+ iMeds.pl

Esomeprazole hospira 40 mgUlotka Esomeprazole hospira

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Esomeprazole Hospira,

40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

Esomeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Esomeprazole Hospira i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esomeprazole Hospira

3.    Jak stosować Esomeprazole Hospira

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Esomeprazole Hospira

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Esomeprazole Hospira i w jakim celu się go stosuje

Esomeprazole Hospira zawiera substancję czynną o nazwie esomeprazol. Należy on do grupy leków,

zwanych inhibitorami pompy protonowej. Leki te zmniejszają wytwarzanie kwasu solnego w żołądku.

Esomeprazole Hospira stosuje się w krótkotrwałym leczeniu niektórych schorzeń u pacjentów, którzy

nie mogą przyjmować leku doustnie. Lek stosowany jest w leczeniu:

•    Choroby refluksowej przełyku (ang. GORD - gastro-oesophageal reflux disease) u dorosłych, młodzieży i dzieci. Jest to stan, w którym kwas solny z żołądka cofa się do przełyku (odcinka przewodu pokarmowego, łączącego gardło z żołądkiem), powodując ból, zapalenie i zgagę;

•    Wrzodów żołądka, spowodowanych przez leki zwane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u dorosłych. Esomeprazole Hospira może być również stosowany w celu zapobiegania powstawaniu wrzodów żołądka i dwunastnicy u pacjentów przyjmujących NLPZ;

•    W zapobieganiu nawrotu krwawienia u dorosłych po leczeniu endoskopowym silnego krwawienia z wrzodów żołądka i dwunastnicy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esomeprazole Hospira

Kiedy nie stosować leku Esomeprazole Hospira

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na esomeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, omeprazol);

•    Jeśli pacjent przyjmuje nelfinawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Nie wolno stosować esomeprazolu, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta.

W razie wątpliwości należy przed podaniem leku poradzić się lekarza lub pielęgniarki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed otrzymaniem leku należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

•    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

•    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Esomeprazole Hospira może maskować objawy innych chorób. Dlatego, jeśli przed lub po podaniu leku Esomeprazole Hospira wystąpi u pacjenta którykolwiek z wymienionych objawów, należy zwrócić się bezpośrednio do lekarza:

•    Niezamierzone zmniejszenie masy ciała lub problemy z połykaniem.

•    Ból żołądka lub niestrawność.

•    Wymioty treścią pokarmową lub krwią.

•    Smoliste stolce (obecność krwi w kale).

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej, takich jak esomeprazol, zwłaszcza dłużej niż rok, może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa. Jeśli u pacjenta stwierdzono osteoporozę lub przyjmuje on kortykosteroidy (które mogą zwiększyć ryzyko rozwoju osteoporozy), należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Esomeprazole Hospira a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Esomeprazol może wpływać na działanie niektórych leków, a niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie esomeprazolu.

Nie wolno stosować esomeprazolu, jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

•    Atanazawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

•    Ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych).

•    Erlotynib (lek stosowany w leczeniu raka).

•    Cytalopram, imipramina lub klomipramina (leki stosowane w leczeniu depresji).

•    Diazepam (lek stosowany w leczeniu lęku, w celu rozluźnienia mięśni lub leczeniu padaczki)

•    Fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki). Jeśli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz będzie kontrolował stan pacjenta, zwłaszcza podczas rozpoczynania i zakończenia stosowania esomeprazolu.

•    Leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi, takie jak warfaryna. Lekarz będzie kontrolował stan pacjenta, zwłaszcza podczas rozpoczynania i zakończenia stosowania esomeprazolu.

•    Cilostazol (lek stosowany w leczeniu chromania przestankowego - bólu nóg podczas chodzenia na skutek niedostatecznego ukrwienia).

•    Cyzapryd (lek stosowany w leczeniu niestrawności i zgagi).

•    Klopidogrel (lek stosowany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów).

•    Digoksyna (lek stosowany w chorobach serca).

•    Metotreksat (lek stosowany w dużych dawkach do chemioterapii w leczeniu raka) - jeśli pacjent otrzymuje duże dawki metotreksatu, lekarz może czasowo przerwać stosowanie esomeprazolu.

•    Takrolimus (lek stosowany po przeszczepieniu narządów).

•    Ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy).

•    Ziele dziurawca (Hypericumperforatum) (stosowane w leczeniu depresji).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zadecyduje, czy Esomeprazole Hospira można podawać pacjentce w tym czasie.

Nie wiadomo, czy esomeprazol przenika do mleka kobiecego, dlatego nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby Esomeprazole Hospira wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Esomeprazole Hospira zawiera sód

Jedna fiolka leku zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg), to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować Esomeprazole Hospira

Esomeprazole Hospira można stosować u dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do 18 lat oraz u dorosłych, w tym u osób w podeszłym wieku.

Podawanie leku Esomeprazole Hospira

Dorośli

   Esomeprazole Hospira podawany jest przez lekarza, który decyduje o ilości leku potrzebnej dla danego pacjenta.

•    Zwykle stosuje się dawkę 20 mg lub 40 mg raz na dobę.

•    U pacjentów z chorobą refluksową przełyku i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby maksymalna dawka wynosi 20 mg na dobę.

•    Lek będzie podawany pacjentowi w postaci wstrzyknięcia lub wlewu do jednej z żył. Zabieg ten będzie trwał do 30 minut.

•    W zapobieganiu ponownemu krwawieniu z wrzodów żołądka lub dwunastnicy zwykle stosuje się dawkę 80 mg we wlewie dożylnym trwającym 30 minut, po którym przez 3 dni podaje się lek w ciągłym wlewie z szybkością 8 mg na godzinę. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby wystarczające może być podanie leku w ciągłym wlewie z szybkością 4 mg na godzinę, przez 3 dni.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

•    Esomeprazole Hospira podawany jest przez lekarza, który decyduje o ilości leku potrzebnej dla danego pacjenta.

• U dzieci w wieku od 1 roku życia do 11 lat zwykle stosuje się 10 mg lub 20 mg raz na dobę.

• U dzieci w wieku od 12 do 18 lat zwykle stosuje się 20 mg lub 40 mg raz na dobę.

•    Lek będzie podawany do żyły we wstrzyknięciu lub infuzji. Zabieg ten będzie trwał do 30 minut.

Podanie większej niż zalecana dawki leku Esomeprazole Hospira

Jeśli pacjent przypuszcza, że otrzymał zbyt dużo esomeprazolu, powinien zwrócić się bezpośrednio do lekarza.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z wymienionych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Esomeprazole Hospira i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    Nagły, świszczący oddech, obrzęk warg, języka i gardła lub obrzęki ciała, wysypka, omdlenie lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna).

•    Zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem skóry. Mogą również występować pęcherze i krwawienie w obrębie warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych. Mogą to być objawy zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka.

•    Zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu i uczucie zmęczenia, które mogą być objawami zaburzenia czynności wątroby.

Te działania niepożądane są rzadkie i występują u mniej, niż 1 na 1000 osób.

Inne możliwe działania niepożądane

Często (mogą występować do 1 na 10 osób)

•    Ból głowy.

•    Objawy ze strony żołądka lub jelit: biegunka, ból żołądka, zaparcie, wiatry (wzdęcia).

•    Mdłości (nudności) lub wymioty.

•    Reakcje w miej scu podania.

Niezbyt często (mogą występować do 1 na 100 osób)

•    Obrzęk stóp i okolic kostek.

•    Zaburzenia snu (bezsenność).

•    Zawroty głowy, uczucie mrowienia, jak „kłucie szpilkami i igłami”, uczucie senności.

•    Uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).

•    Zaburzenia widzenia, takie j ak niewyraźne widzenie.

•    Suchość w j amie ustnej.

•    Zmiany w badaniach krwi, oceniających czynność wątroby.

•    Wysypka, grudkowata wysypka (pokrzywka), świąd.

•    Złamanie kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (jeśli lek Esomeprazole Hospira stosowany jest w dużych dawkach lub przez długi czas).

Rzadko (mogą występować do 1 na 1000 osób)

•    Zaburzenia krwi, jak zmniejszenie liczby krwinek białych lub płytek krwi, co może powodować osłabienie, powstawanie siniaków lub większą skłonność do zakażeń.

•    Zmniejszenie stężenia sodu we krwi, co może powodować osłabienie, wymioty i kurcze.

•    Pobudzenie, splątanie lub depresja.

•    Zaburzenia smaku.

•    Nagły, świszczący oddech lub skrócenie oddechu (skurcz oskrzeli).

•    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.

•    Zakażenie przewodu pokarmowego, zwane „pleśniawkami”, spowodowane przez grzyby.

•    Zaburzenia czynności wątroby, w tym żółtaczka powodująca zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie.

•    Łysienie.

•    Wysypka po ekspozycji skóry na światło słoneczne.

•    Bóle stawów lub mięśni.

•    Ogólne złe samopoczucie i brak energii.

•    Zwiększone pocenie się.

Bardzo rzadko (mogą występować do 1 na 10 000 osób)

•    Zmiany liczby komórek krwi, w tym agranulocytoza (brak krwinek białych).

•    Agresja.

•    Widzenie, odczuwanie lub słyszenie nieistniejących rzeczy (omamy).

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu.

•    Nagły początek ciężkiej wysypki lub powstawania pęcherzy na skórze lub złuszczania skóry. Mogą temu towarzyszyć wysoka gorączka oraz bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna - rozpływna martwica naskórka).

•    Osłabienie mięśni.

•    Ciężkie zaburzenia czynności nerek.

• Powiększenie piersi u mężczyzn.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Jeśli pacjent otrzymuje esomeprazol dłużej, niż przez trzy miesiące, istnieje możliwość zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się uczuciem zmęczenia, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy lub przyspieszoną czynnością serca. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Małe stężenie magnezu może również prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne wykonywanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

•    Zapalenie jelita (prowadzące do biegunki).

Esomeprazol może bardzo rzadko zmniejszać liczbę białych krwinek, co może prowadzić do spadku odporności. Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi o wystąpieniu zakażenia z gorączką i poważnym pogorszeniem ogólnego samopoczucia lub o gorączce z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból w obrębie szyi, gardła lub jamy ustnej, lub trudności w oddawaniu moczu. Lekarz zleci badania krwi w celu wykluczenia zmniejszenia liczby krwinek białych (agranulocytozy). Ważne, aby powiedzieć lekarzowi o stosowaniu w tym czasie leku Esomeprazole Hospira.

Pacjent nie powinien martwić się listą możliwych działań niepożądanych. Możliwe, że u pacjenta nie wystąpi żadne z nich. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Esomeprazole Hospira

•    Lekarz i farmaceuta są odpowiedzialni za prawidłowe przechowywanie, zastosowanie i usuwanie leku Esomeprazole Hospira.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki

i pudełku po „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

•    Fiolkę przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po odtworzeniu roztworu

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną gotowego roztworu przez 12 godzin w temperaturze 30°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. W przeciwnym razie za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Nie stosować tego leku, jeśli w roztworze przygotowanym do podania widoczne są cząstki stałe lub zmiana jego barwy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Esomeprazole Hospira

Substancją czynną leku jest esomeprazol sodowy. Każda fiolka zawiera 42,5 mg esomeprazolu sodowego, co odpowiada 40 mg esomeprazolu.

Pozostałe składniki to: disodu edetynian i sodu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Jak wygląda Esomeprazole Hospira i co zawiera opakowanie

Esomeprazole Hospira występuje w postaci białego lub prawie białego krążka lub proszku. Dostarczany jest w szklanych fiolkach. Przed podaniem z proszku zostanie przygotowany roztwór.

Wielkość opakowań: 1 fiolka, 1 x 5 fiolek, 1 x 10 fiolek, 1 x 25 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Hospira UK Limited Queensway, Royal Leamington Spa Warwickshire, CV31 3RW Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Islandia


Esomeprazol Hospira 40 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung

Esomeprazole Hospira 40 mg, Poeder voor oplossing voor injectie/infusie E30Menpa3on Xocnnpa

Esomeprazol Hospira 40 mg EoopsnpaZókp, KÓvrg yra svsorpo Sráknpa p

yra Sráknpa npog sK^uop

Esomeprazol Hospira

Esomeprazole Hospira

Esomeprazol Hospira

Esoméprazole Hospira 40 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion

Esomeprazole /Hospira 40 mg Kóvrg yra svsorpo Sráknpa/Sráknpa yra sy%uon

Esomeprazol Hospira 40 mg Polvo para solución inyectable y para perfusión EFG

Esomeprazole Hospira 40 mg, Poeder voor oplossing voor injectie/infusie Esomeprazol Hospira 40 mg Stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn

Esomeprazole 40 mg Powder for Solution for Injection/Infusion Esomeprazole Hospira 40 mg milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui Esomeprazole Hospira 40 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion

Irlandia

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Republika Czeska

Republika Słowacka

Rumunia

Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania Włochy


Esomeprazole Hospira 40 mg pulveris injektiju/infuziju škiduma pagatavošanai

Esomeprazole 40 mg Powder for Solution for Injection/Infusion Esomeprazol Hospira 40 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung

Esomeprazol Hospira 40 mg Pulver til injeksjons-/iniusjonsv$ske, oppl0sning

Esomeprazole Hospira

Esomeprazol Hospira 40 mg pó para solu^äo injectável ou para perfUsäo Esomeprazol Hospira 40 mg prášek pro injekční/infuzní roztok Esomeprazole Hospira 40 mg Prášok na injekčný/infuzny roztok Esomeprazol Hospira 40 mg Pulbere pentru soluxe injectabilä/perfuzabilä Esomeprazol Hospira 40 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje Esomeprazol Hospira 40 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Esomeprazole Hospira 40mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz Esomeprazole 40 mg Powder for Solution for Injection/Infusion Esomeprazolo Hospira Polvere per soluzione iniettabile/infusione

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Esomeprazole Hospira,

40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

Esomeprazolum

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Esomeprazole Hospira, zawiera 42,5 mg esomeprazolu sodowego, co odpowiada 40 mg esomeprazolu. Każda fiolka zawiera także disodu edetynian i sodu wodorotlenek (<1 mmol sodu).

Fiolki przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego zastosowania.

Jeżeli nie jest konieczne podanie całej, odtworzonej zawartości fiolki w pojedynczej dawce, resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć. Dalsze informacje, dotyczące zalecanych dawek i warunków przechowywania, patrz odpowiednio punkty 3 i 5.

Przygotowanie i podawanie odtworzonego roztworu

W celu rekonstytucji roztworu należy usunąć plastikowy, kolorowy kapsel z górnej części fiolki zawierającej lek Esomeprazole Hospira i przebić korek w środku zaznaczonego koła, utrzymując igłę pionowo, w celu prawidłowego wprowadzenia jej przez korek.

Roztwór po rekonstytucji przeznaczony do wstrzyknięcia lub infuzji powinien być przezroczysty i bezbarwny lub lekko żółty. Roztwór należy przed podaniem obejrzeć, czy nie zawiera widocznych cząstek stałych i czy nie zmienił barwy. Można stosować jedynie przejrzysty roztwór.

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną gotowego roztworu przez 12 godzin w temperaturze 30°C. Jednakże, z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. W przeciwnym razie za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Wstrzyknięcie produktu Esomeprazole Hospira

Przygotowanie roztworu do wstrzykiwań

Wstrzykniecie 40 mg

Przygotowanie roztworu do wstrzykiwań o stężeniu 8 mg/ml: przygotować roztwór, dodając do fiolki z 40 mg esomeprazolu 5 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu do podawania dożylnego.

Przygotowany roztwór należy podać we wstrzyknięciu dożylnym, trwającym co najmniej 3 minuty.

Dalsze informacje dotyczące podawania, patrz punkt 4.2 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Przygotowanie roztworu do infuzji

Infuzja 40 mg

Rozpuścić zawartość jednej fiolki z 40 mg esomeprazolu w 100 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu do podawania dożylnego.

Infuzja 80 mg

Rozpuścić zawartość dwóch fiolek esomeprazolu po 40 mg w 100 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu do podawania dożylnego.

Dalsze informacje dotyczące podawania, patrz punkt 4.2 Charakterystyki Produktu Leczniczego. Usuwanie

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

8

Esomeprazole Hospira

Charakterystyka Esomeprazole hospira

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Esomeprazole Hospira, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 42,5 mg esomeprazolu sodowego, co odpowiada 40 mg esomeprazolu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda fiolka zawiera mniej, niż 1 mmol sodu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji. Biały lub prawie biały krążek/proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dorośli

Esomeprazol w postaci roztworu do wstrzykiwań lub infuzji jest wskazany do:

Dorośli

•    hamowania wydzielania kwasu solnego w żołądku, gdy podanie doustne jest niemożliwe, w przypadku:

-    choroby refluksowej przełyku (ang. gastro-oesophageal reflux disease - GORD) u pacjentów z zapaleniem przełyku i (lub) ciężkimi objawami refluksu,

-    gojenia wrzodów żołądka związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),

-    zapobiegania chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, związanej ze stosowaniem NLPZ, u pacjentów z ryzykiem jej wystąpienia;

•    zapobiegania nawrotom krwawienia po leczeniu endoskopowym z powodu silnego krwawienia z wrzodu żołądka lub dwunastnicy.

Dzieci i młodzież w wieku od 1 roku życia do 18 lat

   hamowania wydzielania kwasu solnego w żołądku, gdy podanie doustne jest niemożliwe, w sytuacjach takich jak:

-    choroba refluksowa przełyku (ang. gastro-oesophageal reflux disease, GORD) u pacjentów z nadżerkami w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku i (lub) ciężkimi objawami refluksu

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dorośli

Hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku, gdy podanie doustne jest niemożliwe

U pacjentów, którzy nie mogą przyjmować leku doustnie, można stosować leczenie pozajelitowe w dawce 20 do 40 mg raz na dobę. U pacjentów z refluksowym zapaleniem przełyku należy stosować dawkę 40 mg raz na dobę. Pacjentom leczonym z powodu objawów choroby refluksowej przełyku należy podawać 20 mg raz na dobę.

W gojeniu wrzodów żołądka, związanych z leczeniem NLPZ, zazwyczaj stosowaną dawką jest 20 mg raz na dobę. W zapobieganiu wrzodom trawiennym związanym z leczeniem NLPZ u pacjentów z grup ryzyka należy stosować dawkę 20 mg raz na dobę.

Leczenie dożylne trwa zazwyczaj krótko i należy je możliwie szybko zmienić na leczenie doustne.

Zapobieganie nawrotom krwawienia z wrzodu żołądka lub dwunastnicy

Po leczeniu endoskopowym silnego krwawienia z wrzodu żołądka lub dwunastnicy, należy podać 80 mg esomeprazolu w infuzji trwającej 30 minut, a następnie prowadzić ciągłą infuzję przez 3 dni (72 godziny) w dawce 8 mg/godzinę.

Po leczeniu dożylnym należy kontynuować leczenie doustnymi produktami, hamującymi wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Sposób podawania

Instrukcja przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Wstrzyknięcie Dawka 40 mg

5 ml przygotowanego roztworu (8 mg/ml) należy podać we wstrzyknięciu dożylnym, trwającym co najmniej 3 minuty.

Dawka 20 mg

2,5 ml lub połowę przygotowanego roztworu (8 mg/ml) należy podać we wstrzyknięciu dożylnym, trwającym co najmniej 3 minuty. Niezużyty roztwór należy usunąć.

Infuzja

Dawka 40 mg

Przygotowany roztwór należy podać w infuzji dożylnej, trwającej 10 do 30 minut.

Dawka 20 mg

Połowę przygotowanego roztworu należy podać w infuzji dożylnej, trwającej 10 do 30 minut. Niezużyty roztwór należy usunąć.

Dawka 80 mg podana w krótkotrwałym wlewie

Przygotowany roztwór należy podać w ciągłej infuzji dożylnej, trwającej 30 minut.

Dawka 8 mg/godzinę

Przygotowany roztwór należy podać w ciągłej infuzji dożylnej trwającej 71,5 godziny (obliczona szybkość infuzji 8 mg/godzine. Patrz punkt 6.3 Okres ważności po rekonstytucji).

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki produktu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Ze względu na ograniczone dane, dotyczące stosowania produktu u pacjentów z cieżką niewydolnością nerek należy zachować ostrożność podczas leczenia tych pacjentów (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Choroba refluksowa przełyku (ang. GORD): Nie ma konieczności dostosowania dawki produktu leczniczego u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 20 mg (patrz punkt 5.2).

Krwawienie z wrzodu: U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby dostosowanie dawki nie jest wymagane. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, po podaniu 80 mg esomeprazolu w postaci bolusa, wystarczające może być podawanie w dawce 4 mg/godzinę w ciągłej infuzji dożylnej przez 71,5 godziny (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku dostosowanie dawki nie jest wymagane.

Dzieci i młodzież Dawkowanie

Dzieci i młodzież w wieku od 1 roku życia do 18 lat

Hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku, gdy podanie doustne jest niemożliwe

U pacjentów, którzy nie mogą przyjmować leku doustnie, pozajelitowe podawanie produktu leczniczego raz na dobę może stanowić część pełnego cyklu leczenia choroby refluksowej przełyku (patrz dawki w poniższej tabeli).

Leczenie dożylne powinno zazwyczaj trwać krótko i należy je zmienić na leczenie doustne tak szybko, jak to możliwe.

Zalecane dawki dożylne esomeprazolu

Grupa wiekowa

Leczenie nadżerek w przebiegu refluksowego

Leczenie objawów

zapalenia przełyku

GORD

1-11 lat

Masa ciała < 20 kg: 10 mg raz na dobę

10 mg raz na dobę

Masa ciała > 20 kg: 10 mg lub 20 mg raz na dobę

12-18 lat

40 mg raz na dobę

20 mg raz na dobę

Sposób podawania

Instrukcja przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Wstrzyknięcie Dawka 40 mg

5 ml przygotowanego roztworu (8 mg/ml) należy podać we wstrzyknięciu dożylnym, trwającym co najmniej 3 minuty.

Dawka 20 mg

2,5 ml lub połowę przygotowanego roztworu (8 mg/ml) należy podać we wstrzyknięciu dożylnym, trwającym co najmniej 3 minuty. Niezużyty roztwór należy usunąć.

Dawka 10 mg

1,25 ml przygotowanego roztworu (8 mg/ml) należy podać we wstrzyknięciu dożylnym, trwającym co najmniej 3 minuty. Niezużyty roztwór należy usunąć.

Infuzja

Dawka 40 mg

Przygotowany roztwór należy podać w infuzji dożylnej, trwającej 10 do 30 minut.

Dawka 20 mg

Połowę przygotowanego roztworu należy podać w infuzji dożylnej, trwającej 10 do 30 minut. Niezużyty roztwór należy wyrzucić.

Dawka 10 mg

Jedną czwartą przygotowanego roztworu należy podać w infuzji dożylnej, trwającej 10 do 30 minut. Niezużyty roztwór należy wyrzucić.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną esomeprazol, inne pochodne benzoimidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

Esomeprazolu nie należy podawać jednocześnie z nelfinawirem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów (np. znacznego, niezamierzonego zmniejszenia masy ciała, nawracających wymiotów, trudności w przełykaniu, krwawych wymiotów lub smolistych stolców) oraz w przypadku podejrzenia lub rozpoznania wrzodu żołądka, należy wykluczyć nowotworowe podłoże choroby, gdyż leczenie esomeprazolem może łagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie.

Leczenie inhibitorami pompy protonowej może nieznacznie zwiększać ryzyko zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami z rodzaju Salmonella i Campylobacter (patrz punkt 5.1).

Nie zaleca się jednoczesnego podawania esomeprazolu z atazanawirem (patrz punkt 4.5). Jeśli jednoczesne podanie atazanawiru i inhibitora pompy protonowej zostanie uznane za konieczne, zaleca się ścisłe monitorowanie stanu klinicznego pacjenta oraz zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg z rytonawirem w dawce 100 mg. Nie należy stosować dawki większej niż 20 mg esomeprazolu.

Esomeprazol, podobnie jak wszystkie inne produkty lecznicze, hamujące wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) na hipo- lub achlorhydrii. Należy mieć to na uwadze w trakcie długotrwałego leczenia esomeprazolem pacjentów z niedoborem witaminy B12 lub z czynnikami ryzyka dla zmniejszonego wchłaniania witaminy B12

Esomeprazol jest inhibitorem CYP2C19. Na początku leczenia esomeprazolem lub po jego zakończeniu należy rozważyć możliwość wystąpienia interakcji z lekami metabolizowanymi przez CYP2C19. Obserwowano interakcję pomiędzy klopidogrelem a omeprazolem (patrz punkt 4.5). Nie ustalono znaczenia klinicznego tej interakcji. Dla zachowania ostrożności, nie zaleca się jednoczesnego stosowania esomeprazolu i klopidogrelu.

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej, takimi jak esomeprazol, przez co najmniej trzy miesiące oraz w większości przypadków przez rok, notowano ciężką hipomagnezemię. Mogą występować ciężkie objawy hipomagnezemii, takie jak uczucie zmęczenia, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu serca, jednakże mogą one rozpocząć się niepostrzeżenie i pozostać niezauważone. U większości pacjentów hipomagnezemia wyrównywała się po podaniu magnezu i odstawieniu inhibitora pompy protonowej.

U pacjentów, u których przewiduje się długotrwałe leczenie lub którzy otrzymują inhibitory pompy protonowej jednocześnie z digoksyną bądź lekami powodującymi hipomagnezemię (np. lekami moczopędnymi), lekarz powinien rozważyć oznaczenie stężenia magnezu przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem pompy protonowej, a następnie okresowo w trakcie leczenia.

Inhibitory pompy protonowej, zwłaszcza stosowane w dużych dawkach i przez długi czas (ponad 1 rok) mogą umiarkowanie zwiększyć ryzyko złamania kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa, głównie u osób w podeszłym wieku lub osób z innymi znanymi czynnikami ryzyka. Badania obserwacyjne wskazują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększyć ogólne ryzyko złamań o 10-40%. Przyczyną tego wzrostu mogą być w niektórych przypadkach inne czynniki ryzyka. Pacjentom zagrożonym osteoporozą należy zapewnić opiekę zgodnie z aktualnymi wytycznymi klinicznymi, a także podawać odpowiednie ilości witaminy D i wapnia.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Zwiększone stężenie chromograniny A (CgA) może zakłócać wyniki badań w kierunku guzów neuroendokrynnych. W celu uniknięcia tego działania, leczenie esomeprazolem należy tymczasowo przerwać na co najmniej pięć dni przed oznaczeniem CgA.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w każdej fiolce, to znaczy, że praktycznie nie zawiera sodu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Wpływ esomeprazolu na właściwości farmakokinetyczne innych produktów leczniczych

Produkty lecznicze, których wchłanianie jest zależne odpH

Hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku podczas leczenia esomeprazolem i innymi inhibitorami pompy protonowej może powodować zmniejszenie lub zwiększenie wchłaniania produktów leczniczych, których wchłanianie zależy od pH soku żołądkowego. Podobnie jak podczas stosowania innych produktów leczniczych, zmniejszających kwaśność soku żołądkowego, leczenie esomeprazolem może zmniejszać wchłanianie takich produktów leczniczych, jak ketokonazol, itrakonazol i erlotynib oraz zwiększać wchłanianie digoksyny. Jednoczesne stosowanie omeprazolu (w dawce 20 mg na dobę) i digoksyny u zdrowych ochotników powodowało zwiększenie biodostępności digoksyny o 10% (do 30% u dwóch spośród dziesięciu osób). Rzadko zgłaszano objawy toksyczności spowodowane przez digoksynę. Jednakże, należy zachować ostrożność podczas stosowania omeprazolu w dużych dawkach u osób w podeszłym wieku. Zaleca się zwiększenie kontroli działania digoksyny u tych pacjentów.

Istnieją doniesienia o interakcji omeprazolu z niektórymi inhibitorami proteaz. Znaczenie kliniczne i mechanizm tych interakcji nie zawsze jest znany. Zwiększone pH soku żołądkowego podczas leczenia omeprazolem może zmieniać wchłanianie inhibitorów proteaz. Innym możliwym mechanizmem interakcji może być hamowanie aktywności izoenzymu CYP2C19. Obserwowano zmniejszone stężenia atazanawiru oraz nelfinawiru w surowicy podczas jednoczesnego stosowania z omeprazolem. Skojarzone stosowanie tych leków nie jest zalecane. Jednoczesne podawanie omeprazolu (40 mg raz na dobę) i atazanawiru (300 mg) z rytonawirem (100 mg) zdrowym ochotnikom powodowało znaczne zmniejszenie ekspozycji na atazanawir (zmniejszenie wartości AUC, Cmax i Cmin o około 75%). Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie kompensowało wpływu omeprazolu na wielkość ekspozycji na atazanawir. Jednoczesne podawanie omeprazolu (20 mg raz na dobę) z 400 mg atazanawiru/100 mg rytonawiru zdrowym ochotnikom powodowało zmniejszenie ekspozycji na atazanawir o około 30% w porównaniu z ekspozycją obserwowaną po podaniu 300 mg atazanawiru/100 mg rytonawiru raz na dobę bez omeprazolu. Omeprazol (40 mg raz na dobę) zmniejszał o 36-39% średnie wartości AUC, Cmax i Cmin jednocześnie stosowanego nelfinawiru i o 75-92% średnie wartości tych parametrów dla jego czynnego farmakologicznie metabolitu M8.

Podczas skojarzonego stosowania omeprazolu (40 mg raz na dobę) z sakwinawirem (razem z rytonawirem) opisywano zwiększenie stężenia sakwinawiru w surowicy o 80-100%. Leczenie omeprazolem (20 mg raz na dobę) nie wpływało na ekspozycję na darunawir (razem z rytonawirem) i amprenawir (razem z rytonawirem). Leczenie esomeprazolem (20 mg raz na dobę) nie wpływało na ekspozycję na amprenawir (razem z rytonawirem lub bez niego). Leczenie omeprazolem (40 mg raz na dobę) nie wpływało na ekspozycję na lopinawir (razem z rytonawirem). Ze względu na zbliżone działanie farmakodynamiczne i właściwości farmakokinetyczne omeprazolu i esomeprazolu nie zaleca się skojarzonego stosowania esomeprazolu z atazanawirem, a jednoczesne podawanie esomeprazolu i nelfinawiru jest przeciwwskazane.

Leki metabolizowane przez CYP2C19

Esomeprazol hamuje aktywność CYP2C19, głównego odpowiedzialnego za jego metabolizm. Z tego względu stosowanie esomeprazolu w skojarzeniu z innymi lekami metabolizowanymi przez CYP2C19, takimi jak: diazepam, cytalopram, imipramina, klomipramina, fenytoina itp., może prowadzić do zwiększenia stężenia tych leków w osoczu i konieczności zmniejszenia ich dawki. Jednoczesne doustne podanie esomeprazolu w dawce 30 mg powodowało zmniejszenie o 45% klirensu diazepamu (substratu CYP2C19). U pacjentów z padaczką jednoczesne podanie esomeprazolu w dawce 40 mg powodowało zwiększenie o 13% minimalnych stężeń fenytoiny w osoczu. Podczas rozpoczynania lub zakończenia leczenia esomeprazolem zaleca się kontrolowanie stężeń fenytoiny w osoczu. Omeprazol (40 mg raz na dobę) zwiększał wartości Cmax i AUC worykonazolu (substratu CYP2C19) odpowiednio o 15% i 41%.

W badaniu klinicznym wykazano, że podczas podawania esomeprazolu w dawce 40 mg pacjentom leczonym warfaryną czas krzepnięcia znajdował się w dopuszczalnych granicach. Jednak po wprowadzeniu produktu do obrotu opisano pojedyncze przypadki istotnego klinicznie zwiększenia wartości INR podczas leczenia skojarzonego. Podczas rozpoczynania lub zakończenia podawania esomeprazolu pacjentom leczonym warfaryną lub innymi pochodnymi kumaryny zaleca się kontrolowanie wskaźnika INR.

Omeprazol i esomeprazol są inhibitorami izoenzymu CYP2C19. W krzyżowym badaniu u zdrowych ochotników omeprazol w dawce 40 mg zwiększał wartość Cmax i AUC cylostazolu odpowiednio o 18% i 26%, a jednego z jego czynnych metabolitów o 29% i 69%.

U zdrowych ochotników jednoczesne doustne podanie esomeprazolu w dawce 40 mg i cyzaprydu powodowało zwiększenie o 32% pola pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) i wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji (t1/2) o 31%, bez znaczącego zwiększenia w osoczu maksymalnych stężeń cyzaprydu. Nieznaczne wydłużenie odstępu QTc, które obserwowano po podaniu samego cyzaprydu, nie zwiększało się po podaniu cyzaprydu w skojarzeniu z esomeprazolem. Wykazano, że esomeprazol nie ma klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę amoksycyliny ani chinidyny.

Nie przeprowadzono badań in vivo z zastosowaniem esomeprazolu podawanego dożylnie w dużych dawkach (80 mg + 8 mg/godzinę). Przy takim schemacie dawkowania wpływ esomeprazolu na leki metabolizowane z udziałem izoenzymu CYP2C19 może być większy, dlatego należy uważnie kontrolować, czy podczas trzydniowego leczenia dożylnego nie występują u pacjentów działania niepożądane.

W klinicznym badaniu skrzyżowanym klopidogrel (dawka nasycająca 300 mg, a następnie 75 mg/dobę) podawano w monoterapii oraz w skojarzeniu z omeprazolem (80 mg jednocześnie z klopidogrelem) przez 5 dni. Gdy klopidogrel i omeprazol podawane były jednocześnie, ekspozycja na czynny metabolit klopidogrelu zmniejszyła się o 46% (dzień 1.) i o 42% (dzień 5.). Zmniejszyło się również średnie zahamowanie agregacji płytek krwi (ang. inhibition of platelet aggregation, IPA)

0    47% (24 godziny) i o 30% (dzień 5.). Inne badanie wykazało, że stosowanie klopidogrelu

1    omeprazolu w różnym czasie nie zapobiega interakcji między oboma lekami, spowodowanej prawdopodobnie hamowaniem aktywności CYP2C19 przez omeprazol. Na podstawie badań obserwacyjnych i klinicznych nie wysnuto jednoznacznych wniosków dotyczących klinicznych skutków tej farmakokinetyczno/farmakodynamicznej interakcji w odniesieniu do występowania znaczących zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Mechanizm nieznany

Opisywano zwiększenie stężenia takrolimusu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania z ezomeprazolem.

Istnieją doniesienia o zwiększeniu stężenia metotreksatu po jednoczesnym podaniu z inhibitorami pompy protonowej.

Jeśli metotreksat stosowany jest w dużych dawkach, może być konieczne rozważenie czasowego odstawienia esomeprazolu.

Wpływ innych produktów leczniczych na farmakokinetykę esomeprazolu

Esomeprazol jest metabolizowany przez izoenzymy CYP2C19 i CYP3A4. Jednoczesne podanie doustne esomeprazolu i inhibitora CYP3A4, klarytromycyny (500 mg dwa razy na dobę), spowodowało podwojenie ekspozycji (AUC) na esomeprazol. Jednoczesne podanie esomeprazolu z lekiem hamującym zarówno CYP2C19, jak i CYP3A4, może powodować ponad dwukrotne zwiększenie ekspozycji na esomeprazol. Worykonazol, który jest inhibitorem CYP2C19 i CYP3A4, zwiększał wartość AUC dla omeprazolu o 280%. Dostosowanie dawki esomeprazolu w takich sytuacjach nie zawsze jest konieczne. Jednak dostosowanie dawki należy rozważyć u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz wtedy, gdy wskazane jest długotrwałe leczenie.

Leki, które indukują aktywność izoenzymu CYP2C19 lub CYP3A4, lub obu (takie jak ryfampicyna i ziele dziurawca), mogą powodować zmniejszenie stężenia esomeprazolu w surowicy przez zwiększenie szybkości jego metabolizmu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dostępne są ograniczone dane dotyczące zastosowania esomeprazolu w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu esomeprazolu na rozwój zarodka lub płodu. Badania na zwierzętach z zastosowaniem mieszaniny racemicznej wykonane na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu Esomeprazole Hospira kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy esomeprazol przenika do mleka kobiecego. Nie prowadzono badań u kobiet w okresie laktacji. Dlatego też nie należy podawać produktu Esomeprazole Hospira kobietom karmiącym piersią.

Wpływ na płodność

Aktualnie, brak danych dotyczących płodności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Wpływ esomeprazolu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn jest mało prawdopodobny.

4.8    Działania niepożądane

Podczas badań klinicznych dotyczących esomeprazolu podawanego doustnie lub dożylnie oraz po wprowadzeniu esomeprazolu w postaci doustnej do obrotu obserwowano lub spodziewano się wystąpienia następujących działań niepożądanych. Działania niepożądane sklasyfikowano według następującej częstości występowania (często >1/100 do <1/10; niezbyt często >1/1000 do <1/100; rzadko >1/10 000 do <1/1000; bardzo rzadko <1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: leukopenia, trombocytopenia.

Bardzo rzadko: agranulocytoza, pancytopenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, tj. gorączka, obrzęk naczynioruchowy i reakcja anafilaktyczna, wstrząs.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: obrzęki obwodowe.

Rzadko: hiponatremia.

Nie znana: hipomagnezemia (patrz punkt 4.4). Ciężka hipomagnezemia może współwystępować z hipokalcemią. Hipomagnezemia może być także związana z hipokaliemią.

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: bezsenność.

Rzadko: pobudzenie, splątanie, depresja.

Bardzo rzadko: agresja, omamy.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bóle głowy.

Niezbyt często: zawroty głowy, parestezje, senność.

Rzadko: zaburzenia smaku.

Zaburzenia oka

Niezbyt często: niewyraźne widzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: skurcz oskrzeli.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: bóle brzucha, zaparcia, biegunka, wzdęcia, nudności lub wymioty.

Niezbyt często: suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Rzadko: zapalenie jamy ustnej, zakażenie grzybicze (kandydoza) przewodu pokarmowego.

Nieznana: mikroskopowe zapalenie okrężnicy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Rzadko: zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki.

Bardzo rzadko: niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: reakcje w miejscu podania*.

Niezbyt często: zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka.

Rzadko: wypadanie włosów, nadwrażliwość na światło.

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4).

Rzadko: bóle stawów, bóle mięśni.

Bardzo rzadko: osłabienie siły mięśniowej.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko: ginekomastia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko: złe samopoczucie, zwiększona potliwość.

*Reakcje w miejscu podania były obserwowane w badaniach w przypadku stosowania dużych dawek przez 3 dni (72 godziny). Patrz punkt 5.3.

W pojedynczych przypadkach, opisywano nieodwracalne zaburzenia widzenia u pacjentów w stanie krytycznym, którzy otrzymywali omeprazol (racemat) we wstrzyknięciach dożylnych, zwłaszcza w dużych dawkach, ale nie ustalono związku przyczynowego.

Dzieci i młodzież

Przeprowadzono randomizowane, otwarte, międzynarodowe badanie w celu oceny farmakokinetyki esomeprazolu podawanego dożylnie raz na dobę przez 4 dni w dawkach wielokrotnych pacjentom w wieku od 0 do 18 lat (patrz punkt 5.2). Do oceny bezpieczeństwa stosowania włączono 57 pacjentów (w tym 8 dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat). Uzyskane w tej grupie wyniki odpowiadają znanemu profilowi bezpieczeństwa stosowania esomeprazolu; nie odnotowano żadnych nowych danych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dotychczasowe doświadczenia dotyczące celowego przedawkowania są ograniczone. Objawami opisywanymi w związku z zażyciem 280 mg produktu leczniczego były dolegliwości żołądkowo-jelitowe i osłabienie. Pojedyncze dawki esomeprazolu (doustnie 80 mg i dożylnie 308 mg przez 24 godziny) nie powodowały znaczących skutków. Nie jest znana swoista odtrutka. Esomeprazol jest w dużym stopniu związany z białkami osocza, dlatego nie ulega łatwo dializie. Tak jak w każdym innym przypadku przedawkowania, należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w chorobie wrzodowej i chorobie refluksowej przełyku (GORD). Inhibitory pompy protonowej. kod ATC: A02B C05

Esomeprazol jest S-izomerem omeprazolu, zmniejszającym wydzielanie kwasu solnego poprzez swoisty, ukierunkowany mechanizm działania. Esomeprazol jest swoistym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka. Oba izomery omeprazolu (R i S) mają podobne działanie farmakodynamiczne.

Miejsce i mechanizm działania

Ezomperazol jest słabą zasadą. Jest on gromadzony i przekształcany do postaci czynnej w silnie kwaśnym środowisku kanalików wydzielniczych komórek okładzinowych żołądka, gdzie hamuje aktywność enzymu H+K+-ATP-azy (pompy protonowej) i podstawowe oraz stymulowane wydzielanie kwasu solnego.

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku

U pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku po pięciu dniach doustnego podawania esomeprazolu w dawce 20 mg lub 40 mg wartość pH w żołądku powyżej 4 utrzymywała się średnio przez, odpowiednio, 13 godzin i 17 godzin w ciągu doby. Działanie to było podobne niezależnie od tego, czy esomeprazol podany był doustnie, czy dożylnie.

Posługując się wartością AUC, jako parametrem zastępczym wobec stężeń w osoczu, wykazano zależność między hamowaniem wydzielania kwasu solnego a ekspozycją na esomeprazol podany doustnie.

U zdrowych ochotników po podaniu 80 mg esomeprazolu w postaci bolusa w infuzji trwającej 30 minut, a następnie w ciągłej infuzji dożylnej w dawce 8 mg/godzinę przez 23,5 godziny, wartość pH w żołądku powyżej 4 utrzymywała się średnio przez 21 godzin, a powyżej 6 przez 11-13 godzin w ciągu doby.

Działanie lecznicze wynikające z hamowania wydzielania kwasu solnego

Wyleczenie refluksowego zapalenia przełyku uzyskuje się u około 78% pacjentów leczonych esomeprazolem w dawce 40 mg przez 4 tygodnie i u 93% pacjentów leczonych tą samą dawką przez 8 tygodni.

W randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, pacjentów z potwierdzonym endoskopowo krwawieniem z wrzodu trawiennego zakwalifikowanym jako Ia, Ib, Ila lub Ilb w skali Forrest (odpowiednio 9%, 43%, 38% i 10%) przydzielono losowo do grupy otrzymującej esomeprazol w roztworze do infuzji (n=375) lub placebo (n=389). Po wykonaniu endoskopowej hemostazy pacjenci otrzymywali albo 80 mg esomeprazolu w infuzji trwającej 30 minut, a następnie w ciągłej infuzji dożylnej w dawce 8 mg/godzinę, albo placebo przez 72 godziny. Po 72 godzinach wszyscy pacjenci otrzymywali doustnie esomeprazol w dawce 40 mg przez kolejne 27 dni w celu zmniejszenia wydzielania kwasu. Nawrót krwawienia w ciągu 3 dni wystąpił u 5,9% pacjentów otrzymujących esomeprazol i u 10,3% pacjentów z grupy placebo. Po 30 dniach od zakończenia leczenia ponowne krwawienie wystąpiło u 7,7% pacjentów otrzymujących esomeprazol i u 13,6 % pacjentów otrzymujących placebo.

Inne działania związane z hamowaniem wydzielania kwasu solnego

Podczas stosowania leków hamujących wydzielanie kwasu solnego zwiększa się stężenie gastryny w surowicy w odpowiedzi na zmniejszenie wydzielania kwasu solnego. Zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego powoduje również zwiększenie stężenia chromograniny A (CgA).

U niektórych pacjentów podczas długotrwałego leczenia doustnym esomeprazolem obserwowano zwiększoną liczbę komórek ECL, prawdopodobnie związaną ze zwiększonym stężeniem gastryny w surowicy.

Podczas długotrwałego stosowania doustnych leków hamujących wydzielanie kwasu solnego opisywano nieco większą częstość występowania torbieli gruczołowych żołądka. Zmiany te są fizjologicznym następstwem znacznego zahamowania wydzielania kwasu solnego. Są one łagodne i prawdopodobnie przemijające.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego z dowolnej przyczyny, w tym na skutek działania inhibitorów pompy protonowej, zwiększa w żołądku ilość bakterii zazwyczaj obecnych w przewodzie pokarmowym. Leczenie inhibitorami pompy protonowej może nieznacznie zwiększać ryzyko zakażenia przewodu pokarmowego takimi bakteriami, jak Salmonella i Campylobacter, a możliwe, że u pacjentów hospitalizowanych również Clostridium difficile.

Dzieci i młodzież

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania esomeprazolu u pacjentów z objawami przedmiotowymi i podmiotowymi GORD oceniano w kontrolowanym placebo badaniu z udziałem 98 pacjentów w wieku od 1 do 11 miesięcy. Esomeprazol w dawce 1 mg/kg mc. podawano doustnie raz na dobę przez 2 tygodnie (otwarta faza badania), a 80 pacjentów wzięło udział w dodatkowej, 4-tygodniowej fazie odstawiania leku (z podwójnie ślepą próbą). Nie stwierdzono znaczącej różnicy miedzy esomeprazolem, a placebo w odniesieniu do pierwszorzędowego punktu końcowego, którym był czas do przerwania leczenia na skutek nasilenia objawów choroby.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania esomeprazolu u pacjentów z objawami GORD oceniano w kontrolowanym placebo badaniu z udziałem 52 pacjentów w wieku poniżej 1 miesiąca. Esomeprazol w dawce 0,5 mg/kg mc. podawano doustnie raz na dobę przez minimum 10 dni. Nie stwierdzono znaczącej różnicy miedzy esomeprazolem, a placebo w odniesieniu do pierwszorzędowego punktu końcowego, którym była zmiana liczby epizodów objawów GORD w stosunku do wartości początkowych.

Wyniki badań w populacji pediatrycznej wykazały, że esomeprazol w dawce 0,5 mg/kg mc. oraz

1,0 mg/kg mc. powodował u niemowląt w wieku, odpowiednio, poniżej 1 miesiąca i od 1 do 11 miesięcy, skrócenie średniego czasu (%), w którym wartość pH w przełyku była mniejsza niż 4.

Wydaje się, że profil bezpieczeństwa esomeprazolu u dzieci i dorosłych jest podobny.

W badaniu z udziałem leczonych długotrwale inhibitorem pompy protonowej pacjentów z GORD (w wieku od poniżej 1 roku życia do 17 lat), u 61% dzieci stwierdzono niewielkiego stopnia rozrost komórek ECL bez żadnego znanego znaczenia klinicznego i bez rozwoju zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka lub rakowiaków.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji esomeprazolu w stanie stacjonarnym wynosi u zdrowych ochotników około 0,22 l/kg masy ciała. Esomeprazol wiąże się w 97% z białkami osocza.

Metabolizm i wydalanie

Esomeprazol jest całkowicie metabolizowany przez układ cytochromu P450 (CYP). Główną rolę w metabolizmie esomeprazolu odgrywa polimorficzny izoenzym CYP2C19, odpowiedzialny za powstawanie hydroksylowych i demetylowych metabolitów esomeprazolu. Pozostała część leku jest metabolizowana z udziałem innego swoistego izoenzymu, CYP3A4, który odpowiada za powstawanie sulfonu esomeprazolu - głównego metabolitu obecnego w osoczu.

Poniższe parametry ilustrują głównie farmakokinetykę u osób z czynnym izoenzymem CYP2C19 (tzw. szybko metabolizujących).

Całkowity klirens osoczowy wynosi około 17 l/godzinę po podaniu pojedynczej dawki i około 9 l/godzinę po dawkach wielokrotnych. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 1,3 godziny po wielokrotnym dawkowaniu raz na dobę. Całkowita ekspozycja (AUC) zwiększa się podczas wielokrotnego dawkowania esomeprazolu. Zwiększenie to jest zależne od dawki i powoduje większe niż proporcjonalne zwiększenie wartości AUC po podaniu wielokrotnym. Ta zależność od czasu i dawki jest wynikiem zmniej szenia efektu pierwszego przej ścia przez wątrobę i klirensu ustroj owego, prawdopodobnie na skutek hamowania izoenzymu CYP2C19 przez esomeprazol i (lub) jego sulfonowy metabolit.

Esomeprazol jest w całości usuwany z osocza w okresie między dawkami, bez tendencji do kumulacji w przypadku dawkowania raz na dobę.

Po wielokrotnym podaniu dawek 40 mg we wstrzyknięciach dożylnych średnie maksymalne stężenie w osoczu wynosi około 13,6 mikromol/l. Po podaniu odpowiednich dawek doustnych średnie maksymalne stężenie w osoczu wynosiło około 4,6 mikromol/l. Po podaniu dożylnym można zaobserwować mniejsze (około 30%) zwiększenie całkowitej ekspozycji w porównaniu z podaniem doustnym. Po dożylnym podaniu esomeprazolu w postaci 30-minutowej infuzji (40 mg, 80 mg lub 120 mg), a następnie ciągłej infuzji (4 mg/godzinę i 8 mg/godzinę) przez 23,5 godziny występuje zwiększenie całkowitej ekspozycji zależne liniowo od dawki.

Główne metabolity esomeprazolu nie wpływają na wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Prawie 80% dawki doustnej esomeprazolu jest wydalane w postaci metabolitów w moczu, a pozostała część z kałem. Mniej niż 1% leku macierzystego wykrywane jest w moczu.

Szczególne grupy pacjentów

Około 2,9±1,5% populacji nie posiada czynnego izoenzymu CYP2C19 i nosi nazwę wolno metabolizujących. U tych osób metabolizm esomeprazolu jest prawdopodobnie katalizowany głównie przez CYP3A4. Po wielokrotnym podawaniu esomeprazolu w dawce 40 mg raz na dobę średnia całkowita ekspozycja była około dwukrotnie większa u osób wolno metabolizujących niż u osób z czynnym izoenzymem CYP2C19 (szybko metabolizujących). Średnie maksymalne stężenia w osoczu były większe o około 60%. Podobne różnice obserwowano po dożylnym podaniu esomeprazolu. Obserwacje te nie mają wpływu na dawkowanie esomeprazolu.

Metabolizm esomeprazolu nie zmienia się istotnie u osób w podeszłym wieku (71-80 lat).

Po podaniu doustnej dawki pojedynczej 40 mg esomeprazolu średnia całkowita ekspozycja jest o około 30% większa u kobiet niż u mężczyzn. Po wielokrotnym dawkowaniu leku raz na dobę nie obserwuje się różnic zależnych od płci. Podobne różnice obserwowano po dożylnym podaniu esomeprazolu. Obserwacje te nie mają wpływu na dawkowanie esomeprazolu.

Metabolizm esomeprazolu u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby może być upośledzony. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby tempo metabolizmu jest zmniejszone, co powoduje podwojenie całkowitej ekspozycji na esomeprazol. Dlatego u pacjentów z chorobą refluksową przełyku (ang. GORD) i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki większej niż 20 mg. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i krwawieniem z wrzodu, po podaniu 80 mg esomeprazolu w postaci bolusa, maksymalna dawka

4    mg/godzinę podawana w ciągłej infuzji dożylnej przez 71,5 godziny może być wystarczająca. Esomeprazol lub jego główne metabolity nie wykazują tendencji do kumulacji podczas stosowania leku raz na dobę.

Nie przeprowadzono badań u pacjentów ze zmniejszoną wydolnością nerek. Nerki odpowiadają za wydalanie metabolitów esomeprazolu, ale nie leku macierzystego, dlatego nie należy oczekiwać zmian metabolizmu esomeprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Dzieci i młodzież

W randomizowanym, otwartym, międzynarodowym badaniu z zastosowaniem dawek wielokrotnych, esomeprazol podawano w trwającym 3 minuty wstrzyknięciu raz na dobę przez cztery dni. Badanie obejmowało łącznie 59 pacjentów w wieku od 0 do 18 lat, spośród których 50 (7 dzieci w grupie wiekowej od 1 do 5 lat) ukończyło badanie i u których oceniano farmakokinetykę esomeprazolu.

Poniższa tabela przedstawia ekspozycję ogólną na esomeprazol po podaniu dożylnym w 3-minutowym wstrzyknięciu u dzieci i młodzieży oraz u zdrowych dorosłych osób. Wartości w tabeli są średnimi geometrycznymi (zakres). Dawkę 20 mg podawano dorosłym pacjentom w 30-minutowej infuzji. Wartości Css, max oznaczano we wszystkich grupach pediatrycznych po

5    minutach od podaniu dawki, a u dorosłych po 7 minutach od podania w grupie otrzymującej dawkę 40 mg i po zakończeniu infuzji w grupie otrzymującej dawkę 20 mg.

Grupa wiekowa

Podana dawka

AUC (pmol*h/l)

Css,max (^mol/l)

0-1 miesiąc*

0,5 mg/kg (n=6)

7,5 (4,5-20,5)

3,7 (2,7-5,8)

1-11 miesięcy *

1,0 mg/kg (n=6)

10,5 (4,5-22,2)

8,7 (4,5-14,0)

1-5 lat

10 mg (n=7)

7,9 (2,9-16,6)

9,4 (4,4-17,2)

6-11 lat

10 mg (n=8)

6,9 (3,5-10,9)

5,6 (3,1-13,2)

20 mg (n=8)

14,4 (7,2-42,3)

8,8 (3,4-29,4)

20 mg (n=6)**

10,1 (7,2-13,7)

8,1 (3,4-29,4)

12-17 lat

20 mg (n=6)

8,1 (4,7-15,9)

7,1 (4,8-9,0)

40 mg (n=8)

17,6 (13,1-19,8)

10,5 (7,8-14,2)

Dorośli

20 mg (n=22)

5,1 (1,5-11,8)

3,9 (1,5-6,7)

40 mg (n=41)

12,6 (4,8-21,7)

8,5 (5,4-17,9)

* Do grupy wiekowej od 0 do 1 miesiąca zaliczono pacjentów w skorygowanym wieku od co najmniej 32 do poniżej 44 pełnych tygodni, gdzie skorygowany wiek był sumą tygodni ciąży i pełnych tygodni po urodzeniu. Do grupy od 1 do 11 miesięcy należeli pacjenci w skorygowanym wieku co najmniej 44 pełnych tygodni.

** Z badania wyłączono 2 pacjentów. Jeden prawdopodobnie wolno metabolizował przy udziale izoenzymu CYP2C19, zaś drugi leczony był jednocześnie inhibitorem izoenzymu CYP3A4.

Przypuszczenia na podstawie modelu wskazują, że wartość Css, max po dożylnym podaniu esomeprazolu w infuzji trwającej 10, 20 i 30 minut będzie zmniejszona, odpowiednio, o średnio 37% do 49%, 54% do 66% i 61% do 72% we wszystkich grupach wiekowych i po podaniu wszystkich dawek w porównaniu z wartościami po podaniu dawki w 3-minutowym wstrzyknięciu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu jednorazowym i wielokrotnym, toksycznego wpływu na zarodek i płód oraz działania mutagennego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla ludzi. Badania działania rakotwórczego u szczurów, którym podawano doustnie mieszaninę racemiczną, wykazały rozrost komórek ECL żołądka i rakowiaki. Działania stwierdzane u szczurów są wynikiem długotrwałej, znacznej hipergastrynemii, wtórnej do zmniejszonego wytwarzania kwasu solnego w żołądku. Obserwowano je u szczurów po długotrwałym stosowaniu innych leków hamujących wytwarzanie kwasu solnego w żołądku. W badaniach nieklinicznych esomeprazolu w postaci dożylnej nie wykazano podrażnienia naczyń, ale nieznaczną tkankową reakcję zapalną w miejscu podania po wstrzyknięciu podskórnym (okołożylnym), patrz punkt 4.8.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Disodu edetynian

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3 Okres ważności 2 lata.

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną gotowego roztworu przez 12 godzin w temperaturze 30°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. W przeciwnym razie za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać fiolkę w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

5 ml cylindryczna fiolka z bezbarwnego szkła typu I zamknięta szarym korkiem z gumy bromobutylowej, aluminiowym wieczkiem i plastikowym kapslem typu flip-off w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 1 fiolka, 1 x 5 fiolek, 1 x 10 fiolek, 1 x 25 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przygotowany roztwór należy obejrzeć i sprawdzić, czy nie zawiera cząsteczek stałych lub czy nie zmienił barwy. Można użyć jedynie przejrzystego roztworu. Roztwór przeznaczony do jednorazowego zastosowania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wstrzyknięcie 40 mg

Roztwór do wstrzykiwań (8 mg/ml) przygotowuje się, dodając do fiolki z 40 mg esomeprazolu 5 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu do podawania dożylnego.

Przygotowany roztwór do wstrzykiwań jest przezroczysty i bezbarwny lub lekko żółty.

Infuzja 40 mg

Roztwór do infuzji przygotowuje się, rozpuszczając zawartość jednej fiolki z 40 mg esomeprazolu w 100 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu do podawania dożylnego.

Infuzja 80 mg

Roztwór do infuzji przygotowuje się, rozpuszczając zawartość dwóch fiolek esomeprazolu po 40 mg w 100 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu do podawania dożylnego.

Przygotowany roztwór do infuzji jest przezroczysty i bezbarwny lub lekko żółty.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Hospira UK Limited Queensway, Royal Leamington Spa Warwickshire, CV31 3RW Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16

Esomeprazole Hospira