Imeds.pl

Eurican Dhppi2 (Min. 10^4,0 Max. 10^5,8 + Min. 10^4,9 Max. 10^6,9 + Min. 10^2,5 Max. 10^6,0 + Min. 10^4,7 10^7,3)Tcid 50 / 1 Dawka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Eurican DHPPI2, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwali dla psów

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna dawka szczepionki (1 ml) zawiera:

Substancja czynna:

Liofilizat:

atenuowany wirus nosówki (CDV) nie mniej niż 10t o TClD50i nic więcej niż 105S TC1D50 atenuowany parwowirus psów (CPV) nie mniej niż 10'1'9 TCID50i nic więcej niż 106'9 TC1D50 atenuowany adenowirus psów typu 2 (CAV2) nie mniej niż 102'5 TC1D50 i nie więcej niżl06’°TCID5o atenuowany wirus paraintluenzy psów typ 2 (P12) nic mniej niż 1017 TClDso i nie więcej niż 10'' TCID50

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwali. Bcżowo-żólty liofilizat i bezbarwny klarowny rozpuszczalnik.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Pies.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Czynne uodpornianie psów przeciw nosówce, parwowirozie, wirusowi parainfluenzy psów typ 2 oraz zakaźnemu zapaleniu wątroby i zakażeniom układu oddechowego wywoływanym przez adenowirusy. Odporność pojawia się po 2 tygodniach i zabezpiecza psy przed zakażeniem przez minimum 12 miesięcy.

4.3.    Przeciwwskazania Brak.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt Szczepić tylko zwierzęta zdrowe.

4.5.    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Przestrzegać zasad aseptyki.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekar ską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić objawy nadwrażliwości. Należy leczyć je objawowo.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wskazują, że szczepionka ta może być mieszana ze szczepionkami firmy Merial przeciw leptospirozie lub leptospirozie i wściekliźnie.

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podawania

Szczepionkę należy użyć natychmiast po rozpuszczeniu w dołączonym rozpuszczalniku.

Podawać podskórnie w objętości 1 ml według następującego programu szczepień:

Pierwsze szczepienie:

pierwsze szczepienie od 7 tygodnia życia

drugie szczepienie 3-5 tygodni później, lecz nie wcześniej niż przed 12 tygodniem życia Szczepienia przypominające:

szczepienia po upływie roku od poprzedniego szczepienia lub każdorazowo przed wprowadzeniem zwierząt do środowiska zagrożonego.

4.10.    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych w następstwie podania dawki dziesięciokrotnie przekraczającej dawkę zalecaną.

4.11.    Okres(-y) karencji

Nic dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty immunologiczne dla psowatych Kod ATCvct: OI07AD04

Stymulacja odporności czynnej psów przeciw nosówce, parwowirozie, wirusowi parainfluenzy psów typ 2 oraz zakaźnemu zapaleniu wątroby i zakażeniom układu oddechowego wywoływanym przez adenowirusy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Glucydy

Polipeptydy

Sole mineralne Woda do wstrzykiwali

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innymi produktami leczniczym, z wyjątkiem rozpuszczalnika dostarczanego do stosowania z tym produktem, lub z wyjątkiem szczepionki firmy Merial przeciw leptospirozie lub leptospirozie i wściekliźnie, które mogą być użyte jako rozpuszczalnik.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata Zużyć natychmiast po rekonstytucji zgodnie z instrukcją.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C), chronić przed światłem. Nic zamrażać.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Fiolka szklana (szkło typ I), zamykana korkiem z elastomeru butylowego i zabezpieczona aluminiowym kapslem zawierająca 1 dawkę liofilizatu lub 1 ml rozpuszczalnika.

Strzykawka ze szkła typu I (końcówka tłoka strzykawki wykonana z elastomeru butylowego) zawierająca 1 ml rozpuszczalnika.

Pudełko plastikowe zawierające 10 dawek (2x10 fiolek lub 10 fiolek i 10 strzykawek) lub 100 dawek (2x100 fiolek lub 100 fiolek i 100 strzykawek).

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merial S.A.S.

29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Francja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

632/99

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04.02.1999

24.06.2004

14.03.2005 19.06.2008


10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.