+ iMeds.pl

Espumisan 100 mg/ml 100 mg/mlUlotka Espumisan 100 mg/ml

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Espumisan 100 mg/ml

100 mg/ml krople doustne, emulsja

Substancja czynna: Simeticonum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Espumisan 100 mg/ml ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilają się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Espumisan 100 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Espumisan 100 mg/ml

3.    Jak stosować lek Espumisan 100 mg/ml

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Espumisan    100 mg/ml

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ESPUMISAN 100 MG/ML I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Espumisan 100 mg/ml stosuje się w leczeniu objawowym wzdęć (gromadzenie się gazów) u wszystkich grup wiekowych. Zmniejsza on napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu, zawartych w masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego, powodując ich pękanie. Dzięki temu uwolnione w ten sposób gazy mogą być wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu pokarmowego w wyniku ruchów perystaltycznych jelit.

Zastosowanie

Espumisan 100 mg/ml stosuje się:

-    w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów np. wzdęć lub nasilonego powstawania gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym;

- wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do badań jamy brzusznej (np. badań radiologicznych i ultrasonograficznych oraz badań endoskopowych, jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ESPUMISAN 100

MG/ML

Kiedy nie stosować leku Espumisan 100 mg/ml:

- w przypadku alergii (nadwrażliwości) na substancję czynną - symetykon lub na którąkolwiek z pozostałych substancji pomocniczych leku Espumisan 100 mg/ml. Należy o tym pamiętać również w przypadku podawania leku innym osobom.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Espumisan 100 mg/ml.

W przypadku pojawienia się nowych i (lub) uporczywych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia przyczyny dolegliwości i ewentualnego zdiagnozowania choroby wymagającej zastosowania innego leczenia.

W przypadku stosowania leku u niemowląt i dzieci, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Espumisan 100 mg/ml z innymi lekami Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem Brak szczególnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak badań klinicznych dotyczących stosowania leku w ciąży, nie zaleca się stosowania leku Espumisan 100 mg/ml w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Espumisan 100 mg/ml nie ogranicza zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Espumisan 100 mg/ml

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem produktu leczniczego.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ESPUMISAN 100 MG/ML

Lek Espumisan 100 mg/ml należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej ulotce. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecaną dawkę leku Espumisan 100 mg/ml można odmierzyć dwoma sposobami.

W zależności od wielkości dawki, dawkę można odmierzyć za pomocą:

-    kroplomierza,

-    miarki z podziałką w ml.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu odmierzania dawek znajdują się poniżej. Dawkowanie

Dawkę leku należy dobierać biorąc pod uwagę stopień nasilenia dolegliwości.

Zazwyczaj stosowana dawka to:

W dolegliwościach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym.

Wiek

Dawkowanie w kroplach (z użyciem kroplomierza)

Niemowlęta

5 - 10 kropli należy dodać do butelki

z mlekiem lub podać na małej łyżeczce przed każdym karmieniem piersią

1 - 6 lat

10 kropli 3 do 5 razy na dobę

6 - 14 lat

10 do 20 kropli 3 do 5 razy na dobę

Młodzież i dorośli

20 kropli 3 do 5 razy na dobę


Lek Espumisan 100 mg/ml może być podawany także pacjentom w okresie pooperacyjnym.

Lek Espumisan 100 mg/ml może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności, również przed snem.

Leczenie należy prowadzić do momentu ustąpienia dolegliwości. Lek Espumisan 100 mg/ml może być podawany przez dłuższy czas tylko w przypadku zalecenia lekarza. Patrz też punkt 2: „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Espumisan 100 mg/ml.”

W przygotowaniu do badań diagnostycznych jamy brzusznej.

Dawkowanie w ml (z użyciem miarki dozującej)_

1 ml 3 razy na dobę w przeddzień badania, po posiłkach i 1 ml rano, w dniu badania_


Jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego.

Dawkowanie w ml (z użyciem miarki dozującej)_

2 ml do 4 ml na 1 litr środka kontrastowego stosowanego podczas badania z podwójnym kontrastem_


W przygotowaniu pacjentów do gastroskopii i endoskopii jelita cienkiego.

Dawkowanie w ml (z użyciem miarki dozującej)_

2 do 3 ml przed badaniem_

W razie konieczności można w czasie badania wlać dodatkowo kilka ml emulsji do endoskopu aby zmniejszyć pienienie treści przewodu pokarmowego_


Sposób stosowania

Przed użyciem wstrząsnąć!

Zastosowanie kroplomierza (10-25 kropli)

W celu odmierzenia odpowiedniej liczby kropel, butelkę należy trzymać pionowo, otworem ku dołowi. 25 kropli odpowiada 1 ml emulsji (co odpowiada 100 mg symetykonu).

Zastosowanie miarki dozującej

Aby umożliwić odmierzenie dawki, w opakowaniu znajduje się miarka z oznaczeniem podanym w ml, nałożona na nakrętkę butelek zawierających 30 i 50 ml. W razie konieczności (np. w celu podawania dawki większej niż 25 kropli) można oderwać miarkę i używać jej zamiast kroplomierza.

Uwaga: Ze względu na ryzyko połknięcia, miarkę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Espumisan 100 mg/ml

Przyjęcie dużej dawki leku Espumisan 100 mg/ml nie spowoduje zatrucia. Nawet duże dawki leku Espumisan 100 mg/ml są dobrze tolerowane. Substancją czynną leku Espumisan 100 mg/ml jest symetykon, który na drodze czysto fizycznej zmniejsza pienienie treści przewodu pokarmowego. Symetykon nie wchłania się i nie podlega przemianom chemicznym lub enzymatycznym w przewodzie pokarmowym.

Pominięcie zastosowania leku Espumisan 100 mg/ml

Pominiętą dawkę leku można przyjąć w dowolnym czasie.

Przerwanie stosowania leku Espumisan 100 mg/ml

Po przerwaniu stosowania leku dolegliwości mogą wystąpić ponownie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Dotychczas nie odnotowano wystąpienia żadnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Espumisan 100 mg/ml.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ESPUMISAN 100 MG/ML

Brak szczególnych wymagań dotyczących przechowywania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Espumisan 100 mg/ml po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu opakowania lek Espumisan 100 mg/ml można stosować przez 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Co zawiera lek Espumisan 100 mg/ml

Substancją czynną leku Espumisan 100 mg/ml jest symetykon.

1 ml emulsji do stosowania doustnego zawiera 100 mg symetykonu.

Inne składniki leku to:

Makrogolu stearynian, glicerolu monostearynian 40-55, kwas sorbinowy, sodu wodorotlenek (do dostosowania pH), acesulfam potasowy, sodu chlorek, sorbitol ciekły (niekrystalizujący) (E 420), karbomer, sodu cytrynian, aromat bananowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Espumisan 100 mg/ml i co zawiera opakowanie

Espumisan 100 mg/ml jest mlecznobiałą, lekko lepką emulsją w butelkach ze szkła oranżowego o pojemności 30 ml i 50 ml, z kroplomierzem, zakrętką i dołączoną miarką dozującą.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami

Wielka Brytania (RMS)


Bułgaria

Czechy

Estonia


Finlandia

Węgry


Łotwa

Polska


Rumunia

Słowenia

Słowacja


Espumisan 100 mg/ml oral drops, emulsion

EcnyMH3aH kom^opt 100 mg/ml nepoparan KanKH, eMyncna

Espumisan kapky 100 mg/ml

Espumisan 100 mg/ml

Espumisan 100mg/ml tipat, emulsio

Espumisan 100 mg/ml belsöleges emulzio

Espumisan 100 mg/ml emulsija iekskigai lietosanai

Espumisan 100 mg/ml

Espumisan 100 mg/ml, picäturi orale, emulsie Espumisan 100 mg/ml, peroralne kapljice, emulzija Espumisan comfort 100 mg/ml peroralne emulzne kvapky


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Berlin-Chemie / Menarini Polska Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 7B

02-677 Warszawa

tel.: 22 566 21 00

fax: 22 566 21 01

Data zatwierdzenia ulotki: 26.02.2014

5

Espumisan 100 mg/ml

Charakterystyka Espumisan 100 mg/ml

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Espumisan 100 mg/ml, krople doustne, emulsja

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancja czynna: symetykon

1 ml zawiera 100 mg symetykonu.

Substancje pomocnicze: sorbitol (E420), 199 mg/ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople doustne, emulsja.

Mlecznobiała emulsja, lekko lepka.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym.

-    Pomocniczo w badaniach diagnostycznych jamy brzusznej (np. w celu redukcji cieni wywołanych gazami w badaniach radiologicznych, ultrasonograficznych; badania endoskopowe; jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkę można odmierzyć za pomocą kroplomierza lub łyżeczki dozującej z podziałką ml.

25 kropli odpowiada 1 ml (lub 100 mg symetykonu).

W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów

Wiek

Dawkowanie w kroplach

Niemowlęta

5 - 10 kropli do każdej butelki mleka lub przed każdym karmieniem piersią*

1 - 6 lat

10 kropli 3 do 5 razy na dobę

6 - 14 lat

10 do 20 kropli 3 do 5 razy na dobę

Młodzież i dorośli

20 kropli 3 do 5 razy na dobę

* 5 - 10 kropli należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na małej łyżeczce przed karmieniem piersią

Espumisan 100 mg/ml może być podawany także pacjentom w okresie pooperacyjnym.

W przygotowaniu pacjentów do badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej

Dawkowanie w ml_

1 ml 3 razy na dobę w przeddzień badania, po posiłkach i 1 ml rano, w dniu badania_


Jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego

Dawkowanie w ml_

2 ml do 4 ml na 1 litr środka kontrastowego stosowanego podczas badania z podwójnym kontrastem_


W przygotowaniu pacjentów do gastroskopii.

Dawkowanie w ml_

2 do 3 ml przed badaniem_

W razie konieczności można w czasie badania wlać dodatkowo kilka ml emulsji do endoskopu aby zmniejszyć pienienie treści przewodu pokarmowego_


Sposób i czas stosowania

Przed użyciem wstrząsnąć!

W celu odmierzenia odpowiedniej liczby kropel, butelkę należy trzymać pionowo, otworem ku dołowi.

Aby umożliwić odmierzenie dawki w opakowaniu znajduje się miarka z oznaczeniem podanym w ml, nałożona na nakrętkę butelek zawierających 30 i 50 ml. W razie konieczności (np. w celu podawania dawki większej niż 25 kropli) można oderwać miarkę i używać jej zamiast kroplomierza.

Uwaga:

Ze względu na ryzyko połknięcia, miarkę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów

Espumisan 100 mg/ml może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności, również przed snem.

Leczenie należy prowadzić do momentu ustąpienia dolegliwości.

W razie konieczności produkt Espumisan 100 mg/ml może być podawany przez dłuższy czas, nawet kilka lat.

W przygotowaniu pacjentów do badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej

Zalecaną dawkę produktu Espumisan 100 mg/ml należy przyjąć w dzień poprzedzający badanie i rano w dniu badania.

UWAGA:

W przypadku pojawienia się nowych i (lub) uporczywych dolegliwości brzusznych wymagana jest konsultacja lekarza.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną - symetykon lub którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu Espumisan 100 mg/ml.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt Espumisan 100 mg/ml zawiera sorbitol. Osoby z rzadkimi dziedzicznymi chorobami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny przyjmować tego produktu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje produktu Espumisan 100 mg/ml z innymi lekami.

4.6    Ciąża i laktacja

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania produktu Espumisan 100 mg/ml u kobiet w ciąży. Należy zachować ostrożność w razie przepisywaniu produktu kobietom w ciąży.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i maszyn

Produkt Espumisan 100 mg/ml nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Dotychczas nie zanotowano działań niepożądanych związanych z zastosowaniem produktu Espumisan 100 mg/ml.

4.9    Przedawkowanie

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Podczas przechodzenia przez przewód pokarmowy symetykon nie wchłania się i nie podlega jakimkolwiek przemianom chemicznym lub enzymatycznym dlatego można praktycznie wykluczyć możliwość zatrucia. Nawet duże dawki produktu Espumisan 100 mg/ml są dobrze tolerowane.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach przewodu pokarmowego, polisiloksan, środek zmniejszający pienienie.

Kod ATC: A03AX13 Inne leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit, Silikony Substancją czynną produktu Espumisan 100 mg/ml jest symetykon - stabilny, powierzchniowo czynny polidimetylosyloksan. Zmniejsza on napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu, zawartych w masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego, powodując ich pękanie. Uwolnione w ten sposób gazy mogą być wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu pokarmowego w wyniku ruchów perystaltycznych jelit.

Symetykon wykazuje wyłącznie działanie powierzchniowe i nie wchodzi w jakiekolwiek reakcje chemiczne lub enzymatyczne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym i jest wydalany w postaci niezmienionej po przejściu przez przewód pokarmowy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Symetykon jest substancją chemicznie obojętną i nie jest wchłaniany ze światła jelita. Z tego względu, wystąpienie układowych działań toksycznych jest praktycznie niemożliwe.

Nie są dostępne żadne dane niekliniczne dotyczące produktu Espumisan 100 mg/ml. Dane przedkliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogolu stearynian,

Glicerolu monostearynian 40-55,

Kwas sorbinowy,

Sodu wodorotlenek (do dostosowania pH)

Acesulfam potasowy,

Sodu chlorek,

Sorbitol ciekły (niekrystalizujący) (E 420)

Karbomer,

Sodu cytrynian,

Aromat bananowy,

Woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Okres ważności wynosi 3 lata.

Po pierwszym otwarciu opakowania Espumisan zachowuje trwałość przez 6 miesięcy.

Nie należy stosować po upływie terminu ważności.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Brak szczególnych wymagań dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka o pojemności 30 ml lub 50 ml ze szkła oranżowego z kroplomierzem, zakrętką i dołączoną miarką dozującą.

Nie wszystkie wielkości opakowania muszą być dostępne na rynku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17959

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.03.2011 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

26.02.2014 r.

5

Espumisan 100 mg/ml