+ iMeds.pl

Etoposid actavis 20 mg/mlUlotka Etoposid actavis

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Etoposid Actavis, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Etoposidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Etoposid Actavis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etoposid Actavis

3.    Jak stosować lek Etoposid Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Etoposid Actavis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Etoposid Actavis i w jakim celu się go stosuje

Lek Etoposid Actavis jest lekiem cytotoksycznym (przeciwnowotworowym). Etoposid Actavis stosuje się w leczeniu niektórych typów nowotworów takich, jak rak płuc, złośliwy nowotwór jądra, w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etoposid Actavis

Kiedy nie stosować leku Etoposid Actavis

-    jeśli pacjent ma uczulenie na etopozyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli pacjent ma zostać zaszczepiony przeciwko żółtej febrze lub zaszczepiony inną żywą szczepionką.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Etoposid Actavis należy omówić to z lekarzem:

-    jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy mogące wskazywać na wystąpienie reakcji alergicznej, takie jak: gorączka, problemy z oddychaniem, dreszcze, przyspieszone bicie serca oraz niskie ciśnienie krwi

-    jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek reakcje w miejscu wkłucia. Należy niezwłocznie poinformować lekarza lub pielęgniarkę ponieważ może zaistnieć potrzeba przerwania infuzji

-    jeśli pacj ent jest lub był poddawany radioterapii

-    podczas zakażenia.

Należy poinformować lekarza o wszystkich innych stosowanych u pacjenta terapiach istniejących

chorób.

Podczas stosowania leku Etoposid Actavis należy regularnie wykonywać badanie krwi w celu kontroli

składu krwi.

Niewydolność nerek

Zaburzenia czynności nerek wymagają zmniejszenia dawki etopozydu.

Dzieci

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci nie została ustalona, z tego względu leku nie należy podawać dzieciom.

Lek Etoposid Actavis a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

-    leków przeciwzakrzepowych takich jak warfaryna, które stosowane są aby zmniejszyć krzepliwość krwi;

-    leków przeciw bólowych oraz obniżających gorączkę jak fenylobutazon, aspiryna oraz pochodne aspiryny ( salicylan sodowy lub kwas salicylowy);

-    cyklosporyny (często stosowanej po przeprowadzeniu transplantacji). Jednoczesne stosowanie z cyklosporyną zwiększa ryzyko zahamowania czynności układu immunologicznego.

W przypadku jednoczesnego stosowania z etopozydem obserwowano występowanie pseudochłoniaków.

-    ciplatyny (stosowana w leczeniu chorób nowotworowych);

-    fenytoiny (stosowana w leczeniu padaczki);

-    szczepionki przeciwko żółtej febrze lub innych żywych szczepionek.

Etopozyd może również wpływać na inne leki stosowane w leczeniu nowotworu. Lekarz weźmie to pod uwagę planując leczenie.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania etopozydu z lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (OUN), takimi jak leki uspokajające i przeciwlękowe, barbiturany i inne leki nasenne lub z alkoholem etylowym albo z innymi napojami alkoholowymi, jak również z lekami przeciwalergicznymi (lekami przeciwhistaminowymi), lekami przeciwdepresyjnymi, neuroleptykami, opioidowymi lekami przeciwbólowymi i klonidyną z powodu ryzyka działania hamującego na OUN.

Etoposid Actavis z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływa na stosowanie leku Etoposid Actavis.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Płodność

Kobiety w wieku rozrodczym muszą unikać zajścia w ciążę i stosować skuteczną antykoncepcję podczas stosowania tego leku oraz co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu terapii.

Mężczyźni nie powinni poczynać potomstwa podczas leczenia lekiem Etoposid Actavis oraz 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

U mężczyzn zaleca się rozważyć zabezpieczenie nasienia (kriokonserwacja) przed leczeniem etopozydem, ponieważ etopozyd może powodować bezpłodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może wywoływać zmęczenie i senność. Należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynność wymagających zwiększonej koncentracji, takich jak obsługiwanie maszyn i prowadzenie pojazdów.

Lek Etoposid Actavis zawiera alkohol oraz polisorbat

Każda dawka zawiera 790 mg bezwodnego etanolu. Taka ilość może być niebezpieczna dla pacjentów z chorobą alkoholową. Należy wziąć to także pod uwagę u pacjentów z chorobą wątroby lub padaczką.

Polisorbat 80 (substancja pomocnicza w składzie leku) może powodować ciężkie działania niepożądane u wcześniaków.

3. Jak stosować lek Etoposid Actavis

Etoposid Actavis 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji będzie zawsze podawany pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza onkologa, doświadczonego w stosowaniu tego typu leczenia.

Koncentrat należy rozcieńczyć w 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy. Rozcieńczony roztwór będzie podawany w infuzji (kroplówka) do żyły pacjenta.

Dawkowanie i sposób podania

-    Lekarz prowadzący zadecyduje, jaka dawka leku Etoposid Actavis będzie zastosowana

u danego pacjenta. Wielkość dawki leku określa się indywidualnie na podstawie wagi i wzrostu pacjenta (przelicza się na metr kwadratowy pola powierzchni).

-    Lek Etoposid Actavis podaje się w powolnym wlewie dożylnym trwającym co najmniej 30 minut.

-    Lek Etoposid Actavis może zostać podany sam lub w połączeniu z innymi lekami.

-    Podczas leczenia konieczne jest uważne monitorowanie stanu pacjenta poprzez przeprowadzanie badań krwi i kontrolę czynności wątroby.

-    Dawka leku może zostać zmieniona w zależności od czynności nerek pacjenta.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Zazwyczaj zalecana dawka leku Etoposid Actavis to 60-100 mg/m2 pc., podawane w powolnym wlewie dożylnym przez kolejnych 5 dni. Całkowita dawka w cyklu leczenia nie powinna przekroczyć 400 mg/m2 pc.

Dawka etopozydu powinna być dostosowana w zależności od odpowiedzi klinicznej, zmian w morfologii krwi oraz tolerancji leku przez pacjenta.

Etopozyd hamuje wytwarzanie krwinek w szpiku kostnym, z tego względu cykl leczenia nie powinien być powtarzany częściej niż w odstępach 21-dniowych. Do czasu normalizacji parametrów w badaniu krwi nie należy rozpoczynać nowego cyklu leczenia.

Dzieci

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci nie została ustalona, dlatego też lek nie powinien być podawany dzieciom.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Etoposid Actavis

Ponieważ Etoposid Actavis jest podawany wyłącznie przez lekarza lub pielegniarkę, w związku z powyższym przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne. W przypadku przedawkowania lekarz zastosuje leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Etoposid Actavis

W razie pominięcia podania leku, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy niezwłocznie poinformować lekarza w przypadku wystąpienia:

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

- ciężkie reakcje alergiczne, takie jak: gorączka, zaczerwienienie skóry twarzy i szyi, często

z nagłym towarzyszącym uczuciem gorąca, przyspieszenie rytmu serca, nieprawidłowy skurcz

dróg oddechowych, który może powodować kaszel i świszczący oddech, obniżenie ciśnienia krwi oraz trudności w oddychaniu.

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10pacjentów):

-    zahamowanie czynności szpiku kostnego objawiające się zmianami w liczbie białych

i czerwonych krwinek (anemia, leukopenia, neutopenia) oraz płytek krwi (trombocytopenia). Lekarz będzie kontrolował parametry krwi poprzez regularne wykonywanie badań krwi.

-    uszkodzenie wątroby. Lekarz będzie kontrolował funkcjonowanie wątroby poprzez wykonywanie badań krwi w trakcie leczenia.

-    ból brzucha

-    zaparcia

-    nudności

-    wymioty

-    utrata apetytu

-    odwracalna utrata włosów (łysienie)

-    ciemnienie skóry (zwiększona pigmentacja)

-    uczucie osłabienia oraz ogólne uczucie dyskomfortu

-    uczucie zmęczenia związane z anemią.

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10pacjentów):

-    białaczka (rak krwi)

-    zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

-    zaburzenia rytmu serca

-    zawroty głowy

-    wysypka, pokrzywka, świąd

-    zwiększone ciśnienie krwi

-    obniżone ciśnienie krwi powodujące zawroty głowy w przypadku zbyt szybkiego podawania leku

-    biegunka

-    zapalenie błon śluzowych jamy ustnej i przełyku

-    przedostanie się roztworu leku poza żyłę do otaczających tkanek (wynaczynienie) powodujące ból, podrażnienie oraz obrzęk

-    zapalenie żył.

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

-    uszkodzenie nerwów dłoni i stóp

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000pacjentów):

-    drgawki

-    zmęczenie i senność

-    odwracalna utrata wzroku

-    zapalenie nerwu wzrokowego z całkowitą lub częściową utratą wzroku

-    zapalenie płuc

-    bliznowacenie płuc

-    trudności w połykaniu

-    zaburzenia smaku

-    potencjalnie zagrażające życiu choroby skóry związane z tworzeniem pęcherzy na skórze, tworzeniem się ran na błonie śluzowej jamy ustnej, nosa, oczu oraz okolicy odbytu i narządów rodnych (Zespół Stevensa-Johnsona, toksyczno-rozpływna martwica naskórka)

-    wysypka, mogąca mieć ciężkie nasilenie, przypominająca poparzenie słoneczne, która może się pojawić na skórze poddanej wcześniejszej radioterapii (późne popromienne zapalenie skóry).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego lub do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacj i na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Etoposid Actavis

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po ‘EXP’. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po rozcieńczeniu:

Roztwór etopozydu o stężeniu do 0,2 mg/ml zachowuje stabilność przez 96 godzin w temperaturze poniżej 25°C, bez ochrony przed światłem.

Roztwór etopozydu o stężeniu do 0,4 mg/ml zachowuje stabilność przez 24 godziny w temperaturze poniżej 25°C, bez ochrony przed światłem.

Nie zaleca się stosowania roztworu etopozydu w stężeniach większych niż 0,4 mg/ml, ponieważ może to powodować strącanie się osadu. Roztwory wykazujące jakiekolwiek oznaki strącania się osadu należy usunąć.

Tylko roztwory dożylne przechowywane w szklanych fiolkach lub pojemnikach PVC mogą być używane do wlewów.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony lek powinien być zużyty natychmiast.

Jeżeli lek nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania ponosi użytkownik.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się jakiekolwiek zmiany w wyglądzie leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Etoposid Actavis

Substancją czynną leku jest etopozyd. 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg etopozydu. Jedna fiolka zawierająca 5 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg etopozydu. Pozostałe substancje pomocnicze to: polisorbat 80, kwas cytrynowy bezwodny, etanol bezwodny, makrogol 400.

Jak wygląda lek Etoposid Actavis i co zawiera opakowanie

Lek Etoposid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, to bezbarwny do jasnożółtego, lekko lepki, klarowny roztwór bez widocznych cząstek stałych.

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I z silikonowym korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym wieczkiem typu flip-off oraz zabezpieczającą nakładką z PP zawierająca 5 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

Wytwórca

SC. SINDAN-PHARMA S.R.L. 11th Ion Mihalache Blvd.

011171 Bukareszt Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Podobnie jak w przypadku wszystkich innym potencjalnie toksycznych związków, należy zachować ostrożność podczas używania i przygotowywania roztworu etopozydu.

Przygotowanie roztworu do infuzji powinno mieć miejsce w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach i przez doświadczony personel wyposażony w osobiste rękawice ochronne, maski, odzież ochronną i okulary ochronne.

Mogą wystąpić reakcje skórne związane z przypadkowym narażeniem na etopozyd. Jeśli roztwór etopozydu wejdzie w kontakt ze skórą lub błoną śluzową, należy niezwłocznie umyć dokładnie skórę lub błonę śluzową za pomocą mydła i wody.

Kobiety w ciąży nie powinny mieć kontaktu z produktami cytotoksycznymi.

Przygotowanie do podania dożylnego Rozcieńczanie

Pobrać z fiolki odpowiednią ilość koncentratu do sporządzania roztworu, odpowiadającą określonej dawce etopozydu.

Pozostały w fiolce koncentrat należy zniszczyć.

Rozcieńczyć koncentrat w 250 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy. Rozcieńczony roztwór należy podawać we wlewie dożylnym.

Zaleca się niezwłoczne zużycie rozcieńczonego roztworu. Stężenie roztworu etopozydu nie powinno przekraczać 0,25 mg/ml, ponieważ może nastąpić wytrącanie osadu.

Roztwory wykazujące jakiekolwiek oznaki strącania się osadu należy usunąć.

Podawanie

Zazwyczaj stosowana dawka etopozydu to 60-100 mg/m2 pc., podawane w powolnym wlewie dożylnym (przez 30 do 60 minut) przez kolejnych 5 dni. Całkowita dawka nie może przekroczyć 400 mg/m2 pc. przez cały cykl leczenia.

Etopozyd hamuje czynność szpiku kostnego, z tego względu cykl leczenia nie powinien być powtarzany częściej niż w odstępach 21-dniowych. Nowy cykl leczenia nie powinien być rozpoczynany do czasu odzyskania prawidłowej czynności układu krwiotwórczego.

Etopozydu nie należy podawać doopłucnowo ani dootrzewnowo.

Usuwanie

Pozostała niezużyta część roztworu, a także wszystkie przedmioty użyte do przygotowywania i podania roztworu powinny zostać zapakowane w worki polietylenowe i spalone w temperaturze 1 100°C.

Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu etopozydu ze skórą lub tkankami miękkimi, należy natychmiast dokładnie umyć skażone miejsce wodą z mydłem.

W przypadku jakiegokolwiek rozlania roztworu należy podjąć natychmiast odpowiednie działania, aby zabezpieczyć zalaną powierzchnię i ograniczyć ją poprzez przykrycie materiałami absorbującymi. Jeśli właściwe, zalaną powierzchnię można również zneutralizować 5 % roztworem wodorotlenku sodu. Zebrać wszystkie użyte materiały absorbujące do worków polietylenowych i spalać w temperaturze 1 100°C, przez co najmniej 1 sekundę.

7

Etoposid Actavis

Charakterystyka Etoposid actavis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Etoposid Actavis, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg etopozydu (Etoposidum).

Jedna fiolka zawierająca 5 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg etopozydu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: etanol, bezwodny

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Bezbarwny do jasnożółtego, lekko lepki, klarowny roztwór bez widocznych cząstek stałych.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Etoposid Actavis jest wskazany w leczeniu guzów złośliwych jądra oraz drobnokomórkowego raka płuc, w skojarzeniu z innymi cytostatykami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Środki ostrożności dotyczące podawania produktu leczniczego

Etopozyd może być stosowany wyłącznie przez lub pod bezpośrednim nadzorem wykwalifikowanego lekarza, posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii.

Etopozyd jest przeznaczony do podawania wyłącznie w postaci powolnego wlewu dożylnego. Nie należy podawać etopozydu w szybkim wstrzyknięciu dożylnym.

Donoszono o przypadkach niedociśnienia tętniczego po szybkim podaniu dożylnym. Dlatego też zaleca się, aby roztwór etopozydu był podawany we wlewie trwającym 30 do 60 minut. Czas trwania wlewu może być dłuższy po wykonaniu oceny tolerancji pacjenta na produkt leczniczy.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka etopozydu to 60-100 mg/m2 pc., podawane w powolnym wlewie dożylnym (przez 30 do 60 minut) przez kolejnych 5 dni. Całkowita dawka nie może przekroczyć 400 mg/m2 pc. przez cały cykl leczenia.

Etopozyd hamuje czynność szpiku kostnego, z tego względu cykl leczenia nie powinien być powtarzany częściej niż w odstępach 21-dniowych. Nowy cykl leczenia nie powinien być rozpoczynany do czasu

odzyskania prawidłowej czynności układu krwiotwórczego (patrz punkt 4.4).

Dostosowanie dawki

Dawkowanie etopozydu należy dostosować, biorąc pod uwagę działanie mielosupresyjne innych produktów leczniczych jednocześnie podawanych lub działanie uprzedniej terapii rentgenowskiej, lub chemioterapii, które mogą zagrażać rezerwie szpiku kostnego.

Pacjenci nie powinni rozpoczynać nowego cyklu leczenia etopozydem, jeżeli liczba granulocytów obojętnochłonnych jest mniejsza niż 1 500 komórek/mm3 lub liczba płytek jest mniejsza niż 100 000 komórek/mm3, chyba że jest to spowodowane chorobą nowotworową.

Kolejne dawki powinny być dostosowane do dawki początkowej, jeżeli liczba granulocytów obojętnochłonnych mniejsza niż 500 komórek/mm3 występuje dłużej niż 5 dni albo, jeżeli jednocześnie występuje gorączka lub zakażenie, jeżeli liczba płytek krwi jest mniejsza niż 25 000 komórek/mm3, jeżeli rozwinie się którykolwiek inny 3 lub 4 stopień toksyczności lub klirens kreatyniny będzie mniejszy niż 50 ml/min.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Etopozyd jest wydalany głównie przez nerki, z tego względu pacjenci z zaburzeniami czynności nerek mogą wymagać zmniejszenia dawki.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, początkowa dawka powinna być dostosowana do wartości klirensu kreatyniny, w następujący sposób:

Wartości klirensu kreatyniny    Dawka etopozydu

>50 ml/min    100% dawki

15-50 ml/min    75% dawki

Dawka powinna być dostosowana do odpowiedzi klinicznej i hematologicznej oraz tolerancji produktu leczniczego przez pacjenta.

Szczegółowe dane dotyczące pacjentów z klirensem kreatyniny <15 ml/min nie są dostępne.

W takich przypadkach zaleca się dodatkowe zmniejszenie dawki.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowanie dawki. Wymagane będą takie same środki ostrożności jak w przypadku pacjentów dorosłych i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu leczniczego u dzieci nie została ustalona, z tego względu nie jest zalecane stosowanie etopozydu u dzieci.

Sposób podawania

Koncentrat należy rozcieńczyć w 250 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy. Rozcieńczony roztwór należy podawać we wlewie dożylnym. Zaleca się niezwłoczne zużycie rozcieńczonego roztworu. Stężenie etopozydu w roztworze do infuzji nie powinno przekraczać 0,25 mg/ml, ponieważ może nastąpić wytrącanie osadu.

Etoposid Actavis należy podawać w wolnym wlewie dożylnym trwającym 30 do 60 minut.

Instrukcja dotycząca rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego

2

Podobnie jak w przypadku wszystkich innym potencjalnie toksycznych związków, należy zachować ostrożność podczas używania i przygotowywania roztworu etopozydu. Mogą wystąpić reakcje skórne związane z przypadkowym narażeniem na etopozyd. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Jeśli roztwór etopozydu wejdzie w kontakt ze skórą lub błoną śluzową, należy niezwłocznie umyć dokładnie skórę lub błonę śluzową za pomocą mydła i wody.

Kobiety w ciąży nie powinny mieć kontaktu z produktami cytotoksycznymi.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Jednoczesne stosowanie szczepionki przeciwko żółtej febrze lub innej żywej szczepionki jest przeciwwskazane u pacjentów z immunosupresją (patrz punk 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Etopozyd powinien być podawany wyłącznie pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego lekarza onkologa, doświadczonego w stosowaniu cytostatyków.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do podania dożylnego. Należy unikać możliwego wynaczynienia, ponieważ produkt ma silne działanie drażniące na tkanki. W przypadku wynaczynienia, należy niezwłocznie zaprzestać wlewu i pozostałą dawkę podać do innej żyły. Jeżeli produkt pojawi się poza żyłą, należy zastosować okłady na powierzchnię, gdzie nastąpiło wynaczynienie, wstrzyknąć kortykosteroidy i nanieść na powierzchnię objętą rumieniem produkt leczniczy do stosowania miejscowego zawierający kortykosteroid. Obecnie nie jest znane specyficzne leczenie w przypadku wynaczynienia.

Może wystąpić ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego powodujące zakażenie lub krwawienie.

Donoszono o przypadkach zahamowania czynności szpiku zakończonych zgonem po podaniu etopozydu. Podczas leczenia etopozydem i po jego zakończeniu, konieczne jest częste monitorowanie czynności układu krwiotwórczego poprzez badanie krwi. Morfologię krwi należy wykonywać przed leczeniem, w odpowiednich odstępach czasu (np. dwa razy na tydzień) w trakcie leczenia oraz przed rozpoczęciem nowego cyklu leczenia.

Zależne od dawki zahamowanie czynności szpiku kostnego jest najbardziej znaczącym objawem toksyczności związanym z leczeniem etopozydem. Poniżej wymienione badania należy przeprowadzić na początku leczenia i przed podaniem każdej kolejnej dawki etopozydu: liczba płytek krwi, stężenie hemoglobiny, liczba białych krwinek z rozmazem.

Jednoczesne stosowanie innych chemioterapeutyków może nasilić mielosupresję, dlatego należy zachować ostrożność w tej kwestii. Jeżeli przed rozpoczęciem leczenia etopozydem stosowana jest radioterapia lub chemioterapia, należy zachować odpowiednią przerwę pomiędzy terapiami, aby umożliwić powrót prawidłowej czynności układu krwiotwórczego.

Etopozyd nie może być podawany pacjentom z liczbą granulocytów obojętnochłonnych mniejszą niż 1 500 komórek/mm3 lub liczbą płytek krwi mniejszą niż 100 000 komórek/mm3, chyba że jest to spowodowane chorobą nowotworową.

Kolejne dawki powinny być dostosowane do dawki początkowej, jeżeli liczba granulocytów obojętnochłonnych mniejsza niż 500 komórek/mm3 występuje dłużej niż 5 dni albo, jeżeli jednocześnie występuje gorączka lub zakażenie, jeżeli liczba płytek krwi jest mniejsza niż 25 000 komórek/mm3, jeżeli

3

rozwinie się którykolwiek inny 3 lub 4 stopień toksyczności lub klirens kreatyniny będzie mniejszy niż 50 ml/min. Dawkowanie należy dostosować, biorąc pod uwagę działanie mielosupresyjne innych produktów leczniczych jednocześnie podawanych lub działanie uprzedniej terapii rentgenowskiej, lub chemioterapii, które mogą zagrażać rezerwie szpiku kostnego.

U pacjentów leczonych schematami chemioterapeutycznymi zawierającymi etopozyd opisywano występowanie ostrej białaczki, z lub bez zespołu mielodysplastycznego. Ani skumulowane ryzyko, ani czynniki predysponujące związane z rozwojem wtórnej białaczki nie są znane. Wskazano, ale nie określono jasno roli zarówno schematów dawkowania jak i dawek kumulacyjnych etopozydu.

W niektórych przypadkach wtórnej białaczki u pacjentów, którzy otrzymywali epipodofilotoksyny obserwowano nieprawidłowość w chromosomie 11q23. Ta anomalia występuje również u pacjentów, u których wtórne białaczki rozwinęły się po leczeniu schematami chemioterapii niezawierającymi epipodofilotoksyn i w przypadku białaczki występującej de novo. Inną cechą, która jest związana z wtórną białaczką u pacjentów, którzy otrzymali epipodofilotoksyny wydaje się być krótki okres utajenia, przy średniej medianie czasu do wystąpienia białaczki około 32 miesięcy.

Lekarze powinni być świadomi możliwości wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu etopozydu, objawiającej się dreszczami, gorączką, tachykardią, skurczem oskrzeli, dusznością i niedociśnieniem tętniczym krwi, która prowadzi do zgonu. Leczenie jest objawowe. Wlew należy niezwłocznie przerwać, a następnie w zależności od decyzji lekarza podać leki presyjne, kortykosteroidy, leki przeciwhistaminowe lub zwiększające objętość osocza. W przypadku wystąpienia wstrząsu, należy wdrożyć standardowe procedury lecznicze.

Etopozyd powinien być podawany jedynie w powolnym wlewie dożylnym (zwykle trwającym ponad 30 do 60 minut), ponieważ donoszono o występowaniu niedociśnienia tętniczego krwi jako możliwego działania niepożądanego spowodowanego przez szybkie wstrzyknięcie dożylne.

We wszystkich przypadkach, kiedy rozważa się zastosowanie etopozydu w chemioterapii, lekarz musi ocenić potrzebę i korzyść z zastosowania leku w stosunku do ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Większość takich działań niepożądanych jest odwracalna, jeśli zostaną wcześnie wykryte. Jeśli wystąpią ciężkie działania niepożądane, należy zmniejszyć dawkowanie lub przerwać podawanie leku oraz zastosować odpowiednie środki zaradcze w zależności od oceny klinicznej dokonanej przez lekarza. Wznowienie leczenia etopozydem powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności i odpowiednią oceną potrzeby dalszego stosowania leku oraz uważną obserwacją pod kątem możliwego ponownego wystąpienia toksyczności.

Pacjenci z niskim stężeniem albumin w surowicy krwi mogą być narażeni na zwiększone ryzyko występowania toksyczności związanej ze stosowaniem etopozydu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i czynności nerek powinni być regularnie monitorowani w kierunku funkcjonowania nerek i wątroby z powodu możliwego ryzyka kumulacji leku.

Przed leczeniem etopozydem należy wyleczyć zakażenia bakteryjne.

Biorąc pod uwagę potencjalne działanie mutagenne etopozydu, konieczna jest skuteczna antykoncepcja u mężczyzn i kobiet podczas leczenia i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Zaleca się konsultację genetyczną, jeśli pacjent zamierza mieć potomstwo po zakończeniu leczenia. Ponieważ etopozyd może zmniejszać płodność u mężczyzn, można rozważyć zakonserwowanie plemników w celu wykorzystania do późniejszego posiadania potomstwa (patrz punkt 4.6).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Niewydolność nerek wymaga zmniejszenia dawki podawanego etopozydu (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu leczniczego u dzieci nie zostały ustalone, z tego względu nie jest zalecane stosowanie etopozydu u dzieci.

Ten produkt leczniczy zawiera polisorbat 80. U wcześniaków obserwowano zagrażający życiu zespół objawów obejmujący niewydolność wątroby i nerek, pogorszenie czynności płuc, trombocytopenię i wodobrzusze związane z wstrzyknięciem produktu z witaminą E zawierającego polisorbat 80.

Etanol

Każda dawka zawiera 790 mg bezwodnego etanolu. Taka ilość może być niebezpieczna dla pacjentów z chorobą alkoholową. Należy wziąć to pod uwagę również u pacjentów z chorobą wątroby lub padaczką.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Skojarzenia z produktami leczniczymi, które nie są zalecane

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu leczniczego z lekami hamującymi OUN, takimi jak leki uspokajające i przeciwlękowe, barbiturany i inne leki nasenne lub z alkoholem etylowym albo z innymi napojami alkoholowymi, jak również z lekami przeciwhistaminowymi hamującymi receptor H1, lekami przeciwdepresyjnymi, neuroleptykami, opioidowymi lekami przeciwbólowymi i klonidyną z powodu ryzyka hamującego działania na OUN.

Skojarzenia z produktami leczniczymi, które należy stosować z ostrożnością

Jednoczesne stosowanie cyklosporyny może zwiększać ryzyko immunosupresji. W przypadku

jednoczesnego stosowania obserwowano występowanie pseudochłoniaków.

Duże dawki cyklosporyny w stężeniach ponad 2 000 ng/ml, podawane z etopozydem w postaci doustnej prowadziły do zwiększenia o 80% narażenia na etopozyd (AUC) ze zmniejszeniem o 38% całkowitego klirensu etopozydu w porównaniu do stosowania samego etopozydu.

Jednoczesne podawanie cisplatyny związane jest ze zmniejszeniem całkowitego klirensu etopozydu.

Jednoczesne leczenie fenytoiną związane jest ze zwiększeniem klirensu etopozydu i zmniejszeniem jego skuteczności.

Jednoczesne leczenie warfaryną może powodować zwiększenie międzynarodowego czynnika znormalizowanego (INR, ang. International Normalized Ratio). Zaleca się ścisłą obserwację INR.

Jednoczesne stosowanie z żywymi atenuowanymi szczepionkami może prowadzić do ciężkich zakażeń, mogących prowadzić do śmierci. Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych odczynów poszczepiennych prowadzących do smierci przy stosowaniu z szczepionką przeciwko żółtej febrze. Stosowanie żywych szczepionek jest przeciwwskazane u pacjentów z immunosupresją (patrz punkt 4.3).

Należy spodziewać się działania addytywnego lub synergicznego w przypadku uprzedniego stosowania lub jednoczesnego stosowania innych leków o działaniu mielosupresyjnym takich jak etopozyd (patrz punkt 4.4).

W warunkach in vitro wiązanie leku z białkami osocza wynosi 97%. Fenylobutazon, sodu salicylan i kwas acetylosalicylowy mogą wypierać etopozyd z wiązania z białkami osocza.

W badaniach nieklinicznych donoszono o oporności krzyżowej pomiędzy antracyklinami i etopozydem.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Etopozyd może powodować śmiertelne uszkodzenie płodu, jeśli podawany jest kobiecie w ciąży. Etopozyd wykazywał działanie teratogenne u myszy i szczurów (patrz punt 5.3). Brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży.

Kobietom w wieku rozrodczym należy doradzić aby unikały zajścia w ciążę. Jeżeli leki te stosowane są podczas ciąży lub jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas przyjmowania tych produktów leczniczych, pacjentkę należy poinformować o możliwym ryzyku dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy etopozyd przenika do mleka kobiecego. Ponieważ wiele produktów leczniczych przenika do mleka kobiecego oraz ze względu na ryzyko występowania poważnych działań niepożądanych spowodowanych etopozydem u karmionych niemowląt, decyzję o tym czy przerwać karmienie piersią czy przerwać przyjmowanie leku należy podjąć biorąc pod uwagę znaczenie produktu leczniczego dla matki.

Płodność

Biorąc pod uwagę potencjalne działanie mutagenne etopozydu, konieczna jest skuteczna antykoncepcja u mężczyzn i kobiet podczas leczenia i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Zaleca się konsultację genetyczną, jeśli pacjent zamierza mieć potomstwo po zakończeniu leczenia. Ponieważ etopozyd może zmniejszać płodność u mężczyzn, można rozważyć zakonserwowanie plemników w celu wykorzystania do późniejszego posiadania potomstwa.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie prowadzono badań nad wpływem etopozydu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których występują działania niepożądane, takie jak zmęczenie i senność powinni unikać prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Ten produkt leczniczy zawiera alkohol.

4.8    Działania niepożądane

Poniższa tabela przedstawia listę działań niepożądanych opisanych zgodnie z klasyfikacją układów i narządów, a ich częstość zdefiniowano w następujący sposób:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja organów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Często

Ostra białaczka

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Zahamowanie czynności szpiku kostnego*, leukopenia, trombocytopenia, neutropenia, niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

Często

Reakcje typu anafilaktycznego**

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy

Niezbyt często

Neuropatia obwodowa

Rzadko

Drgawki***, zapalenie nerwu wzrokowego, przemijająca ślepota korowa,

neurotoksyczności (np. senność, zmęczenie)

Zaburzenia serca

Często

Zawał mięśnia sercowego, arytmia

Zaburzenia naczyniowe

Często

Przemijające niedociśnienie tętnicze krwi w następstwie szybkiego podania dożylnego etopozydu, nadciśnienie tętnicze krwi

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko

Zwłóknienie płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Ból brzucha, zaparcie, nudności i wymioty, jadłowstręt

Często

Zapalenie błony śluzowej (w tym zapalenie jamy ustnej i przełyku), biegunka

Rzadko

Zaburzenia połykania, zaburzenia smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często

Hepatotoksyczność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Łysienie, pigmentacja

Często

Wysypka, pokrzywka, świąd

Rzadko

Zespół Stevensa-Johnsona, toksyczno-rozpływna martwica naskórka, popromienne zapalenie skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Bardzo często

Osłabienie, złe samopoczucie

Często

Wynaczynienie****, zapalenie żyły


* Donoszono o przypadkach zahamowania czynności szpiku kostnego zakończonych zgonem.

** Reakcje typu anafilaktycznego mogą zakończyć się zgonem.

*** Drgawki są czasami związane z reakcjami alergicznymi.

**** Po wprowadzeniu produktu do obrotu donoszono o powikłaniach związanych z

wynaczynieniem (wypłynięciem produktu leczniczego poza naczynie), w tym z miej scowym działaniem toksycznym na tkankę miękką, obrzękiem, bólem, zapaleniem tkanki łącznej i martwicą, włączając martwicę skóry._


Opis wybranych działań niepożądanych

W poniższych akapitach częstości działań niepożądanych, podane jako średnie wartości procentowe, pochodzą z badań, w których etopozyd był podawany w monoterapii.

Toksyczność hematologiczna

Donoszono o przypadkach zahamowania czynności szpiku kostnego zakończonych zgonem po podaniu etopozydu. Zahamowanie czynności szpiku kostnego jest najczęściej występującym czynnikiem ograniczającym dawkę. Całkowita normalizacja czynności szpiku kostnego następuje zwykle około 20 dnia i nie donoszono o występowaniu żadnej skumulowanej toksyczności.

Maksymalne zmniejszenie liczby granulocytów i płytek krwi zwykle występuje około 10-14 dni po podaniu etopozydu lub fosforanu etopozydu, w zależności od drogi podania i schematu leczenia. Te maksymalne zmniejszenia występują zwykle wcześniej w przypadku podania dożylnego w stosunku do podawania doustnego. Leukopenię i ciężką leukopenię (mniej niż 1 000 komórek/mm3) obserwowano odpowiednio u 60-91% i 7-17% pacjentów, którym podawano etopozyd/fosforan etopozydu. Trombocytopenię i ciężką trombocytopenię (mniej niż 50 000 płytek/mm3) obserwowano odpowiednio u 28-41% i 4-20% pacjentów, którym podawano etopozyd lub fosforan etopozydu. Bardzo często donoszono o występowaniu gorączki i zakażenia u pacjentów z neutropenią, których leczono etopozydem lub fosforanem etopozydu.

Toksyczny wpływ na układ_pokarmowy

Nudności i wymioty są głównymi objawami toksycznego wpływu etopozydu na układ pokarmowy. Nudności i wymioty można zwykle kontrolować stosując terapię przeciwwymiotną. Objawy te odnotowano u 31-43% pacjentów, którym podawano dożylnie etopozyd. U 10-13% pacjentów, którym podawano dożylnie etopozyd, obserwowano jadłowstręt, a u 1-6% pacjentów zapalenie jamy ustnej. Biegunkę obserwowano u 1-13% pacjentów.

Łysienie

Odwracalne łysienie, czasami postępujące do całkowitego wyłysienia obserwowano nawet u 66% pacjentów leczonych etopozydem.

Zmiany w ciśnieniu tętniczym krwi Niedociśnienie tętnicze krwi

U pacjentów leczonych etopozydem donoszono o przemijającym niedociśnieniu tętniczym krwi w następstwie szybkiego podania dożylnego etopozydu i nie było to związane z kardiotoksycznością czy ze zmianami w elektrokardiogramie. Niedociśnienie tętnicze krwi zwykle ustępuje po przerwaniu infuzji etopozydu i (lub) po leczeniu wspomagającym, jeśli to właściwe. W przypadku ponownego rozpoczęcia infuzji, należy zastosować wolniejsze tempo podawania.

Nie obserwowano występowania opóźnionego niedociśnienia tętniczego krwi.

Nadciśnienie tętnicze krwi

W badaniach klinicznych dotyczących etopozydu, donoszono o przypadkach nadciśnienia tętniczego krwi. Jeśli u pacjentów przyjmujących etopozyd wystąpi klinicznie istotne nadciśnienie tętnicze krwi, należy wdrożyć odpowiednie leczenie wspomagające.

Reakcje alergiczne

Donoszono o występowaniu reakcji typu anafilaktycznego podczas lub krótko po podaniu dożylnym etopozydu. Wpływ jaki ma stężenie lub tempo infuzji w rozwoju reakcji typu anafilaktycznego nie został potwierdzony. Ciśnienie tętnicze krwi zwykle normalizuje się w ciągu kilku godzin po zakończeniu infuzji. Reakcje typu anafilaktycznego mogą wystąpić po podaniu pierwszej dawki etopozydu. Obserwowano ostre reakcje zakończone zgonem, związane ze skurczem oskrzeli po podaniu etopozydu.

Powikłania metaboliczne

Zespół lizy (rozpadu) guza (czasami zakończony zgonem) odnotowywano w związku ze stosowaniem etopozydu w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Całkowite dawki 2,4 g/m2 pc. do 3,5 g/m2 pc. podawane dożylnie przez ponad 3 dni spowodowały ciężkie zapalenie błony śluzowej i mielotoksyczność. U pacjentów przyjmujących wyższe dawki dożylne etopozydu niż zalecane, donoszono o występowaniu kwasicy metabolicznej i przypadkach poważnego toksycznego wpływu na wątrobę.

Leczenie powinno być objawowe i podtrzymujące, a pacjenci uważnie obserwowani. Nie ma skutecznego antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwnowotworowe, pochodne podofilotoksyny.

Kod ATC: L01CB0l

Etopozyd jest półsyntetyczną pochodną podofilotoksyny. Etopozyd wykazuje działanie cytotoksyczne hamujące topoizomerazy II, enzymu rozszczepiającego dwa łańcuchy DNA podczas transkrypcji, replikacji i procesu odnowy. Etopozyd stabilizuje kompleks utworzony przez połączenie fragmentu białkowego enzymu z grupą 5-fosforanową rozciętego łańcucha DNA. W związku z powyższym zmniejsza możliwości naprawy podwójnego łańcucha cząstki DNA.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Etopozyd wiąże się z białkami w 99%. Objętość dystrybucji wynosi 0,36 l/kg. Etopozyd przenika głównie do wątroby, nerek, śledziony, mięśnia serca oraz jelit. Zdolność do przenikania przez barierę krew-mózg jest mała i zmienna.

Okres półtrwania etopozydu w surowicy wynosi 8,1 godziny. 52% etopozydu wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej. U pacjentów z niewydolnością nerek, klirens osoczowy etopozydu koreluje z klirensem kreatyniny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach etopozydu na zwierzętach wykazano działanie embriotoksyczne i teratogenne.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Polisorbat 80

Kwas cytrynowy bezwodny Etanol bezwodny Makrogol 400

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Etopozydu nie należy mieszać w tej samej strzykawce z jakimkolwiek innym produktem.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Wykazano, że rozcieńczony roztwór etopozydu o stężeniu do 0,2 mg/ml zachowuje stabilność przez 96 godzin w temperaturze poniżej 25°C, bez ochrony przed światłem.

Wykazano, że rozcieńczony roztwór etopozydu o stężeniu do 0,4 mg/ml zachowuje stabilność przez 24 godziny w temperaturze poniżej 25°C, bez ochrony przed światłem.

Nie zaleca się stosowania roztworu etopozydu w stężeniach większych niż 0,4 mg/ml, ponieważ może to

9

powodować strącanie się osadu. Roztwory wykazujące jakiekolwiek oznaki strącania się osadu należy usunąć.

Tylko roztwory dożylne przechowywane w szklanych fiolkach lub pojemnikach PVC mogą być używane do wlewów.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony produkt powinien być zużyty natychmiast.

Jeżeli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania ponosi użytkownik.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

5 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji w fiolce.

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I z silikonowym korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym wieczkiem typu flip-off oraz zabezpieczającą nakładką z PP, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Pobrać z fiolki odpowiednią ilość koncentratu do sporządzania roztworu, odpowiadającą określonej dawce etopozydu.

Rozcieńczyć koncentrat w 250 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy. Rozcieńczony roztwór należy podawać we wlewie dożylnym. Zaleca się niezwłoczne zużycie rozcieńczonego roztworu. Stężenie roztworu etopozydu nie powinno przekraczać 0,25 mg/ml, ponieważ może nastąpić wytrącanie osadu. Etoposid Actavis należy podawać w wolnym wlewie dożylnym trwającym 30 do 60 minut. Etopozydu nie należy podawać dopłucnie ani dootrzewnowo.

Pozostały w fiolce koncentrat należy zniszczyć.

Przygotowanie roztworu do infuzji Etoposid Actavis powinno być prowadzone osobno dla każdego pacjenta i w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach.

Środki ostrożności dla personelu powinny obejmować stosowanie rękawic ochronnych, masek, odzieży ochronnej i okularów. Nie jest zalecane przygotowywanie roztworu przez kobiety w ciąży.

Pozostała niezużyta część roztworu, a także wszystkie przedmioty użyte do przygotowywania i podania roztworu powinny zostać zapakowane w worki polietylenowe i spalone w temperaturze 1 100°C.

Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu etopozydu ze skórą lub tkankami miękkimi, należy natychmiast dokładnie umyć skażone miejsce wodą z mydłem.

W wypadku jakiegokolwiek rozlania roztworu należy podjąć natychmiast odpowiednie działania, aby zabezpieczyć zalaną powierzchnię i ograniczyć ją poprzez przykrycie materiałami absorbującymi. Jeśli właściwe, zalaną powierzchnię można również zneutralizować 5 % roztworem wodorotlenku sodu. Zebrać wszystkie użyte materiały absorbujące do worków polietylenowych i spalać w temperaturze 1 100°C, przez co najmniej 1 sekundę.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 21288

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

18/06/2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Etoposid Actavis