+ iMeds.pl

Esmocard lyo 2500 mgUlotka Esmocard lyo

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta ESMOCARD LYO

2500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

(Esmololi hydrochloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest ESMOCARD LYO i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ESMOCARD LYO

3.    Jak przyjmować lek ESMOCARD LYO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ESMOCARD LYO

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST ESMOCARD LYO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Esmolol należy do grupy beta-adrenolityków. Leki te spowalniają czynność serca i obniżają ciśnienie tętnicze.

Esmolol jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu, jeśli czynność serca pacjenta jest zbyt szybka.

Esmolol jest również stosowany podczas lub bezpośrednio po operacji, jeśli ciśnienie tętnicze u pacjenta jest zbyt wysokie i (lub) czynność serca jest zbyt szybka.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ESMOCARD LYO

Kiedy nie stosować leku ESMOCARD LYO

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na esmolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjent ma bardzo wolną czynność serca,

-    jeśli pacjent ma zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu, kontrolujących pracę serca (zaburzenie nazywane "blokiem serca"),

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca ,

- jeśli u pacjenta występuje szybka lub zmienna - szybka i wolna czynność serca (zaburzenie nazywane zespołem „chorej zatoki”),

-    jeśli pacjent ma nieleczony guz chromochłonny (zaburzenie nadnerczy, które może powodować gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego, silny ból głowy, obfite pocenie i przyspieszoną czynność serca),

-    jeśli pacjent ma zaburzenia dopływu krwi do serca (tak zwany wstrząs kardiogenny),

-    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze,

- jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie w naczyniach płuc (nadciśnienie płucne),

-    jeśli pacjent ma ostry napad astmatyczny,

- jeśli pacjent ma zwiększone stężenie kwasów w organizmie (zaburzenie nazywane kwasicą metaboliczną).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    LEK ESMOCARD LYO MUSI BYĆ ROZPUSZCZONY/ ROZCIEŃCZONY PRZEZ LEKARZA LUB PIELĘGNIARKĘ

-    Najczęściej stwierdzanym działaniem niepożądanym jest niedociśnienie (niskie ciśnienie tetnicze ). Objawami tego mogą być zawroty głowy lub oszołomienie, zwłaszcza podczas wstawania. Objawy te szybko ustępują po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku. Zwykle, podczas leczenia esmololem ciśnienie tętnicze i zapis EKG są stale monitorowane.

Lekarz zachowa szczególną ostrożność, jeśli

-    pacjent ma cukrzycę lub małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemię). Pacjent wymaga specjalnego nadzoru, ponieważ esmolol może maskować objawy zmniejszonego stężenia cukru we krwi.

-    pacjent miał zaburzenia serca w przeszłości - lekarz będzie ściśle obserwował czy nie występują objawy pochodzenia sercowego. W razie konieczności, leczenie zostanie przerwane, dawka zmniejszona lub rozpoczęte zostanie odpowiednie leczenie.

-    pacjent ma reakcje skórne w miejscu wstrzyknięcia - należy wybrać inne miejsca wstrzyknięcia.

-    pacjent ma zwężenie dróg oddechowych lub świszczący oddech, np. w przypadku astmy.

-    pacjent ma łuszczycę lub leczoną łuszczycę (na skórze powstają łuszczące się zmiany).

-    pacjent ma jakiekolwiek uczulenie - esmolol może zwiększać zarówno wrażliwość na alergeny jak i ciężkość reakcji alergicznych.

-    pacjent ma zaburzenia krążenia, takie jak blednięcie palców (choroba Raynauda) lub bolesność, uczucie zmęczenia i czasami piekące bóle nóg.

-    pacjent ma zaburzenia czynności nerek

ESMOCARD LYO a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, lekach ziołowych lub produktach naturalnych. Lekarz oceni czy zażywane leki nie wpływają na działanie leku Esmocard Lyo.

W szczególności należy poinformować lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

•    Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, bólu w klatce piersiowej (dławica piersiowa) i wysokiego ciśnienia tętniczego, takie jak werapamil i diltiazem

•    Leki stosowane w leczeniu zarówno zaburzeń rytmu serca jak i niewydolności serca, takie jak digoksyna, digitoksyna, glikozydy naparstnicy, chinidyna, dyzopiramid lub amiodaron

•    Leki stosowane w leczeniu cukrzycy, w tym insulina i leki doustne

•    Leki określane jako leki blokujące zwoje nerwowe (np. trimetafan)

•    Leki stosowane w leczeniu przeziębienia lub niedrożności nosa, nazywane lekami obkurczającymi błonę śluzową nosa

•    Leki stosowane przeciwbólowo, takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

•    Leki stosowane w leczeniu depresji, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub inne leki stosowane w zaburzeniach psychicznych

•    Klonidyna, która jest stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i migreny

•    Nifedypina, która jest stosowana w leczeniu bólu w klatce piersiowej (dławica piersiowa), wysokiego ciśnienia tętniczego i choroby Raynauda

•    Warfaryna, która jest stosowana jako lek przeciwzakrzepowy

•    Rezerpina, która jest stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego

•    Morfina, która jest silnym lekiem przeciwbólowym

•    Floktafenina, która jest lekiem przeciwbólowym

•    Amisulpryd, lek który jest stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych

•    Suksametoniowy chlorek (nazywany również sukcynylocholiną lub skoliną), który jest stosowany w celu zwiotczenia mięśni, zwykle w trakcie operacji. Lekarz również zachowa szczególną ostrożność podczas stosowania leku Esmocard Lyo podczas operacji, gdy będą podawane leki znieczulające i inne leczenie.

W przypadku wątpliwości, czy którykolwiek z powyższych podpunktów dotyczy pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zażyciem leku Esmocard Lyo.

Ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania esmololu w czasie ciąży u ludzi. Jednak nie ma dowodów na zwiększone ryzyko wad wrodzonych u ludzi.

Ze względu na brak doświadczenia, nie zaleca się stosowania leku ESMOCARD LYO w czasie ciąży. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub pielęgniarki.

Nie wiadomo czy esmolol przenika do mleka kobiecego. Dlatego też nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania esmololu.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub pielęgniarki.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ESMOCARD LYO

PRZED UŻYCIEM PROSZEK NALEŻY ROZPUŚCIĆ/ ROZCIEŃCZYĆ.

Dawkę należy dostosować indywidualnie. Należy podać dawkę początkową, a następnie dawkę podtrzymującą. Lekarz określi schemat dawkowania i dostosuje dawkę leku w razie potrzeby, jeśli wystąpią działania niepożądane.

Lek ESMOCARD LYO jest podawany dożylnie w infuzji (we wlewie) przez lekarza lub pielęgniarkę. Roztwór o stężeniu 50 mg/ml należy podać za pomocą pompy perfuzyjnej wyłącznie do dużej żyły lub cewnika centralnego.

Czas stosowania zależy od efektu i ewentualnie występujących działań niepożądanych. Lekarz określi czas trwania leczenia.

Zmiana dawki esmololu nie jest zazwyczaj konieczna, jeśli

-    pacjent ma zaburzenia czynności wątroby,

-    pacjent jest osobą w podeszłym wieku.

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, lekarz zachowa szczególną ostrożność.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności esmololu u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ESMOCARD LYO

Jeśli pacjent ma wrażenie, że otrzymał zbyt dużą dawkę esmololu, powinien powiadomić lekarza lub pielęgniarkę, którzy zadecydują o dalszych działaniach.

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy:

znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, wolna czynność serca, osłabienie czynności serca, wstrząs spowodowany osłabioną czynnością serca, zaburzenia oddychania (niewydolność oddechowa), utrata przytomności, aż do śpiączki, drgawki, nudności, wymioty, małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia).

Przerwanie stosowania leku ESMOCARD LYO

Jeśli u pacjenta występuje choroba serca spowodowana zaburzeniami tętnic wieńcowych (np. dławica piersiowa), należy zachować ostrożność podczas przerywania leczenia lekiem ESMOCARD LYO. Infuzję należy przerywać stopniowo.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość działań niepożądanych mija w ciągu 30 minut od zaprzestania leczenia lekiem ESMOCARD LYO.

Należy natychmiast poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów niepożądanych, które mogą być ciężkie. Może wystąpić konieczność przerwania infuzji.

Działania niepożądane zostały uszeregowane według częstości ich występowania:

bardzo często:    u    więcej niż 1 pacjenta na 10

często:    u    1    do    10 pacjentów na    100

niezbyt często:    u    1    do    10 pacjentów na    1000

rzadko:    u    1    do    10 pacjentów na    10 000

bardzo rzadko:    u mniej niż 1 pacjenta na 10 000

nie znana:    częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często: obniżenie ciśnienia tętniczego, nadmierne pocenie

Często:

-    Senność

-    Ból głowy

-    Zaburzenia koncentracji

-    Zawroty głowy

-    Uczucie zamroczenia

-    Mrowienie lub drętwienie

-    Nudności lub wymioty

-    Utrata apetytu

-    Podrażnienie i twardnienie skóry, w miejscu wstrzyknięcia leku Esmocard Lyo

-    Osłabienie

-    Uczucie zmęczenia

-    Uczucie lęku lub depresji

-    Uczucie dezorientacji lub pobudzenia

Niezbyt często:

-    Spowolnienie czynności serca

-    Nagła utrata przytomności

-    Uczucie omdlewania lub omdlenie

-    Drgawki (napady drgawkowe)

-    Zmiany w odczuwaniu smaku

-    Zaburzenia mowy

-    Zaburzenia widzenia

-    Duszność lub trudności w oddychaniu

-    Płyn w płucach

-    Świszczący oddech

-    Niedrożność nosa

-    Nieprawidłowe szmery oddechowe

-    Suchość błony śluzowej jamy ustnej

-    Ból w nadbrzuszu

-    Niestrawność

-    Zaparcie

-    Trudności w oddawaniu moczu

-    Przebarwienia skóry

-    Zaczerwienienie skóry

-    Ból mięśni lub ścięgien

-    Osłabione krążenie w rękach lub nogach

-    Bladość lub zaczerwienienie

-    Ból w klatce piersiowej

-    Uczucie zimna lub wysoka temperatura (gorączka)

-    Ból i opuchlizna (obrzęk) żyły w miejscu wstrzyknięcia leku Esmocard Lyo

-    Uczucie pieczenia w miejscu wstrzyknięcia

-    Nietypowe myśli

Bardzo rzadko:

-    Znaczne zwolnienie czynności serca

-    Zatrzymanie akcji serca

-    Tkliwość naczyń krwionośnych z gorącą, zaczerwienioną skórą (zakrzepowe zapalenie żył)

-    Zaburzenia skóry spowodowane przedostaniem się roztworu poza miejsce podania

Nieznana (liczba osób których dotyczy jest nieznana)

-    Łuszczyca (na skórze powstają łuszczące się obszary)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {Ul. Ząbkowska 41, 03 736 Warszawa, Polska, tel. + 48 22 49 21 301}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ESMOCARD LYO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku ESMOCARD LYO po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

Warunki przechowywania (w czasie stosowania): 25 ° C.

Otwarty, rozpuszczony (poddany rekonstytucji) i rozcieńczony produkt jest fizykochemicznie stabilny przez 24 godziny w temperaturze 25 °C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po otwarciu i rozcieńczeniu. W przypadku, jeśli tak się nie stanie, użytkownik jest odpowiedzialny za stosowanie i podanie. Prawidłowo czas ten nie może być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8°C, chyba że otwarcie, rozpuszczanie (rekonstytucja) i rozcieńczanie odbywało się w warunkach kontrolowanej i potwierdzonej jałowości.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek ESMOCARD LYO

Substancją czynną jest esmololu chlorowodorek.

Jedna 50 ml fiolka zawiera 2500 mg esmololu chlorowodorku . Produkt nie zawiera żadnych innych

składników.

Każdy ml sporządzonego koncentratu roztworu do infuzji zawiera 50 mg esmololu chlorowodorku (50 mg/ml).

Każdy ml rozcieńczonego roztworu do infuzji zawiera 10 mg esmololu chlorowodorku (10 mg/ml).

Jak wygląda lek ESMOCARD LYO i co zawiera opakowanie

Każda fiolka zawiera 2500 mg białego lub prawie białego proszku.

Fiolka jest z bezbarwnego szkła typu I.

Jedno opakowanie leku ESMOCARD LYO, 2500 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji zawiera 1 fiolkę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH Wintergasse 85/1B A-3002 Purkersdorf Austria

Wytwórca HIKMA Italia S.P.A. Viale Certosa 10 Pavia (PV) 27100 Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:

Czechy:

Dania:

Estonia:

Finlandia:

Francja:

Niemcy:

Grecja:

Węgry: Irlandia: Włochy : Łotwa:

Litwa:

Luksemburg:

Holandia:


Norwegia:

Polska:

Portugalia:

Słowacja:

Słowenia:

Hiszpania:

Szwecja:

Wielka Brytania:


ESMOCARD 2500 mg Poudre pour solution à diluer pour solution pour perfusion ESMOCARD LYO 2500 mg Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok ESMOCARD LYO 2500 mg Pulver til koncentrát til infusionsvæske, oplosning ESMOCARD LYO 2500 mg Infusioonilahuse kontsentraadi pulber ESMOCARD 2500 mg Kuiva-aine valikonsentraatiksi infuusionestetta varten, liuos ESMOCARD 2500 mg Poudre pour solution à diluer pour solution pour perfusion ESMOCARD LYO 2500 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslosung ESMOCARD LYO 2500 mg Kôvrç yra nuKvó oKeúaapa yra napaoKeup Sra^npaxoç npoç éy%non

ESMOCARD LYO 2500 mg Por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz ESMOCARD LYO 2500 mg powder for concentrate for solution for infusion ESMOCARD 2500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione ESMOCARD LYO 2500 mg Pulveris infuziju škiduma koncentràta pagatavošanai ESMOCARD LYO 2500 mg Milteliai infuzinio tirpalo koncentratui ESMOCARD LYO 2500 mg Poudre pour solution à diluer pour solution pour perfusion

Esmolol HCl LYO Orpha 2500 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

ESMOCARD 2500 mg Pulver og v^ske til konsentrat til infusjonsv^ske, opplosning

ESMOCARD LYO 2500 mg Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infUzji

ESMOCARD LYO 2500 mg Pó para concentrado para soluęao para perfosao ESMOCARD LYO 2500 mg Prášok na prípravu infúzneho koncentrátu ESMOCARD LYO 2500 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje ESMOCARD LYO 2500 mg Polvo para concentrado para solución para perfusión ESMOCARD 2500 mg Pulver till koncentrat till infusionsvatska, losning Esmolol hydrochloride 250 mg powder for concentrate for solution for infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje dotyczące stosowania tego produktu dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia są dostępne w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

7

Esmocard Lyo

Charakterystyka Esmocard lyo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ESMOCARD LYO, 2500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

50 ml fiolka zawiera 2500 mg esmololu chlorowodorku (Esmololi hydrochloridum).

Każdy ml sporządzonego koncentratu roztworu do infuzji zawiera 50 mg esmololu chlorowodorku (50 mg/ml).

Każdy ml rozcieńczonego roztworu do infuzji zawiera 10 mg esmololu chlorowodorku (10 mg/ml). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji. Proszek jest biały lub prawie biały.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Esmololu chlorowodorek jest wskazany w nadkomorowej tachykardii (z wyjątkiem zespołów preekscytacji) i do szybkiej kontroli rytmu komór u pacjentów z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków w okresie okołooperacyjnym, po operacji lub w innych okolicznościach, w których krótkoterminowa kontrola rytmu komór za pomoca krótko działających produktów leczniczych jest pożądana.

Esmololu chlorowodorek jest również wskazany w tachykardii i nadciśnieniu tętniczym występującym w okresie okołooperacyjnym i niewyrównanej tachykardii zatokowej, jeżeli w ocenie lekarza szybka akcja serca wymaga szczególnej interwencji.

Esmololu chlorowodorek nie jest wskazany w stanach przewlekłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produktu leczniczego ESMOCARD LYO, 2500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji NIE WOLNO PODAWAĆ BEZ ROZPUSZCZENIA/ ROZCIEŃCZENIA.

Roztwór po rozpuszczeniu/ rozcieńczeniu należy użyć natychmiast po otwarciu (patrz punkty 4.4 i 6). Podanie produktu ESMOCARD LYO, którego rozpuszczenie/ rozcieńczenie przeprowadzono nieprawidłowo, może spowodować zgon (patrz punkt 4.4)

Dawkowanie

TACHYARYTMIA NADKOMOROWA

Dawkę esmololu należy ustalać indywidualnie. Wymagana jest dawka początkowa, a następnie dawka podtrzymująca.

Skuteczna dawka esmololu chlorowodorku wynosi od 50 do 200 mikrogramów/kg mc./min, chociaż stosowano również duże dawki, takie jak 300 mikrogramów/kg mc./min. U kilku pacjentów średnią skuteczną dawką było 25 mikrogramów/kg mc./min.

Schemat rozpoczęcia i podtrzymania leczenia

Dawka nasycająca, 500 mikrogramów/kg mc./min przez 1 minutę w infuzji,

NASTĘPNIE 50 mikrogramów/kg mc./min przez 4 minuty

Reakcja

(Kontynuować podawanie 50 mikrogramów/kg mc./min

w infuzji

Niewystarczająca reakcja w ciągu 5 minut Powtórzenie 500 mikrogramów/kg mc./min przez 1 minutę

Zwiększenie infuzji podtrzymującej do 100 mikrogramów/kg mc./min przez 4 minuty

Reakcja

(Kontynuować podawanie 100 mikrogramów/kg

mc./min w infuzji

Niewystarczająca reakcja w ciągu 5 minut Powtórzenie 500 mikrogramów/kg mc./min przez 1 minutę

Zwiększenie infuzji podtrzymującej do 150 mikrogramów/kg mc./min przez 4 minuty

Reakcja

(Kontynuować podawanie 150 mikrogramów/kg

mc./min w infuzji

Niewystarczająca reakcja

Powtórzenie 500 mikrogramów/kg mc./min przez 1 minutę

Zwiększenie infuzji podtrzymującej do 200 mikrogramów/kg mc./min oraz podtrzymanie

W momencie uzyskania pożądanej częstości pracy serca lub punktu końcowego dotyczącego bezpieczeństwa (np. obniżone ciśnienie tętnicze), należy POMINĄĆ infuzję nasycającą, a dawkę podawaną w infuzji podtrzymującej zwiększać o 25 mikrogramów/kg mc./min lub mniej, zamiast o 50 mikrogramów/kg mc./minutę. Jeśli to konieczne, odstęp między zwiekszaniem dawki można wydłużyć z 5 do 10 minut.

Uwaga: Wykazano, że dawki podtrzymujące większe niż 200 mikrogramów/kg mc./min nie powodują znaczącego zwiększenia korzyści, a bezpieczeństwo dawek większych niż 300 mikrogramów/kg mc./ min nie było badane.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, dawkę esmololu można zmniejszyć lub produkt odstawić. Farmakologiczne działania niepożądane powinny ustąpić w ciągu 30 minut.

Jeśli wystąpi reakcja w miejscu podania infuzji należy podać infuzję w inne miejsce oraz należy zachować ostrożność, aby zapobiec wynaczynieniu.

Nie przeprowadzono badań dotyczących podawania esmololu w infuzji trwającej dłużej niż 24 godziny. Infuzje dłuższe niż 24 godziny należy podawać ostrożnie.

Po nagłym odstawieniu esmololu u pacjentów nie zgłaszano objawów z odstawienia, które mogą wystąpić po nagłym odstawieniu beta-adrenolityków długotrwale stosowanych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Należy jednak zachować ostrożność podczas nagłego odstawiania infuzji esmololu u pacjentów z chorobą niedokrwienna serca.

TYCHYKARDIA I NADCIŚNIENIE TĘTNICZE W OKRESIE OKOŁOOPERACYJNYM

Podczas leczenia tachykardii i (lub) nadciśnienia tętniczego w okresie okołooperacyjnym, można zastosować następujące schematy dawkowania.

a)    W przypadku leczenia śródoperacyjnego - w trakcie znieczulenia, gdy konieczna jest natychmiastowa kontrola, należy podać dożylnie 80 mg w bolusie wykonywanym przez 15 do 30 sekund, a następnie 150 mikrogramów/kg mc./min w infuzji. Dawkę podawaną w infuzji należy dostosować, w zależności od potrzeb, do 300 mikrogramów/kg mc./min.

b)    Po wybudzeniu z narkozy należy podać 500 mikrogramów/kg mc./min w infuzji przez maksymalnie 4 minuty, a następnie 300 mikrogramów/kg mc. min w infuzji.

c)    W okresie pooperacyjnym, kiedy jest czas na dostosowanie dawkowania, należy podać 500 mikrogramów/kg mc./min jako dawkę nasycającą w ciągu jednej minuty przed każdym zwiększeniem dawki, aby uzyskać szybki początek działania. Należy po kolei podawać 50, 100, 150, 200, 250 i 300 mikrogramów/kg mc./min przez cztery minuty, utrzymujac dawkę, podczas stosowania której uzyskano pożądany skutek terapeutyczny.

Zamiana terapii esmololem na leki alternatywne

Po osiągnięciu odpowiedniej kontroli częstości pracy serca i stabilnego stanu klinicznego, można zmienić leczenie na podawanie alternatywnych produktów leczniczych (leki przeciwarytmiczne lub antagoniści wapnia).

W przypadku zamiany esmololu na leki alternatywne, lekarz musi rozważnie wybrać inny, odpowiedni dla pacjenta lek, a dawkę esmololu należy zmniejszyć w następujący sposób:

1) W ciągu pierwszej godziny od podania pierwszej dawki alternatywnego leku, szybkość infuzji esmololu należy zmniejszyć o połowę (50%).

2)    Po podaniu drugiej dawki alternatywnego leku należy ocenić reakcję pacjenta na leczenie i jeżeli zadowalająca kontrola utrzymuje się przez pierwszą godzinę, należy przerwać infuzję esmololu.

Dodatkowe informacje dotyczące dawkowania: W momencie uzyskania pożądanego działania terapeutycznego lub punktu końcowego dotyczącego bezpieczeństwa (np. obniżone ciśnienie tętnicze), należy pominąć infuzję nasycającą, a dawkę podawaną w infuzji podtrzymującej zwiększać

0 12,5 - 25 mikrogramów/kg mc./minutę. Jeśli to konieczne, odstęp między zwiekszaniem dawki można wydłużyć z 5 do 10 minut.

ESMOCARD LYO należy odstawić, jeżeli częstość akcji serca i ciśnienie tętnicze szybko zbliża się lub przekracza granicę bezpieczeństwa, a następnie, kiedy częstość akcji serca i ciśnienie tętnicze powróci do dopuszczalnych wartości, wznowić podawanie w mniejszej dawce, bez infuzji nasycającej.

Szczególne populacje

Osoby w podeszłym wieku

Dotychczas nie przeprowadzono specjalnych badań u osób w podeszłym wieku. Jednakże, analiza danych u 252 pacjentów w wieku powyżej 65 lat nie wykazała zmian w działaniu farmakodynamicznym w porównaniu z danymi u pacjentów w wieku poniżej 65 lat.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek należy zachować ostrożność podczas podawania esmololu w infuzji, ponieważ kwaśny metabolit jest wydalany przez nerki. Wydalanie kwaśnego metabolitu jest znacznie mniejsze u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, z około dziesięciokrotnie wydłużonym okresem półtrwania w fazie eliminacji w porównaniu do pacjentów bez choroby nerek

1    znacznie zwiększonym stężeniem w osoczu.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

W przypadku niewydolności wątroby nie ma specjalnych środków ostrożności, ponieważ w

metabolizmie esmololu główną rolę odgrywają esterazy w czerwonych krwinkach.

Dzieci (w wieku poniżej 18 lat):

Istnieją ograniczone dane na temat stosowaniu esmololu chlorowodorku u dzieci (patrz punkty 5.1 i 5.2). Dostępne dane nie potwierdzają bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci i dlatego też nie zaleca się stosowania.

Sposób podawania

Przed użyciem proszek należy rozpuścić/ rozcieńczyć. Proszek po rozpuszczeniu/ rozcieńczeniu może być podawany w dwóch różnych stężeniach, w dwóch różnych objętościach:

1.    Zazwyczaj stosowane stężenie to 10 mg/ml, a podana objętość to 250 ml.

2.    W pewnych przypadkach, gdy konieczne jest podanie mniejszej objętości, można przygotować roztwór o większym stężeniu (50 mg/ml), poprzez rozpuszczenie proszku do końcowej objętości wynoszącej 50 ml, podając produkt leczniczy za pomocą POMPY PERFUZYJNEJ/ MOTOPOMPY. Istnieje ograniczone doświadczenie kliniczne w zakresie stosowania roztworów o tym wiekszym stężeniu. Produkt leczniczy o wiekszym stężeniu należy podawać tylko przez dużą żyłę lub centralny cewnik za pomocą pompy perfuzyjnej (patrz punkt 4.4).

Sposób przygotowania przedstawiono w punkcie 6.6.

TABELE przeliczania SZYBKOŚCI INFUZJI (mikrogram/kg mc./min ^ ml/min) dla rozcieńczonego roztworu do infuzji (10 mg/ml) podawanego w STANDARDOWEJ INFUZJI:

500

Ug/kg/min

50

Ug/kg/min

100

Ug/kg/min

150

Ug/kg/min

200

Ug/kg/min

250

Ug/kg/min

300

Ug/kg/min

tylko 1 minuta

kg

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

40

2

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

45

2,25

0,225

0,45

0,675

0,9

1,125

1,35

50

2,5

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

55

2,75

0,275

0,55

0,825

1,1

1,375

1,65

60

3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

65

3,25

0,325

0,65

0,975

1,3

1,625

1,95

70

3,5

0,35

0,7

1,05

1,4

1,75

2,1

75

3,75

0,375

0,75

1,125

1,5

1,875

2,25

80

4

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

85

4,25

0,425

0,85

1,275

1,7

2,125

2,55

90

4,5

0,45

0,9

1,35

1,8

2,25

2,7

95

4,75

0,475

0,95

1,425

1,9

2,375

2,85

100

5

0,5

1

1,5

2

2,5

3

105

5,25

0,525

1,05

1,575

2,1

2,625

3,15

110

5,5

0,55

1,1

1,65

2,2

2,75

3,3

115

5,75

0,575

1,15

1,725

2,3

2,875

3,45

120

6

0,6

1,2

1,8

2,4

3

3,6

Tabela przeliczania: mikrogram/kg mc./min ^ ml/min (esmolol rozcieńczony do steżenia 10 mg/ml)


Tabela przeliczania: mikrogram/kg mc./min ^ ml/godzinę (esmolol rozcieńczony do stężenia 10

mg/ml)

500

Ug/kg/min

50

Ug/kg/min

100

Ug/kg/min

150

Ug/kg/min

200

Ug/kg/min

250

Ug/kg/min

300

Ug/kg/min

tylko 1 minuta

kg

ml/godzinę

ml/godzinę

ml/godzinę

ml/godzinę

ml/godzinę

ml/godzinę

ml/godzinę

40

120

12

24

36

48

60

72

45

135

13,5

27

40,5

54

67,5

81

50

150

15

30

45

60

75

90

55

165

16,5

33

49,5

66

82,5

99

60

180

18

36

54

72

90

108

65

195

19,5

39

58,5

78

97,5

117

70

210

21

42

63

84

105

126

75

225

22,5

45

67,5

90

112,5

135

80

240

24

48

72

96

120

144

85

255

25,5

51

76,5

102

127,5

153

90

270

27

54

81

108

135

162

95

285

28,5

57

85,5

114

142,5

171

100

300

30

60

90

120

150

180

105

315

31,5

63

94,5

126

157,5

189

110

330

33

66

99

132

165

198

115

345

34,5

69

103,5

138

172,5

207

120

360

36

72

108

144

180

216


TABELE przeliczania SZYBKOŚCI INFUZJI (mikrogram/kg mc./min ^ ml/min) dla stężonego roztworu do infuzji (50 mg/ml) podawanego za pomocą POMPY PERFUZYJNEJ/ MOTOPOMPY:

Tabela przeliczania: mikrogram/kg mc./min ^ ml/min (esmolol rozcieńczony do steżenia 50 mg/ml)


500

Ug/kg/min

50

Ug/kg/min

100

Ug/kg/min

150

Ug/kg/min

200

Ug/kg/min

250

Ug/kg/min

300

Ug/kg/min

tylko 1 minuta

kg

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

40

0,4

0,04

0,08

0,12

0,16

0,2

0,24

45

0,45

0,045

0,09

0,135

0,18

0,225

0,27

50

0,5

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

55

0,55

0,055

0,11

0,165

0,22

0,275

0,33

60

0,6

0,06

0,12

0,18

0,24

0,3

0,36

65

0,65

0,065

0,13

0,195

0,26

0,325

0,39

70

0,7

0,07

0,14

0,21

0,28

0,35

0,42

75

0,75

0,075

0,15

0,225

0,3

0,375

0,45

80

0,8

0,08

0,16

0,24

0,32

0,4

0,48

85

0,85

0,085

0,17

0,255

0,34

0,425

0,51

90

0,9

0,09

0,18

0,27

0,36

0,45

0,54

95

0,95

0,095

0,19

0,285

0,38

0,475

0,57

100

1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

105

1,05

0,105

0,21

0,315

0,42

0,525

0,63

110

1,1

0,11

0,22

0,33

0,44

0,55

0,66

115

1,15

0,115

0,23

0,345

0,46

0,575

0,69

Tabela przeliczania: mikrogram/kg mc./min ^ ml/godzinę (esmolol rozcieńczony do stężenia 50 mg/ml)


500

Ug/kg/min

50

Ug/kg/min

100

Ug/kg/min

150

Ug/kg/min

200

Ug/kg/min

250

Ug/kg/min

300

Ug/kg/min

tylko 1 minuta

kg

ml/godzinę

ml/godzinę

ml/godzinę

ml/godzinę

ml/godzinę

ml/godzinę

ml/godzinę

40

24

2,4

4,8

7,2

9,6

12

14,4

45

27

2,7

5,4

8,1

10,8

13,5

16,2

50

30

3

6

9

12

15

18

55

33

3,3

6,6

9,9

13,2

16,5

19,8

60

36

3,6

7,2

10,8

14,4

18

21,6

65

39

3,9

7,8

11,7

15,6

19,5

23,4

70

42

4,2

8,4

12,6

16,8

21

25,2

75

45

4,5

9

13,5

18

22,5

27

80

48

4,8

9,6

14,4

19,2

24

28,8

85

51

5,1

10,2

15,3

20,4

25,5

30,6

90

54

5,4

10,8

16,2

21,6

27

32,4

95

57

5,7

11,4

17,1

22,8

28,5

34,2

100

60

6

12

18

24

30

36

105

63

6,3

12,6

18,9

25,2

31,5

37,8

110

66

6,6

13,2

19,8

26,4

33

39,6

115

69

6,9

13,8

20,7

27,6

34,5

41,4

120

72

7,2

14,4

21,6

28,8

36

43,2


4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na esmololu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

-    ciężka bradykardia (mniej niż 50 skurczów serca na minutę)

-    zespół „chorej zatoki”; ciężkie zaburzenia przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym (bez stymulatora); bok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia

-    wstrząs kardiogenny

-    ciężkie niedociśnienie

-    jawna niewydolność serca

-    nieleczony guz chromochłonny (phaeochromocytoma)

-    nadciśnienie płucne

-    ostry napad astmatyczny

-    kwasica metaboliczna

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

ESMOCARD LYO, 2500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji należy rozpuścić/ rozcieńczyć i zużyć natychmiast po otwarciu (patrz punkt 6).

Nieprawidłowe    rozcieńczenie produktu ESMOCARD LYO może spowodować ciężkie

przedawkowanie, które może zakończyć się zgonem lub trwałą niepełnosprawnością (patrz punkt 4.9).

Zaleca się stopniowe kończenie infuzji ze względu na ryzyko tachykardii „z odbicia”.

Esmololu chlorowodorek należy stosować ostrożnie u pacjentów z cukrzycą lub w przypadku hipoglikemii - nasilenie hipoglikemii jest mniejsze niż obserwowane w przypadku mniej kardioselektywnych beta-adrenolityków. Beta-adrenolityki mogą maskować objawy zwiastujące

hipoglikemię, takie jak tachykardia. Nie dotyczy to jednak zawrotów głowy i nasilonego pocenia.

Najczęściej stwierdzanym działaniem niepożądanym jest niedociśnienie tętnicze, które szybko ustępuje po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu produktu. U pacjentów z niskim ciśnieniem skurczowym należy zachować szczególną ostrożność podczas dostosowywania dawki i podczas infuzji podtrzymującej.

Zaleca się ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego i zapisu EKG u wszystkich pacjentów leczonych esmololem. W przypadku epizodu niedociśnienia szybkość infuzji należy zmniejszyć lub, jeśli to konieczne, przerwać infuzję.

Ze względu na negatywny wpływ na czas przewodzenia, beta-adrenolityki należy podawać ostrożnie u pacjentów z blokiem serca I stopnia.

Osoby w podeszłym wieku należy leczyć ostrożnie, rozpoczynając od mniejszych dawek, ale tolerancja u osób w podeszłym wieku jest zazwyczaj dobra.

Beta-adrenolityki mogą zwiększyć liczbę i czas trwania napadów dławicy piersiowej u pacjentów z dławicą Prinzmetala z powodu zwężenia tętnic wieńcowych serca za pośrednictwem receptorów alfa. U tych pacjentów nie należy stosować nieselektywnych beta-adrenolityków, a selektywne beta 1 -adrenolityki tylko z największą ostrożnością.

Stymulacja współczulna jest konieczna w podtrzymaniu czynności układu krążenia w zastoinowej niewydolności serca, a blokada receptorów beta stanowi potencjalne ryzyko dalszego osłabienia kurczliwości mięśnia sercowego i nasilenia objawów niewydolności. Utrzymujący sie depresyjny wpływ na mięsień sercowy podczas stosowania przez pewien czas beta - adrenolityków może w niektórych przypadkach prowadzić do niewydolności serca. W przypadku wystąpienia objawów podmiotowych i przedmiotowych niewydolności serca, należy odstawić esmolol. Chociaż odstawienie może być wystarczające ze względu na krótki okres półtrwania esmololu, należy również rozważyć właściwe leczenie (patrz punkt 4.9).

Decyzję o zastosowaniu esmololu do kontroli czynności komór u pacjentów z nadkomorowymi zaburzeniami rytmu serca należy podejmować ostrożnie, jeśli pacjent jest niewydolny hemodynamicznie lub przyjmuje inne leki zmniejszające wszystkie lub którykolwiek z poniższych: opór obwodowy, ciśnienie napełniania, kurczliwość mięśnia sercowego lub przewodzenie impulsów elektrycznych w mięśniu sercowym. Pomimo szybkiego początku działania i wyrównywania zaburzeń przez esmolol, zgłoszono kilka przypadków zgonów w złożonych stanach klinicznych, w których esmolol był prawdopodobnie używany do kontroli rytmu komór.

Na ogół u pacjentów ze stanami skurczowymi oskrzeli nie należy stosować beta-adrenolityków. Ze względu na selektywność w stosunku do receptora beta1 oraz łatwość dostosowywania dawki, esmolol należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stanami skurczowymi oskrzeli. Jednak, ponieważ selektywność beta1 nie jest całkowita, dawkę esmololu należy ostrożnie dostosowywać, aby uzyskać możliwie najmniejszą skuteczną dawkę. W przypadku skurczu oskrzeli, infuzję należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby podać agonistę receptora beta2.

Jeśli pacjent stosuje już lek pobudzający receptor beta2, może być konieczna weryfikacja dawki tego leku.

Esmolol należy stosować ostrożnie u pacjentów ze świszczącym oddechem i astmy oskrzelową w wywiadzie.

U pacjentów z łuszczycą lub łuszczycą w wywiadzie, podawanie chlorowodorku esmololu należy starannie rozważyć, jak należy to robić w każdym przypadku.

U pacjentów z zaburzeniami krążenia obwodowego (choroba lub zespół Raynauda, chromanie przestankowe), beta-adrenolityki należy stosować bardzo ostrożnie, ponieważ może wystąpić nasilenie tych zaburzeń.

Beta-adrenolityki mogą wywoływać bradykardię. Jeśli czynność serca wynosi poniżej 50-55 skurczów na minutę w spoczynku i pacjent odczuwa objawy związane z bradykardią, dawkę należy zmniejszyć.

Beta-adrenolityki mogą zwiększać zarówno wrażliwość na alergeny jak i ciężkość reakcji anafilaktycznych.

Infuzja roztworu o stężeniu 20 mg/ml wiązała się ze znacznym podrażnieniem żył i zakrzepowym zapaleniem żył u zwierząt i człowieka. Wynaczynienie roztworu o stężeniu 20 mg/ml może prowadzić do ciężkich reakcji miejscowych oraz ryzyka martwicy skóry.

Reakcje miejscowe zgłaszano również po infuzji roztworu o stężeniu 10 mg/ml. Dlatego też należy unikać infuzji do małych żył lub przez igły typu „motylek”. Roztwór o stężeniu 50 mg/ml należy bezwzględnie podawać wyłącznie przez dużą żyłę lub centralny cewnik, tylko za pomocą pompy perfuzyjnej.

Stosowanie produktu leczniczego u dzieci (w wieku poniżej 18 lat)

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania esmololu chlorowodorku u dzieci.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Antagoniści wapnia, jak werapamil i w mniejszym stopniu diltiazem, mają negatywny wpływ na kurczliwość i przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Podobnie jak w przypadku innych beta-adrenolityków, esmolol należy stosować ostrożnie w skojarzeniu z werapamilem u pacjentów z zaburzoną czynnością komór. Takiego leczenia skojarzonego nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami przewodzenia, a esmololu nie należy stosować w ciągu 48 godzin od odstawienia werapamilu.

Antagoniści wapnia, jak pochodne dihydropirydyny (np. nifedypina), mogą zwiększać ryzyko wystąpienia niedociśnienia. U pacjentów z niewydolnością serca, którzy są leczeni antagonistą wapnia, leczenie beta-adrenolitykami może prowadzić do niewyrównanej niewydolności serca. Zaleca się ostrożne zwiększanie dawki produktu Esmocard LYO oraz odpowiednie monitorowanie parametrów hemodynamicznych.

Jednoczesne stosowanie esmololu i leków przeciwarytmicznych klasy I (np. dyzopiramid i chinidyna), a także amiodaronu może zarówno wydłużyć czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego jak i wywołać ujemne działanie inotropowe.

Jednoczesne stosowanie esmololu i insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych może nasilać działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi (zwłaszcza nieselektywne beta-adrenolityki). Blokada receptorów beta-adrenergicznych może uniemożliwić wystąpienie objawów hipoglikemii (tachykardii).

Leki znieczulające

W sytuacji, gdy nie ma pewności co do wypełnienia łożyska naczyniowego lub jednocześnie stosowane są leki przeciwnadciśnieniowe, może wystąpić osłabienie odruchowej tachykardii i zwiększenie ryzyka niedociśnienia.

Kontynuacja blokady receptorów beta zmniejsza ryzyko wystąpienia arytmii podczas indukcji i intubacji. Należy poinformować anestezjologa, jeśli pacjent otrzymuje beta-adrenolityk oprócz esmololu. Hipotensyjne działanie wziewnych środków znieczulających może zostać zwiększone podczas stosowania esmololu. Dawki wszystkich leków mogą być modyfikowane w celu utrzymania odpowiedniej hemodynamiki.

Jednoczesne stosowanie produktu Esmocard LYO z lekami blokującymi zwoje nerwowe może nasilić działanie hipotensyjne.

NLPZ mogą zmniejszać hipotensyjne działanie beta-adrenolityków.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania floktafeniny lub amisulprydu jednocześnie z beta-adrenolitykami.

Jednoczesne stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, barbituranów i pochodnych fenotiazyny, jak również innych leków przeciwnadciśnieniowych może nasilać działanie obniżające ciśnienie tętnicze. Dawkowanie produktu Esmocard LYO należy zmniejszyć, aby uniknąć nieoczekiwanego niedociśnienia.

Leki sympatykomimetyczne mogą zmniejszać działanie beta-adrenolityków.

Leki zmniejszające wydzielanie katecholamin, np. rezerpina, mogą wykazywać działanie addytywne podczas jednoczesnego podawania z beta-adrenolitykami. Pacjentów leczonych jednocześnie produktem Esmocard LYO oraz lekiem zmniejszającym wydzielanie katecholamin należy ściśle monitorować czy nie wystąpi niedociśnie lub znaczna bradykardii, co może powodować zawroty głowy, omdlenie lub niedociśnienie ortostatyczne.

Jednoczesne stosowanie klonidyny i beta-adrenolityków zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego "z odbicia". Jeśli klonidyna jest stosowana jednoczesnie z nieselektywnymi beta-adrenolitykami, takimi jak propranolol, leczenie klonidyną należy kontynuować przez jakiś czas po zakończeniu leczenia beta-adrenolitykiem.

Dane z badania interakcji pomiędzy produktem Esmocard LYO i warfaryną wykazały, że jednoczesne podawanie produktu Esmocard LYO i warfaryny nie zmienia stężenia warfaryny w osoczu. Stężenia produktu Esmocard LYO były jednak wątpliwie większe podczas podawania z warfaryną.

Podczas jednoczesnego, dożylnego podawania digoksyny i produktu leczniczego Esmocard LYO zdrowym ochotnikom, wystąpiło 10-20% zwiększenie stężenia digoksyny we krwi w niektórych momentach. Skojarzenie glikozydów naparstnicy i produktu Esmocard LYO może wydłużać czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Digoksyna nie wpłynęła na farmakokinetykę produktu Esmocard LYO.

Nie zauważono wpływu na steżenie morfiny we krwi w badaniu intreakcji po dożylnym podaniu morfiny i produktu Esmocard LYO osobom zdrowym. Stężenie produktu Esmocard LYO we krwi w stanie równowagi dynamicznej zwiększyło się o 46% w obecności morfiny, ale żadne inne parametry farmakokinetyczne nie uległy zmianie.

U pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym badano wpływ produktu Esmocard LYO na czas trwania blokady nerwowo-mięśniowej wywołanej suksametoniowym chlorkiem. Produkt Esmocard LYO nie miał wpływu na czas rozpoczęcia blokady nerwowo-mięśniowej wywołanej przez suksametoniowy chlorek, ale czas trwania blokady nerwowo-mięśniowej został przedłużony z 5 minut do 8 minut.

Mimo że interakcje zaobserwowane w badaniach warfaryny, digoksyny, morfiny lub suksametoniowego chlorku nie mają istotnego znaczenia klinicznego, dawkę produktu Esmocard LYO należy zwiększać ostrożnie u pacjentów leczonych jednocześnie warfaryną, digoksyną, morfiną lub suksametoniowym chlorkiem.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosowania esmololu w czasie ciąży.

Nie ma wystarczających danych do ustalenia ewentualnych szkodliwych skutków stosowania esmololu w czasie ciąży. Jak dotąd nic nie wskazuje na zwiększone ryzyko wad rozwojowych u ludzi. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3.). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Na podstawie działania farmakologicznego, w późniejszym

okresie ciąży należy brać pod uwagę działania niepożądane na płód i noworodka (zwłaszcza hipoglikemia, niedociśnienie tętnicze i bradykardia).

Beta-adrenolityki zmniejszają krążenie w łożysku.

Jeśli leczenie esmololem uważa się za konieczne, należy monitorować maciczno-łożyskowy przepływ krwi i rozwój płodu. Należy również ściśle monitorować noworodka.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy esmolol przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania esmololu.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8    Działania niepożądane

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, dawkę esmololu można zmniejszyć lub produkt odstawić.

Działania niepożądane w większości przypadków były łagodne i przemijające. Najpoważniejszym działaniem niepożądanym jest niedociśnienie tętnicze.

W celu sklasyfikowania występowania działań niepożądanych zastosowano następującą terminologię:

Bardzo często (> 1/10)

Często (>1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu nerwowego

- Często: parestezje, zaburzenia uwagi, zawroty głowy1, senność, ból głowy

-    Niezbyt często: drgawki, omdlenie, zaburzenia smaku, zaburzenia mowy

Zaburzenia serca

- Niezbyt często: bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy

-    Bardzo rzadko: zahamowanie zatokowe, asystolia

Zaburzenia oka:

- Niezbyt często: zaburzenia widzenia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

- Niezbyt często: skurcz oskrzeli, świszczący oddech, duszność, niedrożność nosa, obrzęk płuc, rzężenia

Zaburzenia żołądka i jelit

- Często: nudności, wymioty

- Niezbyt często: niestrawność, zaparcie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

- Niezbyt często: zatrzymanie moczu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

- Bardzo często: obfite pocenie

- Niezbyt często: rumień2, przebarwienie skóry2,

-    Bardzo rzadko: martwica skóry z powodu wynaczynienia2

-    Nie znana: łuszczyca3

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

- Niezbyt często: ból mięśniowo-szkieletowy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

- Często: jadłowstręt

Zaburzenia naczyniowe

- Bardzo często: niedociśnienie

- Niezbyt często: niedokrwienie odwodowe, bladość, nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy)

- Bardzo rzadko: zakrzepowe zapalenie żył2

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

- Często: osłabienie, uczucie zmęczenia, reakcja w miejscu wstrzyknięcia, odczyn w miejscu infuzji, zapalenie w miejscu infuzji, stwardnienie w miejscu infuzji

- Niezbyt często: ból w klatce piersiowej, obrzęk2, ból2, pieczenie w miejscu infuzji, gorączka i dreszcze

Zaburzenia psychiczne

- Często: depresja, lęk, stan splątania, pobudzenie

- Niezbyt często: zaburzenia myślenia

1    Zawroty głowy i obfite pocenie mają związek z objawowym niedociśnieniem.

2    W związku z reakcjami w miejscu wstrzykniecia oraz infuzji.

3    Beta-adrenolityki, jako grupa leków mogą w niektórych przypadkach powodować łuszczycę lub nasilić jej objawy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {Ul. Ząbkowska 41, 03 736 Warszawa, Polska, tel. + 48 22 49 21 301}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Odnotowano przypadki znacznego, niezamierzonego przedawkowania esmololu. Niektóre z nich zakonczyły sie zgonem, a inne skutkowały trwałą niepełnosprawnością. Dawki podane w bolusie w zakresie od 625 mg do 2,5 g (12,5-50 mg / kg mc.) były śmiertelne.

Objawy

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: ciężkie niedociśnienie tętnicze, bradykardia zatokowa, blok przedsionkowo-komorowy, niewydolność serca, wstrząs kardiogenny, zatrzymanie akcji serca, skurcz oskrzeli, niewydolność oddechowa, utrata przytomności do śpiączki, drgawki, nudności, wymioty, hipoglikemia i hiperkaliemia.

Ze względu na krótki okres półtrwania z fazie eliminacji produktu ESMOCARD LYO (około 9 minut), pierwszym krokiem w leczeniu zatrucia jest zaprzestanie podawania produktu. Czas potrzebny do ustąpienia objawów przedawkowania zależy od ilości podanego produktu ESMOCARD LYO. Może być dłuższy niż 30 minut, obserwowane po zaprzestaniu podawania dawek terapeutycznych. Może być konieczne zastosowanie oddechu wspomaganego. Na podstawie obserwowanych objawów klinicznych, należy również rozważyć następujące postępowanie:

Bradykardia: należy podać dożylnie atropinę lub inny lek przeciwcholinergiczny. W przypadku bradykardii opornej na leczenie, konieczny może być stymulator serca.

Skurcz oskrzeli: Należy podać beta-2-sympatykomimetyki w nebulizacji. Jeśli takie postępowanie jest niewystarczające, należy rozważyć dożylne podanie beta-2-sympatykomimetyków lub aminofiliny.

Objawowe niedociśnienie tętnicze: należy podać dożylnie płyny i (lub) leki presyjne.

Depresja układu sercowo-naczyniowego lub wstrząs kardiogenny: można podać leki moczopędne lub sympatykomimetyki. Dawka sympatykomimetyków (w zależności od objawów: dobutamina, dopamina, noradrenalina, izoprenalina, itd.) zależy od wyniku leczenia.

W przypadku, gdy dalsze leczenie jest konieczne, można podać dożylnie następujące leki:

-    atropinę: 0,5 do 2 mg,

-    leki inotropowe,

-    jony wapnia.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: wybiórcze beta-adrenolityki;

Kod ATC: C07AB09

Esmolol jest kardioselektwynym lekiem blokującym receptory beta-adrenergiczne, podawanym pozajelitowo.

W dawkach terapeutycznych esmolol nie wykazuje istotnej wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA) i nie ma właściwości stabilizujących błonę (znieczulenie miejscowe).

Na podstawie właściwości farmakologicznych esmolol ma szybkie i krótkie działanie, jego dawka może być szybko dostosowana:

- Po podaniu dużej dawki początkowej stężenie w osoczu, w stanie równowagi dynamicznej uzyskuje się w ciągu 5 minut (bez dawki początkowej w ciągu 30 minut). Jednak działanie terapeutyczne jest osiągane szybciej, niż stałe stężenie w osoczu. Szybkość infuzji może być skorygowana w celu uzyskania pożądanego działania farmakologicznego.

Esmololu chlorowodorek wywołuje typowe dla beta-adrenolityków działanie hemodynamiczne i elektrofizjologiczne:

-    zwolnienie rytmu serca w czasie odpoczynku i wysiłku,

-    zwolnienie przyspieszonego przez izoprenalinę rytmu serca,

-    wydłużenie okresu refrakcji w węźle zatokowo-przedsionkowym,

-    wydłużenie przewodzenia przedsionkowo-komorowego,

-    wydłużenie przewodzenia przedsionkowo-komorowego w trakcie prawidłowego rytmu zatokowego i podczas stymulacji przedsionków bez opóźnienia w peczku Hisa-Purkinjego,

-    wydłużenie odstępu PQ, wywołanie bloku przedsionkowo-komorowego II stopnia,

-    wydłużenie czynnościowego okresu refrakcji przedsionków i komór,

-    ujemne działanie inotropowe ze zmniejszeniem frakcji wyrzutowej,

-    obniżenie ciśnienia tętniczego.

Stosowanie u dzieci

Przeprowadzono niekontrolowane badania farmakokinetyczne/ skuteczności z udziałem 26 dzieci w wieku od 2-16 lat z częstoskurczem nadkomorowym. Podano dawkę nasycającą 1000 mikrogramów/kg mc. esmololu, a następnie 300 mikrogramów/kg mc./min we infuzji ciągłej. Ustąpienie częstoskurczu nadkomorowego wystąpiło u 65 % pacjentów w ciągu 5 minut od rozpoczęcia podawania esmololu.

W randomizowanym, lecz niekontrolowanym badaniu porównującym dawki, skuteczność oceniano u 116 pacjentów w wieku od 1 tygodnia do 7 lat z nadciśnieniem tętniczym po korekcji koarktacji aorty. Pacjenci otrzymali w infuzji początkowej 125 mikrogramów/kg mc., 250 mikrogramów/kg mc., lub 500 mikrogramów/kg mc., następnie odpowiednio 125 mikrogramów/kg mc./min,

250 mikrogramów/kg mc./ min lub 500 mikrogramów/kg/ min w infuzji ciągłej. Nie obserwowano istotnych różnic w działaniu hipotensyjnym pomiędzy 3 grupami dawek. W sumie 54 % pacjentów wymagało leku innego niż esmolol do osiągnięcia zadowalającej kontroli ciśnienia tętniczego. Nie zaobserwowano widocznej różnicy pomiędzy różnymi grupami dawek.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Kinetyka esmololu jest liniowa u zdrowych osób dorosłych, stężenie w osoczu jest proporcjonalne do dawki. Jeśli nie jest stosowana dawka nasycająca, stężenie w stanie równowagi dynamicznej we krwi jest osiągane w ciągu 30 minut po podaniu dawek od 50 do 300 mikrogramów/kg mc./min.

Okres półtrwania w fazie dystrybucji esmololu chlorowodorku jest bardzo krótki, około 2 minut.

Objętość dystrybucji wynosi 3,4 l/kg mc.

Esmololu chlorowodorek jest metabolizowany przez esterazy do kwaśnych metabolitów (ASL-8123) i metanolu. Następuje to poprzez hydrolizę grupy estrowej przez esterazy w krwinkach czerwonych.

Metabolizm esmololu chlorowodorku nie zależy od dawki w zakresie 50 do 300 mikrogramów/kg mc./min.

Esmololu chlorowodorek w 55 % wiąże się z białkami ludzkiego osocza w porównaniu z 10 % kwaśnego metabolitu.

Okres półtrwania w fazie eliminacji po podaniu dożylnym wynosi około 9 minut.

Całkowity klirens wynosi 285 ml/kg mc./min; jest niezależny od krążenia w wątrobie lub innym narządzie. Esmololu chlorowodorek jest wydalany przez nerki, częściowo niezmieniony (mniej niż 2 % podanej dawki), częściowo w postaci kwaśnego metabolitu, który ma słabą (mniej niż 0,1 % esmololu) aktywność beta-adrenolityczną. Kwaśny metabolit wydalany jest z moczem, a jego okres półtrwania wynosi około 3,7 godziny.

Dzieci

Przeprowadzono badania farmakokinetyczne z udziałem 22 dzieci w wieku od 3-16 lat. Podano dawkę nasycającą 1000 mikrogramów/kg mc.esmololu, a następnie 300 mikrogramów/kg mc./min w infuzji ciągłej. Obserwowany średni całkowity klirens wynosił 119 ml/kg mc./min, średnia objętość dystrybucji 283 ml/kg oraz średni okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji 6,9 min, co wskazuje, że kinetyka esmolol u dzieci jest podobna jak u dorosłych. Jednak zaobserwowano dużą zmienność osobniczą.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach nie obserwowano działania teratogennego. U królików zaobserwowano toksyczny wpływ na zarodek (zwiększenie częstości resorpcji płodu), który był prawdopodobnie spowodowany przez esmolol. Działanie to obserwowano po dawkach co najmniej 10 razy większych niż dawka terapeutyczna. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu esmololu na płodność oraz w okresie okołoporodowym i poporodowym. Esmolol nie wykazywał działania mutagennego w kilku układowych badaniach in vitro oraz in vivo. Nie okreslono bezpieczeństwa esmololu w badaniach długoterminowych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi, poza wymienionymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

Warunki przechowywania (w czasie stosowania): 25 °C.

Otwarty, rozpuszczony i rozcieńczony produkt jest fizykochemicznie stabilny przez 24 godziny w temperaturze 25 °C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po otwarciu i rozcieńczeniu. W przypadku, jeśli tak się nie stanie, użytkownik jest odpowiedzialny za stosowanie i podanie. Prawidłowo czas ten nie może być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8 °C, chyba że otwarcie, rozpuszczenie i rozcieńczanie odbywało się w warunkach kontrolowanej i potwierdzonej jałowości.

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

Warunki przechowywania sporządzonego roztworu patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I, o pojemności 50 ml, z korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i nakładką typu „flip-off’, zawierająca 2500 mg proszku do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji.

Opakowanie zewnętrzne - pudełko tekturowe.

Wielkość opakowania: 1 fiolka w pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produktu leczniczego ESMOCARD LYO, 2500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji NIE WOLNO PODAWAĆ BEZ ROZPUSZCZENIA/ ROZCIEŃCZENIA.

Przed użyciem proszek należy rozpuścić/ rozcieńczyć. Proszek po rozpuszczeniu/ rozcieńczeniu może być podawany w dwóch różnych stężeniach, w dwóch różnych objętościach:

1. Proszek można podawać jako rozcieńczony roztwór do infuzji (10 mg/ml), podając objętość 250 ml w STANDARDOWEJ INFUZJI.

LUB

2. Proszek można podawać jako stężony roztwór do infuzji (50 mg/ml), podając objętość 50 ml za pomocą POMPY PERFUZYJNEJ/ MOTOPOMPY. Istnieje ograniczone doświadczenie kliniczne w zakresie stosowania tego większego stężenia. Produkt leczniczy o większym stężeniu należy podawać tylko przez dużą żyłę lub centralny cewnik za pomocą pompy perfuzyjnej (patrz punkt 4.4).

I. INSTRUKCJA UŻYCIA rozcieńczonego roztworu do infuzji (10 mg/ml) podawanego w STANDARDOWEJ INFUZJI:

Postać

Objętość

rozpuszczalnika, którą należy dodać

Końcowe stężenie roztworu po rozpuszczeniu/ rozcieńczeniu

Końcowa objętość roztworu po

rozpuszczeniu/

rozcieńczeniu

Podawanie

Esmolol 2500 mg proszek

Etap 1

Rozpuścić zawartość jednej fiolki w 50 ml jednego z poniżej wymieniowych rozpuszczalników.

Etap 2 Rozcieńczyć niezwłocznie rozpuszczoną zawartość fiolki (50 ml) do 250 ml w jednym z poniżej wymieniowych rozcieńczalników.

10 mg/ml

250 ml

Standardowa infuzja 250 ml objętości

II. INSTRUKCJA UŻYCIA stężonego roztworu do infuzji (50 mg/ml) podawanego za pomocą POMPY PERFUZYJNEJ/ MOTOPOMPY:

Postać

Objętość

rozpuszczalnika, którą należy dodać

Końcowe stężenie roztworu po rozpuszczeniu

Końcowa objetość roztworu po rozpuszczeniu

Podawanie

Esmolol 2500 mg proszek

Rekonstytucja jednej fiolki w ilości 50 ml jednego z poniżej wymieniowych roztworów.

Nie jest wymagane dalsze rozcieńczanie.

50 mg/ml

50 ml

Użyć pompy perfuzyjnej/ motopompy, która obsługuje strzykawki o pojemności 50 ml

Odpowiednie roztwory do rozpuszczania i rozcieńczania to:

NaCl 9 mg/ml (0,9%), roztwór

Glukoza 50 mg/ml (5 %), roztwór

Glukoza 50 mg/ml (5 %) w roztworze Ringera

Glukoza 50 mg/ml (5 %) w roztworze NaCl 9 mg/ml (0,9 %)

Glukoza 50 mg/ml (5 %) w roztworze Ringera z dodatkiem mleczanu Roztwór Ringera z dodatkiem mleczanu

Rozcieńczalnikami dla końcowego roztworu do infuzji są powszechnie używane płyny do podawania dożylnego, w opakowaniach szklanych jak również w butelkach PVC.

Liofilizowany proszek w kolorze białym do prawie białego rozpuści się całkowicie po dodaniu rozpuszczalnika.

Należy mieszać delikatnie, aż do uzyskania przejrzystego roztworu.

Roztwory po rozpuszczeniu należy obejrzeć czy nie zawierają cząstek stałych i przebarwień. Wolno

stosować tylko przejrzysty i bezbarwny roztwór.

Otwarty, rozpuszczony i rozcieńczony produkt jest fizykochemicznie stabilny przez 24 godziny w temperaturze 25 °C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast zużyć. W przypadku, gdy tak się nie stanie, użytkownik jest odpowiedzialny za stosowanie i podanie. Prawidłowo czas ten nie może być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8 °C, chyba że otwarcie, rozpuszczenie/rozcieńczenie odbywało się w warunkach kontrolowanej i potwierdzonej jałowości.

Jakikolwiek niewykorzystany roztwór i pojemniki należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH

Wintergasse 85/1B A-3002 Purkersdorf

Austria

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17973

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

28/03/2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16

Esmocard Lyo