+ iMeds.pl

Etopozyd accord 20 mg/mlUlotka Etopozyd accord

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Etopozyd Accord, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Etoposidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Etopozyd Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Etopozyd Accord

3.    Jak przyj mować lek Etopozyd Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Etopozyd Accord

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Etopozyd Accord i w jakim celu się go stosuje

Ten lek zawiera substancję czynną etopozyd. Lek działa poprzez zakłócanie replikacji DNA oraz spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu komórek nowotworowych.

Etopozyd Accord stosowany jest razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi w leczeniu:

•    Drobnokomórkowego raka płuc

•    Ostrej białaczki mielomonocytowej oraz ostrej białaczki monocytowej (nowotwór tkanek krwiotwórczych szpiku kostnego)

•    Guzów j ąder (raka j ąder)

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etopozyd Accord Kiedy nie przyjmować leku Etopozyd Accord

-    jeśli pacjent ma uczulenie na etopozyd, podofilotoksynę, pochodne podofilotoksyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby;

-    jeśli szpik kostny nie wytwarza wystarczającej ilości komórek krwi;

-    jeśli pacjentka karmi piersią;

-    jeśli pacjent ma osłabiony układ odpornościowy i został zaszczepiony przeciwko żółtej febrze. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Etopozyd Accord należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Należy zachować ostrożność:

• Jeśli u pacjenta występuje małe stężenie albumin w surowicy

•    Jeśli pacjent przyjmował inne leki przeciwnowotworowe lub był poddany radioterapii, lekarz powinien zlecić wykonanie morfologii krwi przed rozpoczęciem leczenia

•    Jeśli pacjent ma zakażenie bakteryjne, powinno one zostać wyleczone przed podaniem leku Etopozyd Accord

• Jeśli u pacjenta występują reakcje alergiczne, takie jak niskie ciśnienie krwi, nieregularne bicie serca, trudności w oddychaniu, dreszcze, gorączka, uderzenia gorąca

• Etopozyd należy podawać we wstrzyknięciu lub infuzji bezpośrednio do żyły

•    Przed rozpoczęciem leczenia, w jego trakcie, oraz po zakończeniu każdego etapu leczenia należy wykonywać badanie krwi (liczba białych krwinek, płytek krwi oraz stężenie hemoglobiny), należy monitorować funkcje nerek, wątroby oraz funkcje neurologiczne

•    Na podstawie oceny funkcji nerek, wątroby oraz obwodowego układu nerwowego lekarz podejmie decyzje o leczeniu lekiem Etopozyd Accord

•    Po zakończeniu leczenia etopozydem może wystąpić ostra białaczka

Dzieci

Zgłaszano występowanie reakcji alergicznych po zastosowaniu leku Etopozyd Accord u dzieci. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

Lek Etopozyd Accord a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w szczególności:

•    Jednoczesne stosowanie innych leków mielosupresyjnych (hamujących czynność szpiku kostnego) może nasilać to działanie

•    W trakcie leczenia nie należy przyjmować żywych atenuowanych szczepionek (np. przeciwko żółtej febrze)

•    Fenylbutazon, salicylan sodu i kwas acetylosalicylowy (leki przeciwbólwe) mogą nasilać działanie etopozydu

•    Przeciwzakrzepowe właściwości warfaryny mogą zostać osłabione

•    Jednoczesne stosowanie leków takich jak fenytoina czy fenobarbital może obniżyć skuteczność etopozydu

• Działanie antracyklin może zostać osłabione ze względu na krzyżową reakcję na antracykliny i etopozyd

• Cisplatyna może zwiększać stężenie leku we krwi prowadząc do wystąpienia większej toksyczności

•    Cyklosporyna (stosowana po przeszczepieniach) może nasilać działanie etopozydu poprzez spowalnianie jego wydalania z organizmu

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciążylub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie można zagwarantować, że stosowanie leku w czasie ciąży jest bezpieczne. Etopozyd może powodować wady rozwojowe zarodka lub płodu. Dlatego leku Etopozyd Accord nie należy podawać kobietom w ciąży. W przypadku stosowania leku w okresie ciąży, pacjentka musi mieć pełną świadomość ryzyka dla płodu.

Zarówno mężczyznom jak i kobietom w trakcie leczenia etopozydem oraz do 6 miesięcy po zakończeniu terapii należy zalecić stosowanie skutecznych metod antykoncepcji.

Karmienie piersią

Karmienie piersią w trakcie leczenia jest przeciwwskazane.

Wpływ na płodność

Etopozyd może uszkodzić geny, dlatego też mężczyźni leczeni lekiem Etopozyd Accord powinni zasięgnąć porady w sprawie przechowywania nasienia zebranego przed leczeniem, ze względu na możliwość trwałej niepłodności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po przyjęciu etopozydu mogą wystąpić objawy związane ze zmniejszeniem ciśnienia krwi, takie jak: osłabienie, senność, nudności, wymioty oraz ostre reakcje alergiczne. Mogą one zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Etopozyd Accord zawiera alkohol

Ten lek zawiera 30,5% alkoholu (etanolu) co odpowiada 240,64 mg etanolu w przeliczeniu na ml koncentratu tj. do 1,2 mg etanolu we fiolce o objętości 5ml, ekwiwalent 30 ml piwa lub 12,55 ml wina i do 3 mg etanolu we fiolce o objętości 12,5 ml, ekwiwalent 75 ml piwa lub 31,4 ml wina. Jest to szkodliwe dla pacjentów z chorobą alkoholową, uszkodzeniem mózgu, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, dzieci oraz pacjentów z grup ryzyka, takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub padaczką. Ponadto działanie innych leków może być wzmocnione lub osłabione.

Etopozyd Accord zawiera alkohol benzylowy i polisorbat 80

Ten lek zawiera alkohol benzylowy w ilości 30 mg/ml oraz polisobat 80 w ilości 80 mg/ml. Leku nie podawać wcześniakom lub noworodkom. Lek może powodować reakcje toksyczne i alergiczne u niemowląt i dzieci do lat 3.

3.    Jak przyjmować lek Etopozyd Accord

Lek Etopozyd Accord powinien być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny. Dorośli

Zazwyczaj zalecana dawka etopozydu to 60-120 mg/m2 /dobę podawana dożylnie przez 5 kolejnych dni.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka leku nie musi być dostosowywana.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Dawka powinna być dostosowana w zależności od stopnia niewydolności nerek.

Jak podawać lek

Lek Etopozyd Accord będzie podawany przez lekarza doświadczonego w leczeniu nowotworów.

Ten lek przeznaczony jest do podawania dożylnego. Należy unikać pozanaczyniowego podawania leku.

Dawka leku będzie obliczona i przygotowane indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od rodzaju nowotworu i stanu ogólnego pacjenta. Lek Etopozyd Accord podaje się we wlewie dożylnym trwającym nie krócej niż 30 minut i nie dłuższym niż 2 godziny.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia jest ustalany przez lekarza z uwzględnieniem choroby podstawowej, zastosowanej terapii skojarzonej (jeśli dotyczy) a także indywidualnych okoliczności dotyczących pacjenta.

W przypadku progresji choroby, braku skuteczności leczenia guza oraz wystąpienia trudnych do zniesienia działań niepożądanych należy przerwać podawanie etopozydu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Etopozyd Accord

Ponieważ lek jest podawany przez wykwalifikowany personel medyczny, jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał niewłaściwą dawkę. Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli pacjent ma wątpliwości co do ilości leku jakie otrzymuje.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów:

•    Ciężkie reakcje alergiczne takie jak gorączka, wyziębienie, przyspieszona akcja serca, nieprawidłowe skurcze mięśni oskrzeli, spłycony oddech, zatrzymanie oddechu, niskie napięcie mięśniowe i obniżone ciśnienie tętnicze

•    Świąd, zaczerwienione lub fioletowe plamy na skórze, zakażenie lub krwawienia Częstość występowania działań niepożądanych została określona z użyciem następującej konwencji:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Mielosupresja (zahamowane wytwarzanie komórek krwi i płytek krwi),

•    Leukopenia (obniżona liczba komórek krwi)

•    Trombocytopenia (obniżona liczba płytek krwi)

•    Neutropenia (obniżona liczba białych krwinek)

•    Obniżona ilość hemoglobiny

•    Nudności

•    Wymioty

•    Utrata apetytu, ból brzucha i zaparcia

•    Łysienie (tymczasowa utrata włosów)

•    Uszkodzenie wątroby

•    Przebarwienia skóry

•    Osłabienie i uczucie dyskomfortu

Często (mogą dotyczyć do 1 pacjenta na 10):

•    Ostra białaczka (ciężki nowotwór krwi)

•    Arytmia (nieregularne bicie serca) i zawał serca

•    Zawroty głowy

• Wysokie ciśnienie krwi

•    Zaczerwienienie skóry

• Zapalenie śluzówki j amy ustnej, zapalenie j amy ustnej, zapalenie przełyku (zgaga)

•    Biegunka

•    Podrażnienie skóry

•    Zapalenie żył

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 pacjenta na 100):

• Neuropatie obwodowe (drętwienie lub osłabienie rąk i nóg)

•    Obrzęk twarzy

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 pacjenta na 1000):

•    Zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi

•    Drgawki

•    Przejściowa utrata wzroku

•    Zapalenie nerwu wzrokowego

• Uczucie zmęczenia, senność

•    Splątanie

•    Śródmiąższowe zapalenie płuc

•    Zwłóknienie płuc

•    Zaburzenia smaku

• Trudności w połykaniu

•    Zespół Stevensa-Johnsona (reakcja alergiczna skóry)

•    Toksyczna martwica naskórka

•    Popromienne zapalenie skóry (tj. zaczerwienienie skóry, obrzęk i (lub) pęcherze na skórze) Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Etopozyd Accord

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i fiolce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać fiolki w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Wykazano fizyko-chemiczną stabilność roztworów rozcieńczonych do stężeń 0,2 mg/ml oraz 0,4 mg/ml w roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań (0,9% w/v) oraz roztworze glukozy do wstrzykiwań (5% w/v) przez okres odpowiednio 96 oraz 48 godzin w temperaturze 20-25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy zużyć natychmiast. Jeśli lek nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, za czas i warunki przechowywania po przygotowaniu odpowiedzialny jest użytkownik.

Nie przechowywać rozcieńczonego roztworu w lodówce (2-8°C) ze względu na ryzyko wytrącenia osadu.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się, że w roztworze wytrącił się osad lub jeśli zawiera widoczne cząstki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Etopozyd Accord

Substancją czynną leku jest etopozyd.

1 ml roztworu zawiera 20 mg etopozydu.

Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 100 mg etopozydu.

Każda fiolka o pojemności 12,5 ml zawiera 250 mg etopozydu.

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy bezwodny, alkohol benzylowy, polisorbat 80, makrogol 300 i etanol bezwodny.

Jak wygląda lek Etopozyd Accord i co zawiera opakowanie

Lek jest w postaci klarownego, bezbarwnego do jasnożółtego roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Dostępne wielkości opakowań:

1 fiolka po 5 ml 1 fiolka po 12,5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania

Wytwórca/importer:

Wessling Hungary Kft.

Foti ut 56 1047 Budapeszt Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Etoposide Accord 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgia

Etoposide Accord Healthcare 20 mg/ml, Concentraat voor oplossing voor infusie

Bułgaria

Etoposide Accord 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Cypr

Etoposide Accord 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Czechy

Etoposide Accord 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Dania

Etoposid Accord

Estonia

Etoposide Accord 20 mg/ml

Finlandia

Etoposide Accord 20 mg/ml Infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Hiszpania

Etopósido Accord 20 mg/ml concentrado, para solución para perfusion

Holandia

Etoposide Accord 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Irlandia

Etoposide 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Islandia

Etópósíó Accord 20 mg / ml innrennslisfrykkni, lausn til innrennslis

Litwa

Etoposide Accord 20 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Łotwa

Etoposide Accord 20 mg/ml koncenträts infuziju skîduma pagatavosanai

Malta

Etoposide 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Niemcy

Etoposide Accord 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Norwegia

Etoposide Accord

Polska

Etopozyd Accord

Portugalia

Etoposido Accord

Rumunia

Etoposid Accord 20 mg/ml Concentrat pentru solufie perfuzabilä

Słowacja

Etoposide Accord 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Słowenia

Etoposide Accord 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Szwecja

Etoposide Accord 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Węgry

ETOPOSIDE Accord 20 mg/ml Koncentrátum oldatos infúzióhoz

Wielka Brytania

Etoposide Accord 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Włochy

Etoposide Accord

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Lek do podawania drogą infuzji dożylnej.

Dorośli

Zalecana dawka etopozydu to 60 do 120 mg/m2 /dobę podawana dożylnie przez 5 kolejnych dni.

W związku z tym, że etopozyd powoduje zahamowanie czynności szpiku kostnego, pomiędzy kolejnymi etapami leczenia należy zachować 10-20 dniowa przerwę. Przy wskazaniach niehematologicznych etapy leczenia można powtarzać z zachowaniem co najmniej 21 dniowej przerwy. Powtarzające się etapy leczenia można kontynuować tylko wtedy, jeśli badania morfologii krwi przeprowadzone pod względem objawów zahamowania czynności szpiku kostnego dadzą zadowalający wynik.

Schemat dawkowania 100 mg/m2 przez 5 kolejnych dni, lub 120 mg/m2 co drugi dzień przyjmowane w dniach 1, 3 i 5 jest często stosowany.

W celu uzyskania końcowego stężenia etopozydu 0,2-0,4 mg/ml należy dawkę rozcieńczyć 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu (tj. 1 ml lub 2 ml koncentratu rozcieńczyć 100 ml rozcieńczalnika w celu uzyskania odpowiednio stężeń 0,2 mg/ml i 0,4 mg/ml.

Roztwór podaje się we wlewie dożylnym trwającym nie krócej niż 30 minut i nie dłuższym niż 2 godziny. Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia jest ustalany przez lekarza z uwzględnieniem choroby podstawowej, zastosowanej terapii skojarzonej (jeśli dotyczy) a także indywidualnych okoliczności dotyczących pacjenta.

W przypadku progresji choroby, braku skuteczności leczenia guza oraz wystąpienia trudnych do zniesienia działań niepożądanych należy przerwać podawanie etopozydu.

Należy unikać pozanaczyniowego podawania leku.

Pacjenci w podeszłym wieku Dawka nie musi być dostosowywana.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Dawka powinna być dostosowana do klirensu kreatyniny.

W trakcie podawania leku Etopozyd Accord nie mieszać z innymi lekami. Przygotowanego roztworu nie mieszać z innymi roztworami poza wymienionymi powyżej.

Instrukcja dotycząca podawania i przygotowywania

Wszelkie czynności dotyczące przygotowania roztworu leku Etopozyd Accord powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi leków cytotoksycznych.

Lek wyłącznie do jednorazowego użytku.

W przypadku wytrącenia się osadu lub obecności widocznych cząstek przygotowany roztwór należy wyrzucić.

Przed użyciem koncentrat należy rozcieńczyć 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu do uzyskania stężenia od 0,2 mg/ml do 0,4 mg/ml. Stężenie przygotowanego roztworu nie powinno przekraczać 0,4 mg/ml, ze względu na ryzyko wytrącenia się osadu.

Zawartość fiolki należy zużyć natychmiast po otwarciu. Niewykorzystaną zawartość fiolki należy wyrzucić.

W celu zachowania bezpieczeństwa w trakcie stosowania oraz w kwestiach dotyczących usuwania niewykorzystanych resztek produktu należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi leków przeciwnowotworowych.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z roztworem. Przygotowywanie roztworu powinno odbywać się w warunkach aseptycznych, należy zastosować odpowiednie środki ochronne, takie jak stosowanie rękawiczek, masek, okularów i odzieży ochronnej. Zaleca się korzystanie z laminarnej komory z pionowym przepływem powietrza.

W trakcie podawania produktu należy nosić rękawiczki ochronne. Podczas usuwania odpadów należy wziąć pod uwagę cytotoksyczne właściwości substancji.

Zabrania się kontaktu z lekami chemioterapeutycznymi osobom z personelu w trakcie ciąży.

W przypadku kontaktu roztworu ze skórą, śluzówką lub oczami należy je obficie przepłukać wodą.

W przypadku kontaktu roztworu ze skórą, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast przemyć wodą z mydłem.

Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Okres ważności po rozcieńczeniu:

Wykazano fizyko-chemiczną stabilność roztworów rozcieńczonych do stężeń 0,2 mg/ml oraz 0,4 mg/ml w roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań (0,9% w/v) oraz roztworze glukozy do wstrzykiwań (5% w/v) przez okres odpowiednio 96 oraz 48 godzin w temperaturze 20-25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy zużyć natychmiast. Jeśli lek nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, za czas i warunki przechowywania po przygotowaniu odpowiedzialny jest użytkownik.

Nie przechowywać rozcieńczonego roztworu w lodówce (2-8°C) ze względu na ryzyko wytrącenia osadu.

Warunki przechowywania:

Przechowywać fiolki w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.

9

Etopozyd Accord

Charakterystyka Etopozyd accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Etopozyd Accord, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 20 mg etopozydu.

Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 100 mg etopozydu.

Każda fiolka o pojemności 12,5 ml zawiera 250 mg etopozydu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Lek jest w postaci klarownego i bezbarwnego do jasnożółtego roztworu bez widocznych cząstek. pH roztworu: 3,0 - 4,0 .

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Etopozyd Accord wskazany jest do stosowania u osób dorosłych w leczeniu:

•    Opornego nienasieniakowatego raka jądra razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi

•    Drobnokomórkowego raka płuc razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi

•    Ostrej białaczki monocytwej (AML 5) i ostrej białaczki mielomonocytowej (AML 4) w przypadku niepowodzenia standardowej terapii (razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie z zastosowaniem etopozydu powinno zostać rozpoczęte przez lub po konsultacji z lekarzem posiadającym doświadczenie w stosowaniu cytostatycznych produktów leczniczych.

Produkt leczniczy Etopozyd Accord przeznaczony jest do podawania drogą powolnej infuzji dożylnej, produktu nie podawać w szybkich wstrzyknięciach dożylnych.

Dawkowanie:

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka etopozydu to 60 do 100 mg/m2 pc., podawane w powolnym wlewie dożylnym przez 5 kolejnych dni. W związku z tym, że etopozyd powoduje mielosupresję, pomiędzy kolejnymi etapami leczenia należy zachować 10-20 dniowa przerwę.

Przy wskazaniach niehematologicznych etapy leczenia można powtarzać z zachowaniem co najmniej 21 dniowej przerwy. Powtarzające się etapy leczenia można kontynuować tylko wtedy, jeśli badania morfologii krwi przeprowadzone z uwzględnieniem objawów zahamowania czynności szpiku kostnego dadzą zadowalający wynik.

Często stosowany schemat dawkowania to 100 mg/m2 przez 5 kolejnych dni, lub 120 mg/m2 co drugi dzień przyjmowane w dniach 1, 3 i 5.

W celu uzyskania końcowego stężenia etopozydu 0,2-0,4 mg/ml należy dawkę rozcieńczyć 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu (tj. 1 ml lub 2 ml koncentratu rozcieńczyć 100 ml rozcieńczalnika w celu uzyskania odpowiednio stężeń 0,2 mg/ml i 0,4 mg/ml.

Roztwór podaje się we wlewie dożylnym trwającym nie krócej niż 30 minut i nie dłuższym niż 2 godziny.

Środki ostrożności podczas podawania:

Zgłaszano przypadki nagłego zmniejszenia ciśnienia wskutek szybkiego podania dożylnego, dlatego też zaleca się podawanie etopozydu w powolnym wlewie trwającym od 30 do 60 minut. W zależności od tolerancji pacjenta na lek konieczny może być dłuższy czas infuzji. Tak jak w przypadku innych toksycznych związków należy zachować ostrożność podczas postępowania z lekiem i podczas przygotowywania roztworu. Wskutek niezamierzonego kontaktu z etopozydem mogą wystąpić reakcje skórne. Zaleca się stosowanie rękawiczek ochronnych. W przypadku kontaktu roztworu ze skórą, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast przemyć wodą z mydłem.

Dostosowanie dawki:

Dawka należy dostosować biorąc pod uwagę skutki mielosupresyjnego działania leków stosowanych w terapii skojarzonej lub wcześniejszej radio- lub chemoterapii, które mogą doprowadzić do zmniejszenia rezerwy szpiku kostnego. Nie należy rozpoczynać leczenia etopozydem jeśli liczba neutrofili jest mniejsza niż 1500 komórek/m3 lub liczba płytek krwi jest mniejsza niż 100 000 /m3 , chyba, że to zmniejszenie jest spowodowane chorobą nowotworową.

Jeśli po podaniu pierwszej dawki leku liczba neutrofili jest mniejsza niż 500 komórek/m3 i utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gdy to zmniejszenie związane jest z wystąpieniem gorączki lub zakażenia dawka powinna zostać dostosowana. Należy tego dokonać również w przypadku jeśli liczba płytek krwi jest mniejsza niż 25 000/mm3 , jeśli wystąpią inne objawy toksyczności 3 lub 4 stopnia lub gdy klirens jest mniejszy niż 50 ml/min.

W przypadku terapii skojarzonej dawkowanie etopozydu powinno zostać ustalone zgodnie z odpowiednim planem leczenia.

Czas trwania leczenia jest ustalany przez lekarza z uwzględnieniem choroby podstawowej, zastosowanej terapii skojarzonej (jeśli dotyczy) a także indywidualnych okoliczności dotyczących pacjenta.

W przypadku progresji choroby, braku skuteczności leczenia guza oraz wystąpienia trudnych do zniesienia działań niepożądanych należy przerwać podawanie etopozydu.

Należy szczególnie unikać pozażylnego podania leku. Leku nie podawać dotętniczo oraz do jam ciała. Dzieci

Bezpieczeństwo oraz skuteczność stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży nie została ustalona.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka leku nie musi być dostosowywana.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, początkowa dawka powinna być dostosowana do wartości klirensu kreatyniny w następujący sposób:

Dawka etopozydu 100% dawki 75% dawki


Wartości klirensu kreatyniny (ml/min) >50 ml/min 15-50 ml/min

Kolejne dawki powinny być dostosowywane z uwzględnieniem skuteczności klinicznej i indywidualnej tolerancji pacjenta na lek. Szczegółowe dane dotyczące pacjentów z klirensem kreatyniny <15 ml/min nie są dostępne. W takich przypadkach zaleca się dodatkowe zmniejszenie dawki.

Informacje dotyczące rozcieńczania koncentratu przed podaniem, patrz punk 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na etopozyd, podofilotoksynę i jej pochodne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Ciężka niewydolność wątroby

•    Ciężka mielosupresja

•    Karmienie piersią (patrz punkt 4.6)

•    Jednoczesne przyjęcie szczepionki przeciwko żółtej febrze lub innych żywych szczepionek jest przeciwwskazane u pacjentów z obniżoną odpornością (patrz punk 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji)

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Etopozyd powinien być podawany wyłącznie pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego lekarza onkologa, doświadczonego w stosowaniu cytostatyków. Lekarz powinien być świadomy, że leczenie etopozydem może prowadzić do wystąpienia reakcji anafilaktycznej objawiającej się dreszczami, gorączką, uderzeniami gorąca, tachykardią, skurczem oskrzeli, dusznością i niedociśnieniem tętniczym, które mogą powodować zgon (patrz punkt 4.8). Leczenie jest objawowe. Wlew należy przerwać, a następnie podać środki o działaniu wazopresyjnym, kortykosteroidy, leki przeciwhistaminowe lub środki zwiększające objętość osocza. W trakcie podawania leku mogą wystąpić reakcje alergiczne w miejscu podania.

W związku z tym, że etopozyd przeznaczony jest do podawania dożylnego należy szczególnie unikać innej drogi podania leku. Zaleca się uważne monitorowanie miejsca wkłucia na wypadek możliwego wynaczynienia w trakcie podawania leku. Specyficzne metody leczenia w przypadku wynaczynienia nie są znane.

Podawanie leku wiąże się z ryzykiem wystąpienia ciężkiej mielosupresji skutkującej zakażeniem lub krwawieniem. Zgłaszano przypadki zgonów wskutek mielosupresji po podaniu etopozydu. W trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu pacjenci leczeni etopozydem powinni być uważnie i często monitorowani czy nie występują u nich objawy mielosupresji. Ograniczające dawkę zahamowanie czynności szpiku kostnego jest najbardziej znaczącą reakcją toksyczności związaną z leczeniem etopozydem. Na początku leczenia i przed podaniem kolejnej dawki etopozydu należy dokonywać oznaczeń liczby płytek krwi, stężenia hemoglobiny, ogólnej liczby i różnicy ilości leukocytów.

Jeżeli przed rozpoczęciem leczenia etopozydem stosowana jest radioterapia lub chemioterapia, należy zachować odpowiednią przerwę pomiędzy terapiami, aby umożliwić powrót prawidłowej czynności układu krwiotwórczego.

Jeśli po podaniu pierwszej dawki leku liczba neutrofili jest mniejsza niż 500 komórek/mm3 i utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gdy to zmniejsznie związane jest z wystąpieniem gorączki lub zakażenia należy dostosować dawkę. Należy tego dokonać również w przypadku jeśli liczba płytek krwi jest mniejsza niż 25 000/mm3 , jeśli wystąpią inne objawy toksyczności 3 lub 4 stopnia lub gdy klirens jest mniejszy niż 50 ml/min. Dawkę należy dostosować biorąc pod uwagę skutki mielosupresyjnego działania leków stosowanych w terapii skojarzonej lub wcześniejszej radio- lub chemoterapii, które mogą doprowadzić do zmniejszenia rezerwy szpiku kostnego.

Rzadko zgłaszano przypadki ostrej białaczki, która może występować z fazą przedbiałaczkową lub bez niej, u pacjentów jednocześnie leczonych produktami leczniczymi zawierającymi etopozyd i innymi produktami przeciwnowotworowymi.

Skumulowane ryzyko oraz czynniki predysponujące do rozwoju wtórnej białaczki nie są znane. Wskazuje się wpływ stosowanych schematów dawkowania oraz skumulowanych dawek etopozydu, jednak ich rola nie została jasno określona.

W niektórych przypadkach wtórnej białaczki u pacjentów otrzymujących epipodofilotoksyny zgłaszano przypadki aberracji chromosomu 11q23. Anomalia ta występuje również u pacjentów z wtórną białaczką, których schemat leczenia chemioterapeutycznego nie zawierał epipodofilotoksyn, jak również u pacjentów u których białaczka rozwinęła się de novo. Inną cechą charakterystyczną związaną z wystąpieniem wtórnej białaczki u pacjentów, którzy otrzymywali epipodofilotoksyny jest krótki okres utajenia ze średnią medianą do czasu rozwoju choroby około 32 miesięcy.

Lekarz powinien być świadomy, że leczenie etopozydem może prowadzić do wystąpienia reakcji anafilaktycznej objawiającej się dreszczami, gorączką, uderzeniami gorąca, tachykardią, skurczem oskrzeli, dusznością i niedociśnieniem tętniczym, które mogą spowodować zgon (patrz punkt 4.8). Leczenie jest objawowe. Wlew należy przerwać, a następnie podać środki o działaniu wazopresyjnym, kortykosteroidy, leki przeciwhistaminowe lub środki zwiększające objętość osocza.

Przed rozpoczęciem podawania etopozydu należy wyleczyć zakażenia bakteryjne.

Wlew należy prowadzić powoli, od 30 do 60 minut, aby uniknąć nagłego zmniejszenia ciśnienia i skurczu oskrzeli.

We wszystkich przypadkach, kiedy rozważa się zastosowanie etopozydu w leczeniu chemioterapeutycznym lekarz musi ocenić potrzebę i korzyści płynące z zastosowania leku oraz ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Większość występujących działań niepożądanych jest przemijajaca jeśli zostaną wcześnie wykryte. Jeśli wystąpią ciężkie reakcje niepożądane należy zmniejszyć dawkę lub przerwać podawanie leku i zastosować odpowiednie środki zaradcze zgodnie z oceną kliniczną lekarza. Wznowienie leczenia etopozydem należy prowadzić z dużą ostrożnością z uwzględnieniem dalszego zapotrzebowania pacjenta na lek oraz możliwością nawrotu objawów toksyczności.

U pacjentów z niższym poziomem albumin w surowicy ryzyko toksyczności spowodowanej podawaniem etopozydu może być podwyższone. Przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie jego trwania, a także przed rozpoczęciem każdego kolejnego cyklu należy wykonać morfologię krwi (liczba białych krwinek, płytek krwi oraz stężenie hemoglobiny). Należy również ocenić czynność nerek, wątroby oraz funkcje neurologiczne. Leczenie etopozydem można rozpocząć tylko w sytuacji, gdy nerki i wątroba pacjenta funkcjonują prawidłowo. U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby funkcje tych narządów powinny być regularnie monitorowane ze względu na ryzyko akumulacji. Ponadto leczenie etopozydem można prowadzić pod warunkiem prawidłowego funkcjonowania obwodowego układu nerwowego.

Etopozyd wykazuje właściwości mutagenne i rakotwórcze, należy wziąć to pod uwagę podczas długotrwałej terapii.

W związku z mutagennym działaniem etopozydu zarówno kobiety jak i mężczyźni powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie leczenia oraz do 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Zaleca się, aby zasięgnąć porady genetycznej, jeśli para planuje mieć dziecko po zakończeniu leczenia. Ponieważ etopozyd może obniżać płodność u mężczyzn należy rozważyć przekazanie nasienia do przechowania (patrz punkt 4.6).

Dzieci

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania u dzieci nie były systematycznie badane.

Zgłaszano przypadki reakcji anafilaktycznych u dzieci otrzymujących Etopozyd Accord.

Lekarz powinien być świadomy, że lek zawiera następujące składniki:

Etanol

Etopozyd Accord zawiera 30,5% alkoholu (etanolu) co odpowiada 240,64 mg etanolu w przeliczeniu na ml koncentratu tj. do 1,2 mg etanolu we fiolce o objętości 5ml, ekwiwalent 30 ml piwa lub 12,55 ml wina i do 3 mg etanolu we fiolce o objętości 12,5 ml, ekwiwalent 75 ml piwa lub 31,4 ml wina.

Jest to szkodliwe dla pacjentów z chorobą alkoholową, uszkodzeniem mózgu, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, dzieci oraz pacjentów z grup ryzyka takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub padaczką. Ponadto działanie innych leków może być wzmocnione lub osłabione.

Alkohol benzylowy

Ze względu na zawartość alkoholu benzylowego leku Etopozyd Accord nie podawać wcześniakom lub noworodkom. Lek może powodować reakcje toksyczne i alergiczne u niemowląt i dzieci do lat 3.

Polisorbat 80

Etopozyd Accord zawiera polisorbat 80. Podawanie noworodkom iniekcji witaminy E zawierających polisorbat 80 związane było z występowaniem zagrażających życiu zaburzeń funkcjonowania wątroby i nerek, cholestazy, pogorszenia czynności płuc, małopłytkowości i wodobrzusza.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne podawanie dużych dawek cyklosporyny (stężenie w osoczu> 2000 ng/ml) i etopozydu doustnie prowadziło do wartości AUC dla etopozydu na poziomie 80% oraz zmniejszenia klirensu o 38% w porównaniu z monoterapią etopozydu.

Jednoczesne stosowanie cisplatyny związane jest ze zmniejszeniem całkowitego klirensu etopozydu.

Jednoczesne stosowanie fenytoiny lub fenobarbitalu związane jest ze zwiększeniem klirensu etopozydu i obniżeniem jego skuteczności.

W trakcie jednoczesnego stosowania produktów leczniczych o podobnym mielosupresyjnym działaniu na szpik kostny, co etopozyd, można spodziewać się nasilenia tego działania.

Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zakończonej zgonem układowej reakcji poszczepiennej po podaniu szczepionki przeciwko żółtej febrze. Stosowanie szczepionek u osób z osłabionym układem odpornościowym jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

W warunkach in vitro stopień wiązania etopozydu z białkami osocza wynosi 97%. Fenylbutazon, salicylan sodu oraz kwas acetylosalicylowy mogą wypierać etopozyd z wiązania z białkami osocza.

Jednoczesne stosowanie warfaryny może skutkować zwiększeniem wartości międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (ang. International Normalized Ratio, INR). Zaleca się ścisłe monitorowanie wartości tego współczynnika.

Wykazano krzyżową oporność antracyklin i etopozydu w badaniach przedklinicznych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Etopozyd może spowodować uszkodzenie płodu. Wykazano jego właściwości teratogenne u myszy i szczurów. Brak wystarczających i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Kobietom w wieku rozrodczym zaleca się, aby unikały zajścia w ciążę. Jeśli lek jest stosowany w trakcie ciąży, lub pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie przyjmowania leku należy ją poinformować o możliwym zagrożeniu dla płodu.

W związku z mutagennym działaniem etopozydu zarówno kobiety jak i mężczyźni powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie leczenia oraz do 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Zaleca się, aby zasięgnąć porady genetycznej, jeśli para planuje mieć dziecko po zakończeniu leczenia.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki. Ponieważ wiele leków przenika do mleka kobiecego oraz ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią decyzję o przerwaniu karmienia lub przerwaniu podawania leku należy podjąć biorąc pod uwagę znaczenie leku dla matki.

Alkohol benzylowy prawdopodobnie przenika dla mleka matki i może być wchłonięty przez niemowlę.

Płodność

Ponieważ etopozyd może obniżać płodność u mężczyzn należy rozważyć przekazanie nasienia do przechowania.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu etopozydu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy takie jak: osłabienie, senność, nudności, wymioty oraz ostre reakcje alergiczne będące skutkiem zmniejszenia ciśnienia, mogą one zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane były zgłaszane w związku z zastosowaniem etopozydu.

Częstość występowania określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 i <1/10), niezbyt często (>1/1 000 i <1/100), rzadko (>1/10 000 i <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) oraz częstość nieznana (częstość występowania nie mogła zostać ustalona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 i <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 i <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 i <1/1 000)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Ostra białaczka

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zahamowanie

czynności szpiku

kostnego,

leukopenia,

trombocytopenia,

neutropenia,

niedokrwistość

Zaburzenia serca

Zawał serca, arytmia

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

anafilaktyczne tj.

gorączka,

dreszcze,

tachykardia, skurcz oskrzeli, duszność, i hipotonia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperurykemia

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy

Neuropatie

obwodowe

Drgawki, zapalenie nerwu wzrokowego, przemijająca ślepota korowa, neurotoksyczności (senność, zmęczenie)

Zaburzenia oka

Przemijająca utrata wzroku, zapalenie nerwu wzrokowego

Zaburzenia

naczyniowe

Przemijające zmniejszenie ciśnienia po szybkim podaniu dożylnym, nadciśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zwłóknienie płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, zaparcia, nudności, wymioty, jadłowstręt

Zapalenie błon śluzowych (w tym jamy ustnej i przełyku), biegunka

Zaburzenia połykania, zaburzenia smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Hepatotoksyczność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie,

przebarwienia

skóry

Wysypka,

pokrzywka,

świąd

Zespół Stevensa-

Johnsona,

toksyczna

martwica

naskórka,

popromienne zapalenie skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie, złe samopoczucie

Wynaczynienie, zapalenie żyły

Toksyczność hematologiczna

Ograniczające dawkę zahamowanie czynności szpiku kostnego jest jedną z reakcji związanych ze stosowaniem etopozydu. Całkowity powrót czynności szpiku następuje po 20 dniach, nie zgłaszano przypadków kumulowania się toksyczności. Nadir granulocytów i płytek krwi występuje zwykle po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia i zależy od sposobu podawania leku i zastosowanego schematu leczenia. W porównaniu do podawania doustnego nadir występuje wcześniej w przypadku dożylnej drogi podania.

Leukopenia występuje u 60-91% pacjentów, ciężka leukopenia (<1000 limfocytów/pl) u 7-17%, trombocytopenia u 28-41%, a ciężka trombocytopenia (< 50 000 płytek/pl) u 4-20% pacjentów.

U pacjentów z neutropenią leczonych etopozydem często zgłaszano występowanie gorączki i zakażenia.

Toksyczność układu pokarmowego

Nudności i wymioty są głównymi działaniami niepożądanym ze strony układu pokarmowego, występują u 31-43% pacjentów przyjmujących dożylnie etopozyd. Utratę apetytu zaobserwowano u 10-13% pacjentów.

Zapalenie jamy ustnej zaobserwowano u 1-6% pacjentów, 1-13% z nich miało biegunkę.

Łysienie

Przemijające łysienie, czasami rozwijające się w łysienie całkowite, obserwowano u 66% pacjentów.

Zmiany ciśnienia Niedociśnienie

Zgłaszano przypadki przemijającego niedociśnienia wskutek szybkiego dożylnego podania etopozydu, nie było ono związane z kardiotoksycznością lub zmianami w EKG. Zwykle skuteczne jest zaprzestanie wlewu i (lub) zastosowanie leczenia wspomagającego. W przypadku wystąpienia niedociśnienia w trakcie wlewu należy zmniejszyć jego szybkość.

Nadciśnienie

W badaniach klinicznych z zastosowaniem etopozydu zgłaszano przypadki nadciśnienia. Jeśli u pacjentów otrzymujących etopozyd wystąpi klinicznie istotne nadciśnienie tętnicze należy wdrożyć odpowiednie leczenie podtrzymujące.

Reakcje alergiczne

Zgłaszano przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej w trakcie lub tuż po dożylnym podaniu etopozydu. Wpływ stężenia leku lub szybkości jego podania na rozwój reakcji anafilaktycznej nie jest potwierdzony. Ciśnienie zwykle stabilizuje się w ciągu kilku godzin po zaprzestaniu podawania leku. Reakcja anafilaktyczna może również wystąpić po podaniu dawki początkowej.

Zgłaszano powodujące zgon działania niepożądane związane ze skurczem oskrzeli. Zaczerwienienie twarzy oraz wysypka występowały odpowiednio u 2% i 3% pacjentów.

Powikłania metaboliczne

Zgłaszano przypadki wystąpienia zespołu rozpadu guza (czasami zakończonego zgonem) po podaniu etopozydu razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane do podmiotu odpowiedzialnego lub za pośrednictwem

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel:+ 48 22 49 21 301

Fax: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do wystąpienia w ciągu 1 do 2 tygodni ciężkiej mielosupresji. Dożylne podawanie dawki 2,4 do 3,5 mg/m2 przez 3 dni powodowało zapalenie błony śluzowej i mielotoksyczność. Zgłaszano przypadki ciężkiej toksyczności dla wątroby oraz kwasicy metabolicznej po podawaniu dawki większej niż zalecana. Nie ma specyficznego antidotum. Leczenie powinno być objawowe i wspomagające, a pacjent powinien być pod ścisłą obserwacją.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, pochodne podofilotoksyny kod ATC: L01C B01.

Etopozyd jest półsyntetyczną pochodną podofilotoksyny. Wykazuje działanie głównie w fazie G2 cyklu komórkowego. Obserwowano dwa rodzaje działania etopozydu w zależności od dawki: liza komórek wchodzących w fazę mitozy po dużych dawkach (>10 ąg/ml) lub zahamowanie podziału komórek w fazie profazy po małych dawkach (0,3-10 ąg/ml). Podstawowym skutkiem działania leku jest hamowanie syntezy DNA.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym eliminacja leku jest dwufazowa z okresem półtrwania w fazie dystrybucji wynoszącym 1,5 godziny oraz okresem półtrwania w fazie eliminacji wynoszącym 4 do 11 godzin. Klirens całkowity wynosi 16 do 36 ml/min/m2 i podobnie jak okres półtrwania w fazie eliminacji jest niezależny od dawki w zakresie dawek 100 do 600 mg/m2. Po podaniu dożylnym 100 mg/m2 p.c. przez 4 do 6 dni etopozyd nie kumulował się w osoczu. Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi 7 do 17 l/m2. Stężenie leku w płynie mózgowo-rdzeniowym jest małe i zmienne. Z badań in vitro wynika, że etopozyd w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza (97%).

Wydalanie etopozydu następuje poprzez nerki oraz na drodze metabolizmu pozanerkowego.

Po podaniu dożylnym (70 do 290 mg/m2) 42 do 67% dawki jest wydalane z moczem i 0 do 16% z kałem.

Od 8 do 35% dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej w ciągu 24 godzin. Główną pozanerkową drogą eliminacji jest metabolizm. Mniej niż 6% podanej dawki wydalane jest z żółcią.

U osób dorosłych całkowity klirens jest skorelowany z klirensem kreatyniny, niskim stężeniem albuminy w osoczu oraz klirensem pozanerkowym. U dzieci zwiększona aktywność AlAT w osoczu związana jest ze zmniejszonym klirensem etopozydu. Ze względu na metaboliczną i nerkową drogę eliminacji leku zaburzenia czynności nerek i wątroby mogą przyczyniać się do zwiększenia stężenia etopozydu w tkankach.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na myszach i szczurach wykazały embriotoksyczne i teratogenne właściwości etopozydu. Wyniki badań in vitro jak i in vivo potwierdziły występowanie mutacji genetycznych i chromosomalnych wywoływanych przez etopozyd. Wyniki te uzasadniają podejrzenie mutagennego działania leku na ludzi. Badania na zwierzętach dotyczące rakotwórczości nie były prowadzone. Uważa się, że etopozyd jest lekiem rakotwórczym, ponieważ uszkadza DNA oraz ma potencjał mutagenny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy bezwodny Alkohol benzylowy Polisorbat 80 Makrogol 300 Etanol bezwodny

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

W trakcie podawania produktu leczniczego Etopozyd Accord nie mieszać z innymi lekami.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Nieotwarta fiolka: 3 lata Okres trwałości po rozcieńczeniu:

Wykazano fizyko-chemiczną stabilność roztworów rozcieńczonych do stężeń 0,2 mg/ml oraz 0,4 mg/ ml w roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań (0,9% w/v) oraz roztworze glukozy do wstrzykiwań (5% w/v) przez okres odpowiednio 96 oraz 48 godzin w temperaturze 20-25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy zużyć natychmiast. Jeśli lek nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, za czas i warunki przechowywania po przygotowaniu odpowiedzialny jest użytkownik. Nie przechowywać rozcieńczonego roztworu w lodówce (2-8°C) ze względu na ryzyko wytrącenia osadu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać fiolki w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Koncentrat znajduje się w fiolce z bezbarwnego szkła o objętości 5 ml lub 12,5 ml zamkniętej korkiem pokrytym powłoką teflonową z aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off.

Dostępne wielkości opakowań:

1 fiolka po 5 ml 1 fiolka po 12,5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie czynności dotyczące przygotowania leku Etopozyd Accord do podania powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi leków cytotoksycznych.

Lek wyłącznie do jednorazowego użytku.

W przypadku wytrącenia się osadu lub obecności widocznych cząstek przygotowany roztwór należy wyrzucić.

Przed użyciem koncentrat należy rozcieńczyć 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu do uzyskania stężenia w zakresie od 0,2-0,4 mg/ml. Stężenie przygotowanego roztworu nie powinno być większe niż 0,4 mg/ml, ze względu na ryzyko wytrącenia się osadu.

W celu zachowania bezpieczeństwa w trakcie stosowania oraz w kwestiach dotyczących usuwania niewykorzystanych resztek produktu należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi leków przeciwnowotworowych.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z roztworem. Przygotowywanie roztworu powinno odbywać się w warunkach aseptycznych, należy zastosować odpowiednie środki ochronne, takie jak stosowanie rękawiczek, masek, okularów i odzieży ochronnej. Zaleca się korzystanie z laminarnej komory z pionowym przepływem powietrza.

W trakcie podawania produktu należy nosić rękawiczki ochronne. Podczas usuwania odpadów należy wziąć pod uwagę cytotoksyczne właściwości substancji.

Zabrania się kontaktu z lekami chemioterapeutycznymi osobom z personelu w trakcie ciąży.

W przypadku kontaktu roztworu ze skórą, śluzówką lub oczami należy je obficie przepłukać wodą.

W przypadku kontaktu roztworu ze skórą, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast przemyć wodą z mydłem.

Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Etopozyd Accord