Imeds.pl

Ewofex 180 Mg 180 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ewofex 120 mg, tabletki powlekane Ewofex 180 mg, tabletki powlekane

Fexofenadini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

3.    Jak stosować lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg i w jakim celu się go stosuje

Feksofenadyny chlorowodorek, substancja czynna tego leku, należy do grupy leków, zwanych lekami przeciwhistaminowymi.

Ewofex 120 mg tabletki jest przeznaczony do łagodzenia objawów, takich jak: kichanie, wydzielina z nosa i swędzenie nosa, swędzenie oczu, łzawienie i zaczerwienienie, które zwykle występują w związku z katarem siennym (alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa).

Ewofex 180 mg tabletki jest przeznaczony do łagodzenia objawów, takich jak: zaczerwienienie skóry, obrzęk i świąd, które występują w związku z alergiczną chorobą skóry, nazywaną przewlekłą pokrzywką idiopatyczną.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg Kiedy nie stosować leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

-    jeśli pacjent ma uczulenie na feksofenadyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg należy zwrócić się do lekarza.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg:

-    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Inne leki i Ewofex 120 mg, Ewofex 180 mg

Jeżeli pacjent przyjmuje leki przeciw dolegliwościom żołądkowym, zawierające glin albo magnez, zaleca się zachować około 2-godzinny odstęp pomiędzy przyjęciem tych leków a zastosowaniem leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg. Lek przeciw dolegliwościom żołądkowym może zmniejszać ilość wchłoniętej feksofenadyny i może wpływać na działanie leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg.

Jeżeli pacjent przyjmuje feksofenadynę razem z erytromycyną lub ketokonazolem albo z pojedynczą dawką lopinawiru w skojarzeniu z rytonawirem, może zwiększyć się stężenie feksofenadyny w osoczu krwi. Jest możliwe, że spowoduje to nasilenie działań niepożądanych.

Testy alergiczne: Jeżeli u pacjenta planuje się wykonanie testów alergicznych, przyjmowanie tego leku należy przerwać na trzy dni przed testem.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym lekach wydawanych bez recepty.

Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg z jedzeniem i piciem

Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg należy przyjmować popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża: Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg można przyjmować w ciąży wyłącznie wtedy, gdy lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią: Nie zaleca się przyjmowania leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg przez kobiety karmiące piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, by lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednak mogą występować rzadkie wyjątki, dlatego przed prowadzeniem pojazdu lub wykonywaniem czynności wymagających pełnej koncentracji należy upewnić się, że czujność nie jest zmniejszona.

3. Jak stosować lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ewofex 120 mg, tabletki: W łagodzeniu objawów kataru siennego (alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa):

Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych.

Ewofex 180 mg, tabletki: W łagodzeniu objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej (alergicznej choroby skóry):

Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych.

Tabletki należy przyjmować popijając wodą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg jest zbyt silne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

W razie przyjęcia większej dawki leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg niż podana w niniejszej ulotce albo przepisana przez lekarza należy skontaktować się z lekarzem, udać się do izby przyjęć w szpitalu albo skontaktować się z farmaceutą.

Do objawów przedawkowania należą zawroty głowy, uczucie senności, uczucie zmęczenia i suchość w jamie ustnej.

Pominięcie przyjęcia leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

W razie pominięcia dawki, należy ją przyjąć natychmiast po przypomnieniu sobie o tym, chyba że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg mogą powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej wymienione działania niepożądane wystąpiły u pacjentów przyjmujących feksofenadynę. Podzielono je na często, niezbyt często i rzadko występujące.

Często (występują u 1 na 10 do 1 na 100 pacjentów):

ból głowy, senność, nudności, suchość w jamie ustnej i zawroty głowy.

Niezbyt często (występują u 1 na 100 do 1 na 1000 pacjentów): uczucie zmęczenia.

Inne działania niepożądane to biegunka, trudności w zasypianiu, nerwowość, zaburzenia snu, koszmary senne, alergiczne reakcje skórne, takie jak wyprysk, pokrzywka i świąd, niespodziewany obrzęk, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność i nagłe zaczerwienienie skóry. Może również wystąpić przyspieszenie lub nieregularny rytm serca. W razie wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej (na przykład obrzęk lub trudności w oddychaniu) lub ciężkiej reakcji skórnej należy zgłosić się do lekarza.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować leku Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg

Substancją czynną leku jest feksofenadyny chlorowodorek.

Każda tabletka Ewofex 120 mg zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku, co odpowiada 112 mg feksofenadyny.

Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana, powidon PVP K-30, magnezu stearynian. W skład otoczki Opadry 03C54667 wchodzą: hypromeloza 6cP (E464), tytanu dwutlenek (E171), makrogol PEG 400, makrogol PEG 4000, żelaza tlenek żółty (E172) i żelaza tlenek czerwony (E172).

Każda tabletka Ewofex 180 mg zawiera 180 mg feksofenadyny chlorowodorku, co odpowiada 168 mg feksofenadyny.

Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana, powidon PVP K-30, magnezu stearynian. W skład otoczki Opadry 03C52662 wchodzą: hypromeloza 6cP (E464), tytanu dwutlenek (E171), makrogol PEG 400, makrogol PEG 4000 i żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg i co zawiera opakowanie

Ewofex 120 mg są to podłużne tabletki powlekane koloru brzoskwiniowego, gładkie po obu stronach.

Ewofex 180 mg są to podłużne tabletki powlekane koloru żółtego, gładkie po jednej stronie i z linią podziału na środku, po drugiej stronie.

Ewofex 120 mg i Ewofex 180 mg występuje w opakowaniach po 2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 lub 200 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Ewopharma International, s.r.o., Hlavna 13, 83101 Bratysława, Słowacja Wytwórca:

Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Doc Fexofenadine 120 mg Doc Fexofenadine 180 mg

Bułgaria

Ewofex 120 mg Ewofex 180 mg

Republika Czeska

Ewofex 120 mg Ewofex 180 mg

Cypr

Fexonad 120 mg Fexonad 180 mg

Dania

Alterfast 120 mg, filmovertukne tabletter Alterfast 180 mg, filmovertukne tabletter

Finlandia

Alterfast 120 mg Alterfast 180 mg

Francja

Fexofenadine Mylan 120 mg, comprime pellicule Fexofenadine Mylan 180 mg, comprime pellicule

Węgry

Ewofex 120 mg Ewofex 180 mg

Włochy

Fexofenadina Mylan Generics 120 mg Fexofenadina Mylan Generics 180 mg

Luksemburg

Doc Fexofenadine 120 mg Doc Fexofenadine 180 mg

Norwegia

Doc Fexofenadine 120 mg Doc Fexofenadine 180 mg

Holandia

Fexofenadine HCl 120 A Fexofenadine HCl 180 A

Polska

Ewofex 120 mg Ewofex 180 mg

Rumunia

Ewofex 120 mg Ewofex 180 mg

Republika Słowacji

Ewofex 120 mg Ewofex 180 mg

Słowenia

Ewofex 120 mg Ewofex 180 mg

Szwecja

Fexofenadine Docpharma 120 mg Fexofenadine Docpharma 180 mg

Data zatwierdzenia ulotki:

4