+ iMeds.pl

Etoposide kabi 20 mg/mlUlotka Etoposide kabi

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Etoposide Kabi, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Etoposidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Etoposide Kabi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etoposide Kabi

3.    Jak stosować Etoposide Kabi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Etoposide Kabi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Etoposide Kabi i w jakim celu się go stosuje

Nazwą leku jest Etoposide Kabi, ale w dalszej części ulotki będzie nazywany również etopozydem. Zawiera on substancję czynną: etopozyd. Etopozyd należy do grupy leków nazywanych pochodnymi podofilotoksyny.

Etopozyd jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu drobnokomórkowego raka płuc, raka jądra, nowotworu tkanki krwiotwórczej szpiku kostnego (ostra białaczka mielomonocytowa i mieloblastyczna). Często jest stosowany w tym samym czasie z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Etopozyd działa na zasadzie zakłócania procesu powstawania DNA, które jest niezbędne do wytworzenia nowych komórek. Dlatego też jeśli etopozyd wniknie do komórek nowotworowych, hamuje ich wzrost.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etoposide Kabi.

Kiedy nie stosować leku Etoposide Kabi:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na etopozyd, podofilotoksyny i pochodne podofilotoksyn lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

•    jeśli u pacjenta występuje zahamowanie czynności szpiku kostnego;

•    jeśli pacjentka karmi piersią;

•    jeśli pacjent ma osłabiony układ odpornościowy i został zaszczepiony szczepionką przeciw żółtej febrze w tym samym czasie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem, należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę jeśli:

•    pacjent ma    zakażenie;

•    u pacjenta występuje zmniejszenie czynności szpiku kostnego (mielosupresja);

•    pacjent ma    zaburzenia wątroby;

•    pacjent ma    ciężkie zaburzenia nerek.

Należy poinformować lekarza o wszystkich innych przyjmowanych lekach.

Etoposide Kabi a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach, które pacjent przyjmuje lub ostatnio przyjmował:

•    antykolagulanty, takie jak warfaryna, która działa przeciwzakrzepowo,

•    immunosupresanty, takie jak cyklosporyny (często podawane po przeszczepach),

•    inne leki stosowane w terapii innych nowotworów takie jak cisplatyna,

•    fenytoina (lek stosowany w leczeniu epilepsji) może zmniejszać działanie etopozydu,

•    fenylobutazon, salicylan sodu i kwas acetylosalicylowy (leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych, łagodnego do umiarkowanego bólu i gorączki).

Etopozyd może również wpływać na działanie innych leków stosowanych w leczeniu raka. Lekarz weźmie te działania pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o leczeniu.

Etoposide Kabi z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie ma wpływu na działanie etopozydu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Ciąża

Jeśli pacjentka jest w okresie ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w okresie ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą unikać zajścia w ciążę i stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie leczenia etopozydem i co najmniej przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Karmienie piersią

Etopozyd jest wydalany w mleku ludzkim. Kobiety nie mogą karmić piersią w trakcie leczenia etopozydem. Płodność

Mężczyźni leczeni etopozydem nie powinni począć dziecka w trakcie leczenia etopozydem i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Zaleca się zainteresowanie możliwością przechowania nasienia przed leczeniem, ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej niepłodności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn zaraz po zakończeniu leczenia etopozydem, które może powodować uczucie senności lub krótkotrwałą utratę wzroku.

Etoposide Kabi zawiera etanol, alkohol benzylowy i polisorbat 80

Etanol

Lek zawiera 30,5 % v/v etanolu (alkoholu), co odpowiada 241,4 mg etanolu na ml koncentratu, tj.: do 1,2 g etanolu na fiolkę zawierającą 5 ml koncentratu, równowartość 24,1 ml piwa lub 10,1 ml wina, do 2,4 g etanolu na fiolkę zawierającą 10 ml koncentratu, równowartość 48,3 ml piwa lub 20,1 ml wina, do 6,0 g etanolu na fiolkę zawierającą 25 ml koncentratu, równowartość 120,7 ml piwa lub 50,3 ml wina, do 12,1 g etanolu na fiolkę zawierającą 50 ml koncentratu, równowartość 214,4 ml piwa lub 100,6 ml wina. Szkodliwe dla pacjentów z chorobą alkoholową.

Należy wziąć to po uwagę w przypadku kobiet w okresie ciąży lub karmienia piersią, dzieci, pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub epilepsją.

Alkohol benzylowy

Ten lek zawiera 30 mg/ml alkoholu benzylowego. Nie podawać go wcześniakom lub noworodkom. Lek może powodować zatrucia i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci do lat 3.

Polisorbat 80

Etopozyd zawiera polisorbat 80. U wcześniaków, którym podano zastrzyk witaminy E zawierający polisorbat 80 odnotowano, zagrażający życiu, zespół z niewydolnością wątroby i nerek, zmniejszeniem czynności oddechowej, zmniejszeniem liczby płytek krwi i nabrzmiałym brzuchem.

3. Jak stosować Etoposide Kabi

Etoposide Kabi będzie zawsze podawany przez fachowy personel medyczny, doświadczony w podawaniu leków chemioterapeutycznych. Ten lek zawsze będzie rozpuszczony w roztworze chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %) lub roztworze glukozy 50 mg/ml (5%) i będzie podany w infuzji (kroplowej) do żyły.

Dawka etopozydu zostanie indywidualnie dostosowana przez lekarza. Dawka, otrzymana przez pacjenta, jest zależna od jego wielkości: różni się w zależności od powierzchni ciała. Technicznie jest mierzona w metrach kwadratowych i jest wyliczona na podstawie wzrostu i masy ciała.

Zalecana dawka etopozydu to 60-120 mg/m2 na dobę przez 5 dni.

Cykl leczenia składa się z jednej dawki na dobę przez 3 do 5 dni i następującej po tym przerwie trwającej 10 - 20 dni.

W niehematologicznych wskazaniach cykle leczenia nie powinny być powtarzane częściej, niż z zachowaniem 21 dniowych odstępów. Czas podawania nie powinien być krótszy niż 30 do 60 minut.

Czas trwania i ilość cykli leczenia są określane przez lekarza i mogą być różne dla każdego pacjenta.

Etopozyd może być podawany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami.

Stan zdrowia pacjenta będzie ściśle kontrolowany podczas leczenia. Obejmuje to rutynowe badania krwi i kontrole czynności wątroby.

Dawka może zostać zmieniona ze względu na czynność nerek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Etoposide Kabi

Ponieważ lek jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, jest mało prawdopodobne aby pacjent otrzymał nieodpowiednią dawkę. Jeśli pacjent ma wątpliwości odnośnie otrzymanej dawki, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Każdy lek może powodować reakcje alergiczne, ale ciężkie reakcje alergiczne występują bardzo rzadko. Każdy świszczący oddech, problemy z oddychaniem, obrzęk powiek, twarzy lub ust, wysypka i świąd (w szczególności obejmujące całe ciało), uczucie omdlenia (mogą być oznakami ciężkiej reakcji alergicznej lub szoku anafilaktycznego) powinny zostać natychmiast zgłoszone lekarzowi.

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Wytwarzanie niewystarczającej liczby komórek przez szpik kostny (mielosupresja), prowadzące do małego stężenia białych krwinek (leukopenia) lub płytek krwi (trombocytopenia) lub małego stężenia czerwonych krwinek (anemia). Z reguły ustępuje to po 3 tygodniach od ostatniej dawki.

•    Wymioty i nudności.

•    Utrata apetytu (anoreksja).

•    Ból brzucha.

•    Zaparcie.

•    Utrata włosów prowadząca do całkowitego wyłysienia (łysienie, włosy odrastają po zakończeniu terapii).

•    Uszkodzenie wątroby (zaburzenia wątrobowe wraz z podwyższonymi wartościami prób wątrobowych bilirubiny, aminotrasferazy asparaginowej i fosfatazy alkalicznej).

•    Pigmentacja (przebarwienie skóry i błon śluzowych).

•    Uczucie słabości (astenia).

•    Ogólnie złe samopoczucie.

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów)

•    Ostra białaczka (rak krwi).

•    Zapalenie błony śluzowej żołądka i przełyku.

•    Biegunka.

•    Atak serca i zaburzenia rytmu serca (zawał serca i arytmia).

•    Ciężka reakcja alergiczna powodująca trudności w oddychaniu i zawroty głowy.

•    Zmęczenie, senność i zawroty głowy.

•    Niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie) może wystąpić jeśli infuzja została podana zbyt szybko.

•    Wysypka (pokrzywka) lub świąd.

•    Wyciek roztworu do infuzji do otaczających tkanek z obrzękiem i zapaleniem żyły.

•    Nadciśnienie (wysokie ciśnienie krwi).

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów)

•    Uszkodzenie nerwów stóp i dłoni (utrata czucia).

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów)

•    Drgawki.

•    Zapalenie nerwu wzrokowego.

•    Czasowa utrata wzroku (przemij aj ąca ślepota korowa), neurotoksyczność (np. wzmożona senność, zmęczenie).

•    Zapalenie tkanki płuc.

•    Formowanie się tkanki bliznowatej w płucach.

•    Zaburzenie odczuwania smaku.

•    Ciężkie reakcje skórne w związku z reakcją alergiczną (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka, objawy obejmujące gorączkę, ogólnie złe samopoczucie, świąd skóry, ból stawów, wielokrotne zmiany skóry i bąble, które mogą obejmować twarz i usta.

•    Zapalenie skóry (popromienne powracające zapalenie skóry).

•    Dysfagia (problemy z przełykaniem).

Zespół lizy guza (czasami śmiertelny) był zgłaszany, gdy etopozyd był stosowany z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Etoposide Kabi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po 'EXP'. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Nie zamrażać. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać rozcieńczonego leku w lodówce (2°C do 8°C), ponieważ może to prowadzić do wytrącenia osadu. Roztwór wykazujący jakiekolwiek cechy wytrącenia osadu nie powinien być używany.

Po rozcieńczeniu

Roztwór rozcieńczonego koncentratu o stężeniu 0,2 mg/ml / 0,4 mg/ml zachowuje fizyczną i chemiczną stabilność do 24 godzin w temperaturze od 15°C do 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony lek należy zużyć natychmiast. Jeżeli lek nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania ponosi użytkownik. Czas ten nie powinien być dłuższy niż 12 godzin w temperaturze od 15°C do 25°C, chyba że rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Leków nie należy wyrzucać leków do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Etoposide Kabi

Substancją czynną jest etopozyd. Każdy 1 ml koncentratu do roztworu do infuzji zawiera 20 mg etopozydu.

Każda fiolka z 5 ml koncentratu zawiera 100 mg etopozydu.

Każda fiolka z 10 ml koncentratu zawiera 200 mg etopozydu.

Każda fiolka z 25 ml koncentratu zawiera 500 mg etopozydu.

Każda fiolka z 50 ml koncentratu zawiera 1000 mg etopozydu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: makrogol 300, polisorbat 80, alkohol benzylowy (E 1519), etanol bezwodny i kwas cytrynowy bezwodny.

Jak wygląda Etoposide Kabi i co zawiera opakowanie

Etoposide Kabi jest klarownym, jasnożółtym do bladożółtego roztworem, w fiolkach z bezbarwnego szkła typu I, o pojemności 5 ml, 10 ml, 30 ml i 50 ml, zamkniętych korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i nakładką z PP typu „flip-off" (odpowiednio zieloną, niebieską, czerwoną i żółtą.)

Wielkość opakowania: Etoposide Kabi jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 fiolkę po 5 ml,

10 ml, 25 ml lub 50 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon Hampshire, GU35 0NF Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami.

Austria

Etoposide Kabi 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgia

Etoposide Fresenius Kabi 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Czechy

Etoposide Kabi 20 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok

Dania

Etoposid Fresenius Kabi

Estonia

Etoposide Kabi 20 mg/ml

Hiszpania

Etopósido Kabi 20mg/ml concentrado para solución para perfusión

Holandia

Etoposide Fresenius Kabi 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Finlandia

Etoposid Fresenius Kabi 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Francja

Etoposide Kabi 20 mg/ml solution a diluer pour perfusion

Węgry

Etoposide Kabi 20 mg/ml koncentrátum oldatos infuzióhoz

Irlandia

Etoposide 20 mg/ml concentrate for solution for infusion

Italia

Etoposide Kabi

Łotwa

Etoposide Kabi 20 mg/ml koncentráts mfuziju škiduma pagatavošanai

Litwa

Etoposide Kabi 20 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Malta

Etoposide 20 mg/ml concentrate for solution for infusion

Norwegia

Etoposid Fresenius Kabi

Polska

Etoposide Kabi

Portugalia

Etoposido Kabi

Rumunia

Etopozida Kabi 20 mg/ml concentrat pentru solupe perfuzabilá

Słowacja

Etoposide Kabi 20 mg/ml infuzny koncentrát

Słowenia

Etopozid Kabi 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Szwecja

Etoposid Fresenius Kabi 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Wielka Brytania

Etoposide 20mg/ml concentrate for solution for infusion.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Lek cytotoksyczny.

Instrukcja dotycząca rozcieńczenia, przechowywania i usuwania etopozydu Rozcieńczenie

Etoposide Kabi, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji musi być rozcieńczony bezpośrednio przed użyciem w roztworze glukozy 50 mg/ml (5%) lub roztworze chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %) do otrzymania końcowego stężenia od 0,2 mg/ml do 0,4 mg/ml.

W wyższych stężeniach może dojść do wytrącania etopozydu.

Etopozyd jest podawany w powolnej infuzji dożylnej. Etopozydu NIE NALEŻY PODAWAĆ W SZYBKIM WSTRZYKNIĘCIU DOŻYLNYM.

Przechowywanie po przygotowaniu roztworu

Po rozcieńczeniu

Roztwór rozcieńczonego koncentratu o stężeniu 0,2 mg/ml / 0,4 mg/ml zachowuje fizyczną i chemiczną stabilność do 24 godzin w temperaturze od 15°C do 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony lek należy zużyć natychmiast. Jeżeli lek nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania ponosi użytkownik. Czas ten nie powinien być dłuższy niż 12 godzin w temperaturze od 15° C do 25 °C, chyba, że rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Postępowanie z lekiem i usuwanie jego pozostałości

Należy zastosować odpowiednie procedury dotyczące właściwego postępowania z lekami przeciwnowotworowymi i usuwania ich pozostałości:

-    Personel powinien być przeszkolony w przygotowywaniu leku.

-    Kobiety w okresie ciąży powinny być wyłączone z pracy z tym lekiem.

-    Personel pracujący z lekiem podczas jego rozcieńczania powinien być ubrany w odpowiednie ubranie ochronne, w tym maskę, okulary ochronne i rękawiczki.

-    Wszystkie przedmioty do podawania lub czyszczenia, w tym rękawiczki, powinny być umieszczone w torbach do śmieci wysokiego ryzyka, do spalania w wysokich temperaturach.

-    W razie przypadkowego kontaktu leku ze skórą lub oczami należy natychmiast zastosować płukanie obfitą ilością wody.

Usuwanie pozostałości

Wszelkie niewykorzystane resztki leki lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

NL/H/2469/001/DC/001 7

Etoposide Kabi

Charakterystyka Etoposide kabi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Etoposide Kabi, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg etopozydu (Etoposidum). Każda fiolka z 5 ml koncentratu zawiera 100 mg etopozydu.

Każda fiolka z 10 ml koncentratu zawiera 200 mg etopozydu.

Każda fiolka z 25 ml koncentratu zawiera 500 mg etopozydu.

Każda fiolka z 50 ml koncentratu zawiera 1000 mg etopozydu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Alkohol benzylowy 30 mg/ml Etanol 241,4 mg/ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Jasnożółty do bladożółtego, klarowny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Etopozyd jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów w leczeniu:

-    nienasieniakowatego raka jądra opornego na leczenie w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi;

-    drobnokomórkowego raka płuca w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi;

-    ostrej białaczki monoblastycznej (AML M5) i ostrej białaczki mieloblastycznej (AML M4), gdy standardowa terapia indukcyjna nie odniosła skutku (w połączeniu z innymi lekami cytostatycznymi).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Etopozyd może być stosowany wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem lekarza onkologa, najlepiej w szpitalach specjalizujących się w tego rodzaju leczeniu.

Dawkowanie

Dorośli pacjenci

Zalecana dawka etopozydu to 60-120 mg/m2 na dobę, dożylnie przez 5 kolejnych dni. Ponieważ etopozyd hamuje czynność szpiku kostnego, cykl leczenia nie powinien być powtarzany częściej, niż z zachowaniem 10 do 20 dniowych odstępów. We wskazaniach innych niż hematologiczne, cykle leczenia nie powinny być powtarzane częściej niż co 21 dni. Nie powtarzać cyklu leczenia etopozydem, dopóki w obrazie krwi nie stwierdzono braku objawów mielosupresji, a jego ocena okazała się zadawalająca.

Ogólnie, najczęściej stosowanym schematem dawkowania jest 100 mg/m2 przez 5 dni lub 120 mg/m2 co drugi dzień w dniach 1, 3 i 5.

Dostosowanie dawki

Dawkowanie etopozydu należy zmodyfikować, biorąc pod uwagę mielosupresyjne działania produktów leczniczych podawanych jednocześnie lub działanie wcześniejszej radioterapii lub chemioterapii, które mogły zmniejszyć rezerwy szpiku kostnego.

Pacjenci nie powinni otrzymywać kolejnego cyklu leczenie etopozydem, jeśli liczba neutrofili wynosi mniej niż 1500 komórek/mm3 lub liczba pytek krwi wynosi mniej niż 100000 komórek/mm3, poza pacjentami, u których wynik ten spowodowany jest chorobą nowotworową.

Następne dawki powinny być dostosowane do dawki początkowej, jeśli liczba neutrofili poniżej 500 komórek/mm3 utrzymuje się dłużej niż przez 5 dni lub jest związana z gorączką lub zakażeniem, jeśli liczba płytek krwi wynosi mniej niż 25000 komórek/mm3, jeśli rozwija się 3 lub 4 stopień toksyczności lub jeśli klirens nerkowy jest mniejszy niż 50 ml/min.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest wymagane dostosowanie dawki.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, początkowa dawka powinna być dostosowana do wartości klirensu kreatyniny.

Wartości klirensu kreatyniny

Dawka etopozydu

>50 ml/min

100% dawki

15-50 ml/min

75% dawki

Późniejsze dawkowanie powinno być uzależnione od tolerancji produktu leczniczego przez pacjenta i odpowiedzi klinicznej. Brak danych dotyczących pacjentów z klirensem kreatyniny <15 ml/min i dlatego wskazane jest dalsze zmniejszenie dawki u tych pacjentów.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu leczniczego u dzieci nie zostały ustalone.

Sposób podawania

Tylko do podawania dożylnego. Nie można podawać etopozydu dotętniczo i do jam ciała.

Etopozyd należy podawać w powolnej infuzji dożylnej. Etopozydu NIE NALEŻY PODAWAĆ W SZYBKIM WSTRZYKNIĘCIU DOŻYLNYM.

Etopozyd należy rozcieńczyć bezpośrednio przed podaniem roztworem glukozy 50 mg/ml (5%) lub roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) aż do uzyskania wartości stężenia od 0,2 do 0,4 mg/ml. W wyższych stężeniach może dojść do wytrącenia etopozydu.

Ostrzeżenia dotyczące stosowania: Zgłaszano niedociśnienie następujące po szybkim podaniu dożylnym.

W związku z tym zaleca się, by roztwór etopozydu był podawany w ciągu 30 do 60 minut. Dłuższy czas trwania infuzji może być wymagany w zależności od tolerancji pacjenta. Tak, jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych związków, należy zachować ostrożność podczas stosowania i przygotowania roztworu etopozydu. Mogą wystąpić reakcje skórne związane z przypadkowym narażeniem na kontakt z etopozydem. Zaleca się używanie rękawiczek. W przypadku kontaktu roztworu etopozydu ze skórą lub błoną śluzową, należy natychmiast umyć dokładnie skórę lub błonę śluzową wodą z mydłem.

Instrukcja dotycząca rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Przeciwwskazania

4.3


-    Nadwrażliwość na etopozyd, podofilotoksyny lub pochodne podofilotoksyny lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

-    Ciężka mielosupresja.

-    Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

-    Jednoczesne podanie ze szczepionką przeciw żółtej febrze oraz innymi żywymi szczepionkami jest przeciwwskazane u pacjentów z obniżoną odpornością (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Etopozyd powinien być podawany wyłącznie pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego lekarza onkologa, doświadczonego w stosowaniu cytostatyków. W trakcie podawania etopozydu może pojawić się odczyn miejscowy. Ze względu na możliwość wynaczynienia, zalecane jest ścisłe kontrolowanie miejsca podawania, gdyż istnieje możliwość powstania nacieku w trakcie podawania produktu leczniczego. Dotychczas nie jest znana metoda leczenia reakcji wynaczynienia.

Wstrzyknięcie etopozydu powinno się odbywać wyłącznie w powolnej infuzji dożylnej (zwykle w ciągu 30 do 60 minut) ponieważ zgłaszano niedociśnienie jako możliwe działanie niepożądane po szybkim wstrzyknięciu dożylnym.

Reakcja anafilaktyczna

Lekarze powinni uwzględnić możliwość wystąpienia reakcji anafilaktyczej związanej z stosowaniem etopozydu (częstotliwość: często), objawiającej się dreszczami, gorączką, tachykardią, skurczem oskrzeli, dusznością, niedociśnieniem, która może spowodować zgon (patrz punkt 4.8). Leczenie jest objawowe. Należy natychmiast przerwać infuzję i podać produkty lecznicze presyjne, kortykosteroidy, produkty lecznicze przeciwhistaminowe lub zwiększające objętość, zgodnie z decyzją lekarza.

Może wystąpić ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego wynikające z zakażenia lub krwawienia.

Prowadzące do zgonu zahamowanie czynności szpiku zostało zgłoszone po podaniu etopozydu. Należy uważnie i często obserwować pacjentów leczonych etopozydem, zarówno w trakcie jak i po terapii, ze względu na możliwość wystąpienia mielosupresji. Najważniejszą reakcją toksyczną związaną z leczeniem etopozydem i czynnikiem ograniczającym wielkość dawki jest mielosupresja. Poniższe badania powinny zostać wykonane zarówno na początku leczenia, jak i przed podaniem każdej kolejnej dawki etopozydu: liczba płytek krwi, poziom hemoglobiny, liczba krwinek białych i diagnoza różnicowa. Jeżeli przed rozpoczęciem leczenia etopozydem stosowana jest radioterapia lub chemioterapia, należy zachować odpowiednią przerwę pomiędzy terapiami, aby umożliwić powrót prawidłowej czynności szpiku kostnego.

Etopozydu nie należy stosować u pacjentów z liczbą granulocytów obojętnochłonnych mniejszą niż 1500 komórek/mm3 lub płytek krwi mniejszą niż 100000 komórek/mm3, jeżeli nie jest to spowodowane chorobą nowotworową.

Dawki późniejsze powinny zostać dostosowane do dawki początkowej, jeśli liczba neutrofili wynosi mniej niż 500 komórek/mm3 i utrzymuje się dużej niż przez 5 dni z towarzyszącą gorączką lub zakażeniem, jeśli liczba płytek krwi wynosi mniej niż 25000 komórek/mm3, jeśli rozwija się 3 lub 4 stopień toksyczności lub jeśli klirens nerkowy jest mniejszy niż 50 ml/min. Dawka powinna zostać zmodyfikowana biorąc pod uwagę działanie mielosupresyjne leków podawanych jednocześnie lub wcześniejszą radioterapię lub chemioterapię, które mogły naruszyć rezerwy szpiku kostnego.

Wystąpienia ostrej białaczki, mogące wystąpić z lub bez zespołu mielodysplastycznego, były opisane u pacjentów leczonych etopozydem w schemacie chemioterapeutycznym. Ani skumulowane ryzyko, ani predysponujące czynniki związane z rozwojem wtórnym białaczki nie są znane. Zarówno rola schematu podawania, jak i dawki kumulacyjnej nie zostały jasno określone.

NL/H/2469/001/DC/001

Aberracja chromosomu 11q23 była obserwowana w niektórych przypadkach wtórnej białaczki u pacjentów, którzy otrzymywali epipodofilotoksyny. Ta aberracja była również obserwowana u pacjentów, u których rozwinęła się wtórna białaczka po leczeniu schematami chemioterapii zawierającymi epipodofilotoksyny i u pacjentów, u których białaczka wystąpiła de novo. Inną cechą charakterystyczną, która jest związana z białaczką wtórną u pacjentów, którzy otrzymali epipodofilotoksyny jest występowanie krótkiego okresu latencji, przy średniej medianie czasu do rozwoju białaczki około 32 miesięcy.

We wszystkich przypadkach, w których etopozyd jest stosowany w chemioterapii, lekarz musi ocenić potrzebę i przydatność tego produktu leczniczego w stosunku do ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Większość takich działań niepożądanych ustępuje, jeśli zostaną wykryte wcześnie. Jeśli wystąpią ciężkie reakcje, dawkę leku należy zmniejszyć lub przerwać jego podawanie i zastosować odpowiednie działania korygujące zgodne z oceną kliniczną lekarza. Wznowienie terapii etopozydem powinno być przeprowadzane z zachowaniem ostrożności, a także z odpowiednim uwzględnieniem potrzeby utrzymania leku i możliwością ponownego wystąpienia toksyczności.

Pacjenci z małym stężeniem albuminy w surowicy krwi mogą być narażeni na zwiększone ryzyko związane z toksycznością etopozydu. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek należy regularnie monitorować funkcje nerek i wątroby ze względu na ryzyko akumulacji.

Zakażenie bakteryjne powinno zostać opanowane przed leczeniem etopozydem.

Ze względu na możliwe genotoksyczne działanie etopozydu, zarówno kobiety, jak i mężczyźni podczas leczenia etopozydem i w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu powinni stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Zaleca się konsultacje z genetykiem, jeśli pacjent(ka) planuje mieć dzieci po zakończeniu terapii. Jako że etopozyd może zmniejszyć płodność u mężczyzn, zaleca się, by rozważyli możliwość przechowania nasienia w celu późniejszego ojcostwa (patrz punkt 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację).

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania etopozydu w tej grupie pacjentów nie zostały dokładanie przebadane.

Etanol

Ten produkt leczniczy zawiera 30,5% objętościowych alkoholu, co odpowiada 241,4 mg etanolu na mililitr koncentratu tj.:

do 1,2 g etanolu na fiolkę zawierającą 5 ml koncentratu, równowartość 24,1 ml piwa lub 10,1 ml wina, do 2,4 g etanolu na fiolkę zawierającą 10 ml koncentratu, równowartość 48,3 ml piwa lub 20,1 ml wina, do 6,0 g etanolu na fiolkę zawierającą 25 ml koncentratu, równowartość 120,7 ml piwa lub 50,3 ml wina, do 12,1 g etanolu na fiolkę zawierającą 50 ml koncentratu, równowartość 214,4 ml piwa lub 100,6 ml wina. Szkodliwy dla pacjentów z chorobą alkoholową.

Należy wziąć to pod uwagę u kobiet w okresie ciąży i podczas karmienia piersią, dzieci oraz pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub epilepsją.

Alkohol benzylowy

Ten produkt leczniczy zawiera 30 mg/ml alkoholu benzylowego. Nie podawać wcześniakom lub noworodkom. Może powodować zatrucia i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci do 3 lat.

Polisorbat 80

Etopozyd do infuzji zawiera polisorbat 80. U wcześniaków, którym podano witaminę E zawierającą polisorbat 80 wystąpił, zagrażający życiu, zespół z zaburzeniami czynności wątroby i nerek, niewydolnością oddechową, małopłytkowością i wodobrzuszem.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Duże dawki cyklosporyny, które skutkowały zwiększeniem stężenia powyżej 2000 ng/ml, podawane z etopozydem prowadziły do 80% wzrostu etopozydu (AUC) z 38% zmniejszeniem całkowitego klirensu etopozydu w porównaniu do samego etopozydu.

Skojarzone leczenie z cisplatyną wiąże się ze zmniejszeniem całkowitego klirensu etopozydu.

Skojarzone leczenie z fenytoiną jest związane z zwiększeniem klirensu etopozydu i zmniejszeniem skuteczności.

Skojarzone leczenie z warfaryną może powodować zwiększenie międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR). Zaleca się ścisłe monitorowanie INR.

Istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia zagrażającej życiu ogólnoustrojowej choroby poszczepiennej na skutek podania szczepionki przeciw żółtej febrze. Żywe szczepionki są przeciwwskazane do stosowania u pacjentów z obniżoną odpornością (patrz punkt 4.3. Przeciwwskazania).

Stosowanie przed lub równocześnie z innymi produktami leczniczymi o podobnym działaniu mielosupresyjnym jak etopozyd, fosforan etopozydu może powodować efekt synergiczny lub skumulowany (patrz punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.)

W warunkach in vitro wiązanie z białkami osocza wynosi 97%. Fenylobutazon, salicylan sodu, kwas acetylosalicylowy i aspiryna mogą wypierać etopozyd związany z białkami osocza.

W przedklinicznych badaniach odnotowano oporność krzyżową pomiędzy antracyklinami i etopozydem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Podawanie etopozydu kobietom w okresie ciąży może powodować uszkodzenie płodu. Etopozyd wykazuje teratogenne działanie u myszy i szczurów. Nie przeprowadzono wystarczających i dobrze kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży. Kobietom w wieku rozrodczym należy poradzić, aby nie zachodziły w ciążę. Jeśli produkt leczniczy jest stosowany w okresie ciąży, lub jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia etopozydem, powinna zostać poinformowana o potencjalnym zagrożeniu dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy etopozyd przenika do mleka ludzkiego. Ponieważ wiele produktów leczniczych przenika do mleka i ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią. Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie produktu leczniczego biorąc pod uwagę korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

Biorąc pod uwagę mutagenny potencjał etopozydu, skuteczna metoda antykoncepcji jest wymagana podczas leczenia, jak i w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu. Ponieważ etopozyd może zmniejszyć płodność u mężczyzn, zaleca się, by rozważyli możliwość przechowania nasienia, w celu późniejszego ojcostwa.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn po zastosowaniu etopozydu. Jeśli pacjent doświadcza efektu zmęczenia i senności, powinien unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

W tabeli poniżej została przedstawiona lista działań niepożądanych przedstawionych zgodnie z klasyfikacją według układów i narządów oraz częstotliwości występowania, która jest określona przez następujące kategorie: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000).

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE ZGŁOSZONE PO ZASTOSOWANIU ETOPOZYDU _ (Terminologia MedDRA) _

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Często

Ostra białaczka

Zaburzenia krwi i układu chłonnego*

Bardzo często

Zahamowanie czynności szpiku kostnego*, leukopenia, trombocytopenia, neutropenia, niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

Często

Reakcj e anafilaktyczne **

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy

Niezbyt często

Neuropatia obwodowa

Rzadko

Drgawki***, zapalenie nerwu wzrokowego, przemijająca ślepota korowa, neurotoksyczność (np. senność, zmęczenie)

Zaburzenia serca

Często

Zawał mięśnia sercowego, arytmia

Zaburzenia naczyniowe

Często

Zbyt szybka infuzja może spowodować niedociśnienie, które ustępuje po zmniejszeniu szybkości infuzji

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko

Zwłóknienie płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Ból brzucha, zaparcie, nudności i wymioty, anoreksja

Często

Zapalenie błon śluzowych (w tym zapalenia jamy ustnej i przełyku), biegunka

Rzadko

Zaburzenia połykania, zaburzenia smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często

Hepatotoksyczność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Łysienie, przebarwienia

Cz ęsto

Wysypka, pokrzywka, świąd

Rzadko

Syndrom Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka, nawracające popromienne zapalenie skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Osłabienie, złe samopoczucie

Często

Wynaczynienie ****, zapalenie żył

*Zgłoszono mielosupresję zakończoną zgonem.

** Reakcje anafilaktyczne mogą być śmiertelne.

*** Drgawki są czasami związane z reakcjami alergicznymi.

**** Po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano powikłania związane z wynaczynieniem włączając miejscową toksyczność tkanek miękkich, obrzęk, ból, cellulitis i martwicę, w tym martwicę skóry.

W poniższych akapitach częstości występowania zdarzeń niepożądanych podano jako średni procent pochodzący z badań, w których stosowano monoterapię etopozydem.

Toksyczność hematologiczna:

Zahamowanie czynności szpiku kostnego zakończone zgonem zostało zgłoszone po podaniu etopozydu. Zahamowanie czynności szpiku kostnego jest często czynnikiem ograniczającym wielkość dawki. Powracanie czynności szpiku kostnego jest zwykle zakończone po dniu 20, nie obserwowano kumulacji działania toksycznego.

Liczba granulocytów i płytek krwi zwykle osiąga nadir około 10 do 14 dni po podaniu etopozydu lub fosforanu etopozydu w zależności od drogi podania i schematu leczenia. Nadir z reguły pojawia się wcześniej po podaniu dożylnym, w porównaniu do podania doustnego.

Leukopenia i ciężka leukopenia (mniej niż 1000 komórek/mm3) były obserwowane w 60-91% i odpowiednio 7-17% dla fosforanu etopozydu. Trombocytopenia i ciężka trombocytopenia (mniej niż 50000 płytek krwi/mm3) były obserwowane u 28-41% i 4-20%, odpowiednio dla etopozydu/fosforanu etopozydu.

Toksyczność przewodu pokarmowego:

Nudności i wymioty są głównymi objawami toksyczności ze strony przewodu pokarmowego związanej ze stosowaniem etopozydu. Nudności i wymioty mogą być kontrolowane zazwyczaj za pomocą terapii przeciwwymiotnej. Zostały odnotowane w przypadku 31-43% pacjentów otrzymujących etopozyd dożylnie. Anoreksję odnotowano u 10-13% pacjentów i zapalenia jamy ustnej u 16% tych pacjentów otrzymujących etopozyd dożylnie. Biegunkę odnotowano u 1-13% pacjentów.

Łysienie:

Przemijające łysienie, czasami prowadzące do całkowitego wyłysienia, było obserwowane do 66% pacjentów leczonych etopozydem.

Zmiany w ciśnieniu krwi Niedociśnienie tętnicze krwi:

Przemijające niedociśnienie powodowane zbyt szybkim podaniem było zgłaszane u pacjentów leczonych etopozydem i nie było związane z toksycznością serca lub zmianami w EKG. Niedociśnienie z reguły ustępowało po zaprzestaniu infuzji etopozydu i (lub) terapii wspomagającej, jeśli była konieczna.

W przypadku wznowienia infuzji, jej szybkość powinna zostać zmniejszona.

Nie odnotowana późniejszego niedociśnienia.

Nadciśnienie:

W badaniach klinicznych z etopozydem, były zgłaszane epizody nadciśnienia. Jeśli klinicznie istotne nadciśnienie pojawia się u pacjentów otrzymujących etopozyd, należy wdrożyć odpowiednie wspomagające leczenie.

Reakcje alergiczne:

Reakcje typu anafilaktycznego były zgłaszane w trakcie lub natychmiast po zakończeniu podawania etopozydu. Znaczenie stężenia i szybkości infuzji w rozwoju reakcji anafilaktycznej nie jest pewne. Ciśnienie krwi zwykle wraca do normy kilka godzin po zakończeniu infuzji. Reakcje typu anafilaktycznego mogą się pojawić podczas stosowania początkowej dawki etopozydu.

Po zastosowaniu etopozydu zgłaszano ciężkie reakcje zakończone zgonem, związane ze skurczem oskrzeli. Powikłania metaboliczne:

Po zastosowaniu etopozydu z innymi lekami cytostatycznymi zgłaszano zespół lizy guza (czasami prowadzący do zgonu).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane

działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Całkowite dawki od 2,4 g/m2 do 3,5 g/m2 podawane dożylnie przez trzy dni powodowały zapalenia błony śluzowej i mielotoksyczność.

Kwasica metaboliczna i przypadki ciężkiej toksyczności wątroby zgłaszano u pacjentów, którzy otrzymywali większe niż zalecane dawki dożylne etopozydu. Nie ma skutecznego antidotum. Leczenie powinno być objawowe i wspomagające, a pacjent powinien być ściśle kontrolowany.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: alkaloidy roślinne i inne naturalne produkty, pochodne podofilotoksyny, kod ATC: L01CB01.

Mechanizm działania

Etopozyd jest półsyntetyczną pochodną podofilotoksyny stosowaną w leczeniu niektórych chorób nowotworowych. Podofilotoksyny hamują mitozę blokując zespół mikrotubuli. Etopozyd hamuje progresję cyklu komórkowego w fazie przedmitotycznej (późnej fazie S i G2).

Nie ma to wpływu na syntezę kwasów nukleinowych.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Absorpcja i dystrybucja

Stężenie etopozydu we krwi i narządach jest małe, z najwyższymi wartościami w wątrobie i nerkach. Wiązanie się z białkami może wynosić do 98%.

Biotransformacj a

Po podaniu dożylnym, rozmieszczenie etopozydu najlepiej opisać jako proces dwufazowy, z początkowym okresem półtrwania około 1,5 godziny. Po dystrybucji, okres półtrwania wynosi około 40 godzin. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 6-8 godzin.

Eliminacja

Po podaniu pojedynczej dawki dożylnej etopozyd jest wydalany z moczem w około 63%, z kałem w około 31%, po 80 godzinach.

Etopozyd jest wydalany zarówno przez nerki jak i poza nerkowo tj. w przemianie materii i wydalany z żółcią. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek klirens etopozydu w osoczu maleje.

U dorosłych pacjentów, całkowity klirens etopozydu jest związany z klirensem kreatyniny, stężeniem albuminy w surowicy i klirensem pozanerkowym. U dzieci, podwyższony poziom ALT w surowicy wiąże się ze zmniejszeniem całkowitego klirensu produktu leczniczego. Wcześniejsze stosowanie cisplatyny może spowodować zmniejszenie całkowitego klirensu etopozydu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Etopozyd wykazuje embriotoksyczne i teratogenne działanie u zwierząt, badania zostały przeprowadzone na myszach i szczurach.

Badania in vitro i in vivo mutacji genów i chromosomów spowodowanych etopozydem dały pozytywne wyniki. Wyniki wyjaśniają podejrzenie wystąpienie działania mutagennego u ludzi.

Działanie rakotwórcze: nie przeprowadzono badań na zwierzętach w celu ustalenia działania rakotwórczego etopozydu. Jednak na podstawie działania uszkadzającego DNA i potencjalnego działania mutagennego, etopozyd powinien być traktowany jako produkt leczniczy rakotwórczy u ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogol 300 Polisorbat 80

Alkohol benzylowy (E 1519)

Etanol bezwodny

Kwas cytrynowy bezwodny

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Opisywano pękanie plastikowych urządzeń wykonanych z akrylu lub polimerów ABS w przypadku zastosowania etopozydu w postaci nierozcieńczonego koncentratu. Nie zaobserwowano tego po rozcieńczeniu koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zgodnie z instrukcją.

Nie należy mieszać etopozydu z innymi produktami leczniczymi, poza wymienionymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Nieotwarta _ fiolka 2 lata

Po rozcieńczeniu

Wykazano, że rozcieńczony produkt leczniczy o stężeniu 0,2 mg/ml oraz 0,4 mg/ml zachowuje stabilność fizyko chemiczną przez 24 godziny w temperaturze od 15°C do 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeżeli produkt leczniczy nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania ponosi użytkownik. Czas ten nie powinien być dłuższy niż 12 godzin w temperaturze od 15°C do 25°C, chyba że rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Nie zamrażać. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać rozcieńczonego produktu leczniczego w lodówce (2°C do 8°C), ponieważ może to powodować wytrącenie osadu.

Roztwory wykazujące jakiekolwiek oznaki wytrącenia osadu nie powinny być używane.

Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego szkła (typu I) o pojemności 5 ml, 10 ml, 30 ml, 50 ml zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i nakładką z PP typu „flip-off" (odpowiednio: zieloną, niebieską, czerwoną i żółtą).

Wielkości opakowań: Etopozyd jest dostępny w opakowaniach 1 fiolka po 5 ml, 10 ml, 25 ml lub 50 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie należy używać nierozcieńczonego etopozydu. Rozcieńczyć w roztworze chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworze glukozy 50 mg/ml (5%). Roztwory wykazujące jakiekolwiek oznaki wytrącania osadu nie powinny być używane.

W celu zachowania bezpieczeństwa podczas przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego odpadów należy przestrzegać instrukcji bezpiecznego postępowania z lekami przeciwnowotworowymi. Należy unikać kontaktu z płynem. Podczas przygotowania i rozcieńczania produktu leczniczego należy przestrzegać aseptycznych warunków pracy, środki ochronne powinny obejmować stosowanie rękawiczek, masek, okularów ochronnych i odzieży ochronnej. Zaleca się korzystanie z komory laminarnej z pionowym przepływem powietrza (LAF).

Należy używać rękawiczek podczas podawania. Kobiety w okresie ciąży nie powinny mieć kontaktu z substancjami cytotoksycznymi. Procedury dotyczące usuwania odpadów powinny być dostosowane do cytotoksycznego działania tego produktu leczniczego.

W przypadku kontaktu etopozydu ze skórą, błonami śluzowymi lub oczami, należy natychmiast przemyć wodą. Mydło może zostać użyte do przemycia skóry.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road Bordon, Hampshire GU35 0NF Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

NL/H/2469/001/DC/001 11

Etoposide Kabi