Imeds.pl

Estalis 0,6 Mg + 2,7 Mg (50 Mcg + 140 Mcg)/24 H

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

ESTALIS; 0,5 mg; 50 ^g/24h + 4,8 mg; 250 ^g/24 h; system transdermalny ESTALIS; 0,6 mg; 50 ^g/24h + 2,7 mg; 140 ^g/24 h; system transdermalny

(Estradiolum hemihydratum + Norethisteroni acetas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Estalis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Estalis

3.    Jak stosować lek Estalis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Estalis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Estalis i w jakim celu się go stosuje

Estalis dostarcza kombinację dwóch hormonów, estradiolu półwodnego i noretysteronu octanu i stosuje się go w hormonalnej terapii zastępczej.

Estradiol:

W okresie od pokwitania do menopauzy estradiol, który wytwarzany jest u kobiet głównie przez komórki pęcherzyków jajnikowych, jest najaktywniejszym estrogenem. Po menopauzie, kiedy jajniki zaprzestają swej czynności, wytwarzane są jeszcze tylko niewielkie ilości estradiolu. U wielu kobiet zaprzestanie wytwarzania estradiolu przez jajniki powoduje objawy naczynioruchowe (uderzenia gorąca), zaburzenia snu i postępujące zmiany zanikowe układu moczowo-płciowego. Zaburzenia te mogą być w dużym stopniu złagodzone za pomocą leczenia estrogenami. Potwierdzono, że stosowanie zastępczej terapii estrogenowej zapobiega pomenopauzalnej utracie masy kostnej.

Noretysteronu octan:

Noretysteronu octan jest silnym związkiem gestagennym, który zasadniczo ma to samo działanie biologiczne, co wytwarzany u kobiet progesteron. Jednym z głównych narządów docelowych progestagenów jest macica. U kobiet w okresie okołomenopauzalnym i u kobiet po menopauzie, które stosują estrogenoterapię, zastosowanie progestagenów powoduje indukcję fazy wydzielniczej błony śluzowej macicy i zarazem zapobiega nadmiernemu jej rozrostowi. Nadmierny rozrost może prowadzić do stanów przedrakowych lub raka endometrium, a zastosowanie progestagenu ma na celu zmniejszenie tego ryzyka.

Estalis stosuje się w następujących przypadkach:

-    Hormonalna terapia zastępcza w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie (naturalnej lub wywołanej chirurgicznie) z zachowaną macicą.

-    Profilaktyka osteoporozy u kobiet po menopauzie, u których występuje zwiększone ryzyko złamań kości w przyszłości, a które nie tolerują lub, dla których przeciwwskazane są inne leki stosowane w profilaktyce osteoporozy.

Lek Estalis nie może być stosowany w celu profilaktyki osteoporozy, jako lek pierwszego rzutu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Estalis

U każdej z pacjentek, przynajmniej raz w roku powinna zostać dokonana ocena ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania terapii hormonalnej. W tym celu należy skontaktować się ze swoim lekarzem i przedyskutować kontynuowanie leczenia.

Dane dotyczące ryzyka związanego ze stosowaniem HTZ u kobiet z przedwczesną menopauzą są ograniczone. Jednak z uwagi na niskie ryzyko bezwzględne u młodszych kobiet, stosunek korzyści do ryzyka u tych pacjentek może być wyższy niż u pacjentek starszych.

Kiedy nie stosować leku Estalis:

-    nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    rozpoznany rak piersi, rak piersi w przeszłości lub podejrzenie tej choroby,

-    rozpoznanie lub podejrzenie złośliwych nowotworów estrogenozależnych (np. rak endometrium),

-    niezdiagnozowane krwawienie z dróg rodnych,

-    nieleczony rozrost endometrium,

-    żylna choroba zakrzepowo-zatorowa obecnie lub w przeszłości (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna),

-    znane zaburzenia świadczące o zwiększonej skłonności do powstawania zakrzepów (np. niedobór białka C, białka S lub antytrombiny, patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),

-    czynna lub niedawno przebyta choroba zakrzepowo-zatorowa tętnic (np. dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego),

-    ostra choroba wątroby lub choroba wątroby w przeszłości, jeżeli wyniki prób wątrobowych nie powróciły do normy,

-    porfiria,

-    rozpoznanie lub podejrzenie ciąży,

-    karmienie piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku występowania obecnie lub w przeszłości następujących chorób i (lub) ich zaostrzenia w czasie ciąży lub w trakcie poprzedniego leczenia hormonalnego, należy zachować ostrożność stosując lek Estalis:

-    mięśniaki (włókniaki macicy) lub endometrioza (występowanie błony śluzowej trzonu macicy w miejscach dla niej nietypowych),

-    czynniki ryzyka zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (patrz niżej),

-    czynniki ryzyka wystąpienia nowotworów hormonozależnych, np. rak piersi u bliskich krewnych (matka, siostra),

-    nadciśnienie tętnicze,

-    choroby wątroby (np. gruczolak wątroby),

-    cukrzyca z zajęciem naczyń lub bez zajęcia naczyń,

-    kamica żółciowa,

-    migrena lub ciężkie bóle głowy,

-    toczeń rumieniowaty układowy,

-    rozrost endometrium w wywiadzie (patrz niżej),

-    padaczka,

-    astma,

-    otoskleroza (choroba ucha, objawiająca się niedosłuchem, szumami usznymi i zawrotami głowy),

-    niedoczynność tarczycy i stosowanie terapii zastępczej hormonami tarczycy,

-    dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (występowanie nagłych obrzęków rąk, stóp, twarzy, ust, oczu, języka, gardła lub przewodu pokarmowego).

Zastosowanie leczenia lekiem Estalis w przypadku wymienionych chorób może powodować ich nawrót lub nasilenie.

Stosowanie hormonalnej terapii zastępczej zwiększa ryzyko raka piersi. Ryzyko to wzrasta wraz z wydłużeniem czasu stosowania hormonalnej terapii zastępczej. Stąd konieczna jest ciągła kontrola, a jakiekolwiek zmiany w obrębie piersi należy zgłosić lekarzowi. Ryzyko to powraca do stanu wyjściowego w ciągu kilku (najdalej pięciu) lat po zakończeniu stosowania hormonalnej terapii zastępczej.

U kobiet z zachowaną macicą ryzyko rozrostu i raka endometrium ulega zwiększeniu, gdy estrogeny stosuje się w monoterapii przez dłuższy czas. Zastosowanie progestagenu (tak jak w leku Estalis) zapobiega wzrostowi tego ryzyka.

W pierwszych miesiącach leczenia może dojść do krwawienia lub plamienia śródcyklicznego. Gdy tego typu objawy wystąpią po pewnym czasie od rozpoczęcia terapii lub będą się utrzymywać po jej zakończeniu, lekarz przeprowadzi badania w kierunku wykrycia ich przyczyny.

Rak jajnika występuje dużo rzadziej niż rak piersi. Długotrwałe stosowanie (przez co najmniej 5-10 lat) produktów HTZ zawierających wyłącznie estrogeny wykazało nieznaczne zwiększenie ryzyka występowania raka jajnika. Wyniki niektórych badań sugerują, że długotrwałe stosowanie skojarzonej hormonalnej terapii zastępczej może nieść podobne lub nieco mniejsze ryzyko wystąpienia raka jajnika.

Stosowanie leku Estalis wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), tj. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Powszechnie uznane czynniki ryzyka wystąpienia ŻChZZ obejmują: stosowanie estrogenów, starszy wiek, rozległy zabieg operacyjny, dłuższe unieruchomienie, otyłość, ciążę/okres poporodowy, toczeń rumieniowaty układowy oraz raka. Osoby, u których w rodzinie występowały przypadki ŻChZZ, powinny o tym poinformować lekarza.

W przypadku dłuższego unieruchomienia pacjentki w związku z planowaną operacją, w szczególności w obrębie jamy brzusznej lub operacji ortopedycznej kończyn dolnych, lekarz powinien rozważyć tymczasowe przerwanie HTZ na 4 do 6 tygodni wcześniej. Nie należy rozpoczynać leczenia zanim pacjentka nie osiągnie pełnej aktywności ruchowej.

Jeżeli lekarz zaleci stosowanie leczenia hormonalnego należy obserwować reakcje organizmu.

W przypadku pojawienia się objawów zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, np. bolesnego obrzęku kończyny dolnej, nagłego bólu w klatce piersiowej, duszności podczas stosowania leku Estalis należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Brak jest dowodów, by HTZ zapobiegała zawałowi serca. Względne ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca podczas stosowania skojarzonej HTZ estrogenami z progestagenami jest nieznacznie zwiększone. Ponieważ wyjściowe bezwzględne ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca w dużym stopniu zależy od wieku, u zdrowych kobiet w wieku okołomenopauzalnym liczba dodatkowych przypadków choroby niedokrwiennej serca spowodowanych stosowaniem estrogenów w skojarzeniu z progestagenem jest bardzo niewielka, natomiast wzrasta ona wraz z wiekiem pacjentki.

Ryzyko wystąpienia udaru jest około 1,5-krotnie większe u pacjentek stosujących HTZ niż u kobiet niestosujących HTZ. Całkowite ryzyko udaru u kobiet stosujących HTZ będzie wzrastać wraz z wiekiem.

Stosowanie leku Estalis może prowadzić również do obrzęków, co może powodować zaburzenia czynności serca oraz nerek.

Także w przypadku zwiększonego stężenia trójglicerydów należy ostrożnie stosować hormonalną terapię zastępczą, gdyż może to prowadzić do rzadkich przypadków zapalenia trzustki.

Stosowanie HTZ nie poprawia funkcji poznawczych. Istnieją pewne dowody na temat zwiększonego ryzyka wystąpienia otępienia u kobiet, które rozpoczęły stosowanie ciągłej terapii skojarzonej lub HTZ samymi estrogenami po 65 roku życia.

Pacjentki stosujące terapię zastępczą hormonami tarczycy powinny regularnie kontrolować czynność tarczycy podczas przyjmowania HTZ, aby upewnić się, że stężenie hormonów tarczycy mieści się w dopuszczalnym zakresie wartości.

Estrogeny mogą wywoływać lub zaostrzać objawy obrzęku naczynioruchowego (występowanie nagłych obrzęków rąk, stóp, twarzy, ust, oczu, języka, gardła lub przewodu pokarmowego), w szczególności u kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym.

Wskazania do natychmiastowego przerwania leczenia:

Leczenie należy przerwać w przypadku stwierdzenia przeciwwskazań do jego stosowania oraz w następujących sytuacjach:

-    żółtaczka lub pogorszenie czynności wątroby,

-    istotne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,

-    wystąpienie bólów typu migrenowego, jeżeli takie dolegliwości nie występowały wcześniej,

-    ciąża.

W przypadku pojawienia się uczulenia miejscowego podczas stosowania leku Estalis, należy przerwać jego stosowanie, gdyż może to prowadzić do ciężkiej reakcji alergicznej. W takim przypadku należy zgłosić się do lekarza.

Lek Estalis a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować. W szczególności o przyjmowaniu:

—    leków przeciwdrgawkowych (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina),

—    leków przeciwzakaźnych (np. ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz),

—    inhibitorów proteazy (np. rytonawir, telaprewir, nelfinawir),

—    leków ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum),

Przyjmowanie leku Estalis może wpłynąć na zmianę wyników niektórych badań laboratoryjnych, takich jak test tolerancji glukozy lub badań monitorujących czynność tarczycy, dlatego przed wykonaniem takich badań należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leku Estalis.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie leku Estalis jest przeciwwskazane w czasie ciąży. W przypadku zajścia w ciążę podczas stosowania leku Estalis leczenie należy natychmiast przerwać.

Stosowanie leku Estalis w czasie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Estalis nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Estalis

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Rozpoczęcie leczenia

U pacjentek po menopauzie, nie stosujących produktów estrogenowo-progestagenowych, leczenie lekiem Estalis można rozpocząć w dowolnym czasie.

Pacjentki „przechodzące” z ciągłej sekwencyjnej terapii estrogenowo-progestagenowej powinny rozpocząć stosowanie leku Estalis po zakończeniu dotychczasowego cyklu leczenia. Po zakończeniu cyklu leczenia w terapii ciągłej sekwencyjnej, często występuje krwawienie z odstawienia. Pierwszy dzień krwawienia zwykle jest dniem rozpoczęcia nowego cyklu leczenia lekiem Estalis.

Sposób stosowania

Zarówno na początku leczenia jak i w czasie trwania leczenia należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę, przez jak najkrótszy czas. Estalis jest stosowany w sposób ciągły złożony.

W czterotygodniowym cyklu nakłada się na skórę jeden system transdermalny, co 3-4 dni.

Systemy transdermalne Estalis należy stosować starannie, nalepiając go na skórę czystą, suchą, bez otarć i podrażnień (nie należy stosować żadnych kremów nawilżających, mleczek ani olejków kosmetycznych). System transdermalny umieszcza się na gładkiej powierzchni skóry brzucha lub pośladków (gdy tylko to możliwe), w miejscu pozbawionym fałdów skórnych. Nie należy nalepiać systemu transdermalnego w okolicy talii, gdyż ściśle przylegające tam ubranie może spowodować jego odlepienie. Leku Estalis nie wolno nalepiać na skórę piersi lub ich okolic. System transdermalny należy zmieniać, co 3 lub 4 dni, umieszczając go każdorazowo w innym miejscu. Należy zachować, co najmniej 1 tydzień przerwy między przylepieniem kolejnego systemu transdermalnego w tym samym miejscu.

Po otwarciu saszetki zawierającej system transdermalny, należy usunąć połowę folii ochronnej, nie dotykając przy tym przylepnej powierzchni systemu transdermalnego.

System transdermalny należy nalepić na skórę jak najszybciej. Następnie należy usunąć drugą połowę folii ochronnej.Przyciskając system transdermalny dłonią do skóry przez ok. 10 sekund, należy ostrożnie wygładzić jego brzegi.

Należy uważać, aby system transdermalny nie odlepił się w czasie kąpieli lub podczas wykonywania innych czynności. Wzmożona aktywność fizyczna, silne spocenie się lub tarcie ubrania mogą spowodować odlepienie systemu transdermalnego. Można wtedy ten sam system transdermalny nalepić w inne miejsce. W razie konieczności, można nalepić nowy system transdermalny kontynuując pierwotny schemat leczenia. Należy unikać długotrwałego działania światła słonecznego na system transdermalny przylepiony na skórę.

System transdermalny należy odlepiać ostrożnie i powoli, aby uniknąć podrażnienia skóry. Jeśli na skórze pozostanie substancja klejąca, miejsce należy wysuszyć przez 15 minut, a następnie można je zmyć tłustym kremem lub mleczkiem kosmetycznym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Estalis

Ze względu na sposób, w jaki Estalis jest stosowany, przedawkowanie jest mało prawdopodobne. Jeśli jednak objawy przedawkowania wystąpią, należy odlepić system transdermalny. Do objawów przedawkowania estrogenów należą tkliwość piersi, nudności, wymioty, plamienie i (lub) krwotok z dróg rodnych. Przedawkowanie progestagenów może prowadzić do obniżenia nastroju, zmęczenia, wystąpienia trądziku oraz nadmiernego owłosienia.

Pominięcie zastosowania leku Estalis:

W przypadku, gdy zapomni się nalepić system transdermalny, należy to uczynić najszybciej jak to tylko możliwe według stosowanego schematu leczenia. Przerwa w leczeniu może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotów objawów choroby.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre występują bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    bóle głowy,

-    tkliwość lub bolesność piersi,

-    zaburzenia miesiączkowania w tym bolesne miesiączkowanie,

-    reakcje w miejscu stosowania.

Niektóre występują często (więcej niż 1 na 100 pacjentów, mniej niż 1 na 10 pacjentów)

-    depresja,

-    bezsenność,

-    nerwowość,

-    chwiejność emocjonalna,

-    zawroty głowy,

-    biegunka,

-    niestrawność,

-    wzdęcia,

-    nudności,

-    ból brzucha

-    wysypka, świąd, trądzik, suchość skóry,

-    powiększenie piersi, krwotok miesiączkowy, wydzielina z dróg rodnych, nieregularne krwawienia z dróg rodnych, skurcze macicy, zakażenie pochwy, hiperplazja endometrium (rozrost błony śluzowej trzonu macicy),

-    ból pleców, ból kończyn,

-    obrzęk kończyn dolnych, kostek, palców lub brzucha w wyniku zatrzymania płynów w organizmie),

-    ból, osłabienie,

-    zwiększenie masy ciała.

Niektóre występują niezbyt często (więcej niż 1 na 1000 pacjentów, mniej niż 1 na 100 pacjentów)

-    rak piersi,

-    migrena, zawroty głowy,

-    wymioty,

-    przebarwienia skóry,

-    nadciśnienie, żylaki,

-    wzrost aktywności transaminaz.

Niektóre występują rzadko (więcej niż 1 na 10000 pacjentów, mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

-    nadwrażliwość,

-    zmiany popędu płciowego,

-    mrowienie lub drętwienie,

-    zator żylny,

-    choroba pęcherzyka żółciowego (tendencja do tworzenia się kamieni żółciowych), kamica żółciowa,

-    osłabienie mięśni,

-    mięśniaki (łagodnie narastające w macicy), torbiele jajowodu, polipy wewnątrzszyjkowe macicy.

Niektóre występują bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

-    Żółtaczka cholestatyczna.

Częstość nieznana

-    wypadanie włosów.

Jeśli wystąpią któreś z wyżej wymienionych objawów i są uciążliwe, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne działania niepożądane związane z zastosowaniem terapii estrogenowo-progestagenowej:

-    choroba pęcherzyka żółciowego,

-    zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa,

-    prawdopodobne otępienie po 65 roku życia (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),

-    zespół suchego oka,

-    dyskomfort podczas noszenia soczewek kontaktowych.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Estalis

Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres 24 miesięcy i w temperaturze do 25°C nie dłużej niż 6 miesięcy.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Estalis

Substancjami czynnymi leku są estradiol półwodny i noretysteronu octan.

Jeden system transdermalny Estalis zawiera 0,5 mg estradiolu półwodnego uwalnianego z szybkością 50 ^g/dobę oraz 4,8 mg noretysteronu octanu uwalnianego z szybkością 250 ^g/dobę, z powierzchni 16 cm2, przez okres 4 dni.

Jeden system transdermalny Estalis zawiera 0,6 mg estradiolu półwodnego uwalnianego z szybkością 50 ^g/dobę oraz 2,7 mg noretysteronu octanu uwalnianego z szybkością 140 ^g/dobę, z powierzchni 9 cm2, przez okres 4 dni.

Nazwa

Nominalna

szybkość

uwalniania

mikrogramy/dobę

estradiol/

noretysteronu octan

Zawartość

estradiolu

półwodnego

(mg)*

Zawartość noretysteronu octanu (mg)

Powierzchnia

(cm2)

Kształt

Estalis

50/250

0,5

4,8

16

okrągły

Estalis

50/140

0,6

2,7

9

okrągły

* 1 mg estradiolu półwodnego odpowiada 0,968 mg estradiolu.

Inne składniki leku to silikonowa warstwa przylepna, akrylowa warstwa przylepna, powidon, kwas olejowy, glikol dipropylenowy, poliestrowa folia laminowana, fluoropolimer (warstwa ochronna).

Jak wygląda lek Estalis i co zawiera opakowanie

Lek Estalis jest dostępny w opakowaniach zawierających 8 lub 24 systemy transdermalne w tekturowym pudełku. Systemy transdermalne umieszczone są w zgrzewanym opakowaniu z folii papier/polietylen /AL/polietylen.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa Tel. + 48 22 375 48 88

Wytwórca

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D - 90429 Nurnberg, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9