+ iMeds.pl

Esprolan 10 mgUlotka Esprolan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Esprolan, 5 mg, tabletki powlekane Esprolan, 10 mg, tabletki powlekane Esprolan, 20 mg, tabletki powlekane

(Escitalopramum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Esprolan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esprolan

3.    Jak stosować lek Esprolan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Esprolan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Esprolan i w jakim celu się go stosuje

Lek Esprolan jest stosowany w leczeniu niektórych postaci ciężkiej depresji (szczególnie gdy występują nawroty choroby oraz podczas okresów przebiegających ze znacznie obniżonym nastrojem lub utratą radości życia) oraz zaburzeń lękowych (takich jak: napady lęku panicznego z agorafobią lub bez agorafobii, która jest lękiem przed znalezieniem się w miejscach bez możliwości uzyskania pomocy, społecznego zaburzenia lękowego (fobia społeczna), uogólnionego zaburzenia lękowego, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego).

Escytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI - Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors). SSRI są stosowane w leczeniu depresji.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esprolan Kiedy nie stosować leku Esprolan

•    jeśli pacjent ma uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

•    jeśli pacjent przyjmuje lub niedawno przyjmował inne leki, które należą do grupy nazywanej inhibitorami MAO (IMAO), w tym selegilinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemid (stosowany w leczeniu depresji) oraz linezolid (antybiotyk).

•    jeśli pacjent stosuje leki z grupy IMAO lub w przeciągu dwóch tygodni po zakończeniu leczenia nieodwracalnymi IMAO. Aby rozpocząć przyjmowanie leku Esprolan po zakończeniu leczenia odwracalnymi IMAO musi upłynąć taki okres jaki jest zalecany w ulotce leku z grupy odwracalnych IMAO. Co najmniej 7 dni musi upłynąć od zakończenia przyjmowania leku Esprolan do momentu rozpoczęcia leczenia IMAO.

•    jeśli pacjent urodził się z wrodzonym nieprawidłowym rytmem serca lub jeśli u pacjenta wystąpił epizod nieprawidłowego rytmu serca (widoczny w badaniu EKG; badaniu oceniającym pracę serca)

•    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub leki mogące wpływać na rytm serca (patrz punkt 2 „Inne leki i lek Esprolan”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Esprolan należy zwrócić się do lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek inne zaburzenia lub choroby,

ponieważ może być konieczne ich uwzględnienie. Szczególnie należy poinformować lekarza:

•    Jeśli pacjent ma padaczkę. Nie zaleca się stosowania escytalopramu w przypadku niekontrolowanej padaczki. W przypadku padaczki kontrolowanej leczenie escytalopramem należy rozpocząć pod ścisłym nadzorem lekarza. Należy przerwać leczenie lekiem Esprolan, jeśli wystąpią drgawki lub napad padaczkowy.

•    Jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności nerek. Pacjenci z małym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek mogą przyjmować escytalopram w zwykle zalecanych dawkach (patrz: Jak stosować lek Esprolan). Nie zaleca się stosowania leku Esprolan u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.

•    Jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby. Escytalopram jest usuwany z organizmu przez wątrobę. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lekarz zaleci stosowanie mniejszej niż zwykle dawki leku (patrz: Jak stosować lek Esprolan).

•    W rzadkich przypadkach może wystąpić zespół serotoninowy spowodowany przyjmowaniem escylatopramu. Jest to bardzo ciężki stan spowodowany nadmiarem serotoniny w mózgu. Do objawów należą: pobudzenie i niepokój, dreszcze i drżenie, biegunka, nagłe skurcze mięśni, wzrost ciepłoty ciała (gorączka), dezorientacja, drażliwość i nadmierne pobudzenie, aż do majaczenia i śpiączki włącznie.

•    U pacjentów chorujących na depresję z objawami psychotycznymi. Po zastosowaniu escytalopramu u pacjentów chorujących na depresję z objawami psychotycznymi może wystąpić psychoza (ciężka choroba psychiczna, w której kontrola własnego zachowania i działania jest zaburzona).

•    Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku. U pacjentów w podeszłym wieku może dochodzić do nagromadzenia się płynów w organizmie (w tym obrzęku kostek) spowodowanego zespołem nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (niedostatecznie duże stężenie sodu we krwi). W przypadku wystąpienia tego zespołu należy skontaktować się z lekarzem.

Po zaprzestaniu leczenia escytalopramem objawy ustąpią.

•    Jeśli pacjent ma cukrzycę. Escytalopram może zwiększać stężenie cukru we krwi, konieczna może okazać się zmiana dawkowania insuliny lub innych leków zmniejszających stężenie cukru we krwi (przez lekarza).

•    Jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie sodu we krwi.

•    Jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień lub powstawania siniaków.

•    Jeśli pacjent jest leczony elektrowstrząsami. Dotychczas brak wystarczających danych na temat jednoczesnego stosowania escytalopramu i leczenia elektrowstrząsami. Leczenie escytalopramem w tym przypadku należy rozpocząć ze szczególną ostrożnością.

•    Jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca.

•    Jeśli u pacjenta występują lub występowały problemy z sercem lub jeśli pacjent przebył niedawno zawał serca.

•    Jeśli u pacjenta występuje wolna spoczynkowa częstość pracy serca i (lub) jeśli pacjent może mieć niedobór elektrolitów z powodu przedłużającej się, ciężkiej biegunki i wymiotów (podczas choroby) albo stosowania leków moczopędnych.

•    Jeśli u pacjenta występuje szybkie lub nieregularne bicie serca, zasłabnięcia, zapaść, zawroty głowy podczas wstawania, które to objawy mogą wskazywać na zaburzenia rytmu serca.

Uwaga!

U niektórych pacjentów z zaburzeniem dwubiegunowym (maniakalno-depresyjnym) może wystąpić faza maniakalna. Charakteryzuje się ona niezwykłymi, szybko zmieniającymi się pomysłami,

nieuzasadnionym uczuciem szczęścia oraz nadmierną aktywnością fizyczną. W razie wystąpienia wyżej wymienionych objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

W ciągu pierwszych tygodni leczenia mogą wystąpić u pacjenta objawy takie, jak niepokój ruchowy czy niemożność siedzenia lub stania w bezruchu. Jeśli takie objawy wystąpią należy natychmiast zawiadomić lekarza.

Myśli samobójcze oraz nasilenie objawów depresji lub zaburzeń lękowych

Jeśli pacjent ma depresję i (lub) zaburzenia lękowe, może czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o samobójstwie. Mogą one nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zwykle zaczynają działać po około 2 tygodniach, a czasami trwa to dłużej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia takich myśli jest większe, jeżeli:

•    u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub o samookaleczeniu;

•    pacjent jest osobą dorosłą w młodym wieku. Informacje z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u osób dorosłych w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, które były leczone lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta wystąpią kiedykolwiek myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może okazać się powiedzenie komuś z rodziny lub bliskich przyjaciół o depresji lub zaburzeniu lękowym oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić ich o informowanie go, jeśli zauważą, że objawy depresji lub lęku nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Zazwyczaj nie należy stosować leku Esprolan u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Należy pamiętać, że u pacjentów w wieku poniżej 18 lat podczas przyjmowania leków należących do tej grupy, istnieje większe ryzyko działań niepożądanych takich, jak: próby samobójcze i myśli samobójcze oraz wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze, przejawy gniewu). Pomimo tego, lekarz może przepisać lek Esprolan pacjentom w tej grupie wiekowej, jeśli uzna, że jest to konieczne. Jeśli lekarz przepisał lek Esprolan pacjentowi w wieku poniżej 18 lat i mają Państwo w związku z tym wątpliwości należy ponownie zwrócić się do lekarza. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli wystąpi lub nasili się którykolwiek z wyżej wymienionych objawów u pacjentów w wieku poniżej 18 lat przyjmujących Esprolan. Nie wykazano jak dotąd bezpieczeństwa długoterminowego stosowania leku Esprolan dotyczącego wpływu na wzrost, dojrzewanie oraz rozwój poznawczy i behawioralny (zachowania) w tej grupie wiekowej.

Inne leki i lek Esprolan

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy pamiętać, że wymienione poniżej leki występują pod różnymi nazwami handlowymi. W punkcie tym wymieniono tylko nazwy substancji czynnych leków, a nie nazwy handlowe! Należy zatem uważnie przeczytać na opakowaniu i w ulotce dla pacjenta jaka jest substancja czynna leku.

Termin interakcje oznacza, że leki stosowane w tym samym czasie mogą mieć wzajemny wpływ na swoje działanie i (lub) działania niepożądane.

Interakcje mogą wystąpić, na przykład podczas stosowania z escytalopramem w tym samym czasie poniższych leków:

•    inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (stosowane w leczeniu depresji): mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane, w tym zespół serotoninowy (patrz: Kiedy nie stosować leku Esprolan).

•    sumatryptan i leki podobne należące do grupy „tryptanów” (stosowane w leczeniu migreny) oraz tramadol, oksytryptan i tryptofan: escytalopram może nasilać działanie tych leków.

•    leki zmniejszające krzepliwość, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne, dipirydamol, leki zawierające kwas acetylosalicylowy (leki stosowne w leczeniu bólu) oraz tyklopidyna, a także

niektóre atypowe leki przeciwpsychotyczne, fenotiazyny i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji): wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia.

•    leki zawierające ziele dziurawca (Hypericumperforatum) (szeroko dostępne w aptekach): może wystąpić zwiększona liczba działań niepożądanych.

•    cymetydyna (stosowana w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i nadkwaśności soku żołądkowego): metabolizm leku w wątrobie może być nieznacznie zmniejszony. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania w tym samym czasie dużych dawek escytalopramu i cymetydyny.

•    lit (stosowany w leczeniu obniżonego nastroju) oraz tryptofan. Może wystąpić zwiększona liczba działań niepożądanych, należy także monitorować stężenie litu we krwi.

•    dezypramina (stosowana w leczeniu depresji). Konieczne jest przyjmowanie mniejszych dawek dezypraminy.

•    meflochina (stosowana w leczeniu malarii), bupropion (stosowany w leczeniu depresji) oraz tramadol (stosowany w leczeniu silnego bólu) ze względu na ryzyko zmniejszenia progu drgawkowego.

•    flekainid, propafenon, metoprolol (stosowane w chorobach sercowo-naczyniowych), klomipramina i nortryptylina (leki przeciwdepresyjne), rysperydon, tiorydazyna i haloperydol (leki przeciwpsychotyczne). Może zachodzić konieczność dostosowania dawkowania leku.

NIE NALEŻY STOSOWAĆ LEKU ESPROLAN jednocześni z lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca lub lekami, które mogą wpływać na rytm serca, takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy IA oraz klasy III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwdrobnoustrojowe (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, zwłaszcza halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna). Należy zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek dalszych pytań.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Esprolan z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie należy pić alkoholu podczas przyjmowania escytalopramu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Doświadczenie w stosowaniu escytalopramu u kobiet w ciąży jest ograniczone. Nie zaleca się stosowania leku Esprolan u kobiet w ciąży, dopóki nie zaistnieje taka konieczność.

Escytalopram przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania leku Esprolan u kobiet karmiących piersią, dopóki nie zaleci tego lekarz.

Należy upewnić się, że położna i (lub) lekarz wiedzą, że pacjentka przyjmuje lek Esprolan. Przyjmowanie leku Esprolan podczas ciąży, zwłaszcza w ostatnich trzech miesiącach, może zwiększać ryzyko wystąpienia u dziecka ciężkiego zaburzenia, tzw. przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków. Powoduje ono przyspieszenie oddechu i sine zabarwienie skóry noworodka. Objawy te pojawiają się zazwyczaj w pierwszej dobie po porodzie. Jeśli pacjentka zauważy te objawy u noworodka należy niezwłocznie zgłosić to położnej i (lub) lekarzowi.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że cytalopram, lek podobny do escytalopramu, obniża jakość nasienia. Teoretycznie może to wpływać na płodność, choć jak dotąd nie zaobserwowano oddziaływania na płodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tak jak inne leki psychoaktywne, escytalopram może zaburzać zdolność osądu lub szybkość reakcji. Należy zachować ostrożność prowadząc pojazdy lub obsługując maszyny, pracując na wysokościach itp.

Lek Esprolan zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Esprolan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka to:

Dorośli:

Zwykle stosuje się 10 mg na dobę. Jeśli to konieczne lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia):

Zazwyczaj zalecana dawka początkowa leku Esprolan to 5 mg raz na dobę. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 10 mg raz na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów z małym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (patrz dawkowanie dla dorosłych).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Zalecana dawka początkowa dla pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wynosi 5 mg na dobę. Jeśli to konieczne lekarz może zwiększyć dawkę do dawki maksymalnej, tj. 10 mg na dobę.

Sposób podawania:

Lek Esprolan może być przyjmowany z pokarmem lub bez. Tabletkę należy przyjmować zawsze o tej samej porze, połykać (najlepiej) w całości popijając wodą lub innym płynem. Lek Esprolan należy przyjmować raz na dobę, albo rano, albo wieczorem.

Czas trwania leczenia:

Escytalopram jak i inne leki stosowane w leczeniu obniżonego nastroju nie działają natychmiast.

Może upłynąć trzy do czterech tygodni zanim pacjent poczuje się lepiej. Leczenie depresji trwa w większości przypadków kilka miesięcy. Należy się spodziewać, że czas trwania terapii będzie wynosił od 4 do 6 miesięcy.

Bardzo ważne jest aby postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i nie przerywać stosowania leku dopóki nie zdecyduje o tym lekarz.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub za słabe należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Esprolan

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Esprolan, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku zażycia nieznacznie większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak senność, nudności, nadmierne pocenie lub drgawki.

W przypadku zażycia znacznie większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić ciężkie i zagrażające życiu działania niepożądane, takie jak senność, śpiączka, niemożność poruszania się (stupor), napady padaczkowe, przyspieszone bicie serca, nadmierne pocenie, nudności, wymioty, sinienie ust, języka,

skóry oraz błon śluzowych spowodowane niedoborem tlenu we krwi (sinica), przyspieszenie oddechu i rzadko zmiany w zapisie EKG.

Pominięcie zastosowania leku Esprolan

W razie pominięcia dawki leku Esprolan należy niezwłocznie przyjąć zapomnianą dawkę leku, a kolejną dawkę przyjąć następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienie pominiętej dawki. W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Esprolan

Nie należy przerywać leczenia lekiem Esprolan dopóki nie zaleci tego lekarz.

Jeśli pacjent kończy przepisany cykl leczenia, na ogół zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku Esprolan przez kilka tygodni.

Jeśli pacjent przerwie przyjmowanie leku Esprolan, zwłaszcza, nagle, pacjent może odczuwać objawy z odstawienia. Obserwuje się je często, gdy leczenie lekiem Esprolan jest przerywane. Ryzyko jest większe, jeśli lek był przyjmowany przez długi czas lub w dużych dawkach albo zbyt szybko zmniejszono dawkę leku. U większości pacjentów objawy są łagodne i ustępują samoistnie w ciągu dwóch tygodni. Jednakże, u niektórych pacjentów mogą być ciężkie i utrzymywać się dłużej (2 do 3 miesięcy lub dłużej). Jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie objawy z odstawienia, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić pacjentowi ponowne rozpoczęcie przyjmowania leku, a następnie wolniejsze jego odstawianie.

Do objawów z odstawienia należą: zawroty głowy (niepewny chód, zaburzenia równowagi), uczucie mrowienia, kłucia, uczucie pieczenia oraz (rzadziej) wrażenie porażenia prądem elektrycznym, również w głowie, zaburzenia snu (wyraziste sny, koszmary senne, bezsenność), lęk, bóle głowy, nudności, nadmierne pocenie (w tym nocne poty), uczucie niepokoju lub pobudzenie, drżenie, uczucie splątania i dezorientacji, chwiejność emocjonalna lub drażliwość, biegunka (luźne stolce), zaburzenia widzenia, nerwowość, trzepotanie lub kołatanie serca (palpitacje).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ze względu na to, że u pacjentów z depresją występują objawy podobne do działań niepożądanych wywołanych lekami przeciwdepresyjnymi, często trudno jest zidentyfikować, które objawy są konsekwencją depresji, a które spowodowane przez przyjmowany lek przeciwdepresyjny.

Wymienione poniżej działania niepożądane zostały podzielone według układów i narządów oraz według częstości występowania. Częstość występowania zdefiniowano jako bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób), często (częściej niż 1 na 100 osób, rzadziej niż u 1 na 10 osób), niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000 osób, rzadziej niż u 1 na 100 osób), rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 osób, rzadziej niż u 1 na 1 000 osób), bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

   Często: zwiększony lub zmniejszony apetyt

•    Bardzo rzadko: zmniejszone stężenie sodu we krwi.

Zaburzenia psychiczne

Często: lęk, niepokój, nietypowe sny

•    Niezbyt często: zgrzytanie zębami, pobudzenie, zdenerwowanie, napady lęku panicznego

•    Rzadko: agresja.

Zaburzenia układu nerwowego

   Często: bezsenność, senność, zawroty głowy, ziewanie lub uczucie kłucia w obrębie skóry (parestezje), dreszcze i drżenie

•    Niezbyt często: zaburzenia smaku, zaburzenia snu, omdlenia

•    Bardzo rzadko: zaburzenia ruchowe, drgawki.

Zaburzenia oka

•    Niezbyt często: rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika

   Niezbyt często: szumy uszne.

Zaburzenia serca

   Niezbyt często: szybkie bicie serca

•    Rzadko: wolne bicie serca.

Zaburzenia naczyniowe

   Bardzo rzadko: obniżenie ciśnienia krwi spowodowane np. szybkim wstaniem z pozycji siedzącej lub leżącej, niekiedy z towarzyszącymi zawrotami głowy (hipotonia ortostatyczna).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

   Często: zapalenie błony śluzowej nosa i (lub) nozdrza czy zatok spowodowane przekrwieniem nosa, ziewanie

•    Niezbyt często: krwawienie z nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit

   Bardzo często: nudności

•    Często: zaparcia lub biegunki, wymioty, suchość w ustach

•    Niezbyt często: krwawienia z przewodu pokarmowego (w tym krwawienia z odbytu).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   Niezbyt często: żółte zabarwienie skóry i białkówek oczu, które są objawem zapalenia wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   Często: zwiększone pocenie

•    Niezbyt często: pokrzywka, wysypka, świąd.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

   Często: bóle mięśni.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

•    Bardzo rzadko: zatrzymanie moczu.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

•    Często: opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu

•    Niezbyt często: krwawienie z pochwy

•    Bardzo rzadko: bolesny, utrzymujący się wzwód (priapizm).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

   Często: uczucie zmęczenia, gorączka

•    Niezbyt często: obrzęk rąk lub nóg.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   Bardzo rzadko: zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia).

Badania diagnostyczne

   Często: zwiększenie masy ciała

•    Niezbyt często: zmniejszenie masy ciała

•    Bardzo rzadko: nieprawidłowe wyniki badania czynności wątroby.

Odnotowano także następujące działania niepożądane po wprowadzeniu produktu do obrotu:

   Bardzo rzadko: krwawienia (np. krwawienia z pochwy lub przewodu pokarmowego, oraz krwawienia w obrębie skóry i błon śluzowych widoczne jako plamy lub prążki koloru czerwonego lub czerwono-brązowego do niebiesko-zielonego (tzw. wybroczyny).

•    Bardzo rzadko: U pacjentów w podeszłym wieku może wystąpić nagromadzenie płynów w organizmie (w tym obrzęk kostek) spowodowane zespołem nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (niedostatecznie wysokie stężenie sodu we krwi), (patrz: Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Esprolan).

•    W rzadkich przypadkach może wystąpić zespół serotoninowy spowodowany przyjmowaniem escylatopramu. Jest to ciężki stan spowodowany nadmiarem serotoniny w mózgu. Do objawów należą: pobudzenie i niepokój, dreszcze i drżenia, biegunka, nagłe skurcze mięśni, zwiększenie ciepłoty ciała (gorączka), drażliwość i nadmierne pobudzenie, aż do majaczenia i śpiączki włącznie.

Nasilenie objawów depresji; jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze. (Patrz punkt 2.). Pomocne może okazać się powiedzenie komuś z rodziny lub bliskich przyjaciół o depresji lub zaburzeniu lękowym oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić ich o informowanie go, jeśli zauważą, że objawy depresji lub lęku nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

•    Niektórzy pacjenci informowali o (częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zmianie rytmu serca (zwanej „wydłużeniem odstępu QT”, widocznym w EKG, badaniu oceniającym pracę serca).

W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej działań niepożądanych należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i zaprzestać przyjmowania leku:

Mogą wystąpić następujące objawy, które mogą być wywołane także epizodem depresyjnym: Dostrzeganie zjawisk, które nie istnieją w rzeczywistości (omamy), nadmierne podekscytowanie połączone z dużą ilością energii (mania), poczucie obcości własnej osoby i swoich uczuć, napady paniki.

Odnotowano także bóle stawów, wydzielanie mleka oraz obrzęk naczynioruchowy, który jest reakcją alergiczną, objawiająca się nagłym obrzękiem skóry i błon śluzowych (np. gardła lub języka), trudnością w oddychaniu i (lub) pokrzywką oraz wysypkami skórnymi. Jeśli wystąpi powyższa reakcja alergiczna należy zaprzestać przyjmowania leku Esprolan i skontaktować się z lekarzem.

Należy skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia w czasie leczenia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych:

Szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenia, które mogą być objawami stanu zagrożenia życia tzw. torsade de pointes.

Zaobserwowano zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów przyjmujących leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Esprolan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Esprolan

Substancją czynną leku Esprolan jest escytalopram. Każda tabletka leku Esprolan zawiera 5 mg,

10 mg lub 20 mg escytalopramu (w postaci szczawianu).

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana, glicerol, kopowidon, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: Sepifilm 752 White o składzie: hypromeloza 6 mPas, celuloza mikrokrystaliczna, makrogolu stearynian 40, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Esprolan i co zawiera opakowanie

Esprolan występuje w postaci tabletek powlekanych zawierających odpowiednio 5 mg, 10 mg lub 20 mg escytalopramu.

Esprolan 5 mg: Biała, okrągła, obustronnie wypukła, tabletka powlekana.

Esprolan 10 mg: Biała, owalna, obustronnie wypukła, powlekana tabletka, z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Esprolan 20 mg: Biała, owalna, obustronnie wypukła, powlekana tabletka, z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Esprolan 5 mg, 10 mg i 20 mg tabletki powlekane pakowany jest w blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium i jest dostępny w opakowaniach po 28 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Medana Pharma S.A.

ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz Importer

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Medana Pharma S.A.

ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz Farmaprojects, S.A.

Santa Eulalia 240-242, 08902, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki: 27.09.2012 r.

10

Esprolan

Charakterystyka Esprolan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Esprolan, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (w postaci szczawianu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 30 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Biała, owalna (9 x 5 mm), obustronnie wypukła, powlekana tabletka, z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie dużych epizodów depresji.

Leczenie zaburzeń lękowych z napadami lęku (lęk paniczny) z agorafobią lub bez agorafobii. Leczenie społecznego zaburzenia lękowego (fobii społecznej).

Leczenie uogólnionego zaburzenia lękowego.

Leczenie zaburzenia obsesyjno - kompulsyjnego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Nie wykazano bezpieczeństwa stosowania dawek dobowych większych niż 20 mg.

Duże epizody depresji

Zwykle stosuje się 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta dawkę dobową można zwiększyć do dawki maksymalnej, tj. 20 mg na dobę.

Działanie przeciwdepresyjne uzyskuje się zazwyczaj po upływie 2 - 4 tygodni leczenia. W celu utrwalenia odpowiedzi na leczenie, wymagana jest kontynuacja leczenia przez co najmniej 6 miesięcy po ustąpieniu objawów.

Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lek paniczny) z agorafobią lub bez agorafobii Przez pierwszy tydzień zaleca się podawanie początkowej dawki 5 mg na dobę, a następnie zwiększenie dawki dobowej do 10 mg. Dawka dobowa może zostać zwiększona do dawki maksymalnej, tj. 20 mg, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Największą skuteczność osiąga się po około 3 miesiącach. Leczenie trwa kilka miesięcy.

Fobia społeczna

Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Zazwyczaj poprawa następuje po 2 - 4 tygodniach leczenia. Następnie, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie, dawka dobowa może zostać zmniejszona do 5 mg lub zwiększona do dawki maksymalnej, tj. 20 mg.

Fobia społeczna jest chorobą o przewlekłym przebiegu, a leczenie przez 12 tygodni zaleca się w celu utrwalenia odpowiedzi na leczenie.

Długoterminowe leczenie osób odpowiadających na leczenie badane było przez 6 miesięcy i można je rozważyć indywidualnie w celu zapobiegania nawrotom choroby; korzyści prowadzonego leczenia powinny być oceniane w regularnych odstępach czasu.

Fobia społeczna jest ściśle zdefiniowanym rozpoznaniem określonego zaburzenia, którego nie należy mylić z nadmierną nieśmiałością.

Farmakoterapia wskazana jest wyłącznie wtedy, kiedy zaburzenie istotnie utrudnia kontakty społeczne i wykonywanie pracy zawodowej.

Nie przeprowadzono oceny pozycji takiego leczenia w odniesieniu do terapii poznawczo -behawioralnej. Farmakoterapia jest częścią kompleksowego postępowania terapeutycznego.

Uogólnione zaburzenie lękowe

Dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. Dawkę dobową można zwiększyć do dawki maksymalnej, tj. 20 mg, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie.

Leczenie długoterminowe osób odpowiadających na terapię było badane przez co najmniej 6 miesięcy u pacjentów otrzymujących dawkę 20 mg na dobę. Korzyści terapeutyczne oraz stosowana dawka powinny być oceniane w regularnych odstępach czasu (patrz punkt 5.1).

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. Dawka dobowa może zostać zwiększona do dawki maksymalnej, tj. 20 mg, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie.

Ponieważ zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne jest chorobą przewlekłą, pacjenci powinni być leczeni przez okres wystarczający do uzyskania pewności, że objawy ustąpiły.

Korzyści terapeutyczne oraz stosowana dawka powinny być oceniane w regularnych odstępach czasu (patrz punkt 5.1).

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia)

W początkowym okresie leczenia zalecana dawka wynosi 5 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dobowa dawka przyjmowanego leku może być zwiększona do 10 mg raz na dobę(patrz punkt 5.2).

Nie badano skuteczności produktu Esprolan w leczeniu fobii społecznej u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież (<18 lat)

Nie należy stosować produktu Esprolan u dzieci oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia, czynności nerek

Modyfikacja dawkowania nie jest konieczna u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny Clkr mniejszy niż 30 ml/min) (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby zaleca się dawkę początkową 5 mg na dobę przez pierwsze 2 tygodnie terapii. Dawkę dobową można zwiększyć do 10 mg, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas dostosowywania dawkowania u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Osoby wolno metabolizujące leki z udziałem izoenzymu CYP2C19

U pacjentów, o których wiadomo, że wolno metabolizują leki z udziałem izoenzymu CYP2C19 zaleca się dawkę początkową 5 mg na dobę przez pierwsze 2 tygodnie leczenia. Dawkę dobową można zwiększyć do 10 mg, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta (patrz punkt 5.2).

Objawy z odstawienia obserwowane po zakończeniu leczenia produktem Esprolan Należy unikać nagłego odstawienia produktu. Podczas kończenia leczenia produktem Esprolan dawkę należy zmniejszać stopniowo przez okres, co najmniej jednego do dwóch tygodni, w celu ograniczenia ryzyka objawów z odstawienia (patrz punkt 4.4 oraz punkt 4.8). Jeśli po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia wystąpią nietolerowane przez pacjenta objawy, należy rozważyć wznowienie stosowania poprzednio przepisanej dawki. Następnie lekarz może kontynuować zmniejszanie dawki, w bardziej stopniowy sposób.

Sposób podawania

Lek Esprolan podaje się w pojedynczej dawce dobowej, może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na escytalopram lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Jednoczesne leczenie nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, objawiającego się pobudzeniem, drżeniem oraz hipertermią itp. (patrz punkt 4.5).

Skojarzenie escytalopramu z odwracalnymi inhibitorami MAO-A (np. moklobemid) lub nieselektywnym, odwracalnym inhibitorem MAO - linezolidem jest przeciwwskazane, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego (patrz punkt 4.5).

Stosowanie escytalopramu u pacjentów z rozpoznanym lub wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT.

Stosowanie escytalopramu z innymi lekami mogącymi wydłużać odstęp QT (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Poniższe specjalne ostrzeżenia oraz środki ostrożności dotyczą grupy terapeutycznej selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI- Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors).

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Nie należy stosować produktu Esprolan u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zachowania samobójcze (próby samobójcze i myśli samobójcze) oraz wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze, przejawy gniewu) były częściej obserwowane w badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi, niż w grupie, której podawano placebo. Jeżeli, w oparciu o istniejącą potrzebę kliniczną, pomimo to podjęta zostanie decyzja o rozpoczęciu leczenia, pacjent powinien być uważnie obserwowany pod kątem wystąpienia skłonności samobójczych. Ponadto, brak jest długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania escytalopramu u dzieci i młodzieży, dotyczących wpływu na wzrost, dojrzewanie, oraz rozwój poznawczy, emocjonalny i rozwój zachowania.

Lęk paradoksalny

U niektórych pacjentów z zaburzeniem lęku napadowego, może nastąpić nasilenie objawów lękowych w początkowym okresie leczenia lekami przeciwdepresyjnymi. Ta paradoksalna reakcja ustępuje zwykle w ciągu dwóch tygodni nieprzerwanego leczenia.

Zaleca się małą dawkę początkową, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia stanów lękowych (patrz punkt 4.2).

Drgawki

Stosowanie tego produktu leczniczego należy przerwać u każdego pacjenta, u którego wystąpią drgawki.

Należy unikać stosowania leków z grupy SSRI u pacjentów z niekontrolowaną padaczką, natomiast pacjenci z kontrolowaną padaczką powinni zostać objęci ścisłą obserwacją. Leki z grupy SSRI należy odstawić, jeśli nastąpi zwiększenie częstości występowania drgawek.

Mania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków z grupy SSRI u pacjentów z manią lub hipomanią w wywiadzie. Leki z grupy SSRI należy odstawić, u każdego pacjenta, u którego wystąpi faza maniakalna.

Cukrzyca

U pacjentów z cukrzycą leczenie produktami z grupy SSRI może wpływać na kontrolowanie glikemii (hipoglikemia lub hiperglikemia). Może okazać się konieczna zmiana dawkowania insuliny i (lub) doustnych leków o działaniu hipoglikemizującym.

Samobójstwo i (lub) myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

Depresja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samouszkodzenia i samobójstwa (zdarzenia związane z samobójstwem). Ryzyko to utrzymuje się aż do wystąpienia znaczącej poprawy. Ponieważ, poprawa może nie nastąpić w pierwszych tygodniach leczenia lub dłużej, pacjentów należy ściśle obserwować do czasu jej uzyskania. Powszechne doświadczenie kliniczne wskazuje na to, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym okresie ustępowania objawów choroby. W innych zaburzeniach psychicznych, w których stosuje się escytalopram, ryzyko zdarzeń związanych z samobójstwem może być także zwiększone. Poza tym, zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. Dlatego podczas leczenia pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi należy zachować takie same środki ostrożności, jak w przypadku pacjentów z dużym epizodem depresji.

Ryzyko wystąpienia myśli samobójczych lub podjęcia prób samobójczych u pacjentów ze zdarzeniami związanymi z samobójstwem w wywiadzie, u których przed rozpoczęciem leczenia istniały nasilone wyobrażenia samobójcze jest większe, dlatego podczas leczenia osoby te powinny być objęte ścisłą obserwacją.

Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych dotyczących stosowania leków przeciwdepresyjnych u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała większe ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne w porównaniu do pacjentów przyjmujących placebo, u pacjentów w wieku poniżej 25 lat.

Terapii powinno towarzyszyć dokładne monitorowanie pacjentów, zwłaszcza tych z grupy wysokiego ryzyka, szczególnie we wczesnym okresie leczenia i po zmianie dawki.

Pacjentów (i ich opiekunów) należy poinformować o konieczności zachowania czujności i kontrolowania pacjenta pod kątem każdego pogorszenia stanu klinicznego, czy pojawienia się myśli i zachowań samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu i natychmiastowego zwrócenia się o poradę do lekarza, gdy tylko wystąpią takie objawy.

Akatyzja i (lub) niepokój psychoruchowy

Stosowanie produktów leczniczych z grupy SSRI/SNRI (ang. SNRI - Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) wiąże się z rozwojem akatyzji, charakteryzującej się nieprzyjemnie odczuwanym stanem niepokoju oraz koniecznością poruszania się, często połączoną z niemożnością siedzenia lub stania w bezruchu. Wystąpienie tych objawów jest najbardziej prawdopodobne w pierwszych kilku tygodniach leczenia. W przypadku pacjentów, u których te objawy wystąpią, zwiększanie dawki może być szkodliwe.

Hiponatremia

Rzadko informowano o hiponatremii, prawdopodobnie spowodowanej nieprawidłowym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego (ang. SIADH), podczas leczenia lekami z grupy SSRI, na ogół ustępującej po przerwaniu leczenia.

Ostrożność należy zachować u pacjentów z grup ryzyka takich, jak: osoby w podeszłym wieku, pacjenci z marskością wątroby oraz pacjenci równocześnie leczeni lekami, o których wiadomo, że mogą powodować hiponatremię.

Krwawienie

Podczas leczenia produktami z grupy SSRI informowano o występowaniu krwawień w obrębie skóry, takich jak: wybroczyny i plamica. Ostrożność zalecana jest szczególnie u pacjentów przyjmujących produkty z grupy SSRI, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych, produktów wpływających na czynność płytek krwi (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne i pochodne fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), tyklopidyna i dipirydamol), a także u pacjentów z rozpoznaną skłonnością do krwawień.

Leczenie elektrowstrząsami

Doświadczenia kliniczne dotyczące jednoczesnej terapii lekami z grupy SSRI oraz leczenia elektrowstrząsami są ograniczone, dlatego zaleca się ostrożność.

Zespół serotoninowy

Zaleca się ostrożność podczas stosowania escytalopramu jednocześnie z produktami o działaniu serotoninergicznym takich, jak: sumatryptan i inne tryptany, tramadol i tryptofan.

W rzadkich przypadkach informowano o wystąpieniu zespołu serotoninowego u pacjentów przyjmujących leki z grupy SSRI jednocześnie z produktami leczniczymi o działaniu serotoninergicznym. Jednoczesne wystąpienie objawów takich, jak: pobudzenie, drżenia mięśniowe, drgawki miokloniczne oraz hipertermia mogą wskazywać na rozwój tego zespołu. Jeśli dojdzie do jego wystąpienia, leczenie lekiem z grupy SSRI oraz lekiem o działaniu serotoninergicznym należy niezwłocznie przerwać i rozpocząć leczenie objawowe.

Ziele dziurawca

Jednoczesne leczenie produktami leczniczymi z grupy SSRI i produktami roślinnymi zawierającymi ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może prowadzić do zwiększenia częstości działań niepożądanych (patrz punkt 4.5).

Objawy z odstawienia obserwowane po przerwaniu leczenia

Objawy z odstawienia występują często po przerwaniu leczenia szczególnie, gdy leczenie przerwano nagle (patrz punkt 4.8).

W badaniach klinicznych zdarzenia niepożądane obserwowane po przerwaniu leczenia występowały u około 25% pacjentów leczonych escytalopramem oraz u 15% pacjentów przyjmujących placebo.

Ryzyko objawów z odstawienia może zależeć od kilku czynników, do których należą czas trwania leczenia oraz wielkość dawki, a także szybkość zmniejszania dawki. Najczęściej zgłaszane objawy to: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje i wrażenie porażenia prądem elektrycznym), zaburzenia snu (w tym bezsenność i wyraziste sny), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, splątanie, nadmierne pocenie, bóle głowy, biegunka, kołatanie serca, niestabilność emocjonalna, drażliwość oraz zaburzenia widzenia. Na ogół objawy te mają nasilenie małe do umiarkowanego, jednak u niektórych pacjentów mogą być ciężkie.

Występują zwykle w ciągu pierwszych kilku dni po odstawieniu leku, jednak istnieją bardzo rzadkie doniesienia o ich wystąpieniu u pacjentów, którzy nieumyślnie pominęli dawkę. Na ogół objawy te ustępują samoistnie, zazwyczaj w ciągu 2 tygodni, chociaż u niektórych osób mogą utrzymywać się dłużej (2-3 miesiące lub dłużej). Dlatego też w przypadku zakończenia leczenia zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki escytalopramu przez okres kilku tygodni lub miesięcy, w zależności od reakcji pacjenta (patrz punkt 4.2 „Objawy z odstawienia występujące po zakończeniu leczenia”).

Choroba niedokrwienna serca

Ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne zaleca się ostrożność u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (patrz punkt 5.3).

Wydłużenie odstępu QT

Zostało potwierdzone, iż escytalopram powoduje wydłużenie odstępu QT zależne od przyjmowanej dawki. Przypadki wydłużenia odstępu QT oraz arytmii komorowych, w tym torsade de pointes, zostały odnotowane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, głównie u pacjentów płci żeńskiej z hipokaliemią, wcześniej istniejącymi wydłużeniami odstępu QT lub innymi chorobami serca (patrz punkt 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 oraz 5.1).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z istotną bradykardią; lub u pacjentów z niedawno przebytym ostrym zapaleniem mięśnia sercowego lub z niewyrównaną niewydolnością serca.

Zaburzenia gospodarki elektrolitowej, takie jak hipokaliemia i hipomagnezemia, zwiększają ryzyko złośliwych zaburzeń rytmu serca, powinny zostać skorygowane przed rozpoczęciem leczenia escytalopramem.

Jeśli pacjent z ustabilizowaną chorobą serca jest poddawany leczeniu, należy rozważyć wykonanie badania EKG przed rozpoczęciem leczenia.

W przypadku wystąpienia objawów zaburzeń rytmu serca u pacjentów leczonych escytalopramem, należy odstawić leczenie oraz wykonać badanie EKG.

Preparat ten zawiera laktozę. Nie należy stosować leku u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje farmakodynamiczne

Przeciwwskazane terapie skojarzone:

Nieodwracalne, nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (MAO):

Donoszono o wystąpieniu ciężkich reakcji u pacjentów otrzymujących produkty z grupy SSRI w skojarzeniu z nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) oraz u pacjentów, którzy niedawno przerwali leczenie produktami z grupy SSRI i rozpoczęli leczenie takim inhibitorem MAO (patrz punkt 4.3). U niektórych pacjentów wystąpił zespół serotoninowy (patrz punkt 4.8).

Escytalopram jest przeciwwskazany w skojarzeniu z nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO). Stosowanie escytalopramu można rozpocząć 14 dni po zakończeniu stosowania nieodwracalnego inhibitora monoaminooksydazy (IMAO). Należy zachować co najmniej 7 dniową przerwę od zakończenia przyjmowania produktu Esprolan do momentu rozpoczęcia leczenia nieodwracalnym, nieselektywnym inhibitorem monoaminooksydazy (MAO).

Selektywny, odwracalny inhibitor MAO-A (moklobemid)

Ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego skojarzenie escytalopramu z inhibitorem MAO-A jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Jeśli jednak takie leczenie skojarzone okaże się konieczne, leczenie należy rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki, a pacjent powinien pozostawać pod stałą kontrolą kliniczną.

Odwracalny, nieselektywny inhibitor MAO (linezolid)

Linezolid jest antybiotykiem, będącym odwracalnym, nieselektywnym inhibitorem MAO i nie należy go podawać pacjentom leczonym escytalopramem. Jeśli jednak takie leczenie skojarzone okaże się konieczne, leczenie należy zacząć od najmniejszej zalecanej dawki, a pacjent powinien pozostawać pod stałą kontrolą kliniczną (patrz punkt 4.3).

Nieodwracalny, selektywny, inhibitor MAO-B (selegilina)

Zaleca się ostrożność podczas stosowania escytalopramu w skojarzeniu z selegiliną (nieodwracalnym inhibitorem MAO-B) z uwagi na ryzyko rozwoju zespołu serotoninowego. Selegilina była bezpiecznie stosowana w dawce do 10 mg na dobę w skojarzeniu z mieszaniną racemiczną cytalopramu.

Wydłużenie odstępu QT

Nie zostały przeprowadzone farmakokinetyczne i farmakodynamiczne badania escytalopramu w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi powodującymi wydłużenie odstępu QT. Nie można wykluczyć addytywnego efektu łącznego stosowania tych leków. Dlatego przeciwwskazane jest stosowanie escytalopramu w skojarzeniu z produktami leczniczymi wydłużającymi odstęp QT, takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy IA oraz klasy III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwdrobnoustrojowe (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, zwłaszcza halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna).

Terapie skojarzone wymagające zachowania ostrożności:

Produkty lecznicze o działaniu serotoninoergicznym

Jednoczesne podawanie z produktami leczniczymi o działaniu serotoninoergicznym (np. tramadol, sumatryptan oraz inne tryptany) może prowadzić do zespołu serotoninowego.

Produkty lecznicze obniżające próg drgawkowy

Produkty lecznicze z grupy SSRI mogą obniżać próg drgawkowy.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z innymi lekami mogącymi obniżać próg drgawkowy (np: leki przeciwdepresyjne (leki trójpierścieniowe, leki z grupy SSRI), neuroleptyki (pochodne fenotiazyny, tioksantenu i butyrofenonu), meflochina, bupropion i tramadol).

Lit i tryptofan

Istnieją doniesienia o nasileniu działania podczas stosowania produktów z grupy SSRI jednocześnie z litem lub tryptofanem, dlatego w przypadku jednoczesnego stosowania produktów z grupy SSRI oraz wymienionych leków należy zachować ostrożność.

Ziele dziurawca

Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych z grupy SSRI z produktami roślinnymi zawierającymi ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może prowadzić do zwiększenia częstości działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Krwawienie

Jednoczesne podawanie escytalopramu i doustnych leków przeciwzakrzepowych może wpływać na ich działanie. Zaleca się ścisłe i częste monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi u pacjentów otrzymujących doustne leki przeciwzakrzepowe, u których rozpoczyna się lub kończy leczenie escytalopramem (patrz punkt 4.4).

Alkohol

Nie należy oczekiwać interakcji farmakodynamicznych, ani farmakokinetycznych pomiędzy escytalopramem a alkoholem. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych leków o działaniu psychotropowym, spożywanie alkoholu podczas leczenia nie jest zalecane.

Interakcje farmakokinetyczne

Wpływ innych produktów leczniczych na farmakokinetykę escytalopramu W procesie metabolizmu escytalopramu uczestniczy przede wszystkim CYP2C19. Izoenzymy CYP3A4 oraz CYP2D6 mogą także brać udział w metabolizowaniu escytalopramu, chociaż w mniejszym stopniu. Wydaje się, że metabolizm głównego metabolitu S-DCT (demetylowanego escytalopramu) jest częściowo katalizowany przez izoenzym CYP2D6.

Podawanie escytalopramu w skojarzeniu z omeprazolem w dawce 30 mg raz na dobę (inhibitor CYP2C19) wywołało umiarkowane (około 50%) zwiększenie stężenia escytalopramu w osoczu.

Podawanie escytalopramu w skojarzeniu z 400 mg cymetydyny dwa razy na dobę (umiarkowanie silny inhibitor) wywołało umiarkowane (około 70%) zwiększenie stężenia escytalopramu w osoczu. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu escytalopramu w skojarzeniu z cymetydyną. Może być wymagane dostosowanie dawki.

Należy zatem zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu escytalopramu z inhibitorami CYP2C19 (np. omeprazol, ezomeprazol, fluwoksamina, lanzoprazol, tyklopidyna) czy cymetydyną. Może być konieczne zmniejszenie dawki escytalopramu na podstawie wyników monitorowania działań niepożądanych podczas leczenia skojarzonego.

Wpływ escytalopramu na farmakokinetykę innych leków

Escytalopram jest inhibitorem izoenzymu CYP2D6. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania escytalopramu z innymi produktami metabolizowanymi przez ten enzym, o małym wskaźniku terapeutycznym, np. flekainind, propafenon i metoprolol (stosowane w niewydolności serca), lub niektóre leki działające na OUN, metabolizowane głównie z udziałem CYP2D6, np. leki przeciwdepresyjne takie jak dezypramina, klomipramina, nortryptylina lub leki przeciwdepresyjne takie jak rysperydon, tiorydazyna i haloperydol. Konieczne może być dostosowanie dawkowania.

Jednoczesne stosowanie z dezypraminą lub metoprololem w obu przypadkach spowodowało dwukrotne zwiększenie stężenia tych dwóch substratów CYP2D6 w osoczu.

Badania in vitro wykazały, że escytalopram może również wykazywać słabe działanie hamujące aktywność izoenzymu CYP2C19. Zaleca się zachowanie ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu z innymi produktami metabolizowanymi przez CYP2C19.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dostępne są tylko ograniczone dane kliniczne dotyczące stosowania escytalopramu u kobiet w ciąży. W badaniach dotyczących szkodliwego wpływu escytalopramu na reprodukcję, przeprowadzonych na szczurach, zaobserwowano szkodliwe działanie na zarodek i płód, nie odnotowano zwiększenia częstości wad rozwojowych (patrz punkt 5.3).

Produktu Esprolan nie należy stosować w okresie ciąży chyba, że jest to bezwzględnie konieczne oraz jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści.

Noworodki należy obserwować, jeśli kobieta kontynuowała stosowanie produktu Esprolan w późniejszym okresie ciąży, szczególnie w trzecim trymestrze. Należy unikać nagłego odstawiania produktu w okresie ciąży.

U noworodków, których matki otrzymywały leki z grupy SSRI/SRNI w późniejszych okresach ciąży mogą wystąpić następujące objawy: zaburzenia oddechowe, sinica, bezdech, drgawki, wahania ciepłoty ciała, trudności w karmieniu, wymioty, hipoglikemia, hipertonia, hipotonia, hiperrefleksja, drżenie, drżączka, drażliwość, letarg, nieustanny płacz, senność lub trudności w zasypianiu. Objawy te mogą być wywołane działaniem serotoninoergicznym lub mogą wystąpić jako objawy z odstawienia. W większości przypadków powikłania ujawniają się bezpośrednio lub wkrótce (< 24 godzin) po porodzie.

Dane epidemiologiczne pozwalają wnioskować, iż podawanie selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) w trakcie ciąży, zwłaszcza w jej późnym okresie, może zwiększać ryzyko wystąpienia przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków. Obserwowane ryzyko wyniosło około 5 przypadków na 1000 ciąż wobec 1 do 2 przypadków przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków na 1000 ciąż w populacji ogólnej.

Karmienie piersią

Przypuszcza się, że escytalopram jest wydzielany do mleka ludzkiego.

Z tego powodu nie zaleca się karmienia piersią w trakcie leczenia.

Wpływ na płodność

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że cytalopram może wpływać na jakość nasienia (patrz punkt 5.3).

Z opisów przypadków stosowania u ludzi niektórych leków z grupy SSRI wynika, że wpływ na jakość nasienia jest przemijający.

Dotychczas nie zaobserwowano wpływu na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Jakkolwiek escytalopram nie zaburza sprawności intelektualnej ani psychofizycznej, jednak wszelkie leki psychoaktywne mogą zaburzać zdolność osądu lub sprawność.

Pacjenci powinni zostać ostrzeżeni o możliwym ryzyku wpływu produktu na ich zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występują najczęściej podczas pierwszego lub drugiego tygodnia leczenia i zwykle ich nasilenie oraz częstość zmniejszają się wraz z kontynuacją leczenia.

Znane reakcje niepożądane na leki z grupy SSRI, zgłaszane także w przypadku stosowania escytalopramu zarówno w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo lub jako zdarzenia spontaniczne po wprowadzeniu leku do obrotu przedstawiono poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Dane na temat częstości występowania pochodzące z badań klinicznych nie zostały skorygowane względem wyników dla grupy placebo. Częstość występowania określono jako: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo

często

(>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10000 do <1/1000)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

T rombocytopenia

Zaburzenia

układu

immunologiczneg

o

Reakcje

anafilaktyczne

Zaburzenia

endokrynologiczn

e

Nieprawidłowe wydzielanie ADH

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zmniejszone

łaknienie,

zwiększenie

łaknienia

Hiponatremia

Zaburzenia

psychiczne

Lęk, niepokój,

nietypowe sny.

Kobiety i

mężczyźni:

zmniejszenie

popędu

płciowego,

Bruksizm, pobudzenie, nerwowość, napady lęku panicznego, stan splątania

Agresja,

depersonalizacja , omamy, zdarzenia samobójcze (patrz punkt 4.4)

Mania, myśli i

zachowania

samobójcze1

kobiety: brak orgazmu

Zaburzenia

układu

nerwowego

Bezsenność

senność,

zawroty

głowy,

parestezje,

drżenie

Zaburzenia smaku, zaburzenia snu, omdlenia

Zespół

serotoninowy

Dyskineza, zaburzenia ruchowe, drgawki

Zaburzenia oka

Rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Tachykardia

Bradykardia

Arytmia komorowa,

w tym Torsade de Pointes

Zaburzenia

naczyniowe

Hipotonia

ortostatyczna

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zapalenie

zatok,

ziewanie

Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w ustach

Krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym krwawienie z odbytu)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

Wzmożone

pocenie

Pokrzywka, łysienie, wysypka, świąd

Wybroczyny, obrzęki naczynioruchowe

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów, bóle

mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

Zatrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Mężczyźni:

zaburzenia

wytrysku,

impotencja

Kobiety: krwotok maciczny, krwotok miesiączkowy

Mlekotok

Mężczyźni: priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie,

gorączka

Obrzęk

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała

Zmniejszenie masy ciała

Nieprawidłowy wynik prób czynnościowych wątroby

1 Podczas leczenia i

w krótkim czasie po odstawieniu escytalopramu zg

aszano występowanie myśli i

zachowań samobójczych (patrz także punkt 4.4).

Następujące reakcje niepożądane zgłaszano dla produktów leczniczych z grupy terapeutycznej SSRI: niepokój psychoruchowy i (lub) akatyzja (patrz punkt 4.4) oraz jadłowstręt.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki wydłużenia odstępu QT oraz arytmii komorowych, w tym zaburzeń typu Torsade de Pointes, głównie u kobiet, u osób z hipokaliemią oraz u pacjentów z występującym wcześniej wydłużeniem odstępu QT lub innymi chorobami serca (patrz punkt 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 oraz 5.1).

Działanie związane z grupą leków

Badania epidemiologiczne, przeprowadzone głównie u pacjentów w wieku powyżej 50 lat, wykazują zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów przyjmujących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD). Mechanizm powstania tego ryzyka nie jest znany.

Objawy z odstawienia obserwowane po zakończeniu leczenia

Odstawienie produktów z grupy SSRI/SNRI (zwłaszcza nagłe) często prowadzi do wystąpienia objawów z odstawienia. Zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje i wrażenie porażenia prądem elektrycznym), zaburzenia snu (w tym bezsenność i wyraziste sny), lęk i pobudzenie, nudności i (lub) wymioty, drżenie, splątanie, nadmierne pocenie, bóle głowy, biegunka, kołatanie serca, chwiejność emocjonalna, drażliwość oraz zaburzenia widzenia to najczęściej zgłaszane reakcje. Na ogół objawy te mają nasilenie małe do umiarkowanego i ustępują samoistnie, jednak u niektórych pacjentów mogą być ciężkie i (lub) utrzymywać się przez dłuższy czas. Dlatego też, jeśli leczenie escytalopramem nie jest już wymagane, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki aż do odstawienia produktu (patrz punkt 4.2 oraz 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Toksyczność

Dane kliniczne dotyczące przedawkowania escytalopramu są ograniczone i wiele przypadków obejmuje jednoczesne przedawkowania innych leków. W większości przypadków odnotowano brak objawów lub wystąpienie objawów o małym nasileniu. Odnotowano rzadkie przypadki zgonów spowodowane przedawkowaniem samego tylko escytalopramu. W większości przypadków dochodziło do przedawkowania przyjętych jednocześnie innych leków. Dawki od 400 do 800 mg samego escytalopramu nie powodowały ciężkich objawów.

Objawy

Objawy zgłaszane w przypadkach przedawkowania escytalopramu dotyczą głównie ośrodkowego układu nerwowego (od zawrotów głowy, drżenia i pobudzenia, po rzadkie przypadki zespołu serotoninowego, drgawki i śpiączkę), układu pokarmowego (nudności/wymioty), oraz układu sercowo-naczyniowego (niedociśnienie tętnicze, tachykardia, wydłużenie odstępu QT i arytmia), zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (hipokaliemia, hiponatremia).

Leczenie przedawkowania

Brak swoistej odtrutki. Należy przywrócić i utrzymywać prawidłową czynność dróg oddechowych przez zapewnienie ich drożności i dostatecznej podaży tlenu. Należy rozważyć zastosowanie płukania żołądka i podanie węgla aktywowanego. Płukanie żołądka należy wykonać możliwie jak najszybciej po przyjęciu doustnym. Zaleca się monitorowanie czynności serca i parametrów życiowych oraz stosowanie ogólnego leczenia objawowego i podtrzymującego czynności organizmu.

W przypadku przedawkowania u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca/ bradyarytmią, u pacjentów stosujących skojarzone leczenie z produktami leczniczymi powodującymi wydłużenie odstępu QT lub u pacjentów ze zmienionym metabolizmem np. z zaburzeniami czynności wątroby, zaleca się monitorowanie EKG.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Właściwości farmakodynamiczne

5.1


Grupa farmaceutyczna: leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

Kod ATC: N 06 AB 10 Mechanizm działania

Escytalopram jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (5-HT) o dużym powinowactwie do pierwotnego miejsca wiązania. Wiąże się także z miejscem allosterycznym na transporterze serotoniny, ale z 1000-krotnie mniejszym powinowactwem.

Escytalopram nie ma powinowactwa lub ma małe powinowactwo do wielu receptorów, w tym 5-HTia, 5-HT2, receptorów DA Di i D2, receptorów ai-, a2-, P-adrenergicznych, receptorów histaminowych Hi, cholinergicznych receptorów muskarynowych, receptorów benzodiazepinowych oraz receptorów opioidowych.

Hamowanie zwrotnego wychwytu serotoniny (5-HT) jest jedynym, możliwym mechanizmem działania wyjaśniającym farmakologiczne i kliniczne działanie escytalopramu.

Działanie farmakodynamiczne

W podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu EKG u zdrowych osób, zmiana odstępu QTc w stosunku do stanu wyjściowego (korekta metodą Fridericia) wyniosła 4,3 milisekund (90% CI: 2,2, 6,4) po dawce 10 mg na dobę i 10,7 milisekund (90% CI: 8,6, 12,8) milisekund po dawce 30 mg na dobę (patrz punkt 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 oraz 4.9).

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo

Duże epizody depresji

Escytalopram okazał się skuteczny w krótkoterminowym leczeniu dużych epizodów depresji w trzech z czterech krótkoterminowych (8 tygodniowych) badań z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanych placebo. W badaniu długoterminowym dotyczącym zapobiegania nawrotom choroby, 274 pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie escytalopramem w dawce 10 lub 20 mg na dobę w początkowej ośmiotygodniowej otwartej fazie badania, zostało zrandomizowanych do kontynuacji leczenia escytalopramem w tej samej dawce lub do grupy otrzymującej placebo, w czasie do 36 tygodni. W badaniu tym u pacjentów leczonych nieprzerwanie escytalopramem czas do nawrotu choroby w przeciągu dalszych 36 tygodni był znacząco dłuższy w porównaniu do czasu u pacjentów otrzymujących placebo.

Fobia społeczna

Escytalopram okazał się skuteczny zarówno w trzech krótkoterminowych (12 tygodni) badaniach, jak i u osób odpowiadających na leczenie w 6-miesięcznym badaniu dotyczących zapobiegania nawrotom zespołu lęku społecznego. W trwającym 24 tygodnie badaniu nad ustaleniem dawkowania, wykazano skuteczność escytalopramu w dawkach 5, 10 i 20 mg.

Zaburzenie lękowe uogólnione

Escytalopram w dawkach 10 mg i 20 mg na dobę okazał się skuteczny w czterech z czterech badań kontrolowanych placebo.

W wynikach zbiorczych, otrzymanych z trzech badań o podobnym schemacie dawkowania w grupie 421 pacjentów otrzymujących escytalopram oraz 419 pacjentów przyjmujących placebo, stwierdzono odpowiednio 47,5% i 28,9% odpowiedzi na prowadzone leczenie i 37,1% i 20,8% przypadków remisji. Ciągłe działanie obserwowano już po pierwszym tygodniu leczenia.

Utrzymywanie się skuteczności escytalopramu w dawce 20 mg na dobę zostało dowiedzione w 24 - do 74 - tygodniowym, randomizowanym badaniu, oceniającym utrzymywanie się skuteczności u 373 pacjentów, którzy odpowiedzieli na 12-tygodniowe leczenie (faza otwarta).

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

W randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, pacjenci otrzymujący escytalopram w dawce 20 mg wyodrębnili się pod względem całkowitej punktacji w skali Y-BOCS od grupy otrzymującej placebo po 12 tygodniach. Po 24 tygodniach, pacjenci otrzymujący escytalopram w dawkach 10 i 20 mg na dobę wykazywali przewagę w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo.

Skuteczność w zapobieganiu nawrotom wykazano dla escytalopramu w dawkach 10 i 20 mg na dobę u pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie escytalopramem w trwającej 16 tygodni fazie otwartej i byli poddawani leczeniu w trwającej 24 tygodnie randomizowanej, kontrolowanej placebo fazie próby podwójnie ślepej.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie jest prawie całkowite i nie zależy od przyjmowanych pokarmów. (Średni czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia Tmax po wielokrotnym podaniu wynosi 4 godziny). Jak w przypadku racemicznej mieszaniny cytalopramu, przyjmuje się, że bezwzględna biodostępność escytalopramu wyniesie około 80%.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji (Vd,p/F) po podaniu doustnym wynosi od 12 do 26 l/kg mc. Stopień wiązania z białkami osocza dla escytalopramu i jego głównych metabolitów wynosi poniżej 80%.

Metabolizm

Escytalopram jest metabolizowany w wątrobie do aktywnych farmakologicznie pochodnych demetylowanych i didemetylowanych. Zamiennie, azot może zostać utleniony tworząc metabolit w postaci N-tlenku. Substancja macierzysta oraz jej metabolity są częściowo wydalane w postaci glukuronidów.

Po podaniu wielokrotnym średnie stężenie metabolitu demetylowanego i didemetylowanego wynosi odpowiednio 28 do 31% i <5% stężenia escytalopramu. Przekształcenie escytalopramu do metabolitu demetylowanego odbywa się głównie z udziałem CYP2C19. Możliwy jest także pewien udział enzymów CYP3A4 i CYP2D6.

Wydalanie

Okres półtrwania w fazie eliminacji escytalopramu (T>/2 p) po wielokrotnym podaniu wynosi około 30 godzin, wartość klirensu osoczowego po podaniu doustnym (Cloral) wynosi 0,6 l/min. Główne metabolity escytalopramu mają znamiennie dłuższy okres półtrwania. Uważa się, że escytalopram oraz jego metabolity wydalane są zarówno drogą wątrobową (metaboliczną) oraz drogą nerkową, przy czym zdecydowana większość dawki jest wydalana w postaci metabolitów z moczem. Farmakokinetyka ma charakter liniowy. Stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym jest osiągane w ciągu tygodnia. Średnie stężenie w stanie stacjonarnym wynoszące 50 nmol/l (20 - 125 nmol/l) jest osiągane po dawce dobowej wynoszącej 10 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Escytalopram jest wydalany znacznie wolniej u pacjentów w podeszłym wieku w porównaniu z pacjentami młodszymi.

Ekspozycja na lek (AUC) jest o około 50% większa u osób w podeszłym wieku w porównaniu z młodymi, zdrowymi ochotnikami (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (wg klasyfikacji Child-Pugh kryterium A i B) okres półtrwania escytalopramu był około dwa razy dłuższy, a ekspozycja o 60% większa, niż u osób z prawidłową czynnością wątroby (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia, czynności nerek

Dla mieszaniny recemicznej cytalopramu dłuższy okres półtrwania i nieznaczne zwiększenie ekspozycji obserwowano u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (Clkr 10-53 ml/min).

Nie badano stężeń metabolitów w osoczu, ale mogą być one zwiększone (patrz punkt 4.2).

Polimorfizm

Zaobserwowano, że u osób wolno metabolizujących leki przy udziale izoenzymu CYP2C19, stężenie escytalopramu w osoczu było dwa razy większe niż u osób o szybkim metabolizmie. U osób z wolniejszym metabolizmem leków przy udziale izoenzymu CYP2C6 nie zaobserwowano istotnej zmiany ekspozycji (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono pełnego zestawu konwencjonalnych badań przedklinicznych dla escytalopramu, gdyż połączone badania toksykologiczno-kinetyczne i toksykologiczne przeprowadzone na szczurach, z zastosowaniem escytalopramu i cytalopramu wykazały podobny profil. Dlatego też wszystkie dane uzyskane dla cytalopramu można odnieść do escytalopramu.

W toksykologicznych badaniach porównawczych na szczurach escytalopram i cytalopram powodowały szkodliwe działanie na serce, w tym zastoinową niewydolność serca, po trwającym kilka tygodni podawaniu dawek wywołujących ogólne działanie toksyczne. Kardiotoksyczność wydaje się być skorelowana raczej z maksymalnymi stężeniami escytalopramu w osoczu, niż z ekspozycją ogólnoustrojową (AUC).

Maksymalne stężenia w osoczu, które nie powodowały działań niepożądanych były wyższe (8-krotnie) od osiąganych podczas stosowania klinicznego, podczas gdy wartość AUC dla escytalopramu była tylko 3 do 4 większa od wielkości ekspozycji podczas stosowania klinicznego. Dla S-enancjomeru cytalopramu wartości AUC były 6 do 7 razy wyższe od wielkości ekspozycji uzyskiwanej podczas stosowania klinicznego. Wyniki te są prawdopodobnie związane z silnym wpływem na aminy biogenne, tj. są wtórne w stosunku do pierwotnego działania farmakologicznego, skutkując zmianami hemodynamicznymi (zmniejszenie przepływu krwi w naczyniach wieńcowych) i niedokrwieniem. Jednakże dokładny mechanizm kardiotoksycznego działania escytalopramu u szczurów nie jest jasny.

Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania cytalopramu oraz doświadczenia zgromadzone podczas badań klinicznych z zastosowaniem escytalopramu nie wykazały korelacji otrzymanych wyników z działaniami obserwowanymi podczas stosowania klinicznego.

Obserwowano zwiększenie stężenia fosfolipidów w niektórych tkankach u szczurów np. płucach, najądrzach oraz wątrobie po dłuższych okresach podawania escytalopramu i cytalopramu.

Zmiany w najądrzach i wątrobie stwierdzane była podczas ekspozycji podobnej do występującej u człowieka. Efekt ten jest odwracalny po zakończenia leczenia. Odkładanie się fosfolipidów (fosfolipidoza) u zwierząt obserwowano przy podawaniu wielu leków o właściwościach kationów amfifilnych. Nie wiadomo, czy zjawisko to ma istotne znaczenie dla człowieka.

W badaniach toksycznego wpływu na rozwój u szczurów obserwowano działanie embriotoksyczne (zmniejszenie masy ciała płodu oraz przemijające opóźnienie kostnienia) przy ekspozycji wyrażonej wartością AUC większej od ekspozycji osiągniętej podczas klinicznego stosowania produktu. Nie odnotowano zwiększonej częstości występowania wad rozwojowych. Badania dotyczące rozwoju w okresie przed- i pourodzeniowym wykazały zmniejszoną przeżywalność w okresie laktacji przy ekspozycji wyrażonej wartością AUC większej od osiągniętej podczas klinicznego stosowania produktu.

Dane dotyczące zwierząt wykazały, że cytalopram wywołuje zmniejszenie wskaźników płodności i ciążowego, redukcję liczby implantacji oraz powstawanie nieprawidłowego nasienia po narażeniu znacznie przekraczającym ekspozycję uzyskiwaną u ludzi.

Brak dostępnych analogicznych danych pochodzących od zwierząt i dotyczących escytalopramu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza jednowodna Kroskarmeloza sodowa Skrobia kukurydziana Glicerol Kopowidon Magnezu stearynian

Otoczka tabletki

Sepifilm 752 White o składzie:

Hypromeloza 6 mPas Celuloza mikrokrystaliczna Makrogolu stearynian 40 Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium. Opakowanie zawiera 28 tabletek powlekanych.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Medana Pharma S.A.

ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18708

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

13.09.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

27.09.2012 r.

16

Esprolan