Imeds.pl

Etform 500 500 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Etform 500, 500 mg, tabletki powlekane

Metformini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Etform 500 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etform 500

3.    Jak stosować Etform 500

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Etform 500

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Etform 500 i w jakim celu się go stosuje

Etform 500 jest stosowany w leczeniu osób z cukrzycą typu 2, u których nie udaje się odpowiednio kontrolować stężenia glukozy we krwi samą dietą i ćwiczeniami fizycznymi. W cukrzycy typu 2 wytwarzanie insuliny i (lub) jej działanie zmniejsza się stopniowo. Etform 500 stosuje się szczególnie u pacjentów z nadwagą.

Dorośli mogą przyjmować Etform 500 jako jedyny lek lub razem z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi albo z insuliną.

Dzieci w wieku co najmniej 10 lat mogą przyjmować Etform 500 jako jedyny lek lub razem z insuliną.

Etform 500 jest lekiem z grupy biguanidów, które zmniejszają stężenie cukru we krwi. Lek ten pomaga również zmniej szyć ryzyko powikłań związanych z cukrzycą u dorosłych osób z nadwagą.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etform 500

Kiedy nie stosować leku Etform 500

Należy poinformować lekarza, jeśli:

■ pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na metforminę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    pacjent choruje na ciężką cukrzycę i na skutek niedoboru insuliny wystąpił u niego stan związany z nadmierną ilością kwasu we krwi (kwasica ketonowa). Jego objawami są:

-    ból żołądka

-    szybki i głęboki oddech

-    senność lub oddech o owocowym zapachu

-    szybkie zmniejszenie masy ciała

Stan ten może prowadzić do wstępnego etapu śpiączki.

•    pacjent choruje na ciężką cukrzycę i na skutek zakwaszenia krwi wystąpi u niego utrata przytomności (cukrzycowy stan przedśpiączkowy);

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek;

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby;

•    pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu;

•    pacjent jest odwodniony, np. na skutek

-    utrzymującej się lub ciężkiej biegunki, lub

-    długotrwałych wymiotów

•    pacjent jest leczony z powodu niewydolności serca;

•    pacjent przebył niedawno zawał mięśnia sercowego;

•    u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia krążenia;

•    pacjent ma trudności w oddychaniu;

•    pacjent ma ciężkie zakażenie, wpływające np. na czynność płuc, drogi oddechowe lub nerki.

Jeśli w trakcie leczenia wystąpi u pacjenta stan o nazwie kwasica mleczanowa, należy przerwać przyjmowanie leku Etform 500 i niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Objawami kwasicy mleczanowej są:

-    wymioty

-    ból brzucha z bolesnymi kurczami mięśni

-    ogólne uczucie zmęczenia i złe samopoczucie

-    trudności w oddychaniu.

Aby zapobiec wystąpieniu śpiączki konieczne jest pilne umieszczenie pacjenta w szpitalu. Ryzyko kwasicy mleczanowej może się zwiększyć podczas innych chorób, przedłużonego głodzenia, niewystarczających badań kontrolnych krwi lub spożywania alkoholu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Etform 500 należy omówić to z lekarzem, jeśli którakolwiek z wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta:

•    pacjent ma się poddać operacji w znieczuleniu ogólnym

Lekarz zaleci odstawienie leku Etform 500 na 48 godzin przed zabiegiem. Jeśli lekarz uzna, że czynność nerek pacjenta jest prawidłowa, leczenie można wznowić po 48 godzinach po operacji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza.

Lekarz zadecyduje, czy w tym czasie pacjent wymaga zastosowania innego leku.

•    pacjent ma objawy obniżonego stężenia cukru we krwi, takie jak:

-    osłabienie

-    zawroty głowy

-    nasilone pocenie się

-    przyspieszona czynność serca

-    zaburzenia widzenia

-    trudności w koncentracji

Jeśli wystąpią takie objawy, należy zjeść lub wypić coś zawierającego cukier. Sama metformina, w odróżnieniu od innych leków przeciwcukrzycowych, nie może spowodować nadmiernego zmniejszenia stężenia cukru we krwi.

•    otyłość

Należy przestrzegać diety z kontrolowaną ilością kalorii.

•    stosowanie innych leków Patrz „Etform 500 a inne leki”.

Ważne, aby przestrzegać regularnego:

-    konsultowania się z lekarzem, zwłaszcza na początku stosowania leku Etform 500

-    wykonywania kontrolnych badań laboratoryjnych krwi i moczu

-    kontrolowania przez lekarza czynności nerek (przynajmniej raz w roku).

Osoby w wieku 65 lat lub starsze oraz osoby, u których czynność nerek mieści się w granicach normy, powinny być poddane takiej kontroli co najmniej 2 do 4 razy w ciągu roku.

-    spożywania posiłków podczas przyjmowania leku Etform 500 (patrz także „Sposób stosowania” w punkcie 3).

Etform 500 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Następujące leki i Etform 500 mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie:

   środki kontrastujące zawierające jod

Lekarz przerwie leczenie lekiem Etform 500 przed badaniem rentgenowskim z takim kontrastem. Jeśli lekarz uzna, że czynność nerek pacjenta jest prawidłowa, zezwoli na wznowienie przyjmowania leku Etform 500 po upływie 48 godzin od badania. Zadecyduje również, czy w tym czasie pacjent powinien zastosować inny lek.

•    leki zawierające alkohol

   glikokortykoidy, leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepionego narządu, zmniejszające stan zapalny (np. skóry) lub stosowane w leczeniu astmy

   leki rozszerzające drogi oddechowe, takie jak salbutamol, fenoterol i terbutalina

•    Stosowanie leku Etform 500 wymaga ostrożności u pacjentów z ryzykiem zaburzeń czynności nerek. Dotyczy to np. pacjentów przyjmujących:

-    leki przeciwnadciśnieniowe

-    leki moczopędne

-    niektóre leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne

Osłabiona czynność nerek występuje częściej u pacjentów w podeszłym wieku.

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, zawierające substancję czynną, której nazwa kończy się na ,,-pryl”

   leki zmniejszające stężenie cukru we krwi, takie jak insulina lub leki doustne.

Przyjmowanie tych leków razem z lekiem Etform 500 może powodować nadmierne zmniejszenie stężenia cukru we krwi. Patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Etform 500 z alkoholem

Alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia działania niepożądanego w postaci kwasicy mleczanowej. Dlatego odradza się picie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

-    Ciąża

Pacjentki w ciąży lub planujące ciążę nie powinny przyjmować leku Etform 500.

O istniejącej lub planowanej ciąży należy poinformować lekarza, gdyż w takim przypadku stosowanie leku Etform 500 powinno być przerwane i zastąpione leczeniem insuliną.

-    Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, nie powinna przyjmować leku Etform 500 bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

-    Etform 500 stosowany sam w leczeniu cukrzycy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

-    Jeśli pacjent przyjmuje oprócz leku Etform 500 również inne leki przeciwcukrzycowe, stężenie glukozy we krwi może stać się zbyt małe. W takim przypadku zmniejsza się zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Przed podjęciem opisanych czynności należy omówić to

z lekarzem.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

* Na rynku dostępne są również tabletki zawierające 850 mg i 1000 mg substancji czynnej (chlorowodorku metforminy), aby można było indywidualnie dostosować dawkę leku.

Dorośli

■    Zalecana dawka początkowa: 1 tabletka Etform 500 podawana 2 lub 3 razy na dobę.

■    Po upływie około 2 tygodni stosowania leku Etform 500 lekarz może oznaczyć stężenie cukru we krwi pacjenta i dostosować dawkę.

■    Maksymalna dawka: 6 tabletek Etform 500* na dobę w trzech dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku 10 lat i starsze

■    Zwykle stosowana dawka początkowa: 1 tabletka Etform 500 lub 850 mg* chlorowodorku metforminy na dobę.

■    Po upływie około 2 tygodni stosowania u dziecka leku Etform 500 lekarz może oznaczyć stężenie cukru we krwi pacjenta i dostosować dawkę.

■    Maksymalna dawka: 4 tabletki Etform 500* na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Pacjenci w wieku 65 lat i starsi

Ze względu na częste w tej grupie pacjentów zaburzenia czynności nerek lekarz ustala dawkę leku Etform 500 na podstawie czynności tego narządu (patrz także „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2).

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody podczas posiłku lub po nim.

Czas trwania leczenia

Długość leczenia ustala lekarz.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Etform 500

W razie przyjęcia zbyt dużej ilości leku Etform 500 należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala.

Przedawkowanie leku Etform 500 nie powoduje zbyt małego stężenia glukozy we krwi, ale zwiększa ryzyko nadmiernego zakwaszenia krwi kwasem mlekowym (kwasica mleczanowa). Objawy kwasicy mleczanowej są wymienione w końcowej części podpunktu „Kiedy nie stosować leku Etform 500”.

W ciągu kilku godzin mogą wystąpić: ból mięśni ze skurczami, głębszy i szybszy oddech, utrata przytomności i śpiączka. Stan taki wymaga natychmiastowego leczenia w szpitalu.

Pominięcie przyjęcia leku Etform 500

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien ją pominąć i zażyć następną dawkę w zaleconym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Etform 500

Przerwanie stosowania leku Etform 500 bez konsultacji z lekarzem może spowodować niekontrolowane zwiększenie stężenia cukru we krwi, a to z kolei zwiększy ryzyko długotrwałych powikłań dotyczących np. oczu, nerek i naczyń krwionośnych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy kwasicy mleczanowej, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Etform 500 i niezwłocznie poinformować o tym lekarza:

•    wymioty

•    ból brzucha z kurczami mięśni

•    uczucie silnego zmęczenia i ogólne złe samopoczucie

•    trudności w oddychaniu

•    zmniej szona temperatura ciała

•    śpiączka

Patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2.

Inne możliwe działania niepożądane

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

•    nudności

•    wymioty

•    biegunka

•    ból brzucha

•    utrata apetytu

Objawy te występują głównie na początku leczenia i w większości przypadków przemijają samoistnie. Aby im zapobiec, najlepiej przyjmować tabletki podczas posiłku lub po nim, w 2 lub 3 dawkach w ciągu dnia.

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

•    zaburzenia smaku

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

•    zmniejszone wchłanianie witaminy B12 w jelicie u pacjentów stosujących Etform 500 przez długi czas

•    zaczerwienienie skóry

•    świąd

•    swędząca wysypka

•    nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby lub zapalenie wątroby, które może powodować:

-    uczucie zmęczenia

-    utratę apetytu

-    zmniejszenie masy ciała

-    zażółcenie skóry i białek oczu

Jeśli wystąpią takie objawy, należy odstawić Etform 500 i zwrócić się bezpośrednio do lekarza. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Etform 500

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Etform 500

   Substancją czynną jest chlorowodorek metforminy.

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg chlorowodorku metforminy, co odpowiada 390 mg zasady metforminy.

•    Pozostałe składniki to: powidon K 90, magnezu stearynian.

Otoczka: hypromeloza, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda Etform 500 i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym symbolem „M 500” po jednej stronie.

Lek dostępny jest w pojemnikach z HDPE z wieczkiem z LDPE, zawierających 30 lub 60 tabletek powlekanych oraz w blistrach z folii PVC/aluminium, zawierających 30, 60, 90 lub 120 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57 1256-Ljubljana, Słowenia

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

Lek S.A. ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2014 Logo Sandoz

7 NL/H/1170/001/IB/028