+ iMeds.pl

Etomidate-lipuro 2 mg/mlUlotka Etomidate-lipuro

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Etomidate-Lipuro, 2 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań Etomidatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Etomidate-Lipuro i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etomidate-Lipuro

3.    Jak stosować lek Etomidate-Lipuro

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Etomidate-Lipuro

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Etomidate-Lipuro i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Etomidate-Lipuro - etomidat - działa nasennie i jest stosowana w znieczuleniu ogólnym. Efekt działania leku pojawia się bardzo szybko, a działanie nasenne jest krótkie

Uwaga:

W przypadku krótkotrwałego znieczulenia Etomidate-Lipuro należy podawać łącznie z odpowiednim środkiem przeciwbólowym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etomidate-Lipuro

Kiedy nie stosować leku Etomidate-Lipuro

-    jeśli pacjent ma uczulenie na etomidat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, olej sojowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    u noworodków i niemowląt do szóstego miesiąca życia,

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Etomidate-Lipuro należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z poniższych punktów dotyczy pacjenta:

-    pacjent ma dziedziczne zaburzeniami biosyntezy hemu. Badania na zwierzętach wykazały, że lek Etomidate-Lipuro posiada potencjał porfirogeniczny. W związku z tym nie należy go podawać pacjentom z dziedzicznymi zaburzeniami biosyntezy hemu, chyba że będzie wskazanie do podawania po uważnym rozważeniu zagrożeń i ewentualnych korzyści.

-    pacjent spożywał alkohol lub przyjmował leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy np. leki uspakajające, silne leki przeciwbólowe z grupy opioidów. Chwilowy bezdech może wystąpić po podaniu większych dawek etomidatu w połączeniu z lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy.

-    pacjent ma zaburzenia czynności kory nadnerczy. Po przedłużającym się, ciągłym podawaniu etomidatu istnieje ryzyko przejściowej niewydolności kory nadnerczy. W razie zaburzeń czynności kory nadnerczy oraz w trakcie bardzo długich zabiegów chirurgicznych, może być konieczne podanie kortyzolu.

-    pacjent ma chorobę wątroby

Lek Etomidate-Lipuro nie działa przeciwbólowo. W razie krótkotrwałego znieczulenia należy podać silny lek przeciwbólowy, taki jak np. fentanyl, równocześnie lub przed podaniem leku Etomidate-Lipuro.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie zostały określone kryteria bezpiecznego stosowania leku Etomidate-Lipuro w czasie ciąży. Dlatego lek Etomidate-Lipuro można podawać kobietom w ciąży tylko w wyjątkowych przypadkach, w razie braku innej możliwości.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza

Etomidat przenika do mleka matki. Jeżeli lek Etomidate-Lipuro musi być podawany w okresie laktacji, należy przerwać karmienie piersią na co najmniej 24 godziny od podania leku; uzyskane w tym czasie mleko należy zniszczyć.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Etomidate-Lipuro upośledza sprawność psychomotoryczną. Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać żadnych maszyn oraz posługiwać się niebezpiecznymi narzędziami w okresie 24 godzin od przyjęcia leku Etomidate-Lipuro.

Lek Etomidate-Lipuro i inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjąć.

Działanie nasenne Etomidate-Lipuro nasilają: neuroleptyki (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych głównie schizofrenii oraz innych psychoz), opioidy (silne leki przeciwbólowe), leki uspokajające.

Etomidate-Lipuro z alkoholem

Alkohol nasila działanie nasenne Etomidate-Lipuro.

Lek Etomidate-Lipuro zawiera olej sojowy, który może w rzadkich przypadkach wywoływać reakcje alergiczne

3. Jak stosować lek Etomidate-Lipuro

Lek Etomidate-Lipuro może być podawany wyłącznie przez lekarza umiejącego wykonać intubację dotchawiczą i dysponującego sprzętem do resuscytacji.

Lek Etomidate-Lipuro podaje się wyłącznie dożylnie w powolnym wstrzyknięciu. W razie potrzeby dawkę lekarz podzieli na kilka części.

Przed zastosowaniem Etomidate-Lipuro lekarz może podać pacjentowi odpowiednio domięśniowo lub dożylnie lek z grupy benzodiazepin w celu uniknięcia wystąpienia niekontrolowanych ruchów mięśni.

Lek Etomidate-Lipuro nie działa przeciwbólowo. Lekarz może podać pacjentowi lek przeciwbólowy (np. fentanyl) równocześnie lub przed zastosowaniem leku Etomidate-Lipuro.

W razie zaburzeń czynności kory nadnerczy lub podczas bardzo długich zabiegów chirurgicznych, lekarz może podać kortyzol - hormon kory nadnerczy.

Zalecana dawka

Wielkość dawki lekarz dostosuje do masy ciała, wieku, stanu zdrowia, indywidualnych reakcji pacjenta i klinicznego efektu działania leku.

Ogólnie: bezpieczna dawka nasenna mieści się w zakresie: od_0,15 do 0,3 mg etomidat / kg masy ciała, co odpowiada od 0,075 do 0,15 ml Etomidate-Lipuro / kg masy ciała.

Dzieci powyżej 6 miesiąca życia i młodzież do 15 roku życia oraz osoby starsze

Pojedyncza dawka: od 0,15 do 0,2 mg etomidatu / kg masy ciała, co odpowiada od 0,075 do 0,1 ml Etomidate-Lipuro / kg masy ciała. Dawkę należy dostosować do efektów klinicznych działania leku.

Pacjenci z marskością wątroby oraz leczonych wcześniej lekami neuroleptycznymi

Dawkę należy zmniejszyć.

W przypadku zastosowania leku w celu przerwania stanu padaczkowego lub serii napadów padaczkowych lekarz szybko, tj. w ciągu 10 sekund, wstrzyknie odpowiednią dawkę etomidatu (0,3 mg/kg masy ciała, odpowiadającą 0,15 ml leku Etomidate-Lipuro). W razie potrzeby dawkę tę można podać kilka razy.

W razie wątpliwości należy zapytać lekarza lub pielęgniarkę.

W razie podania większej niż zalecana dawki leku Etomidate-Lipuro

W przypadkach przedawkowania, zwłaszcza gdy etomidat jest stosowany jednocześnie z wziewnymi środkami usypiającymi, może nastąpić wydłużenie okresu snu oraz krótki okres bezdechu.

Stosując lek Etomidate-Lipuro lekarz będzie miał dostęp do sprzętu i środków leczniczych wymaganych w trakcie prowadzenia znieczulenia ogólnego (w tym do środków wspomagających oddychanie).

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Etomidate-Lipuro może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podobnie jak większość anestetyków o działaniu ogólnym, etomidat wpływa na funkcje układu oddechowego i układu krążenia. Także, jak większość innych anestetyków o działaniu ogólnym, etomidat może wywoływać mimowolne ruchy mięśniowe. Poza tym, etomidat często wpływa na czynność kory nadnerczy.

Zaobserwowano następujące działania niepożądane etomidatu:

Bardzo często (występuje u co najmniej 1 na 10pacjentów):

Etomidat hamuje syntezę steroidów w korze nadnerczy. Po podaniu pojedynczej dawki etomidatu odpowiedź nadnerczy na czynniki powodujące stres jest w widoczny sposób zmniejszona przez ok. 3-6 godzin. Patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2

Po pojedynczej dawce etomidatu u pacjentów czasem obserwuje się niekontrolowane ruchy mięśni (mioklonie). Można im zapobiec poprzez podanie pacjentom przed znieczuleniem opioidów lub benzodiazepin.

Często (występuje u 1 do 10 na 100 pacjentów)

Może wystąpić lekkie, przejściowe obniżenie ciśnienia krwi jako reakcja na obniżenie obwodowego oporu naczyniowego.

Zatrzymanie oddychania oraz bezdech mogą wystąpić szczególnie po podaniu dużych dawek etomidatu w połączeniu z lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy.

Po podaniu etomidatu występują mdłości i wymioty, które jednak są spowodowane głównie opioidami podanymi jednocześnie lub przed podaniem leku Etomidate-Lipuro.

Łagodny ból w trakcie wstrzykiwania, pojawiający się głównie w przypadku podawania nierozcieńczonego produktu do małych żył bez uprzedniego podania fentanylu. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia bólu należy podawać do większych żył.

Rzadko (występuje u 1 do 10 na 10 000pacjentów): dreszcze, arytmia, kaszel, kurcz krtani, czkawka

Bardzo rzadko (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000pacjentów):

Odnotowano reakcje alergiczne oraz rzadkie przypadki skurczu oskrzeli i reakcji anafilaktycznych. Zanotowano przypadki uwalniania histaminy po podaniu etomidatu. Obserwowano wystąpienie drgawek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Etomidate-Lipuro

Przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie zamrażać.

Ampułki należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Termin ważności

Produktu nie wolno stosować po upływie terminu ważności podanego na etykiecie po słowie EXP.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Etomidate-Lipuro

-    Substancją czynną leku Etomidate-Lipuro jest etomidat.

1 ml emulsji do wstrzykiwań zawiera 2 mg etomidatu.

1 fiolka zawiera 20 mg w 10 ml emulsji do wstrzykiwań

-    Substancje pomocnicze to: olej sojowy, średniołańcuchowe trójglicerydy, glicerol, lecytyna jaja kurzego, sodu oleainian, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Etomidate-Lipuro i co zawiera opakowanie

Etomidate-Lipuro ma postać mleczno białej emulsji typu „olej w wodzie”.

Pudełko tekturowe zawiera 10 ampułek z bezbarwnego szkła po 10 ml emulsji do wstrzykiwań.

Podmiot odpowiedzialny

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy


Wytwórca

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen PO. BOX 11 20 34209 Melsungen Niemcy


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Produkt Etomidate-Lipuro może być podawany wyłącznie przez lekarza umiejącego wykonać intubację dotchawiczą i dysponującego sprzętem do resuscytacji.

Dawkowanie

Dawki muszą być dostosowane odpowiednio do indywidualnych reakcji pacjenta i klinicznego efektu działania leku.

Należy przestrzegać poniższych instrukcji dawkowania:

Ogólnie: bezpieczna dawka nasenna mieści się w zakresie: od 0.15 do 0,3 mg etomidat / kg masy ciała, co odpowiada od 0,075 do 0,15 ml Etomidate-Lipuro / kg masy ciała.

Dzieci powyżej 6 miesiąca życia i młodzież w wieku do 15 roku życia oraz osoby starsze otrzymują pojedynczą dawkę od 0,15 do 0,2 mg etomidatu / kg masy ciała, co odpowiada od 0,075 do 0.1 ml Etomidate-Lipuro / kg masy ciała. U pacjentów należących do wymienionych grup wiekowych dokładną dawkę należy dostosować do efektów klinicznych działania leku.

U pacjentów z marskością wątroby oraz leczonych wcześniej lekami neuroleptycznymi dawkę należy zmniejszyć.

W celu uniknięcia zbyt wolnej dyfuzji produktu Etomidate-Lipuro w mózgu u pacjentów z jawną padaczką lub podwyższoną tendencją do drgawek. produkt Etomidate-Lipuro należy wstrzykiwać szybko, tj. w przeciągu kilku sekund. Dobra dostępność biologiczna i szybka dystrybucja etomidatu w mózgu zapobiegają występowaniu drgawek.

W przypadku zastosowania produktu w celu przerwania stanu padaczkowego lub serii napadów padaczkowych należy szybko, tj. w ciągu 10 sekund, wstrzyknąć odpowiednią dawkę etomidatu (0.3 mg/kg masy ciała, odpowiadającą 0,15 ml produktu Etomidate-Lipuro). W razie potrzeby dawkę tą można podać kilka razy.

Sposób i droga podawania

•    Produkt Etomidate-Lipuro należy wyłącznie podawać dożylnie, z zasady powoli (pojedyncza dawka w ciągu ok. 30 sekund), w razie potrzeby dawkę można podzielić na kilka części.

•    Jeśli uprzednio nie podano pacjentowi fentanylu, podczas wstrzykiwania nierozcieńczonego produktu Etomidate-Lipuro do małych żył pojawia się łagodny ból. Dlatego należy podawać produkt do większych żył.

•    Wstrzykiwanie poza żyłę może spowodować silny ból.

•    Należy unikać wstrzyknięć dotętniczych, gdyż istnieje ryzyko spowodowania martwicy przez etomidat podawany dotętniczo.

•    Przed podaniem Etomidate-Lipuro należy zastosować odpowiednią premedykację w celu uniknięcia mioklonii. Zalecane jest podanie beznodiazepin, np. diazepamu, który może być wstrzykiwany domięśniowo na około 1 godzinę lub dożylnie na 10 minut przed podaniem produktu Etomidate-Lipuro.

•    W razie zaburzeń czynności kory nadnerczy oraz w trakcie bardzo długich zabiegów chirurgicznych, może być konieczne podanie kortyzolu, np. 50 - 100 mg hydrokortyzonu.

•    Lek Etomidate-Lipuro nie działa przeciwbólowo. W razie krótkotrwałego znieczulenia należy podać silny lek przeciwbólowy, taki jak np. fentanyl, równocześnie lub przed podaniem leku Etomidate -Lipuro.

Niezgodności farmaceutyczne

Produktu Etomidate-Lipuro nie wolno mieszać z innymi roztworami do wstrzykiwania bez wcześniejszego sprawdzenia ich zgodności.

Ponadto produktu Etomidate-Lipuro nie wolno podawać jednocześnie z innymi roztworami do wstrzykiwania przez ten sam przewód, chyba że sprawdzono ich zgodność. Równocześnie podawane leki, jak na przykład leki przeciwbólowe, muszą być podawane przez to samo wkłucie w następnej kolejności albo jednocześnie przez inne wkłucie do żyły. Produkt Etomidate-Lipuro może być wstrzyknięty podczas wlewu izotonicznego roztworu sodu chlorku w czasie krótkiej przerwy w jego podawaniu.

Instrukcja użytkowania i obchodzenia sie z produktem

Przed użyciem należy wstrząsnąć ampułkę, aby zapewnić równomierne rozprowadzanie.

Nie używać, jeśli po wstrząśnięciu emulsja jest przebarwiona i (lub) niejednolita.

Produkt nie zawiera konserwantów przeciwbakteryjnych. Ponieważ emulsje tłuszczowe mogą sprzyjać namnożeniu bakterii, należy natychmiast po otwarciu ampułki pobrać emulsję za pomocą strzykawki w warunkach aseptycznych, a następnie wstrzyknąć.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

6

Etomidate-Lipuro

Charakterystyka Etomidate-lipuro

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Etomidate-Lipuro, 2 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml emulsji do wstrzykiwań zawiera 2 mg etomidatu (Etomidatum 1 ampułka zawiera 20 mg etomidatu w 10 ml emulsji do wstrzykiwań.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: olej sojowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja do wstrzykiwań

Mleczno biała emulsja typu ”olej w wodzie”.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Znieczulenie ogólne

Uwaga:

W przypadku krótkotrwałego znieczulenia Etomidate-Lipuro należy podawać łącznie z odpowiednim środkiem przeciwbólowym.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Etomidate-Lipuro może być podawany wyłącznie przez lekarza umiejącego wykonać intubację dotchawiczą i dysponującego sprzętem do resuscytacji.

Dawkowanie

Dawki muszą być dostosowane odpowiednio do indywidualnych reakcji pacjenta i klinicznego efektu działania leku.

Należy przestrzegać poniższych instrukcji dawkowania:

Ogólnie: bezpieczna dawka nasenna mieści się w zakresie: od 0,15 do 0,3 mg etomidat / kg masy ciała, co odpowiada od 0,075 do 0,15 ml Etomidate-Lipuro / kg masy ciała.

Dzieci powyżej 6 miesiąca życia i młodzież w wieku do 15 roku życia oraz osoby starsze otrzymują pojedynczą dawkę od 0,15 do 0,2 mg etomidatu / kg masy ciała, co odpowiada od 0,075 do 0,1 ml Etomidate-Lipuro / kg masy ciała. U pacjentów należących do wymienionych grup wiekowych dokładną dawkę należy dostosować do efektów klinicznych działania leku.

U pacjentów z marskością wątroby oraz leczonych wcześniej lekami neuroleptycznymi dawkę należy zmniejszyć.

W celu uniknięcia zbyt wolnej dyfuzji produktu Etomidate-Lipuro w mózgu u pacjentów z jawna padaczka lub podwyższona tendencją do drgawek, produkt Etomidate-Lipuro należy wstrzykiwać szybko, tj. w przeciągu kilku sekund. Dobra dostępność biologiczna i szybka dystrybucja etomidatu w mózgu zapobiegają występowaniu drgawek.

W przypadku zastosowania produktu w celu przerwania stanu padaczkowego lub serii napadów padaczkowych należy szybko, tj. w ciągu 10 sekund, wstrzyknąć odpowiednią dawkę etomidatu (0,3 mg/kg masy ciała, odpowiadającą 0,15 ml produktu Etomidate-Lipuro). W razie potrzeby dawkę tą można podać kilka razy.

Sposób i droga podawania

Produkt Etomidate-Lipuro należy wyłącznie podawać dożylnie, z zasady powoli (pojedyncza dawka w ciągu ok. 30 sekund), w razie potrzeby dawkę można podzielić na kilka części.

Jeśli uprzednio nie podano pacjentowi fentanylu, podczas wstrzykiwania nierozcieńczonego produktu Etomidate-Lipuro do małych żył pojawia się łagodny ból. Dlatego należy podawać produkt do większych żył.

Należy unikać wstrzyknięć dotętniczych, gdyż istnieje ryzyko spowodowania martwicy przez etomidat podawany dotętniczo.

Wstrzykiwanie poza żyłę może spowodować silny ból.

Przed podaniem Etomidate-Lipuro należy zastosować odpowiednią premedykację w celu uniknięcia mioklonii. Zalecane jest podanie beznodiazepin, np. diazepamu, który może być wstrzykiwany domięśniowo na około 1 godzinę lub dożylnie na 10 minut przed podaniem produktu Etomidate-Lipuro.

Więcej informacji, patrz punkty 6.2 i 6.6.

4.3.    Przeciwwskazania

Produktu Etomidate-Lipuro nie wolno podawać pacjentom z rozpoznaną nadwrażliwością na etomidat, olej sojowy lub inną substancję pomocniczą.

Nie należy stosować u noworodków i niemowląt do szóstego miesiąca życia.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Badania na zwierzętach wykazały, że produkt Etomidate-Lipuro posiada potencjał porfirogeniczny. W związku z tym nie należy go podawać pacjentom z zaburzeniami dziedzicznymi biosyntezy hemu.

Chwilowy bezdech może wystąpić po podaniu większych dawek etomidatu w połączeniu z lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy.

Po przedłużającym się, ciągłym podawaniu etomidatu istnieje ryzyko przejściowej niewydolności kory nadnerczy.

W przypadku zaburzeń czynności kory nadnerczy oraz w trakcie bardzo długich zabiegów chirurgicznych, może być konieczne podanie kortyzolu, np. 50 - 100 mg hydrokortyzonu.

Produkt Etomidate-Lipuro nie działa przeciwbólowo. W przypadku krótkotrwałego znieczulenia należy podać silny lek przeciwbólowy, taki jak np. fentanyl, równocześnie lub przed podaniem produktu Etomidate-Lipuro. Należy zapoznać się z informacjami w punkcie

6.2.

Olej sojowy może w rzadkich przypadkach wywoływać reakcje alergiczne.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Działanie nasenne etomidatu nasilają: neuroleptyki, opioidy, leki uspokajające i alkohol.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania u kobiet w ciąży.

W związku z tym produkt Etomidate-Lipuro można podawać kobietom w ciąży tylko w wyjątkowych przypadkach, w razie braku innej alternatywy.

Etomidat przenika do mleka matki. Jeżeli produkt Etomidate-Lipuro musi być podawany w okresie laktacji, należy przerwać karmienie piersią na co najmniej 24 godziny od podania leku; uzyskane w tym czasie mleko ludzkie należy zniszczyć.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nawet jeżeli produkt Etomidate-Lipuro jest stosowany zgodnie z zaleceniami, pacjenci po jego zażyciu nie będą w stanie prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w ciągu co najmniej 24 godzin od zażycia.

Produkt leczniczy Etomidate-Lipuro wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

4.8.    Działania niepożądane

Podobnie jak większość anestetyków o działaniu ogólnym, etomidat wpływa na funkcje układu oddechowego i układu krążenia. Także, jak większość innych anestetyków o działaniu ogólnym, etomidat może wywoływać mimowolne ruchy mięśniowe (mioklonie). Poza tym, etomidat często wpływa na czynność kory nadnerczy.

Zaobserwowano następujące działania niepożądane etomidatu:

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko (< 1 na 10 000przypadków):

Odnotowano reakcje alergiczne oraz rzadkie przypadki skurczy oskrzeli i reakcje anafilaktycznych. Zanotowano przypadki uwalniania histaminy po podaniu etomidatu.

Zaburzenia wewnątrzwydzielnicze

Bardzo często (> 1 na 10przypadków):

Etomidat hamuje syntezę steroidów w korze nadnerczy. Po podaniu pojedynczej dawki etomidatu odpowiedź nadnerczy na czynniki powodujące stres jest w widoczny sposób zmniejszona przez ok. 3 - 6 godzin. Patrz punkt 4.4.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często (> 1 na 10przypadków):

Po pojedynczej dawce etomidatu u pacjentów, którzy nie potrzymali premedykacji, obserwuje się niekontrolowane ruchy mięśni (mioklonie), patrz punkt 5.1. Można im zapobiec poprzez podanie pacjentom przed znieczuleniem opioidów lub benzodiazepin. Patrz też punkt 4.2.

Rzadko (<1 na 100, > 1 na 1 000przypadków):

Dreszcze

Bardzo rzadko (<1 na 10 000przypadków):

Drgawki

Zaburzenia serca

Rzadko (<1 na 1 000, > 1 na 10 000 przypadków)

Arytmia

Zaburzenia naczyniowe

Często (<1 na 10, >1 na 100 przypadków)

Może wystąpić lekkie, przejściowe obniżenie ciśnienia krwi jako reakcja na obniżenie obwodowego oporu naczyniowego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często (<1 na 10, >1 na 100przypadków):

Zatrzymanie oddychania oraz bezdech mogą wystąpić szczególnie po podaniu dużych dawek etomidatu w połączeniu z lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy.

Rzadko (<1 na 100, > 1 na 1 000przypadków):

Kaszel, kurcz krtani.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często (<1 na 10, >1 na 100przypadków):

Po podaniu etomidatu występują mdłości i wymioty, które jednak są spowodowane głównie opioidami podanymi jednocześnie lub w premedykacji.

Rzadko (<1 na 100, > 1 na 1 000przypadków):

Czkawka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często (<1 na 10, >1 na 100przypadków):

Łagodny ból w trakcie wstrzykiwania, pojawiający się głównie w przypadku podawania nierozcieńczonego produktu do małych żył bez uprzedniego podania fentanylu - patrz punkt 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

W przypadkach przedawkowania, zwłaszcza gdy etomidat jest stosowany jednocześnie z wziewnymi środkami usypiającymi, może nastąpić wydłużenie okresu snu oraz krótki okres bezdechu.

Stosując produkt Etomidate-Lipuro należy mieć dostęp do sprzętu i środków leczniczych wymaganych w trakcie prowadzenia znieczulenia ogólnego w tym wspomagających oddychanie.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki do znieczulania ogólnego.

Kod ATC: N01A X07.

W badaniu EEG pierwsze zmiany zapisu występują po 36 sekund po podaniu dawki produktu Etomidate-Lipuro, efekt szczytowy pojawia się po 46 sekundach.

Efekt działania leku pojawia się bardzo szybko, działanie nasenne jest krótkie w wyniku redystrybucji i degradacji. Pojedyncza dawka 0,3 mg/kg masy ciała prowadzi w ciągu 10 s do utraty przytomności i anestezji trwającej 3-5 minut.

Etomidat powoduje przemijające hamowanie czynności wydzielniczej nadnerczy, z następowym obniżeniem poziomu kortyzolu w surowicy krwi. Spadek poziomu kortyzolu w osoczu jest spowodowany czasowym, całkowicie odwracalnym, hamowaniem aktywności enzymatycznej 11-ß-hydroksylazy. Hamowanie syntezy kortyzolu, nie reagujące na podanie ACTH, może trwać do 6 godzin po podaniu pojedynczej dawki 0,3 mg etomidatu na kilogram masy ciała. Zahamowanie syntezy kortyzolu jest odwracalne i zależy od stężenia etomidatu w osoczu. Osoczowe stężenie poniżej 50 nmol nie ma lub prawie nie ma hamującego efektu. Takie stężenie występuje po 4 godzinach od podania pojedynczej dawki etomidatu.

Po podaniu etomidatu, czasem obserwuje się niekontrolowane ruchy mięśni (mioklonie). Związane są one z odhamowaniem fizjologicznych pobudzeń z międzymózgowia, identycznych do mioklonii hypnogenicznych podczas snu fizjologicznego.

Stwierdzono, że etomidat posiada właściwości przeciwdrgawkowe oraz wywiera ochronny efekt na komórki mózgowe chroniąc je przed uszkodzeniem związanym z niedotlenieniem.

Ponieważ etomidat nie działa przeciwbólowo, w przypadku znieczulenia do zabiegów operacyjnych należy podać odpowiedni silny lek przeciwbólowy.

Substancja czynna - etomidat- działa nasennie i jest stosowana w znieczuleniu ogólnym. Etomidate-Lipuro to produkt leczniczy, w którym etomidat, rozpuszczalny w tłuszczach, obecny jest w emulsji tłuszczowej będącej mieszaniną oleju sojowego, średniołańcuchowych trójglicerydów i lecytyny jaja kurzego, nie zawierający żadnych środków zwiększających rozpuszczalność. Emulsja, użyta jako nośnik, jest od wielu lat stosowana w żywieniu pozajelitowym i jest dobrze tolerowana.

Emulsje zawierające etomidat do wstrzykiwań pozwalają, statystycznie znamiennie (p<0.00001), obniżyć częstość występowania miejscowych działań niepożądanych, obserwowanych podczas stosowania wodnych preparatów etomidatu.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

W oparciu o piśmiennictwo, powszechnie wiadomo, że cząsteczki tłuszczu mają krótki okres półtrwania. Po podaniu dożylnym, etomidat - składnik aktywny - ulega szybkiemu oddzieleniu od cząsteczek emulsji tłuszczowej. Nie stwierdzono różnic pomiędzy Etomidate-Lipuro, a innymi postaciami etomidatu pod względem stężeń w surowicy krwi i parametrów farmakokinetycznych.

Znikanie z osocza-metabolizm emulsji lipidowej nie koliduje z okresem półtrwania etomidatu. Etomidate-Lipuro i preparat wodny mają porównywalne okresy półtrwania, czasy dystrybucji i czasy aktywności. Statystycznie znaczących różnic nie wykryto.

Po podaniu dożylnym około 76,5% leku ulega związaniu z białkami osocza (głównie z albuminami). Odsetek związanego leku zmniejsza się w przewlekłych chorobach wątroby i nerek. Nie zaobserwowano akumulacji.

Całkowita objętość dystrybucji leku jest bardzo duża i wynosi 4,6±2,2 l/kg i świadczy o znacznym wychwycie przez tkanki; objętość dystrybucji w kompartmencie centralnym jest znamiennie wyższa od wewnątrznaczyniowej objętości osocza i mieści się w granicach 24,2±4,2 litra lub 21,2±2,8 litra lub 23,2±11,41 litra. Wobec powyższego można wnioskować, że oprócz objętości krwi krążącej, kompartment centralny zawiera narządy wewnętrzne o przepływie krwi stanowiącym znaczną część objętości minutowej ( np. mózg i wątroba), o szybkości eliminacji decyduje redystrybucja z kompartmentu głębokiego do centralnego. Profil stężeń etomidatu rozkłada się na trzy fazy, a więc może być opisany za pomocą modelu trójkompartmentowego. Po podaniu pojedynczej dawki, stężenie leku w surowicy gwałtownie spada ze względu na jego szybkie przechodzenie z kompartmentu centralnego do kompartmentów głębokich (początkowy okres półtrwania 1,3 do 4,5 minut). Ze względu na duże objętości dystrybucji, półokres eliminacji jest względnie długi, pomimo szybkiego usuwania przez wątrobę. Półokres końcowej eliminacji wynosi od 2,4 do 5 godzin.

Właściwości lipofilne ułatwiają szybkie przejście przez barierę krew-mózg. Stężenie płynu mózgowo-rdzeniowego w przybliżeniu odpowiada stężeniu wolnej, nie związanej białkiem frakcji etomidatu w osoczu (25 ± 3%).

Pierwszym etapem biotransformacji leku jest hydroliza wiązań estrowych w wątrobie. Dodatkowo niewielka część etomidatu ulega N-dealkilacji oksydatywnej.

Żaden z metabolitów etomidatu nie jest aktywny farmakologicznie.

Po podaniu dożylnym 15 mg znakowanego radioizotopem etomidatu, około 75% całkowitej dawki wydala się z moczem w ciągu 24 godzin. Ok. 50% dawki pojawiło się w moczu w ciągu pierwszych 4 godzin po wstrzyknięciu. Można wyliczyć, że po wystarczająco długim czasie około 87% zostanie wydalane z moczem po wystarczająco długim okresie, tzn. inne drogi wydalania mają mniejsze znaczenie. Główny metabolit wydalany z moczem to produkt hydrolizy etomidatu, kwas R-(+)-1-(a-metylbenzyl)-5-imidazowęglowy, którego pewne ilości są obecne jako glukuronian i który odpowiada za ok. 80% radioaktywności w moczu; 55-59% w formie kwasu i 21-24% w formie jego glukuronianu.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działania niepożądane, których nie obserwowano w badaniach klinicznych, a które występowały u zwierząt otrzymujących dawki podobne do stosowanych u ludzi, i które mogą mieć znaczenie w praktyce klinicznej, były następujące:

Ostra toksyczność

Wartości LD50 są dostępne zarówno dla roztworu etomidatu i produktu Etomidate-Lipuro,:

Gatunek

LD50

(mg/kg masy ciała.)

ED50

Indeks terapeutyczny

S

E

(mg/kg masy ciała.)

S

E

Mysz

29,5

37,0

1,0

29

37

Szczur

18,5

16,8

0,6

31

28

Świnka morska

7,1

-

0,1

50

-

Królik

11,9

-

0,5

24

-

Pies

7,6

-

0,5

16

-

Legenda

S = roztwór, E = Etomidate-Lipuro. Indeks terapeutyczny = LD50/ED50

Podostra toksyczność

Po trzytygodniowym okresie codziennego podawania etomidatu u szczurów (najwyższa dawka 5,0 mg/kg m.c.) i dwutygodniowym u psów (najwyższa dawka 1,5 mg/kg m.c.) w badaniach EKG, pomiarach ciśnienia tętniczego krwi, badaniach hematologicznych, badaniach moczu i badaniach histopatologicznych narządów i tkanek nie stwierdzono związanych z lekiem działań niepożądanych.

Wpływ na płodność

Badania na szczurach i królikach, którym podawano etomidat w dawkach 5 lub 4,5 mg/kg masy ciała na dobę w okresie organogenezy nie wykazały żadnego działania teratogennego i toksyczności w stosunku do płodu. Nie ma dostępnych danych dotyczących wpływu etomidatu na rozwój płodu ludzkiego. Doświadczenie z podawaniem kobietom w ciąży ogranicza się do okresu porodu. Etomidat przechodzi do łożyska, kiedy jest używany do znieczuleń w położnictwie. Po zabiegu wartości punktacji Apgar u noworodków są porównywalne z wartościami osiąganymi po zastosowaniu innych anestetyków. Rozmiary i objawy kliniczne supresji kory nadnerczy u noworodków nie są znane.

Mutageniczność i rakotwórczość

Etomidat nie został przetestowany pod względem ewentualnych efektów mutagenicznych.

Z zasady nie można wykluczyć takiego działania.

Wyniki długoterminowych badań dotyczących rakotwórczości na zwierzętach nie są dostępne.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych:

Olej sojowy

Średniołańcuchowe trójglicerydy Glicerol

Lecytyna jaja kurzego Sodu oleainian Woda do wstrzykiwań

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu Etomidate-Lipuro nie wolno mieszać z innymi roztworami do wstrzykiwania bez wcześniejszego sprawdzenia ich zgodności.

Ponadto produktu Etomidate-Lipuro nie wolno podawać jednocześnie z innymi roztworami do wstrzykiwania przez ten sam przewód, chyba że sprawdzono ich zgodność. Równocześnie podawane leki, jak na przykład leki przeciwbólowe, muszą być podawane przez to samo wkłucie w następnej kolejności albo jednocześnie przez inne wkłucie do żyły. Produkt Etomidate-Lipuro może być wstrzyknięty podczas wlewu izotonicznego roztworu sodu chlorku w czasie krótkiej przerwy w jego podawaniu.

6.3.    Okres ważności

2 lata

Patrz też punkt 6.6

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie zamrażać.

Ampułki należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z bezbarwnego szkła, w tekturowym pudełku Opakowanie zawiera 10 ampułek po 10 ml emulsji do wstrzykiwań.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed użyciem należy wstrząsnąć ampułkę, aby zapewnić równomierne rozprowadzanie.

Nie używać, jeśli po wstrząśnięciu emulsja jest przebarwiona i (lub) niejednolita.

Produkt nie zawiera konserwantów przeciwbakteryjnych. Ponieważ emulsje tłuszczowe mogą sprzyjać namnożeniu bakterii, należy natychmiast po otwarciu ampułki pobrać emulsję za pomocą strzykawki w warunkach aseptycznych, a następnie wstrzyknąć.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4528

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04.11.1999 r. / 21.05.2005 r. / 19.01.2006 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Etomidate-Lipuro