+ iMeds.pl

Ewofex 120 mg 120 mgUlotka Ewofex 120 mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ewofex 120 mg, tabletki powlekane Ewofex 180 mg, tabletki powlekane

Fexofenadini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

3.    Jak stosować lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg i w jakim celu się go stosuje

Feksofenadyny chlorowodorek, substancja czynna tego leku, należy do grupy leków, zwanych lekami przeciwhistaminowymi.

Ewofex 120 mg tabletki jest przeznaczony do łagodzenia objawów, takich jak: kichanie, wydzielina z nosa i swędzenie nosa, swędzenie oczu, łzawienie i zaczerwienienie, które zwykle występują w związku z katarem siennym (alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa).

Ewofex 180 mg tabletki jest przeznaczony do łagodzenia objawów, takich jak: zaczerwienienie skóry, obrzęk i świąd, które występują w związku z alergiczną chorobą skóry, nazywaną przewlekłą pokrzywką idiopatyczną.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg Kiedy nie stosować leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

-    jeśli pacjent ma uczulenie na feksofenadyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg należy zwrócić się do lekarza.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg:

-    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Inne leki i Ewofex 120 mg, Ewofex 180 mg

Jeżeli pacjent przyjmuje leki przeciw dolegliwościom żołądkowym, zawierające glin albo magnez, zaleca się zachować około 2-godzinny odstęp pomiędzy przyjęciem tych leków a zastosowaniem leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg. Lek przeciw dolegliwościom żołądkowym może zmniejszać ilość wchłoniętej feksofenadyny i może wpływać na działanie leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg.

Jeżeli pacjent przyjmuje feksofenadynę razem z erytromycyną lub ketokonazolem albo z pojedynczą dawką lopinawiru w skojarzeniu z rytonawirem, może zwiększyć się stężenie feksofenadyny w osoczu krwi. Jest możliwe, że spowoduje to nasilenie działań niepożądanych.

Testy alergiczne: Jeżeli u pacjenta planuje się wykonanie testów alergicznych, przyjmowanie tego leku należy przerwać na trzy dni przed testem.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym lekach wydawanych bez recepty.

Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg z jedzeniem i piciem

Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg należy przyjmować popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża: Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg można przyjmować w ciąży wyłącznie wtedy, gdy lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią: Nie zaleca się przyjmowania leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg przez kobiety karmiące piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, by lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednak mogą występować rzadkie wyjątki, dlatego przed prowadzeniem pojazdu lub wykonywaniem czynności wymagających pełnej koncentracji należy upewnić się, że czujność nie jest zmniejszona.

3. Jak stosować lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ewofex 120 mg, tabletki: W łagodzeniu objawów kataru siennego (alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa):

Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych.

Ewofex 180 mg, tabletki: W łagodzeniu objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej (alergicznej choroby skóry):

Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych.

Tabletki należy przyjmować popijając wodą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg jest zbyt silne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

W razie przyjęcia większej dawki leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg niż podana w niniejszej ulotce albo przepisana przez lekarza należy skontaktować się z lekarzem, udać się do izby przyjęć w szpitalu albo skontaktować się z farmaceutą.

Do objawów przedawkowania należą zawroty głowy, uczucie senności, uczucie zmęczenia i suchość w jamie ustnej.

Pominięcie przyjęcia leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

W razie pominięcia dawki, należy ją przyjąć natychmiast po przypomnieniu sobie o tym, chyba że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg mogą powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej wymienione działania niepożądane wystąpiły u pacjentów przyjmujących feksofenadynę. Podzielono je na często, niezbyt często i rzadko występujące.

Często (występują u 1 na 10 do 1 na 100 pacjentów):

ból głowy, senność, nudności, suchość w jamie ustnej i zawroty głowy.

Niezbyt często (występują u 1 na 100 do 1 na 1000 pacjentów): uczucie zmęczenia.

Inne działania niepożądane to biegunka, trudności w zasypianiu, nerwowość, zaburzenia snu, koszmary senne, alergiczne reakcje skórne, takie jak wyprysk, pokrzywka i świąd, niespodziewany obrzęk, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność i nagłe zaczerwienienie skóry. Może również wystąpić przyspieszenie lub nieregularny rytm serca. W razie wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej (na przykład obrzęk lub trudności w oddychaniu) lub ciężkiej reakcji skórnej należy zgłosić się do lekarza.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

Substancją czynną leku jest feksofenadyny chlorowodorek.

Każda tabletka Ewofex 120 mg zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku, co odpowiada 112 mg feksofenadyny.

Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana, powidon PVP K-30, magnezu stearynian. W skład otoczki Opadry 03C54667 wchodzą: hypromeloza 6cP (E464), tytanu dwutlenek (E171), makrogol PEG 400, makrogol PEG 4000, żelaza tlenek żółty (E172) i żelaza tlenek czerwony (E172).

Każda tabletka Ewofex 180 mg zawiera 180 mg feksofenadyny chlorowodorku, co odpowiada 168 mg feksofenadyny.

Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana, powidon PVP K-30, magnezu stearynian. W skład otoczki Opadry 03C52662 wchodzą: hypromeloza 6cP (E464), tytanu dwutlenek (E171), makrogol PEG 400, makrogol PEG 4000 i żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg i co zawiera opakowanie

Ewofex 120 mg są to podłużne tabletki powlekane koloru brzoskwiniowego, gładkie po obu stronach.

Ewofex 180 mg są to podłużne tabletki powlekane koloru żółtego, gładkie po jednej stronie i z linią podziału na środku, po drugiej stronie.

Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg występuje w opakowaniach po 2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 lub 200 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Ewopharma International, s.r.o., Hlavná 13, 83101 Bratysława, Słowacja Wytwórca:

Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Doc Fexofenadine 120 mg Doc Fexofenadine 180 mg

Bułgaria

Ewofex 120 mg Ewofex 180 mg

Republika Czeska

Ewofex 120 mg Ewofex 180 mg

Cypr

Fexonad 120 mg Fexonad 180 mg

Dania

Alterfast 120 mg, filmovertukne tabletter Alterfast 180 mg, filmovertukne tabletter

Finlandia

Alterfast 120 mg Alterfast 180 mg

Francja

Fexofenadine Mylan 120 mg, comprimé pelliculé Fexofenadine Mylan 180 mg, comprimé pelliculé

Węgry

Ewofex 120 mg Ewofex 180 mg

Włochy

Fexofenadina Mylan Generics 120 mg Fexofenadina Mylan Generics 180 mg

Luksemburg

Doc Fexofenadine 120 mg Doc Fexofenadine 180 mg

Norwegia

Doc Fexofenadine 120 mg Doc Fexofenadine 180 mg

Holandia

Fexofenadine HCl 120 A Fexofenadine HCl 180 A

Polska

Ewofex 120 mg Ewofex 180 mg

Rumunia

Ewofex 120 mg Ewofex 180 mg

Republika Słowacji

Ewofex 120 mg Ewofex 180 mg

Słowenia

Ewofex 120 mg Ewofex 180 mg

Szwecja

Fexofenadine Docpharma 120 mg Fexofenadine Docpharma 180 mg

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Ewofex 120 mg

Charakterystyka Ewofex 120 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ewofex 120 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku, co odpowiada 112 mg feksofenadyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Podłużna, obustronnie wypukła tabletka powlekana koloru brzoskwiniowego; gładka po obu stronach.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE    KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Łagodzenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli oraz dzieci w wieku 12 lat i    starsze:

Zalecana dawka feksofenadyny chlorowodorku dla dorosłych oraz dzieci w wieku 12 lat i starszych wynosi 120 mg raz na dobę.

Tabletkę należy połknąć popijając wystarczającą ilością wody.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Feksofenadyny chlorowodorek nie jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Szczególne populacje zwiększonego ryzyka:

Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące podawania leku pacjentom w podeszłym wieku oraz pacjentom z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby. Nie jest konieczne dostosowanie dawki feksofenadyny chlorowodorku w tych grupach pacjentów, należy jednak stosować lek ostrożnie w tych grupach pacjentów.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjentów z chorobami układu krążenia w wywiadzie należy ostrzec, że leki przeciwhistaminowe jako cała grupa leków mogą wywoływać działania niepożądane, takie jak: tachykardia i kołatanie serca (patrz punkt 4.8).

Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące podawania leku pacjentom w wieku podeszłym oraz pacjentom z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby. Feksofenadyny chlorowodorek należy stosować ostrożnie w tych grupach pacjentów.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Feksofenadyna jest metabolizowana tylko w ograniczonym stopniu (w wątrobie lub poza wątrobą) i w związku z tym mało prawdopodobne jest wystąpienie interakcji z lekami metabolizowanymi w wątrobie.

Feksofenadyna jest substratem dla P-gp oraz OATP. Stwierdzono, że równoczesne podawanie feksofenadyny z erytromycyną lub ketokonazolem powodowało 2 - 3-krotne zwiększenie stężenia feksofenadyny w osoczu krwi. Zmiany te nie były powiązane ze zmianami odstępu QT i nie były powiązane z nasileniem działań niepożądanych w porównaniu do sytuacji, gdy produkty lecznicze były podawane pojedynczo. Badania na zwierzętach wykazały, że wyżej opisane zwiększenie stężenia feksofenadyny w osoczu krwi występuje w wyniku zwiększenia wchłaniania żołądkowo-jelitowego, jak również w związku z zmniejszeniem wydzielania żółci lub odpowiednio wydzielania żołądkowo-jelitowego.

Również po podaniu pojedynczej dawki lopinawiru w skojarzeniu z rytonawirem (400 mg/100 mg) stwierdzono 4-krotne zwiększenie AUC feksofenadyny, natomiast w stanie stacjonarnym lopinawir z rytonawirem zwiększały AUC feksofenadyny 2,9-krotnie. Może dojść do nasilenia działań niepożądanych feksofenadyny. Nie są znane interakcje farmakodynamiczne.

Nie zaobserwowano interakcji między feksofenadyną a omeprazolem. Podawanie leków zobojętniających kwas solny w żołądku zawierających wodorotlenek glinu i magnezu 15 minut przed przyjęciem feksofenadyny powodowało zmniejszenie biodostępności feksofenadyny, najprawdopodobniej z powodu wiązania tego leku w przewodzie pokarmowym. Zaleca się zachowanie 2-godzinnego odstępu między przyjęciem leków zobojętniających kwas solny w żołądku zawierających wodorotlenek glinu i magnezu a przyjęciem feksofenadyny.

Testy alergiczne: Należy przerwać stosowanie feksofenadyny chlorowodorku na trzy dni przed wykonaniem testów alergicznych (punktowy test skórny).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak doświadczenia na temat stosowania feksofenadyny u kobiet w ciąży. Ograniczone badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka / płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Feksofenadynę można stosować w okresie ciąży jedynie w razie bezwzględnej konieczności.

Laktacja

Brak danych dotyczących stężenia feksofenadyny w mleku kobiecym po podaniu leku. Jednak, kiedy podawano terfenadynę kobietom karmiącym piersią stwierdzono, że feksofenadyna przenika do mleka kobiecego. Dlatego nie zaleca się podawania feksofenadyny matkom karmiącym piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Na podstawie profilu farmakodynamicznego oraz zgłoszonych działań niepożądanych jest mało prawdopodobne, aby chlorowodorek feksofenadyny w postaci tabletek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w obserwowanych przypadkach.

W badaniach obiektywnych wykazano, że Ewofex 120 mg nie ma istotnego wpływu na czynność ośrodkowego układu nerwowego. Oznacza to, że pacjenci mogą prowadzić pojazdy i wykonywać czynności wymagające koncentracji.

Jednak, w celu zidentyfikowania osób z wrażliwością na leki, u których występuje nietypowa reakcja na leki, zaleca się sprawdzenie indywidualnej reakcji na lek przed prowadzeniem pojazdu lub wykonywaniem skomplikowanych zadań.

4.8    Działania niepożądane

U dorosłych w badaniach klinicznych zgłoszono następujące działania niepożądane, których częstość występowania była podobna jak w grupie placebo:

Zaburzenia układu nerwowego:

Często (>1/100 do <1/10): ból głowy, senność, zawroty głowy Zaburzenia żołądka i jelit:

Często (>1/100 do <1/10): nudności, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): zmęczenie

U dorosłych zgłoszono następujące działania niepożądane po wprowadzeniu leku do obrotu. Częstość, z jaką one występowały, nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Zaburzenia układu immunologicznego:

reakcje nadwrażliwości z takim objawami, jak obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry i uogólnione objawy anafilaksji

Zaburzenia psychiczne:

bezsenność, nerwowość, zaburzenia snu lub koszmary senne

Zaburzenia serca: tachykardia, kołatanie serca

Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, pokrzywka, świąd

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania feksofenadyny zgłaszano zawroty głowy, senność, zmęczenie i suchość w jamie ustnej. Podawanie leku dzieciom w dawkach do 60 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie i zdrowym dorosłym w dawkach pojedynczych do 800 mg lub w dawkach do 690 mg dwa razy na dobę przez jeden miesiąc albo w dawce 240 mg raz na dobę przez okres 1 roku nie powodowało klinicznie istotnych objawów niepożądanych, w porównaniu do grupy placebo. Nie określono maksymalnej tolerowanej dawki feksofenadyny.

Należy rozważyć zastosowanie standardowych środków w celu usunięcia niewchłoniętego leku. Zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące. Feksofenadyna nie jest skutecznie usuwana z krwi za pomocą hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego Kod ATC: R 06 AX 26

Mechanizm działania: Feksofenadyny chlorowodorek jest lekiem przeciwhistaminowym, blokującym receptory H1, nie wywołującym działania uspokajającego. Feksofenadyna jest farmakologicznie czynnym metabolitem terfenadyny.

Badania kliniczne dotyczące stosowania leku w leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa wykazały, że dawka 120 mg była wystarczająca do zapewnienia skutecznego działania przez 24 godziny.

Nie obserwowano zmian odstępu QTc u pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, leczonych feksofenadyny chlorowodorkiem w dawce 240 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie, w porównaniu z grupą placebo. Nie stwierdzono również istotnych zmian odstępu QTc, w porównaniu z grupą placebo, u zdrowych ochotników, którzy otrzymywali do 60 mg feksofenadyny chlorowodorku dwa razy na dobę przez 6 miesięcy, 400 mg dwa razy na dobę przez 6,5 dnia oraz 240 mg raz na dobę przez rok.

Feksofenadyna w stężeniach 32 razy większych od stężenia terapeutycznego u ludzi nie miała wpływu na wolne kanały potasowe, sklonowane z ludzkiego serca.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Feksofenadyny chlorowodorek jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym. Tmax osiągane jest po około 1-3 godzinach po podaniu dawki leku. Średnia wartość Cmax wynosiła około 427 ng/ml po podaniu leku w dawce 120 mg raz na dobę.

Feksofenadyna wiąże się z białkami osocza w 60% do 70%. Feksofenadyna jest metabolizowana tylko w ograniczonym stopniu (w wątrobie albo poza wątrobą) i jest jedynym głównym związkiem wykrywanym w moczu i w kale u zwierząt oraz u ludzi. Stężenie feksofenadyny w osoczu krwi zmniejsza się w sposób dwuwykładniczy z końcowym okresem półtrwania wynoszącym 11-15 godzin po podaniu wielokrotnym. Farmakokinetyka feksofenadyny po podaniu jednorazowym lub wielokrotnym jest liniowa dla dawek doustnych do 120 mg dwa razy na dobę.

Po dawce 240 mg podawanej dwa razy na dobę obserwowano nieco większe (8,8%) niż proporcjonalne, zwiększenie pola pod krzywą w stanie stacjonarnym, co może wskazywać na to, że farmakokinetyka feksofenadyny jest liniowa w zakresie dawek 40-240 mg na dobę. Przypuszcza się, że główną drogą eliminacji jest wydalanie z żółcią, podczas gdy do 10% podanej dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Psy tolerowały dawki 450 mg/kg masy ciała podawane dwa razy na dobę przez 6 miesięcy i nie stwierdzono u nich objawów działania toksycznego, z wyjątkiem sporadycznie występujących wymiotów. Sekcje u psów oraz u gryzoni nie wykazały zmian związanych z podawaniem leku.

Badania dotyczące dystrybucji tkankowej feksofenadyny chlorowodorku znakowanego radioaktywnie przeprowadzone na szczurach wykazały, że feksofenadyna nie przenika przez barierę krew-mózg.

Feksofenadyna nie wykazywała działania mutagennego w różnych testach in vitro oraz in vivo.

Potencjalne działanie rakotwórcze feksofenadyny było oceniane w badaniach nad terfenadyną z zastosowaniem testów farmakokinetycznych, w których określono ekspozycję na feksofenadynę (na podstawie wartości AUC w osoczu krwi). Nie obserwowano działania rakotwórczego u szczurów i myszy, którym podawano terfenadynę (do 150 mg/kg na dobę).

W badaniu dotyczącym toksycznego wpływu na reprodukcję, przeprowadzonym na myszach, feksofenadyna nie zaburzała płodności, nie miała działania teratogennego oraz nie zaburzała rozwoju przed- i pourodzeniowego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Skrobia kukurydziana Powidon PVP K-30 Magnezu stearynian

Otoczka:

Opadry 03C54667 o składzie:

Hypromeloza 6cP (E464)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol PEG 400 Makrogol PEG 4000 Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas    przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie z blistrami. Blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 lub 200 (10 x 20) tabletek w opakowaniu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszystkie niewykorzystanego resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ewopharma International, s.r.o.

Hlavna 13 83101 Bratysława Słowacja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14220

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.12.2007 /.................

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Ewofex 120 mg