+ iMeds.pl

Exemestane accord 25 mgUlotka Exemestane accord

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Exemestane Accord, 25 mg, tabletki powlekane

Exemestanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Exemestane Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Exemestane Accord

3.    Jak stosować lek Exemestane Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Exemestane Accord

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Exemestane Accord i w jakim celu się go stosuje

Eksemestan należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Leki te hamują działanie substancji zwanej aromatazą, która jest niezbędna do produkcji żeńskich hormonów płciowych -estrogenów, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Zmniejszenie stężenia estrogenów w organizmie jest sposobem leczenia hormonozależnego raka piersi.

Eksemestan jest stosowany w leczeniu hormonozależnego wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, które przez 2 lub 3 lata leczono tamoksyfenem.

Eksemestan jest stosowany w leczeniu hormonozależnego zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których uprzednie leczenie innym lekiem hormonalnym nie było wystarczająco skuteczne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Exemestane Accord

Kiedy nie stosować leku Exemestane Accord

-    jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na eksemestan lub którykolwiek

z pozostałych składników leku Exemestane Accord. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.

-    jeśli pacjentka nie weszła jeszcze w okres menopauzy, tj. nadal miesiączkuje

-    jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa że jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Lek Exemestane Accord zawiera substancję, która może dać pozytywny wynik badania kontroli dopingowej.

-    Przed rozpoczęciem podawania eksemestanu lekarz powinien wykonać badanie krwi, aby upewnić się czy pacjentka jest w okresie menopauzy.

-    Przed rozpoczęciem przyjmowania eksemestanu należy powiedzieć lekarzowi o jakichkolwiek dolegliwościach ze strony wątroby lub nerek.

-    Należy poinformować lekarza o wszelkich obecnie istniejących lub przebytych chorobach, które mają wpływ na wytrzymałość kości. Lekarz może wykonać pomiary gęstości kości

i oznaczyć stężenie 25-hydroksy-witaminy D przed rozpoczęciem lub w trakcie terapii lekiem Exemestane Accord. Wykonanie pomiaru gęstości kości może okazać się konieczne, gdyż leki tej grupy zmniejszają aktywność hormonów u kobiet i mogą prowadzić do utraty zawartości minerałów w kościach, a tym samym obniżać wytrzymałość kości.

Lek Exemestane Accord a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub w przeszłości lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie wolno podawać leku Exemestane Accord wraz z hormonalną terapią zastępczą (HTZ).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

-    ryfampicyna (antybiotyk),

-    leki stosowane w leczeniu epilepsji (karbamazepina lub fenytoina),

-    preparaty ziołowe stosowane jako leki przeciwdepresyjne - dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum),

Stosowanie leku Exemestane Accord z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Exemestane Accord należy przyjmować po posiłku, mniej więcej o tej samej porze każdego dnia. Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Exemestane Accord u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa że jest w ciąży, powinna o tym poinformować lekarza.

Jeśli istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, pacjentka powinna omówić z lekarzem stosowanie środków antykoncepcyjnych.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przypadku wystąpienia senności, zawrotów głowy lub osłabienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Exemestane Accord

Lek Exemestane Accord należy przyjmować po posiłku, mniej więcej o tej samej porze każdego dnia. Lek Exemestane Accord należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka leku to jedna tabletka 25 mg raz na dobę.

W razie konieczności udania się do szpitala w czasie terapii lekiem Exemestane Accord, należy poinformować personel medyczny o rodzaju przyjmowanego leku.

Stosowanie u dzieci

Lek Exemestane Accord nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Exemestane Accord

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt wielu tabletek, należy natychmiast skontaktować z lekarzem lub udać się bezpośrednio do najbliższego oddziału dyżurnego szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie z lekiem Exemestane Accord.

Pominięcie zastosowania leku Exemestane Accord

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie pominięcia tabletki należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Wówczas należy ją przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Exemestane Accord

Nie należy przerywać stosowania tabletek, nawet wówczas, gdy następuje poprawa samopoczucia pacjenta, chyba że lekarz wskaże inaczej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem produktu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek Exemestane Accord jest dobrze tolerowany, a poniżej wymienione działania niepożądane obserwowane u pacjentek poddanych terapii lekiem Exemestane Accord mają zwykle łagodne lub umiarkowane nasilenie. Większość działań niepożądanych może być przypisana niedoborowi estrogenu (np. uderzenia gorąca).

Doniesiono o występowaniu następujących działań niepożądanych po zastosowaniu leku Exemestane Accord:

Bardzo częste działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 osób):

-    ból głowy

-    uderzenia gorąca

-    mdłości

-    nasilone pocenie się

-    ból mięśni i stawów (w tym zapalenie kości i stawów, ból pleców, zapalenie stawów i sztywność stawów)

-    zmęczenie

-    bezsenność

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 osób):

-    utrata apetytu

-    depresja

-    zawroty głowy, zespół cieśni nadgarstka (mrowienie i drętwienie wraz z bólem dłoni, z wyjątkiem palca małego)

-    ból brzucha, wymioty, zaparcie, niestrawność, biegunka

-    wysypka skóry, utrata włosów

-    osłabienie kości, które może zmniejszać ich wytrzymałość (osteoporoza), a w niektórych przypadkach może powodować złamania lub pęknięcia kości.

-    ból, obrzęk dłoni i stóp

-    białawe wykwity na skórze, nasilone swędzenie

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 osób):

-    senność

-    osłabienie mięśni

-    spadek liczby białych krwinek

-    reakcje alergiczne

-    senność

-    zapalenie wątroby, zapalenie wątroby spowodowane spowodowane zablokowaniem dróg żołciowych, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, bilirubiny i fosfatazy alkalicznej, nagły wysyp krost na skórze

Rzadkie działania niepożądane (występują do 1 na 1000 osób):

-spadek liczby płytek krwi

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- zmiana w liczbie niektórych krwinek (limfocytów) we krwi

Może wystąpić zapalenie wątroby. Objawy obejmują: ogólne złe samopoczucie, nudności, żółtaczka (żółknięcie skóry i oczu), swędzenie, ból brzucha po prawej stronie i utrata apetytu. Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem o zauważeniu któregokolwiek z tych objawów.

Wyniki wszelkich rodzajów badań krwi mogą wskazywać na zmiany w czynności wątroby. Mogą wystąpić zmiany w liczbie niektórych komórek krwi (limfocytów) i płytek krwi w układzie krążenia, zwłaszcza u pacjentek, u których wcześniej występowała limfopenia (zmniejszenie liczby limfocytów we krwi).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Exemestane Accord

-    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Nie stosować leku Exemestane Accord po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

-    Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

-    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa . Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawierają lek Exemestane Accord

Substancją czynną leku jest eksamestan. Każda powlekana tabletka zawiera 25 mg eksamestanu Pozostałe składniki to:

Rdzeń: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hypromeloza, polisorbat 80, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

Otoczka - Opadry 03B58900 White:

hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171),

Jak wygląda lek Exemestane Accord i co zawiera opakowanie

Tabletki produktu leczniczego Exemestane Accord są białe lub prawie białe, okrągłe, dwustronnie wypukłe, powlekane, z oznaczeniem „E25” wytłoczonym po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

Lek produktu leczniczego Exemestane Accord, 25 mg, tabletki jest dostępny w białych, nieprzeźroczystych blistrach PVC/PVdC/Aluminium w opakowaniach zawierających po 15, 20, 28, 30, 90, 98, 100 i 120 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow, HAI 4HF Middlesex Wielka Brytania

Wytwórca:

Cemelog-BRS Limited H-2040 Budaors Vasut u. 2 Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Dania

Exemestane Accord 25 mg filmovertrukne tabletter

Bułgaria

EK3eMecTaH AKopg 25 mg OuaMupaHH TaôaeTKH

Belgia

Exemestane Accord Healthcare 25 mg comprimés pelliculés/ filmomhulde tabletten / Filmtabletten

Czechy

Exemestane Accord 25 mg Potahované tablety

Estonia

Exemestane Accord 25 mg, öhukese polümeerikattega tabletid

France

Exemestane Accord 25 mg comprimé pelliculé

Niemcy

Exemestane Accord 25 mg Filmtabletten

Grecja

E^spsGxávp Akópvt 25 mg sniKakuppéva ps ksraó upsvro SroKÍa

Węgry

Exemestane Accord 25 mg filmtabletta

Ireland

Exemestane 25 mg Film-coated Tablets

Włochy

Exemestane Accord Healthcare 25 mg compresse rivestite con film

Łotwa

Exemestane Accord 25 mg apvalkotäs tabletes

Litwa

Exemestane Accord 25 mg plèvele dengtos tabletes

Polska

Exemestane Accord

Rumunia

Exemestan Accord 25 mg, comprimate filmate

Słowacja

Exemestane Accord 25 mg filmom obalené tablety

Hiszpania

Exemestane Accord 25 mg comprimidos recubiertos con película

Holandia

Exemestane Accord 25 mg filmomhulde tabletten

Wielka Brytania

Exemestane 25 mg Film-coated Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.03.2014

Exemestane Accord

Charakterystyka Exemestane accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Exemestane Accord, 25 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda powlekana tabletka zawiera 25 mg eksemestanu (Exemestanum)

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 90,4 mg mannitolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Tabletki są białe lub prawie białe, okrągłe, dwustronnie wypukłe, powlekane, z oznaczeniem „E25” wytłoczonym po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Eksemestan jest wskazany w leczeniu uzupełniającym wczesnego inwazyjnego raka piersi z dodatnim receptorem estrogenowym u kobiet po menopauzie, które przez 2 - 3 lata były poddane terapii uzupełniającej tamoksyfenem.

Eksemestan jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet w okresie naturalnego lub sztucznie wywołanego stanu po menopauzie, u których choroba uległa postępowi po zastosowaniu terapii przeciwestrogenowej. Nie wykazano skuteczności produktu leczniczego u pacjentek z guzami nowotworowymi bez receptorów estrogenowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i pacjentki w podeszłym wieku

Zalecana dawka eksemestanu to jedna tabletka 25 mg stosowana raz na dobę, po posiłku.

U pacjentek z wczesnym rakiem piersi, terapię eksemestanem należy kontynuować do zakończenia skojarzonego sekwencyjnego hormonalnego leczenia uzupełniającego trwającego przez 5 lat (eksemestan podawano po tamoksyfenie) lub krócej, jeśli nastąpi nawrót guza.

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, należy kontynuować leczenie eksemestanem do momentu ewidentnej progresji guza.

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentek z niewydolnością nerek lub wątroby (patrz punkt 5.2).

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Eksemestan w tabletkach jest przeciwwskazany u pacjentek ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u kobiet przed menopauzą i u kobiet w ciąży lub karmiących piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Eksemestanu nie należy stosować u kobiet ze statusem hormonalnym przed menopauzą. Dlatego, o ile jest to klinicznie właściwe, należy potwierdzić stan po menopauzie oznaczając aktywność LH, FSH i estradiolu.

Eksemestan należy stosować z ostrożnością u pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Eksemestan zawiera substancję zakazaną do stosowania, która może dać pozytywny wynik badania kontroli dopingowej.

Eksemestan jest silnym środkiem zmniejszającym stężenie estrogenu we krwi. Po podaniu eksemestanu obserwowano zmniejszenie mineralnej gęstości kości i zwiększony odsetek złamań kości (patrz punkt 5.1). Podczas leczenia uzupełniającego eksemestanem, u kobiet z osteoporozą lub ryzykiem wystąpienia osteoporozy należy wykonać pomiar gęstości mineralnej kości w oparciu o aktualne wytyczne odnoszące się do praktyki klinicznej.. U pacjentek z zaawansowaną chorobą należy ocenić gęstość mineralną kości indywidualnie. Chociaż brak odpowiednich danych, które potwierdzają wpływ leczenia na utratę mineralnej gęstości kości, spowodowaną stosowaniem eksemestanu, pacjentki otrzymujące eksemestan w tabletkach należy dokładnie monitorować , a u pacjentek z grupy ryzyka należy rozpocząć leczenie osteoporozy lub profilaktykę.

Przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem aromatazy należy rozważyć przeprowadzenie rutynowego oznaczenia stężenia 25-hydroksy-witaminy D, ze względu na dużą częstość występowania ciężkiej hipowitaminozy u kobiet z wczesnym rakiem piersi. Pacjentki z niedoborem witaminy D powinny otrzymywać jej suplementację.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania prowadzone w warunkach in vitro wykazały, że produkt leczniczy jest metabolizowany z udziałem cytochromu P450 (CYP) 3A4 oraz aldoketoreduktaz (patrz punkt 5.2) i nie hamuje działania żadnych z głównych izoenzymów CYP. W klinicznym badaniu farmakokinetyki produktu, swoiste hamowanie CYP 3A4 przez ketokonazol nie wykazało istotnego wpływu na farmakokinetykę eksemestanu.

W badaniu interakcji z ryfampicyną, po podaniu silnego induktora CYP450 w dawce 600 mg raz na dobę oraz pojedynczej dawki eksemestanu 25 mg, wartość AUC eksemestanu ulegała zmniejszeniu o 54%, zaś Cmax o 41%. Ze względu na to, że nie oceniano znaczenia klinicznego interakcji, jednoczesne stosowanie leków, takich jak ryfampicyna, leki przeciwdrgawkowe (np. fenytoina i karbamazepina) oraz produktów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericumperforatum), o których wiadomo, że indukują CYP3A4, może zmniejszać skuteczność działania eksemestanu.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania eksemestanu z lekami, które są metabolizowane z udziałem CYP3A4 i mają wąski zakres działania terapeutycznego. Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania eksemestanu w skojarzeniu z innymi produktami przeciwnowotworowymi.

Eksemestanu nie należy podawać jednocześnie z produktami leczniczymi zawierającymi estrogeny, gdyż osłabiają one farmakologiczne działanie produktu leczniczego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania eksemestanu w czasie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3), dlatego eksemestan jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy eksemestan przenika do mleka kobiecego. Eksemestanu nie należy podawać kobietom karmiącym piersią.

Kobiety w okresie przedmenopauzalnym lub w okresie rozrodczym

Lekarz powinien omówić z kobietami w okresie rozrodczym, w tym z kobietami w okresie przed menopauzą lub kobietami, które od niedawna są po menopauzie (do czasu ostatecznego ustalenia się równowagi hormonalnej), konieczność stosowania odpowiedniej antykoncepcji (patrz punkty 4.3 i 4.4).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn

Doniesiono o przypadkach występowania senności, osłabienia i zawrotów głowy po zastosowaniu leku. Należy poinformować pacjentki, że wystąpienie tego typu objawów może zmniejszyć ich fizyczną i (lub) umysłową sprawność wymaganą do obsługi maszyn i prowadzenia samochodu.

4.8    Działania niepożądane

Eksemestan był ogólnie dobrze tolerowany we wszystkich badaniach klinicznych, w których zastosowano standardową dawkę leku 25 mg na dobę. Działania niepożądane miały zazwyczaj łagodne lub umiarkowane nasilenie.

Współczynnik odstawienia produktu leczniczego z powodu działań niepożądanych wynosił 7,4% u pacjentek z wczesnym rakiem piersi, które poddano leczeniu uzupełniającemu eksemestanem, po wstępnej terapii uzupełniającej tamoksyfenem. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należały uderzenia gorąca (22%), bóle stawów (18%) i zmęczenie (16%).

Współczynnik odstawienia produktu leczniczego z powodu działań niepożądanych wynosił 2,8% w całej badanej populacji pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należały uderzenia gorąca (14%) i nudności (12%).

Większość działań niepożądanych może być przypisana konsekwencji farmakologicznego niedoboru estrogenu (np. uderzenia gorąca).

Zgłoszone działania niepożądane pochodzące zarówno z badań klinicznych jak i z danych po wprowadzeniu produktu do obrotu wymieniono poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Częstość występowania określono w następujący sposób: bardzo często (>1/10) często (>1/100 do

<1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:


Niezbyt często Rzadko


(**)


Leukopenia (**)

T rombocytopenia


(**)


Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często    Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często    Jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne:

Bardzo często    Bezsenność

Często    Depresja

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często    Bóle głowy

Często    Zawroty głowy, zespół cieśni kanału nadgarstka,

parestezje

Niezbyt często    Senność

Zaburzenia naczyniowe:

Bardzo często    Uderzenia gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często    Nudności

Często    Ból brzucha, wymioty, zaparcia, niestrawność

biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często    Zapalenie wątroby(t), cholestatyczne zapalenie wątroby

(t) zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (t), bilirubiny (t) i fosfatazy alkalicznej^-1 we krwi

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo często    Nasilone pocenie się

Często    Wysypka, łysienie, pokrzywka, świąd

Niezbyt często    Ostra uogólniona osutka krostkowa (t)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo często    Bóle stawów i mięśniowo-szkieletowe (*)

Często    Osteoporoza, złamania

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często    Zmęczenie

Często    Ból, obrzęki    obwodowe

Niezbyt często    Osłabienie

n W tym: ból stawów, rzadziej ból kończyn, zapalenie kości i stawów, ból pleców, zapalenie stawów, ból mięśniowy i sztywność stawów

(**- U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi rzadko stwierdzano trombocytopenię i leukopenię.

U około 20% pacjentek otrzymujących eksemestan sporadycznie obserwowano zmniejszenie liczby limfocytów we krwi, szczególnie nasilone u pacjentek z limfopenią występującą przed leczeniem. Średnia liczba limfocytów u tych pacjentek nie zmieniała się jednak znacząco w czasie i nie odnotowano też zwiększenia współwystępujących zakażeń wirusowych. Tego typu działań nie obserwowano u pacjentek leczonych we wczesnych stadiach rozwoju raka piersi.

(t) Częstość określono według zasady 3/X

Poniższa tabela przedstawia częstość występowania predefiniowanych działań niepożądanych i chorób w badaniu wczesnego raka piersi (IES), które niezależnie od przyczyn wystąpiły u pacjentek w czasie prowadzenia badania próbnego, a także do 30 dni po przerwaniu terapii próbnej.

Działania niepożądane i choroby

eksemestan

tamoksyfen

(n = 2249)

(n = 2279)

Uderzenia gorąca

491 (21,8%)

457 (20,1%)

Zmęczenie

367 (16,3%)

344 (15,1%)

Ból głowy

305 (13,6%)

255 (11,2%)

Bezsenność

290 (12,9%)

204 (9,0%)

Nasilone pocenie się

270 (12,0%)

242 (10,6%)

Dolegliwości ginekologiczne

235 (10,5%)

340 (14,9%)

Zawroty głowy

224 (10,0%)

200 (8,8%)

Nudności

200 (8,9%)

208 (9,1%)

Osteoporoza

116 (5,2%)

66 (2,9%)

Krwawienia z pochwy

90 (4,0%)

121 (5,3%)

Inne nowotwory pierwotne

84 (3,6%)

125 (5,3%)

wymioty

50 (2,2%)

54 (2,4%)

Zaburzenia widzenia

45 (2,0%)

53 (2,3%)

Choroba zakrzepowo-zatorowa

16 (0,7%)

42 (1,8%)

Złamanie w wyniku osteoporozy

14 (0,6%)

12 (0,5%)

Zawał mięśnia sercowego

13 (0,6%)

4 (0,2%)

W badaniu IES, częstość występowania choroby niedokrwiennej serca w grupie pacjentek leczonych eksemestanem i tamoksyfenem wynosiła odpowiednio 4,5% względem 4,2%. Nie stwierdzono znaczącej różnicy dla żadnego ze zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym nadciśnienia (9,9% względem 8,4%), zawału mięśnia sercowego (0,6% względem 0,2%) i niewydolności serca (1,1% względem 0,7%).

W badaniu IES, podawanie eksemestanu było związane z większym odsetkiem występowania wzrostu stężenia cholesterolu we krwi w porównaniu z tamoksyfenem (3,7% względem 2,1%).

W oddzielnym, podwójnie ślepym, randomizowanym badaniu z udziałem kobiet po menopauzie z wczesnym rakiem piersi o małym zagrożeniu leczonych eksemestanem (n = 73) lub placebo (n = 73) przez 24 miesiące, podawanie eksemestanu wywoływało przeciętnie zmniejszenie od 7 do 9% cholesterolu HDL w osoczu, względem jego zwiększenia o 1% po podaniu placebo. Zaobserwowano również zmniejszenie od 5 do 6% apolipoproteiny A1 w grupie przyjmującej eksemestan względem 0-2% w grupie przyjmującej placebo. Wpływ na inne oceniane parametry lipidowe (całkowite stężenie cholesterolu, cholesterolu LDL, trójglicerydów apolipoproteiny B i lipoproteiny A) był zbliżony w obu leczonych grupach. Znaczenie kliniczne tych wyników jest niejasne.

W badaniu IES, częściej obserwowano owrzodzenia żołądka w grupie leczonej eksemestanem w porównaniu z grupą leczoną tamoksyfenem (0,7% względem <0,1%). Większość pacjentek z owrzodzeniami żołądka leczonych eksemestanem poddano jednoczesnej terapii niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i (lub) mieli oni chorobę wrzodową żołądka w wywiadzie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przeprowadzono badania kliniczne z zastosowaniem eksemestanu podawanego w pojedynczej dawce do 800 mg u zdrowych ochotniczek i w dawce do 600 mg na dobę u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi. Dawki te były dobrze tolerowane. Nie jest znana wielkość pojedynczej dawki eksemestanu, która mogłaby wywoływać objawy zagrożenia życia pacjentki.

U szczurów i psów, obserwowano zgon po podaniu pojedynczych dawek doustnych, odpowiednio 2 000 i 4 000 razy większych niż dawka zalecana u ludzi w przeliczeniu mg/m2 pc. Brak specyficznego antidotum w przypadku przedawkowania. W razie przedawkowania należy stosować leczenie objawowe. Wskazane jest zastosowanie ogólnego leczenia objawowego, które obejmuje częstą kontrolę podstawowych czynności życiowych i ścisłą obserwację stanu pacjentki.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: steroidowy inhibitor aromatazy; substancja przeciwnowotworowa. Kod ATC: L02B G06

Eksemestan jest nieodwracalnym, steroidowym inhibitorem aromatazy, zbliżonym strukturalnie do naturalnie występującego androstendionu. U kobiet po menopauzie estrogeny są wytwarzane głównie w tkankach obwodowych na drodze przekształcenia androgenów do estrogenów z udziałem enzymu aromatazy. Zmniejszenie stężenia estrogenów przez hamowanie aromatazy stanowi skuteczne i wybiórcze leczenie hormonozależnego raka piersi u kobiet w okresie po menopauzie. U kobiet po menopauzie eksemestan podawany doustnie istotnie zmniejsza stężenie estrogenów w surowicy począwszy od dawki 5 mg, powodując maksymalną supresję (>90%) po dawce 10-25 mg. U pacjentek po menopauzie, z rakiem piersi leczonych dawką dobową wynoszącą 25 mg, całkowita aromatyzacja w organizmie była zmniejszona o 98%.

Eksemestan nie wykazuje żadnej aktywności progestagenowej ani estrogenowej. W wyniku podawania dużych dawek leku, obserwowano niewielką aktywność androgenną, związaną prawdopodobnie z pochodną 17-wodoro. W badaniach klinicznych po podaniu wielokrotnych dawek dobowych eksemestanu nie wykazywał wykrywalnego wpływu na nadnerczową syntezę kortyzolu lub aldosteronu, mierzoną przed i po teście prowokacji ACTH. Świadczy to o wybiórczym działaniu eksemestanu w odniesieniu do innych enzymów uczestniczących w procesie steroidogenezy.

Z tego względu nie jest konieczna substytucja glikokortykoidów lub mineralokortykoidów. Niezależne od dawki, niewielkie zwiększenie aktywności LH i FSH w surowicy obserwowano nawet po podaniu małych dawek produktu leczniczego. Należy jednak spodziewać się takiego działania w tej grupie farmakologicznej i wynika ono prawdopodobnie z pętli sprzężenia zwrotnego na poziomie przysadki, powstającej na skutek zmniejszenia stężenia estrogenów stymulujących wydzielanie gonadotropin, również u kobiet po menopauzie.

Leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi

Przeprowadzono wieloośrodkowe, podwójnie ślepe, randomizowane badanie z udziałem 4724 pacjentek po menopauzie z rakiem piersi posiadających receptory estrogenu lub o nieznanym statusie receptorowym. Pacjentki pozostające w okresie remisji po zakończeniu leczenia uzupełniającego tamoksyfenem trwającego od 2 do 3 lat zostały losowo przydzielone do grupy eksemestanu podawanego w dawce 25 mg na dobę (leczenie trwające od 2 do 3 lat) lub do grupy tamoksyfenu podawanego w dawce 20 lub 30 mg na dobę (leczenie hormonalne trwające 5 lat).

Po medianie leczenia trwającego około 30 miesięcy oraz po medianie obserwacji trwającej około 52 miesięcy, z danych wynika, że zastosowanie leczenia eksemestanem bezpośrednio po trwającej od 2 do 3 lat terapii uzupełniającej tamoksyfenem było związane z klinicznie i statystycznie znaczącym zwiększeniem przeżycia wolnego od choroby (DFS), w porównaniu z kontynuacją leczenia tamoksyfenem. Analiza wykazała, że w obserwowanym okresie badania eksemestan zmniejszał ryzyko nawrotu raka piersi o 24% w porównaniu z tamoksyfenem (współczynnik ryzyka wynosił 0,76; p=0,00015). Korzyści płynące z zastosowania eksemestanu względem tamoksyfenu w zakresie długości przeżycia wolnego od choroby obserwowano niezależnie od stanu węzłów chłonnych lub uprzedniej chemioterapii.

Eksemestan znacząco zmniejszał również ryzyko wystąpienia raka drugiej piersi (współczynnik ryzyka 0,57, p=0,04158).

W całej badanej populacji, obserwowano zwiększone przeżycie całkowite dla eksemestanu (222 zgonów) w porównaniu z tamoksyfenem (262 zgonów) ze współczynnikiem ryzyka wynoszącym 0,85 (test log-rank: p = 0,07362), co stanowiło zmniejszenie ryzyka zgonu o 15% po podaniu eksemestanu. Statystycznie istotne zmniejszenie ryzyka zgonu o 23% (współczynnik ryzyka dla przeżycia całkowitego wyniósł 0,77; test chi-kwadrat Walda: p = 0,0069) obserwowano dla eksemestanu w porównaniu z tamoksyfenem po dopasowaniu do wcześniej określonych czynników prognostycznych (tj., stan receptorów estrogenowych (ER), stan węzłów chłonnych, uprzednia chemioterapia, zastosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) i zastosowanie bisfosfonianów).

Podstawowe wyniki dotyczące skuteczności u wszystkich pacjentek (populacja ITT) i u pacjentek z receptorem estrogenowym zebrano w poniższej tabeli:

Punkt końcowy Populacja

Eksemestan Zdarzenia /n (%)

Tamoksyfen Zdarzenia /n (%)

Współczynnik ryzyka (95% CI)

Wartość p*

Przeżycie wolne or

chorobya

Wszystkie

pacjentki

354 /2352 (15,1%)

453 /2372 (19,1%)

0,76 (0,67-0,88)

0,00015

Stan ER+ pacjentki

289 /2023 (14,3%)

370 /2021 (18,3%)

75 (0,65-0,88)

0,00030

Rak drugiej piersi

Wszystkie

pacjentki

20 /2352 (0,9%)

35 /2372 (1,5%)

0,57 (0,33-0,99)

0,04158

Stan ER+ pacjentki

18 /2023 (0,9%)

33 /2021 (1,6%)

0,54 (0,30-0,95)

0,03048

Przeżycie wolne or

raka piersi b

Wszystkie

289 /2352 (12,3%)

373 /2372 (15,7%)

0,76 (0,65-0,89)

0,00041

pacjentki

Stan ER+ pacjentki

232 /2023 (11,5%)

305 /2021 (15,1%)

0,73 (0,62-0,87)

0,00038

Przeżycie wolne ot

wznowy odległejc

Wszystkie

pacjentki

248 /2352 (10,5%)

297 /2372 (12,5%)

0,83 (0,70-0,98)

0,02621

Stan ER+ pacjentki

194 /2023 (9,6%)

242 /2021 (12,0%)

0,78 (0,65-0,95)

0,01123

Przeżycie całkowite'*

Wszystkie

pacjentki

222 /2352 (9,4%)

262 /2372 (11,0%)

0,85 (0,71-1,02)

0,07362

Stan ER+ pacjentki

178 /2023 (8,8%)

211 /2021 (10,4%)

0,84 (0,68-1,02)

0,07569

* Test log-rank; stan ER+ pacjentki = pacjentki z receptorami estrogenowymi;

“Przeżycie wolne od choroby określa się jako pierwsze wystąpienie wznowy miejscowej bądź odległej, raka drugiej piersi lub zgonu (niezależnie od przyczyny);

bPrzeżycie wolne od raka piersi określa się jako pierwsze wystąpienie wznowy miejscowej bądź odległej, raka drugiej piersi lub zgonu z powodu raka piersi;

“Przeżycie wolne od wznowy odległej określa się jako pierwsze wystąpienie wznowy odległej lub zgonu z powodu raka piersi;

dPrzeżycie całkowite określa się jako wystąpienie zgonu (niezależnie od przyczyny).

W dodatkowej analizie podgrupy pacjentek z receptorem estrogenowym lub o nieznanym statusie receptorowym, wskaźnik ryzyka dotyczący niewyrównanego przeżycia całkowitego wynosił 0,83 (test log-rank: p = 0,04250), co stanowiło klinicznie i statystycznie znaczące zmniejszenie ryzyka zgonu o 17%.

Wyniki badań kości wykazały, że u kobiet leczonych eksemestanem, u których wcześniej zastosowano trwające od 2 do 3 lat leczenie tamoksyfenem występowało zmniejszenie gęstości mineralnej kości o umiarkowanym nasileniu. W badaniu ogólnym, odsetek występowania nagłych złamań w wyniku leczenia oszacowany podczas 30-miesięcznego leczenia był wyższy u pacjentek leczonych eksemestanem w porównaniu z pacjentkami leczonymi tamoksyfenem (4,5% i 3,3% odpowiednio, p=0,038).

Wyniki badań dotyczących błony śluzowej macicy wskazują, że po dwóch latach leczenia występowało zmniejszenie mediany gęstości błony śluzowej macicy o 33% u pacjentek leczonych eksemestanem w porównaniu z niezauważalnym odchyleniem wartości mediany u pacjentek leczonych tamoksyfenem. Zagęszczenie błony śluzowej macicy zgłaszane na początku badania powracało do wartości prawidłowych (< 5 mm) u 54% pacjentek leczonych eksemestanem.

Leczenie zaawansowanego raka piersi

W randomizowanym, kontrolowanym badaniu klinicznym w jednakowych grupach wiekowych, eksamestan podawany w dawce dobowej 25 mg powodował statystycznie istotne wydłużenie przeżycia, czasu do progresji (TTP), czasu do stwierdzenia niepowodzenia leczenia (TTF), w porównaniu ze standardowym leczeniem hormonalnym octanem megestrolu. W badaniu tym brały udział pacjentki po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi, który uległ progresji podczas lub po terapii tamoksyfenem zastosowanym zarówno jako leczenie uzupełniające lub jako leczenie pierwszego rzutu zaawansowanej choroby.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Po podaniu doustnym eksemestanu w tabletkach, eksemestan jest szybko wchłaniany. Duża część dawki jest wchłaniana z przewodu pokarmowego. Całkowita biodostępność u ludzi jest nieznana, chociaż wydaje się, że jest ograniczona w wyniku szybkiego i intensywnego metabolizmu w wątrobie (efekt pierwszego przejścia). Podobny wynik (5%) otrzymano przy określeniu absolutnej biodostępności u szczurów i psów. Po dwóch godzinach od podania pojedynczej dawki 25 mg osiągane jest maksymalne stężenie leku w osoczu - 18 ng/ml. Podawanie leku jednocześnie z pokarmem zwiększa biodostępność o 40%.

Dystrybucja:

Objętość dystrybucji niewydalonego eksemestanu po podaniu doustnym wynosi około 20 000 l. Kinetyka jest liniowa, a okres półtrwania wynosi 24 godziny. Wiązanie z białkami osocza osiąga 90% i jest niezależne od stężenia. Eksemestan i jego metabolity nie wiążą się z czerwonymi krwinkami. Eksemestan nie ulega kumulacji w organizmie w sposób nieprzewidywalny w wyniku wielokrotnego podawania.

Metabolizm i wydalanie:

Eksemestan jest metabolizowany przez utlenienie grupy metylenowej w pozycji 6 w wyniku działania izoenzymu CYP 3A4 i (lub) redukcji grupy ketonowej w pozycji 17 przez aldoketoreduktazę, po czym następuje proces sprzęgania. Klirens niewydalonego eksemestanu po podaniu doustnym wynosi około 500 l/h.

Metabolity eksemestanu są nieaktywne lub hamowanie aromatazy w wyniku ich działania jest mniejsze niż leku niezmienionego.

Z podanej dawki leku 1% jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej. W ciągu tygodnia od podania dawki eksemestanu w moczu i w kale można wykryć po 40% leku znakowanego 14C.

Szczególne grupy pacjentów

Wiek: Nie zaobserwowano istotnej zależności między ogólnoustrojową ekspozycją eksemestanu a wiekiem pacjentek.

Niewydolność nerek:

U pacjentek z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), ogólnoustrojowa ekspozycja eksemestanu była 2 razy wyższa niż u zdrowych ochotników. Biorąc pod uwagę profil bezpieczeństwa eksemestanu, dostosowanie dawek u tych pacjentek nie jest konieczne.

Niewydolność wątroby:

U pacjentek z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby, ogólnoustrojowe działanie eksemestanu jest 2-3 razy większe niż u zdrowych ochotników. Biorąc pod uwagę profil bezpieczeństwa eksemestanu, dostosowanie dawek u tych pacjentek nie jest konieczne.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności: W badaniach toksyczności po podawaniu dawek wielokrotnych u szczurów i psów stwierdzono działanie farmakologiczne, takie jak wpływ na narządy rozrodcze i gruczoły dodatkowe. Inne działania toksyczne (na wątrobę, nerki lub ośrodkowy układ nerwowy) obserwowano jedynie po ekspozycji na lek znacznie większej niż maksymalne wielkości dawek stosowane dotąd u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie w zastosowaniu klinicznym.

Mutagenność: Nie stwierdzono właściwości genotoksycznych eksemestanu u bakterii (test Amesa), w komórkach V79 chińskich chomików, w hepatocytach szczurów ani w teście jąderkowym u myszy. Chociaż eksemestan wykazywał właściwości genoklastyczne w limfocytach in vitro, nie stwierdzono jego zdolności do rozdzielania genów w dwóch badaniach in vivo.

Toksyczność rozrodcza: Eksemestan był embriotoksyczny u szczurów i królików podczas ogólnoustrojowej ekspozycji na lek, którą osiąga się u ludzi stosując dawkę 25 mg na dobę. Brak dowodów wskazujących na działanie teratogenne leku.

Rakotwórczość: Dwuletnie badania nad rakotwórczością u samic szczurów nie wykazały obecności żadnych guzów, które mogą być wynikiem leczenia. Badanie dotyczące samców szczurów zostało przerwane w 92 tygodniu, z powodu przedwczesnej śmierci wywołanej przewlekłą chorobą nerek.

Na podstawie dwuletnich badań nad rakotwórczością u myszy stwierdzono zwiększenie częstości występowania nowotworów wątroby u obu płci po podaniu średnich i wysokich dawek (150 i 450 mg/kg mc. na dobę). Te wyniki badań są związane z indukcją mikrosomalnych enzymów wątroby -działanie obserwowane u myszy, nie zaś w badaniach klinicznych. Obserwowano również zwiększenie odsetka występowania gruczolaków w kanalikach nerkowych u samców myszy po podaniu wysokich dawek (450 mg/kg mc. na dobę). Zmiany te wystąpiły po podaniu dawek 63-krotnie większych niż dawki terapeutyczne stosowane u ludzi. Stąd, twierdzi się, że są one specyficzne dla gatunku i płci. Uznano, że żadne z tych zaobserwowanych działań nie mają znaczenia klinicznego w leczeniu pacjentek eksemestanem.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Hypromeloza Polisorbat 80

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki - Opadry 03B58900 White:

Hypromeloza Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy    przechowywaniu

Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Exemestane Accord, 25 mg, tabletki jest dostępny w białych, nieprzezroczystych blistrach PVC/PVdC/Aluminium.

Wielkość opakowania:

15, 20, 28 30, 90, 98, 100 i 120 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow, HA1 4HF Middlesex Wielka Brytania

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17712

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.01.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07.03.2014

Exemestane Accord