+ iMeds.pl

Essentiale max 600 mgUlotka Essentiale max

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Essentiale MAX, 600 mg, pasta doustna

Phospholipidum essentiale

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Essentiale Max i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Essentiale Max

3.    Jak stosować lek Essentiale Max

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Essentiale Max

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Essentiale Max i w jakim celu się go stosuje

Essentiale Max, 600 mg, pasta doustna zawiera jako substancję czynną fosfolipidy z nasion sojowych zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę, 600 mg.

Każda saszetka zawiera 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę.

Essentiale Max jest roślinnym lekiem stosowanym w chorobach wątroby.

Essentiale Max jest stosowany u młodzieży od 12 lat oraz u dorosłych w celu zmniejszenia subiektywnych dolegliwości, takich jak: brak apetytu lub uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu, u pacjentów z uszkodzeniem wątroby spowodowanym substancjami szkodliwymi dla wątroby jak również nieprawidłową dietą (toksyczne działanie niektórych składników diety) oraz u tych z przewlekłym zapaleniem wątroby.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Essentiale Max Kiedy nie stosować leku Essentiale Max

-    jeśli pacjent ma nadwrażliwość na fosfatydylocholinę, preparaty zawierające nasiona soi lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    ze względu na zawartość oleju sojowego lek ten może w rzadkich przypadkach powodować ciężkie reakcje alergiczne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Essentiale Max należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Essentiale Max nie może zastąpić wykluczenia z diety substancji szkodliwych, które powodują uszkodzenie wątroby (np. alkoholu).

W przypadku przewlekłego zapalenia wątroby, stosowanie leczenia wspomagającego tym lekiem jest uzasadnione tylko, gdy pacjent odczuwa złagodzenie objawów.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących stosowania leku Essentiale Max u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dlatego też nie należy stosować leku Essentiale Max u dzieci w tym wieku.

Essentiale Max a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie można wykluczyć interakcji pomiędzy lekiem Essentiale Max a lekami hamującymi krzepnięcie krwi. Dlatego też, konieczne może być dostosowanie dawki tego leku.

W przypadku stosowania leku Essentiale Max jednocześnie z lekami hamującymi krzepnięcie krwi należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Produkty otrzymywane z nasion sojowych są często składnikiem pożywienia, ale jak dotąd nie zaobserwowano szkodliwego wpływu na przebieg ciąży oraz karmienie piersią.

Brak jest jednak wystarczających badań. W związku z powyższym, stosowanie tego leku w ciąży oraz w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Specjalne środki ostrożności nie są wymagane.

Lek Essentiale Max zawiera małe ilości etanolu (mniej niż 100 mg alkoholu w dawce dobowej) oraz olej z nasion soi.

W przypadku nadwrażliwości na soję nie należy stosować tego leku (jak wspomniano w punkcie 2).

3. Jak stosować lek Essentiale Max

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie:

Wiek (masa ciała)

Dawka pojedyncza

Całkowita dawka dobowa

Młodzież od 12 lat (około 43 kg) oraz dorośli

1 saszetka (600 mg fosfolipidów z nasion sojowych)

1 saszetka 3 razy na dobę

(1800 mg fosfolipidów z nasion sojowych)

Pastę doustną należy przyjmować w całości w czasie posiłków.

Zwykle długość leczenia nie jest ograniczona.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Essentiale Max

Objawy przedawkowania leku lub zatrucia tym lekiem nie są znane.

Możliwe, że działania niepożądane wymienione poniżej mogą wystąpić ze zwiększoną intensywnością. Jeśli to nastąpi należy poinformować lekarza. Lekarz prowadzący powie, jak należy postąpić.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Essentiale Max

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, wymienione poniżej, szczególnie reakcje alergiczne, należy przerwać stosowanie tego leku i poinformować o tym lekarza prowadzącego. Lekarz określi stopień nasilenia działania niepożądanego oraz zadecyduje czy należy podjąć jakiekolwiek działania.

Niezbyt często (mogą występować nie więcej niż u 1 osoby na 100):

Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego takie jak: zaburzenia żołądkowe, luźne stolce lub biegunka.

Bardzo rzadko (mogą występować nie więcej niż u 1 osoby na 10 000):

Reakcje nadwrażliwości takie jak: wysypka skórna lub pokrzywka.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Swędzenie (świąd).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Essentiale Max

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Zawartość saszetki należy przyjąć natychmiast po otwarciu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Essentiale Max

Substancją czynną leku są: fosfolipidy z nasion sojowych zawierające (3 -sn-fosfatydylo)cholinę.

1 saszetka zawiera: (Phospholipidum essentiale) fosfolipidy z nasion sojowych zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę, 600 mg.

Pozostałe składniki to: tłuszcz utwardzony (Witepsol W35), olej rycynowy uwodorniony, tłuszcz utwardzony (Witepsol S55), etanol 96 %, olej z nasion sojowych oczyszczony, sacharyna sodowa, aromat kawowy, aromat śmietankowy.

Jak wygląda lek Essentiale Max i co zawiera opakowanie

Pudełko zawierające 30 saszetek - 10 listków po 3 saszetki.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

A. Nattermann & Cie. GmbH Nattermannallee 1 D-50829 Cologne, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Essentiale Max

Charakterystyka Essentiale max

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Essentiale MAX, 600 mg, pasta doustna

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 saszetka zawiera: (Phospholipidum essentiale) fosfolipidy z nasion sojowych zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę, 600 mg.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda saszetka zawiera etanol oraz olej z nasion soi.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pasta doustna.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Essentiale Max jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby.

Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak: brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby.

Essentiale Max jest wskazany do stosowania u młodzieży w wieku od 12 do 18 lat oraz u dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Wiek (masa ciała)

Dawka pojedyncza

Całkowita dawka dobowa

Młodzież od 12 lat (około 43 kg) oraz dorośli

1 saszetka (600 mg fosfolipidów z nasion soi)

1 saszetka 3 razy na dobę (1800 mg fosfolipidów z nasion soi)

Zwykle długość leczenia nie jest ograniczona.

Dzieci i młodzież:

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Essentiale Max u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Brak dostępnych danych.

Dlatego też, produktu leczniczego Essentiale Max nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Brak wystarczających danych odnośnie zaleconego schematu dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Sposób podawania

Essentiale Max należy przyjmować w całości w czasie posiłków.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na fosfatydylocholinę, na preparaty zawierające nasiona soi lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W rzadkich przypadkach, ze względu na zawartość oleju sojowego produkt leczniczy może powodować ciężkie reakcje alergiczne.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 100 mg etanolu (w dawce dobowej).

Należy zwrócić uwagę pacjentów na to, że leczenie tym produktem leczniczym nie może zastąpić wykluczenia z diety substancji szkodliwych, które powodują uszkodzenie wątroby (np. alkoholu).

U pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby stosowanie leczenia wspomagającego fosfolipidami z nasion soi jest uzasadnione tylko wtedy, gdy w trakcie leczenia pacjent odczuwa poprawę ogólnego samopoczucia. Należy poinformować pacjenta, że jeśli objawy ulegną nasileniu lub wystąpią inne niespecyficzne objawy powinien on zwrócić się do lekarza prowadzącego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie można wykluczyć interakcji pomiędzy produktem leczniczym Essentiale Max a lekami przeciwzakrzepowymi. Dlatego też, konieczne może być dostosowanie dawki tego produktu leczniczego. Należy zwrócić uwagę pacjentów na to, że jeśli stosują produkt leczniczy Essentiale Max z lekami przeciwzakrzepowymi, powinni poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Dzieci i młodzież

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Essentiale Max 600 mg, w postaci pasty doustnej u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego też produktu leczniczego Essentiale Max 600 mg, w postaci pasty doustnej nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkty otrzymywane z nasion soi są często składnikiem pożywienia, ale j ak dotąd nie zaobserwowano szkodliwego wpływu na przebieg ciąży.

Badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję przeprowadzone na zwierzętach nie są wystarczające (patrz punkt 5.3).

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania fosfolipidów z nasion soi u kobiet w ciąży.

Stosowanie produktu leczniczego Essentiale Max w ciąży nie jest zalecane.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy składniki fosfolipidów z nasion soi lub ich metabolity przenikają do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków i niemowląt.

Stosowanie produktu leczniczego Essentiale Max w okresie karmienia piersią nie jest zalecane (brak wystarczających danych).

Płodność

Badania przedkliniczne przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały jakiegokolwiek wpływu na płodność samców i samic szczurów (patrz punkt 5.3). Brak danych dotyczących płodności u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Essentiale Max nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

a.    Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Podczas leczenia produktem leczniczym Essentiale Max rzadko mogą wystąpić działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego takie jak zaburzenia żołądka, luźne stolce lub biegunka. Białko soi, orzechy ziemne lub jedna z substancji pomocniczych może bardzo rzadko powodować reakcje alergiczne.

b.    Wykaz działań niepożądanych

Działania niepożądane sklasyfikowano zgodnie z częstością występowania:

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nieznana


( > 1/10)

( > 1/100 do < 1/10)

( > 1/1000 do <1/100)

( > 1/10 000 do < 1/1000)

( < 1/10 000)

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka lub pokrzywka Nieznana: świąd

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie opisano dotychczas przypadków przedawkowania ani zatrucia produktem leczniczym Essentiale Max.

Zaleca się poinformować pacjenta, że: „Działania niepożądane wymienione powyżej mogą wystąpić ze zwiększoną intensywnością. Jeśli to wystąpi, należy poinformować lekarza. Lekarz prowadzący zadecyduje czy należy podjąć jakiekolwiek działania.”

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: lek stosowany w chorobach wątroby.

Kod ATC: jeszcze nie przydzielony

Mechanizm działania

Zakłada się, że mechanizm działania polega na przyspieszeniu regeneracji i stabilizacji błon komórkowych oraz na hamowaniu peroksydacji lipidów i syntezy kolagenu.

Działanie farmakodynamiczne

W wielu modelach eksperymentalnych dotyczących ostrego uszkodzenia wątroby, spowodowanego na przykład etanolem, alkoholem alkilowym, czterochlorkiem węgla, paracetamolem i galaktozaminą obserwowano działanie ochronne na wątrobę wśród właściwości farmakodynamicznych tej substancji.

Ponadto, w modelach przewlekłych (etanol, tioacetamid, rozpuszczalniki organiczne), obserwowano również hamowanie stłuszczenia i zwłóknienia wątroby. Za podstawowe działanie fosfolipidów uważa się przyspieszenie regeneracji i stabilizację błon komórkowych, hamowanie peroksydacji lipidów oraz hamowanie syntezy kolagenu. Brak szczegółowych badań farmakodynamicznych u ludzi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Badania farmakokinetyczne wykonano u ludzi m.in. przy pomocy znakowanej radioaktywnie (3H oraz 14C) dilinoloilofosfatydylocholiny. Radioaktywnie znakowano izotop 3H - w cząsteczce choliny oraz izotop 14C - w cząsteczce kwasu linolowego.

Wchłanianie

W badaniach farmakokinetycznych wykonanych u ludzi wykazano, że oba izotopy (3H oraz 14C) są wchłaniane w ponad 90% w jelitach. Maksymalne stężenie izotopu 14C osiągane jest po 4 do 12 godzinach i wynosi 27,9% dawki.

W badaniach farmakokinetycznych na zwierzętach wykazano, że ponad 90% znakowanych radioaktywnie fosfolipidów z nasion soi podanych doustnie wchłania się w jelicie cienkim.

Dystrybucj a/Metabolizm

Większość fosfolipidów jest rozkładana przez fosfolipazę A do

1-acylo-lizofosfatydylocholiny, której około 50% jest natychmiast powtórnie acylowane do wielonienasyconej fosfatydylocholiny jeszcze podczas wchłaniania w błonie śluzowej jelita cienkiego. Ta wielonienasycona fosfatydylocholina dociera do krwi drogą układu limfatycznego i stąd - głównie w postaci związanej z HDL - przechodzi przede wszystkim do wątroby.

Eliminacja

Okres półtrwania tej cząsteczki wynosił 32 godziny.

W kale znajdowało się 2% izotopu 3H oraz 4,5% izotopu 14C. W moczu znajdowało się 6% izotopu 3H i jedynie śladowe ilości izotopu 14C.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak jest badań toksykologicznych dotyczących fosfolipidów z nasion soi.

Dawka nie wywołująca działania toksycznego po 48 tygodniach po doustnym podaniu fosfatydylocholiny (składnik fosfolipidów z nasion soi) u szczurów przekraczała 3750 mg/kg mc./dobę. Odpowiada to 100-krotnej dawce dobowej wynoszącej 1800 mg.

W badaniach u samic, zarodków lub młodych zwierząt, u których podawano dawki do 3750 mg fosfolipidów sojowych/kg masy ciała, nie wykazano wpływu teratogennego. Badania, jednak nie spełniają obecnych wymogów i nie są kompletne, dlatego nie można przeprowadzić rozstrzygającej oceny ustaleń w odniesieniu do embriotoksyczności. Fosfatydylocholina nie wykazywała teratogennego i embriotoksycznego działania w dawkach terapeutycznych u gryzoni.

Najniższa dawka dobowa wywołująca działanie teratogenno-embriotoksyczne po podaniu doustnym u szczurów wynosi więcej niż 1 g/kg masy ciała, a u królików więcej niż 0,5 g/kg masy ciała.

Badanie płodności u szczurów nie wykazało żadnego potencjalnego wpływu na płodność samców i samic w dawce do 3750 mg/kg.

W różnych badaniach in vitro nie stwierdzono potencjalnego działania mutagennego. Brak badań dotyczących rakotwórczości.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Tłuszcz utwardzony (Witepsol W35)

Olej rycynowy uwodorniony Tłuszcz utwardzony (Witepsol S55)

Etanol 96 %

Olej z nasion sojowych oczyszczony Sacharyna sodowa Aromat kawowy Aromat śmietankowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Zawartość saszetki należy przyjąć natychmiast po otwarciu.

Nie stosować tego produktu leczniczego po upływie terminu ważności.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

0,995 g w saszetce PET/Aluminium/LDPE

Pudełko zawierające 30 saszetek - 10 listków po 3 saszetki.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

A.Nattermann & Cie. GmbH Nattermannallee 1 D-50829 Cologne Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Essentiale Max