Imeds.pl

Esomeprazole Hospira 40 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Esomeprazole Hospira,

40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

Esomeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Esomeprazole Hospira i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esomeprazole Hospira

3.    Jak stosować Esomeprazole Hospira

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Esomeprazole Hospira

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Esomeprazole Hospira i w jakim celu się go stosuje

Esomeprazole Hospira zawiera substancję czynną o nazwie esomeprazol. Należy on do grupy leków,

zwanych inhibitorami pompy protonowej. Leki te zmniejszają wytwarzanie kwasu solnego w żołądku.

Esomeprazole Hospira stosuje się w krótkotrwałym leczeniu niektórych schorzeń u pacjentów, którzy

nie mogą przyjmować leku doustnie. Lek stosowany jest w leczeniu:

•    Choroby refluksowej przełyku (ang. GORD - gastro-oesophageal reflux disease) u dorosłych, młodzieży i dzieci. Jest to stan, w którym kwas solny z żołądka cofa się do przełyku (odcinka przewodu pokarmowego, łączącego gardło z żołądkiem), powodując ból, zapalenie i zgagę;

•    Wrzodów żołądka, spowodowanych przez leki zwane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u dorosłych. Esomeprazole Hospira może być również stosowany w celu zapobiegania powstawaniu wrzodów żołądka i dwunastnicy u pacjentów przyjmujących NLPZ;

•    W zapobieganiu nawrotu krwawienia u dorosłych po leczeniu endoskopowym silnego krwawienia z wrzodów żołądka i dwunastnicy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esomeprazole Hospira

Kiedy nie stosować leku Esomeprazole Hospira

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na esomeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, omeprazol);

•    Jeśli pacjent przyjmuje nelfinawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Nie wolno stosować esomeprazolu, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta.

W razie wątpliwości należy przed podaniem leku poradzić się lekarza lub pielęgniarki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed otrzymaniem leku należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

•    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

•    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Esomeprazole Hospira może maskować objawy innych chorób. Dlatego, jeśli przed lub po podaniu leku Esomeprazole Hospira wystąpi u pacjenta którykolwiek z wymienionych objawów, należy zwrócić się bezpośrednio do lekarza:

•    Niezamierzone zmniejszenie masy ciała lub problemy z połykaniem.

•    Ból żołądka lub niestrawność.

•    Wymioty treścią pokarmową lub krwią.

•    Smoliste stolce (obecność krwi w kale).

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej, takich jak esomeprazol, zwłaszcza dłużej niż rok, może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa. Jeśli u pacjenta stwierdzono osteoporozę lub przyjmuje on kortykosteroidy (które mogą zwiększyć ryzyko rozwoju osteoporozy), należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Esomeprazole Hospira a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Esomeprazol może wpływać na działanie niektórych leków, a niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie esomeprazolu.

Nie wolno stosować esomeprazolu, jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

•    Atanazawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

•    Ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych).

•    Erlotynib (lek stosowany w leczeniu raka).

•    Cytalopram, imipramina lub klomipramina (leki stosowane w leczeniu depresji).

•    Diazepam (lek stosowany w leczeniu lęku, w celu rozluźnienia mięśni lub leczeniu padaczki)

•    Fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki). Jeśli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz będzie kontrolował stan pacjenta, zwłaszcza podczas rozpoczynania i zakończenia stosowania esomeprazolu.

•    Leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi, takie jak warfaryna. Lekarz będzie kontrolował stan pacjenta, zwłaszcza podczas rozpoczynania i zakończenia stosowania esomeprazolu.

•    Cilostazol (lek stosowany w leczeniu chromania przestankowego - bólu nóg podczas chodzenia na skutek niedostatecznego ukrwienia).

•    Cyzapryd (lek stosowany w leczeniu niestrawności i zgagi).

•    Klopidogrel (lek stosowany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów).

•    Digoksyna (lek stosowany w chorobach serca).

•    Metotreksat (lek stosowany w dużych dawkach do chemioterapii w leczeniu raka) - jeśli pacjent otrzymuje duże dawki metotreksatu, lekarz może czasowo przerwać stosowanie esomeprazolu.

•    Takrolimus (lek stosowany po przeszczepieniu narządów).

•    Ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy).

•    Ziele dziurawca (Hypericumperforatum) (stosowane w leczeniu depresji).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zadecyduje, czy Esomeprazole Hospira można podawać pacjentce w tym czasie.

Nie wiadomo, czy esomeprazol przenika do mleka kobiecego, dlatego nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby Esomeprazole Hospira wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Esomeprazole Hospira zawiera sód

Jedna fiolka leku zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg), to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować Esomeprazole Hospira

Esomeprazole Hospira można stosować u dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do 18 lat oraz u dorosłych, w tym u osób w podeszłym wieku.

Podawanie leku Esomeprazole Hospira

Dorośli

   Esomeprazole Hospira podawany jest przez lekarza, który decyduje o ilości leku potrzebnej dla danego pacjenta.

•    Zwykle stosuje się dawkę 20 mg lub 40 mg raz na dobę.

•    U pacjentów z chorobą refluksową przełyku i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby maksymalna dawka wynosi 20 mg na dobę.

•    Lek będzie podawany pacjentowi w postaci wstrzyknięcia lub wlewu do jednej z żył. Zabieg ten będzie trwał do 30 minut.

•    W zapobieganiu ponownemu krwawieniu z wrzodów żołądka lub dwunastnicy zwykle stosuje się dawkę 80 mg we wlewie dożylnym trwającym 30 minut, po którym przez 3 dni podaje się lek w ciągłym wlewie z szybkością 8 mg na godzinę. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby wystarczające może być podanie leku w ciągłym wlewie z szybkością 4 mg na godzinę, przez 3 dni.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

•    Esomeprazole Hospira podawany jest przez lekarza, który decyduje o ilości leku potrzebnej dla danego pacjenta.

• U dzieci w wieku od 1 roku życia do 11 lat zwykle stosuje się 10 mg lub 20 mg raz na dobę.

• U dzieci w wieku od 12 do 18 lat zwykle stosuje się 20 mg lub 40 mg raz na dobę.

•    Lek będzie podawany do żyły we wstrzyknięciu lub infuzji. Zabieg ten będzie trwał do 30 minut.

Podanie większej niż zalecana dawki leku Esomeprazole Hospira

Jeśli pacjent przypuszcza, że otrzymał zbyt dużo esomeprazolu, powinien zwrócić się bezpośrednio do lekarza.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z wymienionych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Esomeprazole Hospira i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    Nagły, świszczący oddech, obrzęk warg, języka i gardła lub obrzęki ciała, wysypka, omdlenie lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna).

•    Zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem skóry. Mogą również występować pęcherze i krwawienie w obrębie warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych. Mogą to być objawy zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka.

•    Zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu i uczucie zmęczenia, które mogą być objawami zaburzenia czynności wątroby.

Te działania niepożądane są rzadkie i występują u mniej, niż 1 na 1000 osób.

Inne możliwe działania niepożądane

Często (mogą występować do 1 na 10 osób)

•    Ból głowy.

•    Objawy ze strony żołądka lub jelit: biegunka, ból żołądka, zaparcie, wiatry (wzdęcia).

•    Mdłości (nudności) lub wymioty.

•    Reakcje w miej scu podania.

Niezbyt często (mogą występować do 1 na 100 osób)

•    Obrzęk stóp i okolic kostek.

•    Zaburzenia snu (bezsenność).

•    Zawroty głowy, uczucie mrowienia, jak „kłucie szpilkami i igłami”, uczucie senności.

•    Uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).

•    Zaburzenia widzenia, takie j ak niewyraźne widzenie.

•    Suchość w j amie ustnej.

•    Zmiany w badaniach krwi, oceniających czynność wątroby.

•    Wysypka, grudkowata wysypka (pokrzywka), świąd.

•    Złamanie kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (jeśli lek Esomeprazole Hospira stosowany jest w dużych dawkach lub przez długi czas).

Rzadko (mogą występować do 1 na 1000 osób)

•    Zaburzenia krwi, jak zmniejszenie liczby krwinek białych lub płytek krwi, co może powodować osłabienie, powstawanie siniaków lub większą skłonność do zakażeń.

•    Zmniejszenie stężenia sodu we krwi, co może powodować osłabienie, wymioty i kurcze.

•    Pobudzenie, splątanie lub depresja.

•    Zaburzenia smaku.

•    Nagły, świszczący oddech lub skrócenie oddechu (skurcz oskrzeli).

•    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.

•    Zakażenie przewodu pokarmowego, zwane „pleśniawkami”, spowodowane przez grzyby.

•    Zaburzenia czynności wątroby, w tym żółtaczka powodująca zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie.

•    Łysienie.

•    Wysypka po ekspozycji skóry na światło słoneczne.

•    Bóle stawów lub mięśni.

•    Ogólne złe samopoczucie i brak energii.

•    Zwiększone pocenie się.

Bardzo rzadko (mogą występować do 1 na 10 000 osób)

•    Zmiany liczby komórek krwi, w tym agranulocytoza (brak krwinek białych).

•    Agresja.

•    Widzenie, odczuwanie lub słyszenie nieistniejących rzeczy (omamy).

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu.

•    Nagły początek ciężkiej wysypki lub powstawania pęcherzy na skórze lub złuszczania skóry. Mogą temu towarzyszyć wysoka gorączka oraz bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna - rozpływna martwica naskórka).

•    Osłabienie mięśni.

•    Ciężkie zaburzenia czynności nerek.

• Powiększenie piersi u mężczyzn.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Jeśli pacjent otrzymuje esomeprazol dłużej, niż przez trzy miesiące, istnieje możliwość zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się uczuciem zmęczenia, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy lub przyspieszoną czynnością serca. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Małe stężenie magnezu może również prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne wykonywanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

•    Zapalenie jelita (prowadzące do biegunki).

Esomeprazol może bardzo rzadko zmniejszać liczbę białych krwinek, co może prowadzić do spadku odporności. Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi o wystąpieniu zakażenia z gorączką i poważnym pogorszeniem ogólnego samopoczucia lub o gorączce z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból w obrębie szyi, gardła lub jamy ustnej, lub trudności w oddawaniu moczu. Lekarz zleci badania krwi w celu wykluczenia zmniejszenia liczby krwinek białych (agranulocytozy). Ważne, aby powiedzieć lekarzowi o stosowaniu w tym czasie leku Esomeprazole Hospira.

Pacjent nie powinien martwić się listą możliwych działań niepożądanych. Możliwe, że u pacjenta nie wystąpi żadne z nich. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Esomeprazole Hospira

•    Lekarz i farmaceuta są odpowiedzialni za prawidłowe przechowywanie, zastosowanie i usuwanie leku Esomeprazole Hospira.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki

i pudełku po „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

•    Fiolkę przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po odtworzeniu roztworu

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną gotowego roztworu przez 12 godzin w temperaturze 30°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. W przeciwnym razie za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Nie stosować tego leku, jeśli w roztworze przygotowanym do podania widoczne są cząstki stałe lub zmiana jego barwy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Esomeprazole Hospira

Substancją czynną leku jest esomeprazol sodowy. Każda fiolka zawiera 42,5 mg esomeprazolu sodowego, co odpowiada 40 mg esomeprazolu.

Pozostałe składniki to: disodu edetynian i sodu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Jak wygląda Esomeprazole Hospira i co zawiera opakowanie

Esomeprazole Hospira występuje w postaci białego lub prawie białego krążka lub proszku. Dostarczany jest w szklanych fiolkach. Przed podaniem z proszku zostanie przygotowany roztwór.

Wielkość opakowań: 1 fiolka, 1 x 5 fiolek, 1 x 10 fiolek, 1 x 25 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Hospira UK Limited Queensway, Royal Leamington Spa Warwickshire, CV31 3RW Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Islandia


Esomeprazol Hospira 40 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslosung

Esomeprazole Hospira 40 mg, Poeder voor oplossing voor injectie/infusie E30Menpa3on Xocnnpa

Esomeprazol Hospira 40 mg EoopsnpaZókn, KÓvię yra svśaipo Siakupa ń

yra Siakupa npoę ŚK^uon

Esomeprazol Hospira

Esomeprazole Hospira

Esomeprazol Hospira

Esomeprazole Hospira 40 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion

Esomeprazole /Hospira 40 mg Kóvię yia svśaipo Siakupa/Siakupa yia sy%uon

Esomeprazol Hospira 40 mg Polvo para solución inyectable y para perfusión EFG

Esomeprazole Hospira 40 mg, Poeder voor oplossing voor injectie/infusie Esomeprazol Hospira 40 mg Stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn

Esomeprazole 40 mg Powder for Solution for Injection/Infusion Esomeprazole Hospira 40 mg milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui Esomeprazole Hospira 40 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion

Irlandia

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Republika Czeska

Republika Słowacka

Rumunia

Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania Włochy


Esomeprazole Hospira 40 mg pulveris injekciju/infuzrju skiduma pagatavosanai

Esomeprazole 40 mg Powder for Solution for Injection/Infusion Esomeprazol Hospira 40 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslosung

Esomeprazol Hospira 40 mg Pulver til injeksjons-/infusjonsv$ske, oppl0sning

Esomeprazole Hospira

Esomeprazol Hospira 40 mg pó para soluęao injectavel ou para perfusao Esomeprazol Hospira 40 mg prasek pro injekcm/infuzm roztok Esomeprazole Hospira 40 mg Prasok na injekcny/infuzny roztok Esomeprazol Hospira 40 mg Pulbere pentru solufie injectabila/perfuzabila Esomeprazol Hospira 40 mg prasek za raztopino za injiciranje/infundiranje Esomeprazol Hospira 40 mg Pulver till injektions-/infusionsvatska, losning Esomeprazole Hospira 40mg por oldatos injekcióhoz vagy infuzióhoz Esomeprazole 40 mg Powder for Solution for Injection/Infusion Esomeprazolo Hospira Polvere per soluzione iniettabile/infusione

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Esomeprazole Hospira,

40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

Esomeprazolum

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Esomeprazole Hospira, zawiera 42,5 mg esomeprazolu sodowego, co odpowiada 40 mg esomeprazolu. Każda fiolka zawiera także disodu edetynian i sodu wodorotlenek (<1 mmol sodu).

Fiolki przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego zastosowania.

Jeżeli nie jest konieczne podanie całej, odtworzonej zawartości fiolki w pojedynczej dawce, resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć. Dalsze informacje, dotyczące zalecanych dawek i warunków przechowywania, patrz odpowiednio punkty 3 i 5.

Przygotowanie i podawanie odtworzonego roztworu

W celu rekonstytucji roztworu należy usunąć plastikowy, kolorowy kapsel z górnej części fiolki zawierającej lek Esomeprazole Hospira i przebić korek w środku zaznaczonego koła, utrzymując igłę pionowo, w celu prawidłowego wprowadzenia jej przez korek.

Roztwór po rekonstytucji przeznaczony do wstrzyknięcia lub infuzji powinien być przezroczysty i bezbarwny lub lekko żółty. Roztwór należy przed podaniem obejrzeć, czy nie zawiera widocznych cząstek stałych i czy nie zmienił barwy. Można stosować jedynie przejrzysty roztwór.

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną gotowego roztworu przez 12 godzin w temperaturze 30°C. Jednakże, z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. W przeciwnym razie za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Wstrzyknięcie produktu Esomeprazole Hospira

Przygotowanie roztworu do wstrzykiwań

Wstrzykniecie 40 mg

Przygotowanie roztworu do wstrzykiwań o stężeniu 8 mg/ml: przygotować roztwór, dodając do fiolki z 40 mg esomeprazolu 5 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu do podawania dożylnego.

Przygotowany roztwór należy podać we wstrzyknięciu dożylnym, trwającym co najmniej 3 minuty.

Dalsze informacje dotyczące podawania, patrz punkt 4.2 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Przygotowanie roztworu do infuzji

Infuzja 40 mg

Rozpuścić zawartość jednej fiolki z 40 mg esomeprazolu w 100 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu do podawania dożylnego.

Infuzja 80 mg

Rozpuścić zawartość dwóch fiolek esomeprazolu po 40 mg w 100 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu do podawania dożylnego.

Dalsze informacje dotyczące podawania, patrz punkt 4.2 Charakterystyki Produktu Leczniczego. Usuwanie

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

8