+ iMeds.pl

Estmar 150 mcg + 30 mcgUlotka Estmar

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować ulotką, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten jest przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


Estrapatch 40 pg/24 hours; 40pg/24 godziny, system trans derm a Iny Estrapatch 60 pg/24 hours; 60pg/24 godziny, system transdermalny Estrapatch 80 pg/24 hours; 80pg/24 godziny, system transdermalny

(iEstradiolum)

Skład:

Estrapatch 40 pg/24 hours; 40pg/24 godziny, system transdermalny

Substancja czynna:

Estradiol (Estradiolum)......................................................................1,25 mg

W postaci pólwodzianu estradiolu....................................................1,29 mg

w systemie transdermalnym mierzącym 14,3 cm2, z którego w ciągu 24 godzin uwalnia sią 40 pg estriadiolu.

Estrapatch 60 pg/24 hours; 60pg/24 godziny, system transdermalny

Substancja czynna:

Estradiol (Estradiolum}......................................................................1,90 mg

W postaci pólwodzianu estradiolu....................................................1,96 mg

w systemie transdermalnym mierzącym 21.4 cm2, z którego w ciągu 24 godzin uwalnia sią 60 pg estriadiolu.

Estrapatch 80 pg/24 hours; 80pg/24 godziny, system transdermalny

Substancja czynna:

Estradiol (Estradiolum)....................................................................2,50 mg

W postaci pólwodzianu estradiolu....................................................2,58 mg

W systemie transdermalnym mierzącym 28.5 cm2, z którego w ciągu 24 godzin uwalnia sią 80 pg estriadiolu.


Substancje pomocnicze:


iii. Ąbkowska 41,03-736 W^szawa REGON 015249601 (15)


Dietylotoluamid, butylu akrylan i butylu metakrylanu kopolimer, etylu akrylanu i kwasu akrylowego kopolimer, folia poliestrowa, aluminiowana folia poliestrowa silikonowana. Dostępne opakowania:

Opakowanie zawiera 4 systemy transdermalne (plastry). Plaster pakowany jest w saszetką (Papier / AL / LDPE).

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

PIERRE FABRE MEDICAMENT

45 Place Abel Gance

92100 Boulogne

Francja

Wytwórca:

1.    Lohmann Therapie Systeme (LTS)    lub

Lohmannstrasse 2

D-56626 Andernach Niemcy

2.    PIERRE FABRE MEDiCAMENT PRODUCTION lub 45 Place Abel Gance

92100 Boulogne Francja

3.    PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION lub Zonę Industrielle

45220 Chateaurenard Francja

4.    PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION lub Rue du Lycee

45502 Gien cedex Francja

Spis treści:

1.    Co to jest lek Estrapatch 40 pg/24 hours, lek Estrapatch 60 pg/24 hours, lek Estrapatch 80 pg/24 hours i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Estrapatch 40 pg/24 hours, lek Estrapatch 60 pg/24 hours, lek Estrapatch 80 pg/24 hours

3.    Jak stosować lek Estrapatch 40 pg/24 hours, lek Estrapatch 60 pg/24 hours, lek Estrapatch 80 pg/24 hours

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Estrapatch 40 pg/24 hours, leku Estrapatch 60 pg/24 hours, leku Estrapatch 80 pg/24 hours

6.    Inne informacje

¿rząd Rejestracji Produktów Leczmczyci-

Wjfrotów Medycznych i Produktów fiiobtoch ul. Ząbkowska 41,03-736 Warszawa REGON 015249601 (15)

1. Co to jest lek Estrapatch 40 pg/24 hours, lek Estrapatch 60 pg/24 hours, lek Estrapatch 80 pg/24 hours i w jakim celu się go stosuje

Lek Estrapatch 40 pg/24 hours, lek Estrapatch 60 pg/24 hours, lek Estrapatch 80 pg/24 hours zawiera naturalny estrogen (hormon wydzielany przez jajniki kobiet przed menopauzą). Stanowi substytucję obniżonej produkcji estrogenów u kobiet po menopauzie i łagodzi objawy menopauzy.

Wskazania do stosowania leku Estrapatch 40 ua/24 hours. leku Estrapatch 60 uq/24 hours, leku Estrapatch 80 pg/24 hours:

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w leczeniu objawów zespotu niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie.

Doświadczenie w leczeniu u kobiet w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone.

2. Zanim zastosuje się lek Estrapatch 40 pg/24 hours, lek Estrapatch 60 pg/24 hours, lek Estrapatch 80 pg/24 hours

Leku Estrapatch 40 pg/24 hours, leku Estrapatch 60 pg/24 hours, leku Estrapatch 80 pg/24 hours nie wolno stosować w następujących sytuacjach:

-    rozpoznany, przebyty lub podejrzewany rak piersi,

-    rozpoznane, lub podejrzewane złośliwe nowotwory estrogeno-zależne (np. rak endometrium czyli rak błony śluzowej macicy),

-    krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie,

-    nieleczona hiperplazja endometrium,

-    w wywiadzie samoistna lub obecnie żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna),

-    czynna lub niedawno przebyta tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa (np. dławica piersiowa, zawał mięśnia serca),

-    ostra choroba wątroby lub choroba wątroby w wywiadzie, o ile wyniki testów czynnościowych nie powróciły do normy,

-    znana nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych,

Jrząd Rejestracji Produktów Leczniczym Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska41,03-736 Warszawa

, . , .    .    . . . .    .    REGON 015249601

- porfiria {choroba dziedziczna).    (15)

W leczeniu objawów występujących po menopauzie, HTZ należy stosować wyłącznie

w przypadku objawów niekorzystnie wpływających na jakość życia. Podczas

leczenia, przynajmniej raz w roku należy dokonać dokładnej oceny korzyści i ryzyka,

a HTZ można kontynuować tak długo jak korzyści przeważają ryzyko.

Zachować szczególna ostrożność stosując lek Estrapatch 40 pg/24 hours, lek Estrapatch 60 pg/24 hours, lek Estrapatch 80 pg/24 hours

W leczeniu objawów występujących po menopauzie, HTZ należy stosować wyłącznie w przypadku objawów niekorzystnie wpływających na jakość życia. Podczas leczenia, przynajmniej raz w roku lekarz dokona dokładnej oceny korzyści i ryzyka. HTZ można kontynuować tak długo jak korzyści przeważają ryzyko.

Stany wymagające kontroli:

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych stanów, obecnie lub w przeszłości, i (lub) nasilenia tych stanów podczas ciąży lub w przebiegu wcześniejszej terapii hormonalnej, pacjentkę należy poddać ścisłej kontroli. Należy pamiętać, że te stany mogą nawracać lub ulegać nasileniu podczas stosowania systemu transdermalnego Estrapatch; w szczególności dotyczy to następujących stanów:

-    mięśniaki gładkokomórkowe macicy lub endometrioza (występowanie błony śluzowej macicy w nietypowych dla niej miejscach)

-    zaburzenia zakrzepowo-zatorowe w wywiadzie lub czynniki ryzyka (patrz niżej)

-    nowotwory zależne od estrogenów, np. pierwszy stopień pokrewieństwa dla raka piersi

-    nadciśnienie

-    zaburzenia ze strony wątroby (np. gruczolak wątroby)

-    cukrzyca z lub bez powikłań naczyniowych

-    kamica żółciowa

-    migrena lub (ciężkie) bóle głowy

-    toczeń rumieniowaty układowy

-    hiperplazja (rozrost) endometrium (błona śluzowa macicy) - w wywiadzie (patrz niżej)

-    padaczka

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobćjczych ul. Ząbkowska 41,03-736 Warszawa REGON 015249601

-    astma    {15}

-    otoskleroza {przewlekła choroba ucha prowadząca stopniowo do głuchoty) Wskazania do natychmiastowego przerwania leczenia:

Leczenie należy przerwać w przypadku istnienia przeciwwskazań oraz w następujących sytuacjach:

-    żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby

-    znamienny wzrost ciśnienia krwi

-    pojawienie się po raz pierwszy bólów głowy o typie migrenowym

-    ciąża

Hipęrplazia endometrium:

-    ryzyko rozrostu i raka endometrium wzrasta, jeżeli estrogeny są podawane same przez dłuższy czas. Stosowanie dodatkowo progestagenów w okresie przynajmniej 12 dni w każdym cyklu leczenia u pacjentek, które nie przebyły histerektomii (zabieg usunięcia macicy) znacząco zmniejsza to ryzyko.

Dla transdermalnej dawki estradiolu >50 pg na dobę nie badano wpływu progestagenów na bezpieczeństwo endometrium.

-    Podczas pierwszych miesięcy leczenia może występować krwawienie i plamienie w środku cyklu. Jeżeli krwawienie lub plamienie w środku cyklu występuje po pewnym czasie leczenia lub utrzymuje się po odstawieniu leku, należy zbadać jego przyczynę, wykonując m.in. biopsję endometrium w celu wykluczenia zmiany złośliwej.

-    Terapia estrogenami niezrównoważona podawaniem progestagenów może prowadzić do transformacji przedzłośliwej lub złośliwej w obrębie ognisk endometriozy. Dlatego uzupełnienie estrogenowej hormonalnej terapii zastępczej progestagenami powinno być rozważone u kobiet po histerektomii z powodu endometriozy w przypadku występowania endometriozy resztkowej.

Rak piersi:

Wyniki badania randomizowanego z użyciem placebo pod nazwą Women’s Health Initiative (WHl) i badań epidemiologicznych w tym badania pod nazwą Million Women Study (MWS) wskazują na wzrost ryzyka raka piersi u kobiet leczonych przez kilka lat

estrogenami, estrogenami i progestagenami w skojarzeniu lub tibolonem w ramach HTZ (patrz 4.8). We wszystkich schematach HTZ zwiększone ryzyko staje się wyraźne w ciągu kilku lat leczenia, wzrasta z upływem czasu oraz powraca do wartości wyjściowej w ciągu kilku (najwięcej pięciu) lat po odstawieniu HTZ.

ul. Ząbkuwska 41,03-736 Warsaw


(15)


W badaniu MWS względne ryzyko raka piersi podczas stosowania skoniugowanych estrogenów końskich (CEE) lub estradiolu (E2) było wyższe po dodaniu progestagenu (w sposób sekwencyjny lub ciągły), niezależnie od rodzaju progestagen u.

Nie potwierdzono różnic w odniesieniu do ryzyka dla różnych dróg podawania.

W badaniu Women’s Health Initiative podawanie skoniugowanych estrogenów końskich i octanu medroksyprogesteronu (CEE + MPA) w sposób ciągły złożony, powodowało występowanie raka piersi o nieznacznie większych rozmiarach i częściej dającego przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych w porównaniu z placebo.

HTZ, a w szczególności leczenie skojarzone estrogenami - progestagenami, zwiększa nasycenie obrazów mammograficznych, co może utrudniać wykrywanie raka piersi.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ):

-    HTZ wiąże się z wyższym względnym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej tzn. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej.

W jednym badaniu kontrolnym oraz w kilku badaniach epidemiologicznych stwierdzono 2 do 3-krotnie wyższe ryzyko u osób stosujących HTZ w porównaniu z nieleczonymi. Wystąpienie epizodu ŻChZZ jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku leczenia niż później.

-    Ogólnie uznane czynniki ryzyka ŻChZZ obejmują dodatni wywiad osobisty lub rodzinny, znaczną otyłość (WMC > 30kg/m2) oraz toczeń rumieniowaty układowy (SLE). Nie ustalono potencjalnej roli żylaków w ŻChZZ .

-    Zwiększone ryzyko ŻChZZ stwierdza się u pacjentek z ŻChZZ w przeszłości lub z rozpoznaniem zakrzepicy. HTZ może powodować zwiększenie tego ryzyka. Przed pełną oceną czynników mających wpływ na zakrzepicę lub przed rozpoczęciem leczenia przeciwzakrzepowego, HTZ u takich pacjentek uważa się za przeciwwskazaną. Kobiety już otrzymujące leczenie przeciwzakrzepowe wymagają uważnej oceny korzyści i ryzyka stosowania

HTZ.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczycii Wyrobów Medycznych i Produktów Biobfech ul, Ząbkowska 41,03-736 Warszawa REGON 015249601

-    Ryzyko ZChZZ może być przejściowo podwyższone w przypadku <(lłt5<)iego unieruchomienia, większego urazu lub większej operacji. Jeżeli przewiduje się przedłużone unieruchomienie po planowej operacji, szczególnie brzusznej lub ortopedycznej w obrębie kończyn dolnych, należy poinformować o tym lekarza, który rozważy przerwanie HTZ na 4 do 6 tygodni wcześniej, jeżeli jest to możliwe. Leczenia nie należy ponownie rozpoczynać aż do czasu pełnego uruchomienia pacjentki po operacji.

-    W przypadku wystąpienia ŻChZZ po rozpoczęciu leczenia, lek należy odstawić. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli zaobserwuje się potencjalne objawy choroby zakrzepowo-zatorowej (np. bolesny obrzęk kończyny, nagły ból w klatce piersiowej, duszność).

Choroba niedokrwienna serca:

Wyniki randomizowanych badań nie wskazują na korzystny wpływ podawania w sposób ciągły złożony skoniugowanych estrogenów i octanu medroksyprogesteronu (MPA) na układ sercowo-naczyniowy. W dwóch dużych badaniach klinicznych wykazano potencjalny wzrost ryzyka zapadalności na choroby układu sercowo-naczyniowego w pierwszym roku stosowania i brak ogólnych korzyści. W przypadku innych preparatów HTZ istniejąjedynie ograniczone dane z random izowanych badań kontrolowanych badających wpływ na zapadalność na choroby układu sercowo-naczyniowego lub śmiertelność z powodu tych chorób. Dlatego nie wiadomo czy powyższe obserwacje dotyczą innych preparatów HTZ.

Udar:

W jednym dużym randomizowanym badaniu stwierdzono, jako wynik wtórny, zwiększone ryzyko udaru niedokrwiennego u zdrowych kobiet podczas leczenia ciągłego złożonego skoniugowanymi estrogenami i MPA. Szacuje się, że u kobiet, które stosują skoniugowane estrogeny i MPA przez 5 lat, liczba dodatkowych przypadków udaru będzie wynosić 0-3 (najbardziej prawdopodobna wartość = 1) na 1000 kobiet w wieku 50-59 lat oraz pomiędzy 1-9 (najbardziej prawdopodobna wartość = 4) na 1000 kobiet w wieku 60-69 lat. Nie wiadomo czy to zwiększone ryzyko dotyczy także innych preparatów HTZ.

Rak jajnika:

Długotrwałe (przynajmniej 5-10 lat) stosowanie wyłącznie estrogenów w ramach HTZ u pacjentek po histerektomii wiąże się ze zwiększonym ryzykiem raka jajnika, na co wskazują wyniki niektórych badań epidemiologicznych. Nie wiadomo czy ryzyko w

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczycn

Wyrobów Medycznych i Produktów Blobójczych ul. Ząbkowska 41,03-736 Warszawa REGON 015249601

przypadku długotrwałej złożonej HTZ jest inne niż przy stosowaniu samych) estrogenów.

Inne sytuacje:

-    Estrogeny mogą powodować retencją płynów, w związku z czym pacjentki z zaburzeniami czynności serca lub nerek muszą być poddane ścisłej obserwacji.

-    Ścisłej kontroli należy poddać pacjentki z wcześniej istniejącą hipertrójglicerydemią, ponieważ obserwowano rzadkie przypadki istotnych wzrostów stężenia trójglicerydów w osoczu prowadzące do zapalenia trzustki podczas terapii estrogenowej lub innej HTZ.

-    Estrogeny powodują wzrost stążenia TBG (globuliny wiążącej tyroksyną), co prowadzi do wzrostu całkowitego stężenia krążących hormonów tarczycy, jak wynika z pomiarów jodu związanego z białkiem (PBI), poziomu T4 (chromatografia kolumnowa lub próby radioimmunologiczne) lub T3 (próby radioimmunologiczne). Wychwyt T3 jest obniżony, co odzwierciedla wzrost stężenia TBG. Stężenia wolnych T3 i T4 pozostają niezmienione. Stężenia innych białek wiążących w surowicy mogą ulec podwyższeniu, np. globuliny wiążącej kortykoidy (CBG) i globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), co prowadzi odpowiednio do wzrostu stężenia krążących kortykosteroidów i hormonów płciowych. Stężenia wolnych i biologicznie aktywnych hormonów pozostają niezmienione. Wzrastać mogą stężenia innych białek w osoczu (substrat angiotensynogen / renina, alfa-1-antytrypsyna, ceruloplazmina).

Nie ma ostatecznych dowodów dotyczących poprawy funkcji poznawczych. Niektóre wyniki badania WHl sugerują zwiększone ryzyko demencji u kobiet stosujących CEE + MPA w wieku powyżej 65 lat. Nie wiadomo czy te obserwacje dotyczą także młodszych kobiet po menopauzie lub innych preparatów HTZ.

Ciąża:

Lek Estrapatch 40 pg/24 hours, lek Estrapatch 60 pg/24 hours, lek Estrapatch 80 pg/24 hours nie jest wskazany w okresie ciąży. W razie zajścia w ciążę w czasie leczenia estrogenami, leczenie należy natychmiast przerwać i zgłosić się do lekarza.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić sią do lekarza.

Karmienie piersią:

Lek Estrapatch 40 pg/24 hours, lek Estrapatch 60 pg/24 hours, lek Estrapatch 80 pg/24 hours nie są wskazane w okresie karmienia piersią.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowsfca 41,03-736 Warszawa

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się do lekarza.    REGON 015249601

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie jest znany wpływ ww. leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach nawet tych, które są wydawane bez recepty.

W szczególności dotyczy to leków przyspieszających metabolizm estrogenów tj.:-leków przeciwdrgawkowych (karbamazepina, felbamat, okskarbamazepina, fenobarbital, fenytoina, prymidon, topi ram at), lekach przeciwinfekcyjnych (ryfabutyna, ryfampicyna, newirapina, efawirenz, rytonawir, nelfinawir) oraz lekach dostępnych bez recepty jak np. preparatach ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum).

Interakcje z jedzeniem i piciem Nie dotyczy.

3. Jak stosować lek Estrapatch 40 pg/24 hours , lek Estrapatch 60 pg/24 hours, lek Estrapatch 80 pg/24 hours

System transdermalny nakłada sią jeden raz na tydzień tzn. jeden raz na 7 dni.

Lek Estrapatch jest dostępny w trzech dawkach 40 pg, 60 pg i 80 pg / 24 h.

W leczeniu początkowym oraz podtrzymującym objawów występujących po menopauzie, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez jak najkrótszy czas (patrz także 4.4).

W związku z tym przeciętna zalecana dawka początkowa to plaster Estrapatch 40 pg/24 hours.

Dawkowanie należy dostosować do indywidualnych wymagań w oparciu o obraz kliniczny:

-    jeżeli występują objawy przedawkowania, tj. tkliwość piersi, drażliwość lub obrzęk w obrębie brzucha lub miednicy, dawka jest prawdopodobnie zbyt duża i powinna zostać zmniejszona;

-    Jeżeli objawy niedoboru estrogenów nie ulegają zmniejszeniu, dawka może być zwiększona.

jfząti Rejestracji Produktów Leczniczych grabów Mecfycznycłi 1 Produktów Biobólczycti ul. Ząbkowska 41,03-736 Warsawa REGON 015249601

System transdermalny Estrapatch 40 pg/24 hours, Estrapatch 60 pg^ffirs,

Estrapatch 80 pg/24 hours można stosować zgodnie z jednym z następujących schematów:

-    leczenie cykliczne - przez 21 dni, po czym przez następne 7 dni nie stosuje się plastra

-    leczenie ciągłe - bez przerw w stosowaniu plastra. Leczenie ciągłe może być wskazane, jeżeli objawy niedoboru estrogenów powracają z dużym nasileniem podczas przerwy w leczeniu w schemacie leczenia cyklicznego.

U kobiet, które nie przebyły histerektomii (zabieg usunięcia macicy), leczenie należy skojarzyć z progestagenem przez 12 do14 dni w cyklu w celu zapobiegania rozwojowi hiperplazji endometrium indukowanej estrogenami. Takie leczenie należy stosować zgodnie z następującym schematem:

-    jeżeli estrogeny są podawane zgodnie ze schematem cyklicznym, progestagen należy stosować przynajmniej w ciągu ostatnich 12 do14 dni podawania estrogenów,

-    jeżeli estrogeny są podawane zgodnie ze schematem ciągłym, zaleca się podawanie progestagenu przez 12 do14 dni w każdym miesiącu.

W obu przypadkach po przerwaniu podawania progestagenu może wystąpić krwawienie z odstawienia.

Poza przypadkami wcześniejszego rozpoznania endometriozy, nie zaleca się uzupełniania leczenia progestagenem u kobiet po histerektomii.

Niezastosowanie plastra w odpowiednim czasie: jeżeli pacjentka zapomni o naklejeniu plastra, należy go zastosować jak najszybciej.

Następny plaster powinien być naklejony zgodnie ze schematem dawkowania.

Pominięcie dawki może zwiększać prawdopodobieństwo krwawienia w środku cyklu lub plamienia.

Sposób podawania:

Po usunięciu powłoki ochronnej, plaster należy natychmiast nakleić na skórę pośladka lub brzucha, tam gdzie nie występują większe fałdy skórne i gdzie nie ma ryzyka pocierania przez ubranie.

Skóra powinna być sucha, nie może być podrażniona lub posmarowana tłustymi preparatami.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczym Wyrobów Medycznych I Produktów 8/obóiczych ul. Akowska 41,03-736 Warszawa REGON 015249601

Plastra transdermalnego Estrapatch 40 pg/24 hours nie należy przyklejać>5^ piersiach. Nie należy także przyklejać plastra dwa razy pod rząd w tym samym miejscu.

Podczas noszenia plastra transdermalnego dozwolone jest mycie się pod prysznicem lub kąpiel w wannie.

W rzadkich przypadkach jeżeli plaster się odklei (bardzo gorąca woda, nadmierna potliwość, silne pocieranie przez odzież), należy zastosować nowy plaster i nosić go do czasu, kiedy poprzedni plaster miał być usunięty. Następnie plastry zmienia się zgodnie ze stosowanym schematem leczenia.

W przypadku zażycia większej dawki leku Estrapatch 40 pg/24 hours, leku Estrapatch 60 pg/24 hours, leku Estrapatch 80 pg/24 hours niż zalecana:

Objawy przedawkowania to: tkliwość piersi, obrzęk w obrębie jamy brzusznej i miednicy, wzdęcie, lęk, drażliwość lub krwawienie.

W wypadku wystąpienia powyższych objawów podczas leczenia lekiem Estrapatch 40 pg/24 hours, lekiem Estrapatch 60 pg/24 hours, lekiem Estrapatch 80 pg/24 hours należy skontaktować się z lekarzem.

Leczenie nie jest konieczne, gdyż ww. objawy ustępują po usunięciu plastra lub po zmniejszeniu dawki.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki ieku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Estrapatch 40 pg/24 hours, leku Estrapatch 60 pg/24 hours, leku Estrapatch 80 pg/24 hours:

Należy jak najszybciej przykleić plaster.

Należy nosić plaster do dnia przewidzianego w stosowanym schemacie leczenia.

W przypadku wątpliwości, należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Po przerwaniu leczenia lekiem Estrapatch 40 pg/24 hours, lekiem Estrapatch 60 pg/24 hours, lekiem Estrapatch 80 pg/24 hours może wystąpić:

W wypadku zaprzestania leczenia objawy deficytu estrogenów mogą powrócić.

Należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska 41,03-736 Warszawa

Jak każdy lek, lek Estrapatch 40 pg/24 hours, lek Estrapatch 60 Estrapatch 80 pg/24 hours może powodować działania niepożądane.

Najczęściej występującymi w czasie badań klinicznych z użyciem leku Estrapatch były reakcje miejscowe w miejscu naklejenia plastra z częstością występowania 25%, z czego większość o charakterze łagodnym.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia lekiem Estrapatch 40 pg/24 hours, lekiem Estrapatch 60 pg/24 hours, lekiem Estrapatch 80 pg/24 hours zamieszczono poniżej:

Układ narządów

Częste

> 1/100; < 1/10

Rzadkie

> 1/1000; < 1/100

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zmiany włóknisto-torbielowate w piersiach, bolesne miesiączkowanie, nadmierne krwawienie miesiączkowe, plamienie, zaburzenia miesiączkowania, obfite upławy białe, tkliwość piersi

Łagodne guzy piersi, polipy macicy, powiększenie rozmiaru włókniaków macicy, endometrioza, kandydoza pochwy, powiększenie piersi

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Ból brzucha, wzdęcie

Wymioty, zaparcie, biegunka

Zaburzenia układu nerwowego

Bói głowy

Migrena, zawroty głowy

Zaburzenia mięśniowo -szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Skurcze mięśni, bóle w obrębie kończyn

Bóle stawów

Zaburzenia psychiczne

Nerwowość, zespoły depresyjne

Zaburzenia naczyń

Zakrzepica żył powierzchownych lub głębokich, zakrzepowe zapalenie żył, nadciśnienie, dławica piersiowa

Zaburzenia ogólne

Obrzęki obwodowe, zwiększenie masy ciała, astenia (znużenie), wzmożenie apetytu

ul-    03-736 Warszawa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Trądzik, wysypka ś^)na, świąd, łysienie, łojotok

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Kamica żółciowa, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby

Inne działania niepożądane opisywane podczas leczenia estrogenami / progestagenami (działania typowe dla tej grupy leków):

*    Nowotwory zależne od estrogenów, łagodne i złośliwe, np, rak endometrium

•    Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, tzn. zakrzepica żył głąbokich kończyn dolnych lub miednicy i zatorowość płucna, występuje częściej u pacjentek stosujących HTZ w porównaniu z tymi, które nie stosują.

•    Zawał serca i udar

*    Choroba pęcherzyka żółciowego

*    Zaburzenia w obrębie skóry i tkanki podskórnej - ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa

•    Prawdopodobna demencja.

Jeżeli utrzymują się takie objawy, jak: uderzenia gorąca, ból głowy, wymioty, ból podbrzusza, bolesność piersi, rozdrażnienie, obrzęk obwodowy czy utrzymujący się zwiększenie masy ciała należy zwrócić się do lekarza, który może zadecydować o zmianie dawkowania.

W razie krwawienia z dróg rodnych, występującego poza przerwami w stosowaniu plastra, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Estrapatch 40 pg/24 hours, łęku Estrapatch 60 pg/24 hours, leku Estrapatch 80 pg/24 hours

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu zewnętrznym.

Hejestracji Produktów Leczniczych *vrohów Medycznych i Produktów BioWiczych ul. Ząbkowska 41,03-736 Warszawa REGON 015249601 (15)

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o. ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa tel. 0225596300; fax 0225596359

Data opracowania ulotki:

JfiLjd    t^ijU¿"7CJ1.

Wyrobów Muoyczfiycii t rr'jfjirk'&'i.'j Biabojczycri

ZATWIERDZA ■i[i..............5.(Pi .A*.-.    ......

PREZES

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów MedyanyctHErortuktów Biobójczych

Andrzei Koronkiewicz

14

Estmar

Charakterystyka Estmar

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Estmar, 150 mikrogramów + 30 mikrogramów, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 150 mikrogramów dezogestrelu i 30 mikrogramów etynyloestradiolu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: jedna tabletka niepowlekana zawiera 58 mg laktozy bezwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Okrągłe, białe lub prawie białe, dwuwypukłe tabletki niepowlekane o średnicy 5,00 mm, z wytłoczonym napisem „142” z jednej strony i gładkie z drugiej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Antykoncepcja doustna.

Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Estmar powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Estmar, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Droga podania: podanie doustne.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności dezogestrelu u młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Jak stosować Estmar

Tabletki należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze, popijając, jeśli jest to konieczne, niewielką ilością płynu; tabletki należy przyjmować w kolejności wskazanej na blistrze. Należy przyjmować po jednej tabletce na dobę przez kolejne 21 dni. Przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie, w trakcie której zwykle pojawia się krwawienie z odstawienia. Krwawienie to zwykle pojawia się 2-3 dni po przyjęciu ostatniej tabletki i może utrzymywać się mimo rozpoczęcia przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania.

Jak rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Estmar

•    Pacjentki, które nie stosowały uprzednio antykoncepcji hormonalnej (przez ostatni miesiąc)

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (tzn. w pierwszym dniu krwawienia miesięcznego). Przyjmowanie tabletek można też rozpocząć między 2. a 5. dniem cyklu, jednak podczas pierwszego cyklu zaleca się przez pierwszych 7 dni jednoczesne stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji.

•    Pacjentki przechodzące ze stosowania innego złożonego preparatu antykoncepcyjnego (tabletek złożonych, systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego)

Przyjmowanie produktu leczniczego Estmar należy rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki aktywnej (czyli ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) poprzednio stosowanego złożonego preparatu antykoncepcyjnego, jednak nie później niż następnego dnia po zakończeniu przerwy w stosowaniu poprzedniego preparatu bądź po przyjęciu ostatniej tabletki placebo poprzednio stosowanego złożonego preparatu antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego przyjmowanie produktu leczniczego Estmar należy rozpocząć najlepiej w dniu usunięcia systemu, jednak nie później niż w dniu, w którym przypadałoby założenie kolejnego systemu.

Pacjentki przechodzące ze stosowania produktu zawierającego wyłącznie progestagen (tabletek zawierających wyłącznie progestagen, iniekcji, implantów) bądź systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen

Można w dowolnym dniu przejść ze stosowania tabletek zawierających wyłącznie progestagen (w przypadku implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego w dniu jego usunięcia, a w przypadku iniekcji w dniu, w którym przypadałaby kolejna iniekcja), jednak we wszystkich tych przypadkach zaleca się dodatkowo stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.

•    Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Przyjmowanie tabletek można rozpocząć od razu po poronieniu. W tym przypadku nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.

•    Po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Należy zalecić rozpoczęcie przyjmowania tabletek między 21. a 28. dniem po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania tabletek pacjentce powinno się zalecić dodatkowe stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli jednak pacjentka odbyła już wcześniej stosunek płciowy, wówczas przed rozpoczęciem stosowania złożonego preparatu antykoncepcyjnego powinno się najpierw wykluczyć ewentualną ciążę bądź powinno się odczekać do wystąpienia pierwszej miesiączki.

•    W przypadku kobiet karmiących piersią Patrz punkt 4.6.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki wyniesie mniej niż 12 godzin, wówczas skuteczność antykoncepcyjna będzie zachowana.

W tym przypadku tabletkę należy przyjąć jak najszybciej, a kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze.

Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki wyniesie więcej niż 12 godzin, wówczas skuteczność antykoncepcyjna może się zmniejszyć. Postępowanie, w przypadku gdy pacjentka zapomniała o przyjmowaniu tabletek, powinno uwzględniać następujące dwie zasady:

1.    Przerwa w przyjmowaniu tabletek nie może nigdy być dłuższa niż 7 dni.

2.    Do uzyskania odpowiednio skutecznego zahamowania osi podwzgórze-przysadka-jajniki konieczne jest nieprzerwane przyjmowanie tabletek przez 7 kolejnych dni.

W związku z powyższym, na potrzeby codziennej praktyki, można sformułować następujące zalecenia:

•    Pierwszy tydzień stosowania tabletek

Pominiętą tabletkę należy przyjąć jak najszybciej, nawet gdyby oznaczało to przyjęcie dwóch tabletek naraz. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Przez kolejne 7 dni należy też dodatkowo stosować mechaniczną metodę antykoncepcji, np. prezerwatywę. Jeśli w okresie poprzedzających 7 dni doszło do stosunku płciowego, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę. Ryzyko zajścia w ciążę jest tym większe, im więcej tabletek pominięto i im bliżej jest do regularnej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

•    Drugi tydzień stosowania tabletek

Pominiętą tabletkę należy przyjąć jak najszybciej, nawet gdyby oznaczałoby to przyjęcie dwóch tabletek naraz. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Jeśli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki pacjentka stosowała tabletki w sposób prawidłowy, wówczas nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcji. Jeśli jednak pacjentka zapomniała przyjąć więcej niż jedną tabletkę, wówczas powinno się jej zalecić stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji przez 7 dni.

•    Trzeci tydzień stosowania tabletek

Ze względu na zbliżanie się 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek ryzyko obniżonej skuteczności antykoncepcyjnej staje się bardzo realne. Jednak poprzez zmodyfikowanie harmonogramu przyjmowania tabletek nadal można zapobiec obniżeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Stosując się do jednej z podanych dwóch opcji, nie ma zatem potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcji, jeśli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki pacjentka zastosowała wszystkie tabletki w sposób prawidłowy. Jeśli tak się nie stało, pacjentka powinna zastosować się do pierwszej z poniższych dwóch opcji oraz zastosować przez kolejne 7 dni szczególne środki ostrożności.

1.    Pominiętą tabletkę należy przyjąć jak najszybciej, nawet gdyby oznaczało to przyjęcie dwóch tabletek na raz. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Przyjmowanie tabletek z następnego blistra należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu przyjmowania tabletek z aktualnego opakowania, czyli bez robienia jakiejkolwiek przerwy pomiędzy jednym a drugim opakowaniem. Jest mało prawdopodobne, że krwawienie z odstawienia wystąpi przed zakończeniem drugiego opakowania, choć w trakcie przyjmowania tabletek może wystąpić plamienie lub krwawienie.

2.    Można też zalecić pacjentce przerwanie przyjmowania tabletek z aktualnego blistra. Pacjentka powinna wówczas zastosować przerwę w przyjmowaniu tabletek trwającą maksymalnie 7 dni, włączając w ten okres dni, w których zapomniała przyjąć tabletkę, a po zakończeniu tego okresu powinna rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego blistra.

W przypadku pominięcia przyjęcia tabletek i niewystąpienia krwawienia z odstawienia podczas pierwszego okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę.

Zalecenia w przypadku występowania zaburzeń żołądkowo-jelitowych

W przypadku ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymiotów lub biegunki) wchłanianie może nie być całkowite i wówczas należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji. Jeśli wymioty wystąpią w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki, należy jak najszybciej przyjąć nową tabletkę. Jeśli to możliwe, nowa tabletka powinna zostać przyjęta w ciągu 12 godzin od momentu, w którym przypadało jej przyjęcie zgodnie z planem. Jeśli opóźnienie wyniesie ponad 12 godzin, należy zastosować się do zaleceń dotyczących pominięcia zastosowania tabletek podanych w punkcie „Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”. Jeśli pacjentka nie chce zmieniać dotychczasowego harmonogramu przyjmowania tabletek, wówczas dodatkowe tabletki musi przyjąć z innego blistra.

W jaki sposób opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia

Aby opóźnić wystąpienie miesiączki, należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego blistra produktu leczniczego Estmar bez robienia przerwy pomiędzy opakowaniami. Tabletki z drugiego opakowania można przyjmować tak długo, jak jest to pożądane przez pacjentkę, aż do jego wyczerpania. W tym okresie może wystąpić krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie. Wówczas można powrócić do regularnego przyjmowania produktu leczniczego Estmar po zwykłym 7-dniowym okresie przerwy w przyjmowaniu tabletek.

Aby przesunąć dzień wystąpienia miesiączki na inny dzień tygodnia niż ma to miejsce w przypadku aktualnie stosowanego schematu przyjmowania tabletek, można skrócić najbliższy okres przerwy w przyjmowaniu tabletek o odpowiednią liczbę dni. Im krótsza będzie przerwa, tym większe będzie ryzyko niewystąpienia krwawienia z odstawienia oraz ryzyko wystąpienia krwawienia międzymiesiączkowego i plamienia podczas stosowania następnego opakowania (tak jak miałoby to miejsce w przypadku opóźnienia wystąpienia miesiączki).

4.3 Przeciwwskazania

Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących przypadkach. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej schorzeń po raz pierwszy podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, produkt leczniczy należy natychmiast odstawić.

-    Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE)

o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).

o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby

zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S

o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4)

o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).

-    Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial thromboembolism, ATE)

o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa)

o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA) o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy) o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka, takich jak:

•    cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi

•    ciężkie nadciśnienie tętnicze

•    ciężka dyslipoproteinemia

-    Występowanie obecnie lub w przeszłości zapalenia trzustki z towarzyszącą ciężką hipertriglicerydemią.

-    Występowanie obecnie lub w przeszłości ciężkich chorób wątroby, jeśli nie doszło do normalizacji parametrów czynnościowych wątroby.

-    Występowanie obecnie lub w przeszłości nowotworów wątroby (łagodnych lub złośliwych).

-    Potwierdzona obecność lub podejrzenie nowotworu złośliwego zależnego od steroidowych hormonów płciowych (np. nowotworu narządów płciowych lub nowotworu piersi).

-    Rozrost endometrium.

-    Niezdiagnozowane krwawienie z dróg rodnych.

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1..

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką zasadność stosowania produktu leczniczego Estmar . W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Estmar.

Zaburzenia układu krążenia

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Estmar może być związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Estmar, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją również pewne dowody, świadczące, że ryzyko jest zwiększone, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.

U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjientki (patrz poniżej).

Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające dezogestrel, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel. W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.

Wykres 1: Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet w okresie roku

U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach i tętnicach siatkówki.

Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela 1). Stosowanie produktu leczniczego Estmar jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).

Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela 1: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Czynnik ryzyka

Uwagi

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2)

Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.

Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują również inne czynniki ryzyka.

Długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub poważny uraz

Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym podróż samolotem >4 godzin może również stanowić czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie u kobiet ze współistniejącymi innymi czynnikami ryzyka.

W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania plastrów/tabletek/systemu dopochwowego na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania produktu przed upływem dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.

Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli stosowania produktu leczniczego Estmar nie przerwano odpowiednio wcześnie.

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty

Inne schorzenia związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową

Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowata

Wiek

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat

Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz punkt 4.6).

Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:

-    obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;

-    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;

-    zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.

Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:

-    nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;

-    nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;

-    ostry ból w klatce piersiowej;

-    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).

Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie kończyn.

Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić niemal natychmiast.

Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.

Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela 2). Stosowanie produktu leczniczego Estmar jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Czynnik ryzyka

Uwagi

Wiek

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat

Palenie

Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli zamierzają stosować złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby stosowały inną metodę antykoncepcji.

Nadciśnienie tętnicze

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2);

Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI. Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują również inne czynniki ryzyka

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty

Migrena

Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem do natychmiastowego przerwania stosowania

Inne schorzenia związane ze zdarzeniami niepożądanymi w obrębie naczyń

Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń rumieniowaty układowy.

Przeciwwskazanie może też stanowić obecność jednego ciężkiego lub licznych czynników ryzyka żylnej bądź tętniczej postaci choroby zakrzepowo-zatorowej, odpowiednio. Należy też brać pod uwagę możliwość leczenia przeciwzakrzepowego. Kobiety stosujące złożone tabletki antykoncepcyjne należy wyraźnie pouczyć o konieczności skontaktowania się z lekarzem w przypadku pojawienia się objawów sugerujących zakrzepicę. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakrzepicy złożone tabletki antykoncepcyjne należy odstawić. Ze względu na działanie teratogenne leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny) należy zastosować odpowiednią alternatywną metodę antykoncepcji.

Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:

-    nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;

-    nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;

-    nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;

-    nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;

-    nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;

-    utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.

transient ischaemic attack, TIA).

Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:

-    ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,

ramieniu lub poniżej mostka;

-    uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;

-    uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;

-    pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;

-    skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Nowotwory

-    Badania epidemiologiczne wskazują, że długotrwałe (> 5 lat) stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych stanowi czynnik ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy u kobiet zakażonych ludzkim wirusem brodawczaka (HPV). Nadal jednak nie ma pewności co do tego, w jakim stopniu na obserwację tę miały wpływ czynniki zakłócające (np. różnice w liczbie partnerów seksualnych lub różnice w stosowaniu mechanicznych metod antykoncepcji).

-    W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych stwierdzono nieznacznie zwiększone ryzyko względne (RR = 1,24) zachorowania na raka sutka u kobiet aktualnie stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne. To zwiększone ryzyko stopniowo zmniejsza się w okresie 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych. Ponieważ rak sutka jest rzadko spotykany u kobiet poniżej 40. roku życia, zwiększona liczba przypadków raka sutka u kobiet aktualnie lub w przeszłości stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne jest niewielka w stosunku do ogólnego ryzyka zachorowania na raka sutka. Badania te nie dostarczają dowodów na istnienie związków przyczynowo-skutkowych. Stwierdzone w tych badaniach zwiększone ryzyko może wynikać z wcześniejszej wykrywalności raka sutka u pacjentek stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne, z biologicznych skutków działania złożonych tabletek antykoncepcyjnych lub obydwu tych czynników jednocześnie. Nowotwory sutka rozpoznawane u kobiet przyjmujących obecnie lub w przeszłości złożone tabletki antykoncepcyjne są zwykle mniej zaawansowane klinicznie niż nowotwory rozpoznawane u kobiet nigdy nieprzyjmujących złożonych tabletek antykoncepcyjnych.

-    W rzadko występujących przypadkach u kobiet przyjmujących złożone tabletki antykoncepcyjne stwierdzano nowotwory łagodne wątroby, a jeszcze rzadziej - nowotwory złośliwe wątroby. W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażaj ących życiu krwotoków do jamy brzusznej. Należy rozważyć możliwość wystąpienia nowotworu wątroby w diagnostyce różnicowej, jeżeli występuje silny ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub objawy krwotoku wewnętrznego do jamy brzusznej u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne.

- W przypadku stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych o wyższej zawartości hormonów (50 pg etynyloestradiolu) ryzyko zachorowania na raka endometrium i raka jajnika jest obniżone. Nadal wymaga potwierdzenia, czy powyższe ma zastosowanie również do złożonych tabletek antykoncepcyjnych o niższej zawartości hormonów.

Inne schorzenia

-    Ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki podczas przyjmowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych może być większe u kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii.

- Chociaż u wielu kobiet przyjmujących złożone tabletki antykoncepcyjne notowano niewielkie zwyżki ciśnienia tętniczego, to klinicznie istotne zwiększenie ciśnienia tętniczego stwierdzano rzadko. Natychmiastowe odstawienie złożonych tabletek antykoncepcyjnych uzasadnione jest wyłącznie w przypadku wystąpienia klinicznie istotnego zwiększenia ciśnienia tętniczego. Nie stwierdzono żadnego systematycznego związku pomiędzy stosowaniem złożonych tabletek antykoncepcyjnych a klinicznym nadciśnieniem tętniczym. Jeśli jednak w trakcie stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych dojdzie do rozwoju klinicznie istotnego nadciśnienia tętniczego, wskazane jest odstawienie złożonych tabletek antykoncepcyjnych i rozpoczęcie leczenia nadciśnienia. Jeśli po zastosowaniu leków przeciwnadciśnieniowych uda się powrócić do prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego, w uzasadnionych przypadkach, można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych tabletek antykoncepcyjnych.

-    Zaobserwowano występowanie niektórych chorób lub ich zaostrzenie zarówno w czasie ciąży, jak i podczas stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych, lecz dowody na występowanie związku ze stosowaniem złożonych tabletek antykoncepcyjnych nie są jednoznaczne: żółtaczka i (lub) świąd związany z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, niedosłuch związany z otosklerozą, obrzęk naczynioruchowy (wrodzony).

-    W przypadku ostrych lub przewlekłych zaburzeń czynności wątroby może być konieczne przerwanie stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych do czasu, gdy parametry czynności wątroby wrócą do normy.

W przypadku nawrotu żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z cholestazą, które po raz pierwszy pojawiły się podczas ciąży lub podczas stosowania steroidowych hormonów płciowych, konieczne jest przerwanie stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych.

-    Choć złożone tabletki antykoncepcyjne mogą wywierać wpływ na obwodową insulinooporność i tolerancję glukozy, to brak dowodów wskazujących na konieczność dokonywania zmian w schemacie leczenia przeciwcukrzycowego w przypadku stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych (zawierających mniej niż 50 pg etynyloestradiolu). Należy jednak uważnie obserwować pacjentki chorujące na cukrzycę podczas stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych.

-    Opisywano przypadki nasilenia się depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego podczas stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych.

-    Sporadycznie może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet z dodatnim wywiadem w kierunku ostudy ciężarnych. Kobiety wykazujące tendencję do ostudy powinny unikać ekspozycji na promienie słoneczne i ultrafioletowe w okresie stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych.

-    Produkt leczniczy Estmar zawiera laktozę. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu „Lapp” lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, które stosują dietę pozbawioną laktozy powinny wziąć pod uwagę zawartość laktozy w produkcie leczniczym.

Wybierając metodę antykoncepcji należy rozważyć wszystkie powyższe informacje.

Wymagane badania lekarskie i konsultacje

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Estmar należy zebrać kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę przeciwwskazania (punkt 4.3) i ostrzeżenia (punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego Estmar w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.

Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.

Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zmniejszona skuteczność antykoncepcyjna

Skuteczność złożonych tabletek antykoncepcyjnych może się zmniejszyć m.in. w przypadku pominięcia tabletek (punkt 4.2), występowania zaburzeń żołądkowo-jelitowych (punkt 4.2) bądź w przypadku jednoczesnego stosowania innych leków (punkt 4.5).

W okresie stosowania produktu leczniczego Estmar nie należy stosować preparatów ziela dziurawca ze względu na ryzyko zmniejszenia stężenia produktu leczniczego Estmar w osoczu i co za tym idzie zmniejszonej skuteczności klinicznej tego produktu leczniczego (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Zmniejszona kontrola cyklu

W przypadku wszystkich złożonych tabletek antykoncepcyjnych mogą pojawiać się nieregularne krwawienia (plamienia lub krwawienia międzymiesiączkowe), szczególnie w pierwszych kilku miesiącach stosowania. Z tego też względu diagnostyka nieregularnych krwawień ma sens dopiero po upływie okresu adaptacyjnego obejmującego około trzy cykle.

Jeśli nieregularne krwawienia będą się utrzymywać lub wystąpią po uprzednio regularnych cyklach, wówczas należy wziąć pod uwagę możliwość przyczyn niehormonalnych i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne w celu wykluczenia choroby nowotworowej lub ciąży. Działania te mogą obejmować łyżeczkowanie jamy macicy.

U niektórych pacjentek może nie występować krwawienie z odstawienia w okresie przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jeśli złożone tabletki antykoncepcyjne przyjmowane były zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 4.2, wówczas jest mało prawdopodobne, aby pacjentka była w ciąży. Jeżeli jednak tabletki były przyjmowane w sposób nieprawidłowy to w przypadku pierwszego braku krwawienia z odstawienia lub gdy krwawienie to nie wystąpi dwa razy pod rząd, należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem następnego opakowania tabletek antykoncepcyjnych.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Uwaga! W celu ustalenia możliwości występowania potencjalnych interakcji należy zapoznać się z drukami informacyjnymi pozostałych jednocześnie stosowanych leków.

Wpływ innych produktów leczniczych na Estmar

Interakcje między doustnymi środkami antykoncepcyjnymi a innymi produktami leczniczymi mogą prowadzić do krwawień poza spodziewanym czasem krwawienia i (lub) zmniejszenia skuteczności doustnych środków antykoncepcyjnych. W literaturze opisywano niżej wymienione interakcje.

Metabolizm wątrobowy:

Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, w wyniku czego może dochodzić do zwiększenia klirensu hormonów płciowych (np. pochodne hydantoiny, barbiturany, prymidon, bosentan, karbamazepina, ryfampicyna, ryfabutyn i prawdopodobnie również okskarbazepina, modafinil, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwina oraz produkty zawierające ziele dziurawca). Na metabolizm wątrobowy mogą też wpływać inhibitory proteazy HIV cechujące się właściwościami indukującymi enzymy mikrosomalne (np. rytonawir i nelfinawir) oraz nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. newirapina i efawirenz). Działanie indukujące enzymy osiąga swoje maksimum generalnie dopiero po 2-3 tygodniach, jednak może się ono utrzymywać przez przynajmniej 4 tygodnie po odstawieniu wspomnianych produktów leczniczych.

Wpływ na krążenie jelitowo-wątrobowe

Opisywano też zmniejszenie skuteczności antykoncepcyjnej w przypadku stosowania antybiotyków, np. ampicyliny czy tetracyklin. Mechanizm tego działania pozostaje niewyjaśniony.

Pacjentki leczone którąkolwiek z wymienionych wyżej grup produktów leczniczych bądź którąkolwiek z wymienionych wyżej substancji czynnych (leki indukujące enzymy wątrobowe), z wyjątkiem ryfampicyny, powinny przez pewien czas — czyli w okresie stosowania leku indukującego enzymy wątrobowe oraz przez 7 dni po jego odstawieniu — stosować mechaniczną metodę antykoncepcji oprócz przyjmowanych złożonych tabletek antykoncepcyjnych bądź wybrać inną metodę antykoncepcji.

W przypadku kobiet stosujących ryfampicynę lub gryzeofulwinę bądź inne produkty lecznicze indukujące enzymy mikrosomalne mechaniczna metoda antykoncepcji powinna być stosowana w trakcie leczenia tymi produktami leczniczymi oraz przez 28 dni po ich odstawieniu.

W przypadku długotrwałego stosowania produktów leczniczych indukujących enzymy mikrosomalne zaleca się stosowanie innych metod antykoncepcji.

Kobiety stosujące antybiotyki (z wyjątkiem ryfampicyny i gryzeofulwiny, które również indukują enzymy mikrosomalne) powinny stosować mechaniczną metodę antykoncepcji jeszcze przez 7 dni po odstawieniu antybiotyku.

Jeśli jednoczesne stosowanie wymienionych produktów leczniczych będzie trwało dłużej niż przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych z bieżącego opakowania, wówczas należy rozpocząć nowe opakowanie zaraz po zakończeniu bieżącego opakowania bez zachowywania typowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

Wpływ produktu leczniczego Estmar na inne produkty lecznicze

Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych leków. Mogą one powodować zwiększenie stężenia tych substancji w osoczu i tkankach (np. cyklosporyny) lub zmniejszenie (np. lamotryginy).

Badania laboratoryjne

Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w tym oznaczeń biochemicznych parametrów czynnościowych wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, a także na stężenie w osoczu białek (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i frakcji lipidów i lipoprotein, parametry gospodarki węglowodanowej i parametry układu krzepnięcia i fibrynolizy. Zmiany te zazwyczaj pozostają jednak w zakresie wartości prawidłowych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie produktu leczniczego Estmar w ciąży nie jest wskazane.

W przypadku wystąpienia ciąży stosowanie produktu leczniczego Estmar należy przerwać. Większość badań epidemiologicznych nie ujawniła ani zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez kobiety, które przed zajściem w ciążę przyjmowały złożone tabletki antykoncepcyjne, ani też działania teratogennego w wyniku przypadkowego przyjęcia złożonych tabletek antykoncepcyjnych we wczesnym okresie ciąży.

Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Estmar należy wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Karmienie piersią

Złożone tabletki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, ponieważ mogą one zmniejszać ilość i wpływać na skład mleka kobiecego. W związku z powyższym nie należy zalecać stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych dopóki dziecko nie zostanie całkowicie odstawione od piersi. Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do mleka kobiecego. Ilości te mogą wpływać na dziecko.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U pacjentek stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne nie zaobserwowano żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Opis wybranych działań niepożądanych

U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one szerzej omówione w punkcie 4.4.

Jak w przypadku wszystkich złożonych tabletek antykoncepcyjnych, mogą pojawiać się zmiany w charakterze krwawień z dróg rodnych, szczególnie w pierwszych kilku miesiącach stosowania. Zmiany te mogą polegać na zmianie częstotliwości krwawień (brak, zmniejszenie częstości, zwiększenie częstości lub krwawienia ciągłe), zmianie nasilenia (zmniejszenie lub zwiększenie nasilenia) bądź zmianie czasu trwania.

Działania niepożądane o możliwym związku przyczynowo-skutkowym ze stosowaniem produktu leczniczego Estmar lub występujące u pacjentek stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne wymieniono w tabeli poniżej3. Wszystkie działania niepożądane wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów i według częstości występowania: często (>1/100), niezbyt często (od >1/1 000 do <1/100) i rzadko (<1/1 000).

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Kandydoza pochwy

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zatrzymanie płynów w organizmie

Zaburzenia

psychiczne

Obniżenie nastroju, zmiany nastroju

Zmniejszenie popędu płciowego

Zwiększenie popędu płciowego

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy, migrena, nerwowość

Zaburzenia oka

Nietolerancja

soczewek

kontaktowych

Zaburzenia ucha i błędnika

Otoskleroza

Zaburzenia

naczyniowe

Migrena

nadciśnienie tętnicze

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa lub tętnicze zaburzenia

zakrzepowo-zatorowe

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, ból brzucha

Wymioty, biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Trądzik, wysypka, pokrzywka

Rumień guzowaty, rumień

wielopostaciowy, świąd, łysienie

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ból piersi, bolesność piersi, nieregularne krwawienia

Brak miesiączki powiększenie piersi, metrorrhagia

Upławy, wydzielina z piersi

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała

Zmniejszenie masy ciała

3 Opisując dane działanie niepożądane zastosowano odpowiednie określenie ze słownika MedDRA (wersja 11.0). Nie podano synonimów ani objawów powiązanych, choć należy je również brać pod uwagę.

U kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne opisywano szereg działań niepożądanych, które omówiono bardziej szczegółowo w punkcie 4.4. Są to:

•    Nadciśnienie tętnicze.

•    Nowotwory hormonozależne (np. guzy wątroby, rak sutka).

•    Występowanie lub nasilenie schorzeń, co do których nie ma jednoznacznych dowodów na istnienie związku ze stosowaniem doustnych preparatów antykoncepcyjnych: choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, padaczka, migrena, endometrioza, mięśniaki macicy, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno-mocznicowy, żółtaczka cholestatyczna.

•    Ostuda.

• W przypadku ostrych lub przewlekłych zaburzeń czynności wątroby może być konieczne przerwanie stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych do momentu, w którym testy czynnościowe wątroby ulegną normalizacji.

•    U kobiet z dziedzicznym egzogennym obrzękiem naczynioruchowym estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy obrzęku naczynioruchowego.

Częstość występowania raka sutka u kobiet stosujących doustne preparaty antykoncepcyjne jest bardzo nieznacznie zwiększona w porównaniu z kobietami niestosującymi doustnych preparatów antykoncepcyjnych. Ponieważ rak sutka jest rzadko spotykany u kobiet poniżej 40. roku życia, zwiększona liczba przypadków tego nowotworu jest niewielka w stosunku do ogólnego ryzyka zachorowania na raka sutka. Nie wiadomo, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stosowaniem złożonych tabletek antykoncepcyjnych a rakiem sutka. Więcej informacji - patrz punkt

4.3 i punkt 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie ma doniesień o ciężkich szkodliwych skutkach przedawkowania.

Na podstawie ogólnych doświadczeń ze złożonymi tabletkami antykoncepcyjnymi można stwierdzić, że objawy, które mogłyby wystąpić w przypadku przedawkowania, byłyby następujące: nudności, wymioty i, u młodych dziewcząt, nieznaczne krwawienie z pochwy. Nie istnieje swoiste antidotum, dalsze leczenie powinno być objawowe.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, preparaty złożone, kod ATC: G 03 AA 09

Działanie antykoncepcyjne złożonych tabletek antykoncepcyjnych jest oparte na wzajemnym oddziaływaniu różnych czynników, z których najważniejszym jest hamowanie owulacji i wpływ na wydzielinę szyki macicy. Oprócz działania zapobiegającego ciąży złożone tabletki antykoncepcyjne mają kilka pozytywnych skutków, oprócz działań negatywnych (patrz „Ostrzeżenia”, „Działania niepożądane”), i owe pozytywne właściwości mogą być przydatne przy wyborze metody kontroli urodzeń. Cykl miesiączkowy staje się bardziej regularny, miesiączkowanie jest często mniej bolesne, a krwawienie mniej obfite. Dzięki temu ostatniemu działaniu może dochodzić do obniżenia częstości występowania niedoboru żelaza. W największym przeprowadzonym dotychczas badaniu wieloośrodkowym (n= 23 258 cykli) nieskorygowany współczynnik Pearla oszacowano na 0,1 (przy 95% przedziale ufności od 0,0 do 0,3). Co więcej, 4,5% kobiet zgłaszało brak krwawienia z odstawienia, a 9,2% - występowanie nieregularnych krwawień po 6 cyklach leczenia.

Produkt leczniczy Estmar to złożone tabletki antykoncepcyjne zawierające etynyloestradiol i należący do progestagenów dezogestrel.

Etynyloestradiol to dobrze znany syntetyczny estrogen.

Dezogestrel to syntetyczny progestagen. Po podaniu doustnym wywiera on silne działanie hamujące jajeczkowanie.

W przypadku stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych o większej zawartości hormonów (50 pg etynyloestradiolu) ryzyko zachorowania na raka endometrium lub nowotwory jajnika jest zmniejszone. Nadal wymaga potwierdzenia, czy powyższe ma zastosowanie również do złożonych tabletek antykoncepcyjnych o niższej zawartości hormonów.

Dzieci i młodzież

Brak danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Dezogestrel

Wchłanianie

Po podaniu doustnym produktu leczniczego Estmar, dezogestrel jest szybko wchłaniany i ulega przemianie do 3-ketodezogestrelu. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po 1,5 godziny. Biodostępność bezwzględna 3-ketodezogestrelu wynosi 62-81%.

Dystrybucja

3-ketodezogestrel wiąże się w 95,5-99,0% z białkami osocza, głównie z albuminami i SHBG. Indukowane przez etynyloestradiol zwiększenie stężenia SHBG wpływa zarówno na ilość wiązań, jak i dystrybucję 3-ketodesogestrelu z białkami osocza. W wyniku tego stężenie 3-ketodezogestrelu powoli zwiększa się w trakcie leczenia do chwili osiągnięcia stanu stacjonarnego w ciągu 3-13 dni.

Biotransformacja

Faza I metabolizmu dezogestrelu polega na katalizowanej przez cytochrom P450 hydroksylacji, a następnie odwodornieniu w pozycji C3. Aktywny metabolit 3-ketodezogestrelu ulega następnie redukcji, a produkty rozkładu ulegają sprzężeniu do siarczanów i glukuronianów. Badania na zwierzętach wskazują, iż krążenie jelitowo-wątrobowe nie ma znaczenia dla aktywności gestagennej dezogestrelu.

Eliminacja

3-ketodezogestrel ulega eliminacji z organizmu ze średnim okresem półtrwania wynoszącym około 31 godzin (24-38 godzin), klirens osoczowy mieści się w zakresie 5,0-9,5 l/godzinę. Dezogestrel i jego metabolity ulegają eliminacji z moczem i kałem, albo w postaci wolnych steroidów, albo w postaci sprzężonej. Stosunek ilości wydalanej z moczem do ilości wydalanej z kałem wynosi 1,5:1.

Stan stacjonarny

W stanie stacjonarnym stężenie 3-ketodezogestrelu w surowicy ulega zwiększeniu 2-3 razy. Etynyloestradiol

Wchłanianie

Etynyloestradiol jest szybko wchłaniany i osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 1,5 godziny. W wyniku sprzęgania przed przedostaniem się do krążenia ogólnego oraz metabolizmu pierwszego przejścia biodostępność bezwzględna etynyloestradiolu wynosi 60%. Wraz z upływem czasu należy spodziewać się nieznacznego zwiększenia wartości pola powierzchni pod krzywą (AUC) i wartości stężenia maksymalnego w osoczu (Cmax).

Dystrybucja

Etynyloestradiol wiąże się w 98,8% z białkami osocza, prawie wyłącznie z albuminami.

Biotransformacja

Etynyloestradiol ulega sprzęganiu jeszcze przed dostaniem się do krążenia ogólnego w śluzówce jelita cienkiego i w wątrobie. W wyniku hydrolizy bezpośrednich koniugatów etynyloestradiolu katalizowanej przez bakterie jelitowe uwalniany jest wolny etynyloestradiol, który może ulegać ponownemu wchłonięciu, zapoczątkowując w ten sposób krążenie jelitowo-wątrobowe. Głównym szlakiem metabolizmu etynyloestradiolu jest hydroksylacja katalizowana przez cytochrom P450, w wyniku której powstają dwa główne metabolity - 2-hydroksyetynyloestradiol (2-OH-EE) i 2-metoksyetynyloestradiol (2-metoksy-EE). 2-OH-EE jest następnie metabolizowany do chemicznie czynnych metabolitów.

Eliminacja

Etynyloestradiol ulega eliminacji z osocza przy średnim okresie półtrwania wynoszącym około 29 godzin (26-33 godziny), klirens osoczowy waha się w zakresie 10-30 l/godzinę. Koniugaty etynyloestradiolu oraz jego metabolity wydalane są z moczem i kałem (w stosunku 1:1).

Stan stacjonarny

Stan stacjonarny osiągany jest po 3-4 dobach, kiedy stężenie leku w surowicy jest o około 30-40% większe niż po podaniu pojedynczej dawki .

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksykologiczne nie wykazały innych skutków działania niż te, które można wyjaśnić na podstawie profilu hormonalnego produktu leczniczego Estmar.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

All-rac-a-tokoferol Skrobia ziemniaczana Powidon

Kwas stearynowy Krzemionka koloidalna bezwodna

Laktoza bezwodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczysty blister kalendarzowy z PVC/PVDC/Aluminium zawierający 21 tabletek w opakowaniach po 1, 3 lub 6 blistrów. Każdy blister pakowany jest w trójwarstwową saszetkę.

Przezroczysty blister kalendarzowy z PVC/PVDC/Aluminium zawierający 21 tabletek w opakowaniach po 1, 3 lub 6 blistrów. Każdy blister pakowany jest w trójwarstwową saszetkę z sitem molekularnym 2 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Republika Czeska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20930

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.02.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05/2014

18

1

   Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.

2

Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.

Estmar