Imeds.pl

Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil 0,03 Mg + 2 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Dienogestum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

3.    Jak stosować lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil i w jakim celu się go stosuje

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil jest hormonalnym, złożonym środkiem antykoncepcyjnym dla kobiet (złożony doustny środek antykoncepcyjny, powszechnie określany jako „pigułka”). Zawiera on progestagen (dienogest) i estrogen (etynyloestradiol).

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil stosuje się w celu zapobiegania ciąży.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Kiedy nie stosować leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

• jeśli u kobiety występują zakrzepy krwi (powikłania zakrzepowe lub zakrzepowo-zatorowe) w żyłach (np. zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna),

• jeśli u kobiety występują lub występowały zakrzepy krwi w tętnicach (np. zawał serca) lub wstępne stadia chorób spowodowanych przez zakrzepy krwi w tętnicach (np. napadowy ucisk w klatce piersiowej, określany jako dławica piersiowa, bądź epizody zaburzeń spowodowanych niewystarczającym dopływem krwi do mózgu, takich jak zaburzenia widzenia lub porażenie mięśni),

• jeśli u kobiety stwierdzono predyspozycję do powstawania zakrzepów krwi w żyłach lub tętnicach (np. oporność na aktywowane białko C lub niedobór antytrombiny III, białka C lub białka S), bądź jakiekolwiek inne zaburzenia krzepnięcia krwi związane ze skłonnością do zakrzepicy, choroba zastawkowa serca lub zaburzenia rytmu serca,

•    jeśli u kobiety wystąpił wcześniej udar mózgu,

• jeśli kobieta pali tytoń (patrz punkt „Pigułka i choroby naczyń krwionośnych”),

•    jeśli u kobiety występuje niewyrównane nadciśnienie tętnicze,

• jeśli u kobiety występuje cukrzyca, w przebiegu której doszło już do uszkodzenia naczyń krwionośnych,

•    jeśli u kobiety występuje bardzo wysoki poziom tłuszczów (cholesterolu lub triglicerydów) we krwi,

• jeśli u kobiety występuje migrena z towarzyszącymi zaburzeniami czucia, postrzegania i/lub ruchu (tak zwana aura),

• jeśli u kobiety występuje lub występowało zapalenie trzustki z towarzyszącymi ciężkimi zaburzeniami metabolizmu tłuszczów,

• jeśli u kobiety występują lub występowały zaburzenia czynności wątroby, dopóki poziom enzymów wątrobowych we krwi nie powróci do normy (w tym zespół Dubina-Johnsona i zespół Rotora),

•    jeśli u kobiety występują lub występowały guzy wątroby (łagodne lub złośliwe),

•    jeśli u kobiety występuje lub występowała choroba nowotworowa zależna od hormonów płciowych (np. rak błony śluzowej macicy) bądź jeśli istnieje podejrzenie takiej choroby,

•    jeśli u kobiety występują niewyjaśnione krwawienia z pochwy,

• jeśli u kobiety występuje uczulenie na etynyloestradiol, dienogest lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Jeden poważny czynnik ryzyka lub kilka mniej istotnych czynników ryzyka powstawania zakrzepów

krwi może stanowić przeciwwskazanie do stosowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy przerwać przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil w przypadku pierwszego

wystąpienia którejkolwiek z chorób lub stanów wymienionych w punkcie „Kiedy nie stosować leku

Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil”.

Kiedy należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

•    jeśli kobieta podejrzewa lub ma pewność, że jest w ciąży,

• jeśli u kobiety wystąpią oznaki zapalenia żył lub zakrzepicy żylnej (patrz punkt „Pigułka i choroby naczyń krwionośnych”),

• jeśli ciśnienie tętnicze kobiety jest stale podwyższone do poziomu powyżej 140/90 mmHg (ponowne rozpoczęcie przyjmowania pigułek można rozważyć, gdy po zastosowaniu leczenia przeciwnadciśnieniowego wartości ciśnienia tętniczego powrócą do normy),

• jeśli u kobiety zaplanowano operację (lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil należy odstawić na co najmniej 4 tygodnie wcześniej) lub w przypadku długotrwałego unieruchomienia (patrz punkt „Pigułka i choroby naczyń krwionośnych”),

•    jeśli migrena wystąpi po raz pierwszy lub ulegnie nasileniu,

• jeśli u kobiety będą występowały nietypowo częste, uporczywe lub nasilone bóle głowy, w tym bóle głowy, które pojawiają się nagle i którym towarzyszą objawy aury,

•    jeśli wystąpi silny ból w nadbrzuszu (patrz punkt „Pigułka i nowotwory”),

• jeśli skóra lub białka oczu kobiety ulegną żółtemu przebarwieniu, wystąpi ciemnobrązowe zabarwienie moczu lub jasne zabarwienie stolca (co określa się jako żółtaczkę), bądź w przypadku wystąpienia świądu na całej powierzchni ciała,

• jeśli kobieta choruje na cukrzycę i wystąpi nagłe podwyższenie poziomu glukozy we krwi,

•    jeśli u kobiety wystąpi swoiste, epizodyczne zaburzenie wytwarzania hemoglobiny (porfiria), które pojawi się ponownie podczas przyjmowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil.

Kiedy wymagane jest szczególne monitorowanie przez lekarza

•    jeśli u kobiety występuje choroba serca lub nerek,

• jeśli u kobiety występuje skłonność do zapalenia żył powierzchownych lub ciężkie żylaki,

• jeśli u kobiety występują problemy z krążeniem w rękach/stopach,

•    jeśli ciśnienie tętnicze u kobiety przekracza 140/90 mmHg,

•    jeśli u kobiety rozpoznano zaburzenie metabolizmu tłuszczów,

•    jeśli u kobiety rozpoznano niedokrwistość sierpowatokrwinkową,

• jeśli u kobiety kiedykolwiek występowała choroba wątroby,

•    jeśli u kobiety występuje choroba pęcherzyka żółciowego,

•    jeśli u kobiety występuje migrena,

•    jeśli u kobiety występuje depresja,

• jeśli kobieta choruje na cukrzycę lub gdy występuje upośledzona zdolność do rozkładania glukozy (zaburzenia tolerancji glukozy). Podczas stosowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil może wystąpić konieczność zmiany wymaganej dawki leku stosowanego w ramach leczenia cukrzycy.

•    jeśli kobieta pali tytoń (patrz punkt „Pigułka i choroby naczyń krwionośnych”),

•    jeśli u kobiety występuje padaczka. W przypadku wystąpienia napadów padaczkowych podczas przyjmowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil należy rozważyć stosowanie innych metod antykoncepcyjnych.

•    jeśli kobieta choruje na określoną postać pląsawicy Sydenhama (taniec św. Wita),

•    jeśli kobieta choruje na przewlekłą chorobę zapalną jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego),

• jeśli u kobiety występuje zespół hemolityczno-mocznicowy (określona choroba krwi, która prowadzi do uszkodzenia nerek),

• jeśli u kobiety występuje łagodna torbiel w warstwie mięśniowej macicy (mięśniak gładkokomórkowy lub włókniakomięśniak macicy),

• jeśli u kobiety występuje określona postać upośledzenia słuchu (otoskleroza),

•    w przypadku długotrwałego unieruchomienia (patrz punkt „Pigułka i choroby naczyń krwionośnych”),

•    jeśli u kobiety występuje nadwaga,

• jeśli kobieta choruje na określoną postać choroby układu immunologicznego określanej jako toczeń rumieniowaty układowy.

Pigułka i choroby naczyń krwionośnych

Stosowanie pigułek antykoncepcyjnych jest związane z podwyższonym ryzykiem zablokowania żył (zamknięcia żył) spowodowanego przez zakrzep krwi (choroba zakrzepowo-zatorowa) w porównaniu z niestosowaniem pigułek. Dodatkowe ryzyko jest największe w pierwszym roku przyjmowania pigułki przez kobietę. To zwiększone ryzyko związane z przyjmowaniem pigułki jest niższe niż ryzyko rozwoju zakrzepicy podczas ciąży, które szacuje się na 60 przypadków na 100 000 ciąż. Tego rodzaju zamknięcie naczynia krwionośnego ma skutki śmiertelne w 1-2% przypadków.

Częstość występowania zamknięcia żyły w wyniku stosowania pigułki antykoncepcyjnej zawierającej lewonorgestrel jako substancję czynną oraz 0,03 mg etynyloestradiolu wynosi około 20 przypadków na 100 000 kobiet przyjmujących pigułki przez okres jednego roku.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród kobiet stosujących pigułki nie wykazały różnicy pomiędzy ryzykiem związanym ze stosowaniem leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil i ryzykiem związanym ze stosowaniem złożonych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.

Zamknięcie naczynia krwionośnego może także wystąpić w tętnicy - na przykład w tętnicach wieńcowych lub w tętnicach doprowadzających krew do mózgu, co może prowadzić do wystąpienia zawału serca lub udaru. Zamknięcie naczynia krwionośnego może również dotyczyć naczyń krwionośnych wątroby, jelit, nerek lub oczu.

Objawy wymienione poniżej mogą wskazywać na wystąpienie choroby zakrzepowo-zatorowej. W przypadku zauważenia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast przerwać przyjmowanie pigułki i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    nietypowe bóle lub obrzęk w jednej nodze,

•    ból i ucisk w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia,

•    nagłe wystąpienie duszności,

•    nasilony kaszel o nieznanej przyczynie,

•    nietypowe, silne lub uporczywe bóle głowy,

•    nagła częściowa lub całkowita utrata widzenia,

•    podwójne widzenie,

•    niewyraźna mowa, problemy z mówieniem lub utrata mowy,

•    zawroty głowy,

•    zapaść, która może być związana z napadem padaczkowym,

• nagłe osłabienie lub drętwienie dotyczące jednej strony lub jednej części ciała,

•    problemy z poruszaniem się (zaburzenia ruchowe),

•    nasilone, nietolerowane bóle brzucha.

Ryzyko zamknięcia naczyń żylnych jest większe:

•    u osób w starszym wieku,

• jeśli zamknięcie naczynia krwionośnego wystąpiło w przeszłości u osób z bliskiej rodziny (rodziców lub rodzeństwa) w młodym wieku,

•    podczas długotrwałego unieruchomienia, w przypadku poważnego zabiegu chirurgicznego, operacji w obrębie kończyn dolnych lub ciężkich urazów; w tych przypadkach stosowanie pigułki należy przerwać (na co najmniej cztery tygodnie przed zabiegiem), a ponowne przyjmowanie pigułki można rozpocząć nie wcześniej niż dwa tygodnie po zakończeniu okresu unieruchomienia. Jeżeli lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil nie został odstawiony odpowiednio wcześniej, należy rozważyć stosowanie odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego.

•    w przypadku otyłości (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2),

•    w pierwszych trzech do czterech tygodni po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży.

Nie ma zgody co do roli żylaków i zapalenia żył powierzchownych w rozwoju lub progresji zakrzepicy żylnej.

Ryzyko zamknięcia naczyń tętniczych jest większe:

•    u osób palących tytoń. Wraz z wiekiem i rosnącą liczbą wypalanych papierosów ryzyko to wzrasta jeszcze bardziej. Dlatego kobiety w wieku powyżej 30 roku życia nie powinny palić tytoniu, jeżeli stosują one hormonalne środki antykoncepcyjne. Kobiety, które nie są w stanie rzucić palenia, powinny stosować inne metody antykoncepcyjne, zwłaszcza gdy występują u nich inne czynniki ryzyka,

•    u osób w starszym wieku,

•    w zaburzeniach metabolizmu tłuszczów,

•    u kobiet ze znaczną nadwagą,

•    u osób z podwyższonym ciśnieniem tętniczym,

•    u osób z cukrzycą,

•    w przypadku chorób serca (np. choroby zastawek serca, migotania przedsionków),

• jeśli zamknięcie naczynia krwionośnego wystąpiło w przeszłości u osób z bliskiej rodziny (rodziców lub rodzeństwa) w młodym wieku,

•    w przypadku migreny, zwłaszcza gdy towarzyszą jej objawy aury.

Inne zaburzenia, w których może dojść do zajęcia naczyń krwionośnych, obejmują toczeń rumieniowaty układowy (choroba układu odpornościowego), zespół hemolityczno-mocznicowy (choroba krwi, która prowadzi do uszkodzenia nerek) i przewlekłe zapalne choroby jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego).

Obecność jednego poważnego czynnika ryzyka lub kilku mniej istotnych czynników ryzyka zamknięcia naczyń żylnych lub tętniczych może również stanowić przeciwwskazanie do stosowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil.

Należy brać pod uwagę zwiększone ryzyko zamknięcia naczynia krwionośnego w fazie połogowej. Pigułka i nowotwory

Zaobserwowano, że ryzyko rozwoju raka piersi jest nieznacznie wyższe u kobiet stosujących pigułki antykoncepcyjne niż u kobiet w takim samym wieku, które nie stosują pigułek antykoncepcyjnych.

Ryzyko to stopniowo zmniejsza się po zakończeniu stosowania pigułki przez kobietę, a po 10 latach nie występuje już zauważalna różnica pomiędzy kobietami, które w przeszłości stosowały pigułkę oraz kobietami w tym samym wieku, które nigdy nie stosowały pigułki.

Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet poniżej 40 roku życia, liczba dodatkowych przypadków raka piersi u kobiet, które aktualnie stosują lub stosowały w przeszłości pigułkę antykoncepcyjną, jest niewielka w porównaniu z ogólnym ryzykiem wystąpienia raka piersi.

W kilku badaniach wykazano, że długotrwałe stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy u kobiet, u których występuje przenoszone drogą płciową zakażenie szyjki macicy określonym wirusem (wirusem brodawczaka ludzkiego).

Nie wyjaśniono jeszcze jednak, w jakim stopniu obserwacje te są uzależnione od innych czynników (np. różnic w liczbie partnerów seksualnych lub stosowaniu mechanicznych metod antykoncepcyjnych).

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić łagodne, lecz niebezpieczne guzy wątroby, które mogą pękać, powodując zagrażające życiu krwawienie wewnętrzne. Badania wykazały zwiększone ryzyko rozwoju raka wątrobowokomórkowego podczas długotrwałego stosowania pigułki. Jednak ten typ nowotworu występuje bardzo rzadko.

Inne choroby

Podwyższone ciśnienie tętnicze

U kobiet stosujących pigułkę zaobserwowano wyższe wartości ciśnienia tętniczego. Ryzyko to wzrasta wraz z wiekiem oraz czasem stosowania pigułki. Częstość występowania nadciśnienia tętniczego wzrasta wraz z zawartością progesteronu w pigułce. Jeżeli u kobiety występują już choroby spowodowane nadciśnieniem tętniczym lub określone choroby nerek, wówczas powinna ona stosować inną formę antykoncepcji (należy zapytać o to swojego lekarza; patrz też punkty „Kiedy nie stosować leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil”, „Kiedy należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil” i „Kiedy wymagane jest szczególne monitorowanie przez lekarza”).

Zmiany barwnikowe

Czasem na skórze mogą pojawić się żółtawobrązowe przebarwienia (ostuda), zwłaszcza u kobiet, u których podobne zmiany wystąpiły podczas ciąży. Dlatego kobiety z taką skłonnością powinny unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce lub światło ultrafioletowe (np. w solarium) przez cały okres stosowania pigułek.

Wrodzony obrzęk naczynioruchowy

Jeśli u kobiety występuje wrodzony obrzęk naczynioruchowy, wówczas leki zawierające estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy obrzęku naczynioruchowego. Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i/lub gardła i/lub trudności w połykaniu lub wysypka oraz problemy z oddychaniem.

Nieregularne krwawienia

Nieregularne krwawienie (plamienie lub niewielkie krwawienie) może wystąpić podczas stosowania wszystkich pigułek antykoncepcyjnych, zwłaszcza w okresie pierwszych kilku miesięcy. Należy poradzić się lekarza, jeśli takie nieregularne krwawienia utrzymują się dłużej niż przez trzy miesiące, bądź gdy wystąpią one ponownie po uprzednim regularnym miesiączkowaniu.

U niektórych kobiet stosujących pigułki może w ogóle nie występować krwawienie z odstawienia podczas przerwy w przyjmowaniu pigułek. W przypadku stosowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil w sposób opisany w punkcie 3 „Jak stosować lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil” zajście w ciążę jest mało prawdopodobne. Jeśli jednak lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil został przyjęty przed pierwszym brakiem krwawienia miesiączkowego, był stosowany niezgodnie z instrukcjami, bądź jeżeli krwawienie nie wystąpiło po raz drugi, wówczas należy definitywnie wykluczyć ciążę przed dalszym przyjmowaniem leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil.

Po przerwaniu przyjmowania pigułki może upłynąć stosunkowo długi czas, zanim powrócą normalne cykle miesiączkowe.

Zmniejszona skuteczność

Ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona w przypadku pominięcia tabletki, wymiotów, biegunki związanej z chorobami jelit lub równoczesnego stosowania innych leków.

W przypadku równoczesnego przyjmowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil i dziurawca zaleca się stosowanie dodatkowej, mechanicznej metody antykoncepcyjnej (np. prezerwatyw).

Patrz też punkty „Inne leki i Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil” i „Co należy zrobić w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki”.

Konsultacja/badanie lekarskie

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil lekarz przeprowadza z pacjentką szczegółowy wywiad na temat przebytych chorób, jak również chorób występujących u osób z najbliższej rodziny. Wykonywane jest również szczegółowe badanie ogólnomedyczne i ginekologiczne z badaniem piersi i wykonaniem rozmazu z szyjki macicy. Należy wykluczyć możliwość ciąży. W okresie stosowania pigułki badania te należy powtarzać w regularnych odstępach czasu. Należy poinformować lekarza o paleniu tytoniu, jak również o przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków.

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil nie chroni przed zakażeniem HIV ani przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Inne leki i Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, w tym także o lekach, które zostały zakupione bez recepty.

Interakcje pomiędzy lekiem Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil i innymi lekami mogą prowadzić do utraty skuteczności antykoncepcyjnej leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil i/lub do niewielkiego krwawienia.

Następujące leki mogą zmniejszać skuteczność leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil:

•    leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak hydantoiny (np. fenytoina), barbiturany, prymidon, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat i felbamat,

•    niektóre antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna, ryfabutyna),

w niektórych innych zakażeniach bakteryjnych (np. ampicylina, tetracyklina) lub zakażeniach grzybiczych (np. gryzeofulwina),

•    niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV (np. rytonawir, newirapina),

•    Produkty ziołowe zawierające dziurawiec (Hypericum perforatum).

Jeśli pacjent jest leczony którymkolwiek z leków wymienionych powyżej, wówczas należy stosować mechaniczną metodę zapobiegania ciąży (np. prezerwatywy) dodatkowo do leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil. W przypadku niektórych z leków wymienionych powyżej takie dodatkowe środki antykoncepcyjne należy stosować nie tylko podczas ich równoczesnego przyjmowania, lecz także przez 7 do 28 dni po zakończeniu ich stosowania, w zależności od leku. W razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli oznacza to konieczność stosowania metody mechanicznej dłużej niż w okresie przyjmowania pigułek z aktualnego opakowania, wówczas należy rozpocząć przyjmowanie pigułek z następnego opakowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil bez 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu pigułek.

W razie konieczności stosowania jednego z leków wspomnianych powyżej przez dłuższy czas należy rozważyć stosowanie niehormonalnej metody antykoncepcyjnej.

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil może także wpływać na metabolizm innych leków.

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil może redukować skuteczność lub tolerancję następujących leków:

•    cyklosporyny (lek stosowany w celu osłabienia działania układu odpornościowego),

•    lamotryginy (lek stosowany w leczeniu padaczki).

Należy również zapoznać się z ulotkami dołączonymi do opakowań wszystkich przyjmowanych leków.

Interakcje z badaniami laboratoryjnymi

Przyjmowanie pigułki może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w tym wyników badań czynności wątroby, nadnerczy, nerek i tarczycy, jak również na ilość niektórych białek we krwi, np. białek wpływających na metabolizm tłuszczów, metabolizm węglowodanów lub krzepnięcie krwi i fibrynolizę. Takie zmienione parametry zazwyczaj pozostają jednak w granicach normy.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil nie wolno stosować w okresie ciąży.

Kobieta nie może być w ciąży przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil. W przypadku zajścia w ciążę podczas stosowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil należy niezwłocznie przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil podczas karmienia piersią, ponieważ może to spowodować zmniejszenie ilości wytwarzanego pokarmu, a niewielkie ilości substancji czynnej mogą przechodzić do mleka matki. W trakcie karmienia piersią należy stosować niehormonalne metody zapobiegania ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil zawiera laktozę

Dlatego w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil można przyjmować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Informacje o innych składnikach przedstawiono w punkcie 6 „Co zawiera lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil”.

3. Jak stosować lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

0    ile lekarz nie zaleci inaczej, zalecana dawka to:

1    pigułka leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil na dobę.

Jak i kiedy należy przyjmować lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Pigułki należy połykać w całości, w razie potrzeby popijając niewielką ilością płynu.

Pigułkę należy przyjmować każdego dnia o tej samej porze przez 21 kolejnych dni, w kolejności podanej na blistrze.

Pierwszą pigułkę należy pobrać z tej kieszonki w blistrze, na której jest nadrukowany skrót dnia tygodnia, w którym kobieta rozpoczyna przyjmowanie tabletek (np. „Pon.” oznacza „Poniedziałek”).

Kolejne pigułki należy pobierać w kolejności wskazanej strzałką do czasu zakończenia opakowania.

Przez 7 dni nie przyjmuje się żadnych pigułek. W tym 7-dniowym okresie bez stosowania pigułek powinno wystąpić krwawienie (tzw. krwawienie z odstawienia). Zazwyczaj następuje to 2 do 4 dni po przyjęciu ostatniej pigułki.

Przyjmowanie pigułek z kolejnego opakowania należy rozpocząć w 8. dniu, niezależnie od tego, czy krwawienie nadal się utrzymuje. Oznacza to nie tylko to, że nowe opakowanie będzie rozpoczynane zawsze w tym samym dniu tygodnia, ale również to, że miesiączka będzie występować w przybliżeniu w tych samych dniach każdego miesiąca.

W okresie 7 dni bez przyjmowania pigułek ochrona antykoncepcyjna jest zachowana.

Kiedy rozpocząć przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Jeśli w ostatnim miesiącu nie stosowano żadnych _pigułek antykoncepcyjnych Należy rozpocząć przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil od pierwszego dnia cyklu, czyli pierwszego dnia miesiączki. W przypadku prawidłowego przyjmowania lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil zapewnia ochronę antykoncepcyjną już od pierwszego dnia przyjmowania pigułek.

W razie rozpoczęcia przyjmowania leku pomiędzy dniem 2 i 5 należy stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcyjną przez pierwszych 7 dni przyjmowania pigułki.

W przypadku zmiany z innej pigułki (.zawierającej dwa składniki hormonalne), dopochwowego systemu terapeutycznego lub systemu transdermalnego na lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

-    Jeśli kobieta wcześniej przyjmowała pigułki według schematu, w którym raz w miesiącu po przyjęciu ostatniej aktywnej pigułki następował okres bez przyjmowania pigułek, wówczas należy rozpocząć przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil w dniu następującym po okresie bez przyjmowania pigułek.

-    Jeśli kobieta wcześniej przyjmowała pigułki, których opakowanie na jeden cykl zawierało zarówno pigułki nieaktywne, jak i aktywne (tj. nie występował okres bez przyjmowania pigułek), wówczas należy rozpocząć przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil w dniu następującym po przyjęciu ostatniej nieaktywnej pigułki. W przypadku wątpliwości co do tego, która dokładnie pigułka jest ostatnią pigułką nieaktywną, należy zapytać o to lekarza lub farmaceutę.

-    Jeśli kobieta wcześniej stosowała dopochwowy system terapeutyczny lub system transdermalny, wówczas należy rozpocząć przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil w dniu

następującym po typowej przerwie w stosowaniu dopochwowego systemu terapeutycznego lub systemu transdermalnego.

W przypadku zmiany z pigułki zawierającej tylko jeden hormon (tylko progesteron - określanej jako „ minipigułka”) na lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil Stosowanie minipigułki można przerwać w dowolnym dniu. Przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil należy rozpocząć w następnym dniu. Należy stosować dodatkową, niehormonalną metodę antykoncepcyjną (np. prezerwatywy) w okresie pierwszych 7 dni.

W przypadku zmiany z środka antykoncepcyjnego podawanego we wstrzyknięciach (wykonywanych co trzy miesiące), w postaci implantu lub spirali na lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil Przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil należy rozpocząć w chwili zaplanowanego podania następnego wstrzyknięcia lub w dniu usunięcia implantu lub spirali. Należy stosować dodatkową, niehormonalną metodę antykoncepcyjną (np. prezerwatywy) w okresie pierwszych 7 dni.

Jeśli kobieta jest po porodzie i nie karmi piersią

Przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil należy rozpocząć nie wcześniej niż 21 do 28 dni po urodzeniu dziecka. Należy stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcyjną (np. prezerwatywy) przez pierwsze dni przyjmowania pigułki. Jeśli stosunek już się odbył, wówczas należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil lub należy zaczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego. Informacje na temat stosowania leku podczas karmienia piersią przedstawiono w punkcie „Ciąża i karmienie piersią”.

Jeśli kobieta jest po poronieniu lub po przedwczesnym zakończeniu ciąży

Należy porozmawiać z lekarzem na temat możliwości przyjmowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil.

Jak długo należy przyjmować lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil można przyjmować tak długo, dopóki wskazane będzie stosowanie hormonalnej metody antykoncepcyjnej, pod warunkiem, że nie wystąpią zagrożenia dla zdrowia uniemożliwiające stosowanie takiej metody (patrz punkty „Kiedy nie stosować leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil” i „Kiedy należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil”). Zdecydowanie zaleca się regularne wykonywanie badań kontrolnych (patrz punkt „Konsultacja/badanie lekarskie”).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Możliwe objawy przedawkowania obejmują nudności, wymioty (występujące zazwyczaj po upływie 12 do 24 godzin i utrzymujące się do kilku dni), tkliwość piersi, stupor, bóle brzucha, senność/uczucie zmęczenia; u kobiet i dziewcząt może wystąpić krwawienie z pochwy. W przypadku spożycia dużej ilości leku należy skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

• Jeśli opóźnienie w przyjęciu pigułki jest mniejsze niż 12 godzin, wówczas skuteczność antykoncepcyjna leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil jest zachowana. Należy możliwie jak najszybciej przyjąć pominiętą pigułkę, a następnie przyjmować kolejne pigułki o zwykłej porze.

•    Jeśli opóźnienie w przyjęciu pigułki przekracza 12 godzin, wówczas nie można już zagwarantować pełnej ochrony antykoncepcyjnej. Jeśli w pierwszym normalnym okresie bez przyjmowania pigułek po zakończeniu aktualnego opakowania nie wystąpi krwawienie, wówczas istnieje możliwość ciąży. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem nowego opakowania.

Należy pamiętać o dwóch kwestiach:

1. Nigdy nie należy przerywać przyjmowania pigułek na dłużej niż 7 dni.


2. Po przerwaniu przyjmowania pigułek konieczne jest przyjmowanie pigułek w sposób nieprzerwany przez 7 dni w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony antykoncepcyjnej.


A zatem postępowanie w przypadku pominięcia pigułki jest następujące:

W przypadku pominięcia jednej pigułki w tygodniu 1:

Należy możliwie jak najszybciej przyjąć pominiętą pigułkę, nawet jeśli oznacza to zażycie dwóch pigułek w tym samym czasie. Następne pigułki należy przyjmować zgodnie z planem. Należy jednak stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcyjną (np. prezerwatywy) przez następnych 7 dni. Jeżeli odbył się stosunek płciowy w tygodniu poprzedzającym pominięcie przyjęcia pigułki, wówczas istnieje możliwość ciąży. Im mniej czasu pozostało pomiędzy pominięciem przyjęcia pigułki i stosunkiem płciowym oraz typowym okresem bez stosowania pigułek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.

W przypadku pominięcia jednej pigułki w tygodniu 2:

Należy możliwie jak najszybciej przyjąć pominiętą pigułkę, nawet jeśli oznacza to zażycie dwóch pigułek w tym samym czasie. Następnie należy przyjmować kolejne pigułki o typowej porze. W przypadku regularnego przyjmowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil w okresie 7 dni przed pominięciem przyjęcia pigułki działanie antykoncepcyjne pigułki jest zapewnione i nie ma konieczności podejmowania dodatkowych środków ostrożności.

W przeciwnym razie, jak również w przypadku pominięcia więcej niż jednej pigułki, zaleca się stosowanie dodatkowej mechanicznej metody antykoncepcyjnej (np. prezerwatyw) przez 7 dni.

W przypadku pominięcia jednej pigułki w tygodniu 3:

Ochrona antykoncepcyjna nie jest już gwarantowana z powodu zbliżającej się 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu pigułek. Można jednak utrzymać działanie antykoncepcyjne, odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania pigułek. W przypadku postępowania zgodnie z jedną z dwóch procedur opisanych poniżej nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków ostrożności w celu zapobiegania ciąży, lecz jedynie w przypadku, gdy lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil był przyjmowany prawidłowo w okresie 7 dni przed pierwszym pominięciem pigułki. W przeciwnym razie należy postępować zgodnie z opisem w punkcie 1 poniżej. Ponadto należy stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcyjną (np. prezerwatywy) przez następnych 7 dni.

Do wyboru są dwie możliwości:

1. Możliwie jak najszybsze przyjęcie pominiętej pigułki, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch pigułek w tym samym czasie. Następnie należy przyjmować kolejne pigułki o typowej porze. Należy pominąć przerwę w przyjmowaniu pigułek i od razu rozpocząć przyjmowanie pigułek z następnego opakowania. Jest wysoce prawdopodobne, że nie wystąpi krwawienie z odstawienia do czasu zakończenia tego drugiego opakowania, choć podczas przyjmowania pigułek z drugiego opakowania może występować plamienie i niewielkie krwawienie.

albo

2.    Można od razu przerwać przyjmowanie pigułek z aktualnego opakowania, a po trwaj ącym nie dłużej niż 7 dni okresie bez przyjmowania pigułek (wliczając dzień, w którym pominięto pigułkę) rozpocząć od razu przyjmowanie pigułek z następnego opakowania. Jeśli kobieta chce rozpocząć przyjmowanie pigułek z nowego opakowania w typowym dniu tygodnia, wówczas powinna ona odpowiednio skrócić okres bez przyjmowania pigułek.

W przypadku pominięcia więcej niż jednej pigułki z aktualnego opakowania:

Jeżeli pominięto więcej niż jedną pigułkę leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil z aktualnego opakowania, wówczas nie można już zagwarantować ochrony antykoncepcyjnej.

Im więcej pigułek pominięto i im bliżej miało to miejsce przewidzianego okresu bez przyjmowania pigułek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę. Należy stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcyjną (np. prezerwatywy) do czasu wystąpienia typowego następnego krwawienia z odstawienia. Jeśli po zakończeniu aktualnego opakowania nie wystąpi krwawienie z odstawienia w pierwszym normalnym okresie bez przyjmowania pigułek, wówczas istnieje możliwość ciąży. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem nowego opakowania.

Co należy zrobić

... w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki

W razie wystąpienia problemów ze strony przewodu pokarmowego, takich jak wymioty lub biegunka, w ciągu 4 godzin po przyjęciu pigułki, aktywne składniki mogły nie zostać jeszcze całkowicie wchłonięte. W takim przypadku należy postępować tak samo jak w przypadku pominięcia pigułki, gdy opóźnienie wynosi nie więcej niż 12 godzin. Jeśli kobieta nie chce zmieniać swojego normalnego rytmu przyjmowania pigułek, wówczas należy przyjąć pigułkę zastępczą z innego opakowania. Jeśli dolegliwości żołądkowo-jelitowe utrzymują się przez kilka dni lub nawracają, wówczas należy wraz z partnerem stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcyjną (np. prezerwatywy) oraz należy poinformować o tym swojego lekarza.

... aby opóźnić krwawienie z odstawienia

Aby opóźnić krwawienie z odstawienia, należy kontynuować przyjmowanie tabletek z następnego opakowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil bezpośrednio po zakończeniu aktualnego opakowania, bez okresu bez przyjmowania pigułek. Krwawienie z odstawienia można opóźniać dowolnie długo, lecz nie dłużej niż do zakończenia drugiego opakowania. W okresie tym może wystąpić częste niewielkie krwawienie lub plamienie. Po typowej 7-dniowej przerwie w przyjmowaniu pigułek można nadal stosować lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil według typowego schematu.

Przerwanie stosowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Można przerwać przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil w dowolnym czasie po zakończeniu opakowania. Jeżeli kobieta nie zamierza zajść w ciążę, powinna ona poprosić lekarza o zalecenie innych skutecznych metod antykoncepcyjnych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych określa się w następujących kategoriach:

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko: Nieznana:


u więcej niż 1 na 10 osób u 1 do 10 na 100 osób u 1 do 10 na 1000 osób u 1 do 10 na 10 000 osób u mniej niż 1 na 10 000 osób

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Poważne działania niepożądane związane ze stosowaniem pigułki są wymienione w punkcie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil”, gdzie przedstawione są szczegółowe informacje. W razie potrzeby należy niezwłocznie skonsultować się ze swoim lekarzem.

Działania niepożądane leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil są wymienione w poniższej tabeli według częstości występowania. Dane te są oparte na częstości występowania działań niepożądanych zaobserwowanych w badaniach klinicznych z udziałem 3590 kobiet po zastosowaniu leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil i które były co najmniej potencjalnie związane z jego stosowaniem. Nie zaobserwowano bardzo częstych działań niepożądanych, tj. występujących u więcej niż 1 na 10 osób.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania działań niepożądanych

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zakażenia grzybicze pochwy i inne zakażenia grzybicze

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

nasilony apetyt

Zaburzenia

psychiczne

obniżenie nastroju

utrata apetytu, osłabienie libido, agresja, obojętność

Zaburzenia układu nerwowego

bóle głowy

migrena, senność, nerwowość

Zaburzenia oka

uczucie dyskomfortu w oku

zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

upośledzenie słuchu

Zaburzenia serca i

zaburzenia

naczyniowe

dolegliwości żylne, nadciśnienie

zapalenie żył, zakrzepica/zamknięcie naczynia płucnego przez zakrzep krwi (zatorowość płucna), przyspieszenie akcji serca, problemy z sercem, krwiak, incydenty naczyniowo-mózgowe

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

zapalenie zatok, astma, zakażenie górnych dróg oddechowych

Zaburzenia żołądka i jelit

bóle w podbrzuszu

zaburzenia/dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty

biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik/trądzikopodobna reakcja skórna, wysypka skórna (wykwity), zmiany o charakterze zapalnym, świąd, niezakaźna choroba skóry (wyprysk), zmiany skórne, żółtawobrązowe przebarwienia twarzy (ostuda), utrata owłosienia

zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzyków i guzków (rumień wielopostaciowy), świąd, zwiększone owłosienie ciała bez udziału owłosienia łonowego (hipertrichoza), maskulinizacja (wirylizm)

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania działań niepożądanych

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

skurcze kończyn dolnych

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zakażenia układu moczowego

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

bóle w klatce piersiowej

krwawienie śródcykliczne, brak krwawienia z odstawienia (cicha miesiączka), bóle menstruacyjne, powiększenie piersi, torbiele jajników, ból podczas stosunku płciowego, zapalenie pochwy oraz ewentualnie narządów płciowych zewnętrznych, zmiany w wydzielinie z pochwy

skąpe miesiączki, zapalenie gruczołów piersiowych, zmiany włóknisto-torbielowate w piersiach, wydzielina z piersi, łagodna torbiel macicy (mięśniak gładkokomórkowy -mięśniakowłókniak), zapalenie błony śluzowej macicy, zapalenie jajowodów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

uderzenia gorąca, zmęczenie/osłabienie, bóle pleców, zatrzymanie płynów w tkankach (obrzęki)

objawy grypopodobne

Badania

diagnostyczne

obniżenie ciśnienia tętniczego, zmiany masy ciała (przyrost lub spadek)

niedokrwistość

Inne poważne działania niepożądane, takie jak powstawanie zakrzepów krwi, opisano w punkcie „Pigułka i choroby naczyń krwionośnych”, natomiast informacje o nowotworach wątroby, piersi lub szyjki macicy przedstawiono w punkcie „Pigułka i nowotwory”.

Ponadto podczas stosowania pigułek zaobserwowano działania niepożądane wymienione poniżej. Częstości występowania tych działań niepożądanych nie można obliczyć z doniesień:

-    zapalenie nerwu wzrokowego (może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty widzenia),

-    nasilenie żylaków,

-    zapalenie trzustki z towarzyszącymi poważnymi zaburzeniami metabolizmu tłuszczów,

-    choroby pęcherzyka żółciowego, w tym kamica,

-    choroba krwi, która prowadzi do uszkodzenia nerek (zespół hemolityczno-mocznicowy),

-    powstawanie niewielkich pęcherzyków na skórze podczas ciąży (opryszczka ciężarnych),

-    jedna z postaci uszkodzenia słuchu (otoskleroza),

-    zaostrzenie choroby układu odpornościowego (tocznia rumieniowatego układowego),

-    nasilenie choroby metabolicznej obejmującej zaburzenia wytwarzania hemoglobiny (porfirii),

-    nasilenie pląsawicy Sydenhama (taniec św. Wita),

-    nasilenie depresji,

-    zaostrzenie przewlekłych zapalnych chorób jelit (choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego),

- jeśli u kobiety występuje wrodzony obrzęk naczynioruchowy, wówczas leki zawierające estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy obrzęku naczynioruchowego.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na składanym opakowaniu oraz na blistrze po: „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

W celu ochrony przed światłem lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

-    Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol i dienogest.

Każda tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2,0 mg dienogestu.

-    Pozostałe składniki to:

laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, maltodekstryna, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 6000, powidon K 25, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil i co zawiera opakowanie

Biała tabletka powlekana.

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 blister zawierający 21 tabletek powlekanych (N 1), 3 blistry po 21 tabletek powlekanych (N 2), 6 blistrów po 21 tabletek powlekanych (N 3) i 13 blistrów po 21 tabletek powlekanych (N 3).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Pharbil Waltrop GmbH

Im Wirrigen 25

45731 Waltrop

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:    Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil    0,03 mg/2,0 mg Filmtabletten

Niemcy:    Diena Pharbil

Polska:    Diena

Data ostatniej aktualizacji ulotki: