Imeds.pl

Etadron 25 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Etadron, 25 mg, tabletki powlekane

Exemestanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Etadron i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etadron

3.    Jak stosować lek Etadron

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Etadron

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Etadron i w jakim celu się go stosuje

Eksemestan należy do grupy leków znanych jako inhibitory aromatazy. Leki te wchodzą w interakcję z substancją zwaną aromatazą, której obecność jest niezbędna do wytwarzania żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, szczególnie u kobiet po menopauzie. Obniżenie poziomu estrogenów w organizmie to sposób na leczenie hormonozależnego raka piersi.

Eksemestan stosowany jest w leczeniu wczesnej postaci hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie, które ukończyły 2-3-letni okres leczenia tamoksyfenem.

Eksemestan stosowany jest również w leczeniu zaawansowanej postaci hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stosowanie różnych leków hormonalnych nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etadron Kiedy nie stosować leku Etadron

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na eksemestan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjentka nie przeszła jeszcze menopauzy, tzn. jeśli wciąż miesiączkuje,

-    jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub jeśli karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Etadron należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

-    Lek Etadron zawiera substancję, której stosowanie przez sportowców jest niedozwolone, gdyż może dawać pozytywny wynik w testach antydopingowych.

-    Przed rozpoczęciem podawania leku Etadron, lekarz może pobrać próbki krwi, w celu upewnienia się, że pacjentka przeszła już menopauzę.

-    Przed zastosowaniem leku Etadron należy poinformować lekarza o występujących zaburzeniach czynności wątroby lub nerek.

-    Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjentki kiedykolwiek w przeszłości występował lub występuje obecnie jakikolwiek stan chorobowy wpływający na wytrzymałość kości. Lekarz może zlecić wykonanie pomiaru gęstości kości przed rozpoczęciem leczenia jak i w trakcie terapii lekiem Etadron. Pomiar taki wykonuje się, ponieważ leki tej grupy obniżają poziom żeńskich hormonów w organizmie, co może prowadzić do utraty minerałów zawartych w kościach i zmniejszenia ich wytrzymałości.

-    Przed rozpoczęciem leczenia lekarz może rozważyć oznaczenie stężenia witaminy D. Kobiety z niedoborem witaminy D powinny otrzymywać leczenie uzupełniające niedobór tej witaminy.

Etadron a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leku Etadron nie należy podawać równocześnie z hormonalną terapią zastępczą (HTZ).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka stosuje którykolwiek z następujących leków:

-    ryfampicyna (antybiotyk),

-    leki stosowane w leczeniu padaczki (karbamezapina, fenytoina),

-    leki ziołowe stosowane przeciw depresji (dziurawiec zwyczajny czyli Hypericum perforatum). Etadron z jedzeniem i piciem

Lek Etadron należy stosować po posiłku w przybliżeniu o tej samej porze dnia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Etadron, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży powinna poinformować o tym lekarza.

Należy przedyskutować z lekarzem rodzaj antykoncepcji, jeśli pacjentka ma możliwość zajścia w ciążę.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli pacjentka czuje się senna, ma zawroty głowy lub czuje się słaba podczas stosowania leku Etadron powinna nie prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Etadron

Lek Etadron należy stosować po posiłku w przybliżeniu o tej samej porze dnia.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Etadron, to jedna tabletka 25 mg na dobę.

Jeśli pacjentka musi iść do szpitala, powinna poinformować personel medyczny, iż przyjmuje lek Etadron.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Etadron u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Etadron

W przypadku nieumyślnego zastosowania większej niż zalecana ilość tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać na izbę przyjęć najbliższego szpitala. Lekarzowi należy pokazać opakowanie leku Etadron.

Pominięcie zastosowania leku Etadron

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W przypadku pominięcia tabletki, należy ją zastosować niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy ją przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Etadron

Nie należy przerywać stosowania tabletek, nawet jeżeli pacjentka poczuje się lepiej, chyba że lekarz zdecyduj e inaczej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Etadron jest dobrze tolerowany a poniższe działania niepożądane obserwowane u pacjentek stosujących lek Etadron mają zazwyczaj przebieg łagodny lub umiarkowany. Większość działań niepożądanych związana jest z niedoborem estrogenu (np. uderzenia gorąca).

U osób zażywających eksemestan w postaci tabletek obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 pacjentki na 10):

-    bezsenność,

-    bóle głowy,

-    uderzenia gorąca,

-    nudności,

-    zwiększona potliwość,

-    bole mięśni i stawów (w tym artretyzm, ból pleców, zapalenie i sztywność stawów), zmęczenie.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjentki na 10):

-    utrata apetytu,

-    depresja,

-    zawroty głowy,    zespół    urazowy    nadgarstka    (jednoczesne    mrowienie, drętwienie i ból całej

dłoni z wyjątkiem małego palca),

-    ból brzucha, wymioty, zaparcia,    niestrawność,    biegunka,

-    wysypka, utrata włosów, pokrzywka, świąd,

-    rozrzedzenie kości, które może powodować ich    mniejszą wytrzymałość (osteoporoza),

prowadzące w niektórych przypadkach do złamań (złamania lub pęknięcia),

-    ból, obrzęk dłoni i stóp.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjentki na 100):

-    senność,

-    osłabienie,

-    ropne wykwity skórne,

-    nadwrażliwość,

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

-    zwiększenie stężenia bilirubiny, problemy z przepływem żółci (cholestaza) i zapalenie wątroby,

-    zwiększenie aktywności enzymów (fosfatazy    alkalicznej    we    krwi),

-    zmniejszenie liczby krwinek    (leukopenia).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjentki na 1000):

-    zmniejszenie liczby krwinek    (trombocytopenia).

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zmniejszenie liczby krwinek    (limfocytów).

Objawy zapalenia wątroby obejmują: ogólne złe samopoczucie, nudności, żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu), świąd, ból brzucha po prawej stronie, utratę apetytu. Jeżeli pacjentka zaobserwuje którykolwiek z objawów powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli pacjentka ma wykonywane jakiekolwiek badania krwi, w wynikach mogą być widoczne zmiany w funkcjonowaniu wątroby.

Mogą wystąpić zmiany w ilości niektórych krwinek (limfocytów) oraz płytek krwi we krwi obwodowej, szczególnie u pacjentek, u których przed rozpoczęciem leczenia występowała limfopenia (zmniejszona liczba limfocytów we krwi).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Etadron

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na blistrach po napisie „EXP:” Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek ten nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Etadron

-    Substancją czynną leku jest eksemestan. Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg eksemestanu.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hypromeloza E5, polisorbat 80, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

Otoczka tabletki: hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.

Jak wygląda lek Etadron i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Etadron są białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym ‘E25’na jednej stronie, druga strona jest gładka.

Opakowania: 15, 20, 30, 90, 100 i 120 tabletek powlekanych w blistrach, w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11.12.2013

4