+ iMeds.pl

Estreva 0,1%Ulotka Estreva

Logo przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Estreva

(Estradiolum)

0,1%, żel

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet gdy objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Estreva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Estreva

3.    Jak stosować lek Estreva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Estreva

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ESTREVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek zawiera syntetyczny 17^-estradiol, który jest chemicznie i biologicznie identyczny z endogennym ludzkim estradiolem. Estradiol należy do grupy hormonów płciowych - estrogenów.

Lek stosuje się w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie.

Istnieją jedynie ograniczone doświadczenia dotyczące zastosowania preparatu u kobiet po 65 roku życia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ESTREVA

Kiedy nie stosować leku Estreva

Leku Estreva nie wolno stosować w następujących przypadkach:

-    rozpoznany, przebyty lub podejrzewany rak piersi;

-    rozpoznane lub podejrzewane nowotwory złośliwe zależne od estrogenów (takie jak rak trzonu macicy);

-    niezdiagnozowane krwawienia z dróg rodnych;

-    nieleczony rozrost błony śluzowej trzonu macicy;

-    wcześniejsza idiopatyczna lub istniejąca obecnie żylna choroba zakrzepowo - zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna);

-    aktywne lub niedawno przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (np. choroba wieńcowa, zawał serca);

-    ostre choroby wątroby lub dodatni wywiad w kierunku takich chorób, o ile parametry czynności wątroby nie powróciły do normy;

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą;

-    porfiria.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Estreva

Specjalne środki ostrożności

HTZ powinno się stosować tylko w leczeniu tych objawów menopauzy, które niekorzystnie wpływają na jakość życia.

W regularnych odstępach czasu (co najmniej raz do roku) pacjentka powinna mieć przeprowadzane badanie kontrolne.

Jeśli w trakcie leczenia pacjentka zaobserwuje jakiekolwiek zmiany w piersiach należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Kobiety z zachowaną macicą przez co najmniej 12 dni cyklu powinny też zażywać progestagen.

W przypadku, gdy którakolwiek z wymienionych niżej chorób została rozpoznana obecnie, występowała w przeszłości i(lub) nasilała się w okresie ciąży lub wcześniejszego leczenia hormonalnego pacjentka powinna pozostawać pod ścisłą kontrolą. Należy wziąć pod uwagę, że choroby te mogą wystąpić ponownie lub nasilić się w okresie leczenia lekiem Estreva; w szczególności należy tu wymienić:

-    mięśniaki macicy lub endometriozę (występowanie błony śluzowej trzonu macicy w miejscach dla niej nietypowych)

-    zaburzenia zakrzepowo-zatorowe w wywiadzie lub istnienie czynników podwyższających ryzyko ich wystąpienia (patrz niżej)

-    czynniki ryzyka wystąpienia nowotworów estrogenozależnych, np. pokrewieństwo pierwszego stopnia z chorą na raka piersi

-    nadciśnienie tętnicze

-    choroby wątroby (np. gruczolak wątroby)

-    cukrzyca , niezależnie od tego czy towarzyszą jej zmiany naczyniowe czy też nie

-    kamica żółciowa

-    migrena lub (silne) bóle głowy

-    toczeń rumieniowaty układowy

-    rozrost błony śluzowej trzonu macicy w wywiadzie (patrz niżej)

-    padaczka

-    astma

-    otoskleroza (choroba ucha prowadząca do głuchoty)

Lekarz podejmie decyzję o przerwaniu leczenia, jeżeli wystąpią przeciwwskazania, a także w następujących sytuacjach:

-    żółtaczka lub narastające zaburzenia czynności wątroby

-    znaczny wzrost ciśnienia tętniczego krwi

-    nowy napad migrenowego bólu głowy

-    ciąża

Rozrost endometrium (rozrost błony śluzowej trzonu macicy)

-    Ryzyko rozrostu i raka endometrium wzrasta przy podawaniu samych estrogenów przez długi czas.

U kobiet z zachowaną macicą dodatek progestagenu przez co najmniej 12 dni w czasie cyklu znacznie zmniejsza to ryzyko.

-    W pierwszych miesiącach leczenia mogą występować krwawienia i plamienia. Jeśli takie objawy wystąpią dopiero po pewnym czasie lub utrzymują się mimo przerwania leczenia należy poinformować o tym lekarza, który podejmie działanie w celu poznania ich przyczyny.

Rak piersi

W randomizowanym badaniu klinicznym oraz w badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększone ryzyko raka piersi u kobiet przyjmujących przez wiele lat HTZ w postaci estrogenów, tybolonu lub

2

skojarzenia estrogenu i progestagenu. Dla wszystkich rodzajów HTZ ryzyko staje się widoczne w ciągu kilku lat stosowania i wzrasta wraz z czasem, lecz powraca do wartości wyjściowych w ciągu kilku (najdalej 5) lat od przerwania kuracji.

W badaniu MWS względne ryzyko raka piersi było większe przy przyjmowaniu skoniugowanych estrogenów końskich (CEE) lub estradiolu (E2), gdy do schematu terapeutycznego dodawano progestagen, tak sekwencyjnie jak i w sposób ciągły i to niezależnie od rodzaju progestagenu.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

-    HTZ wiąże się ze wzrostem względnego ryzyka zakrzepów i zatorów w żyłach, tzn. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Wystąpienie zakrzepicy jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania HTZ niż później.

-    Ogólnie uznawane czynniki ryzyka ŻChZZ obejmują pozytywny wywiad (w tym rodzinny) w kierunku zakrzepicy, znaczną otyłość (wskaźnik masy ciała WMC > 30 kg/m2) i toczeń rumieniowaty układowy. Nie ma zgodności co do wpływu żylaków na występowanie ŻChZZ.

-    Pacjentki z ŻChZZ w wywiadzie lub z rozpoznanymi zaburzeniami zakrzepowymi wykazują zwiększone ryzyko ŻChZZ. HTZ może to ryzyko dodatkowo zwiększać. Jeśli w wywiadzie lekarskim stwierdzono chorobę zakrzepowo-zatorową lub powtarzające się samoistne poronienia, lekarz powinien określić ich przyczynę celem wykluczenia zaburzeń zakrzepowych. Do czasu dokładnego zdiagnozowania czynników ryzyka lub wdrożenia leczenia przeciwzakrzepowego stosowanie HTZ u takich chorych powinno być uznane za przeciwwskazane. U kobiet leczonych przeciwzakrzepowo należy dokładnie rozważyć korzyści i ryzyko stosowania HTZ.

-    Ryzyko ŻChZZ może wzrastać w okresach przedłużonego unieruchomienia, dużych urazów lub poważnych zabiegów operacyjnych. Pacjentka powinna poinformować lekarza 4-6 tygodni przed planowanym zabiegiem operacyjnym o stosowaniu HTZ.

-    Należy skontaktować się z lekarzem natychmiast po zaobserwowaniu objawów mogących świadczyć o zakrzepie lub zatorze (np. bolesny obrzęk nogi, nagły ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu).

Choroba wieńcowa

Badania kliniczne dotyczące stosowania skoniugowanych estrogenów końskich i octanu medroksyprogesteronu w schemacie ciągłym złożonym wykazały możliwość wzrostu ryzyka zachorowalności na choroby układu krążenia w pierwszym roku terapii i brak korzyści w późniejszych latach stosowania.

Udar mózgu

W jednym dużym randomizowanym badaniu klinicznym (WHI) wykazano zwiększone ryzyko niedokrwiennego udaru mózgu u zdrowych kobiet leczonych w sposób ciągły złożony skoniugowanymi estrogenami końskimi i octanem medroksyprogesteronu.

Rak jajnika

Długotrwałe (co najmniej 5-10-letnie) stosowanie u kobiet po histerektomii (chirurgicznym usunięciu macicy) w HTZ wyłącznie estrogenów wiązano w niektórych badaniach epidemiologicznych ze wzrostem ryzyka zachorowania na raka jajnika. Nie wiadomo czy długotrwałe stosowanie złożonej HTZ wiąże się z innym ryzykiem niż stosowanie samych estrogenów.

Inne choroby

Estrogeny mogą powodować zatrzymanie płynów w organizmie, z tego powodu pacjentki z zaburzeniami czynności serca lub nerek powinny być ściśle monitorowane. Szczególnie dotyczy to pacjentek z krańcową niewydolnością nerek, gdyż można u nich oczekiwać zwiększenia stężenia substancji czynnych leku Estreva.

Kobiety z rozpoznaną uprzednio hipertrójglicerydemią powinny być ściśle monitorowane podczas stosowania estrogenów, ponieważ w rzadkich przypadkach opisywano znaczne zwiększenie stężenia trójglicerydów w osoczu prowadzące do zapalenia trzustki.

Estrogeny zwiększają ilość globuliny wiążącej hormony tarczycy (TBG; thyroid binding globulin), co prowadzi do zwiększenia całkowitej ilości krążącej tyroksyny. Zmniejsza się wychwyt T3 przez żywicę, co odzwierciedla zwiększone stężenie TBG. Stężenia wolnego T4 i wolnego T3 pozostają niezmienione. Może też zwiększać się stężenie innych białek wiążących w osoczu, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy czy globuliny wiążącej hormony płciowe co prowadzi odpowiednio do zwiększenia stężenia krążących we krwi hormonów kortykosteroidowych i hormonów płciowych. Odpowiednio wolne i aktywne biologicznie stężenia hormonów pozostają niezmienione. Może też dojść do zwiększenia stężenia innych białek osocza (substratu dla układu angiotensynogen/renina, alfa-I-antytrypsyny, ceruloplazminy).

W przypadku pojawienia się któregokolwiek z wymienionych poniżej objawów prosimy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    reakcje uczuleniowe (kłopoty z oddychaniem, uczucie ciężaru w piersiach, uogólniona wysypka o typie pokrzywki, świąd);

•    żółtaczka;

•    znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego;

•    nietypowe bóle nóg, osłabienie siły kończyn;

•    nowy napad migreny;

•    ból w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca, nagła niemożność zaczerpnięcia oddechu;

•    utrata przytomności, splątanie, niezwykłe, silne bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, niewyraźna mowa lub utrata zdolności mówienia;

•    ciąża;

•    guzek piersi.

Jeśli objawy menopauzy (np. uderzenia gorąca, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zanik nabłonka pochwy) utrzymują się mimo leczenia, prosimy omówić tę sytuację z lekarzem prowadzącym.

Stosowanie leku Estreva z innymi lekami:

Należy poinformować lekarza, o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Zwłaszcza dotyczy to leków: stosowanych w leczeniu gruźlicy (ryfabutyna, ryfampicyna), AIDS (rytonawir, nelfinawir, newirapina, efawirenz) lub napadów padaczkowych (karbamazepina, fenobarbital, fenytoina) albo jakiekolwiek preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum).

Ciąża i karmienie piersią

Leku Estreva nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jeśli w trakcie przyjmowania leku pacjentka zajdzie w ciążę, należy przerwać leczenie i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Niezamierzone zażywanie leku w czasie ciąży nie jest wskazaniem do jej przerwania.

Przed zastosowaniem preparatu prosimy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenia pojazdów i obsługa maszyn

Lek Estreva nie powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Estreva

Lek Estreva zawiera glikol propylenowy, który może wywoływać podrażnienie skóry.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK ESTREVA

Lek Estreva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie

Każde naciśnięcie pompki dozującej (porcja leku) dostarcza 0,5 g żelu.

Przeciętna dawka wynosi 1,5 g żelu czyli 3 porcje leku raz na dobę przez 24 do 28 dni.

Przy stosowanej dawce dobowej 1,5g, pojemnik 50 g wystarcza na miesiąc.

Żel należy nakładać raz na dobę, rano lub wieczorem, najlepiej po kąpieli.

Dawkę można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Indywidualne dawki dobowe mogą się wahać od 0,5 g do 3 g żelu.

Przy rozpoczynaniu i kontynuacji leczenia objawów związanych z menopauzą zaleca się stosowanie minimalnej skutecznej dawki przez jak najkrótszy okres.

Kobiety z zachowaną macicą powinny przez co najmniej 12 do 14 dni cyklu przyjmować progestagen w skojarzeniu z lekiem Estreva celem uniknięcia wywołanego estrogenami rozrostu endometrium.

Nie zaleca się dodawania progestagenu przy leczeniu kobiet z usuniętą macicą, chyba że wcześniej zdiagnozowano u nich endometriozę.

Można stosować dwa schematy terapeutyczne:_

1) Cykliczny: Lek Estreva stosuje się przez 24 do 28 dni, po czym następuje 2 do 7-dniowa przerwa. U kobiet z zachowaną macicą progestagen należy podawać co najmniej przez ostatnie 12 dni leczenia estradiolem. W okresie bez leków może wystąpić krwawienie z odstawienia._ 2) Ciągły: Lek Estreva stosuje się ciągle, bez przerw. U kobiet z zachowaną macicą progestagen należy podawać co najmniej przez 12 dni w miesiącu. W okresie odstawienia progestagenu może wystąpić krwawienie z odstawienia.

Ciągły sposób leczenia można zalecić w przypadkach, gdy w okresie wolnym od leku Estreva pojawiają się nasilone objawy niedoboru estrogenów.

Jak nakładać żel Estreva 0,1 %?

1/ Zdjąć nakrętkę.

2/ Trzymając pojemnik jedną ręką podstawić drugą dłoń pod końcówkę pompki i nacisnąć pompkę tak, by uzyskać porcję żelu. Przy pierwszym użyciu konieczne może być kilkukrotne przyciśnięcie pompki w celu uruchomienia urządzenia i uzyskania pierwszej porcji żelu. Porcja ta może nie mieć właściwej objętości i należy ją wyrzucić.

3/ Pozwolić aby między kolejnymi naciśnięciami końcówka pompki powróciła do swej wyjściowej pozycji.

Powierzchnia nakładania żelu powinna być równa mniej więcej powierzchni dwóch dłoni. Pacjentka nakłada żel na czystą, suchą i nieuszkodzoną skórę brzucha, ud, ramion lub barków, najlepiej po kąpieli rano lub wieczorem. Żelu nie wolno nakładać na skórę piersi ani na błony śluzowe. Należy unikać kontaktu leku z oczami. Nie trzeba wcierać leku w skórę zaleca się jednak pozostawić go na niej ok. 2 minuty przed założeniem ubrania.

Żel nie plami ubrań. Po nałożeniu żelu należy umyć ręce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Estreva

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Estreva mogą wystąpić: tkliwość piersi, obrzęki w okolicach brzucha/miednicy, niepokój i rozdrażnienie.

Pominięcie zastosowania leku Estreva

Jeśli pacjentka zapomniała nałożyć żel określonego dnia, należy nałożyć go tak szybko jak to możliwe i kontynuować leczenie zalecaną dawką.

Nie należy stosować dawki podwójnej leku w celu uzupełnienia pominiętej.

Jeśli nie nałożono żelu przez kilka dni, może wystąpić nieregularne krwawienie lub plamienie. Przerwanie stosowania leku Estreva

Po zaprzestaniu terapii mogą ponownie pojawić się objawy menopauzy.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Estreva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane : (>1/100 ; < 1/10): plamienia, krwawienia z macicy, bolesność piersi (mastodynia), nudności, wzdęcia brzucha, bóle głowy, uczucie ciężkości nóg._

Niezbyt częste działania niepożądane: (>1/1000 ; < 1/100): łagodne nowotwory piersi, mlekotok, wymioty, bóle stawów, zapalenie żył, zatorowość płucna, zwiększenie masy ciała, obrzęki obwodowe, zmęczenie, świąd.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ESTREVA

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Estreva po upływie daty ważności zamieszczonej na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Estreva w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek widocznych oznak dekompozycji (zepsucia). W takiej sytuacji lek Estreva należy zwrócić farmaceucie.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Estreva

Substancja czynna:

1 g żelu zawiera 1,0325 mg estradiolu półwodnego, co odpowiada 1,0000 mg bezwodnego estradiolu. Każda dawka dostarcza 0,5 g żelu, czyli 0,5 mg estradiolu (jako 0,516 mg estradiolu półwodnego).

Substancje pomocnicze:_

Etanol, woda oczyszczona, glikol propylenowy, glikolu dietylenowego eter monoetylowy, polimer karboksypoliwinylowy, trolamina, edetynian disodu._

Jak wygląda lek Estreva i co zawiera opakowanie:

Lek ma postać przezroczystego i bezzapachowego żelu. Opakowanie zawiera tubę z 50 g żelu w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Wytwórca

Laboratoire THERAMEX 6 Avenue Albert II, BP 59 MC 98 007 MONACO Cedex

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.,

tel. +48 22 345 93 00

Data zatwierdzenia ulotki: kwiecień 2015

7

Estreva

Charakterystyka Estreva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Estreva; 0,1%, żel

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera 1,0325 mg estradiolu (Estradiolum) półwodnego, co odpowiada 1,0000 mg bezwodnego estradiolu.

Każda dawka dostarcza 0,5 g żelu, czyli 0,5 mg estradiolu (jako 0,516 mg estradiolu półwodnego).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

Przezroczysty i bezzapachowy żel

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w leczeniu niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie. Doświadczenia w leczeniu kobiet po 65 roku życia są ograniczone.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Estreva jest dostępny w tubkach z pompką dozującą.

Przy napoczynaniu tubki może być konieczne ustawienie pompki. Pierwsza dawka może nie być dokładna i dlatego należy ją wyrzucić.

Każde naciśnięcie pompki dostarcza 0,5 g żelu, czyli 0,5 mg estradiolu.

Przeciętna dawka wynosi 1,5 g żelu czyli 3 porcje leku raz na dobę przez 24 do 28 dni.

Dawkę można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Dawka dobowa może się wahać od 0,5g do 3 g żelu.

Przy rozpoczynaniu i kontynuowaniu leczenia objawów menopauzalnych należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez jak najkrótszy czas (patrz punkt 4.4).

U kobiet z zachowaną macicą zaleca się, by w trakcie leczenia przez co najmniej 12 do 14 dni cyklu dodawać do żelu estradiolowego progestagen celem zapobiegania rozrostowi endometrium wywoływanemu przez estrogeny.

Nie zaleca się podawania progestagenów kobietom po usunięciu macicy chyba, że w przeszłości zdiagnozowano u nich endometriozę.

Można stosować 2 schematy terapeutyczne:

1)    Cykliczny: podawanie produktu Estreva przez 24 - 28 dni, po których następuje 2 - 7 dni przerwy. U kobiet z zachowaną macicą przez co najmniej 12 ostatnich dni każdego cyklu leczenia estradiolem należy dodawać progestagen. W okresie bez leków może wystąpić krwawienie z odstawienia.

2)    Ciągły: bez przerw w podawaniu produktu Estreva. U kobiet z zachowaną macicą przez co najmniej 12 dni każdego miesiąca należy dodawać progestagen. W okresie odstawienia progestagenu może dochodzić do krwawienia z odstawienia.

Leczenie ciągłe można polecać w przypadkach, gdy w przerwach między cyklami leczenia nawracają nasilone objawy niedoboru estrogenów.

Powierzchnia nakładania żelu powinna być równa mniej więcej powierzchni dwóch dłoni. Pacjentka nakłada żel na czystą, suchą i nieuszkodzoną skórę brzucha, ud, ramion lub barków, najlepiej po porannym lub wieczornym myciu ciała. Nie należy nakładać żelu na skórę piersi ani na błony śluzowe. Unikać kontaktu z oczami. Nie trzeba wcierać żelu w skórę, przed założeniem ubrania należy jednak odczekać co najmniej 2 minuty po nałożeniu leku.

Żel nie brudzi ubrań. Po nałożeniu trzeba umyć ręce.

Zapomnienie o zaaplikowaniu jednej dawki może zwiększać ryzyko krwawień i plamień śródcyklicznych.

4.3.    Przeciwwskazania

-    rozpoznany, przebyty lub podejrzewany rak piersi;

-    rozpoznane lub podejrzewane nowotwory złośliwe zależne od estrogenów (takie jak rak endometrium);

-    niezdiagnozowane krwawienia z dróg rodnych;

-    nieleczona hiperplazja endometrium;

-    wcześniejsza idiopatyczna lub istniejąca obecnie żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna);

-    aktywne lub niedawno przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (np. choroba wieńcowa, zawał serca);

-    ostre choroby wątroby lub dodatni wywiad w kierunku takich chorób, o ile parametry czynności wątroby nie powróciły do normy;

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą;

-    porfiria.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Hormonalna Terapia Zastępcza (HTZ) powinna być stosowana w leczeniu objawów menopauzy tylko wtedy, gdy objawy te są wyjątkowo dokuczliwe i obniżają jakość życia. We wszystkich przypadkach należy przynajmniej raz do roku przeprowadzić szczegółową ocenę korzyści i ryzyka terapii i kontynuować HTZ tylko do momentu, gdy korzyści przeważają nad ryzykiem.

Wstępne i kontrolne badania lekarskie

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem HTZ należy przeprowadzić pełne badanie podmiotowe (łącznie z wywiadem rodzinnym) i przedmiotowe, zwracając szczególną uwagę na nieprawidłowości w obrębie układu moczowo-płciowego i piersi. Należy wykonać odpowiednie badania dodatkowe w celu wykluczenia występowania przeciwwskazań do stosowania leku u danej pacjentki. W czasie leczenia należy regularnie wykonywać badania lekarskie, dostosowując ich częstość i rodzaj do konkretnego przypadku.

Kobiety powinny zostać poinformowane o konieczności powiadomienia lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek zmian w piersiach. W zależności od indywidualnych potrzeb pacjentki i obowiązujących zasad praktyki klinicznej należy też wykonywać odpowiednie badania dodatkowe (m.in. mammografię).

Choroby wymagające szczególnej uwagi

Należy szczególnie dokładnie nadzorować pacjentki, u których kiedykolwiek występowały poniżej wymienione zaburzenia oraz pacjentki, u których nasiliły się one w czasie ciąży lub leczenia hormonalnego. Choroby te mogą bowiem powracać lub nasilać się podczas leczenia preparatem Estreva, w szczególności chodzi o:

•    mięśniaki macicy lub endometriozę;

•    przebyte zaburzenia zatorowo-zakrzepowe lub czynniki zwiększające ryzyko ich wystąpienia (patrz poniżej);

•    czynniki ryzyka wystąpienia nowotworów estrogenozależnych, np. pokrewieństwo pierwszego stopnia z chorującą na raka piersi;

•    nadciśnienie tętnicze;

•    choroby wątroby (np. gruczolak wątroby);

•    cukrzyca bez lub z powikłaniami naczyniowymi;

•    kamica żółciowa;

•    migrena lub silne bóle głowy;

•    toczeń rumieniowaty układowy;

•    rozrost endometrium w wywiadzie (patrz niżej);

•    padaczka;

•    astma;

•    otoskleroza.

Powody natychmiastowego przerwania terapii

Leczenie należy przerwać w przypadku wykrycia przeciwwskazań oraz jeśli wystąpi:

-    żółtaczka lub narastające zaburzenia czynności wątroby

-    znaczący wzrost ciśnienia krwi

-    wystąpienie bólu głowy o typie migrenowym

-    ciąża

Rozrost endometrium

-    Stosowanie wyłącznie estrogenów przez dłuższy czas (patrz punkt 4.8) może zwiększać ryzyko rozrostu i raka endometrium. U kobiet z zachowaną macicą dodanie progestagenu przez co najmniej 12 dni cyklu znacznie zmniejsza to ryzyko.

-    W pierwszych miesiącach leczenia może dochodzić do krwawień i plamień śródcyklicznych. Jeśli takowe zaistnieją w dalszym okresie terapii lub jeśli krwawienie utrzymuje się mimo zakończenia leczenia

-    należy zidentyfikować przyczynę, może to wymagać wykonania biopsji endometrium celem wykluczenia nowotworu.

-    Niehamowana stymulacja estrogenami może prowadzić do powstania zmiany przedrakowej lub raka w przetrwałych ogniskach endometriozy. Z tego względu u kobiet, u których usunięto macicę ze względu na endometriozę i, u których zdiagnozowano przetrwałe ogniska tkanki endometrium, należy rozważyć dołączenie do estrogenowej terapii zastępczej progestagenu.

Rak piersi

W randomizowanym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo - Women’s Health Initiative (WHI) oraz w badaniach epidemiologicznych, w tym w badaniu Million Women Study (MWS) opisano wzrost ryzyka raka piersi u kobiet przez wiele lat zażywających jako HTZ estrogeny, skojarzenie estrogenów i progestagenów lub tybolon (patrz punkt 4.8). Dla wszystkich rodzajów HTZ wzrost ryzyka staje się widoczny w okresie kilku lat zażywania i rośnie wraz z długością stosowania HTZ, jednak wraca do poziomu wyjściowego w okresie kilku (maksymalnie pięciu) lat po zakończeniu terapii.

W badaniu MWS ryzyko względne raka piersi przy stosowaniu skoniugowanych estrogenów końskich (CEE) lub estradiolu (E2) było większe, jeśli do schematu dodano progestagen, zarówno w sposób sekwencyjny jak i ciągły i niezależnie od rodzaju zastosowanego progestagenu. Nie stwierdzono różnic ryzyka w zależności od sposobu podawania hormonów.

W badaniu WHI stosowanie w sposób ciągły skoniugowanych estrogenów końskich i octanu medroksyprogesteronu (CEE + MPA) wiązało się z obecnością nowotworów nieco większych i częściej dających przerzuty do lokalnych węzłów chłonnych w porównaniu z placebo.

HRT, zwłaszcza leczenie skojarzone za pomocą estrogenu i progestagenu, zwiększa gęstość obrazów mammograficznych, co może mieć niekorzystny wpływ na radiologiczną wykrywalność raka piersi.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

•    HTZ wiąże się ze zwiększeniem ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), w tym zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Jedno kontrolowane badanie randomizowane oraz badania epidemiologiczne wykazały, że kobiety stosujące HTZ miały 2-3-krotnie wyższe ryzyko zakrzepicy w porównaniu z nie stosującymi tej terapii. Dla nie stosujących HTZ ocenia się to ryzyko na 3 na 1000 kobiet w wieku 50-59 i 8 na 1000 kobiet w wieku 60-69 lat w ciągu 5 lat. Ocenia się, że u kobiet zażywających HTZ liczba dodatkowych przypadków ŻChZZ w ciągu 5 lat wynosi 2-6 (średnio 4) na 1000 kobiet w wieku 50-59 lat i 5-15 (średnio 9) na 1000 kobiet w wieku 60-69 lat. Ryzyko takiego przypadku jest większe w pierwszym roku przyjmowania HTZ niż w późniejszych latach.

•    Znane czynniki ryzyka dla ŻChZZ to: ŻChZZ w wywiadzie osobniczym lub wywiadzie rodzinnym, otyłość znacznego stopnia ( WMC > 30 kg/m2 pc.) i toczeń rumieniowaty układowy. Nie ma zgodnego poglądu dotyczącego wpływu żylaków na ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej.

•    U pacjentek z nawracającymi epizodami ŻChZZ w wywiadzie lub z rozpoznanymi zaburzeniami zakrzepowymi istnieje większe ryzyko wystąpienia ŻChZZ. HTZ może to ryzyko zwiększyć. Należy dokładnie przyjrzeć się historii choroby zakrzepowo-zatorowej oraz nawrotowych poronień samoistnych, by wykluczyć predyspozycje do trombofilii. Dopóki czynniki te nie zostaną w pełni zbadane lub nie zostanie rozpoczęte leczenie lekami przeciwzakrzepowymi, stosowanie HTZ w tych przypadkach należy uznać za przeciwwskazane. U kobiet, które były leczone lekami przeciwzakrzepowymi, należy dokładnie rozważyć korzyści i ryzyko stosowania HTZ

•    Ryzyko wystąpienia ŻChZZ może być okresowo zwiększone przez długotrwałe unieruchomienie, rozległe urazy lub zabiegi operacyjne. U wszystkich pacjentek w okresie pooperacyjnym należy zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeżeli długotrwałe unieruchomienie jest związane z planowaną operacją, szczególnie w obrębie jamy brzusznej lub operacją ortopedyczną kończyn dolnych, należy rozważyć odstawienie HTZ na 4 do 6 tygodni przed zabiegiem, o ile to możliwe. Leczenia nie należy wznawiać dopóki pacjentka nie uzyska pełnej sprawności ruchowej.

•    Jeżeli ŻChZZ wystąpi po rozpoczęciu HTZ, produkt Estreva należy odstawić. Pacjentki należy poinformować o konieczności natychmiastowego kontaktu z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów mogących świadczyć o rozwoju ŻChZZ (bolesny obrzęk nóg, nagły ból w klatce piersiowej, uczucie duszności lub ucisku w klatce piersiowej).

Choroba wieńcowa

Brak dowodów z randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych na korzystny wpływ stosowania ciągłej złożonej terapii skoniugowanymi estrogenami końskimi i octanem medroksyprogesteronu (MPA) na układ sercowo-naczyniowy. Dwa duże badania kliniczne (WHI i HERS czyli „Heart and Estrogen/progestin Replacement Study”) wykazały możliwość wzrostu ryzyka zachorowalności na choroby układu krążenia w pierwszym roku terapii i całkowity brak korzyści. Dla innych rodzajów HTZ istnieją jedynie ograniczone dane z randomizowanych i kontrolowanych badań klinicznych oceniających wpływ na zachorowalność i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Z tego powodu trudno wnioskować, czy posiadane dane można rozciągnąć także na inne schematy HTZ i preparaty stosowane w tej terapii.

Udar

Jedno duże, randomizowane badanie kliniczne (WHI) wykazało jako drugorzędowy punkt końcowy wzrost ryzyka udaru niedokrwiennego u zdrowych kobiet stosujących ciągłą złożoną terapię skoniugowanymi estrogenami końskimi i octanem medroksyprogesteronu (MPA). U kobiet nie stosujących HTZ liczba przypadków udaru w ciągu pięciu lat jest oceniana na ok. 3 na 1000 w grupie 5059 lat i na 11 na 1000 w grupie 60-69 lat. W grupie stosującej przez 5 lat skoniugowane estrogeny końskie i octan medroksyprogesteronu liczba dodatkowych przypadków oceniana jest na 0 - 3 (średnio 1) na 1000 użytkowniczek w wieku 50-59 lat i na 1 - 9 (średnio 4) na 1000 użytkowniczek w wieku 60-69 lat. Nie wiadomo, czy to dodatkowe ryzyko występuje także w przypadku innych produktów HTZ.

Rak jajnika

W niektórych badaniach epidemiologicznych długotrwałe (co najmniej 5-10 lat) stosowanie wyłącznie estrogenów w HTZ u kobiet po usunięciu macicy wiąże się ze zwiększonym ryzykiem raka jajnika. Nie jest pewne, czy długotrwałe stosowanie złożonej HTZ niesie ze sobą inne ryzyko niż stosowanie wyłącznie estrogenów.

Inne choroby

•    Estrogeny mogą zwiększać retencję płynów w organizmie, co oznacza, że pacjentki z niewydolnością krążenia lub niewydolnością nerek wymagają szczególnej kontroli. U pacjentek z krańcową niewydolnością nerek należy spodziewać się zwiększonego stężenia substancji czynnej preparatu Estreva.

•    Kobiety z rozpoznaną hipertriglicerydemią powinny być ściśle monitorowane w czasie stosowania HTZ lub uzupełniania niedoboru estrogenów, gdyż w rzadkich przypadkach terapii estrogenowej obserwowano znaczne zwiększenie stężeń trójglicerydów we krwi, prowadzące do zapalenia trzustki.

•    Estrogeny zwiększają stężenie TBG (globuliny wiążącej hormony tarczycy) prowadząc do zwiększenia całkowitej ilości hormonów tarczycy mierzonej ilością związanego jodu (PBI), zwiększenie poziomu T4 (mierzonej w kolumnie lub metodą radioimmunologiczną) lub T3 (mierzonej metodą radioimmunologiczną). Zmniejsza się wychwyt T3 przez żywicę, co jest odbiciem zwiększenia TBG. Stężenia wolnego T4 i T3 pozostają niezmienione. W osoczu mogą też zwiększać się stężenia innych białek wiążących, takich jak globulina wiążąca kortykosteroidy (CBG), czy globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG), co prowadzi do zwiększenia stężeń odpowiednio krążących kortykosteroidów lub hormonów płciowych. Stężenia wolnych, biologicznie aktywnych hormonów pozostają niezmienione. Może też dochodzić do zwiększenia stężeń innych białek osocza (substratu układu angiotensynogen/renina, alfa-1-antytrypsyny, ceruloplazminy).

•    Brak dowodów na poprawę funkcji poznawczych. Badanie WHI dostarcza dowodów na zwiększenie ryzyka demencji u kobiet, które rozpoczęły stosowanie ciągłej złożonej HTZ skoniugowanymi estrogenami końskimi i octanami medroksyprogesteronu (CEE + MPA) po 65 roku życia. Nie wiadomo, czy to samo odnosi się do kobiet młodszych lub stosujących inne preparaty HTZ.

Produkt zawiera glikol propylenowy.

Glikol propylenowy może wywoływać podrażnienie skóry.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Metabolizm estrogenów może ulec przyspieszeniu w przypadku równoczesnego podawania substancji określanych jako induktory enzymów wątrobowych, zwłaszcza enzymów cytochromu P-450, do których zalicza się leki przeciwdrgawkowe (fenobarbital, fenytoinę, karbamazepinę) i przeciwzakaźne (ryfampicynę, ryfabutynę, newirapinę, efawirenz).

Rytonawir i nelfinawir, jakkolwiek są silnymi inhibitorami, w skojarzeniu z hormonami steroidowymi działają jak induktory.

Preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) mogą pobudzać metabolizm estrogenów.

Przy podawaniu przezskórnym unika się efektu pierwszego przejścia przez wątrobę i z tego względu induktory enzymatyczne mogą mieć mniejszy wpływ na estrogeny podawane tą drogą niż na te podawane doustnie.

Nasilony metabolizm estrogenów i progestagenów może prowadzić do osłabienia ich działania i zmian w profilu krwawień macicznych.

4.6.    Ciąża i laktacja

Ciąża

Preparatu Estreva nie należy stosować w ciąży. Jeżeli w czasie przyjmowania preparatu Estreva zostanie stwierdzona ciąża, leczenie należy natychmiast przerwać. Wyniki większości badań epidemiologicznych wynikających z nieumyślnego narażenia płodu na estrogeny wskazują na brak teratogennego lub fetotoksycznego działania tych hormonów.

Laktacja

Preparatu Estreva nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych.

4.8.    Działania niepożądane

W III fazie badań klinicznych opisano następujące działania niepożądane, występujące z częstością mniejszą niż 10% dla każdego z nich. Te działania niepożądane są jednoznaczne z opisywanymi podczas stosowania estrogenowej terapii zastępczej.

Układ/narząd

Często (>1/100 ; < 1/10)

Niezbyt często (>1/1000 ; < 1/100)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Plamienia, krwawienia z macicy, bolesność piersi (mastodynia)

Łagodne nowotwory piersi, mlekotok

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wzdęcia brzucha

Wymioty

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

-

Bóle stawów

Zaburzenia psychiczne

-

-

Zaburzenia naczyniowe

-

Zapalenie żył, zatorowość płucna

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uczucie ciężkości nóg

Zwiększenie masy ciała, obrzęki obwodowe, zmęczenie

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-

Świąd

Rak piersi

Według danych z dużej liczby badań epidemiologicznych i jednego randomizowanego badania kontrolowanego placebo (badanie WHI), całkowite ryzyko raka piersi wzrasta w miarę wydłużania czasu stosowania HTZ tak u kobiet leczonych obecnie, jak i u tych, które niedawno zakończyły terapię.

Dla wyłącznie estrogenowej HTZ ryzyko względne (RR) określone na podstawie analizy danych oryginalnych pochodzących z 51 badań epidemiologicznych (w których > 80% stosowanej HTZ było opartych wyłącznie na estrogenach) oraz epidemiologicznego badania MWS jest podobne i wynosi odpowiednio 1,35 (95%CI: 1,21 - 1,49) i 1,30 (95%CI: 1,21 - 1,40).

Dla terapii złożonej estrogen + progestagen w wielu badaniach epidemiologicznych opisywano ogólnie wyższe ryzyko raka piersi niż przy terapii samymi estrogenami.

W badaniu MWS opisano, że w porównaniu z kobietami, które nigdy nie stosowały HTZ, stosowanie różnego typu terapii złożonej estrogen + progestagen wiązało się z wyższym ryzykiem raka piersi (RR =

2,00, 95%CI: 1,88 - 2,12) niż stosowanie samych estrogenów (RR = 1,30, 95%CI: 1,21 - 1,40) lub tybolonu (RR=1,45, 95%CI: 1,25 - 1,68).

W badaniu WHI stwierdzono, że po 5,6 roku stosowania złożonej, estrogenowo-progestagenowej HTZ (CEE + MPA) ryzyko raka piersi u wszystkich użytkowniczek wynosi 1,24 (95%CI: 1,01 - 1,54) w porównaniu z placebo.

Bezwzględne ryzyko skalkulowane na podstawie badań MWS i WHI zaprezentowano poniżej:

Wyniki badania MWS określiły na podstawie znanej przeciętnej zachorowalności na raka piersi w krajach rozwiniętych, że:

>    wśród kobiet nie stosujących HTZ, na raka piersi zachoruje w grupie wiekowej 50-64 lata ok. 32 na każdy 1000.

>    na 1000 kobiet stosujących HTZ obecnie lub w niedawnej przeszłości, liczba dodatkowych przypadków raka piersi w takim samym okresie wyniesie:

>    w grupie stosującej same estrogeny

•    między 0 a 3 (średnio 1,5) w ciągu 5 lat stosowania

•    między 3 a 7 (średnio 5) w ciągu 10 lat stosowania

>    w grupie stosującej terapię złożoną estrogeny+progestagen

•    między 5 a 7 (średnio 6) w ciągu 5 lat stosowania

•    między 18 a 20 (średnio 19) w ciągu 10 lat stosowania

W badaniu WHI określono, że po 5,6 latach kontroli kobiet w wieku 50-79 lat, na każde 10000 kobieto-lat stosowania złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ (CEE + MPA) wykrywa się 8 dodatkowych przypadków inwazyjnego raka piersi.

Z obliczeń dokonanych na podstawie danych z badań ocenia się, że:

>    na 1000 kobiet z grupy placebo,

•    w ciągu 5 lat wykryje się ok. 16 przypadków inwazyjnego raka piersi.

>    na 1000 kobiet stosujących złożoną estrogenowo-progestagenową HTZ (CEE + MPA), liczba dodatkowych przypadków wyniesie

•    0 - 9 (średnio 4) w ciągu 5 lat stosowania.

Liczba dodatkowych przypadków raka piersi u kobiet, które stosowały HTZ jest ogólnie zbliżona niezależnie od wieku, w którym rozpoczęły leczenie (w przedziale 45-65 lat) (patrz punkt 4.4).

Rak endometrium

U kobiet z zachowaną macicą ryzyko rozrostu i raka endometrium wzrasta wraz z wydłużaniem się okresu przyjmowania estrogenów bez progestagenów. Z danych z badań epidemiologicznych wynika, że wśród kobiet nie stosujących HTZ ok. 5 na każdy 1000 zachoruje na raka trzonu macicy między 50 a 65 rokiem życia. W zależności od długości leczenia i dawki estrogenu opisywany wzrost częstości zachorowań wśród kobiet zażywających same estrogeny jest od 2 do 12 razy większy w porównaniu z tymi, które nie stosują estrogenów. Dodanie progestagenu do terapii estrogenowej znacznie zmniejsza to zwiększone ryzyko.

Inne działania niepożądane opisywane w związku ze stosowaniem estrogenów/ progestagenów to:

-    łagodne i złośliwe nowotwory estrogenozależne, np. rak endometrium

-    zakrzepica żylna, np. zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych, miednicy mniejszej lub zatorowość płucna są częstsze wśród kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą niż w grupie kontrolnej. Dalsze informacje - patrz punkt 4.3 i 4.4

-    zawał serca i udar mózgu

-    choroba pęcherzyka żółciowego

-    choroby skóry i tkanki podskórnej:    ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, wysypka

krwotoczna

-    prawdopodobna demencja (patrz punkt    4.4).

Objawami przedawkowania są na ogół: tkliwość piersi, obrzęki w obrębie jamy brzusznej/miednicy, niepokój i rozdrażnienie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: układ moczowo-płciowy i hormony płciowe; hormony płciowe i modulatory układu płciowego; estrogeny naturalne i półsyntetyczne; produkty proste.

Kod ATC: G 03 CA 03

Substancja czynna, syntetyczny 17ß-estradiol, jest chemicznie i biologicznie identyczny z endogennym hormonem ludzkim. Uzupełnia niedobór estrogenu u kobiet w okresie menopauzy i łagodzi objawy przekwitania.

Informacje o badaniach klinicznych:

Podanie preparatu Estreva wywołuje szybkie zmniejszenie nasilenia uderzeń gorąca, wyraźne już w pierwszych tygodniach leczenia.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

W badaniu farmakokinetyki, podanie pojedynczej dawki 1,5 g Estreva (czyli 1,5 mg estradiolu) na powierzchnię 400 cm2 skóry brzucha wywołuje zwiększenie stężenia estradiolu we krwi, które po jednorazowym podaniu średnio osiąga maksimum 40 pg/ml. Przy powtarzaniu tych samych dawek na tej samej powierzchni stan stacjonarny osiąga się po 4 dobach. Średnie stężenie po 24 godzinach od ostatniej aplikacji waha się w okolicach 40 pg/ml, a średnie stężenie w 22 dobie wynosi 70 pg/ml.

Powtarzane podawanie 3 g Estreva prowadzi do dwukrotnego zwiększenia pola pod krzywą stężeń obserwowanego dla dawki 1,5 g żelu.

Biodostępność przezskórnej postaci estradiolu zależy od powierzchni nakładania i różni się w zależności od pacjentki, co sprawia, że dawkę należy dostosowywać indywidualnie w zależności od odpowiedzi klinicznej.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach estradiol wykazywał oczekiwane działanie hormonalne. Brak dodatkowych danych przedklinicznych istotnych dla wypisującego lek.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol, woda oczyszczona, glikol propylenowy, glikolu dietylenowego eter monoetylowy, polimer karboksypoliwinylowy, trolamina, disodu edetynian.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba z białego polietylenu o wysokiej gęstości, zamknięta pompką dozującą, zawierająca 50 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Przed użyciem nowego opakowania należy sprawdzić działanie pompki dozującej. Zwykle objętość pierwszej dawki leku jest mniejsza od prawidłowej i nie należy jej stosować.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO BROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA D OPUSZCZENIE DO OBROTU

9606

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

07.10.2002

14.09.2007

15.10.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Estreva