+ iMeds.pl

Estracyt 140 mgUlotka Estracyt

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ESTRACYT 140 mg, kapsułki

(Estramustini phosphas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ESTRACYT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ESTRACYT

3.    Jak stosować lek ESTRACYT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ESTRACYT

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK ESTRACYT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

ESTRACYT jest lekiem z grupy leków cytotoksycznych. Leki cytotoksyczne stosuje się w celu zniszczenia komórek nowotworowych.

ESTRACYT jest wskazany:

•    w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego, szczególnie u pacjentów, u których leczenie hormonalne nie jest skuteczne

•    w leczeniu początkowym u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego, u których występują czynniki zwiększające możliwość niewystarczającej odpowiedzi na leczenie hormonalne.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ESTRACYT Kiedy nie należy stosować leku ESTRACYT:

•    nadwrażliwość po przyjęciu leku, w skład którego wchodziły estrogeny lub iperyt azotowy

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku ESTRACYT

•    owrzodzenia układu pokarmowego

•    ciężka choroba układu sercowo-naczyniowego: choroba niedokrwienna serca, aktywna choroba zakrzepowo-zatorowa lub powikłania związane z zatrzymaniem płynów (obrzęki)

•    ciężka choroba wątroby

Leku ESTRACYT nie należy stosować u dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ESTRACYT:

•    u pacjentów z zakrzepowym zapaleniem żył, zaburzeniami zakrzepowymi lub zakrzepowo-zatorowymi występuj ącymi w przeszłości, zwłaszcza jeśli wystąpiły w związku z leczeniem estrogenami

•    u pacjentów z chorobą naczyń mózgowych lub chorobą niedokrwienną serca

•    u pacjentów poddawanych szczepieniom. Podawanie żywych lub żywych osłabionych szczepionek pacjentom z osłabioną odpornością na skutek stosowania chemioterapii, w tym estramustyny może prowadzić do ciężkich infekcji, a nawet zgonu. Pacjenci przyjmujący estramustynę nie powinni być szczepieni żywymi szczepionkami. Można podawać martwe lub inaktywowane szczepionki, jednakże odpowiedź na takie szczepionki może być osłabiona.

•    u pacjentów z cukrzycą ze względu na możliwość zmniejszenia tolerancji glukozy

•    u pacjentów z chorobami, na które może niekorzystnie wpłynąć zatrzymanie płynów np. padaczka, migrena, zaburzenia czynności nerek

•    u pacjentów z chorobami metabolicznymi kości z towarzyszącą hiperkalcemią (podwyższone stężenie wapnia we krwi) lub niewydolnością nerek ze względu na wpływ leku na metabolizm wapnia i fosforu. U pacjentów z rakiem gruczołu krokowego może wystąpić hiperkalcemia, dlatego lekarz może zalecić dokładne kontrolowanie stężenia wapnia we krwi

•    u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, u których ESTRACYT może być wolniej metabolizowany

Z uwagi na możliwość wystąpienia podwyższonego ciśnienia tętniczego, lekarz może zalecić regularne monitorowanie wartości ciśnienia.

Lek może wpływać na układ hormonalny i czynność wątroby, dlatego wyniki niektórych badań laboratoryjnych charakteryzujących ich pracę mogą ulec zmianie.

Stosowanie leku ESTRACYT z innymi lekami

Jeżeli lek ESTRACYT jest stosowany wraz z innymi lekami zawierającymi wapń, magnez lub glin, nie należy przyjmować tych leków w tym samym czasie.

Lek ESTRACYT może także wpływać na działanie takich leków jak:

-    leki z grupy trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych

-    inhibitory konwertazy angiotensyny

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku ESTRACYT z jedzeniem i piciem

ESTRACYT należy przyjmować, co najmniej na godzinę przed lub dwie godziny po posiłku. Kapsułki powinny być połykane w całości i popijane szklanką wody. Działanie kapsułek jest słabsze, jeśli zostaną przyjęte wraz z pokarmami zawierającymi wapń. Wapń znajduje się w mleku, napojach mlecznych, niektórych lekach (należy sprawdzić skład leku zamieszczony w ulotce) i w wielu innych pokarmach. Nie należy popijać kapsułek mlekiem lub napojami zawierającymi mleko.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy, gdyż lek stosowany jest u mężczyzn. Ze względu na mutagenne działanie metabolitów leku ESTRACYT: estradiolu i iperytu azotowego, należy stosować skuteczną antykoncepcję podczas terapii tym lekiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie badano wpływu leku ESTRACYT na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych ani obsługę maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK ESTRACYT

Lek ESTRACYT należy stosować o stałych porach, zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi ilości i częstości przyjmowania leku. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana całkowita dawka dobowa wynosi od 7 do 14 mg na kg m.c. (4-8 kapsułek). Dawka dobowa powinna być podzielona na 2-3 części. Zalecaną dawką początkową jest 4-6 kapsułek, tak aby osiągnąć dawkę 10 mg/kg mc.

Kapsułki należy połykać w całości, popijaj ąc szklanką wody, nie mniej niż godzinę przed lub dwie godziny po posiłku. Zalecane odstępy czasowe należy zachować zwłaszcza w przypadku przetworów mlecznych lub pokarmów i produktów leczniczych zawierających magnez, wapń i (lub) glin (np. produktów zobojętniających sok żołądkowy).

Jeśli po 3-4 tygodniach terapii nie następuje poprawa, przyjmowanie ESTRACYTU powinno być przerwane. O przerwaniu leczenia decyduje lekarz.

Stosowanie leku ESTRACYT u dzieci

Nie należy stosować leku ESTRACYT u dzieci.

Stosowanie leku ESTRACYT u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

Zaburzenia czynności wątroby:

Lek ESTRACYT może być wolniej metabolizowany u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego lekarz może zalecić regularne badania kontrolujące czynność wątroby.

Zaburzenia czynności nerek:

Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek. Lek ESTRACYT wpływa na metabolizm wapnia i fosforu oraz nasila obrzęki obwodowe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ESTRACYT

Nie należy przyjmować większej dawki niż zalecana przez lekarza. W razie zażycia większej dawki leku ESTRACYT niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić płukanie żołądka, wdrożenie leczenia objawowego oraz kontrolowanie parametrów krwi i czynności wątroby przez co najmniej 6 tygodni po przedawkowaniu leku ESTRACYT.

Pominięcie zastosowania leku ESTRACYT

W razie pominięcia przyjęcia leku, należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę, a następnie postępować zgodnie ze schematem. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku ESTRACYT

O przerwaniu leczenia decyduje lekarz.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ESTRACYT może powodować działania niepożądane. Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane leku uporządkowane według klasyfikacji układowo-narządowej.

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należą: ginekomastia (przerost gruczołów piersiowych u mężczyzn), impotencja, nudności i (lub) wymioty, zatrzymanie płynów (obrzęki).

Do najcięższych reakcji należą: choroba zakrzepowo-zatorowa, choroba niedokrwienna serca, zastoinowa niewydolność serca oraz, rzadko obrzęk naczynioruchowy (obrzęk mogący obejmować skórę oraz tkankę podskórną twarzy, j ęzyka, powiek, ust, krtani, jak również układu pokarmowego, kończyn, serca, lub narządów płciowych; często towarzyszy mu pokrzywka). Zgłaszane działania niepożądane uporządkowane według klasyfikacji układowo-narządowej obejmują:

Zaburzenia naczyniowe

-    zatrzymanie płynów (obrzęki)

-    choroba zakrzepowo-zatorowa

-    nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia serca

-    zastoinowa niewydolność serca

-    choroba niedokrwienna serca, zawał serca

Zaburzenia żołądka i jelit

-    biegunka

-    nudności i wymioty, zwłaszcza w ciągu dwóch pierwszych tygodni leczenia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

-    zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

-    niedokrwistość, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi obwodowej),

małopłytkowość - występują rzadko

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

-    ginekomastia (przerost gruczołów piersiowych) i impotencja

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo rzadko może wystąpić:

-    osłabienie mięśniowe

-    depresja

-    bóle głowy

-    splątanie

-    senność

Zaburzenia układu immunologicznego

Zgłaszano przypadki reakcji nadwrażliwości włącznie z alergiczną wysypką skórną. Rzadko zgłaszano obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckiego, obrzęk krtani). W wielu zgłoszonych przypadkach, włącznie z jednym zakończonym zgonem, pacjenci otrzymywali równocześnie inhibitory ACE (inhibitory konwertazy angiotensyny). W razie wystąpienia obrzęku naczynioruchowego, należy natychmiast przerwać leczenie lekiem ESTRACYT.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ESTRACYT

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek ESTRACYT

Każda kapsułka zawiera 156,7 mg soli sodowej estramustyny fosforanu jednowodnej, co odpowiada 140 mg estramustyny fosforanu (Estramustini phosphas).

Inne składniki leku to: talk, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna, bezwodna (Aerosil 200), magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E171), żelatyna, czarny tusz (szelak, żelaza tlenek czarny (E172), alkohol N-butylowy, woda oczyszczona, glikol propylenowy, etanol bezwodny, alkohol izopropylowy, amonu wodorotlenek)

lub czarny tusz 1014 TekPrint™ SW-9008 [szelak, alkohol bezwodny, alkohol izopropylowy, alkohol butylowy, glikol propylenowy, woda oczyszczona, roztwór amoniaku, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E172)].

Jak wygląda lek ESTRACYT i co zawiera opakowanie

ESTRACYT 140 mg, białe, żelatynowe kapsułki z czarnym oznaczeniem „ESTRACYT” na jednej części i „KPh 750” na drugiej części.

Opakowanie zawiera: 30 lub 100 kapsułek. Butelka z ciemnego szkła w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Italia S.r.l.

Località Marino del Tronto 63100 Ascoli Piceno Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel. 22 335 61 00 Data zatwierdzenia ulotki: 05/2012

5

Estracyt

Charakterystyka Estracyt

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ESTRACYT, 140 mg, kapsułki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 156,7 mg soli sodowej estramustyny fosforanu jednowodnej, co odpowiada 140 mg estramustyny fosforanu (Estramustini phosphas).

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki.

Białe, żelatynowe kapsułki z czarnym oznaczeniem „ESTRACYT” na jednej części i „KPh 750” na drugiej części.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt ESTRACYT jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego, szczególnie u pacjentów z guzami opornymi na leczenie hormonalne oraz w leczeniu początkowym u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego, u których występują czynniki predykcyjne wskazujące na możliwość niewystarczającej odpowiedzi na leczenie hormonalne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt ESTRACYT powinien być zalecany jedynie przez osoby doświadczone w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. Zalecana całkowita dawka dobowa wynosi od 7 do 14 mg na kg m.c. (4-8 kapsułek). Dawka dobowa powinna być podzielona na 2-3 części. Zalecaną dawką początkową jest 4-6 kapsułek, tak aby osiągnąć dawkę 10 mg/kg mc.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody, nie mniej niż godzinę przed, lub dwie godziny po posiłku. Zalecane odstępy czasowe należy zachować zwłaszcza w przypadku przetworów mlecznych lub pokarmów i produktów leczniczych zawierających magnez, wapń i (lub) glin (np. produktów zobojętniających sok żołądkowy).

Jeśli po 3-4 tygodniach terapii nie następuje poprawa, leczenie produktem ESTRACYT powinno być przerwane.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt ESTRACYT jest przeciwskazany u pacjentów, u których stwierdzono:

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1),

-    ciężką chorobę wątroby,

-    ciężką chorobę układu sercowo-naczyniowego: chorobę niedokrwienną serca, aktywną chorobę zakrzepowo-zatorową lub powikłania związane z zatrzymaniem płynów,

-    nadwrażliwość na estradiol lub iperyt azotowy,

-    owrzodzenie układu pokarmowego.

Produkt ESTRACYT nie powinien być stosowany u dzieci.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność stosując produkt ESTRACYT u pacjentów z zakrzepowym zapaleniem żył, zaburzeniami zakrzepowymi lub zakrzepowo-zatorowymi w wywiadzie, zwłaszcza jeśli wystąpiły w związku z leczeniem estrogenowym. Ponadto należy zachować ostrożność, podając produkt ESTRACYT pacjentom z chorobą naczyń mózgowych lub chorobą niedokrwienną serca.

Podawanie żywych lub żywych osłabionych szczepionek pacjentom z osłabioną odpornością na skutek stosowania chemioterapii, w tym estramustyny może prowadzić do ciężkich infekcji, a nawet zgonu. Pacjenci przyjmujący estramustynę nie powinni być szczepieni żywymi szczepionkami. Można podawać martwe lub inaktywowane szczepionki; jednakże odpowiedź na takie szczepionki może być osłabiona.

Z uwagi na możliwość wystąpienia zmniejszonej tolerancji glukozy, należy zachować ostrożność stosując produkt ESTRACYT u pacjentów z cukrzycą.

Z uwagi na możliwość wystąpienia podwyższonego ciśnienia tętniczego, należy regularnie monitorować wartości ciśnienia.

U niektórych pacjentów przyjmujących produkt ESTRACYT obserwowano nasilenie uprzednio występujących lub będących w stadium początkowym obrzęków obwodowych. Należy zachować ostrożność w przypadku chorób, na które może niekorzystnie wpłynąć retencja płynów, np.: padaczki, migreny, zaburzeń czynności nerek.

Ze względu na wpływ produktu ESTRACYT na metabolizm wapnia i fosforu, należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z chorobami metabolicznymi kości z towarzyszącą hiperkalcemią lub pacjentów z niewydolnością nerek. U pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości może wystąpić hypokalcemia. U tych pacjentów należy dokładnie kontrolować stężenie wapnia.

Produkt ESTRACYT może być wolniej metabolizowany u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego powinien być stosowany u tych pacjentów z należytą ostrożnością. Należy kontrolować parametry wydolności wątroby w regularnych odstępach czasu.

Uwaga: Produkty zawierające estrogeny wywierają wpływ na układ hormonalny i czynność wątroby, dlatego wyniki badań laboratoryjnych charakteryzujących ich pracę mogą ulec zmianie.

4.5    Interakcje z innymi lekami oraz inne rodzaje interakcji

Podczas leczenia estrogenami obserwowano zwiększenie zarówno aktywności terapeutycznej jak i objawów niepożądanych trójcyklicznych leków antydepresyjnych, prawdopodobnie w wyniku hamowania ich metabolizmu.

Nie należy przyjmować jednocześnie mleka, przetworów mlecznych lub produktów leczniczych zawierających wapń, magnez lub glin, gdyż tworzące się wówczas sole estramustyny z jonami poliwalentnych metali mogą zaburzać wchłanianie produktu ESTRACYT.

Nie można wykluczyć interakcji z inhibitorami konwertazy angiotensyny, co może zwiększać ryzyko obrzęku naczynioruchowego.

4.6    Ciąża i laktacja

Zarówno estradiol jak i iperyt azotowy wykazują właściwości mutagenne, dlatego podczas terapii produktem ESTRACYT należy stosować skuteczną antykoncepcję.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu

Nie badano wpływu produktu ESTRACYT na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należą: ginekomastia, impotencja, nudności i (lub) wymioty i retencja płynów (obrzęki).

Do najcięższych reakcji należą: choroba zakrzepowo-zatorowa, choroba niedokrwienna serca, zastoinowa niewydolność serca oraz, rzadko obrzęk naczynioruchowy.

Zgłaszane działania niepożądane uporządkowane według klasyfikacji układowo-narządowej obejmują:

Zaburzenia naczyniowe

-    retencja płynów (obrzęki)

-    choroba zakrzepowo-zatorowa

-    nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia serca

-    zastoinowa niewydolność serca

-    choroba niedokrwienna serca, zawał serca

Zaburzenia żołądka i jelit

-    biegunka

-    nudności i wymioty, zwłaszcza w ciągu dwóch pierwszych tygodni leczenia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

-    zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

-    niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość - występują rzadko

Zaburzenia układu rozrodczego i_piersi

-    ginekomastia, impotencja

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo rzadko może wystąpić:

-    osłabienie mięśniowe

-    depresja

-    bóle głowy

-    splątanie

-    senność

Zaburzenia układu immunologicznego

Zgłaszano przypadki reakcji nadwrażliwości włącznie z alergiczną wysypką skórną. Rzadko zgłaszano obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckiego, obrzęk krtani). W wielu zgłoszonych przypadkach, włącznie z jednym zakończonym zgonem, pacjenci otrzymywali równocześnie inhibitory ACE. W razie wystąpienia obrzęku naczynioruchowego, należy natychmiast przerwać leczenie produktem ESTRACYT.

4.9    Przedawkowanie

Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania, dlatego można jedynie przypuszczać, że w takim wypadku może dojść do nasilenia działań niepożądanych, zwłaszcza objawów wynikających z

zaburzeń czynności układu pokarmowego.

W razie przedawkowania należy przeprowadzić płukanie żołądka i wdrożyć leczenie objawowe. Parametry hematologiczne i czynność wątroby powinny być kontrolowane przez co najmniej 6 tygodni po przedawkowaniu produktu ESTRACYT.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pozostałe leki przeciwnowotworowe, kod ATC: L01X X11.

Fosforan estramustyny (EMP) jest lekiem przeciwnowotworowym o podwójnym mechanizmie działania. Estron i estradiol, produkty metabolizmu fosforanu estramustyny, wykazują aktywność antygonadotropową, w wyniku której ilość testosteronu maleje w zakresie porównywalnym do kastracji chirurgicznej. Estramustyna, metabolit cytotoksyczny powstający na drodze defosforylacji związku macierzystego, podlega dalszym przemianom do estromustyny; obydwa metabolity charakteryzują się działaniem antymitotycznym na komórki nowotworowe. Mechanizm tego działania to hamowanie powstawania mikrotubuli w metafazie oraz rozpad mikrotubuli w interfazie. Wpływ na mikrotubule został również wykazany in vivo na ludzkich przeszczepach ksenogenicznych raka gruczołu krokowego. Udowodniono, że inhibicja polimeryzacji mikrotubul przez estramustynę zachodzi w wyniku bezpośredniej interakcji z tubuliną. Oprócz tego, uzyskano dowody interakcji między estramustyną i białkami związanymi z mikrotubulami.

Wykazano, że estramustyna reguluje czynność glikoproteiny P w opornych liniach komórkowych, co nasila wewnątrzkomórkową akumulację produktu oraz wzmaga działanie cytotoksyczne jednocześnie stosowanych leków cytotoksycznych. Ten potencjał regulacyjny może stanowić podstawę synergistycznego działania estramustyny i innych leków, takich jak paklitaksel, winblastyna, etopozyd oraz doksorubicyna, obserwowanego w komórkach ludzkich raka gruczołu krokowego in vitro.

Hipotezę tę potwierdzają również dane wykazujące synergistyczne działanie estramustyny i etopozydu względem komórek raka stercza in vivo u szczurów.

Estramustyna w połączeniu z winblastyną, etopozydem lub taksolem wywołuje lepszą odpowiedź na leczenie w porównaniu z każdym z leków z osobna, bez nasilenia toksyczności.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie EMP znakowanego radioaktywnie zbadano u pacjenta po podaniu doustnym produktu w postaci kapsułki. Wchłanianie z przewodu pokarmowego oceniono na około 75% w porównaniu z preparatami dożylnymi.

EMP jest prolekiem. EMP wiąże się z białkami w 99%. Ulega natychmiastowej defosforylacji w przewodzie pokarmowym do estramustyny; nierozłożony EMP nie jest wykrywany w osoczu po podaniu doustnym. Estramustyna jest metabolizowana do estromustyny, która jest podstawowym związkiem krążącym w osoczu. Względna biodostępność po podaniu doustnym (AUCpo/AUCiv) estromustyny jest wysoka i wynosi około 90% przy przyjmowaniu na czczo.

Zarówno estramustyna, jak i estromustyna mają właściwości cytotoksyczne i cechują się wysokim stopniem wiązania się z białkami osocza. Okres półtrwania estromustyny wynosi około 80 godzin. Estramustyna i estromustyna są dalej metabolizowane do odpowiednich estrogenów: estradiolu i estronu.

Stężenia EMP oraz jego metabolitów w osoczu są niemal liniowo skorelowane z podaną dawką doustną lub dożylną. Stężenia metabolitów w stanie równowagi nie zmieniają się w trakcie długotrwałego leczenia doustnego.

Estramustyna i estromustyna są wydzielane wraz z żółcią i z kałem i nie pojawiają się w moczu. Estradiol i estriol podlegają dalszemu metabolizmowi i częściowej eliminacji wraz z moczem. Estramustynę i estromustynę wykrywano u ludzi po leczeniu EMP w tkance raka gruczołu krokowego. U pacjentów stwierdzano wyższe stężenia estramustyny i estromustyny w tkance nowotworowej niż w osoczu. Może to wynikać z wiązania się obu związków z białkiem, które wykryto w tkance

nowotworowej gruczołu krokowego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Doustna dawka LD50 dla fosforanu estramustyny przewyższa 2000 mg/kg masy ciała u myszy i u szczurów. Głównymi układami docelowymi po podaniu pojedynczej dawki są: układ krwiotwórczy, limfatyczny i wewnątrzwydzielniczy oraz męskie i żeńskie narządy płciowe.

Toksyczny wpływ po podaniu dawek wielokrotnych badano u szczurów, psów i małp. U psów i małp zmiany obserwowane w wymienionych układach/narządach są przede wszystkim związane z estrogenowym działaniem leku, podczas gdy u szczurów ma znaczenie zarówno estrogenowy jak i cytotoksyczny wpływ leku.

Nie przeprowadzono badań dotyczących rozrodczości i właściwości teratogennych, a właściwości mutagenne leku nie są do końca zbadane. Mimo to EMP jako lek o działaniu estrogennym i antymitotycznym należy zakwalifikować do grupy produktów potencjalnie mutagennych i rakotwórczych, toksycznych dla narządów rozrodczych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Talk

Sodu laurylosiarczan

Krzemionka koloidalna, bezwodna (Aerosil 200)

Magnezu stearynian Tytanu dwutlenek (E171)

Żelatyna

Czarny tusz (szelak, żelaza tlenek czarny (E172), alkohol N-butylowy, woda oczyszczona, glikol

propylenowy, etanol bezwodny, alkohol izopropylowy, amonu wodorotlenek)

lub

Czarny tusz 1014 TekPrint™ SW-9008 [szelak, alkohol bezwodny, alkohol izopropylowy, alkohol butylowy, glikol propylenowy, woda oczyszczona, roztwór amoniaku, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E172)]

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z ciemnego szkła w tekturowym pudełku zawierająca 30 lub 100 kapsułek.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/0903

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19.06.1989r./15.04.1999r./23.06.2004r./06.05.2005r./12.12.2008r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Estracyt