+ iMeds.pl

Exemestan sandoz 25 mgUlotka Exemestan sandoz

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Exemestan Sandoz, 25 mg, tabletki powlekane

Exemestanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie objawy niepożądane niewymienioe w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Exemestan Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Exemestan Sandoz

3.    Jak stosować Exemestan Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Exemestan Sandoz

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Exemestan Sandoz i w jakim celu się go stosuje

Exemestan Sandoz należy do grupy leków znanych jako inhibitory aromatazy. Leki te reagują z substancją zwaną aromatazą, niezbędną do produkcji żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Zmniejszenie stężenia estrogenów w organizmie stanowi jeden ze sposobów leczenia hormonozależnego raka piersi.

Exemestan Sandoz stosuje się w leczeniu zależnego od hormonów wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, po 2-3 latach leczenia tamoksyfenem.

Exemestan Sandoz stosowany jest również w leczeniu zaawansowanego hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których inna terapia hormonalna okazała się nieskuteczna.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Exemestan Sandoz

Kiedy nie stosować leku Exemestan Sandoz

■    jeśli pacjentka ma lub miała w przeszłości uczulenie na eksemestan lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

■    jeśli pacjentka nie przebyła jeszcze menopauzy, tzn. nadal miesiączkuje;

■    jeśli pacjentka jest w ciąży, może zajść w ciążę lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Exemestan Sandoz należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

■    Ten lek zawiera substancję, która może dawać pozytywny wynik kontrolnych testów dopingowych.

■    Przed rozpoczęciem stosowania leku Exemestan Sandoz lekarz może zlecić pobranie od pacjentki próbki krwi w celu upewnienia się, że przebyła już menopauzę.

■    Przed zastosowaniem leku Exemestan Sandoz należy powiedzieć lekarzowi o zaburzeniach czynności wątroby lub nerek.

■    Należy poinformować lekarza o każdej chorobie, również przebytej w przeszłości, która wpływa na wytrzymałość kości. Lekarz może zlecić badanie gęstości mineralnej kości przed i w trakcie leczenia lekiem Exemestan Sandoz, gdyż leki z tej grupy zmniejszają stężenie żeńskich hormonów, co może prowadzić do utraty składników mineralnych kości i zmniejszenia ich wytrzymałości.

■    Lekarz może uznać, że pacjentka wymaga podawania witaminy D, gdyż u kobiet z wczesnym rakiem piersi często notuje się jej znaczny niedobór.

Exemestan Sandoz a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje stosować.

Leku Exemestan Sandoz nie należy stosować jednocześnie z hormonalną terapią zastępczą (HTZ). Należy poinformować lekarza o stosowaniu następujących leków:

■    ryfampicyna (antybiotyk),

■    leki stosowane w leczeniu padaczki (karbamazepina lub fenytoina),

■    leki ziołowe stosowane w leczeniu depresji (dziurawiec, Hypericum perforatum).

Exemestan Sandoz z jedzeniem i piciem

Exemestan Sandoz należy przyjmować po posiłku, każdego dnia w przybliżeniu o tej samej porze.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować eksemestanu u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, podejrzewa, że jest w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo zajścia przez pacjentkę w ciążę, należy omówić z lekarzem stosowanie środków antykoncepcyjnych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli podczas leczenia pacjentka odczuwa senność, zawroty głowy lub osłabienie, nie powinna prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować Exemestan Sandoz

Tabletki Exemestan Sandoz należy przyjmować po posiłku, każdego dnia w przybliżeniu o tej samej porze.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecaną dawką jest jedna tabletka 25 mg na dobę.

Jeśli podczas stosowania tabletek Exemestan Sandoz pacjentka musi poddać się leczeniu szpitalnemu, należy poinformować personel o przyjmowanym leku.

Stosowanie u dzieci

Exemestan Sandoz nie jest lekiem przeznaczonym do stosowania u dzieci.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Exemestan Sandoz

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt wielu tabletek należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Należy pokazać opakowanie leku Exemestan Sandoz.

Pominięcie przyjęcia leku Exemestan Sandoz

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pacjentka zapomni zażyć lek, powinna zrobić to niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym. Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy przyjąć ją o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Exemestan Sandoz

Nie wolno przerywać przyjmowania tabletek bez zalecenia lekarza, nawet jeśli pacjentka czuje się dobrze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Exemestan Sandoz jest dobrze tolerowany, a nasilenie wymienionych działań niepożądanych obserwowanych u pacjentek jest głównie lekkie lub umiarkowane. Większość działań niepożądanych wynika z niedoboru estrogenów (np. uderzenia gorąca).

Jeśli pacjentka podejrzewa, że wystąpiły u niej następujące działania niepożądane, powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza:

■    ciężkie reakcje alergiczne z takimi objawami, jak: wysypka, świąd, pokrzywka, trudności w oddychaniu lub połykaniu, zawroty głowy;

■    zapalenie wątroby, którego objawami są m.in.: ogólne złe samopoczucie, nudności, żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu), świąd, ból z prawej strony brzucha i utrata apetytu.

Osoby otrzymujące eksemestan zgłaszały następujące inne działania niepożądane.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

■    zaburzenia snu

■    ból głowy

■    uderzenia gorąca

■    nudności

■    zwiększona potliwość

■    ból mięśni i stawów (w tym choroba zwyrodnieniowa stawów, ból pleców, zapalenie i sztywność stawów)

■    uczucie zmęczenia

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

■    utrata apetytu

■    depresja

■    zawroty głowy

■    odczucie mrowienia lub drętwienia rąk lub stóp

■    zespół cieśni nadgarstka (zespół objawów, takich jak mrowienie, drętwienie i ból obejmujący całą rękę z wyjątkiem małego palca)

■    ból brzucha, wymioty, zaparcie, niestrawność, biegunka

■    wysypka skórna, świąd, wypadanie włosów

■    zmniejszenie gęstości kości, które może być przyczyną osłabienia ich wytrzymałości (osteoporoza) i prowadzić w niektórych przypadkach do złamań (złamania lub pęknięcia)

■    ból, obrzęk rąk i stóp

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

■    zmniejszenie liczby krwinek białych, co zwiększa ryzyko zakażenia. Objawami mogą być gorączka, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej na skutek zakażenia

■    ostra uogólniona wysypka krostkowa (ostra uogólniona wysypka osutkowo-krostkowa)

■    senność

■    osłabienie mięśni

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

■    zmniejszenie liczby płytek krwi (ze zwiększeniem ryzyka krwawień i siniaków)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndlurpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Exemestan Sandoz

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Exemestan Sandoz po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca (np. mm/rrrr).

•    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacjeCo zawiera Exemestan Sandoz

Substancją czynną jest eksemestan. Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg eksemestanu. Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), hypromeloza E5, polisorbat 80, krzemionka koloidalna, bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka: hypromeloza 6 cp, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400

Jak wygląda Exemestan Sandoz i co zawiera opakowanie

Tabletki są białe lub białawe, okrągłe, obustronnie wypukłe z wytłoczeniem ‘E25’ na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Tabletki Exemestan Sandoz dostępne są w blistrach z folii PVC/PVDC/Aluminium, zawierających 28, 30 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca/Importer Accord Healthcare Ltd.

Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex HA1 4HF, Wielka Brytania

CEMELOG-BRS Ltd.

H-2040 Budaors, Vasút u.2, Węgry

S.C. Sandoz, S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A

RO-540472 Targu -Mures, Rumunia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2014 <Logo Sandoz>

5 DK/H/1732/001/IB/011

Exemestan Sandoz

Charakterystyka Exemestan sandoz

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Exemestan Sandoz, 25 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg eksemestanu (Exemestanum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 90,40 mg mannitolu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Białe lub białawe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczeniem ‘E25’ na jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Exemestan Sandoz jest wskazany w leczeniu uzupełniającym u kobiet po menopauzie z inwazyjnym wczesnym rakiem piersi z obecnością receptorów estrogenowych po 2-3 latach początkowego leczenia uzupełniającego tamoksyfenem.

Exemestan Sandoz jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet w okresie naturalnego lub wywołanego leczeniem stanu po menopauzie, u których nastąpił postęp choroby po zastosowaniu terapii przeciwestrogenowej. Nie wykazano skuteczności eksemestanu u pacjentek, u których nie wykryto receptorów estrogenowych w komórkach guza.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Pacjentki dorosłe i w podeszłym wieku

Zalecaną dawką produktu Exemestan Sandoz jest jedna tabletka 25 mg przyjmowana raz na dobę po posiłku.

U pacjentek z wczesnym rakiem piersi leczenie produktem Exemestan Sandoz należy prowadzić tak, aby łączny czas sekwencyjnego leczenia uzupełniającego (najpierw tamoksyfen, następnie Exemestan Sandoz) wyniósł 5 lat lub krócej, jeśli nastąpi nawrót guza.

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi leczenie produktem Exemestan Sandoz należy kontynuować do czasu stwierdzenia wyraźnej progresji guza.

Pacjentki z niewydolnością wątroby lub nerek

U pacjentek z niewydolnością wątroby lub nerek dostosowanie dawki nie jest konieczne (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży.

4.3 Przeciwwskazania

Eksemestan w postaci tabletek jest przeciwwskazany u pacjentek ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u kobiet przed menopauzą, a także u kobiet w ciąży lub karmiących piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Eksemestanu nie należy podawać kobietom przed menopauzą. Dlatego, jeśli jest to uzasadnione klinicznie, status pomenopauzalny pacjentki należy potwierdzić oznaczając stężenie LH, FSH i estradiolu.

Eksemestan należy stosować ostrożnie u pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Tabletki Exemestan Sandoz zawierają niedozwoloną substancję, która może dawać fałszywie dodatni wynik testów dopingowych.

Eksemestan jest lekiem znacznie zmniejszającym stężenie estrogenów. Po jego zastosowaniu obserwowano zmniejszenie gęstości mineralnej kości i zwiększoną częstość złamań kości (patrz punkt 5.1). Na początku leczenia uzupełniającego eksemestanem należy ocenić u kobiet z osteoporozą lub z ryzykiem rozwoju osteoporozy wyjściowy status mineralny kości , zgodnie z aktualnymi wytycznymi klinicznymi oraz praktyką. U pacjentek z zaawansowaną chorobą należy indywidualnie oceniać gęstość mineralną kości (BMD). Wprawdzie nie są dostępne odpowiednie dane, które potwierdzałyby skuteczność leczenia zmniejszonej gęstości mineralnej kości spowodowanej stosowaniem eksemestanu, ale należy uważnie kontrolować stan pacjentek leczonych eksemestanem, a u pacjentek z grupy ryzyka należy wdrożyć profilaktykę lub leczenie osteoporozy.

Przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem aromatazy należy rozważyć przeprowadzenie rutynowego oznaczenia stężenia 25-hydroksy-witaminy D, ze względu na dużą częstość niedoboru u kobiet z wczesnym rakiem piersi. U kobiet z niedoborem witaminy D należy stosować suplementację witaminą D.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania w warunkach in vitro wykazały, że lek jest metabolizowany z udziałem izoenzymu CYP3A4 cytochromu P450 oraz aldoketoreduktaz (patrz punkt 5.2) i nie hamuje aktywności żadnego z głównych izoenzymów CYP. W klinicznym badaniu farmakokinetyki wykazano, że swoiste hamowanie aktywności CYP3A4 przez ketokonazol nie wpływa znacząco na farmakokinetykę eksemestanu.

W badaniu interakcji stosowanie ryfampicyny (silnego induktora CYP450) w dobowej dawce 600 mg z eksemestanem w pojedynczej dawce 25 mg powodowało zmniejszenie wartości AUC eksemestanu

0    54% i wartości Cmax o 41%. Ponieważ nie oceniano znaczenia klinicznego tej interakcji, uznaje się, że jednoczesne stosowanie takich leków, jak ryfampicyna, leki przeciwdrgawkowe (np. fenytoina

1    karbamazepina) oraz produktów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), o których wiadomo, że indukują CYP3A4, może zmniejszać skuteczność eksemestanu. Eksemestan należy stosować ostrożnie z lekami, które są metabolizowane z udziałem izoenzymu CYP3A4 i mają wąskie okno terapeutyczne. Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania eksemestanu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Eksemestanu nie należy podawać jednocześnie z produktami leczniczymi zawierającymi estrogeny, gdyż mogą one zahamować jego farmakologiczne działanie.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania eksemestanu w czasie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3), dlatego stosowanie eksemestanu u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy eksemestan przenika do mleka kobiecego. Eksemestanu nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Kobiety w okresie przedmenopauzalnym lub w wieku rozrodczym

Lekarz powinien omówić z kobietami w wieku rozrodczym, w tym z kobietami w okresie przed menopauzą lub u których menopauza nastąpiła niedawno, konieczność stosowania odpowiedniej antykoncepcji do czasu ostatecznego ustalenia hormonalnego statusu po menopauzie (patrz punkty 4.3 i 4.4).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Istnieją doniesienia o występowaniu ospałości, senności, osłabienia i zawrotów głowy po zastosowaniu leku. Należy poinformować pacjentki, że wystąpienie takich objawów może zaburzyć ich fizyczną i (lub) umysłową sprawność konieczną do obsługiwania maszyn lub prowadzenia samochodu.

4.8    Działania niepożądane

Eksemestan był na ogół dobrze tolerowany we wszystkich badaniach klinicznych, w których zastosowano standardową dawkę 25 mg/dobę, a nasilenie działań niepożądanych było zazwyczaj lekkie lub umiarkowane.

Współczynnik odstawienia produktu leczniczego z powodu działań niepożądanych wynosił 7,4% u pacjentek z wczesnym rakiem piersi, które poddano leczeniu uzupełniającemu eksemestanem po wstępnej terapii uzupełniającej tamoksyfenem. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były uderzenia gorąca (22%), bóle stawów (18%) i uczucie zmęczenia (16%).

Współczynnik odstawienia produktu leczniczego z powodu działań niepożądanych w całej badanej populacji pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi wynosił 2,8%. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były uderzenia gorąca (14%) i nudności (12%).

Większość działań niepożądanych może stanowić konsekwencje farmakologicznego niedoboru estrogenu (np. uderzenia gorąca).

Działania niepożądane notowane podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu eksemestanu do obrotu wymieniono niżej zgodnie z klasyfikacj ą układów i narządów oraz częstością.

Częstości określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

Leukopenia

Rzadko

Małopłytkowość

Częstość nieznana

Zmniej szona liczba limfocytów (**'1

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często

Bezsenność

Często

Depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Ból głowy

Często

Zawroty głowy, zespół cieśni nadgarstka, parestezje

Niezbyt często

Senność

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Uderzenia gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności

Często

Ból brzucha, wymioty, zaparcie, niestrawność, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zapalenie wątroby(1), cholestatyczne zapalenie wątroby(1), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych1'1’'1, zwiększenie stężenia bilirubiny'1', zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej(1)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Nasilone pocenie się

Często

Wysypka, łysienie, pokrzywka, świąd

Niezbyt często

/ j. \

Ostra uogólniona wysypka osutkowo-krostkowa

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

Bardzo często

Ból stawów i ból mięśniowo-szkieletowy (*)

Często

Osteoporoza, złamania kości

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Uczucie zmęczenia

Często

Ból, obrzęki obwodowe

Niezbyt często

Osłabienie

(*) W tym: ból stawów, rzadziej ból kończyn, zapalenie kości i stawów, ból pleców, zapalenie stawów, ból mięśni i sztywność stawów

(**) U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi rzadko notowano małopłytkowość i leukopenię. U około 20% pacjentek otrzymujących eksemestan sporadycznie obserwowano zmniejszenie liczby limfocytów, zwłaszcza u pacjentek z limfopenią występującą przed leczeniem. Jednak średnia liczba limfocytów u tych pacjentek nie zmieniała się znacząco w czasie i nie obserwowano współwystępującego zwiększenia częstości zakażeń wirusowych. Takich zmian nie obserwowano w badaniach u pacjentek leczonych z powodu wczesnego raka piersi.

(1) Częstość określona zgodnie z regułą 3/X

Poniższa tabela przedstawia częstość predefiniowanych działań niepożądanych i chorób w badaniu wczesnego raka piersi (IES), które niezależnie od przyczyn wystąpiły u pacjentek w trakcie leczenia i do 30 dni po jego zakończeniu.

Działania niepożądane i choroby

eksemestan (n = 2249)

tamoksyfen (n = 2279)

Uderzenia gorąca

491 (21,8%)

457 (20,1%)

Uczucie zmęczenia

367 (16,3%)

344 (15,1%)

Ból głowy

305 (13,6%)

255 (11,2%)

Bezsenność

290 (12,9%)

204 (9,0%)

Nasilone pocenie się

270 (12,0%)

242 (10,6%)

Objawy i choroby ginekologiczne

235 (10,5%)

340 (14,9%)

Zawroty głowy

224 (10,0%)

200 (8,8%)

Nudności

200 (8,9%)

208 (9,1%)

Osteoporoza

116 (5,2%)

66 (2,9%)

Krwawienia z pochwy

90 (4,0%)

121 (5,3%)

Inne nowotwory pierwotne

84 (3,6%)

125 (5,3%)

Wymioty

50 (2,2%)

54 (2,4%)

Zaburzenia widzenia

45 (2,0%)

53 (2,3%)

Choroba zakrzepowo-zatorowa

16 (0,7%)

42 (1,8%)

Złamanie w wyniku osteoporozy

14 (0,6%)

12 (0,5%)

Zawał mięśnia sercowego

13 (0,6%)

4 (0,2%)

W badaniu IES częstość choroby niedokrwiennej serca u pacjentek leczonych eksemestanem i tamoksyfenem wynosiła, odpowiednio, 4,5% vs 4,2%. Nie stwierdzono istotnej różnicy w odniesieniu do żadnego ze zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym nadciśnienia tętniczego (9,9% vs 8,4%), zawału mięśnia sercowego (0,6% vs 0,2%) i niewydolności serca (1,1% vs 0,7%).

W badaniu IES podawanie eksemestanu wiązało się z większą częstością hipercholesterolemii w porównaniu z tamoksyfenem (3,7% vs 2,1%).

W oddzielnym, randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonym z udziałem kobiet po menopauzie z wczesnym rakiem piersi o małym zagrożeniu otrzymujących przez 24 miesiące eksemestan (n=73) lub placebo (n=73), podawanie eksemestanu wiązało się ze zmniejszeniem stężenia cholesterolu HDL w osoczu średnio od 7% do 9% wobec zwiększenia o 1% po podaniu placebo. Zaobserwowano również zmniejszenie stężenia apolipoproteiny A1 od 5 do 6% w grupie przyjmującej eksemestan wobec zwiększenia od 0% do 2% w grupie otrzymującej placebo. Wpływ na inne oceniane parametry lipidowe (stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, triglicerydów apolipoproteiny B i lipoproteiny A) był podobny w obu badanych grupach. Znaczenie kliniczne tych wyników jest niejasne.

W badaniu IES owrzodzenia żołądka u pacjentek leczonych eksemestanem obserwowano częściej niż u pacjentek otrzymujących tamoksyfen (0,7% vs <0,1%). Większość pacjentek z chorobą wrzodową żołądka leczonych eksemestanem otrzymywała jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne i (lub) zgłaszała wrzód żołądka w wywiadzie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przeprowadzono badania kliniczne, w których eksemestan podawano zdrowym ochotniczkom w pojedynczej dawce do 800 mg i kobietom po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi w dawce dobowej do 600 mg. Dawki te były dobrze tolerowane. Nie jest znana wielkość pojedynczej dawki eksemestanu, która mogłaby wywoływać objawy zagrożenia życia pacjentki. U szczurów i psów obserwowano zgon po podaniu pojedynczych dawek doustnych większych od dawki zalecanej u ludzi (w przeliczeniu mg/m2 pc.) odpowiednio 2000 i 4000 razy. Brak specyficznej odtrutki w przypadku przedawkowania; należy zastosować leczenie objawowe. Wskazane jest ogólne leczenie podtrzymujące z częstą kontrolą czynności życiowych i ścisłą obserwację stanu pacjentki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: steroidowy inhibitor aromatazy; lek przeciwnowotworowy. Kod ATC: L02BG06

Eksemestan jest nieodwracalnym steroidowym inhibitorem aromatazy, zbliżonym strukturalnie do naturalnie występującego androstendionu. U kobiet po menopauzie estrogeny wytwarzane są głównie w tkankach obwodowych w wyniku przekształcenia przez enzym aromatazę androgenów do estrogenów. Zmniejszenie stężenia estrogenów przez hamowanie aktywności aromatazy stanowi skuteczne i wybiórcze leczenie hormonozależnego raka piersi u kobiet w okresie po menopauzie.

U kobiet po menopauzie eksemestan podawany doustnie znacząco zmniejsza stężenie estrogenów w surowicy, począwszy od dawki 5 mg aż do maksymalnej supresji (>90%) po podaniu dawki od 10 do 25 mg. U pacjentek po menopauzie z rakiem piersi, leczonych dawką dobową 25 mg, całkowita aromatyzacja w organizmie była zmniejszona o 98%.

Eksemestan nie wykazuje aktywności progestagenowej ani estrogenowej. Po podaniu dużych dawek obserwowano niewielką aktywność androgenną, prawdopodobnie związaną z działaniem 17-hydro-pochodnej. W badaniach z zastosowaniem wielokrotnych dawek dobowych eksemestan nie miał wykrywalnego wpływu na nadnerczową syntezę kortyzolu lub aldosteronu, mierzoną przed i po teście prowokacji ACTH. Świadczy to o wybiórczym działaniu eksemestanu w odniesieniu do innych enzymów uczestniczących w procesie steroidogenezy.

Dlatego nie jest konieczna substytucja gluko- lub mineralokortykoidów. Niezależne od dawki, niewielkie zwiększenie stężenia LH i FSH w surowicy obserwowano nawet po podaniu małych dawek produktu leczniczego. Jest to jednak działanie spodziewane dla tej grupy farmakologicznej i wynika prawdopodobnie z pętli sprzężenia zwrotnego na poziomie przysadki na skutek zmniejszenia stężenia estrogenów stymulujących wydzielanie gonadotropin, również u kobiet po menopauzie.

Leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi

W wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonym z udziałem 4724 pacjentek po menopauzie z pierwotnym rakiem piersi o dodatnim lub nieznanym statusie receptorowym, pacjentki w okresie remisji po zakończeniu trwającego od 2 do 3 lat leczenia uzupełniającego tamoksyfenem przydzielono losowo do grupy otrzymującej eksemestan w dawce 25 mg/dobę (przez 2 do 3 lat) lub otrzymujących tamoksyfen w dawce 20 lub 30 mg na dobę (leczenie hormonalne trwające łącznie 5 lat).

Wyniki wykazały, że po leczeniu i okresie obserwacji, których przybliżone mediany wynosiły, odpowiednio, 30 i 52 miesiące, z danych wynika, że sekwencyjne leczenie eksemestanem po zakończeniu 2-3-letniej terapii uzupełniającej tamoksyfenem było związane z klinicznie i statystycznie istotnym wydłużeniem czasu przeżycia wolnego od choroby (DFS) w porównaniu z kontynuacją leczenia tamoksyfenem. Analiza wykazała, że w obserwowanym okresie badania eksemestan zmniejszał ryzyko nawrotu raka piersi o 24% w porównaniu z tamoksyfenem (współczynnik ryzyka 0,76; p=0,00015). Przewaga korzyści z zastosowania eksemestanu nad tamoksyfenem w odniesieniu do czasu przeżycia wolnego od choroby obserwowano niezależnie od statusu węzłów chłonnych lub wcześniejszej chemioterapii.

Eksemestan zmniejszał również znacząco ryzyko raka drugiej piersi (współczynnik ryzyka 0,57; p=0,04158).

W całej badanej populacji obserwowano tendencję do wydłużenia ogólnego przeżycia dla eksemestanu (222 zgonów) w porównaniu z tamoksyfenem (262 zgonów), ze współczynnikiem ryzyka 0,85 (test log-rank: p=0,07362), co stanowiło zmniejszenie ryzyka zgonu o 15% na korzyść eksemestanu. W porównaniu z tamoksyfenem obserwowano statystycznie istotne zmniejszenie ryzyka zgonu o 23% (współczynnik ryzyka dla ogólnego przeżycia 0,77; test chi-kwadrat Walda: p=0,0069) dla eksemestanu po dopasowaniu do wcześniej określonych czynników prognostycznych (tj. status receptorów estrogenowych (ER), status węzłów chłonnych, uprzednia chemioterapia, stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) i stosowanie bisfosfonianów).

Poniższa tabela podsumowuje główne wyniki dotyczące skuteczności u wszystkich pacjentek (populacja ITT) i u pacjentek z receptorem estrogenowym.

Punkt końcowy Populacja

Eksemestan Zdarzenia/n (%)

Tamoksyfen Zdarzenia/n (%)

Współczynnik ryzyka (95% CI)

Wartość

P*

Przeżycie bez objawów choroby a

Wszystkie

pacjentki

354 /2352 (15,1%)

453 /2372 (19,1%)

0,76

(0,67-0,88)

0,00015

Pacjentki ER+

289 /2023 (14,3%)

370 /2021 (18,3%)

75

(0,65-0,88)

0,00030

Rak drugiej piersi

Wszystkie

pacjentki

20 /2352 (0,9%)

35 /2372 (1,5%)

0,57

(0,33-0,99)

0,04158

Pacjentki ER+

18 /2023 (0,9%)

33 /2021 (1,6%)

0,54

(0,30-0,95)

0,03048

Przeżycie bez raka piersi b

Wszystkie

pacjentki

289 /2352 (12,3%)

373 /2372 (15,7%)

0,76

(0,65-0,89)

0,00041

Pacjentki ER+

232 /2023 (11,5%)

305 /2021 (15,1%)

0,73

(0,62-0,87)

0,00038

Przeżycie bez wznowy odległej c

Wszystkie

pacjentki

248 /2352 (10,5%)

297 /2372 (12,5%)

0,83

(0,70-0,98)

0,02621

Pacjentki ER+

194 /2023 (9,6%)

242 /2021 (12,0%)

0,78

(0,65-0,95)

0,01123

Ogólne przeżycie d

Wszystkie

pacjentki

222 /2352 (9,4%)

262 /2372 (11,0%)

0,85

(0,71-1,02)

0,07362

Pacjentki ER+

178 /2023 (8,8%)

211 /2021 (10,4%)

0,84

(0,68-1,02)

0,07569

* Test log-rank; pacjentki ER+ = pacjentki z guzem ze stwierdzoną obecnością receptorów estrogenowych;

a Przeżycie bez objawów choroby (ang. Disease-Free Survival, DFS) określa się jako pierwsze wystąpienie wznowy miejscowej lub odległej, raka drugiej piersi lub zgonu (z dowolnej przyczyny);

b Przeżycie bez raka piersi (ang. Breast Cancer Free Survival) określa się jako pierwsze wystąpienie wznowy miejscowej lub odległej, raka drugiej piersi lub zgonu z powodu raka piersi; c Przeżycie bez wznowy odległej (ang. Distant Recurrence Free Survival) określa się jako pierwsze wystąpienie wznowy odległej lub zgonu z powodu raka piersi; d Ogólne przeżycie (ang. Overall Survival, OS) określa się jako wystąpienie zgonu z dowolnej przyczyny.

W dodatkowej analizie podgrupy pacjentek z dodatnim receptorem estrogenowym lub o nieznanym statusie receptorowym, nieskorygowany współczynnik ryzyka dotyczący przeżycia całkowitego wynosił 0,83 (test log-rank: p=0,04250), co przedstawia klinicznie i statystycznie znaczące zmniejszenie ryzyka zgonu o 17%.

Wyniki dodatkowego badania kości wykazały, że u kobiet leczonych eksemestanem po zakończeniu trwającego 2 do 3 lat leczenia tamoksyfenem, występowało umiarkowane zmniejszenie gęstości mineralnej kości. W badaniu ogólnym częstość złamań na skutek leczenia, oceniana podczas 30-miesięcznej terapii, była większa u pacjentek otrzymujących eksemestan w porównaniu z pacjentkami leczonymi tamoksyfenem (odpowiednio 4,5% i 3,3%, p=0,038).

Wyniki dodatkowego badania dotyczącego wpływu na endometrium wskazuj ą, że po dwóch latach leczenia grubość endometrium zmniejszyła się średnio (mediana) o 33% u pacjentek leczonych eksemestanem, podczas gdy zmiana taka u pacjentek leczonych tamoksyfenem była nieznaczna.

U 54% pacjentek leczonych eksemestanem grubość błony śluzowej macicy zgłaszana na początku badania powracała do wartości prawidłowych (<5 mm).

Leczenie zaawansowanego raka piersi

W randomizowanym, poddanym recenzji, kontrolowanym badaniu klinicznym wykazano, że eksemestan w dawce dobowej 25 mg statystycznie istotnie wydłużał okres przeżycia, czas do wystąpienia progresji choroby (ang. Time to Progression, TTP) i czas do stwierdzenia niepowodzenia leczenia (ang. Time to Treatment Failure, TTF) w porównaniu ze standardowym leczeniem hormonalnym megestrolu octanem u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi, który uległ progresji po lub w trakcie leczenia tamoksyfenem stosowanym albo jako leczenie uzupełniające, albo leczenie pierwszego rzutu zaawansowanej choroby.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym eksemestan jest szybko wchłaniany. Z przewodu pokarmowego wchłania się znaczna część podanej dawki. Bezwzględna biodostępność u ludzi jest nieznana, choć przypuszczalnie jest ograniczona rozległym metabolizmem pierwszego przejścia. Podobne działanie u szczurów i psów powoduje, że bezwzględna biodostępność eksemestanu wynosi 5%. Po podaniu pojedynczej dawki 25 mg maksymalne stężenie w osoczu wynoszące 18 ng/ml uzyskuje się po 2 godzinach. Jednoczesne spożycie pokarmu zwiększa biodostępność eksemestanu o 40%.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji eksemestanu, bez korekty uwzględniającej biodostępność po podaniu doustnym, wynosi około 20 000 l. Kinetyka ma przebieg liniowy, a okres półtrwania wynosi 24 godziny. Eksemestan wiąże się z białkami osocza w 90%, niezależnie od stężenia. Eksemestan i jego metabolity nie wiążą się z czerwonymi krwinkami. Podawany w dawkach wielokrotnych nie podlega kumulacji w organizmie w sposób nieprzewidywalny.

Metabolizm i wydalanie

Eksemestan jest metabolizowany przez utlenienie grupy metylenowej w pozycji 6 w wyniku działania izoenzymu CYP3A4 i (lub) redukcję grupy ketonowej w pozycji 17 przez aldoketoreduktazę, po czym następuje proces sprzęgania. Klirens eksemestanu bez korekty uwzględniającej biodostępność po podaniu doustnym wynosi około 500 l/h.

Metabolity eksemestanu są nieaktywne lub słabiej hamują aktywność aromatazy niż związek macierzysty.

1% podanej dawki eksemestanu jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej. W ciągu tygodnia równe ilości (40%) eksemestanu znakowanego izotopem węgla 14C były usuwane z organizmu w moczu i z kałem.

Szczególne grupy pacjentów

Wiek

Nie zaobserwowano znaczącej zależności między ekspozycją ogólnoustrojową na eksemestan a wiekiem pacjentek.

Niewydolność nerek

U pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (Clkr <30 ml/min) ogólnoustrojowa ekspozycja na eksemestan była 2 razy większa niż u zdrowych ochotników.

Biorąc pod uwagę profil bezpieczeństwa eksemestanu uznaje się, że dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Niewydolność wątroby

U pacjentek z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby ekspozycja na eksemestan jest 2-3 razy większa niż u zdrowych ochotniczek. Biorąc pod uwagę profil bezpieczeństwa eksemestanu uznaje się, że dostosowanie dawki nie jest konieczne.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksykologiczne

Wyniki toksykologicznych badań na szczurach i psach po podaniu dawek wielokrotnych przypisywane są głównie działaniu farmakologicznemu eksemestanu i dotyczą wpływu na narządy rozrodcze. Inne działania toksyczne (na wątrobę, nerki lub ośrodkowy układ nerwowy) obserwowano wyłącznie po podaniu dawek znacznie przekraczających maksymalne ekspozycje u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie dla klinicznego stosowania produktu.

Genotoksyczność

Eksemestan nie wykazywał działania genotoksycznego na bakterie (test Amesa), na komórki V79 chińskich chomików, hepatocyty szczurów ani w teście mikrojąderkowym u myszy. Wprawdzie w warunkach in vitro eksemestan działał klastogennie na limfocyty, nie stwierdzono takiego działania w dwóch badaniach in vivo.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Ogólnoustrojowa ekspozycja na eksemestan, odpowiadająca ekspozycji u ludzi po podaniu dawki 25 mg/dobę, powodowała działanie toksyczne na zarodki szczurów i królików. Nie dowiedziono działania teratogennego.

Rakotwórczość

W dwuletnim badaniu rakotwórczości u samic szczurów nie obserwowano rozwoju nowotworów związanych z leczeniem. U samców szczurów badanie zakończono po 92 tygodniach ze względu na wczesne zgony na skutek przewlekłej nefropatii. W dwuletnim badaniu działania rakotwórczego u myszy stwierdzono zwiększenie częstości nowotworów wątroby u zwierząt obu płci po podaniu średnich i dużych dawek (150 i 450 mg/kg mc./dobę). Uważa się, że było to związane z pobudzeniem wątrobowych enzymów mikrosomalnych. Działanie takie obserwowano u myszy, ale nie w badaniach klinicznych. Po zastosowaniu dużych dawek (450 mg/kg mc./dobę) zaobserwowano też u samców myszy zwiększoną częstość gruczolaka nerki. Uznaje się, że zmiana ta jest zależna od płci oraz gatunku i występuje po dawce 63 razy większej od dawki leczniczej u ludzi. Żadne z zaobserwowanych działań nie ma znaczenia klinicznego dla stosowania eksemestanu u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon (typ A) Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A) Hypromeloza E5 Polisorbat 80

Krzemionka koloidalna, bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka Opadry 03B58900 White: Hypromeloza 6 cp Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 30 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 15, 20, 28 30, 90, 98, 100 i 120 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 21113

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11.04.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10.03.2014

10 DK/H/1732/001/IB/011

Exemestan Sandoz