+ iMeds.pl

Ethinylestradiol/dienogest pharbil 0,03 mg + 2 mgUlotka Ethinylestradiol/dienogest pharbil

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Dienogestum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

3.    Jak stosować lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil i w jakim celu się go stosuje

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil jest hormonalnym, złożonym środkiem antykoncepcyjnym dla kobiet (złożony doustny środek antykoncepcyjny, powszechnie określany jako „pigułka”). Zawiera on progestagen (dienogest) i estrogen (etynyloestradiol).

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil stosuje się w celu zapobiegania ciąży.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Kiedy nie stosować leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

• jeśli u kobiety występują zakrzepy krwi (powikłania zakrzepowe lub zakrzepowo-zatorowe) w żyłach (np. zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna),

• jeśli u kobiety występują lub występowały zakrzepy krwi w tętnicach (np. zawał serca) lub wstępne stadia chorób spowodowanych przez zakrzepy krwi w tętnicach (np. napadowy ucisk w klatce piersiowej, określany jako dławica piersiowa, bądź epizody zaburzeń spowodowanych niewystarczającym dopływem krwi do mózgu, takich jak zaburzenia widzenia lub porażenie mięśni),

• jeśli u kobiety stwierdzono predyspozycję do powstawania zakrzepów krwi w żyłach lub tętnicach (np. oporność na aktywowane białko C lub niedobór antytrombiny III, białka C lub białka S), bądź jakiekolwiek inne zaburzenia krzepnięcia krwi związane ze skłonnością do zakrzepicy, choroba zastawkowa serca lub zaburzenia rytmu serca,

•    jeśli u kobiety wystąpił wcześniej udar mózgu,

• jeśli kobieta pali tytoń (patrz punkt „Pigułka i choroby naczyń krwionośnych”),

•    jeśli u kobiety występuje niewyrównane nadciśnienie tętnicze,

• jeśli u kobiety występuje cukrzyca, w przebiegu której doszło już do uszkodzenia naczyń krwionośnych,

•    jeśli u kobiety występuje bardzo wysoki poziom tłuszczów (cholesterolu lub triglicerydów) we krwi,

•    jeśli u kobiety występuje migrena z towarzyszącymi zaburzeniami czucia, postrzegania i/lub ruchu (tak zwana aura),

•    jeśli u kobiety występuje lub występowało zapalenie trzustki z towarzyszącymi ciężkimi zaburzeniami metabolizmu tłuszczów,

• jeśli u kobiety występują lub występowały zaburzenia czynności wątroby, dopóki poziom enzymów wątrobowych we krwi nie powróci do normy (w tym zespół Dubina-Johnsona i zespół Rotora),

•    jeśli u kobiety występują lub występowały guzy wątroby (łagodne lub złośliwe),

•    jeśli u kobiety występuje lub występowała choroba nowotworowa zależna od hormonów płciowych (np. rak błony śluzowej macicy) bądź jeśli istnieje podejrzenie takiej choroby,

•    jeśli u kobiety występują niewyjaśnione krwawienia z pochwy,

•    jeśli u kobiety występuje uczulenie na etynyloestradiol, dienogest lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Jeden poważny czynnik ryzyka lub kilka mniej istotnych czynników ryzyka powstawania zakrzepów

krwi może stanowić przeciwwskazanie do stosowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy przerwać przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil w przypadku pierwszego

wystąpienia którejkolwiek z chorób lub stanów wymienionych w punkcie „Kiedy nie stosować leku

Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil”.

Kiedy należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

•    jeśli kobieta podejrzewa lub ma pewność, że jest w ciąży,

•    jeśli u kobiety wystąpią oznaki zapalenia żył lub zakrzepicy żylnej (patrz punkt „Pigułka i choroby naczyń krwionośnych”),

• jeśli ciśnienie tętnicze kobiety jest stale podwyższone do poziomu powyżej 140/90 mmHg (ponowne rozpoczęcie przyjmowania pigułek można rozważyć, gdy po zastosowaniu leczenia przeciwnadciśnieniowego wartości ciśnienia tętniczego powrócą do normy),

• jeśli u kobiety zaplanowano operację (lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil należy odstawić na co najmniej 4 tygodnie wcześniej) lub w przypadku długotrwałego unieruchomienia (patrz punkt „Pigułka i choroby naczyń krwionośnych”),

•    jeśli migrena wystąpi po raz pierwszy lub ulegnie nasileniu,

• jeśli u kobiety będą występowały nietypowo częste, uporczywe lub nasilone bóle głowy, w tym bóle głowy, które pojawiają się nagle i którym towarzyszą objawy aury,

•    jeśli wystąpi silny ból w nadbrzuszu (patrz punkt „Pigułka i nowotwory”),

• jeśli skóra lub białka oczu kobiety ulegną żółtemu przebarwieniu, wystąpi ciemnobrązowe zabarwienie moczu lub jasne zabarwienie stolca (co określa się jako żółtaczkę), bądź w przypadku wystąpienia świądu na całej powierzchni ciała,

• jeśli kobieta choruje na cukrzycę i wystąpi nagłe podwyższenie poziomu glukozy we krwi,

•    jeśli u kobiety wystąpi swoiste, epizodyczne zaburzenie wytwarzania hemoglobiny (porfiria), które pojawi się ponownie podczas przyjmowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil.

Kiedy wymagane jest szczególne monitorowanie przez lekarza

•    jeśli u kobiety występuje choroba serca lub nerek,

• jeśli u kobiety występuje skłonność do zapalenia żył powierzchownych lub ciężkie żylaki,

• jeśli u kobiety występują problemy z krążeniem w rękach/stopach,

•    jeśli ciśnienie tętnicze u kobiety przekracza 140/90 mmHg,

•    jeśli u kobiety rozpoznano zaburzenie metabolizmu tłuszczów,

•    jeśli u kobiety rozpoznano niedokrwistość sierpowatokrwinkową,

•    jeśli u kobiety kiedykolwiek występowała choroba wątroby,

•    jeśli u kobiety występuje choroba pęcherzyka żółciowego,

•    jeśli u kobiety występuje migrena,

•    jeśli u kobiety występuje depresja,

• jeśli kobieta choruje na cukrzycę lub gdy występuje upośledzona zdolność do rozkładania glukozy (zaburzenia tolerancji glukozy). Podczas stosowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil może wystąpić konieczność zmiany wymaganej dawki leku stosowanego w ramach leczenia cukrzycy.

•    jeśli kobieta pali tytoń (patrz punkt „Pigułka i choroby naczyń krwionośnych”),

•    jeśli u kobiety występuje padaczka. W przypadku wystąpienia napadów padaczkowych podczas przyjmowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil należy rozważyć stosowanie innych metod antykoncepcyjnych.

•    jeśli kobieta choruje na określoną postać pląsawicy Sydenhama (taniec św. Wita),

•    jeśli kobieta choruje na przewlekłą chorobę zapalną jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego),

• jeśli u kobiety występuje zespół hemolityczno-mocznicowy (określona choroba krwi, która prowadzi do uszkodzenia nerek),

• jeśli u kobiety występuje łagodna torbiel w warstwie mięśniowej macicy (mięśniak gładkokomórkowy lub włókniakomięśniak macicy),

• jeśli u kobiety występuje określona postać upośledzenia słuchu (otoskleroza),

•    w przypadku długotrwałego unieruchomienia (patrz punkt „Pigułka i choroby naczyń krwionośnych”),

•    jeśli u kobiety występuje nadwaga,

• jeśli kobieta choruje na określoną postać choroby układu immunologicznego określanej jako toczeń rumieniowaty układowy.

Pigułka i choroby naczyń krwionośnych

Stosowanie pigułek antykoncepcyjnych jest związane z podwyższonym ryzykiem zablokowania żył (zamknięcia żył) spowodowanego przez zakrzep krwi (choroba zakrzepowo-zatorowa) w porównaniu z niestosowaniem pigułek. Dodatkowe ryzyko jest największe w pierwszym roku przyjmowania pigułki przez kobietę. To zwiększone ryzyko związane z przyjmowaniem pigułki jest niższe niż ryzyko rozwoju zakrzepicy podczas ciąży, które szacuje się na 60 przypadków na 100 000 ciąż. Tego rodzaju zamknięcie naczynia krwionośnego ma skutki śmiertelne w 1-2% przypadków.

Częstość występowania zamknięcia żyły w wyniku stosowania pigułki antykoncepcyjnej zawierającej lewonorgestrel jako substancję czynną oraz 0,03 mg etynyloestradiolu wynosi około 20 przypadków na 100 000 kobiet przyjmujących pigułki przez okres jednego roku.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród kobiet stosujących pigułki nie wykazały różnicy pomiędzy ryzykiem związanym ze stosowaniem leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil i ryzykiem związanym ze stosowaniem złożonych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.

Zamknięcie naczynia krwionośnego może także wystąpić w tętnicy - na przykład w tętnicach wieńcowych lub w tętnicach doprowadzających krew do mózgu, co może prowadzić do wystąpienia zawału serca lub udaru. Zamknięcie naczynia krwionośnego może również dotyczyć naczyń krwionośnych wątroby, jelit, nerek lub oczu.

Objawy wymienione poniżej mogą wskazywać na wystąpienie choroby zakrzepowo-zatorowej. W przypadku zauważenia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast przerwać przyjmowanie pigułki i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    nietypowe bóle lub obrzęk w jednej nodze,

•    ból i ucisk w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia,

•    nagłe wystąpienie duszności,

•    nasilony kaszel o nieznanej przyczynie,

•    nietypowe, silne lub uporczywe bóle głowy,

•    nagła częściowa lub całkowita utrata widzenia,

•    podwójne widzenie,

•    niewyraźna mowa, problemy z mówieniem lub utrata mowy,

•    zawroty głowy,

•    zapaść, która może być związana z napadem padaczkowym,

• nagłe osłabienie lub drętwienie dotyczące jednej strony lub jednej części ciała,

•    problemy z poruszaniem się (zaburzenia ruchowe),

•    nasilone, nietolerowane bóle brzucha.

Ryzyko zamknięcia naczyń żylnych jest większe:

•    u osób w starszym wieku,

• jeśli zamknięcie naczynia krwionośnego wystąpiło w przeszłości u osób z bliskiej rodziny (rodziców lub rodzeństwa) w młodym wieku,

•    podczas długotrwałego unieruchomienia, w przypadku poważnego zabiegu chirurgicznego, operacji w obrębie kończyn dolnych lub ciężkich urazów; w tych przypadkach stosowanie pigułki należy przerwać (na co najmniej cztery tygodnie przed zabiegiem), a ponowne przyjmowanie pigułki można rozpocząć nie wcześniej niż dwa tygodnie po zakończeniu okresu unieruchomienia. Jeżeli lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil nie został odstawiony odpowiednio wcześniej, należy rozważyć stosowanie odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego.

•    w przypadku otyłości (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2),

•    w pierwszych trzech do czterech tygodni po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży.

Nie ma zgody co do roli żylaków i zapalenia żył powierzchownych w rozwoju lub progresji zakrzepicy żylnej.

Ryzyko zamknięcia naczyń tętniczych jest większe:

•    u osób palących tytoń. Wraz z wiekiem i rosnącą liczbą wypalanych papierosów ryzyko to wzrasta jeszcze bardziej. Dlatego kobiety w wieku powyżej 30 roku życia nie powinny palić tytoniu, jeżeli stosują one hormonalne środki antykoncepcyjne. Kobiety, które nie są w stanie rzucić palenia, powinny stosować inne metody antykoncepcyjne, zwłaszcza gdy występują u nich inne czynniki ryzyka,

•    u osób w starszym wieku,

•    w zaburzeniach metabolizmu tłuszczów,

•    u kobiet ze znaczną nadwagą,

•    u osób z podwyższonym ciśnieniem tętniczym,

•    u osób z cukrzycą,

•    w przypadku chorób serca (np. choroby zastawek serca, migotania przedsionków),

• jeśli zamknięcie naczynia krwionośnego wystąpiło w przeszłości u osób z bliskiej rodziny (rodziców lub rodzeństwa) w młodym wieku,

•    w przypadku migreny, zwłaszcza gdy towarzyszą jej objawy aury.

Inne zaburzenia, w których może dojść do zajęcia naczyń krwionośnych, obejmują toczeń rumieniowaty układowy (choroba układu odpornościowego), zespół hemolityczno-mocznicowy (choroba krwi, która prowadzi do uszkodzenia nerek) i przewlekłe zapalne choroby jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego).

Obecność jednego poważnego czynnika ryzyka lub kilku mniej istotnych czynników ryzyka zamknięcia naczyń żylnych lub tętniczych może również stanowić przeciwwskazanie do stosowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil.

Należy brać pod uwagę zwiększone ryzyko zamknięcia naczynia krwionośnego w fazie połogowej. Pigułka i nowotwory

Zaobserwowano, że ryzyko rozwoju raka piersi jest nieznacznie wyższe u kobiet stosujących pigułki antykoncepcyjne niż u kobiet w takim samym wieku, które nie stosują pigułek antykoncepcyjnych.

Ryzyko to stopniowo zmniejsza się po zakończeniu stosowania pigułki przez kobietę, a po 10 latach nie występuje już zauważalna różnica pomiędzy kobietami, które w przeszłości stosowały pigułkę oraz kobietami w tym samym wieku, które nigdy nie stosowały pigułki.

Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet poniżej 40 roku życia, liczba dodatkowych przypadków raka piersi u kobiet, które aktualnie stosują lub stosowały w przeszłości pigułkę antykoncepcyjną, jest niewielka w porównaniu z ogólnym ryzykiem wystąpienia raka piersi.

W kilku badaniach wykazano, że długotrwałe stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy u kobiet, u których występuje przenoszone drogą płciową zakażenie szyjki macicy określonym wirusem (wirusem brodawczaka ludzkiego).

Nie wyjaśniono jeszcze jednak, w jakim stopniu obserwacje te są uzależnione od innych czynników (np. różnic w liczbie partnerów seksualnych lub stosowaniu mechanicznych metod antykoncepcyjnych).

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić łagodne, lecz niebezpieczne guzy wątroby, które mogą pękać, powodując zagrażające życiu krwawienie wewnętrzne. Badania wykazały zwiększone ryzyko rozwoju raka wątrobowokomórkowego podczas długotrwałego stosowania pigułki. Jednak ten typ nowotworu występuje bardzo rzadko.

Inne choroby

Podwyższone ciśnienie tętnicze

U kobiet stosujących pigułkę zaobserwowano wyższe wartości ciśnienia tętniczego. Ryzyko to wzrasta wraz z wiekiem oraz czasem stosowania pigułki. Częstość występowania nadciśnienia tętniczego wzrasta wraz z zawartością progesteronu w pigułce. Jeżeli u kobiety występują już choroby spowodowane nadciśnieniem tętniczym lub określone choroby nerek, wówczas powinna ona stosować inną formę antykoncepcji (należy zapytać o to swojego lekarza; patrz też punkty „Kiedy nie stosować leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil”, „Kiedy należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil” i „Kiedy wymagane jest szczególne monitorowanie przez lekarza”).

Zmiany barwnikowe

Czasem na skórze mogą pojawić się żółtawobrązowe przebarwienia (ostuda), zwłaszcza u kobiet, u których podobne zmiany wystąpiły podczas ciąży. Dlatego kobiety z taką skłonnością powinny unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce lub światło ultrafioletowe (np. w solarium) przez cały okres stosowania pigułek.

Wrodzony obrzęk naczynioruchowy

Jeśli u kobiety występuje wrodzony obrzęk naczynioruchowy, wówczas leki zawierające estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy obrzęku naczynioruchowego. Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i/lub gardła i/lub trudności w połykaniu lub wysypka oraz problemy z oddychaniem.

Nieregularne krwawienia

Nieregularne krwawienie (plamienie lub niewielkie krwawienie) może wystąpić podczas stosowania wszystkich pigułek antykoncepcyjnych, zwłaszcza w okresie pierwszych kilku miesięcy. Należy poradzić się lekarza, jeśli takie nieregularne krwawienia utrzymują się dłużej niż przez trzy miesiące, bądź gdy wystąpią one ponownie po uprzednim regularnym miesiączkowaniu.

U niektórych kobiet stosujących pigułki może w ogóle nie występować krwawienie z odstawienia podczas przerwy w przyjmowaniu pigułek. W przypadku stosowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil w sposób opisany w punkcie 3 „Jak stosować lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil” zajście w ciążę jest mało prawdopodobne. Jeśli jednak lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil został przyjęty przed pierwszym brakiem krwawienia miesiączkowego, był stosowany niezgodnie z instrukcjami, bądź jeżeli krwawienie nie wystąpiło po raz drugi, wówczas należy definitywnie wykluczyć ciążę przed dalszym przyjmowaniem leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil.

Po przerwaniu przyjmowania pigułki może upłynąć stosunkowo długi czas, zanim powrócą normalne cykle miesiączkowe.

Zmniejszona skuteczność

Ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona w przypadku pominięcia tabletki, wymiotów, biegunki związanej z chorobami jelit lub równoczesnego stosowania innych leków.

W przypadku równoczesnego przyjmowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil i dziurawca zaleca się stosowanie dodatkowej, mechanicznej metody antykoncepcyjnej (np. prezerwatyw).

Patrz też punkty „Inne leki i Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil” i „Co należy zrobić w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki”.

Konsultacja/badanie lekarskie

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil lekarz przeprowadza z pacjentką szczegółowy wywiad na temat przebytych chorób, jak również chorób występujących u osób z najbliższej rodziny. Wykonywane jest również szczegółowe badanie ogólnomedyczne i ginekologiczne z badaniem piersi i wykonaniem rozmazu z szyjki macicy. Należy wykluczyć możliwość ciąży. W okresie stosowania pigułki badania te należy powtarzać w regularnych odstępach czasu. Należy poinformować lekarza o paleniu tytoniu, jak również o przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków.

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil nie chroni przed zakażeniem HIV ani przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Inne leki i Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, w tym także o lekach, które zostały zakupione bez recepty.

Interakcje pomiędzy lekiem Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil i innymi lekami mogą prowadzić do utraty skuteczności antykoncepcyjnej leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil i/lub do niewielkiego krwawienia.

Następujące leki mogą zmniejszać skuteczność leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil:

•    leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak hydantoiny (np. fenytoina), barbiturany, prymidon, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat i felbamat,

•    niektóre antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna, ryfabutyna),

w niektórych innych zakażeniach bakteryjnych (np. ampicylina, tetracyklina) lub zakażeniach grzybiczych (np. gryzeofulwina),

•    niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV (np. rytonawir, newirapina),

•    Produkty ziołowe zawierające dziurawiec (Hypericum perforatum).

Jeśli pacjent jest leczony którymkolwiek z leków wymienionych powyżej, wówczas należy stosować mechaniczną metodę zapobiegania ciąży (np. prezerwatywy) dodatkowo do leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil. W przypadku niektórych z leków wymienionych powyżej takie dodatkowe środki antykoncepcyjne należy stosować nie tylko podczas ich równoczesnego przyjmowania, lecz także przez 7 do 28 dni po zakończeniu ich stosowania, w zależności od leku. W razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli oznacza to konieczność stosowania metody mechanicznej dłużej niż w okresie przyjmowania pigułek z aktualnego opakowania, wówczas należy rozpocząć przyjmowanie pigułek z następnego opakowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil bez 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu pigułek.

W razie konieczności stosowania jednego z leków wspomnianych powyżej przez dłuższy czas należy rozważyć stosowanie niehormonalnej metody antykoncepcyjnej.

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil może także wpływać na metabolizm innych leków.

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil może redukować skuteczność lub tolerancję następujących leków:

•    cyklosporyny (lek stosowany w celu osłabienia działania układu odpornościowego),

•    lamotryginy (lek stosowany w leczeniu padaczki).

Należy również zapoznać się z ulotkami dołączonymi do opakowań wszystkich przyjmowanych leków.

Interakcje z badaniami laboratoryjnymi

Przyjmowanie pigułki może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w tym wyników badań czynności wątroby, nadnerczy, nerek i tarczycy, jak również na ilość niektórych białek we krwi, np. białek wpływających na metabolizm tłuszczów, metabolizm węglowodanów lub krzepnięcie krwi i fibrynolizę. Takie zmienione parametry zazwyczaj pozostają jednak w granicach normy.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil nie wolno stosować w okresie ciąży.

Kobieta nie może być w ciąży przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil. W przypadku zajścia w ciążę podczas stosowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil należy niezwłocznie przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil podczas karmienia piersią, ponieważ może to spowodować zmniejszenie ilości wytwarzanego pokarmu, a niewielkie ilości substancji czynnej mogą przechodzić do mleka matki. W trakcie karmienia piersią należy stosować niehormonalne metody zapobiegania ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil zawiera laktozę

Dlatego w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil można przyjmować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Informacje o innych składnikach przedstawiono w punkcie 6 „Co zawiera lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil”.

3. Jak stosować lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

0    ile lekarz nie zaleci inaczej, zalecana dawka to:

1    pigułka leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil na dobę.

Jak i kiedy należy przyjmować lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Pigułki należy połykać w całości, w razie potrzeby popijając niewielką ilością płynu.

Pigułkę należy przyjmować każdego dnia o tej samej porze przez 21 kolejnych dni, w kolejności podanej na blistrze.

Pierwszą pigułkę należy pobrać z tej kieszonki w blistrze, na której jest nadrukowany skrót dnia tygodnia, w którym kobieta rozpoczyna przyjmowanie tabletek (np. „Pon.” oznacza „Poniedziałek”).

Kolejne pigułki należy pobierać w kolejności wskazanej strzałką do czasu zakończenia opakowania.

Przez 7 dni nie przyjmuje się żadnych pigułek. W tym 7-dniowym okresie bez stosowania pigułek powinno wystąpić krwawienie (tzw. krwawienie z odstawienia). Zazwyczaj następuje to 2 do 4 dni po przyjęciu ostatniej pigułki.

Przyjmowanie pigułek z kolejnego opakowania należy rozpocząć w 8. dniu, niezależnie od tego, czy krwawienie nadal się utrzymuje. Oznacza to nie tylko to, że nowe opakowanie będzie rozpoczynane zawsze w tym samym dniu tygodnia, ale również to, że miesiączka będzie występować w przybliżeniu w tych samych dniach każdego miesiąca.

W okresie 7 dni bez przyjmowania pigułek ochrona antykoncepcyjna jest zachowana.

Kiedy rozpocząć przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Jeśli w ostatnim miesiącu nie stosowano żadnych _pigułek antykoncepcyjnych Należy rozpocząć przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil od pierwszego dnia cyklu, czyli pierwszego dnia miesiączki. W przypadku prawidłowego przyjmowania lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil zapewnia ochronę antykoncepcyjną już od pierwszego dnia przyjmowania pigułek.

W razie rozpoczęcia przyjmowania leku pomiędzy dniem 2 i 5 należy stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcyjną przez pierwszych 7 dni przyjmowania pigułki.

W przypadku zmiany z innej pigułki (.zawierającej dwa składniki hormonalne), dopochwowego systemu terapeutycznego lub systemu transdermalnego na lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

-    Jeśli kobieta wcześniej przyjmowała pigułki według schematu, w którym raz w miesiącu po przyjęciu ostatniej aktywnej pigułki następował okres bez przyjmowania pigułek, wówczas należy rozpocząć przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil w dniu następującym po okresie bez przyjmowania pigułek.

-    Jeśli kobieta wcześniej przyjmowała pigułki, których opakowanie na jeden cykl zawierało zarówno pigułki nieaktywne, jak i aktywne (tj. nie występował okres bez przyjmowania pigułek), wówczas należy rozpocząć przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil w dniu następującym po przyjęciu ostatniej nieaktywnej pigułki. W przypadku wątpliwości co do tego, która dokładnie pigułka jest ostatnią pigułką nieaktywną, należy zapytać o to lekarza lub farmaceutę.

-    Jeśli kobieta wcześniej stosowała dopochwowy system terapeutyczny lub system transdermalny, wówczas należy rozpocząć przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil w dniu

następującym po typowej przerwie w stosowaniu dopochwowego systemu terapeutycznego lub systemu transdermalnego.

W przypadku zmiany z pigułki zawierającej tylko jeden hormon (tylko progesteron - określanej jako „ minipigułka”) na lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil Stosowanie minipigułki można przerwać w dowolnym dniu. Przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil należy rozpocząć w następnym dniu. Należy stosować dodatkową, niehormonalną metodę antykoncepcyjną (np. prezerwatywy) w okresie pierwszych 7 dni.

W przypadku zmiany z środka antykoncepcyjnego podawanego we wstrzyknięciach (wykonywanych co trzy miesiące), w postaci implantu lub spirali na lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil Przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil należy rozpocząć w chwili zaplanowanego podania następnego wstrzyknięcia lub w dniu usunięcia implantu lub spirali. Należy stosować dodatkową, niehormonalną metodę antykoncepcyjną (np. prezerwatywy) w okresie pierwszych 7 dni.

Jeśli kobieta jest po porodzie i nie karmi piersią

Przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil należy rozpocząć nie wcześniej niż 21 do 28 dni po urodzeniu dziecka. Należy stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcyjną (np. prezerwatywy) przez pierwsze dni przyjmowania pigułki. Jeśli stosunek już się odbył, wówczas należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil lub należy zaczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego. Informacje na temat stosowania leku podczas karmienia piersią przedstawiono w punkcie „Ciąża i karmienie piersią”.

Jeśli kobieta jest po poronieniu lub po przedwczesnym zakończeniu ciąży

Należy porozmawiać z lekarzem na temat możliwości przyjmowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil.

Jak długo należy przyjmować lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil można przyjmować tak długo, dopóki wskazane będzie stosowanie hormonalnej metody antykoncepcyjnej, pod warunkiem, że nie wystąpią zagrożenia dla zdrowia uniemożliwiające stosowanie takiej metody (patrz punkty „Kiedy nie stosować leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil” i „Kiedy należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil”). Zdecydowanie zaleca się regularne wykonywanie badań kontrolnych (patrz punkt „Konsultacja/badanie lekarskie”).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Możliwe objawy przedawkowania obejmują nudności, wymioty (występujące zazwyczaj po upływie 12 do 24 godzin i utrzymujące się do kilku dni), tkliwość piersi, stupor, bóle brzucha, senność/uczucie zmęczenia; u kobiet i dziewcząt może wystąpić krwawienie z pochwy. W przypadku spożycia dużej ilości leku należy skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

• Jeśli opóźnienie w przyjęciu pigułki jest mniejsze niż 12 godzin, wówczas skuteczność antykoncepcyjna leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil jest zachowana. Należy możliwie jak najszybciej przyjąć pominiętą pigułkę, a następnie przyjmować kolejne pigułki o zwykłej porze.

•    Jeśli opóźnienie w przyjęciu pigułki przekracza 12 godzin, wówczas nie można już zagwarantować pełnej ochrony antykoncepcyjnej. Jeśli w pierwszym normalnym okresie bez przyjmowania pigułek po zakończeniu aktualnego opakowania nie wystąpi krwawienie, wówczas istnieje możliwość ciąży. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem nowego opakowania.

Należy pamiętać o dwóch kwestiach:

1. Nigdy nie należy przerywać przyjmowania pigułek na dłużej niż 7 dni.


2. Po przerwaniu przyjmowania pigułek konieczne jest przyjmowanie pigułek w sposób nieprzerwany przez 7 dni w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony antykoncepcyjnej.


A zatem postępowanie w przypadku pominięcia pigułki jest następujące:

W przypadku pominięcia jednej pigułki w tygodniu 1:

Należy możliwie jak najszybciej przyjąć pominiętą pigułkę, nawet jeśli oznacza to zażycie dwóch pigułek w tym samym czasie. Następne pigułki należy przyjmować zgodnie z planem. Należy jednak stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcyjną (np. prezerwatywy) przez następnych 7 dni. Jeżeli odbył się stosunek płciowy w tygodniu poprzedzającym pominięcie przyjęcia pigułki, wówczas istnieje możliwość ciąży. Im mniej czasu pozostało pomiędzy pominięciem przyjęcia pigułki i stosunkiem płciowym oraz typowym okresem bez stosowania pigułek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.

W przypadku pominięcia jednej pigułki w tygodniu 2:

Należy możliwie jak najszybciej przyjąć pominiętą pigułkę, nawet jeśli oznacza to zażycie dwóch pigułek w tym samym czasie. Następnie należy przyjmować kolejne pigułki o typowej porze. W przypadku regularnego przyjmowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil w okresie 7 dni przed pominięciem przyjęcia pigułki działanie antykoncepcyjne pigułki jest zapewnione i nie ma konieczności podejmowania dodatkowych środków ostrożności.

W przeciwnym razie, jak również w przypadku pominięcia więcej niż jednej pigułki, zaleca się stosowanie dodatkowej mechanicznej metody antykoncepcyjnej (np. prezerwatyw) przez 7 dni.

W przypadku pominięcia jednej pigułki w tygodniu 3:

Ochrona antykoncepcyjna nie jest już gwarantowana z powodu zbliżającej się 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu pigułek. Można jednak utrzymać działanie antykoncepcyjne, odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania pigułek. W przypadku postępowania zgodnie z jedną z dwóch procedur opisanych poniżej nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków ostrożności w celu zapobiegania ciąży, lecz jedynie w przypadku, gdy lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil był przyjmowany prawidłowo w okresie 7 dni przed pierwszym pominięciem pigułki. W przeciwnym razie należy postępować zgodnie z opisem w punkcie 1 poniżej. Ponadto należy stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcyjną (np. prezerwatywy) przez następnych 7 dni.

Do wyboru są dwie możliwości:

1. Możliwie jak najszybsze przyjęcie pominiętej pigułki, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch pigułek w tym samym czasie. Następnie należy przyjmować kolejne pigułki o typowej porze. Należy pominąć przerwę w przyjmowaniu pigułek i od razu rozpocząć przyjmowanie pigułek z następnego opakowania. Jest wysoce prawdopodobne, że nie wystąpi krwawienie z odstawienia do czasu zakończenia tego drugiego opakowania, choć podczas przyjmowania pigułek z drugiego opakowania może występować plamienie i niewielkie krwawienie.

albo

2.    Można od razu przerwać przyjmowanie pigułek z aktualnego opakowania, a po trwaj ącym nie dłużej niż 7 dni okresie bez przyjmowania pigułek (wliczając dzień, w którym pominięto pigułkę) rozpocząć od razu przyjmowanie pigułek z następnego opakowania. Jeśli kobieta chce rozpocząć przyjmowanie pigułek z nowego opakowania w typowym dniu tygodnia, wówczas powinna ona odpowiednio skrócić okres bez przyjmowania pigułek.

W przypadku pominięcia więcej niż jednej pigułki z aktualnego opakowania:

Jeżeli pominięto więcej niż jedną pigułkę leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil z aktualnego opakowania, wówczas nie można już zagwarantować ochrony antykoncepcyjnej.

Im więcej pigułek pominięto i im bliżej miało to miejsce przewidzianego okresu bez przyjmowania pigułek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę. Należy stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcyjną (np. prezerwatywy) do czasu wystąpienia typowego następnego krwawienia z odstawienia. Jeśli po zakończeniu aktualnego opakowania nie wystąpi krwawienie z odstawienia w pierwszym normalnym okresie bez przyjmowania pigułek, wówczas istnieje możliwość ciąży. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem nowego opakowania.

Co należy zrobić

... w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki

W razie wystąpienia problemów ze strony przewodu pokarmowego, takich jak wymioty lub biegunka, w ciągu 4 godzin po przyjęciu pigułki, aktywne składniki mogły nie zostać jeszcze całkowicie wchłonięte. W takim przypadku należy postępować tak samo jak w przypadku pominięcia pigułki, gdy opóźnienie wynosi nie więcej niż 12 godzin. Jeśli kobieta nie chce zmieniać swojego normalnego rytmu przyjmowania pigułek, wówczas należy przyjąć pigułkę zastępczą z innego opakowania. Jeśli dolegliwości żołądkowo-jelitowe utrzymują się przez kilka dni lub nawracają, wówczas należy wraz z partnerem stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcyjną (np. prezerwatywy) oraz należy poinformować o tym swojego lekarza.

... aby opóźnić krwawienie z odstawienia

Aby opóźnić krwawienie z odstawienia, należy kontynuować przyjmowanie tabletek z następnego opakowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil bezpośrednio po zakończeniu aktualnego opakowania, bez okresu bez przyjmowania pigułek. Krwawienie z odstawienia można opóźniać dowolnie długo, lecz nie dłużej niż do zakończenia drugiego opakowania. W okresie tym może wystąpić częste niewielkie krwawienie lub plamienie. Po typowej 7-dniowej przerwie w przyjmowaniu pigułek można nadal stosować lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil według typowego schematu.

Przerwanie stosowania leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Można przerwać przyjmowanie leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil w dowolnym czasie po zakończeniu opakowania. Jeżeli kobieta nie zamierza zajść w ciążę, powinna ona poprosić lekarza o zalecenie innych skutecznych metod antykoncepcyjnych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych określa się w następujących kategoriach:

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko: Nieznana:


u więcej niż 1 na 10 osób u 1 do 10 na 100 osób u 1 do 10 na 1000 osób u 1 do 10 na 10 000 osób u mniej niż 1 na 10 000 osób

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Poważne działania niepożądane związane ze stosowaniem pigułki są wymienione w punkcie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil”, gdzie przedstawione są szczegółowe informacje. W razie potrzeby należy niezwłocznie skonsultować się ze swoim lekarzem.

Działania niepożądane leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil są wymienione w poniższej tabeli według częstości występowania. Dane te są oparte na częstości występowania działań niepożądanych zaobserwowanych w badaniach klinicznych z udziałem 3590 kobiet po zastosowaniu leku Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil i które były co najmniej potencjalnie związane z jego stosowaniem. Nie zaobserwowano bardzo częstych działań niepożądanych, tj. występujących u więcej niż 1 na 10 osób.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania działań niepożądanych

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zakażenia grzybicze pochwy i inne zakażenia grzybicze

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

nasilony apetyt

Zaburzenia

psychiczne

obniżenie nastroju

utrata apetytu, osłabienie libido, agresja, obojętność

Zaburzenia układu nerwowego

bóle głowy

migrena, senność, nerwowość

Zaburzenia oka

uczucie dyskomfortu w oku

zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

upośledzenie słuchu

Zaburzenia serca i

zaburzenia

naczyniowe

dolegliwości żylne, nadciśnienie

zapalenie żył, zakrzepica/zamknięcie naczynia płucnego przez zakrzep krwi (zatorowość płucna), przyspieszenie akcji serca, problemy z sercem, krwiak, incydenty naczyniowo-mózgowe

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

zapalenie zatok, astma, zakażenie górnych dróg oddechowych

Zaburzenia żołądka i jelit

bóle w podbrzuszu

zaburzenia/dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty

biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik/trądzikopodobna reakcja skórna, wysypka skórna (wykwity), zmiany o charakterze zapalnym, świąd, niezakaźna choroba skóry (wyprysk), zmiany skórne, żółtawobrązowe przebarwienia twarzy (ostuda), utrata owłosienia

zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzyków i guzków (rumień wielopostaciowy), świąd, zwiększone owłosienie ciała bez udziału owłosienia łonowego (hipertrichoza), maskulinizacja (wirylizm)

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania działań niepożądanych

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

skurcze kończyn dolnych

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zakażenia układu moczowego

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

bóle w klatce piersiowej

krwawienie śródcykliczne, brak krwawienia z odstawienia (cicha miesiączka), bóle menstruacyjne, powiększenie piersi, torbiele jajników, ból podczas stosunku płciowego, zapalenie pochwy oraz ewentualnie narządów płciowych zewnętrznych, zmiany w wydzielinie z pochwy

skąpe miesiączki, zapalenie gruczołów piersiowych, zmiany włóknisto-torbielowate w piersiach, wydzielina z piersi, łagodna torbiel macicy (mięśniak gładkokomórkowy -mięśniakowłókniak), zapalenie błony śluzowej macicy, zapalenie jajowodów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

uderzenia gorąca, zmęczenie/osłabienie, bóle pleców, zatrzymanie płynów w tkankach (obrzęki)

objawy grypopodobne

Badania

diagnostyczne

obniżenie ciśnienia tętniczego, zmiany masy ciała (przyrost lub spadek)

niedokrwistość

Inne poważne działania niepożądane, takie jak powstawanie zakrzepów krwi, opisano w punkcie „Pigułka i choroby naczyń krwionośnych”, natomiast informacje o nowotworach wątroby, piersi lub szyjki macicy przedstawiono w punkcie „Pigułka i nowotwory”.

Ponadto podczas stosowania pigułek zaobserwowano działania niepożądane wymienione poniżej. Częstości występowania tych działań niepożądanych nie można obliczyć z doniesień:

-    zapalenie nerwu wzrokowego (może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty widzenia),

-    nasilenie żylaków,

-    zapalenie trzustki z towarzyszącymi poważnymi zaburzeniami metabolizmu tłuszczów,

-    choroby pęcherzyka żółciowego, w tym kamica,

-    choroba krwi, która prowadzi do uszkodzenia nerek (zespół hemolityczno-mocznicowy),

-    powstawanie niewielkich pęcherzyków na skórze podczas ciąży (opryszczka ciężarnych),

-    jedna z postaci uszkodzenia słuchu (otoskleroza),

-    zaostrzenie choroby układu odpornościowego (tocznia rumieniowatego układowego),

-    nasilenie choroby metabolicznej obejmującej zaburzenia wytwarzania hemoglobiny (porfirii),

-    nasilenie pląsawicy Sydenhama (taniec św. Wita),

-    nasilenie depresji,

-    zaostrzenie przewlekłych zapalnych chorób jelit (choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego),

- jeśli u kobiety występuje wrodzony obrzęk naczynioruchowy, wówczas leki zawierające estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy obrzęku naczynioruchowego.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na składanym opakowaniu oraz na blistrze po: „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

W celu ochrony przed światłem lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

-    Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol i dienogest.

Każda tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2,0 mg dienogestu.

-    Pozostałe składniki to:

laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, maltodekstryna, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 6000, powidon K 25, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil i co zawiera opakowanie

Biała tabletka powlekana.

Lek Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 blister zawierający 21 tabletek powlekanych (N 1), 3 blistry po 21 tabletek powlekanych (N 2), 6 blistrów po 21 tabletek powlekanych (N 3) i 13 blistrów po 21 tabletek powlekanych (N 3).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Pharbil Waltrop GmbH

Im Wirrigen 25

45731 Waltrop

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:    Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil 0,03    mg/2,0 mg Filmtabletten

Niemcy:    Diena Pharbil

Polska:    Diena

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Charakterystyka Ethinylestradiol/dienogest pharbil

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancje czynne: etynyloestradiol, dienogest

Jedna tabletka powlekana zawiera: etynyloestradiol    0,03 mg

dienogest    2,0 mg

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 46,92 mg laktozy jednowodnej Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Doustny środek antykoncepcyjny

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Droga podawania: doustna

Jak stosować produkt Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Tabletki należy przyjmować codziennie o tej samej porze, w razie potrzeby popijając niewielką ilością płynu, w kolejności wskazanej na blistrze. Należy przyjmować jedną tabletkę dziennie przez 21 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie rozpoczyna się po 7-dniowym okresie bez stosowania tabletek, podczas którego zazwyczaj występuje krwawienie związane z odstawieniem produktu. Zwykle rozpoczyna się ono 2-3 dni po przyjęciu ostatniej tabletki i może ono nie zakończyć się przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania.

Jak rozpocząć stosowanie produktu Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

• Hormonalna antykoncepcja nie była wcześniej stosowana (w poprzednim miesiącu)

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu kobiety (tj. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego).

•    Zmiana z innego złożonego środka antykoncepcyjnego (doustny złożony środek antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)

Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil następnego dnia po przyjęciu ostatniej aktywnej tabletki (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) poprzedniego złożonego środka antykoncepcyjnego, ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu typowej przerwy w przyjmowaniu tabletek lub po przyjęciu tabletek placebo poprzedniego złożonego środka antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego przyjmowanie produktu Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil zaleca się rozpocząć w dniu usunięcia systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować kolejny system.

•    Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minipigułka, wstrzyknięcie, implant) lub systemu wewnątrzmacicznego uwalniającego progestagen (IUS)

Kobieta przyjmująca minipigułkę może przejść na stosowanie produktu Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil w dowolnym dniu cyklu (w przypadku implantu lub IUS - w dniu ich usunięcia, w przypadku produktu stosowanego we wstrzyknięciach - w chwili, gdy powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie), jednak we wszystkich tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowo antykoncepcji mechanicznej przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek produktu Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil.

•    Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Kobieta może od razu rozpocząć stosowanie produktu. W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

•    Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowo antykoncepcji mechanicznej przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

Jeżeli upłynęło nie więcej niż 12 godzin od zaplanowanej godziny przyjęcia którejkolwiek tabletki, ochrona antykoncepcyjna nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć tabletkę jak najszybciej po przypomnieniu sobie o pominięciu tabletki, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.

Jeżeli upłynęło więcej niż 12 godzin od zaplanowanej godziny przyjęcia którejkolwiek tabletki, skuteczność ochrony antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:

1.    nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni,

2.    odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach ciągłego przyjmowania tabletek.

Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących informacji na temat zażywania tabletek:

1. tydzień

Po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez następnych 7 dni należy dodatkowo stosować mechaniczną metodę antykoncepcji, np. prezerwatywy. Jeżeli w ciągu 7 poprzedzających dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek zostanie pominiętych i im bliżej miało to miejsce zaplanowanego okresu bez przyjmowania tabletek, tym większe jest ryzyko ciąży.

•    2. tydzień

Po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie, nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednakże, jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, kobieta powinna zostać poinformowana o konieczności stosowania przez 7 dni dodatkowej metody antykoncepcji.

•    3. tydzień

Istnieje ryzyko zmniejszenia ochrony ze względu na zbliżający się okres 7 dni bez przyjmowania tabletek. Jednak odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek można zapobiec zmniejszeniu skuteczności ochrony antykoncepcyjnej. Stosowanie jednej z poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności używania dodatkowych metod antykoncepcji, pod warunkiem, że stosowano właściwe dawkowanie przez 7 dni poprzedzających pierwsze pominięcie dawki. W przeciwnym razie należy poinformować kobietę, że powinna zastosować pierwszą z wymienionych dwóch opcji oraz, że przez 7 kolejnych dni powinna stosować dodatkową metodę antykoncepcji.

1.    Po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Następnego dnia po zażyciu ostatniej tabletki z opakowania należy przyjąć pierwszą z kolejnego opakowania - oznacza to, że trzeba pominąć przerwę w przyjmowaniu tabletek z dwóch kolejnych opakowań. Do czasu wykorzystania wszystkich tabletek z drugiego opakowania nie powinno wystąpić krwawienie z odstawienia, niemniej jednak w niektórych przypadkach podczas dni, kiedy stosuje się tabletki, może wystąpić plamienie lub niewielkie krwawienie.

2.    Kobiecie można także zalecić przerwanie przyjmowania tabletek z aktualnego opakowania. Następnie powinien nastąpić 7-dniowy okres bez przyjmowania tabletek, obejmujący dni pominięcia tabletek, a następnie należy kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania.

Jeżeli kobieta pominie tabletki, a następnie nie wystąpi u niej krwawienie związane z odstawieniem produktu w pierwszym normalnym okresie bez przyjmowania tabletek, należy brać pod uwagę możliwość ciąży.

Postępowanie w przypadku zaburzeń dotyczących przewodu pokarmowego

W razie ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymioty lub biegunka) wchłanianie produktu może nie być całkowite. W takim przypadku należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. Jeśli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, wówczas należy możliwie jak najszybciej przyjąć nową (zastępczą) tabletkę. Tę nową tabletkę należy przyjąć w miarę możliwości w ciągu 12 godzin od typowej godziny przyjęcia tabletki. Jeżeli upłynęło więcej niż 12 godzin, wówczas należy zastosować zalecenia dotyczące pominięcia dawek przedstawione w punkcie 4.2 „Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego schematu stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z innego opakowania.

Jak przesunąć dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia

Aby opóźnić wystąpienie miesiączki, kobieta powinna kontynuować przyjmowanie produktu Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil z kolejnego opakowania bez okresu bez przyjmowania tabletek. Można kontynuować przyjmowanie tabletek zgodnie z życzeniem do czasu zakończenia drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie lub plamienie śródcykliczne. Następnie po 7-dniowym okresie bez przyjmowania tabletek ponownie rozpoczyna się regularne przyjmowanie tabletek produktu Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil.

Aby przesunąć miesiączkę na inny dzień tygodnia niż w aktualnie stosowanym schemacie, kobieta może skrócić najbliższy okres bez stosowania tabletek o dowolną liczbę dni. Im krótszy jest ten okres, tym większe jest ryzyko nie wystąpienia krwawienia związanego z odstawieniem produktu i wystąpienia niewielkiego krwawienia lub plamienia podczas przyjmowania tabletek z następnego opakowania (podobnie jak w przypadku opóźnienia miesiączki).

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w przypadku niżej wymienionych chorób. Jeżeli którakolwiek z podanych chorób wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.

•    Aktualna lub przebyta zakrzepica żylna (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna).

•    Aktualna lub przebyta zakrzepica tętnicza (np. zawał serca) lub objawy zwiastunowe zakrzepicy (np. dławica piersiowa lub przemijający napad niedokrwienny).

•    Aktualny lub przebyty incydent naczyniowo-mózgowy.

•    Obecność ciężkich lub złożonych czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy tętniczej:

-    cukrzyca z objawami naczyniowymi,

-    ciężkie nadciśnienie tętnicze,

-    ciężka dyslipoproteinemia.

• Wrodzone lub nabyte predyspozycje do zakrzepicy żylnej lub tętniczej, np. oporność na aktywowane białko C (APC), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciał antykardiolipinowych, antykoagulantu toczniowego).

•    Aktualne lub przebyte zapalenie trzustki z towarzyszącą znaczną hipertriglicerydemią.

•    Aktualne lub przebyte ciężkie choroby wątroby, jeżeli parametry czynnościowe wątroby nie powróciły do wartości prawidłowych.

•    Aktualne lub przebyte nowotwory wątroby (łagodne bądź złośliwe).

• Wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia nowotworów złośliwych zależnych od steroidowych hormonów płciowych (np. nowotworów narządów płciowych lub piersi).

•    Niewyjaśnione krwawienie z pochwy.

•    Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.

• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w tabletkach powlekanych Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

W razie występowania jakichkolwiek chorób/czynników ryzyka występujących poniżej, należy rozważyć stosunek korzyści związanych ze stosowaniem złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego do ewentualnych zagrożeń indywidualnie u każdej kobiety oraz omówić tę kwestię z kobietą, zanim zdecyduje się ona na rozpoczęcie jego stosowania. W przypadku nasilenia, zaostrzenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna skontaktować się ze swoim lekarzem. Lekarz powinien wówczas zdecydować, czy należy odstawić złożony doustny środek antykoncepcyjny.

•    Zaburzenia krążenia

Stosowanie jakichkolwiek złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych pociąga za sobą zwiększenie ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) w porównaniu z osobami niestosującymi takich produktów. Nadmierne ryzyko ŻChZZ jest najwyższe w pierwszym roku stosowania przez kobietę złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. To zwiększone ryzyko jest mniejsze niż ryzyko ŻChZZ związanej z ciążą, które szacuje się na 60 przypadków na 100 000 ciąż. W 1 do 2% przypadków ŻChZZ ma przebieg śmiertelny.

Bezwzględne ryzyko wystąpienia ŻChZZ (zapadalność) wśród kobiet stosujących złożony doustny środek antykoncepcyjny zawierający lewonorgestrel oraz etynyloestradiol w dawce 30 ąg wynosi około 20 przypadków na 100 000 kobieto-lat stosowania.

Wyniki badań obserwacyjnych nie wskazują na to, aby mogły występować różnice w ryzyku pomiędzy produktem Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil a złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi lewonorgestrel.

U kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko opisywano występowanie zakrzepicy innych naczyń krwionośnych, np. żył i tętnic wątrobowych, krezkowych, nerkowych, mózgowych lub siatkówkowych. Nie ma pewności, czy występowanie wspomnianych zdarzeń jest związane ze stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Objawy żylnych bądź tętniczych incydentów zakrzepowych i/lub zakrzepowo-zatorowych bądź incydentów naczyniowo-mózgowych mogą obejmować:

•    nietypowy ból i/lub obrzęk jednej kończyny dolnej,

•    nagły nasilony ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia,

•    nagłą duszność,

•    nagły kaszel,

•    nietypowy, ciężki, długotrwały ból głowy,

•    nagła częściowa lub całkowita utrata widzenia,

•    podwójne widzenie,

•    niewyraźną mowę lub afazję,

•    zawroty głowy,

•    zapaść z ogniskowym napadem padaczkowym lub bez takiego napadu,

•    osłabienie lub bardzo nasilone drętwienie występujące nagle po jednej stronie lub w określonej części ciała,

•    zaburzenia ruchowe,

•    objawy „ostrego brzucha”.

Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u kobiet stosujących złożony doustny środek antykoncepcyjny jest wyższe w następujących przypadkach:

•    starszy wiek,

•    dodatni wywiad rodzinny (tzn. występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców w stosunkowo młodym wieku). W przypadku podejrzenia wrodzonej predyspozycji kobietę należy skierować do specjalisty na konsultację przed podjęciem decyzji o zastosowaniu jakiegokolwiek złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.

•    przedłużające się unieruchomienie, poważny zabieg operacyjny, dowolny zabieg operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub ciężki uraz. W wymienionych sytuacjach zaleca się zaprzestanie stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego (na co najmniej cztery tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym) i wznowienie jego przyjmowania po dwóch tygodniach od czasu powrotu pełnej zdolności ruchowej kobiety. Jeżeli pigułki nie zostały odstawione z wyprzedzeniem, wówczas należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe.

•    otyłość (wskaźnik masy ciała ponad 30 kg/m2).

Nie ustalono, jaką rolę odgrywa obecność żylaków i zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych w początkowych stadiach oraz progresji zakrzepicy żylnej.

Następujące czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych lub incydentów naczyniowo-mózgowych u pacjentek przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne:

•    starszy wiek,

•    palenie tytoniu (kobietom w wieku powyżej 35 roku życia należy zdecydowanie zalecić przerwanie palenia tytoniu, jeżeli zamierzają one stosować złożony doustny środek antykoncepcyjny);

•    dyslipoproteinemia;

•    nadciśnienie tętnicze;

•    migrena;

•    otyłość (wskaźnik masy ciała ponad 30 kg/m2);

•    dodatni wywiad rodzinny (tzn. występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców w stosunkowo młodym wieku). W przypadku podejrzenia wrodzonej predyspozycji kobietę należy skierować do specjalisty na konsultację przed podjęciem decyzji o zastosowaniu jakiegokolwiek złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.

•    wady zastawkowe serca;

•    migotanie przedsionków.

Obecność jednego poważnego lub kilku czynników ryzyka chorób naczyń żylnych lub tętniczych, odpowiednio, może być kolejnym przeciwwskazaniem. W takich przypadkach należy również rozważyć możliwość leczenia przeciwzakrzepowego. Kobiety stosujące złożone doustne środki antykoncepcyjne należy pouczyć o konieczności powiadomienia lekarza w przypadku zauważenia objawów sugerujących zakrzepicę. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakrzepicy należy zaprzestać stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Z uwagi na teratogenne działanie produktów przeciwzakrzepowych (kumaryny) należy zastosować inną odpowiednią metodę zapobiegania ciąży.

Należy uwzględnić zwiększenie ryzyka wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych w okresie połogu (w celu uzyskania informacji na temat ciąży i karmienia piersią, patrz punkt 4.6).

Do innych chorób związanych z niekorzystnym wpływem na naczynia krwionośne należy cukrzyca, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy oraz przewlekła zapalna choroba jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.

Zwiększenie częstości występowania i nasilenia migrenowych bólów głowy w trakcie przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może stanowić objaw prodromalny udaru niedokrwiennego mózgu i wymagać natychmiastowego zaprzestania stosowania złożonego środka antykoncepcyjnego.

•    Nowotwory

Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (powyżej 5 lat) może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy. Tym niemniej trwają spory dotyczące znaczenia czynników dodatkowych, np. zachowań seksualnych oraz innych, takich jak zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (human papilloma virus, HPV).

Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała nieco podwyższone ryzyko względne (RR = 1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet, które aktualnie stosują złożony doustny środek antykoncepcyjny. To podwyższone ryzyko stopniowo zanika w okresie 10 lat po zakończeniu stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Ze względu na rzadkie występowanie raka piersi u kobiet poniżej 40 roku życia, nadmierna liczba rozpoznań raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obecnie i w niedawnej przeszłości jest niska w stosunku do ogólnego ryzyka raka piersi. Badania te nie dostarczyły danych umożliwiających określenie przyczyn. Zaobserwowane podwyższone ryzyko może być spowodowane wcześniejszym rozpoznawaniem raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, biologicznymi działaniami tych produktów, bądź kombinacją obu tych czynników. Nowotwory piersi rozpoznawane u kobiet kiedykolwiek stosujących doustne środki antykoncepcyjne wykazują tendencję do niższego stopnia zaawansowania klinicznego niż nowotwory rozpoznawane u kobiet, które nigdy nie stosowały takich produktów.

U pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie łagodnych nowotworów wątroby oraz - z jeszcze mniejszą częstotliwością - złośliwych nowotworów wątroby. W pojedynczych przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. Dlatego w razie wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w rozpoznaniu różnicowym należy uwzględniać nowotwory wątroby.

Inne choroby

U kobiet z hipertriglicerydemią (także w wywiadzie rodzinnym) podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może występować podwyższone ryzyko zapalenia trzustki.

Choć u wielu kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano niewielkie podwyższenie ciśnienia krwi, to jednak rzadko jest ono istotne klinicznie. Jedynie w takich rzadkich przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego u kobiety z wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się stale zwiększone ciśnienie tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego nie reagujące na leczenie przeciwnadciśnieniowe, wówczas konieczne jest zaprzestanie stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Jeżeli jest to uzasadnione, stosowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego można rozpocząć ponownie po przywróceniu wartości ciśnienia krwi do zakresu prawidłowego w wyniku zastosowania leczenia przeciwnadciśnieniowego.

Opisywano wystąpienie lub nasilenie się następujących chorób zarówno podczas ciąży, jak i podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, lecz dowody na związek tych chorób ze stosowaniem środków antykoncepcyjnych nie są przekonujące: żółtaczka i/lub świąd związany z cholestazą, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.

U kobiet z dziedzicznym egzogennym obrzękiem naczynioruchowym estrogeny mogą indukować lub zaostrzać objawy obrzęku naczynioruchowego.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu, aż parametry czynnościowe wątroby powrócą do normy. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i/lub świądu związanego z zastojem żółci, które występowały w czasie przebytej ciąży bądź podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów płciowych wymaga zaprzestania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Wprawdzie złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność na insulinę tkanek obwodowych oraz na tolerancję glukozy, jednak nie dowiedziono konieczności zmiany schematu terapii cukrzycy u osób otrzymujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające małą dawkę estrogenów (< 0,05 mg etynyloestradiolu). Tym niemniej należy starannie monitorować stan pacjentek chorujących na cukrzycę, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych opisywano nasilenie endogennej depresji, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Sporadycznie może wystąpić ostuda, zwłaszcza u pacjentek z ostudą w czasie ciąży w wywiadzie. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę w ilości 47 mg na tabletkę. Pacjentki z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami nietolerancji galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, stosujące dietę bezlaktozową, powinny brać tę ilość pod uwagę.

Badania/konsultacje medyczne

Przed pierwszym lub ponownym rozpoczęciem stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy przeprowadzić badanie przedmiotowe ukierunkowane na przeciwwskazania (punkt 4.3) i ostrzeżenia (punkt 4.4). Badanie takie należy okresowo powtarzać. Okresowe badanie lekarskie jest również istotne z uwagi na przeciwwskazania (np. przemijające napady niedokrwienne itp.) lub czynniki ryzyka (np. zakrzepica żylna lub tętnicza w wywiadzie rodzinnym), które mogą po raz pierwszy wystąpić podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Częstość i charakter wykonywanych badań powinny być oparte na ustalonych wytycznych oraz dostosowane do danej kobiety. Zazwyczaj powinny one obejmować jednak badanie ciśnienia tętniczego, piersi, brzucha i narządów miednicy, w tym cytologię szyjki macicy.

Kobiety należy informować o tym, że doustne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem HIV (AIDS) ani przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego może ulec zmniejszeniu w przypadku pominięcia tabletek (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądkowo-jelitowych (patrz punkt 4.2) bądź stosowania leczenia towarzyszącego (patrz punkt 4.5).

Gorsza kontrola cyklu

Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić nieregularne krwawienia (plamienia lub niewielkie krwawienia), zwłaszcza w pierwszych miesiącach stosowania. Dlatego ocena nieregularnych krwawień może być miarodajna dopiero po upływie okresu adaptacyjnego trwającego około trzech cykli.

Jeżeli krwawienia śródcykliczne utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio występowały regularne krwawienia, należy rozważyć etiologię niehormonalną i przeprowadzić odpowiednią diagnostykę w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży. Diagnostyka ta może obejmować łyżeczkowanie jamy macicy.

U niektórych kobiet krwawienie związane z odstawieniem produktu może nie występować w okresie niestosowania tabletek. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo, że kobieta zaszła w ciążę jest niewielkie. Jeżeli jednak złożony doustny środek antykoncepcyjny nie był przyjmowany zgodnie z tymi zasadami przed pierwszym brakiem krwawienia związanego z odstawieniem lub jeżeli nie wystąpią dwa krwawienia związane z odstawieniem, wówczas należy wykluczyć ciążę przed kontynuowaniem stosowania takiego produktu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Uwaga: należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi innych stosowanych jednocześnie leków, aby rozpoznać możliwe interakcje.

•    Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil

Interakcje pomiędzy doustnymi produktami antykoncepcyjnymi a innymi produktami mogą prowadzić do niewielkiego krwawienia i/lub nieskuteczności działania antykoncepcyjnego. W literaturze opisano interakcje przedstawione poniżej.

Metabolizm wątrobowy

Interakcje mogą dotyczyć leków indukujących enzymy mikrosomalne wątroby, co może powodować przyspieszenie eliminacji hormonów płciowych (są to m.in. następujące leki: fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna i prawdopodobnie także okskarbazepina, topiramat, felbamat, gryzeofulwina oraz produkty ziołowe zawierające dziurawiec [Hypericum perforatum]). Maksymalna indukcja enzymatyczna na ogół występuje w 10 dniu, jednak może utrzymywać się przez co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu leczenia.

Zaobserwowano, że inhibitory proteazy HIV (np. rytonawir) i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. newirapina), jak również kombinacje tych leków, mogą wpływać na metabolizm wątrobowy.

Interakcje dotyczące krążenia jelitowo-wątrobowego

Wyniki niektórych badań klinicznych sugerują możliwość zmniejszenia krążenia jelitowo-wątrobowego estrogenów pod wpływem stosowania niektórych antybiotyków (np. penicyliny, tetracykliny). Może to powodować zmniejszenie stężenia etynyloestradiolu.

Kobiety otrzymujące krótkotrwałe leczenie którymkolwiek produktem z wymienionych klas produktów leczniczych powinny stosować - oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego -mechaniczną metodę antykoncepcji lub wybrać inną metodę zapobiegania ciąży w tym okresie. Podczas przyjmowania leków indukujących enzymy mikrosomalne oraz przez 28 dni po zakończeniu takiego leczenia należy stosować mechaniczną metodę antykoncepcji. Kobiety leczone antybiotykami (z wyjątkiem ryfampicyny i gryzeofulwiny) powinny stosować mechaniczną metodę antykoncepcji do 7 dni po zakończeniu antybiotykoterapii. Jeżeli produkt leczniczy jest stosowany dłużej niż do zakończenia opakowania tabletek złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, wówczas należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu bez typowego okresu bez przyjmowania tabletek.

U kobiet długotrwale przyjmujących leki indukujące enzymy wątrobowe zaleca się stosowanie innej, niehormonalnej metody zapobiegania ciąży.

•    Wpływ produktu Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil na inne produkty lecznicze

Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji czynnych. Zatem stężenia osoczowe i tkankowe mogą zarówno zwiększyć się (np. w przypadku cyklosporyny), jak i ulec zmniejszeniu (np. w przypadku lamotryginy).

Główne metabolity dienogestu powstają bez udziału układu enzymatycznego cytochromu P450. Tak więc istnieje jedynie ograniczone prawdopodobieństwo, że inhibitory tego układu enzymatycznego będą wpływały na metabolizm dienogestu.

Badania laboratoryjne

Steroidowe środki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, np. biochemiczne parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia osoczowe białek (nośnikowych), np. globuliny wiążącej glikokortykosteroidy oraz stężenia frakcji lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil nie jest wskazany u kobiet w ciąży.

Jeżeli w trakcie stosowania produktu Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil wystąpi ciąża, wówczas należy niezwłocznie przerwać jego stosowanie. W szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie stwierdzono zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci kobiet, które przed zajściem w ciążę stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, ani działania teratogennego na skutek nieumyślnego stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych podczas ciąży.

W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i karmienia piersią (patrz punkt 5.3).

Na podstawie dostępnych danych pochodzących z badań na zwierzętach nie można wykluczyć działań niepożądanych ze względu na działanie hormonalne substancji czynnych. Jednak ogólne doświadczenia ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych podczas ciąży nie dostarczyły dowodów na występowanie działań niepożądanych u ludzi.

Karmienie piersią

Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając skład pokarmu. Niewielkie ilości steroidowych substancji antykoncepcyjnych i/lub ich metabolitów mogą wydzielać się z mlekiem kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Ilości te mogą mieć wpływ na dziecko. Dlatego na ogół nie zaleca się ich stosowania do czasu całkowitego zakończenia karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Poważne działania niepożądane związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych wymieniono w punkcie 4.4.

Zaobserwowane działania niepożądane produktu Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil są wymienione w poniższej tabeli według częstości występowania. Klasyfikacja ta jest oparta na częstości występowania działań niepożądanych, które były zgłaszane w badaniach klinicznych innego produktu zawierającego etynyloestradiol z dienogestem (z udziałem łącznie 3590 kobiet) i które uznano za co najmniej potencjalnie związane z leczeniem. Jako że częstość mniejszą niż 1/10 obliczano dla

wszystkich występujących działań niepożądanych, żadnego z tych działań nie można sklasyfikować jako „bardzo częste”.

Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi były bóle głowy, bóle brzucha i bóle w klatce piersiowej.

Następujące działania niepożądane zaobserwowano w badaniach klinicznych podczas stosowania innego produktu zawierającego etynyloestradiol z dienogestem:

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania działań niepożądanych

Często

(< 1/10 do > 1/100)

Niezbyt często (< 1/100 do > 1/1000)

Rzadko

(< 1/1000 do > 1/10 000)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

kandydoza pochwy lub inne zakażenia grzybicze

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zwiększone łaknienie

Zaburzenia

psychiczne

obniżenie nastroju

osłabienie libido, agresja, obojętność

Zaburzenia układu nerwowego

bóle głowy

migrena, senność, skurcze mięśni kończyn dolnych, nerwowość

anoreksja

Zaburzenia oka

uczucie dyskomfortu w oku

zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

upośledzenie słuchu

Zaburzenia serca i

zaburzenia

naczyniowe

nadciśnienie tętnicze, obniżone ciśnienie krwi, dolegliwości żylne

zapalenie żył, zakrzepica/zamknięcie naczynia płucnego przez zakrzep krwi (zatorowość płucna), przyspieszenie akcji serca, problemy z sercem, krwiak, incydenty naczyniowo-mózgowe, niedokrwistość

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

zapalenie zatok, astma, zakażenie górnych dróg oddechowych

Zaburzenia żołądka i jelit

bóle brzucha

zaburzenia/dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty

biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik/trądzikopodobne zapalenie skóry, wysypka, wyprysk, zmiany skórne, ostuda, łysienie

rumień wielopostaciowy, świąd, nadmierne owłosienie, wirylizm

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zakażenie układu moczowego

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

bóle piersi

krwawienie śródcykliczne, brak krwawienia

skąpa miesiączka, zapalenie piersi, zmiany włóknisto-

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania działań niepożądanych

z odstawienia (cicha miesiączka), bolesne miesiączkowanie, powiększenie piersi, torbiele jajnika, bolesne stosunki płciowe, zapalenie pochwy/zapalenie sromu i pochwy, zmiana wydzieliny z pochwy

torbielowate w piersiach, wydzielina z piersi, mięśniaki gładkokomórkowe, zapalenie endometrium, zapalenie jajowodu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

uderzenia gorąca, zmęczenie/osłabienie, bóle pleców, zmiany masy ciała, obrzęki

objawy grypopodobne

U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zaobserwowano następujące poważne działania niepożądane, które zostały omówione w punkcie 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”:

-    Żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;

-    Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;

-    Nadciśnienie tętnicze;

-    Nowotwory wątroby;

- Wystąpienie lub nasilenie chorób, w przypadku których związek ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest jednoznaczny: Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, padaczka, migrena, mięśniaki macicy, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno-mocznicowy, żółtaczka cholestatyczna;

-    Ostuda;

-    Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu, aż parametry czynnościowe wątroby powrócą do normy;

-    U kobiet z dziedzicznym egzogennym obrzękiem naczynioruchowym estrogeny mogą indukować lub zaostrzać objawy obrzęku naczynioruchowego.

Raka piersi rozpoznaje się nieznacznie częściej w grupie kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet, które nie przekroczyły 40 lat, wzrost ryzyka jest niewielki po uwzględnieniu całkowitego ryzyka raka piersi. Związek przyczynowo-skutkowy ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest znany. Dalsze informacje, patrz punkty 4.3 oraz 4.4.

4.9 Przedawkowanie

Ostra toksyczność po podaniu doustnym etynyloestradiolu i dienogestu jest bardzo niska. Na przykład w przypadku przyjęcia przez dziecko kilku tabletek produktu Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil na raz wystąpienie objawów toksycznych jest mało prawdopodobne. W takim przypadku mogą wystąpić objawy takie jak nudności i wymioty bądź niewielkie krwawienie z pochwy u młodych dziewcząt. Zazwyczaj swoiste leczenie nie jest konieczne. W razie potrzeby należy stosować leczenie podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Wszystkie hormonalne środki antykoncepcyjne charakteryzują się bardzo niską częstością niepowodzeń, gdy są stosowane zgodnie z zaleceniami. Wskaźnik częstości niepowodzeń może wzrosnąć, gdy środki te są stosowanie niezgodnie z instrukcjami (np. w przypadku pominięcia przyjęcia tabletki produktu).

W badaniach klinicznych innego produktu zawierającego etynyloestradiol z dienogestem obliczono następujące wartości wskaźnika Pearla:

Nieskorygowany wskaźnik Pearla: 0,454 (górna granica 95 % przedziału ufności: 0,701). Skorygowany wskaźnik Pearla: 0,182 (górna granica 95 % przedziału ufności: 0,358).

Produkt Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym, zawierającym estrogen etynyloestradiol oraz progestagen dienogest.

Działanie antykoncepcyjne produktu Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil jest wynikiem interakcji kilku czynników, z których najważniejszym jest hamowanie owulacji i zmiany lepkości śluzu szyjkowego.

Dienogest jest pochodną nortestosteronu, wykazującą w warunkach in vitro 10 do 30 razy mniejsze powinowactwo do receptora progesteronowego niż w przypadku innych syntetycznych progestagenów. Dane in vivo pochodzące z badań prowadzonych na zwierzętach wykazały silne działanie gestagenne oraz działanie antyandrogenne. Dienogest nie wykazuje istotnej aktywności androgennej, mineralokortykosteroidowej ani glikokortykosteroidowej w warunkach in vivo.

Dawkę samego dienogestu powodującą zahamowanie owulacji ustalono na 1 mg/dobę.

Zastosowanie wyższych dawek złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego (50 mikrogramów etynyloestradiolu) zmniejsza ryzyko wystąpienia raka trzonu macicy i raka jajnika. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających mniejsze dawki hormonów.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Etynyloestradiol

Wchłanianie

Etynyloestradiol jest szybko i całkowicie wchłaniany po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie produktu Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil w surowicy, wynoszące około 67 pg/ml, jest osiągane w czasie 1,5-4 godzin. Etynyloestradiol jest w znacznym stopniu metabolizowany podczas wchłaniania i efektu pierwszego przejścia przez wątrobę, w wyniku czego jego średnia biodostępność po podaniu doustnym wynosi około 44%.

Dystrybucja

Etynyloestradiol jest w znacznym stopniu (około 98%), lecz nieswoiście związany z albuminami surowicy i powoduje zwiększenie stężenia białka wiążącego hormony płciowe (SHBG) w surowicy krwi. Bezwzględna objętość dystrybucji etynyloestradiolu wynosi 2,8-8,6 l/kg.

Metabolizm

Etynyloestradiol ulega przedukładowemu sprzęganiu w błonie śluzowej jelita cienkiego i w wątrobie. Etynyloestradiol metabolizowany jest głównie na drodze aromatycznej hydroksylacji; w procesie tym powstają różne metabolity hydroksylowane i metylowane, które występują w surowicy w postaci wolnej lub sprzężonej z kwasem glukuronowym i siarkowym.

Klirens metaboliczny wynosi 2,3-7 ml/min/kg.

Eliminacja

Stężenie etynyloestradiolu zmniejsza się w dwóch fazach, które charakteryzują się okresami półtrwania wynoszącymi około 1 godziny i 10-20 godzin.

Etynyloestradiol nie jest wydalany w postaci niezmienionej. Metabolity są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 4 : 6. Okres półtrwania wydalania metabolitu wynosi około 1 doby.

Stan stacjonarny

Stan stacjonarny jest osiągany podczas drugiej połowy cyklu leczenia, kiedy stężenie produktu w surowicy jest dwukrotnie większe w porównaniu z dawką pojedynczą.

Dienogest

Wchłanianie

Dienogest jest szybko i niemal całkowicie wchłaniany po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie w osoczu równe 51 ng/ml jest osiągane po 2,5 godziny od podania pojedynczej dawki produktu Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil. Wykazano, że bezwzględna biodostępność wynosi około 96% w przypadku podania produktu zawierającego połączenie z etynyloestradiolem.

Dystrybucja

Dienogest wiąże się z albuminami surowicy krwi, natomiast nie wiąże się z białkiem wiążącym hormony płciowe (SHBG) ani z globuliną wiążącą glikokortykosteroidy (CBG). Około 10% całkowitego stężenia w surowicy krwi występuje w postaci niezwiązanego steroidu, a 90% wiąże się nieswoiście z albuminami. Pozorna objętość dystrybucji dienogestu wynosi od 37 do 45 l.

Metabolizm

Dienogest jest metabolizowany głównie na drodze hydroksylacji i sprzęgania z tworzeniem metabolitów w znacznym stopniu nieaktywnych endokrynologicznie. Metabolity te są szybko usuwane z osocza, dlatego w ludzkim osoczu nie stwierdza się metabolitów w istotnych ilościach, poza dienogestem w postaci niezmienionej. Klirens całkowity (Cl/F) po podaniu dawki pojedynczej wynosi 3,6 l/godzinę.

Eliminacja

Stężenie dienogestu w surowicy krwi zmniejsza się z okresem półtrwania wynoszącym około 9 godzin. Tylko nieznaczne ilości dienogestu są wydalane przez nerki w postaci niezmienionej. Po doustnym podaniu 0,1 mg dienogestu na kg masy ciała, stosunek wydalania przez nerki do wydalania z kałem wynosi 3 : 2. Około 86% podanej dawki jest wydalane w okresie 6 dni, przy czym główna frakcja (42%) jest wydalana głównie z moczem w okresie pierwszych 24 godzin.

Stan stacjonarny

Stężenie SHBG nie wpływa na farmakokinetykę dienogestu. Po codziennym przyjmowaniu dienogestu poziom substancji czynnej w surowicy zwiększa się około 1,5-krotnie i osiąga stan stacjonarny w okresie 4 dni.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przedkliniczne etynyloestradiolu i dienogestu potwierdziły oczekiwane działania estrogenowe i progestagenne.

Dane zgromadzone podczas konwencjonalnych badań przedklinicznych oceniających toksyczność po podaniu wielokrotnym, genotoksyczność, potencjalne działanie rakotwórcze oraz toksyczny wpływ na rozród i rozwój potomstwa nie wykazały żadnych szczególnych zagrożeń dla człowieka. Należy jednak pamiętać o tym, że steroidowe hormony płciowe mogą stymulować wzrost niektórych tkanek i nowotworów hormonozależnych.

W badaniach na zwierzętach etynyloestradiol powodował śmierć zarodków w stosunkowo niskiej dawce; obserwowano również wady rozwojowe układu moczowo-płciowego oraz feminizację płodów męskich.

Badaniach toksyczności reprodukcyjnej dienogestu wykazały typowe działania gestagenne, takie jak zwiększoną częstość utraty zarodka przed implantacją i po implantacji, wydłużenie ciąży oraz większą umieralność potomstwa w okresie noworodkowym. Po zastosowaniu wyższych dawek dienogestu w późnych stadiach ciąży i okresie karmienia piersią płodność potomstwa była obniżona.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Maltodekstryna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza Makrogol 6000 Powidon K 25 Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

W celu ochrony przed światłem produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister (PVC/Aluminium) zawierający 21 tabletek powlekanych w rozkładanym pudełku.

Opakowanie zawierające 1 blister zawierający 21 tabletek powlekanych N 1 Opakowanie zawierające 3 blistry po 21 tabletek powlekanych na blister N 2 Opakowanie zawierające 6 blistrów po 21 tabletek powlekanych na blister N 3 Opakowanie zawierające 13 blistrów po 21 tabletek powlekanych na blister N 3

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pharbil Waltrop GmbH Im Wirrigen 25 45731 Waltrop Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil