+ iMeds.pl

Etiagen xr 200 mgUlotka Etiagen xr

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Volric, 200 mg,

proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Voriconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Volric i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Volric

3.    Jak stosować lek Volric

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Volric

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Volric i w jakim celu się go stosuje

Volric zawiera substancję czynną worykonazol. Volric jest lekiem przeciwgrzybiczym. Działa on zabijając grzyby wywołujące zakażenia lub hamując ich wzrost.

Lek jest stosowany w leczeniu pacjentów (dorosłych) z:

•    inwazyjną aspergilozą (rodzaj zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Aspergillus),

   kandydemią (inny rodzaj zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Candida) u pacjentów bez neutropenii (pacjenci, którzy nie mają nadmiernie zmniejszonej liczby białych krwinek),

•    ciężkimi, inwazyjnymi zakażeniami grzybiczymi, wywołanymi przez grzyby z rodzaju Candida opornymi na flukonazol (inny lek przeciwgrzybiczy),

•    ciężkimi zakażeniami grzybiczymi wywołanymi przez grzyby z rodzaju Scedosporium i Fusarium (dwa różne rodzaje grzybów).

Volric jest przeznaczony dla pacjentów z postępującymi, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami grzybiczymi.

Ten produkt należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Volric Kiedy nie stosować leku Volric

•    jeśli pacjent ma uczulenie na worykonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek.

Bardzo ważne jest, aby poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich obecnie lub ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty lub lekach roślinnych.

W czasie stosowania leku Volric nie przyjmować żadnego z następujących leków:

•    terfenadyna (stosowana w leczeniu alergii),

•    astemizol (stosowany w leczeniu alergii),

•    cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądkowych),

•    pimozyd (stosowany w zaburzeniach psychicznych),

•    chinidyna (stosowana w zaburzeniach rytmu serca),

•    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy),

•    efawirenz (stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV) w dawkach 400 mg lub większych raz na dobę,

•    karbamazepina (stosowana w leczeniu padaczki),

•    fenobarbital (stosowany w bezsenności i leczeniu padaczki),

•    alkaloidy sporyszu (np. ergotamina, dihydroergotamina, stosowane w migrenie),

•    syrolimus (stosowany u pacjentów po przeszczepieniu narządów),

•    rytonawir (stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV) w dawkach 400 mg lub większych dwa razy na dobę,

•    preparaty z zielem dziurawca (leki ziołowe).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjenta dotyczą opisane niżej sytuacje, należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem przyjmowania leku Volric.

•    Występowanie reakcji uczuleniowych na inne leki z grupy azoli.

•    Występująca kiedykolwiek choroba wątroby. Jeśli pacjent ma chorą wątrobę, lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku Volric. Lekarz powinien także podczas stosowania leku Volric kontrolować czynność wątroby pacjenta, zlecając wykonanie odpowiednich badań krwi.

•    U pacjenta występuje kardiomiopatia, zaburzenia rytmu serca, wolna akcja serca lub zmiany w elektrokardiogramie (EKG), nazywane „zespołem wydłużonego odstępu QT”.

Podczas leczenia należy unikać promieniowania słonecznego (UV) i przebywania na słońcu. Ważne jest noszenie odzieży chroniącej przed dostępem światła słonecznego oraz stosowanie preparatów z filtrem chroniącym przed promieniowaniem UV o dużym współczynniku ochrony przed światłem (SPF), gdyż mogą wystąpić objawy nadwrażliwości na promienie UV.

W czasie przyjmowania leku Volric:

•    należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi:

o oparzenie słoneczne

o wysypka skórna o ciężkim przebiegu lub pęcherze o ból kości.

Jeżeli wystąpią opisane wyżej zaburzenia skóry, lekarz może skierować pacjenta na konsultacj ę do dermatologa, który może podjąć decyzję o konieczności regularnych wizyt. Istnieje niewielkie ryzyko, że długotrwałe stosowanie leku Volric może spowodować raka skóry.

Lekarz powinien regularnie kontrolować czynność wątroby i nerek pacjenta za pomocą badań krwi. Dzieci i młodzież

Leku Volric nie należy stosować u dzieci i młodzieży ze względu na ograniczone dane kliniczne związane ze stosowaniem worykonazolu w tej grupie pacjentów.

Lek Volric a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Niektóre leki przyjmowane jednocześnie z lekiem Volric mogą zmieniać jego działanie, jak również Volric może wpływać na działanie innych leków.

Jeśli pacjent przyjmuje niżej wymieniony lek, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ w miarę możliwości należy unikać jednoczesnego jego stosowania z lekiem Volric.

•    Rytonawir (stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV) w dawkach 100 mg dwa razy na dobę.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ o ile to możliwe, należy unikać jednoczesnego ich stosowania z lekiem Volric (jeżeli jednak stosowanie będzie konieczne, lekarz zmieni dawki worykonazolu).

•    Ryfabutyna (stosowana w leczeniu gruźlicy). Jeśli pacjent jest leczony ryfabutyną, lekarz będzie kontrolować liczbę krwinek oraz działania niepożądane ryfabutyny.

•    Fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki). Jeśli pacjent jest leczony fenytoiną, w trakcie stosowania leku Volric lekarz będzie kontrolować jej stężenie we krwi oraz może zmienić dawkowanie.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ może być konieczna zmiana dawkowania lub kontrolowanie stężenia tych leków i (lub) leku Volric, w celu upewnienia się, czy nadal wykazują oczekiwane działanie.

•    Warfaryna i inne leki przeciwzakrzepowe (np. fenprokumon, acenokumarol; stosowane do zmniejszenia krzepliwości krwi).

•    Cyklosporyna (stosowana po przeszczepieniu narządu).

•    Takrolimus (stosowany po przeszczepieniu narządu).

•    Pochodne sulfonylomocznika, np. tolbutamid, glipizyd i glibenklamid (stosowane w cukrzycy).

•    Statyny, np. atorwastatyna, symwastatyna (stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu).

•    Benzodiazepiny, np. midazolam, triazolam (stosowane w ciężkiej bezsenności i stresie).

•    Omeprazol (stosowany w leczeniu wrzodów).

•    Doustne środki antykoncepcyjne (jeśli lek Volric stosuje się jednocześnie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak: nudności, zaburzenia miesiączkowania).

•    Alkaloidy barwinka, np. winkrystyna i winblastyna (stosowane w leczeniu nowotworów).

•    Indynawir i inne inhibitory proteazy HIV (stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV).

•    Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, np. efawirenz, delawirdyna, newirapina (stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV) - NIE stosować niektórych dawek efawirenzu jednocześnie z lekiem Volric.

•    Metadon (stosowany w leczeniu uzależnienia od heroiny).

•    Alfentanyl, fentanyl i inne krótko działające opioidy, takie jak sulfentanyl (leki przeciwbólowe stosowane podczas zabiegów chirurgicznych).

•    Oksykodon i inne długo działające opioidy, takie jak hydrokodon (stosowane w umiarkowanym lub silnym bólu).

•    Niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen, diklofenak (stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych).

•    Flukonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych).

•    Ewerolimus (stosowany w leczeniu zaawansowanego raka nerki oraz u pacjentów po przeszczepieniu narządu).

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku Volric w okresie ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Podczas stosowania leku Volric kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w okresie stosowania tego leku, powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować leku Volric podczas karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Volric może wywoływać zaburzenia widzenia oraz nieprawidłową reakcję na światło. W takich przypadkach należy unikać prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Jeśli u pacjenta wystąpią takie zaburzenia, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

3. Jak stosować lek Volric

Lekarz zdecyduje o dawce leku na podstawie masy ciała i rodzaju zakażenia.

Lekarz może zmienić zalecaną dawkę w zależności od stanu klinicznego pacjenta.

Zwykle zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) przedstawiono w poniższej tabeli.

Dożylnie

Dawka nasycająca

(pierwsze 24 godziny)

Dawka podtrzymująca

(po pierwszych 24 godzinach)


6 mg/kg mc. co 12 godzin w ciągu pierwszych 24 godzin

4 mg/kg mc. dwa razy na dobę


W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, lekarz może zmniejszyć dawkę do 3 mg/kg mc. dwa razy na dobę.

Jeśli u pacjenta występuje lekka lub umiarkowana marskość wątroby, lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku.

Volric, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, będzie rozpuszczony i rozcieńczony do właściwego stężenia przez farmaceutę lub pielęgniarkę (patrz informacje podane na końcu ulotki).

Lek będzie podawany w infuzji dożylnej z maksymalną szybkością 3 mg/kg mc. na godzinę przez 1 do 3 godzin.

Pominięcie zastosowania leku Volric

W związku z tym, że lek będzie podawany pod ścisłą kontrolą medyczną, pominięcie dawki jest mało prawdopodobne. Jednak jeśli pacjent sądzi, że pominięto podanie dawki leku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Przerwanie stosowania leku Volric

O tym, jak długo będzie podawany lek Volric, decyduje lekarz; jednak stosowanie leku Volric nie powinno być dłuższe niż 3 miesiące.

U pacjentów ze zmniejszoną odpornością lub z ciężkimi zakażeniami może być konieczne długotrwałe leczenie w celu zapobiegania nawrotom choroby. Jeśli nastąpi poprawa stanu pacjenta, lekarz może zmienić dożylne infuzje na tabletki.

Jeśli lekarz zdecyduje o przerwaniu podawania leku, nie powinno to pociągnąć za sobą negatywnych skutków.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli występują działania niepożądane, w większości są o małym nasileniu i przemijające. Niemniej jednak, niektóre z nich mogą być ciężkie i może być konieczne uzyskanie pomocy medycznej.

Ciężkie działania niepożądane - należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Volric i zwrócić się do lekarza:

•    wysypka

•    żółtaczka; zmiany wyników badań krwi dotyczących czynności wątroby

•    zapalenie trzustki

Inne działania niepożądane

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    zaburzenia widzenia

•    gorączka

•    wysypka

•    nudności, wymioty, biegunka

•    ból głowy

•    obrzęk kończyn

•    bóle brzucha

•    trudności w oddychaniu

Często (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    objawy grypopodobne, podrażnienie i zapalenie przewodu pokarmowego, zapalenie zatok, zapalenie dziąseł, dreszcze, osłabienie

•    mała liczba czerwonych krwinek lub niektórych rodzajów białych krwinek, mała liczba komórek krwi zwanych płytkami, które pomagają w krzepnięciu krwi

•    reakcja alergiczna lub nadmierna odpowiedź immunologiczna

•    małe stężenie cukru we krwi, małe stężenie potasu we krwi, małe stężenie sodu we krwi

•    niepokój, depresja, uczucie splątania, pobudzenie, bezsenność, omamy

•    drgawki, drżenie lub niekontrolowane ruchy mięśni, mrowienie lub nietypowe wrażenia czuciowe skóry, wzrost napięcia mięśniowego, senność, zawroty głowy

•    krwawienie w oku

•    zaburzenia rytmu serca, w tym bardzo szybkie bicie serca, bardzo wolne bicie serca, omdlenia

•    niskie ciśnienie krwi, zapalenie żyły (które może być związane z tworzeniem się zakrzepów)

•    trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej, obrzęk twarzy, zatrzymanie płynu w płucach

•    zaparcia, niestrawność, zapalenie warg

•    żółtaczka, zapalenie wątroby, zaczerwienienie skóry

•    wysypki mogące prowadzić do ciężkiej postaci pęcherzy oraz złuszczania się skóry, charakteryzującego się płaskim, czerwonym obszarem na skórze pokrytym małymi zlewającymi się guzkami

•    swędzenie

•    wypadanie włosów

•    ból pleców

•    niewydolność nerek, krew w moczu, zmiany w badaniach czynności nerek

Niezbyt często (występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    zapalenie przewodu pokarmowego wywołujące biegunkę związaną z przyjmowaniem antybiotyku, zapalenie naczyń limfatycznych

•    zapalenie otrzewnej - cienkiej tkanki wyściełającej wewnętrzną ścianę jamy brzusznej i obejmującej narządy w jamie brzusznej

•    powiększenie węzłów chłonnych (czasami bolesne), zaburzenia krzepliwości krwi, niewydolność szpiku kostnego, inne zmiany krwinek (zwiększona liczba eozynofilów i mała liczba białych krwinek)

•    osłabienie czynności nadnerczy, niedoczynność tarczycy

•    zaburzenia czynności mózgu, objawy jak w chorobie Parkinsona, uszkodzenia nerwów powodujące zdrętwienia, ból, mrowienie lub uczucie pieczenia rąk lub stóp

•    zaburzenia równowagi lub koordynacji

•    obrzęk mózgu

•    podwójne widzenie, ciężkie choroby oczu, w tym: ból i zapalenie oczu i powiek, mimowolny ruch gałek ocznych, nieprawidłowe ruchy gałek ocznych, uszkodzenie nerwu wzrokowego skutkujące zaburzeniami widzenia, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

•    zmniej szona wrażliwość na dotyk

•    zaburzenia smaku

•    niedosłuch, dzwonienie w uszach, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

•    zapalenie niektórych narządów wewnętrznych - trzustki i dwunastnicy, obrzęk i zapalenie języka

•    powiększenie wątroby, niewydolność wątroby, choroby pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa

•    zapalenie stawów, zapalenie żył (które może być związane z tworzeniem się zakrzepów)

•    zapalenie nerek, występowanie białka w moczu

•    bardzo szybkie bicie serca lub pomijane uderzenia serca

•    nieprawidłowy elektrokardiogram (EKG)

•    zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi, zwiększenie stężenia mocznika we krwi

•    skórne reakcje alergiczne (czasami ciężkie), w tym rozlana wysypka pęcherzykowa i łuszczenie skóry, zapalenie skóry, nagły obrzęk skóry właściwej, tkanki podskórnej, błony śluzowej i tkanek podśluzówkowych, swędzące lub bolesne obszary pogrubionej, zaczerwienionej skóry ze srebrzystymi łuskami, pokrzywka, oparzenie słoneczne lub ciężka reakcja skórna po naświetlaniu światłem lub promieniami słonecznymi, zaczerwienienie i podrażnienie skóry, czerwone lub fioletowe przebarwienia skóry, czego przyczyną może być mała liczba płytek krwi, wyprysk

•    reakcj a w miej scu wstrzyknięcia

•    reakcj a alergiczna zagrażaj ąca życiu

Rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

•    nadczynność tarczycy

•    pogorszenie czynności mózgu, będące ciężkim powikłaniem choroby wątroby

•    uszkodzenie nerwu wzrokowego skutkujące zaburzeniami widzenia, zmętnienie rogówki

•    wysypka pęcherzowa w wyniku nadwrażliwości na światło

•    zaburzenia, w których układ odpornościowy atakuje część obwodowego układu nerwowego

•    ciężkie zaburzenia rytmu serca, mogące zagrażać życiu

Inne istotne działania niepożądane, których częstość nie jest znana, ale które należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi:

•    rak skóry

•    zapalenie tkanki otaczającej kość

•    czerwone, złuszczające się plamy lub pierścieniowate zmiany skórne, które mogą być objawem choroby autoimmunologicznej nazywanej toczniem rumieniowatym skóry

Podczas podawania leku Volric w infuzji niezbyt często dochodziło do występowania objawów niepożądanych (uderzenia gorąca, gorączka, pocenie się, przyspieszenie czynności serca oraz uczucie braku tchu). W razie wystąpienia tych objawów lekarz może zadecydować o przerwaniu podawania leku.

W związku ze znanym wpływem leku Volric na wątrobę i nerki, lekarz powinien kontrolować czynność tych narządów za pomocą odpowiednich badań krwi. Jeśli u pacjenta wystąpi ból brzucha lub zmiany konsystencji stolca, należy zwrócić się o poradę do lekarza.

Odnotowano przypadki raka skóry u pacjentów leczonych długotrwale worykonazolem.

Jeśli którykolwiek z tych objawów niepożądanych jest uciążliwy lub utrzymuje się przez dłuższy czas, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Volric

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Wykazano, że po rozpuszczeniu roztwór jest stabilny pod względem chemicznym i fizycznym przez 24 godziny w temperaturze 2°C-8°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, sporządzony koncentrat należy użyć natychmiast. Jeśli koncentrat nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki jego przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik.

Wykazano, że po rozcieńczeniu roztwór jest stabilny pod względem chemicznym i fizycznym przez 6 godzin w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, sporządzony roztwór należy użyć natychmiast. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki jego przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Volric

•    Substancją czynną leku jest worykonazol. Każda fiolka zawiera 200 mg worykonazolu; po rozpuszczeniu zgodnie z zaleceniami przez farmaceutę szpitalnego lub pielęgniarkę, otrzymuje się koncentrat o stężeniu 10 mg/ml (patrz: informacje podane na końcu ulotki).

•    Pozostałe składniki to: hydroksypropylobetadeks oraz laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Volric i co zawiera opakowanie

Volric jest białym, liofilizowanym proszkiem do sporządzania roztworów do infuzji.

Jest dostępny w szklanych fiolkach do jednorazowego użycia.

Opakowanie zawiera 1 fiolkę.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Agila Specialties Polska Sp. z o.o. ul. Daniszewska 10 03-230 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Informacje dotyczące rozpuszczania (sporządzania koncentratu) i rozcieńczenia:

•    Volric proszek do sporządzania roztworu do infuzji, należy rozpuścić w 19 ml wody do wstrzykiwań lub 19 ml 0,9% (9 mg/ml) chlorku sodu do infuzji, w celu otrzymania 20 ml klarownego koncentratu, zawierającego 10 mg/ml worykonazolu.

•    Rozpuszczanie może trwać do 4 minut.

•    Fiolkę leku Volric należy zniszczyć, jeśli w trakcie wprowadzania rozpuszczalnika nie został on samoistnie zassany przez występujące w niej podciśnienie.

•    Aby zapewnić dokładne odmierzenie objętości (19 ml) wody do wstrzykiwań lub 19 mg 9 mg/ml (0,9%) chlorku sodu do infuzji, zaleca się stosowanie standardowych (nieautomatycznych) strzykawek o pojemności 20 ml.

•    W celu otrzymania roztworu do infuzji o stężeniu worykonazolu 0,5 mg/ml do 5 mg/ml, wymaganą objętość przygotowanego koncentratu należy przed podaniem dodać do zalecanego, zgodnego roztworu do infuzji (patrz poniżej).

•    Roztwór ten przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użycia. Niezużyty roztwór należy zniszczyć. Nie stosować nieklarownych roztworów z obecnością jakichkolwiek zmętnień i cząstek stałych.

•    Roztwór nie jest przeznaczony do szybkiego wstrzyknięcia dożylnego (bolus).

•    Informacje dotyczące sposobu przechowywania zawarte są w punkcie 5 „Jak przechowywać lek Volric”.

Wymagane objętości koncentratu leku Volric o stężeniu 10 mg/ml

Masa ciała (kg)

10

15


Objętość koncentratu leku Volric (10 mg/ml) potrzebna do sporządzenia dawki: 3 mg/kg mc. 4 mg/kg mc. 6 mg/kg mc. 8 mg/kg mc. 9 mg/kg mc. (liczba fiolek) (liczba fiolek) (liczba fiolek) (liczba fiolek) (liczba fiolek)

-    4,0 ml (1)    -    8,0 ml (1)    9,0 ml (1)

-    6,0 ml (1)    -    12,0 ml (1)    13,5 ml (1)

20

-

8,0 ml (1)

-

16,0 ml (1)

18,0 ml (1)

25

-

10,0 ml (1)

-

20,0 ml (1)

22,5 ml (2)

30

9,0 ml (1)

12,0 ml (1)

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

27,0 ml (2)

35

10,5 ml (1)

14,0 ml (1)

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

31,5 ml (2)

40

12,0 ml (1)

16,0 ml (1)

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

36,0 ml (2)

45

13,5 ml (1)

18,0 ml (1)

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

40,5 ml (3)

50

15,0 ml (1)

20,0 ml (1)

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

45,0 ml (3)

55

16,5 ml (1)

22,0 ml (2)

33,0 ml (2)

44,0 ml (3)

49,5 ml (3)

60

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

36,0 ml (2)

48,0 ml (3)

54,0 ml (3)

65

19,5 ml (1)

26,0 ml (2)

39,0 ml (2)

52,0 ml (3)

58,5 ml (3)

70

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

42,0 ml (3)

-

-

75

22,5 ml (2)

30,0 ml (2)

45,0 ml (3)

-

-

80

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

48,0 ml (3)

-

-

85

25,5 ml (2)

34,0 ml (2)

51,0 ml (3)

-

-

90

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

54,0 ml (3)

-

-

95

28,5 ml (2)

38,0 ml (2)

57,0 ml (3)

-

-

100

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

60,0 ml (3)

-

-

Volric jest niekonserwowanym, jałowym liofilizatem przeznaczonym do jednorazowego użycia. Wykazano, że po rozpuszczeniu proszku roztwór jest stabilny pod względem chemicznym i fizycznym przez 24 godziny w temperaturze 2°C-8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, sporządzony koncentrat należy użyć natychmiast. Jeśli koncentrat nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki jego przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik.

Wykazano, że po rozcieńczeniu roztwór jest stabilny pod względem chemicznym i fizycznym przez 6 godzin w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, sporządzony roztwór należy użyć natychmiast. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki jego przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik.

Sporządzony koncentrat można rozcieńczać w:

-    9 mg/ml (0,9%) roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań

-    roztworze mleczanu sodu do infuzji dożylnych

-    5% roztworze glukozy z roztworem Ringera z mleczanami do infuzji dożylnych

-    5% roztworze glukozy z 0,45% roztworem chlorku sodu do infuzji dożylnych

-    5% roztworze glukozy do infuzji dożylnych

-    5% roztworze glukozy w roztworze chlorku potasu 20 mEq do infuzji dożylnych

-    0,45% roztworze chlorku sodu do infuzji dożylnych

-    5% roztworze glukozy z 0,9% roztworem chlorku sodu do infuzji dożylnych

-    roztworze Ringera z mleczanami do infuzji dożylnych.

Zgodność leku Volric z innymi roztworami, niż wymienione powyżej (lub zamieszczone w punkcie „Niezgodności” poniżej), jest nieznana.

Niezgodności

Nie podawać leku Volric jednocześnie z innymi lekami w infuzji przez tę samą kaniulę lub dostęp dożylny, dotyczy to także żywienia pozajelitowego (np. Aminofusin 10% Plus).

Z lekiem Volric nie należy stosować jednocześnie preparatów krwi.

Podawanie infuzji dożylnych do żywienia pozajelitowego może odbywać się jednocześnie z worykonazolem, ale nie przez ten sam dostęp dożylny lub kaniulę.

Do rozcieńczania leku Volric nie można stosować 4,2% roztworu wodorowęglanu sodu do infuzji dożylnych.

9

Etiagen XR

Charakterystyka Etiagen xr

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Volric, 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 200 mg worykonazolu (Voriconazolum).

1 ml roztworu powstałego po rozpuszczeniu proszku, zawiera 10 mg worykonazolu. Po sporządzeniu roztworu konieczne jest jego dalsze rozcieńczenie przed podaniem.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji. Biały lub prawie biały, liofilizowany proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Worykonazol, lek przeciwgrzybiczy o szerokim zakresie działania z grupy triazoli, jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w wymienionych niżej wskazaniach.

Leczenie inwazyjnej aspergilozy.

Leczenie kandydemii u pacjentów bez neutropenii.

Leczenie ciężkich, opornych na flukonazol zakażeń inwazyjnych wywołanych przez Candida (w tym C. krusei).

Leczenie ciężkich zakażeń grzybiczych wywołanych przez Scedosporium spp. i Fusarium spp.

Produkt Volric należy stosować przede wszystkim u pacjentów z postępującymi, mogącymi zagrażać życiu, zakażeniami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Należy kontrolować, czy nie występują zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia, hipomagnezemia i hipokalcemia, i w razie konieczności korygować je przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia worykonazolem (patrz punkt 4.4).

Zaleca się, aby Volric podawać z maksymalną szybkością 3 mg/kg mc./godzinę przez 1 do 3 godzin. Worykonazol jest również dostępny w postaci: tabletek powlekanych 50 mg i 200 mg.

Dorośli

Leczenie należy rozpocząć od podawania w określonym schemacie, dożylnie lub doustnie, dawki nasycającej, w celu osiągnięcia w pierwszym dniu leczenia stężeń leku w osoczu zbliżonych do występujących w stanie stacjonarnym. Ze względu na dużą biodostępność doustnej postaci leku (96%; patrz punkt 5.2), możliwa jest zamiana drogi dożylnej na doustną drogę, jeśli jest to klinicznie wskazane.

Szczegółowe informacje o zalecanym dawkowaniu podane są w poniższej tabeli.

Dożylnie

Doustnie

Pacjenci o masie ciała 40 kg i większej

Pacjenci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

Schemat podawania dawki nasycającej (pierwsze 24 godziny)

6 mg/kg mc. co 12 godzin

400 mg co 12 godzin

200 mg co 12 godzin

Dawka podtrzymująca (po pierwszych 24 godzinach)

4 mg/kg mc. dwa razy na dobę

200 mg dwa razy na dobę

100 mg dwa razy na dobę

Dostosowanie dawkowania

Jeśli pacjent nie toleruje dawki 4 mg/kg mc. dwa razy na dobę, to dożylną dawkę należy zmniejszyć do 3 mg/kg mc. dwa razy na dobę.

Jeżeli reakcja pacjenta na leczenie jest niewystarczająca, można zwiększyć doustną dawkę podtrzymującą do 300 mg dwa razy na dobę. U pacjentów o masie ciała poniżej 40 kg dawkę doustną można zwiększyć do 150 mg dwa razy na dobę.

Jeśli pacjent nie toleruje leczenia zwiększoną dawką, dawkę doustną należy zmniejszać stopniowo o 50 mg, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej 200 mg dwa razy na dobę (lub 100 mg dwa razy na dobę u pacjentów o masie ciała poniżej 40 kg).

Ryfabutynę lub fenytoinę można podawać z worykonazolem, jeśli dożylna dawka podtrzymująca worykonazolu zostanie zwiększona do 5 mg/kg mc. dwa razy na dobę (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Fenytoinę można podawać jednocześnie z worykonazolem, jeśli doustna dawka podtrzymująca worykonazolu zostanie zwiększona z 200 mg do 400 mg doustnie dwa razy na dobę (a u pacjentów o masie ciała poniżej 40 kg - ze 100 mg do 200 mg doustnie dwa razy na dobę), patrz punkty 4.4 i 4.5.

Jeśli to możliwe, należy unikać jednoczesnego podawania ryfabutyny i worykonazolu. Jednakże, jeśli jest to konieczne, doustna dawka podtrzymująca worykonazolu może zostać zwiększona z 200 mg do 350 mg doustnie dwa razy na dobę (a u pacjentów o masie ciała poniżej 40 kg - ze 100 mg do 200 mg doustnie dwa razy na dobę), patrz punkty 4.4 i 4.5.

Efawirenz można podawać jednocześnie z worykonazolem, jeżeli dawka podtrzymująca worykonazolu zostanie zwiększona do 400 mg i podawana raz na 12 godzin, a dawka efawirenzu zmniejszona o 50%, tj. do 300 mg raz na dobę. Jeśli leczenie worykonazolem zostanie przerwane, należy wrócić do początkowej dawki efawirenzu (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia powinien być możliwie najkrótszy, zależnie od odpowiedzi klinicznej i mikologicznej (patrz punkt 4.4).

Leczenie postacią dożylną nie powinno być dłuższe niż 3 miesiące. W celu prowadzenia długotrwałego leczenia, przekraczającego 6 miesięcy, należy przeprowadzić ocenę stosunku korzyści do ryzyka (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie jest konieczna modyfikacja dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z prawidłową czynnością nerek hydroksypropylobetadeks (HPBCD), substancja pomocnicza postaci dożylnej produktu Volric, ma krótki okres półtrwania, wynoszący od 1 do 2 godzin, i nie kumuluje się po podaniu kolejnych dawek dobowych. U osób zdrowych oraz u pacjentów z lekką lub ciężką niewydolnością nerek większość dawki hydroksypropylobetadeksu (>85%) wynoszącej 8 g jest wydalana z moczem.

Hydroksypropylobetadeks jest wydalany przez nerki w procesie przesączania kłębuszkowego. Dlatego produkt Volric jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (gdy klirens kreatyniny wynosi poniżej 30 ml/min), jeśli nie są poddawani hemodializie (patrz punkt 4.3).

U pacjentów z lekkimi, umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek okres półtrwania zwiększał się około dwu-, trzy-, cztero- i sześciokrotnie ponad normę. U takich pacjentów, kolejne infuzje mogą powodować kumulację hydroksypropylobetadeksu, aż do osiągnięcia stanu stacjonarnego. Hydroksypropylobetadeks jest usuwany za pomocą hemodializy.

U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy stosować doustną postać leku, chyba że ocena ryzyka i korzyści uzasadnia podanie dożylnej postaci worykonazolu. U tych pacjentów należy ściśle kontrolować stężenie kreatyniny w surowicy i, w razie jego zwiększenia, rozważyć zmianę leczenia z postaci dożylnej na doustną (patrz punkt 5.2).

Worykonazol podlega hemodializie z klirensem 121 ml/min. Czterogodzinna hemodializa nie usuwa takiej ilości worykonazolu, aby konieczna była modyfikacja dawki leku.

Substancja pomocnicza postaci dożylnej, hydroksypropylobetadeks, także podlega hemodializie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U otrzymujących worykonazol pacjentów z lekko lub umiarkowanie zaawansowaną marskością wątroby (Child-Pugh A i B) zaleca się podanie standardowej dawki nasycającej worykonazolu. Należy natomiast zmniejszyć o połowę dawkę podtrzymującą (patrz punkt 5.2).

Nie badano stosowania worykonazolu u pacjentów z ciężką przewlekłą marskością wątroby (Child-Pugh C).

Dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania worykonazolu u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami testów czynności wątroby [wartości aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT), aminotransferazy alaninowej (AlAT), fosfatazy zasadowej lub stężenia bilirubiny całkowitej ponad pięciokrotnie większe niż wartości górnej granicy normy] są ograniczone.

Podanie worykonazolu wiązało się ze zwiększeniem wartości parametrów czynności wątroby oraz klinicznymi objawami uszkodzenia wątroby, takimi jak żółtaczka. U pacjentów z ciężkim uszkodzeniem wątroby lek ten należy stosować tylko wówczas, kiedy korzyść z leczenia przeważa ryzyko. Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy uważnie kontrolować ze względu na toksyczność leku (patrz punkt 4.8).

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować produktu Volric u dzieci i młodzieży ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa dożylnego podawania dzieciom HPBCD. Patrz punkty 4.4, 5.1 i 5.2.

Sposób podawania

Volric należy rozpuścić i rozcieńczyć przed podaniem w postaci infuzji dożylnej (patrz punkt 6.6). Nie należy podawać w szybkim wstrzyknięciu (bolus).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Substancja pomocnicza hydroksypropylobetadeks jest wydalana przez nerki w procesie przesączania kłębuszkowego. Dlatego produkt Volric jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (gdy klirens kreatyniny wynosi poniżej 30 ml/min), jeśli nie są poddawani hemodializie.

Jednoczesne podawanie z substratami CYP3A4, terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, pimozydem lub chinidyną jest przeciwwskazane, ponieważ zwiększone stężenie tych leków w osoczu może prowadzić do wydłużenia odstępu QTc oraz, rzadko, do wystąpienia zaburzeń rytmu serca typu torsades de pointes (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne podawanie z ryfampicyną, karbamazepiną lub fenobarbitalem, może znacząco zmniejszać stężenie worykonazolu w osoczu (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne podawanie standardowej dawki worykonazolu z efawirenzem w dawce 400 mg raz na dobę lub większej, jest przeciwwskazane, ponieważ efawirenz po zastosowaniu w takiej dawce znacząco zmniejszał stężenie worykonazolu w osoczu u zdrowych ochotników. Worykonazol również znacząco zwiększa stężenie efawirenzu w osoczu (patrz punkt 4.5, informacje o małych dawkach patrz punkt 4.4).

Jednoczesne podawanie z rytonawirem w dużej dawce (400 mg dwa razy na dobę lub większej), ponieważ rytonawir po zastosowaniu w takiej dawce znacząco zmniejszał stężenie worykonazolu w osoczu u zdrowych ochotników (patrz punkt 4.5, informacje o małych dawkach patrz punkt 4.4).

Jednoczesne podawanie alkaloidów sporyszu (ergotaminy, dihydroergotaminy), które są substratami CYP3A4, bowiem zwiększone stężenie tych leków w osoczu może prowadzić do ergotyzmu -zatrucia alkaloidami sporyszu (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne podawanie z syrolimusem, gdyż może to znacząco zwiększać jego stężenie w osoczu (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne stosowanie z zielem dziurawca (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadwrażliwość

Należy zachować szczególną ostrożność przepisując produkt leczniczy Volric pacjentowi z nadwrażliwością na inne azole (patrz także punkt 4.8).

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia postacią dożylną nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące.

Produkt ten zawiera hydroksypropylobetadeks.

Zaburzenia sercowo-naczyniowe

Stosowanie worykonazolu wiązało się z wydłużeniem odstępu QT. W rzadko występujących przypadkach dochodziło do zaburzeń rytmu typu torsade de pointes u pacjentów przyjmujących worykonazol, obciążonych czynnikami ryzyka, takimi jak: wcześniejsza chemioterapia kardiotoksycznymi produktami leczniczymi, kardiomiopatia, hipokaliemia i jednoczesne

przyjmowanie produktów leczniczych mogących być przyczyną takich zaburzeń. Worykonazol należy stosować ostrożnie u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka, które mogą sprzyjać wystąpieniu zaburzeń rytmu serca:

•    wrodzone lub nabyte wydłużenie odstępu QTc,

•    kardiomiopatia, zwłaszcza jeśli jednocześnie    występuje niewydolność serca,

•    bradykardia zatokowa,

•    objawowe arytmie,

•    jednoczesne stosowanie produktów leczniczych, które mogą wydłużać odstęp QTc. Należy kontrolować czy nie występują zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia, hipomagnezemia i hipokalcemia powinny być monitorowane, i w razie konieczności korygowane przed rozpoczęciem i podczas leczenia worykonazolem (patrz punkt 4.2). U zdrowych ochotników przeprowadzono badanie, w którym określano wpływ na odstęp QT podania pojedynczej dawki worykonazolu, aż do czterokrotnie większej niż zalecona dawka dobowa. U żadnego z uczestników nie zaobserwowano wydłużenia odstępu QT powyżej istotnej klinicznie wartości 500 ms (patrz punkt 5.1).

Reakcje związane z infuzją dożylną

Reakcje takie, głównie w postaci uderzeń gorąca i nudności, obserwowano podczas podawania dożylnej postaci worykonazolu. W zależności od nasilenia objawów, należy rozważyć przerwanie leczenia (patrz punkt 4.8).

Hepatotoksyczność

Podczas badań klinicznych obserwowano niezbyt częste przypadki ciężkich zaburzeń wątroby w czasie leczenia worykonazolem (w tym zapalenie wątroby, cholestazę i piorunującą niewydolność wątroby, ze zgonami włącznie). Reakcje ze strony wątroby obserwowano głównie u pacjentów z innymi ciężkimi chorobami (przede wszystkim z nowotworami układu krwiotwórczego). Przemijające reakcje ze strony wątroby, w tym zapalenie wątroby i żółtaczka, występowały u pacjentów nieobciążonych innymi czynnikami ryzyka. Zaburzenia czynności wątroby najczęściej ustępowały po zaprzestaniu terapii (patrz punkt 4.8).

Kontrola czynności wątroby

Pacjentów otrzymujących produkt leczniczy Volric należy dokładnie kontrolować pod względem hepatotoksyczności. Postępowanie kliniczne powinno obejmować ocenę laboratoryjną czynności wątroby (szczególnie aktywności AspAT i AlAT) na początku leczenia produktem leczniczym Volric oraz co najmniej raz w tygodniu w pierwszym miesiącu leczenia. Czas trwania leczenia powinien być możliwie najkrótszy, jednak gdy leczenie jest kontynuowane na podstawie oceny korzyści i ryzyka (patrz punkt 4.2), częstość badań można zmniejszyć i wykonywać je raz w miesiącu, jeśli wyniki testów czynności wątroby się nie zmieniają.

Jeśli wartości parametrów czynności wątroby znacznie się zwiększą, należy odstawić produkt leczniczy Volric, chyba że medyczna ocena stosunku korzyści do ryzyka dla danego pacjenta uzasadnia kontynuowanie leczenia.

Reakcje niepożądane dotyczące wzroku

Zgłaszano przedłużające się zdarzenia niepożądane dotyczące wzroku, w tym niewyraźne widzenie, zapalenie nerwu wzrokowego oraz tarczę zastoinową (patrz punkt 4.8).

Reakcje niepożądane dotyczące nerek

U ciężko chorych pacjentów leczonych worykonazolem obserwowano ostrą niewydolność nerek. Pacjenci leczeni worykonazolem mają podobne obciążenia jak leczeni jednocześnie nefrotoksycznymi produktami leczniczymi, które mogą doprowadzić do pogorszenia czynności nerek (patrz punkt 4.8).

Kontrola, czynności nerek

Należy kontrolować czynność nerek pacjentów leczonych worykonazolem, w tym prowadzić ocenę laboratoryjną, zwłaszcza oznaczanie stężenia kreatyniny w surowicy.

Kontrola czynności trzustki

Pacjenci z czynnikami ryzyka ostrego zapalenia trzustki (jak niedawno przebyta chemioterapia, przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych - HSCT, ang. hematopoietic stem cell transplantation) podczas leczenia worykonazolem powinni podlegać ścisłej kontroli. W takiej sytuacji klinicznej można rozważyć badanie aktywności amylazy lub lipazy w surowicy.

Reakcje niepożądane dotyczące skóry

U pacjentów leczonych worykonazolem rzadko obserwowano skórne reakcje złuszczające, takie jak zespół Stevensa-Johnsona. Jeśli u pacjenta wystąpi wysypka, należy go uważnie obserwować i odstawić worykonazol, j eśli zmiany postępują .

Ponadto leczenie worykonazolem związane było także z występowaniem fototoksyczności oraz pseudoporfirii. Zaleca się zatem, aby każdy pacjent w trakcie leczenia worykonazolem unikał intensywnego lub długotrwałego narażenia na światło słoneczne oraz stosował takie środki, jak odzież chroniąca przed światłem słonecznym i preparaty z filtrem chroniącym przed promieniowaniem UV o dużym współczynniku ochrony przed światłem (SPF).

Leczenie długotrwałe

Przedstawione poniżej ciężkie działania niepożądane zaobserwowano w trakcie długotrwałego leczenia worykonazolem, dlatego lekarz powinien wziąć pod uwagę konieczność ograniczenia narażenia pacjenta na działanie worykonazolu (patrz punkty 4.2 i 5.1).

U pacjentów notowano występowanie raka kolczystokomórkowego skóry; u części z nich stwierdzano wcześniejsze reakcje fototoksyczności. Jeśli wystąpią objawy fototoksyczności, należy skonsultować się z odpowiednimi specjalistami i skierować pacjenta do dermatologa. Należy rozważyć przerwanie podawania worykonazolu. Jeśli leczenie worykonazolem kontynuuje się, mimo występowania zmian chorobowych związanych z fototoksycznością, zawsze konieczne jest systematyczne wykonywanie odpowiednich badań dermatologicznych, aby umożliwić wczesne rozpoznanie i leczenie zmian przedrakowych. Jeśli stwierdzi się występowanie zmian przedrakowych lub raka kolczystokomórkowego skóry, należy zaprzestać stosowania worykonazolu.

Niezakaźne zapalenie okostnej ze zwiększonym stężeniem fluorków i zwiększoną aktywnością fosfatazy alkalicznej zaobserwowano u pacjentów po przeszczepieniu narządów. Jeżeli u pacjenta wystąpi ból kości, a wyniki radiologiczne będą wskazywać na zapalenie okostnej, po konsultacji z odpowiednimi specjalistami należy rozważyć przerwanie leczenia produktem Volric.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować produktu Volric u dzieci i młodzieży ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa podawania dożylnego HPBCD dzieciom. Patrz punkty 5.1 i 5.2.

Fenytoina (substrat dla CYP2C9 i silny induktor CYP450)

W razie jednoczesnego stosowania fenytoiny i worykonazolu konieczne jest ścisłe monitorowanie stężeń fenytoiny we krwi. Należy unikać jednoczesnego podawania obu leków, chyba że oczekiwane korzyści przeważają ryzyko (patrz punkt 4.5).

Efawirenz (induktor CYP450; inhibitor i substrat CYP3A4)

Jeżeli worykonazol jest podawany jednocześnie z lekiem efawirenz, należy zwiększyć dawkę worykonazolu do 400 mg podawanych co 12 godzin, a dawkę efawirenzu zmniejszyć do 300 mg na dobę (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.5).

Ryfabutyna (induktor CYP450)

Podczas jednoczesnego stosowania worykonazolu i ryfabutyny konieczne jest ścisłe kontrolowanie morfologii krwi oraz reakcji niepożądanych związanych ze stosowaniem ryfabutyny (np. zapalenie naczyniówki). Należy unikać jednoczesnego podawania obu leków, chyba że oczekiwane korzyści przeważają ryzyko (patrz punkt 4.5).

Rytonawir (silny induktor CYP450; inhibitor i substrat CYP3A4)

Należy unikać jednoczesnego stosowania worykonazolu i rytonawiru w małej dawce (100 mg dwa razy na dobę), chyba że ocena stosunku korzyści do ryzyka uzasadnia stosowanie worykonazolu (patrz punkty 4.5 i 4.3).

Ewerolimus (substrat CYP3A4 i P-gp)

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania worykonazolu i ewerolimusu, ponieważ worykonazol znacznie zwiększa stężenie ewerolimusu. Obecnie nie ma wystarczających danych umożliwiających formułowanie zaleceń dotyczących dawkowania w takiej sytuacji (patrz punkt 4.5).

Metadon (substrat CYP3A4)

Jeśli metadon stosuje się razem z worykonazolem, jego stężenie się zwiększa. Z tego względu podczas jednoczesnego stosowania metadonu i worykonazolu zaleca się częste kontrolowanie działań niepożądanych i toksyczności związanych z podawaniem metadonu, w tym wydłużenia odstępu QTc. Konieczne może być zmniejszenie dawki metadonu (patrz punkt 4.5).

Krótko działające opioidy (substrat CYP3A4)

Podczas jednoczesnego podawania z worykonazolem alfentanylu, fentanylu lub innych krótko działających opioidów o budowie zbliżonej do alfentanylu i metabolizowanych przez CYP3A4 (np. sufentanyl), należy rozważyć zmniejszenie ich dawki (patrz punkt 4.5). Ponieważ okres półtrwania alfentanylu podczas jednoczesnego podawania z worykonazolem jest wydłużony czterokrotnie, a niezależne badania kliniczne wykazały, że jednoczesne stosowanie worykonazolu i fentanylu powoduje wzrost wartości AUCo-» fentanylu, może być konieczne częstsze kontrolowanie reakcji niepożądanych związanych z opioidami (w tym dłuższy okres monitorowania oddechu).

Długo działające opioidy (substrat CYP3A4)

Podczas równoczesnego podawania z worykonazolem należy rozważyć zmniejszenie dawki oksykodonu i innych długo działających opioidów metabolizowanych przez CYP3A4 (np. hydrokodon). Konieczne może być częste monitorowanie reakcji niepożądanych związanych z opioidami (patrz punkt 4.5).

Flukonazol (inhibitor CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4)

U osób zdrowych równoczesne podawanie doustnych postaci worykonazolu i flukonazolu powodowało znaczące zwiększenie Cmax oraz AUCt worykonazolu. Nie ustalono w jakim stopniu należy zmniejszyć dawki i (lub) częstość podawania worykonazolu i flukonazolu, aby wyeliminować takie działanie. Zaleca się kontrolowanie reakcji niepożądanych związanych z worykonazolem, jeśli jest on podawany po flukonazolu (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Worykonazol hamuje aktywność izoenzymów cytochromu P450: CYP2C19, CYP2C9 i CYP3A4, przez które jest metabolizowany. Inhibitory lub induktory tych izoenzymów mogą odpowiednio zwiększać lub zmniejszać stężenie worykonazolu w osoczu. Worykonazol może ponadto zwiększać w osoczu stężenia leków metabolizowanych przez izoenzymy CYP450.

Jeżeli nie wyszczególniono inaczej, to badania interakcji między lekami były przeprowadzane u zdrowych dorosłych mężczyzn, u których uzyskiwano stan stacjonarny podając doustnie 200 mg worykonazolu dwa razy na dobę. Wyniki tych badań mają odniesienie do innych populacji, a także do innych dróg podania leku.

Worykonazol należy stosować ostrożnie u pacjentów, którzy jednocześnie przyjmują leki mogące wydłużać odstęp QT. Jeśli występuje ryzyko zwiększenia przez worykonazol stężenia w osoczu leków metabolizowanych przez izoenzymy CYP3A4 (niektóre leki przeciwhistaminowe, chinidyna, cyzapryd, pimozyd), jednoczesne stosowanie tych leków z worykonazolem jest przeciwwskazane (patrz poniżej i patrz punkt 4.3).

Tabela interakcji

Interakcje pomiędzy worykonazolem oraz innymi produktami leczniczymi zostały zamieszczone w poniższej tabeli (stosowane skróty: raz na dobę - QD, dwa razy na dobę - BID, trzy razy na dobę -TID”, częstość nieokreślona - ND). Kierunek strzałek dla każdego z parametrów farmakokinetycznych wyznaczono wykorzystując średnią geometryczną (z 90% przedziałem ufności), parametry zawarte w przedziale 80-125% oznaczono (^), poniżej (j) lub powyżej (T). Gwiazdką (*) oznaczono interakcje dwustronne. Wartości AUCt, AUCt i AUC0-» przedstawiają pole pod krzywą pomiędzy poszczególnymi dawkami, odpowiednio od czasu zero do czasu, gdy można było wykonać pomiar i od czasu zero do nieskończoności.

Interakcje przedstawione w tabeli uszeregowano w następującej kolejności: jednoczesne stosowanie przeciwwskazane, podczas jednoczesnego stosowania konieczna jest zmiana dawkowania, podczas jednoczesnego stosowania konieczne jest kontrolowanie parametrów klinicznych i biologicznych, oraz interakcje, które nie mają istotnego znaczenia farmakokinetycznego, ale mogą mieć znaczenie kliniczne z punktu widzenia terapii.

Produkt leczniczy [Mechanizm działania]

Interakcje

Zmiana wartości średniej geometrycznej (%)

Zalecenia dotyczące jednoczesnego stosowania

Astemizol, cyzapryd, pimozyd, chinidyna i terfenadyna

[substráty CYP3A4]

Mimo że tego nie badano, zwiększone stężenia tych leków w osoczu mogą prowadzić do wydłużenia odstępu QTc i zaburzeń typu torsade de pointes.

Przeciwwskazane

(patrz punkt 4.3)

Karbamazepina i długo działające barbiturany (np. fenobarbital, mefobarbital)

[silne induktory CYP450]

Mimo że tego nie badano, karbamazepina i długo działające barbiturany prawdopodobnie zmniejszają w sposób istotny stężenie worykonazolu w osoczu.

Przeciwwskazane

(patrz punkt 4.3)

Efawirenz (nienukleotydowy inhibitor odwrotnej transktryptazy) [induktor CYP450; inhibitor i substrat CYP3A4]

Efawirenz w dawce 400 mg QD, stosowany jednocześnie z worykonazolem 200 mg BID*

Efawirenz w dawce 300 mg QD, stosowany jednocześnie z worykonazolem 400 mg BID*

Efawirenz Cmax T 38%

Efawirenz AUCt T44% Worykonazol Cmax j 61% Worykonazol AUCt j 77%

W porównaniu z efawirenzem 600 mg QD,

Efawirenz Cmax ^

Efawirenz AUCt T 17%

W porównaniu z worykonazolem 200 mg BID,

Worykonazol Cmax T 23% Worykonazol AUCt j 7%

Stosowanie dawki standardowej worykonazolu z dawką standardową efawirenzu

(400 mg QD lub powyżej) jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Worykonazol można stosować jednocześnie z efawirenzem, jeśli dawkę podtrzymującą worykonazolu zwiększy się do 400 mg BID, a dawkę efawirenzu zmniejszy do 300 mg QD. Po zakończeniu

leczenia worykonazolem należy przywrócić dawkę początkową efawirenzu (patrz punkt 4.2 i 4.4).

Alkaloidy sporyszu (np. ergotamina i dihydroergotamina)

[substráty CYP3A4]

Mimo że tego nie badano, worykonazol może zwiększać stężenie alkaloidów sporyszu w osoczu i prowadzić do zatrucia (ergotyzm).

Przeciwwskazane

(patrz punkt 4.3)

Ryfabutyna

[silny induktor CYP450]

300 mg QD

300 mg QD (jednoczesne stosowanie z worykonazolem 350 mg BID)*

300 mg QD (jednoczesne stosowanie z worykonazolem 400 mg BID)*

Worykonazol Cmax j 69% Worykonazol AUCt j 78%

W porównaniu z worykonazolem 200 mg BID,

Worykonazol Cmax j 4% Worykonazol AUCt j 32%

Ryfabutyna Cmax T 195% Ryfabutyna AUCt T 331%

W porównaniu z worykonazolem 200 mg BID,

Worykonazol Cmax T 104% Worykonazol AUCt T 87%

Należy unikać jednoczesnego stosowania ryfabutyny i worykonazolu, chyba że korzyści przewyższają ryzyko. Podtrzymującą dawkę worykonazolu można zwiększyć do 5 mg/kg mc. dożylnie BID lub dawkę doustną z 200 mg do 350 mg BID (100 mg do 200 mg BID u pacjentów o masie ciała poniżej 40 kg) (patrz punkt 4.2).

Zaleca się ścisłe kontrolowanie parametrów krwi oraz działań niepożądanych ryfabutyny (np. zapalenie błony naczyniowej oka) podczas jednoczesnego podawania ryfabutyny i worykonazolu.

Ryfampicyna (600 mg QD) [silny induktor CYP450]

Worykonazol Cmax j 93% Worykonazol AUCt j 96%

Przeciwwskazane

(patrz punkt 4.3)

Rytonawir (inhibitor proteazy)

[silny induktor CYP450; inhibitor i substrat CYP3A4]

Duża dawka (400 mg BID)

Mała dawka (100 mg BID)*

Rytonawir Cmax j AUCt ^ Worykonazol Cmax j 66% Worykonazol AUCt j 82%

Rytonawir Cmax j 25% Rytonawir AUCt j 13% Worykonazol Cmax j 24% Worykonazol AUCt j 39%

Jednoczesne stosowanie worykonazolu i dużych dawek rytonawiru (400 mg lub powyżej BID) jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Należy unikać jednoczesnego stosowania worykonazolu i małych dawek rytonawiru (100 mg BID), chyba że stosunek korzyści do ryzyka uzasadnia zastosowanie worykonazolu.

Ziele dziurawca [induktor CYP450; induktor

P-gp]

300 mg TID (jednoczesne stosowanie z worykonazolem

Opublikowane wyniki niezależnych badań klinicznych. Worykonazol AUC0-«, j 59%

Przeciwwskazane

(patrz punkt 4.3)

400 mg w pojedynczej dawce)

Ewerolimus

[substrat CYP3A4, substrat P-gp]

Mimo że tego nie badano, worykonazol może znacząco zwiększać stężenie ewerolimusu w osoczu.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania worykonazolu z ewerolimusem, ponieważ można się spodziewać, że worykonazol zwiększy w sposób istotny stężenie ewerolimusu (patrz punkt 4.4).

Flukonazol (200 mg QD)

[inhibitor CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4]

Worykonazol Cmax T 57% Worykonazol AUCt T 79% Flukonazol Cmax ND Flukonazol AUCt ND

Nie określono zmniejszonej dawki ani częstości stosowania worykonazolu i flukonazolu, która może eliminować to działanie. Kontrolowanie związanych z worykonazolem działań niepożądanych jest zalecane jedynie wtedy, gdy worykonazol jest stosowany po flukonazolu.

Fenytoina

[substrat CYP2C9 i silny induktor CYP450]

300 mg QD

Worykonazol Cmax | 49% Worykonazol AUCt | 69%

Należy unikać jednoczesnego stosowania worykonazolu i fenytoiny, chyba że korzyści przewyższają ryzyko. Zaleca się ścisłe kontrolowanie stężenia w osoczu.

300 mg QD (jednoczesne stosowanie z worykonazolem 400 mg BID)*

Fenytoina Cmax T 67%

Fenytoina AUCt T 81%

W porównaniu z worykonazolem 200 mg BID,

Worykonazol Cmax T 34% Worykonazol AUCt T 39%

Fenytoinę można stosować jednocześnie z worykonazolem, jeśli podtrzymującą dawkę dożylną worykonazolu zwiększy się do 5 mg/kg mc. BID lub dawkę doustną z 200 mg na 400 mg BID, (ze 100 mg na 200 mg BID u pacjentów o masie ciała poniżej 40 kg) (patrz punkt 4.2).

Leki przeciwzakrzepowe

Warfaryna (pojedyncza dawka 30 mg, stosowana jednocześnie z 300 mg BID worykonazolu)

[substrat CYP2C9]

Inne doustne leki przeciwzakrzepowe (fenprokumon, acenokumarol)

[substraty CYP2C9 i CYP3A4]

Maksymalne wydłużenie czasu protrombinowego było około dwukrotne.

Mimo że tego nie badano, worykonazol może zwiększać stężenia pochodnej kumaryny w osoczu i powodować wydłużenie czasu protrombinowego.

Zaleca się dokładne kontrolowanie czasu protrombinowego lub innych parametrów krzepliwości oraz odpowiednią modyfikację dawki leku przeciwzakrzepowego.

Benzodiazepiny

(np. midazolam, triazolam,

alprazolam)

[substráty CYP3A4]

Mimo że tego klinicznie nie badano, worykonazol może zwiększać w osoczu stężenie benzodiazepin metabolizowanych przez CYP3A4 i prowadzić do wydłużenia działania uspokajającego.

Zaleca się rozważenie zmniejszenia dawki benzodiazepin.

Leki immunosupresyjne

[substráty CYP3A4]

Syrolimus (pojedyncza dawka 2 mg)

W opublikowanych wynikach niezależnych badań klinicznych. Syrolimus Cmax T 6,6-krotnie Syrolimus AUCo-« T 11-krotnie

Jednoczesne stosowanie worykonazolu i syrolimusu jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Cyklosporyna (u stabilnych biorców przeszczepu nerki przewlekle przyjmujących cyklosporynę)

Cyklosporyna Cmax T 13% Cyklosporyna AUCt T 70%

U pacjentów leczonych cyklosporyną, rozpoczynających leczenie worykonazolem, zalecane jest zmniejszenie dawki cyklosporyny o połowę i kontrolowanie jej stężenia w osoczu. Zwiększone stężenia cyklosporyny wiązano z jej nefrotoksycznością. Po odstawieniu worykonazolu stężenia cyklosporyny należy ściśle kontrolować i w razie konieczności zwiększyć jej dawkę.

Takrolimus (pojedyncza dawka 0,1 mg/kg mc.)

Takrolimus Cmax T 117% Takrolimus AUCt T 221%

U pacjentów leczonych takrolimusem rozpoczynaj ących stosowanie worykonazolu, zaleca się zmniej szenie do jednej trzeciej dawki takrolimusu i ścisłe monitorowanie jego stężenia. Zwiększenie stężenia takrolimusu wiązano z jego nefrotoksycznością. Po zakończeniu leczenia worykonazolem stężenia takrolimusu należy ściśle kontrolować i w razie konieczności zwiększyć jeao

dawkę.

Długo działające opioidy

[substráty CYP3A4]

Oksykodon (pojedyncza dawka 10 mg)

W opublikowanych wynikach niezależnych badań klinicznych. Oksykodon Cmax T 1,7-krotnie Oksykodon AUCo-« T 3,6-krotnie

Należy rozważyć zmniejszenie dawki oksykodonu oraz innych długo działających opioidów metabolizowanych przez CYP3A4 (np. hydrokodon). Zaleca się częste kontrolowanie działań

niepożądanych związanych ze stosowaniem opioidów.

Metadon (32-100 mg QD)

[substráty CYP3A4]

R-metadon (czynny) Cmax T 31% R-metadon (czynny) AUCt T 47% S-metadon Cmax T 65%

S-metadon AUCt T 103%

Zaleca się częste kontrolowanie działań niepożądanych oraz toksyczności, związanych ze stosowaniem metadonu, w tym wydłużenia odstępu QT. Konieczne może być zmniejszenie dawki metadonu.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

[substrát CYP2C9]

Ibuprofen (pojedyncza dawka 400 mg)

Diklofenak (pojedyncza dawka 50 mg)

S-Ibuprofen Cmax T 20% S-Ibuprofen AUCo-» T 100%

Diklofenak Cmax T 114% Diklofenak AUCo-» T 78%

Zaleca się częste kontrolowanie działań niepożądanych i toksyczności, związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Może być konieczne zmniejszenie dawki niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Omeprazol (40 mg QD)*

[inhibitor CYP2C19; substrat CYP2C19 i CYP3A4]

Omeprazol Cmax T 116% Omeprazol AUCt T 280% Worykonazol Cmax T 15% Worykonazol AUCt T 41%

Worykonazol może także hamować metabolizm innych inhibitorów pompy protonowej, które są substratami CYP2C19, oraz powodować zwiększenie ich stężenia w osoczu.

Nie zaleca się zmiany dawkowania worykonazolu.

U pacjentów leczonych omeprazolem w dawce 40 mg lub większej, u których rozpoczyna się stosowanie worykonazolu, zaleca się zmniejszenie dawki omeprazolu o połowę.

Doustne środki antykoncepcyj ne *

[substrat CYP3A4; inhibitor CYP2C19]

Noretysteron + etynyloestradiol (1 mg + 0,035 mg QD)

Etynyloestradiol Cmax T 36% Etynyloestradiol AUCt T 61% Noretysteron Cmax T 15% Noretysteron AUCt T 53% Worykonazol Cmax T 14% Worykonazol AUCt T 46%

Zaleca się kontrolowanie działań niepożądanych związanych ze stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych i worykonazolu.

Krótko działające opioidy

[substraty CYP3A4]

Alfentanyl (pojedyncza dawka 20 pg/kg mc. z jednoczesnym zastosowaniem naloksonu)

Fentanyl (pojedyncza dawka 5 pg/kg mc.)

Opublikowane wyniki niezależnych badań klinicznych. Alfentanyl ÄUCo-» T 6-krotnie

Opublikowane wyniki niezależnych badań klinicznych. Fentanyl ÄUCo-» T 1,34-krotnie

Należy rozważyć zmniejszenie dawki alfentanylu, fentanylu oraz innych krótko działających opioidów o strukturze podobnej do alfentanylu i metabolizowanych przez CYP3A4 (np. sufentanyl). Zaleca się długotrwałe oraz częste kontrolowanie pacjentów pod względem występowania zapaści oddechowej oraz innych związanych z opioidami działań niepożądanych.

Statyny (np. lowastatyna)

[substrat CYP3A4]

Mimo że tego nie badano, worykonazol może zwiększać w osoczu stężenie statyn metabolizowanych przez CYP3A4, co może prowadzić do rabdomiolizy.

Należy rozważyć zmniejszenie dawki statyn.

Pochodne sulfonylomocznika (np. tolbutamid, glipizyd, glibenklamid)

[substraty CYP2C9]

Mimo że tego nie badano, worykonazol może zwiększać w osoczu stężenie pochodnych sulfonylomocznika i powodować hipoglikemię.

Zaleca się uważne monitorowanie stężenia glukozy we krwi. Należy rozważyć zmniejszenie dawki sulfonylomocznika.

Alkaloidy barwinka (np. winkrystyna i winblastyna)

[substraty CYP3A4]

Mimo że tego nie badano, worykonazol może zwiększać w osoczu stężenie alkaloidów barwinka i prowadzić do neurotoksyczności.

Należy rozważyć zmniejszenie dawki alkaloidów barwinka.

Inne inhibitory proteazy HIV (np. sakwinawir, amprenawir i nelfinawir)*

[substraty i inhibitory CYP3A4]

Nie przebadano klinicznie. Badania in vitro wykazały, że worykonazol może hamować metabolizm inhibitorów proteazy HIV oraz że metabolizm worykonazolu może być hamowany przez inhibitory proteazy HIV.

Zaleca się uważne kontrolowanie pod względem występowania wszelkiej toksyczności leków i (lub) utraty ich skuteczności działania oraz konieczności dostosowania dawki.

Inne nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI, ang.

Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors) (np. delawirdyna, newirapina) [substraty CYP3A4; inhibitory lub induktory CYP450]

Nie przebadano klinicznie. Badania in vitro wykazały, że metabolizm worykonazolu może być hamowany przez NNRTI oraz że worykonazol może hamować metabolizm NNRTI. Doniesienia dotyczące wpływu efawirenzu na worykonazol pozwalają przypuszczać, że NNRTI mogą indukować metabolizm worykonazolu.

Zaleca się uważne kontrolowanie pod względem występowania wszelkiej toksyczności leków i (lub) utraty ich skuteczności działania oraz konieczności dostosowania dawki.

Cymetydyna (400 mg BID)

[niespecyficzny inhibitor CYP450 oraz lek zwiększający pH w żołądku]

Worykonazol Cmax T 18% Worykonazol AUCt T 23%

Zmiana dawki nie jest konieczna.

Digoksyna (0,25 mg QD) [substrat P-gp]

Digoksyna Cmax ^ Digoksyna AUCt ^

Zmiana dawki nie jest konieczna.

Indynawir (800 mg TID)

[inhibitor i substrat CYP3A4]

Indynawir Cmax ^ Indynawir AUCt ^ Worykonazol Cmax ^ Worykonazol AUCt ^

Zmiana dawki nie jest konieczna

Antybiotyki makrolidowe

Erytromycyna (1 g BID) [inhibitor CYP3A4]

Azytromycyna (500 mg QD)

Worykonazol Cmax i AUCt ^

Worykonazol Cmax i AUCt ^ Wpływ worykonazolu na erytromycynę lub azytromycynę jest nieznany.

Zmiana dawki nie jest konieczna

Kwas mykofenolowy (dawka pojedyncza 1 g)

[substrat UDP-glukuronylotransferazy]

Kwas mykofenolowy Cmax ^ Kwas mykofenolowy AUCt ^

Zmiana dawki nie jest konieczna.

Prednizolon (pojedyncza dawka 60 mg)

[substrat CYP3A4]

Prednizolon Cmax T 11% Prednizolon AUC0-«, T 34%

Zmiana dawki nie jest konieczna

Ranitydyna (150 mg BID)

[zwiększa pH żołądka]

Worykonazol Cmax i AUCt ^

Zmiana dawki nie jest konieczna

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania worykonazolu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Ryzyko stosowania leku u ludzi jest nieznane.

Nie stosować produktu leczniczego Volric podczas ciąży, chyba że korzyść dla matki wyraźnie przeważa ryzyko dla płodu.

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym muszą zawsze stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia produktem leczniczym Volric.

Karmienie piersią

Nie prowadzono badań nad wydzielaniem worykonazolu do mleka matki. Karmienie piersią należy przerwać wraz z rozpoczęciem leczenia produktem Volric.

Płodność

W badaniach na zwierzętach, przeprowadzonych na samcach i samicach szczurów, nie wykazano szkodliwego wpływu na płodność (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Volric wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Może powodować przemijające i ustępujące zaburzenia widzenia, w tym: niewyraźne widzenie, zmienioną lub zwiększoną percepcję wzrokową i (lub) światłowstręt. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, pacjent powinien unikać wykonywania czynności związanych z ryzykiem, takich jak prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Profil bezpieczeństwa worykonazolu oparty jest na zintegrowanej bazie danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u ponad 2000 pacjentów (1655 pacjentów w badaniach dotyczących działania leczniczego). Jest to bardzo zróżnicowana populacja obejmująca pacjentów z nowotworami złośliwymi układu krwiotwórczego, pacjentów zakażonych wirusem HIV z kandydozą przełyku i opornymi zakażeniami grzybiczymi, pacjentów z kandydemią i aspergilozą bez równoczesnej neutropenii oraz zdrowych ochotników. U 561 pacjentów worykonazol podawano przez ponad 12 tygodni, a 136 pacjentów przyjmowało worykonazol przez ponad 6 miesięcy.

Najczęściej obserwowanymi zdarzeniami niepożądanymi były: zaburzenia widzenia, gorączka, wysypka, wymioty, nudności, biegunka, ból głowy, obrzęki obwodowe, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, zespół zaburzeń oddechowych i ból brzucha.

Nasilenie tych objawów niepożądanych było przeważnie lekkie do umiarkowanego. Nie obserwowano klinicznie istotnych różnic, analizując dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania w zależności od wieku, rasy i płci.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Ze względu na to, że większość badań miało charakter otwarty, w poniższej tabeli podano wszystkie rodzaje działań niepożądanych, grupując je według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Częstość występowania przedstawiono w sposób następujący: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane obserwowane u pacjentów leczonych worykonazolem.

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane leku

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zapalenie żołądka i jelit, zapalenie zatok, zapalenie dziąseł

Rzadko

Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, zapalenie naczyń limfatycznych, zapalenie otrzewnej

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Częstość nieznana

Rak kolczystokomórkowy skóry*

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często

Agranulocytoza, pancytopenia, małopłytkowość, niedokrwistość

Niezbyt często

Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, niewydolność szpiku kostnego, leukopenia, limfadenopatia, eozynofilia

Zaburzenia układu immunologicznego

Często

Nadwrażliwość

Niezbyt często

Reakcja rzekomoanafilaktyczna

Zaburzenia endokrynologiczne

Niezbyt często

Niedoczynność nadnerczy, niedoczynność tarczycy

Rzadko

Nadczynność tarczycy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

Obrzęk obwodowy

Często

Hipoglikemia, hipokaliemia, hiponatremia

Zaburzenia psychiczne

Często

Depresja, omamy, lęk, bezsenność, pobudzenie, uczucie splątania

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Ból głowy

Często

Drgawki, drżenie, parestezje, wzmożone napięcie mięśniowe, senność, omdlenie, zawroty głowy

Niezbyt często

Obrzęk mózgu, encefalopatia, zaburzenia pozapiramidowe, neuropatia obwodowa, ataksja, niedoczulica, zaburzenia smaku, oczopląs

Rzadko

Encefalopatia wątrobowa, zespół Guillaina-Barrégo

Zaburzenia oka

Bardzo często

Zaburzenia widzenia [w tym nieostre widzenie (patrz punkt 4.4), chromatopsja, światłowstręt]

Często

Krwotok do siatkówki

Niezbyt często

Napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych, choroby nerwu wzrokowego (w tym zapalenie nerwu wzrokowego, patrz punkt 4.4), tarcza zastoinowa (patrz punkt 4.4), zapalenie twardówki, zapalenie brzegów powiek, diplopia

Rzadko

Zanik nerwu wzrokowego, zmętnienie rogówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Niedosłuch, zaburzenia równowagi, szumy uszne

Zaburzenia serca

Często

Arytmia nadkomorowa, tachykardia, bradykardia

Niezbyt często

Migotanie komór, dodatkowe skurcze komorowe, tachykardia nadkomorowa, tachykardia komorowa

Rzadko

Torsade de pointes, całkowity blok przedsionkowo-komorowy, blok odnogi pęczka Hisa, rytm węzłowy

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niedociśnienie, zapalenie żył

Niezbyt często

Zakrzepowe zapalenie żył

Zaburzenia układu ot

dechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często

Zespół zaburzeń oddechowych

Często

Ostry zespół zaburzeń oddechowych, obrzęk płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka

Często

Niestrawność, zaparcie, zapalenie warg

Niezbyt często

Zapalenie trzustki, zapalenie dwunastnicy, zapalenie języka, obrzęk języka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często

Nieprawidłowe wartości parametrów czynności wątroby [w tym: AspAT, AlAT, fosfataza zasadowa, gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP), dehydrogenaza mleczanowa (LDH), bilirubina]

Często

Żółtaczka, żółtaczka cholestatyczna, zapalenie wątroby

Niezbyt często

Niewydolność wątroby, powiększenie wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa

rzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Wysypka

Często

Złuszczające zapalenie skóry, wysypka plamkowo-grudkowa, świąd, łysienie, rumień

Niezbyt często

Toksyczno-martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, obrzęk naczynioruchowy, łuszczyca, pokrzywka, alergiczne zapalenie skóry, zapalenie skóry fototoksyczne, wysypka plamkowa, wysypka grudkowa, plamica, egzema

Rzadko

Pseudoporfiria, utrwalona wysypka polekowa

Częstość nieznana

Toczeń rumieniowaty skórny*

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej

Często

Ból pleców

Niezbyt często

Zapalenie stawów

Częstość nieznana

Zapalenie okostnej *

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Ostra niewydolność nerek, krwiomocz

Niezbyt często

Martwica cewek nerkowych, białkomocz, zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Gorączka

Często

Ból w klatce piersiowej, obrzęk twarzy, osłabienie, choroby grypopodobne, dreszcze

Niezbyt często

Reakcja w miejscu wstrzyknięcia

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Niezbyt często

Wydłużenie odstępu QTc w EKG, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi

*Działania niepożądane zaobserwowane po wprowadzeniu worykonazolu do obrotu

Opis wybranych działań niepożądanych

Zaburzenia widzenia

W badaniach klinicznych zaburzenia widzenia związane ze stosowaniem worykonazolu występowały bardzo często. W badaniach działania leczniczego zaburzenia widzenia związane z leczeniem worykonazolem występowały bardzo często. W badaniach klinicznych, zarówno krótko- jak i długotrwałych, takie objawy jak: zmieniona lub wzmożona percepcja wzrokowa, nieostre widzenie, zmieniona percepcja kolorów czy światłowstręt występowały u około 21% pacjentów leczonych worykonazolem. Zaburzenia wzroku były przemijające i w pełni ustępowały, w większości samoistnie, w ciągu 60 minut, nie obserwowano istotnych klinicznie, długotrwałych zaburzeń widzenia. Były przypadki zmniejszania się tych objawów wraz z podaniem kolejnych dawek. Zaburzenia widzenia zwykle były lekkie, rzadko powodowały przerwanie terapii i nie wiązały się z nimi długotrwałe następstwa. Zaburzenia widzenia mogą być związane z dużymi stężeniami worykonazolu w osoczu i (lub) z dużymi dawkami.

Mechanizm działania jest nieznany, jednak miejsce działania znajduje się najprawdopodobniej w siatkówce. W przeprowadzonym u zdrowych ochotników badaniu oceniającym wpływ worykonazolu na czynność siatkówki, worykonazol powodował zmniejszenie amplitudy fali elektroretinogramu (ERG). Badanie ERG dokonuje pomiaru impulsów elektrycznych w siatkówce. Zmiany w ERG nie pogłębiały się podczas 29-dniowego leczenia worykonazolem i w pełni ustępowały po odstawieniu leku.

Działaniami niepożądanymi, które zgłaszano po wprowadzeniu produktu do obrotu były przedłużające się zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.4).

Reakcje skórne

W badaniach klinicznych reakcje skórne u pacjentów leczonych worykonazolem były częste, jednak z reguły dotyczyło to pacjentów z inną ciężką chorobą podstawową i otrzymujących równocześnie wiele innych produktów leczniczych. Wysypka w większości przypadków była lekka lub umiarkowanie nasilona. Podczas leczenia worykonazolem rzadko występowały ciężkie reakcje skórne, w tym: zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka i rumień wielopostaciowy.

Jeśli u pacjenta wystąpi wysypka, należy go dokładnie obserwować i w razie nasilenia zmian -przerwać leczenie worykonazolem. Obserwowano także reakcje nadwrażliwości na światło, zwłaszcza podczas długotrwałej terapii (patrz punkt 4.4).

Zgłaszano przypadki raka kolczystkomórkowego skóry u pacjentów leczonych przez długi czas worykonazolem; mechanizm powstawania nie został ustalony (patrz punkt 4.4).

Testy czynności wątroby

W badaniach klinicznych ogólna częstość występowania klinicznie istotnych zmian aktywności aminotransferaz u pacjentów leczonych worykonazolem wyniosła 13,54% (258/1918 pacjentów). Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby mogą być związane ze zwiększonym stężeniem leku w osoczu i (lub) dużymi dawkami. Większość nieprawidłowych wyników testów czynności wątroby ustępowała podczas terapii, w części przypadków bez konieczności zmiany dawki leku, w innych zaś po zmniejszeniu dawek, aż do odstawienia leku włącznie.

Stosowanie worykonazolu u pacjentów z inną, ciężką chorobą podstawową rzadko było związane z występowaniem ciężkiego uszkodzenia wątroby. Były to przypadki żółtaczki, rzadko zapalenia wątroby i niewydolności wątroby prowadzącej do śmierci (patrz punkt 4.4).

Reakcje związane z infuzją dożylną

U zdrowych osób podczas podawania dożylnej postaci worykonazolu występowały reakcje typu anafilaktoidalnego, takie jak: uderzenia gorąca, gorączka, nadmierna potliwość, tachykardia, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, omdlenia, nudności, świąd i wysypka. Objawy te występowały bezpośrednio po rozpoczęciu infuzji (patrz także punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania worykonazolu było badane u 285 dzieci w wieku od 2 do <12 lat, leczonych worykonazolem, w tym u 127 dzieci w ramach badań farmakokinetycznych oraz u 158 dzieci w programach z podawaniem leku z przyczyn humanitarnych przed dopuszczeniem do obrotu (program „ostatniej szansy”, ang. compassionate use). Profil działań niepożądanych u tych 285 dzieci był podobny jak u dorosłych, pomimo iż z danych uzyskanych po wprowadzeniu leku do obrotu wynika, że reakcja skórna (zwłaszcza rumień) może częściej występować u dzieci niż u osób dorosłych. U 22 pacjentów w wieku poniżej 2 lat, którzy otrzymywali worykonazol w ramach programu „ostatniej szansy”, odnotowano następujące działania niepożądane: reakcje nadwrażliwości na światło (1), zaburzenia rytmu serca (1), zapalenie trzustki (1), zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (1), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (1), wysypkę (1) i obrzęk tarczy nerwu wzrokowego (1). Nie można wykluczyć, że wystąpiły one w związku ze stosowaniem worykonazolu. Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano wystąpienie zapalenia trzustki u dzieci.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W badaniach klinicznych wystąpiły 3 przypadki omyłkowego przedawkowania. Wszystkie dotyczyły dzieci, które otrzymały maksymalnie pięciokrotną zalecaną dożylną dawkę worykonazolu. Zgłoszono jeden przypadek 10-minutowego światłowstrętu.

Nie jest znane antidotum na worykonazol.

Worykonazol podlega hemodializie z klirensem 121 ml/min. Substancja pomocnicza hydroksypropylobetadeks (HPBCD) także podlega hemodializie. W razie przedawkowania hemodializa może być pomocna w usuwaniu worykonazolu i HPBCD z organizmu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - pochodne triazolu; kod ATC: J 02 AC 03

Mechanizm działania

Worykonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym z grupy triazoli. Podstawowy mechanizm działania worykonazolu polega na hamowaniu zależnej od cytochromu P450 demetylacji 14-alfa-lanosterolu, stanowiącej istotny etap biosyntezy ergosteroli u grzybów. Gromadzenie 14-alfa-metylosteroli jest skorelowane z następującą utratą ergosteroli zawartych w błonie komórkowej grzybów i może warunkować przeciwgrzybicze działanie worykonazolu. Wykazano, że działanie worykonazolu jest bardziej wybiórcze względem cytochromów P450 grzybów niż cytochromów P450 różnych ssaków.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

W 10 badaniach działania terapeutycznego mediana średnich i maksymalnych stężeń w osoczu u poszczególnych uczestników badania wynosiła odpowiednio: 2425 ng/ml (rozstęp ćwiartkowy 1193 do 4380 ng/ml) i 3742 ng/ml (rozstęp ćwiartkowy 2027 do 6302 ng/ml). Nie stwierdzono dodatniego związku pomiędzy średnim, maksymalnym czy minimalnym stężeniem worykonazolu w osoczu, a skutecznością leku.

Analizy farmakokinetyczno-farmakodynamiczne danych z badań klinicznych wykazały związek pomiędzy stężeniami worykonazolu w osoczu, a nieprawidłowymi wynikami badań czynności wątroby i zaburzeniami widzenia.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Worykonazol wykazuje szeroki zakres działania przeciwgrzybiczego in vitro. Silnie działa na gatunki z rodzaju Candida (w tym oporne na flukonazol C. krusei i oporne szczepy C. glabrata i C. albicans) oraz wykazuje działanie grzybobójcze na szczepy Aspergillus. Ponadto, worykonazol wykazuje in vitro działanie grzybobójcze na pojawiające się grzyby chorobotwórcze, w tym Scedosporium Fusarium, które wykazują ograniczoną wrażliwość na obecnie dostępne leki przeciwgrzybicze.

Skuteczność kliniczna (z częściową lub całkowitą odpowiedzią, patrz poniżej w punkcie Doświadczenie kliniczne) została wykazana wobec Aspergillus spp., w tym A. flavus, A. fumigatus, A. terreus, A. niger, A. nidulans, Candida spp., w tym C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis i C. tropicalis oraz niektóre szczepy C. dubliniensis, C. inconspicua i C. guilliermondii, a także wobec Scedosporium spp., w tym S. apiospermum, S. prolificans i Fusarium spp..

Do innych zakażeń grzybiczych leczonych worykonazolem (często z całkowitą lub częściową odpowiedzią) należały pojedyncze przypadki zakażeń Alternaria spp., Blastomyces dermatitidis, Blastoschizomyces capitatus, Cladosporium spp., Coccidioides immitis, Conidiobolus coronatus, Cryptococcus neoformans, Exserohilum rostratum, Exophiala spinifera, Fonsecaea pedrosoi, Madurella mycetomatis, Paecilomyces lilacinus, Penicilium spp., w tym P. marneffei, Phialophora richardsiae, Scopulariopsis brevicaulis, a także Trichosporon spp. w tym zakażenia T. beigelii.

Badania in vitro wykazały działanie leku na wyodrębnione klinicznie Acremonium spp., Alternaria spp., Bipolaris spp., Cladophialophor spp.a, Histoplasma capsulatum; większość szczepów hamowanych było przez stężenia worykonazolu w zakresie od 0,05 do 2 ^g/ml.

W badaniach in vitro wykazano działanie na następujące patogeny: Curvularia spp. i Sporothrix spp., ale znaczenie kliniczne tego nie jest znane.

Stężenia graniczne

W celu wyodrębnienia i identyfikacji drobnoustroju chorobotwórczego materiał na posiew i do innych istotnych badań laboratoryjnych (serologicznych i histopatologicznych) należy pobrać przed rozpoczęciem leczenia. Terapię można wdrożyć przed otrzymaniem wyników posiewu i powyższych badań laboratoryjnych, a po ich otrzymaniu odpowiednio zmodyfikować leczenie przeciwgrzybicze.

Wartość MIC worykonazolu w stosunku do szczepów najczęściej wywołujących zakażenia u ludzi, w tym C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata i C. krusei, jest zwykle mniejsza niż 1 mg/l.

Jednakże in vitro działanie worykonazolu na szczepy Candida spp. nie jest jednorodne. Dotyczy to zwłaszcza C. glabrata, dla których wartość MIC worykonazolu w stosunku do szczepów opornych na flukonazol była proporcjonalnie większa niż w stosunku do szczepów wrażliwych na flukonazol. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby zidentyfikować konkretny szczep Candida. Jeśli dostępne są testy wrażliwości przeciwgrzybiczej , wartość MIC może być zinterpretowana na podstawie kryteriów stężenia granicznego ustalonego przez Europejski Komitet Badania Wrażliwości Drobnoustrojów (EUCAST, ang. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing).

Stężenia graniczne wg EUCAST

Rodzaj Candida

_Stężenie graniczne MIC [mg/l]_

<S (wrażliwe)    >R (oporne)

Candida albicans1

0,125

0,125

Candida tropicalis1

0,125

0,125

Candida parapsilosis1

0,125

0,125

Candida glabrata2

za mała licz

ra danych

Candida krusei3

za mała liczba danych

Inne gatunki Candida spp.4

za mała liczba danych

i


2


Szczepy o wartości MIC przekraczającej stężenie graniczne charakterystyczne dla drobnoustrojów wrażliwych na lek występują rzadko lub dotychczas ich nie zgłaszano. Dla każdego z wyodrębnionych klinicznie szczepów należy powtórzyć test identyfikacji oraz test wrażliwości mikrobiologicznej. Jeśli wynik się potwierdzi, szczepy te należy przesłać do laboratorium referencyjnego.

W badaniach klinicznych, odpowiedź na worykonazol u pacjentów zakażonych C. glabrata była o 21% słabsza od odpowiedzi na lek u pacjentów zakażonych C. albicans, C. parapsilosis i C. tropicalis, natomiast zmniejszenie odpowiedzi nie było skorelowane ze zwiększeniem wartości


MIC.


3


4


W badaniach klinicznych odpowiedź na worykonazol u pacjentów zakażonych C. krusei była zbliżona do odpowiedzi na lek u pacjentów zakażonych C. albicans, C. parapsilosis i C. tropicalis. Jednak w związku z tym, że dla analizy EUCAST było dostępnych jedynie 9 przypadków, obecnie jest za mało danych umożliwiających wyznaczenie stężenia granicznego dla C. krusei.

EUCAST nie określił dla worykonazolu wartości stężenia granicznego niezależnego od gatunku.


Doświadczenie kliniczne

W rozdziale tym za pomyślny wynik uznano całkowitą lub częściową odpowiedź na leczenie.

Zakażenia Aspergillus - skuteczność w leczeniu aspergilozy u pacjentów ze złym rokowaniem W badaniach in vitro worykonazol wykazuje działanie grzybobójcze na szczepy Aspergillus spp. Skuteczność i przeżywalność po worykonazolu, w porównaniu z konwencjonalną amfoterycyną B w leczeniu ostrej inwazyjnej aspergilozy, wykazano w otwartym, randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu obejmującym 277 pacjentów z zaburzoną odpornością, leczonych przez okres 12 tygodni. Worykonazol podawano dożylnie w dawce nasycającej wynoszącej 6 mg/kg mc. co 12 godzin przez pierwsze 24 godziny, następnie leczenie kontynuowano dawką podtrzymującą wynoszącą 4 mg/kg mc. co 12 godzin przez co najmniej siedem dni. Leczenie mogło być następnie kontynuowane postacią doustną w dawce 200 mg co 12 godzin. Średni czas terapii worykonazolem w postaci dożylnej wynosił 10 dni (przedział 2-85 dni). Po leczeniu worykonazolem w postaci dożylnej, średni czas trwania terapii worykonazolem w postaci doustnej wynosił 76 dni (przedział 2-232 dni).

Pozytywną ogólną odpowiedź na leczenie (całkowita lub częściowa regresja objawów, w tym radiograficznych lub bronchoskopowych stwierdzonych w punkcie początkowym) obserwowano u 53% pacjentów leczonych worykonazolem i u 31% pacjentów leczonych lekiem porównawczym. Wskaźnik 84-dniowy przeżycia pacjentów leczonych worykonazolem był istotnie wyższy niż pacjentów leczonych lekiem porównawczym. Wykazano klinicznie i statystycznie istotną korzyść wynikającą ze stosowania worykonazolu zarówno w ocenie długości czasu do wystąpienia zgonu, jak i okresu do przerwania jego podawania z powodu toksyczności.

Badanie to potwierdza wyniki uzyskane z poprzednich, prospektywnych badań, w których podczas leczenia obserwowano poprawę u pacjentów z czynnikami ryzyka zwiastującymi złe rokowanie, takimi jak: reakcja gospodarza przeciwko przeszczepowi, a w szczególności zakażenia mózgu (zwykle związane z prawie 100% śmiertelnością).

Badania te obejmowały przypadki aspergilozy mózgu, zatok, aspergilozy płucnej i rozsianej u pacjentów po przeszczepieniu szpiku i narządów miąższowych, z nowotworami układu krwiotwórczego, rakiem i AIDS.

Zakażenia Candida u pacjentów bez neutropenii

Skuteczność worykonazolu w pierwotnym leczeniu kandydemii wykazano w otwartym badaniu porównawczym ze schematem leczenia obejmującym amfoterycynę B, po której podawano flukonazol. Do badania zakwalifikowano trzystu siedemdziesięciu pacjentów (w wieku powyżej 12 lat) bez neutropenii, z udokumentowaną kandydemią, z tego 248 pacjentów było leczonych worykonazolem. Dziewięć osób z grupy leczonych worykonazolem i pięć z grupy leczonych amfoterycyną B, a następnie flukonazolem, miało ponadto potwierdzone mikologicznie zakażenie tkanek głęboko położonych. Z badania wykluczono pacjentów z niewydolnością nerek. Średni czas badania wynosił w obydwu grupach 15 dni. W pierwotnej analizie, zgodnie z ustaleniami komitetu opracowującego dane (DRC, ang. Data Review Committee), którego członkowie nie wiedzieli o zastosowanym leczeniu, za odpowiedź pozytywną uznano ustąpienie lub poprawę wszystkich przedmiotowych i podmiotowych klinicznych objawów zakażenia, w tym eradykacj ę drożdżaków Candida z krwi i zakażonych tkanek głęboko położonych w 12 tygodni po zakończeniu terapii (ZT). Pacjentów, u których nie dokonano oceny po 12 tygodniach po ZT, zaliczono do grupy nie odpowiadającej na leczenie. W analizie tej w obu grupach badanych reakcję na leczenie zaobserwowano u 41% pacjentów.

W analizie wtórnej, w której wykorzystano ocenę DRC w ostatnim możliwym punkcie czasowym (ZT lub 2, 6 lub 12 tygodni po ZT), odpowiedź na leczenie w grupie leczonej worykonazolem i w grupie leczonej amfoterycyną B, po której podawano flukonazol, obserwowano odpowiednio u 65% i 71% pacjentów.

W poniższej tabeli przedstawiono ocenę wyników we wszystkich punktach czasowych.

Punkt czasowy

Worykonazol

(N=248)

Amfoterycyna B ^flukonazol (N=122)

ZT

178 (72%)

88 (72%)

2 tygodnie po ZT

125 (50%)

62 (51%)

6 tygodni po ZT

104 (42%)

55 (45%)

12 tygodni po ZT

104 (42%)

51 (42%)

Ciężkie, oporne na leczenie zakażenia Candida

Badanie obejmowało 55 pacjentów z ciężkim, uogólnionym, opornym na leczenie zakażeniem Candida (w tym kandydemię, rozsiane i inne inwazyjne kandydozy), u których uprzednie leczenie przeciwgrzybicze, szczególnie flukonazolem, nie było skuteczne. Pozytywną odpowiedź na leczenie przeciwgrzybicze obserwowano u 24 pacjentów (u 15 całkowitą, u 9 częściową). W opornych na flukonazol zakażeniach szczepami innymi niż C. albicans poprawę obserwowano u 3/3 pacjentów zakażonych C. krusei (całkowita odpowiedź) i 6 z 8 pacjentów zakażonych C. glabrata (5 całkowita, 1 częściowa odpowiedź). Dane o skuteczności klinicznej były poparte danymi o ograniczonej wrażliwości ocenianych patogenów.

Zakażenia Scedosporium i Fusarium

Worykonazol okazał się skuteczny w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez rzadko występujące grzyby chorobotwórcze.

Scedosporium spp. Pozytywną odpowiedź na leczenie worykonazolem obserwowano u 16 (6 całkowitą, 10 częściową) z 28 pacjentów zakażonych S. apiospermum i u 2 (częściową) z 7 pacjentów zakażonych S. prolificans. Ponadto pozytywną odpowiedź na leczenie uzyskano u 1 z 3 pacjentów zakażonych więcej niż jednym drobnoustrojem, w tym Scedosporium spp.

Fusarium spp. Siedmiu z 17 pacjentów było skutecznie leczonych worykonazolem (u 3 uzyskano całkowitą reakcję na leczenie, u 4 - częściową). Z tych siedmiu pacjentów 3 miało zakażenie gałki ocznej, 1 zatok, a 3 - uogólnione zakażenie. Worykonazolem leczono również 4 pacjentów z fuzariozą i innymi współistniejącymi zakażeniami; u dwóch z nich uzyskano pozytywną odpowiedź na leczenie.

Większość pacjentów leczonych worykonazolem z powodu wyżej wymienionych, rzadko spotykanych zakażeń, nie tolerowała leczenia przeciwgrzybiczego lub była oporna na wcześniejszą terapię przeciwgrzybiczą.

Czas trwania leczenia

W badaniach klinicznych 561 pacjentów leczono worykonazolem dłużej niż 12 tygodni, z czego 136 pacjentów przyjmowało go przez ponad 6 miesięcy.

Dzieci i młodzież

Worykonazolem leczono 61 pacjentów w wieku od 9 miesięcy do 15 lat z określonym lub prawdopodobnym inwazyjnym zakażeniem grzybiczym. Populacja ta obejmowała 34 pacjentów w wieku od 2 do <12 lat i 20 pacjentów w wieku 12-15 lat.

U większości pacjentów (57/61) wcześniejsza terapia przeciwgrzybicza była nieskuteczna. Badania działania leczniczego dotyczyły 5 pacjentów w wieku 12-15 lat, pozostali pacjenci otrzymywali worykonazol w ramach programu z podawaniem leku z przyczyn humanitarnych przed dopuszczeniem do obrotu. Choroby podstawowe u tych dzieci stanowiły: nowotwory krwi, niedokrwistość aplastyczna (27 pacjentów) i przewlekła ziarnica (14 pacjentów). Najczęściej leczonym zakażeniem grzybiczym była aspergiloza (43/61; 70%).

Badania kliniczne dotyczące wpływu na odstęp QT

Przeprowadzono kontrolowane placebo, randomizowane badanie krzyżowe z pojedynczą dawką, oceniające wpływ trzech doustnych dawek worykonazolu i ketokonazolu na odstęp QT u zdrowych ochotników. Średnie, skorygowane względem placebo, wydłużenie odstępu QT w stosunku do punktu początkowego po podaniu 800 mg, 1200 mg i 1600 mg worykonazolu wyniosło odpowiednio 5,1, 4,8 i 8,2 ms, zaś po podaniu 800 mg ketokonazolu 7,0 ms. W żadnym przypadku wydłużenie odstępu QT względem punktu początkowego nie było większe niż istotnego klinicznie pułapu 500 ms.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Ogólne właściwości farmakokinetvczne

Farmakokinetykę worykonazolu określano u osób zdrowych, w szczególnych populacjach i u pacjentów. Podczas podawania doustnego 200 mg lub 300 mg worykonazolu przez 14 dni dwa razy na dobę pacjentom z ryzykiem aspergilozy (głównie z nowotworami złośliwymi układu chłonnego i układu krwiotwórczego) obserwowane właściwości farmakokinetyczne (szybkie i całkowite wchłanianie, kumulacja i nieliniowa farmakokinetyka) były zgodne z właściwościami farmakokinetycznymi leku obserwowanymi u osób zdrowych.

Farmakokinetyka worykonazolu jest nieliniowa z powodu wysycania się jego metabolizmu. Wraz ze zwiększaniem dawki obserwuje się większe niż proporcjonalne zwiększenie ogólnego wpływu na organizm. Ustalono, że średnie zwiększenie dawki doustnej z 200 mg do 300 mg dwa razy na dobę prowadzi do 2,5-krotnego zwiększenia ogólnego wpływu na organizm (AUCt). Po podaniu doustnym 200 mg dawki podtrzymującej (lub 100 mg u pacjentów o masie ciała poniżej 40 kg) ogólny wpływ worykonazolu na organizm był zbliżony do osiąganego po zastosowaniu worykonazolu w postaci dożylnej w dawce 3 mg/kg mc. Ogólny wpływ worykonazolu na organizm po podaniu doustnym dawki podtrzymującej 300 mg (lub 150 mg u pacjentów o masie ciała poniżej 40 kg) był zbliżony do osiąganego po podaniu dożylnym w dawce 4 mg/kg mc. Po dożylnym lub doustnym podaniu dawek nasycających według zalecanych schematów, stężenia zbliżone do występujących w stanie stacjonarnym występują w ciągu 24 godzin. Jeśli nie stosuje się dawki nasycającej, po wielokrotnym podawaniu worykonazolu dwa razy na dobę dochodzi do jego kumulacji i wystąpienia u większości osób w okresie 6 dni stanu stacjonarnych stężeń w osoczu.

Wchłanianie

Worykonazol szybko i prawie całkowicie wchłania się po podaniu doustnym, osiągając maksymalne stężenia w osoczu (Cmax) po 1-2 godzinach. Całkowita biodostępność worykonazolu po podaniu doustnym wynosi 96%. Jeśli kolejne dawki worykonazolu podawane są z posiłkami wysokotłuszczowymi, to Cmax i AUCt są zmniejszone odpowiednio o 34% i 24%. Zmiany pH w żołądku nie wpływają na wchłanianie worykonazolu.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji worykonazolu w stanie stacjonarnym wynosi 4,6 l/kg, co wskazuje na dobre przenikanie leku do tkanek. Wiązanie z białkami osocza wynosi 58%.

U każdego z ośmiu pacjentów, których leczono w ramach programu z podawaniem leku z przyczyn humanitarnych przed dopuszczeniem do obrotu, stwierdzono wykrywalne stężenia worykonazolu w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Metabolizm

Badania in vitro wykazały, że worykonazol jest metabolizowany przez izoenzymy wątrobowego układu cytochromu P450: CYP2C19, CYP2C9 i CYP3A4.

Międzyosobnicza zmienność farmakokinetyki worykonazolu jest bardzo duża.

Badania in vivo wskazują, że CYP2C19 bierze istotny udział w metabolizmie worykonazolu.

Enzym ten wykazuje polimorfizm genetyczny. Na przykład uważa się, że 15-20% populacji Azji to osoby słabo metabolizujące worykonazol. Wśród rasy kaukaskiej i czarnej jest 35% osób słabo metabolizujących. Badania przeprowadzone u zdrowych osób rasy kaukaskiej i Japończyków wykazały, że ogólny wpływ worykonazolu na organizm u osób słabo metabolizujących (AUCt) jest średnio 4-krotnie większy niż u ich szybko metabolizujących homozygot. Ogólny wpływ worykonazolu na organizm u szybko metabolizujących osób heterozygotycznych jest 2-krotnie większy niż u szybko metabolizujących osób homozygotycznych.

Podstawowym metabolitem worykonazolu jest N-tlenek, który stanowi 72% krążących, znakowanych promieniotwórczo metabolitów w osoczu. Wykazuje on tylko minimalne właściwości grzybobójcze i nie ma znaczenia w ogólnej skuteczności worykonazolu.

Eliminacja.

Worykonazol jest eliminowany na drodze metabolizmu wątrobowego i tylko mniej niż 2% dawki leku jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem.

Podając worykonazol znakowany promieniotwórczo stwierdzono, że około 80% radioaktywności jest odzyskiwane w moczu po wielokrotnym podaniu dożylnym i 83% po wielokrotnym podaniu doustnym. Większość (>94%) całkowitej radioaktywności jest wydalana w ciągu pierwszych 96 godzin zarówno po podaniu dożylnym, jak i doustnym.

Okres półtrwania worykonazolu w fazie eliminacji zależy od dawki i wynosi około 6 godzin po podaniu doustnym 200 mg. Ze względu na nieliniową farmakokinetykę, okres półtrwania w osoczu w fazie eliminacji nie jest przydatny do przewidywania kumulacji i eliminacji worykonazolu.

Substancja pomocnicza, hydroksypropylobetadeks (HPBCD), jest podawaną dożylnie beta-cyklodekstryną, która jest szybko usuwana z krążenia ogólnego i wydalana przez nerki w stanie niezmienionym. Objętość dystrybucji (Vdss) beta-cyklodekstryn w stanie stacjonarnym i większości ich chemicznie zmodyfikowanych pochodnych u wszystkich badanych gatunków zwierząt odpowiada konkretnej objętości płynu pozakomórkowego. Oznacza to, że układowo wchłaniane cyklodekstryny ulegają dystrybucji głównie do kompartmentów zewnątrzkomórkowych, bez udziału kompartmentów głębokich czy puli magazynowych. Całkowity klirens osoczowy hydroksypropylobetadeksu i SBE-beta-cyklodekstryny u wszystkich badanych gatunków jest zbliżony do współczynnika przesączania kłębuszkowego poszczególnych gatunków, a 100% podanej dawki jest wydalane z moczem w ciągu 6 do 12 godzin po podaniu dożylnym.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Płeć

W przypadku wielokrotnego podawania doustnego, wartości Cmax i AUCt u zdrowych kobiet były odpowiednio o 83% i 113% większe niż u zdrowych mężczyzn (18-45 lat). W tym samym badaniu nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy wartościami Cmax i AUCt u zdrowych kobiet w podeszłym wieku i u zdrowych mężczyzn w podeszłym wieku (>65 lat).

W programie klinicznym nie modyfikowano dawkowania ze względu na płeć. Profil bezpieczeństwa i stężenia worykonazolu w osoczu u kobiet i mężczyzn były podobne. Nie ma więc konieczności modyfikacji dawkowania ze względu na płeć.

Osoby w podeszłym wieku

W badaniu z wielokrotnymi doustnymi dawkami leku, średnie wartości Cmax i AUCt u zdrowych mężczyzn w podeszłym wieku (>65 lat) były większe, odpowiednio o 61% i 86%, od wartości Cmax i AUCt u zdrowych młodych mężczyzn (18-45 lat). Nie wykazano istotnych różnic dotyczących Cmax i AUCt pomiędzy zdrowymi kobietami w podeszłym wieku (>65 lat) i zdrowymi młodymi kobietami (18-45 lat).

W badaniach terapeutycznych nie modyfikowano dawkowania leku ze względu na wiek. Zaobserwowano zależność pomiędzy stężeniem leku w osoczu a wiekiem. Profil bezpieczeństwa worykonazolu u pacjentów młodych i w podeszłym wieku był podobny i dlatego nie ma konieczności zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Zalecana dawka u dzieci i młodzieży została ustalona na podstawie danych uzyskanych w farmakokinetycznej analizie populacji 112 dzieci w wieku od 2 do <12 lat z niedoborem odporności i 26-osobowej grupie młodzieży w wieku od 12 do <17 lat z niedoborem odporności. Podczas 3 badań farmakokinetycznych przeprowadzonych u dzieci i młodzieży oceniano wielokrotne dawki dożylne

3    mg/kg mc., 4 mg/kg mc., 6 mg/kg mc., 7 mg/kg mc. i 8 mg/kg mc. podawane dwa razy na dobę oraz wielokrotne dawki doustne (podawanie proszku do sporządzania zawiesiny doustnej) 4 mg/kg mc.,

6 mg/kg mc. oraz 200 mg podawane dwa razy na dobę. W jednym badaniu przeprowadzonym u młodzieży oceniano farmakokinetykę po podaniu dożylnym dawki nasycającej 6 mg/kg mc. podawanej dwa razy na dobę w pierwszym dniu, po którym podawano dwa razy na dobę dożylnie dawkę 4 mg/kg mc. lub doustnie tabletki 300 mg. U dzieci i młodzieży zaobserwowano większy niż u pacjentów dorosłych stopień zmienności osobniczej.

Porównanie danych farmakokinetycznych populacji dzieci i młodzieży oraz pacjentów dorosłych wykazało, że przewidywany całkowity wpływ worykonazolu na organizm (AUCt) u dzieci, uzyskiwany w następstwie podania dożylnej dawki nasycającej 9 mg/kg mc., był porównywalny do uzyskiwanego u dorosłych po podaniu dożylnej dawki nasycającej 6 mg/kg mc. Przewidywany całkowity wpływ worykonazolu na organizm u dzieci po podaniu dożylnym dawek podtrzymujących

4    mg/kg mc. i 8 mg/kg mc. dwa razy na dobę był porównywalny z uzyskiwanym u dorosłych po dożylnym podaniu odpowiednio dawek 3 mg/kg mc. i 4 mg/kg mc. dwa razy na dobę. Oczekiwany całkowity wpływ worykonazolu na organizm u dzieci w następstwie zastosowania doustnej dawki podtrzymującej 9 mg/kg mc. (maksymalnie 350 mg) dwa razy na dobę był porównywalny do uzyskiwanego u dorosłych w następstwie podania doustnego 200 mg dwa razy na dobę. Dawka

8 mg/kg mc. worykonazolu podana dożylnie zapewnia około dwukrotnie większy wpływ worykonazolu na organizm niż dawka 9 mg/kg mc. podana doustnie.

Większe niż u dorosłych dawki podtrzymujące u dzieci i młodzieży odzwierciedlają zwiększoną zdolność eliminacji leku u dzieci i młodzieży, wynikającą z większego stosunku masy wątroby do masy ciała. Jednakże biodostępność po podaniu doustnym może ulegać zmniejszeniu u dzieci z zaburzeniami wchłaniania i bardzo małą masą ciała w stosunku do wieku. W takim przypadku zalecane jest podawanie worykonazolu dożylnie.

Ogólny wpływ worykonazolu na organizm u większości młodzieży był podobny jak u pacjentów dorosłych otrzymujących taki sam schemat dawkowania. Jednakże obserwowano mniejszy niż u dorosłych ogólny wpływ worykonazolu na organizm u niektórych osób z grupy młodszej młodzieży o małej masie ciała. Prawdopodobnie ci pacjenci mogą metabolizować worykonazol w sposób bardziej zbliżony do dzieci niż dorosłych. Na podstawie analizy farmakokinetyki populacji w wieku od 12 do 14 lat, młodzież z masą ciała mniejszą niż 50 kg powinna otrzymywać dawki dla dzieci (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z prawidłową czynnością nerek profil farmakokinetyczny hydroksypropylobetadeksu (substancja pomocnicza postaci dożylnej produktu Volric) ma krótki okres półtrwania wynoszący od 1 do 2 godzin i nie kumuluje się po podaniu kolejnych dawek dobowych. U osób zdrowych oraz u pacjentów z lekką do ciężkiej niewydolnością nerek, większość (>85%) dawki hydroksypropylobetadeksu wynoszącej 8 g, jest wydalana z moczem.

U pacjentów z lekkimi, umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, okres półtrwania zwiększał się, odpowiednio, dwu-, cztero- i sześciokrotnie ponad normę. U tych pacjentów, kolejne infuzje mogą powodować kumulację hydroksypropylobetadeksu, aż do osiągnięcia stanu stacjonarnego. Hydroksypropylobetadeks jest usuwany za pomocą hemodializy.

Zaburzenia czynności wątroby

Po doustnym podaniu pojedynczej dawki (200 mg), wartość AUC była o 233% większa u pacjentów z lekką lub umiarkowaną marskością wątroby (Child-Pugh A i B) niż u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby. Stopień wiązania z białkami osocza nie zależał od stopnia zaburzenia czynności wątroby.

W badaniu z wielokrotnymi doustnymi dawkami leku, wartość AUCt u pacjentów z umiarkowaną marskością wątroby (Child-Pugh B) otrzymujących dawkę podtrzymującą 100 mg dwa razy na dobę, była podobna jak u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby otrzymujących 200 mg dwa razy na dobę. Nie ma danych farmakokinetycznych dotyczących pacjentów z ciężką marskością wątroby (Child-Pugh C). Zalecenia dotyczące dawkowania i monitorowania pacjentów opisane są w punktach

4.2    i 4.4.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po wielokrotnym podaniu worykonazolu wykazały, że narządem docelowym jest wątroba. Hepatotoksyczność występowała, podobnie jak w przypadku innych leków przeciwgrzybiczych, już wtedy, gdy stopień narażenia w osoczu był podobny do uzyskiwanego u ludzi po podaniu dawek terapeutycznych. U szczurów, myszy i psów worykonazol wywoływał także minimalne zmiany w nadnerczach.

Konwencjonalne badania farmakologiczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania, genotoksyczności lub działania rakotwórczego nie ujawniły występowania szczególnego zagrożenia dla ludzi.

W badaniach wpływu na reprodukcję wykazano, że worykonazol był teratogenny dla szczurów i działał embriotoksycznie u królików, gdy narażenie układowe było takie, jakie uzyskiwano u ludzi po podaniu dawek terapeutycznych. W przeprowadzonym na szczurach badaniu wpływu na rozwój przed- i pourodzeniowy, gdy narażenie było mniejsze od uzyskiwanego u ludzi po podaniu dawek terapeutycznych, worykonazol powodował wydłużenie czasu trwania ciąży oraz porodu, a także dystocję. W wyniku tego zwiększała się umieralność matek i zmniejszała przeżywalność młodych w okresie okołoporodowym. Wpływ na przebieg porodu prawdopodobnie zależy od mechanizmu swoistego dla gatunku i może być związany ze zmniejszonym stężeniem estradiolu. Jest to zgodne z tym, co obserwowano w przypadku stosowania innych leków przeciwgrzybiczych z grupy azoli. Stosowanie worykonazolu u samców i samic szczurów w dawkach zbliżonych do dawek terapeutycznych stosowanych u ludzi, nie wywierało szkodliwego wpływu na płodność.

Dane przedkliniczne wskazują, że w badaniach toksyczności po podaniu pojedynczej dawki dożylnej hydroksypropylobetadeksu, u myszy, szczurów i psów obserwowano przemijające epizody luźnego stolca lub biegunki. Hydroksypropylobetadeks podawany przez dwanaście miesięcy powodował zależne od dawki zmiany w obrębie dróg moczowych szczurów i psów, polegające na występowaniu zwakuolizowanych komórek nabłonka pęcherza moczowego i miedniczek nerkowych. Wakuolizację kanalików nerkowych stwierdzono wyłącznie u szczurów. W badaniu histopatologicznym obserwowano przerost komórek centralnej strefy zrazików, powiększone komórki Kupffera i wakuolizację hepatocytów.

Hydroksypropylobetadeks

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniu działania rakotwórczego u szczurów hydroksypropylobetadeks powodował powstawanie gruczolakoraka w jelicie grubym i zewnątrzwydzielniczego gruczolakoraka trzustki. Takich obserwacji nie odnotowano w podobnych badaniach działania rakotwórczego u myszy. Związek kliniczny z powstawaniem gruczolakoraka jelita grubego jest niewielki, a mechanizm indukowania zewnątrzwydzielniczego gruczolakoraka trzustki wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji dla ludzi.

Hydroksypropylobetadeks nie powoduje podrażnienia oczu ani podrażnienia w miejscu wstrzyknięcia.

Hydroksypropylobetadeks podawany doustnie w dawkach do 5000 mg/kg mc. oraz dożylnie w dawkach do 400 mg/kg mc. nie wpływał na zdolności rozrodcze samców i samic szczurów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Hydroksypropylobetadeks (MS: 0,58-0,68)

Laktoza j ednowodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie podawać produktu leczniczego Volric jednocześnie z innymi lekami w infuzji przez tę samą kaniulę lub dostęp dożylny. Po zakończeniu infuzji produktu leczniczego Volric, dostęp dożylny może być wykorzystywany do podawania dożylnego innych leków.

Produkty krwiopochodne i krótkotrwałe infuzje stężonych roztworów elektrolitów. Zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia, hipomagnezemia i hipokalcemia, należy wyrównać przed rozpoczęciem terapii worykonazolem (patrz punkty 4.2 i 4.4). Produktu leczniczego Volric nie podawać równocześnie z jakimkolwiek produktem krwiopochodnym ani z żadną krótkotrwałą infuzją stężonego roztworu elektrolitów, nawet jeśli będą podawane przez dwa oddzielne dostępy dożylne.

Całkowite żywienie pozajelitowe. Podczas stosowania produktu leczniczego Volric nie ma konieczności przerywania żywienia pozajelitowego, ale żywienie to należy podawać przez oddzielny dostęp dożylny. Jeśli infuzję podaje się przez cewnik wieloświatłowy, żywienie pozajelitowe należy podawać za pomocą innego portu niż używany do podawania produktu leczniczego Volric. Do rozcieńczania produktu leczniczego Volric nie stosować roztworu wodorowęglanu sodu o stężeniu 4,2%. Zgodność z roztworami o innych stężeniach nie jest znana.

Nie mieszać produktu leczniczego Volric z produktami leczniczymi innymi niż wymienione w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

2 lata

Wykazano, że po rozpuszczeniu proszku roztwór jest stabilny pod względem chemicznym i fizycznym przez 24 godziny w temperaturze 2°C-8°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, sporządzony koncentrat należy użyć natychmiast. Jeśli koncentrat nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki jego przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik.

Wykazano, że po rozcieńczeniu roztwór jest stabilny pod względem chemicznym i fizycznym przez 6 godzin w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, sporządzony roztwór należy użyć natychmiast. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki jego przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z przezroczystego szkła (typu I), zamknięta szarym korkiem z gumy chlorobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i nakładką typu „flip- off” barwy niebieskiej.

Dostępne opakowania 1 fiolka w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Proszek należy rozpuścić w 19 ml wody do wstrzykiwań lub 19 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu do infuzji, w celu otrzymania 20 ml klarownego koncentratu zawierającego 10 mg/ml worykonazolu. Rozpuszczanie może trwać do 4 minut. Jeśli w trakcie wprowadzania rozpuszczalnika do fiolki nie jest on samoistnie zassany przez występujące w niej podciśnienie, fiolkę produktu leczniczego Volric należy zniszczyć. Aby zapewnić dokładne odmierzanie objętości (19 ml) wody do wstrzykiwań lub 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu do infuzji, zaleca się stosowanie standardowych (nieautomatycznych) strzykawek o pojemności 20 ml.

Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia, niewykorzystaną część roztworu należy zniszczyć. Można podawać tylko klarowne roztwory bez obecności jakichkolwiek zmętnień i (lub) cząstek stałych.

W celu otrzymania roztworu do infuzji o stężeniu worykonazolu 0,5-5 mg/ml, wymaganą objętość koncentratu należy przed podaniem dodać do zalecanego, zgodnego roztworu do infuzji (patrz poniżej).

Wymagane objętości koncentratu produktu Volric o stężeniu 10 mg/ml

Objętość koncentratu produktu Volric (10 mg/ml) potrzebna do sporządzenia Masa ciała    dawki:

[kg]    3 mg/kg mc. 4 mg/kg mc. 6 mg/kg mc. 8 mg/kg mc. 9 mg/kg mc.

10

-

4,0 ml (1)

-

8,0 ml (1)

9,0 ml (1)

15

-

6,0 ml (1)

-

12,0 ml (1)

13,5 ml (1)

20

-

8,0 ml (1)

-

16,0 ml (1)

18,0 ml (1)

25

-

10,0 ml (1)

-

20,0 ml (1)

22,5 ml (2)

30

9,0 ml (1)

12,0 ml (1)

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

27,0 ml (2)

35

10,5 ml (1)

14,0 ml (1)

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

31,5 ml (2)

40

12,0 ml (1)

16,0 ml (1)

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

36,0 ml (2)

45

13,5 ml (1)

18,0 ml (1)

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

40,5 ml (3)

50

15,0 ml (1)

20,0 ml (1)

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

45,0 ml (3)

55

16,5 ml (1)

22,0 ml (2)

33,0 ml (2)

44,0 ml (3)

49,5 ml (3)

60

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

36,0 ml (2)

48,0 ml (3)

54,0 ml (3)

65

19,5 ml (1)

26,0 ml (2)

39,0 ml (2)

52,0 ml (3)

58,5 ml (3)

70

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

42,0 ml (3)

-

-

75

22,5 ml (2)

30,0 ml (2)

45,0 ml (3)

-

-

80

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

48,0 ml (3)

-

-

85

25,5 ml (2)

34,0 ml (2)

51,0 ml (3)

-

-

90

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

54,0 ml (3)

-

-

95

28,5 ml (2)

38,0 ml (2)

57,0 ml (3)

-

-

100

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

60,0 ml (3)

-

-


_(liczba fiolek) (liczba fiolek) (liczba fiolek) (liczba fiolek) (liczba fiolek)

Sporządzony koncentrat można rozcieńczać w:

-    9 mg/ml (0,9%) roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań

-    roztworze mleczanu sodu do infuzji dożylnych

-    5% roztworze glukozy z roztworem Ringera z mleczanami do infuzji dożylnych

-    5% roztworze glukozy z 0,45% roztworem chlorku sodu do infuzji dożylnych

-    5% roztworze glukozy do infuzji dożylnych

-    5% roztworze glukozy w roztworze chlorku potasu 20 mEq do infuzji dożylnych

-    0,45% roztworze chlorku sodu do infuzji dożylnych

-    5% roztworze glukozy z 0,9% roztworem chlorku sodu do infuzji dożylnych

-    roztworze Ringera z mleczanami do infuzji dożylnych.

Zgodność worykonazolu z innymi roztworami, niż wymienione powyżej lub w punkcie 6.2 jest nieznana.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19,

83-200 Starogard Gdański

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

29

Etiagen XR