektu dla escitalopramu .

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Talk

Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PE/PVDC/Aluminium. Pudełko zawierające 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 i 100 tabletek powlekanych - opakowanie „Unit Dose”: 200 x 1 tabletka powlekana (10, 15 mg).

Blistry PVC/PE/PVDC/Aluminium. Pudełko zawierające 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 i 100 tabletek powlekanych - opakowanie „Unit Dose”: 200 x 1 tabletka powlekana (20 mg).

Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium. Pudełko zawierające 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 i 100 tabletek powlekanych - opakowanie „Unit Dose”: 200 x 1 tabletka powlekana (10, 15 mg).

Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium. Pudełko zawierające 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60,

90, 98 i 100 tabletek powlekanych - opakowanie „Unit Dose”: 200 x 1 tabletka powlekana (20 mg).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pharmaswiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16

Escitalopram PharmaSwiss