+ iMeds.pl

Euvax b 20 mcg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg)/1 ml, szczepionka 1-dawkowa dla dorosłych; 1 dawka (1 ml)



Ulotka Euvax b

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

EUVAX B, 20 mikrogramów, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum hepatitidis B (ADNr)

Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA)

Szczepionka 1- dawkowa dla dorosłych

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie i nie należy jej przekazywać innym.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka EUVAX B i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki EUVAX B

3.    Jak stosować szczepionkę EUVAX B

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę EUVAX B

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST SZCZEPIONKA EUVAX B I W JAKIM CELU SIĘ JĄ STOSUJE

EUVAX B (dawka 20 mikrogramów w 1 ml) jest zawiesiną do wstrzykiwań, która zawiera antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg) otrzymywany na drodze rekombinacji DNA w komórkach drożdży (Saccharomyces cerevisiae).

Szczepionka przeznaczona jest do czynnego uodpornienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B) wywoływanemu przez wszystkie podtypy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV).

Szczepionka powoduje powstawanie swoistych przeciwciał przeciw antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B (anty-HBs). Uważa się, że poziom przeciwciał anty-HBs zapewniający ochronę przed zachorowaniem na wzw typu B powinien być wyższy lub równy 10 j.m./l.

Szczepienie pacjentów z utajonym lub przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B może nie mieć wpływu na przebieg choroby.

Z powodu długiego okresu inkubacji wirusa zapalenia wątroby typu B, występuje możliwość nie rozpoznania infekcji i podania szczepionki już w okresie wylęgania choroby. W takim przypadku szczepionka może nie zapobiec zachorowaniu.

Szczepionka nie zapobiega zakażeniom wywołanym przez inne typy wirusów, takie jak: wirus zapalenia wątroby typu A (HAV), typu C (HCV), typu E (HEV) i innymi drobnoustrojami powodującymi chorobę wątroby.

EUVAX B 20 mikrogramów (dawka dla dorosłych) przeznaczona jest do stosowania u młodzieży (od 16 roku życia) i dorosłych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM SZCZEPIONKI EUVAX B

Kiedy nie stosować szczepionki EUVAX B

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku EUVAX B.

-    występuje ostra choroba z wysoką gorączką. W tych przypadkach szczepienie należy odroczyć. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę EUVAX B

Jeśli wystąpiły opisane w punkcie 4. działania niepożądane lub jakiekolwiek inne, niepokojące reakcje po poprzedniej dawce szczepionki.

U pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, ponieważ każda stymulacja układu immunologicznego może spowodować zaostrzenie choroby. U tych pacjentów należy rozważyć korzyść wynikającą ze szczepienia i ryzyko wystąpienia zaostrzenia choroby.

Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, zawsze powinno być dostępne odpowiednie leczenie na wypadek rzadko występujących reakcji anafilaktycznych po podaniu szczepionki.

Nie należy wstrzykiwać szczepionki Euvax B w mięsień pośladkowy lub śródskórnie, ponieważ ten sposób podania nie gwarantuje uzyskania optymalnej odpowiedzi immunologicznej.

Stosowanie innych leków lub szczepionek

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty oraz szczepieniach.

Szczepionka może być podawana jednocześnie ze szczepionkami przeciw gruźlicy, błonicy, tężcowi, krztuścowi, śwince, odrze, różyczce oraz poliomyelitis. W przypadku jednoczesnego podawania różnych szczepionek, należy podawać je w różne miejsca ciała stosując inne strzykawki i igły.

Szczepionkę Euvax B można podawać jednocześnie z immunoglobuliną przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B, ale w różne miejsca ciała.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża:

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Nie badano wpływu antygenu HBs na rozwój płodu. Podobnie jak w przypadku innych inaktywowanych szczepionek, ryzyko uważa się za nieistotne.

Euvax B może być stosowany w czasie ciąży tylko w przypadkach, gdy istnieje wyraźne wskazania do uodpornienia, a korzyści dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

W badaniach klinicznych nie badano wpływu szczepionki EUVAX B podawanej matkom na dzieci karmione piersią. Nie ustalono przeciwwskazań do szczepienia kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma danych na temat wpływu szczepionki na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ SZCZEPIONKĘ EUVAX B

Szczepionkę Euvax B należy podawać tylko domięśniowo, w mięsień naramienny.

Nie należy wstrzykiwać szczepionki Euvax B w mięsień pośladkowy lub śródskómie, ponieważ ten sposób podania nie gwarantuje uzyskania optymalnej odpowiedzi immunologicznej.

Szczepionki nie wolno podawać dożylnie.

Szczepienie podstawowe składa się z 3 dawek:

-    pierwsza dawka: w wybranym terminie

-    druga dawka: 1 miesiąc po pierwszej dawce

-    trzecia dawka: 6 miesięcy po pierwszej dawce.

Szczepienie przypominające

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) na podstawie wyników badań nie zaleca stosowania dawek przypominających u osób, które prawidłowo odpowiedziały na 3 dawki szczepionki, ponieważ są chronione przed zachorowaniem przez 15 lat. Pomimo stwierdzenia spadku miana przeciwciał, osoba zaszczepiona jest chroniona przed zachorowaniem na wirusowe zapalenie wątroby typu B, dzięki wytworzonej pamięci immunologicznej.

Należy przestrzegać oficjalnie obowiązujących zaleceń dotyczących szczepienia przypominającego.

W szczególnych przypadkach w celu uzyskania szybko optymalnej odpowiedzi immunologicznej np. u noworodków urodzonych przez matki nosicielki antygenu HBs, u osób narażonych na zakażenie wirusem (np. zakłucie zakażaną igłą) lub u osób podróżujących do rejonów o wysokim ryzyku zakażenia można zastosować poniższy (alternatywny) schemat szczepienia:

-    pierwsza dawka: w wybranym terminie

-    druga dawka: 1 miesiąc po pierwszej dawce

-    trzecia dawka: 2 miesiące po pierwszej dawce.

Czwartą dawkę należy podać po 12 miesiącach po pierwszej dawce w celu zapewnienia długotrwałej ochrony.

Zastosowania dodatkowych dawek szczepionki mogą wymagać pacjenci hemodializowani lub z

zaburzeniami odporności, ponieważ mogą nie wytworzyć ochronnego poziomu przeciwciał

(>10 j.m./l) po szczepieniu podstawowym. U tych pacjentów zaleca się oznaczanie miana przeciwciał.

W przypadkach stwierdzonego lub przypuszczalnego narażenia na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B (np. zakażenie przez uszkodzoną skórę lub przez śluzówkę; u noworodka urodzonego przez matkę nosicielkę antygenu HBs), z pierwszą dawką Euvax B zaleca się równocześnie podać immunoglobulinę ludzką przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B (HBIg). Wstrzyknięcia te muszą być wykonane w dwa różne miejsca.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku EUVAX B

Nie ma danych dotyczących niekorzystnego wpływu szczepionki w przypadku jej przedawkowania.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, szczepionka EUVAX B może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania w obrębie danego układu określono według kryterium: bardzo często: (występują częściej niż 1 na 10 dawek szczepionki), często: (występują częściej niż 1 na 100, ale rzadziej niż 1 na 10 dawek), niezbyt często (występują częściej niż 1 na 1000, ale rzadziej niż 1 na 100 dawek), rzadko: (występują częściej niż 1 na 10 000, ale rzadziej niż 1 na 1000 dawek), bardzo rzadko (występują rzadziej niż 1 na 10 000 dawek, w tym pojedyncze przypadki).

Bardzo często: ból w miejscu podania ustępujący w ciągu 2 dni

Często:    krwiak, zaczerwienienie, stwardnienie, obrzęk w miejscu podania, ustępujące w ciągu

2 dni, nieznaczne podwyższenie temperatury ciała, płacz bez uchwytnej przyczyny, ból brzucha, zmniejszone łaknienie, biegunka, wymioty, rozdrażnienie, bezsenność, ospałość, złe samopoczucie

Niezbyt często: kolka jelitowa, żółtaczka noworodków, pleśniawki (grzybica jamy ustnej), zapalenie śluzówki nosa, wysypka, wysypka plamista, łupież różowaty Rzadko:    podwyższenie temperatury ciała powyżej 38,8°C, osłabienie, bóle i zawroty głowy,

przejściowy wzrost aktywności aminotransferaz, ból mięśni, ból stawów

Nie ustalono związku przyczynowego szczepienia z przypadkami występowania rozsianego zapalenia nerwów, zapaleniem nerwu wzrokowego, porażeniem nerwu twarzowego, zaostrzeniem przebiegu stwardnienia rozsianego i zespołem Guillain-Barre.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ SZCZEPIONKĘ EUVAX B

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce). Nie zamrażać.

Nie stosować szczepionki EUVAX B, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i fiolce.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera szczepionka EUVAX B

-    Substancją czynną szczepionki jest antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg)* 20 mikrogramów

adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym    0,5 miligrama Al3+

*otrzymywany na drodze rekombinacji DNA w komórkach drożdży (Saccharomyces cerevisiae)

-    Ponadto szczepionka zawiera: potasu diwodorofosforan, disodu wodorofosforan, sodu chlorek, wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda szczepionka EUVAX B i co zawiera opakowanie

Fiolka 1 ml (1 dawka)

Dostępne opakowania:

Opakowanie: 1, 10 lub 20 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny

LG Life Sciences Poland Sp. z o. o. ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa Tel. 0 781 111 100

Nazwa i adres wytwórcy, u którego następuje zwolnienie serii

LG Life Sciences Poland Sp. z o. o. ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa tel. 0 781 111 100

Polypharm S.A.

Barska 33

02 - 315 Warszawa

tel. 22 832 34 78

e-mail: polvpharm@polypharm.com.pl Data zatwierdzenia ulotki:

<.........................................................................................................................>

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

W trakcie przechowywania może powstać biały osad i przezroczysty bezbarwny płyn powyżej.

Bezpośrednio przed podaniem szczepionkę należy dokładnie zmieszać i obejrzeć pod kątem ewentualnej obecności ciał obcych i (lub) zmian fizycznych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyglądzie szczepionki, szczepionki nie należy podawać.

Euvax B

Charakterystyka Euvax b

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

EUVAX B, 20 mikrogramów, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum hepatitidis B (ADNr)

Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) Szczepionka 1-dawkowa dla dorosłych

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg)* 20 mikrogramów adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym    0,5 miligrama Al3+

*otrzymywany na drodze rekombinacji DNA w komórkach drożdży (Saccharomyces cerevisiae)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań Mętna, biała zawiesina

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Szczepionka przeznaczona jest do czynnego uodpornienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B) wywoływanemu przez wszystkie podtypy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie 1 dawka, 20 mikrogramów (1ml zawiesiny) przeznaczona jest do stosowania u młodzieży (od 16 roku życia) i dorosłych.

Szczepienie podstawowe składa się z 3 dawek:

-    pierwsza dawka: w wybranym terminie

-    druga dawka: 1 miesiąc po pierwszej dawce

-    trzecia dawka: 6 miesięcy po pierwszej dawce.

Szczepienie przypominające

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) na podstawie wyników badań nie zaleca stosowania dawek przypominających u osób, które prawidłowo odpowiedziały na 3 dawki szczepionki, ponieważ są chronione przed zachorowaniem przez 15 lat. Pomimo stwierdzenia spadku miana przeciwciał, osoba zaszczepiona jest chroniona przed zachorowaniem na wirusowe zapalenie wątroby typu B, dzięki wytworzonej pamięci immunologicznej.

Należy przestrzegać oficjalnie obowiązujących zaleceń dotyczących szczepienia przypominającego.

W szczególnych przypadkach w celu uzyskania szybko optymalnej odpowiedzi immunologicznej np. u noworodków urodzonych przez matki nosicielki antygenu HBs, u osób narażonych na zakażenie wirusem (np. zakłucie zakażaną igłą) lub u osób podróżujących do rejonów o wysokim ryzyku zakażenia można zastosować poniższy (alternatywny) schemat szczepienia:

-    pierwsza dawka: w wybranym terminie

-    druga dawka: 1 miesiąc po pierwszej dawce

-    trzecia dawka: 2 miesiące po pierwszej dawce

Czwartą dawkę należy podać po 12 miesiącach po pierwszej dawce w celu zapewnienia długotrwałej ochrony.

Zastosowania dodatkowych dawek szczepionki mogą wymagać pacjenci hemodializowani lub z

zaburzeniami odporności, ponieważ mogą nie wytworzyć ochronnego poziomu przeciwciał

(>10 j.m./l) po szczepieniu podstawowym. U tych pacjentów zaleca się oznaczanie miana przeciwciał.

W przypadkach stwierdzonego lub przypuszczalnego narażenia na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B (np. zakażenie przez uszkodzoną skórę lub przez śluzówkę; u noworodka urodzonego przez matkę nosicielkę antygenu HBs), z pierwszą dawką Euvax B zaleca się równocześnie podać immunoglobulinę ludzką przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B (HBIg). Wstrzyknięcia te muszą być wykonane w dwa różne miejsca.

Sposób podawania

Szczepionkę Euvax B należy podawać tylko domięśniowo w mięsień naramienny.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie szczepionki przeciwko wzw typu B jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podanie szczepionki Euvax B należy odroczyć u pacjentów z ostrymi chorobami przebiegającymi z gorączką.

U pacjentów ze stwardnieniem rozsianym każda stymulacja układu immunologicznego może spowodować zaostrzenie choroby. U tych pacjentów należy rozważyć korzyści wynikające ze szczepienia i ryzyko wystąpienia zaostrzenia choroby.

Szczepienie pacjentów z utajonym lub przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B może nie mieć wpływu na przebieg choroby.

Z powodu długiego okresu inkubacji wirusa zapalenia wątroby typu B, występuje możliwość nie rozpoznania infekcji i podania szczepionki już w okresie wylęgania choroby. W takim przypadku szczepionka może nie zapobiec zachorowaniu.

Szczepionka nie zapobiega zakażeniom wywołanym przez inne typy wirusów, takie jak: wirus zapalenia wątroby typu A (HAV), typu C (HCV), typu E (HEV) i innymi drobnoustrojami powodującymi chorobę wątroby.

Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, zawsze powinno być dostępne odpowiednie leczenie na wypadek rzadko występujących reakcji anafilaktycznych po podaniu szczepionki.

Nie należy wstrzykiwać szczepionki Euvax B w mięsień pośladkowy lub śródskómie, ponieważ ten sposób podania nie gwarantuje uzyskania optymalnej odpowiedzi immunologicznej.

Szczepionki nie wolno podawać dożylnie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szczepionki przeciw wzw B mogą być podawane jednocześnie ze szczepionkami przeciw gruźlicy, błonicy, tężcowi, krztuścowi, śwince, odrze, różyczce oraz poliomyelitis.

W przypadku jednoczesnego podawania różnych szczepionek, należy podawać je w różne miejsca ciała z użyciem oddzielnych strzykawek i igieł.

Szczepionkę Euvax B można podawać jednocześnie z immunoglobuliną przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B, ale w różne miejsca ciała.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie badano wpływu antygenu HBs na rozwój płodu. Podobnie jak w przypadku innych inaktywowanych szczepionek, ryzyko uważa się za nieistotne.

Euvax B może być stosowany w czasie ciąży tylko w przypadkach, gdy istnieje wyraźne wskazania do uodpornienia, a korzyści dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu.

Podawanie szczepionki Euvax B w czasie karmienia piersią nie było oceniane w badaniach klinicznych. Nie ustalono przeciwwskazań.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania w obrębie danego układu określono według kryterium: bardzo często: > 1/10, często: > 1/100 do < 1/10, niezbyt często > 1/1000 do < 1/100, rzadko: > 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko <1/10 000 nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: ból w miejscu podania ustępujący w ciągu 2 dni

Często: krwiak, zaczerwienienie, stwardnienie, obrzęk w miejscu podania, ustępujące w ciągu 2 dni, nieznaczne podwyższenie temperatury ciała, płacz bez uchwytnej przyczyny Rzadko: podwyższenie temperatury ciała powyżej 38,8°C, osłabienie

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: ból brzucha, zmniejszone łaknienie, biegunka, wymioty Niezbyt często: kolka jelitowa

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: żółtaczka noworodków

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: bóle i zawroty głowy

Zaburzenia psychiczne

Często: rozdrażnienie, bezsenność, ospałość, złe samopoczucie

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: pleśniawki (grzybica jamy ustnej)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: zapalenie śluzówki nosa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka, wysypka plamista, łupież różowaty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: przejściowy wzrost aktywności aminotransferaz

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej

Rzadko: ból mięśni, ból stawów

Nie ustalono związku przyczynowego szczepienia z przypadkami występowania rozsianego zapalenia nerwów, zapaleniem nerwu wzrokowego, porażeniem nerwu twarzowego, zaostrzeniem przebiegu stwardnienia rozsianego i zespołem Guillain-Barre.

4.9 Przedawkowanie

W piśmiennictwie medycznym nie ma danych dotyczących niekorzystnego wpływu szczepionki w przypadku jej przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby, oczyszczony antygen wirusa zapalenia wątroby typu B, kod ATC J07BC01.

Szczepionka Euvax B zawiera oczyszczony antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B otrzymywany na drodze rekombinacji DNA w komórkach drożdży (Saccharomyces cerevisiae), którym wszczepiono gen kodujący główny antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV).

Szczepionka Euvax B powoduje powstanie przeciwciał o wysokim mianie przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B.

Przeprowadzono 5 badań klinicznych w Korei, w których porównano immunogenność i bezpieczeństwo szczepionki Euvax B, ze szczepionką plazmatyczną (zawierającą antygen HBs uzyskany z osocza nosicieli). Szczepionki stosowano według dwóch schematów: 0, 1, 2 miesiące lub 0, 1, 6 miesięcy. Na podstawie uzyskanych wyników, odsetka osób, u których stwierdzono serokonwersję oraz średniej geometrycznej miana przeciwciał stwierdzono, że szczepionka Euvax B jest immunogenna tak jak szczepionka plazmatyczna.

Uzyskane dane wskazują, że szczepionka Euvax B jest skuteczna zarówno po podaniu według schematu 0, 1, 2 miesiące jak i po podaniu według schematu 0, 1, 6 miesięcy, ale szczepienie według schematu 0, 1, 6 miesięcy pozwala na uzyskanie długotrwałej odporności.

W tych badaniach klinicznych nie stwierdzono przypadku obecności antygenu HBs ani klinicznego przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu B u osób zaszczepionych.

Zgłoszone w obu grupach osób, działania niepożądane były łagodne i przemijające.

Immunogenność i bezpieczeństwo stosowania szczepionki Euvax B została udokumentowana dla wszystkich grup wiekowych.

W badaniach klinicznych, randomizowanych, kontrolowanych porównano immunogenność szczepionki Euvax B z immunogennością innej szczepionki zawierającej antygen uzyskany na drodze rekombinacji DNA w komórkach drożdży. Uzyskane wyniki wskazują, że szczepionka Euvax B wywołuje odpowiedź immunologiczną nie mniejszą niż szczepionka, z którą była porównywana.

Po zastosowaniu szczepionki Euvax 10 pg B w grupie niemowląt według schematu 0,1,6 miesięcy (pierwszą dawkę podano w pierwszym dniu życia), 100% (93/93) zaszczepionych wytworzyło przeciwciała o poziomie ochronnym >10 mj.m./ml. Średnia geometryczna miana przeciwciał (GMT) wynosiła 2334,9 mj.m./ml. Miano przeciwciał oznaczano w 8 miesiącu życia.

W badaniu klinicznym z udziałem młodzieży w wieku od 10 do 15 lat, po podaniu Euvax B 10 pg według schematu 0, 1, 6 miesięcy, u 100% (91/91) zaszczepionych stwierdzono przeciwciała o mianie ochronnym. Średnia geometryczna miana przeciwciał (GMT) wynosiła 3396,0 mj.m./ml. Miano przeciwciał oznaczano po 2 miesiącach po 3 dawce.

Wysokie poziomu przeciwciał były także obserwowane w badaniach klinicznych z udziałem dzieci i dorosłych.

Wyniki badania klinicznego, w którym brały udział zdrowe niemowlęta zaszczepione 3 dawkami szczepionki Euvax B, w pierwszym dniu życia, w 6 tygodniu i 14 tygodniu życia wskazują, że ponad 95% dzieci uzyskało ochronne miano przeciwciał (> 10mj.m./ml). Jednoczesne podanie w 6 i 14 tygodniu życia szczepionki Euvax B i szczepionek zawierających antygeny krztuśca nie wpływa na odpowiedź immunologiczną szczepionki Euvax B.

W kontrolowanych badaniach wykazano, że szczepionka Euvax B 10 pg może być zastosowana w celu dokończenia cyklu szczepienia, jeżeli jako pierwszą dawkę podano Engerix 10 pg. Te dane dotyczą szczepienia według schematu 0, 1, 6 miesięcy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ocena właściwości farmakokinetycznych nie jest wymagana w stosunku do szczepionek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, oparte na ogólnych badaniach pojedynczej dawki i dawek wielokrotnych nie wskazują na żadne zagrożenia dla ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Potasu diwodorofosforan Disodu wodorofosforan Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań.

Adsorbent, patrz punkt 2.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Szczepionki Euvax B nie wolno mieszać w jednej strzykawce z innymi szczepionkami.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze 2oC - 8oC (w lodówce). Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka ze szkła (typu I) po 1 ml, z korkiem z gumy chlorobutylowej pokrytym silikonem w tekturowym pudełku. Opakowanie po 1, 10 lub 20 fiolek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą się znaleźć w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed użyciem należy wstrząsnąć fiolką, ponieważ podczas przechowywania może utworzyć się delikatny, biały osad z bezbarwnym nadsączem.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

LG Life Sciences Poland Sp. z o. o. ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8403

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

13.11.2000; 05.10.2005; 12.10.2006; 23.09.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Euvax B