Imeds.pl

Expronil 50 Mg Roztwór Do Nakrapiania Dla Kotów 50 Mg/Pipetę

I.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO W ETERYNARYJNEGO

Expronil Spot-on Solulion forcats 50 mg Expronil50 mg roztwór do nakrapiania dla kotów

BG. CZ, EE, HU, I r. I V. PL. SI, SK. RO.

Zcronil 50 mg Spot-on Solulion forcats

A r. BE. CY. DE. F.E. ES, I R. IE. IT. LI, LU, M I', NE. PI . SE. FI.

Zcronil Vet DK.IS. NO.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Jedna. 0.5 ml pipeta zawiera:

Substancja czynna:

Fipronil    50 mg

Substancje pomocnicze:

Bulylohydroksyanizol E320    0.1 mg

Butylohydroksylolucn E321    0.05 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania.

Przezroczysty, jasnoburs/tsnowy roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwicr/ąt

Kot.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwiera)!

Do leczenia infestacji pcheł (Clenocephalides spp).

Produkt wykazuje skuteczność owadobójczą przeciw pchłom (Clenocephalides spp).do 5 tygodni.

Produkt nic wykazuje natychmiastowego działania roztoczobójczego wobec kleszczy, ale skuteczność roztoczobójcza utrzymuje się do 2 tygodni przeciw !xodes ricinus i do I tygodnia przeciw Dermcicenlor reticułatus i R/iipicephalus sanguineus. Jeżeli kleszcze są obecne w momencie podawania produktu, nie wszystkie mogą zostać zabite w ciągu pierwszych 48 godzin, ale są one zabijane wciągu tygodnia.

Produkt może być stosowany jako element strategii leczenia alergicznego, pchlego zapalenia skóry (APZS). o ile zostało ono wcześniej rozpoznane przez lekarza weterynarii.

4.3    Przeciwwskazania

Ze względu na brak dostępnych danych, produkt nic powinien być stosowany u kociąt młodszych niż 2 miesiące lub/i ważących mniej niż I kg

Nie stosować u chorych zwierząt (choroby układowe, gorączka) lub wracających do zdrowia.

Nie stosować u królików, ponieważ mogą wystąpić działania niepożądane, a nawet śmierć.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania ii każdego z docelowych gatunków zwierząt

Pchły ze zwierząt domowych często przechodzą do koszy dla zwierząt, posłań i miejsc, gdzie zwierzęta regularnie wypoczywają, jak dywany i miękkie meble, dlatego w przypadku masowej infestacji i na początku leczenia, należy regularnie odkurzać te miejsca i stosować odpowiedni środek insektobójczy.

Produkt nie chroni przed zagnieżdżeniem się kleszczy na zwierzętach. Jeżeli produkt zostanie podany zwierzęciu przed ekspozycją na kleszcze, w ciągu 24-48 godzin po infestacji kleszcze zostaną zabite. Zazwyczaj ma to miejsce przed kontaktem kleszcza z krwią gospodarza, co ogranicza, ale nie wyklucza ryzyka przeniesienia chorób. Martwe kleszcze często same odpadają, a te, które pozostaną na skórze zwierzęcia można usunąć delikatnie wyciągając.

Należy unikać częstego plywnnin/kąpania lub mycia szamponem zwierząt ponieważ czas działania i skuteczność produktu nic zostały określony w takich przypadkach.

W celu zapewnienia optymalnej kontroli problemu pcheł w gospodarstwie domowym, w którym zamieszkuje wiele zwierząt, wszystkie psy i koty należy leczy ć odpowiednim insektycydem.

Kiedy produkt stosowany jest jako element leczenia Alergicznego Pchlego Zapalenia Skóry, pacjentowi z alergią i innym psom i kotom zaleca się podawanie produktu co miesiąc.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Unikać kontaktu z oczami zw ierzęcia. Po przypadkowym dostaniu się produktu do oczy, natychmiast przepłukać je wodą.

Nic podawać produktu na rany lub inne uszkodzenia skóry.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zw ierzętom

Ten produkt może powodować podrażnienie oczu i błon śluzowych. Dlatego należy unikać kontaktu produktu z ustami lub oczami.

Po przypadkowym dostaniu się produktu do oczu należy natychmiast przepłukać je wodą. Jeżeli podrażnienie oczu się utrzy muje należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Nie palić, nie pić i nic jeść podczas podawania produktu. Należy' unikać kontaktu zawartości pipety ze skórą, W przypadku rozlania na skórę umy j ręce wodą z mydłem. Po zastosowaniu należy umyć ręce. Zwierzęta i osoby o znanej nadwrażliwości na fipronil lub substancje pomocnicze (patrz punkt 6.1) powinny unikać kontaktu z produktem leczniczymi weterynaryjnymi.

Nie należy dotykać zwierząt, którym podano produkt, do czasu gdy miejsce aplikacji nie wyschnie, także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonymi zwierzętami do czasu całkow itego wyschnięcia skóry w miejscu podania. Dlatego też zaleca się by nie podawać produktu w ciągu dnia, a raczej wczesnym wieczorem, jednak leczone zwierzęta nie powinny spać z właścicielami, a szczególnie z dziećmi.

Inne ostrzeżenia

Nośnik alkoholowy może niekorzystnie wpływać na malowane, lakierowane lub inne powierzchnie lub meble.

Ten produkt jest łatwopalny. Należy trzymać produkt z dala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W przypadku zlizania produktu przez zwierzę, może wystąpić krótkotrwale nadmierne ślinienie, spowodowane głównie właściwościami nośnika.

Wśród bardzo rzadkich działań niepożądanych po zastosowaniu produktu zgłaszane były przejściowe reakcje skórne w miejscu podania (łuszczenie się. miejscowe wyłysienie, świąd, rumień) i uogólniony świąd lub wyłysienie. Wyjątkowo obserwowano po zastosowaniu, nadmierne ślinienie, odwracalne objawy neurologiczne (przcczulica, depresja, objawy nerwowe) lub wymioty.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji łub w okresie nieśności

Badania laboratoryjne fipronilu nie wykazały żadnych działania teratogennego i toksycznego dla płodu. Nie przeprowadzono badań produktu stosowanego u kotek w czasie ciąży i laktacji. Do stosowania w czasie ciąży i laktacji jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzy ści/ry zyka.

4.8    Interakcje /. innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania

I>rogą podania i dawkowanie:

Tylko do podaniu zewnętrznego

Podawać przez aplikację na skórę, jedną. 0,5 ml pipetą na zwierzę.

Sposób podania:

Wyjąć pipetę z blistra. Trzymać pipetę pionowo. Ostukać węższą część pipety w celu zapewnienia, że cała zawartość znajduje się w głównej części pipety. Przekręcić i pociągnąć końcówkę pipety, aby umożliw ić jej opróżnienie.

Rozdzielić włosy zw ierzęcia i odsłonić skórę. Umieścić końcówkę pipety bezpośrednio nad odsłoniętą skórą i wycisnąć delikatnie zawartość pipety w dwóch miejscach wzdłuż grzbietu kota, najlepiej u podstawy głowy i 2-3 etti dalej, w kierunku ogona, podając połowę zawartości w każdym z miejsc. Nacisnąć kilkukrotnie pipetę, by upewnić się, że podano całą dawkę.

Ważne jest by zagwarantować podanie produktu w miejscu, z którego zwierzę nie może go zlizać i zapewnić, by zwierzęta nie wy lizy wały się nawzajem po podaniu produktu.

Należy zachować ostrożność i unikać nadmiernego zmoczenia produktem włosów, ponieważ może to powodować ich zlepianie w miejscu podania. Łuski i kryształki na włosach mogą być obserwowane w miejscu podania do 48 godzin.

Schemat leczenia:

W celu zapewnienia optymalnej kontroli infestacji pcheł i'lub kleszczy schemat leczenia powinien być dostosowany do miejscowej sy tuacji epidemiologicznej.

Ze względu na brak badań bezpieczeństwa, najmniejsze przerwy pomiędzy podaniem produktu powinny wynosić 4 tygodnie.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

Nic obserwowano działań niepożądanych u gatunków docelowych w badaniach bezpieczeństwa prowadzonych na kotach i kociętach w wieku 2 miesięcy i starszych oraz ważących około 1 kg. otrzymujących pięciokrotnie większą niż zalecana dawkę przez 3 kolejne miesiące. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może się zwiększyć w przypadku przedawkowania.

4.11 Okres (-y) karencji

Nic dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa łannakoterapeutyczna: Produkty przeciw pasożytom zewnętrznym do podawania na skórę, kod ATCvct:QP53AXI5

5.1    Właściwości farma kody naraiczne

Fipronil jest insektycydem i akaracydcm należącym do grupy fcnylopirazoli. Działa przez hamowanie kompleksu GABA, łącząc się z kanałem chlorkowym i blokując w ten sposób przed- i postsynapiyczny transfer jonów chlorkowych przez, błony komórkowe. Wynikiem tego działania jest niekontrolowana aktywność ośrodkowego układu nerwowego i śmierć owadów i roztoczy.

Fipronil wykazuje działanie inscktobójcze wobec pcheł (Ctenocephalides spp) i roztoczobójc/e wobec kleszczy u kotów.

Pchły giną wciągu 48 godzin. Kleszcze zazwyczaj giną w ciągu 48 godzin po kontakcie z fipronilem. jednakże, jeżeli w czasie podawania produktu są obecne kleszcze !xodes riciuus, Denuoceutor reticułafus lub Rtupicephaha sa/iguineus. nie wszystkie one mogą być zabite w ciągu pierwszych 4S godzin.

5.2    W łaściwości farmakokinctyczne Wchłanianie

Wchłanianie fipronilu prze/ skórę jest znikome.

Dystrybucja

I*o podaniu na skórę produkt jest rozprowadzany / miejsca podania po całej skórze i pokrywa całą jej powierzchnię w ciągu 24-48 godzin.

Biotransformacja

Fipronil jest metabolizowany głównie do pochodnych sulfonowych, które także mają właściwości owado- i roztoczobójcze.

Wydalanie

Stężenie Fipronilu we włosach obniża się z czasem.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Butylohydroksyanizol 1-320 B u ty I ohyd rok syto I u c n H321 Alkohol benzylowy

Glikolu dictylcnowcgo monoetylowy eter

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3 Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25%'.

Przechowywć w suchym miejscu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

0.5 ml roztworu w białej nieprzezroczystej, różowej półprzezroczystej lub zielonej półprzezroczystej pipecie z PP.

Jednodawkowc pipety pakowane w blistry PVC/Aluminium.

Wielkości opakowań: 1, 2. 3. 4. 6. X. 9. 10. 12. 15. IS. 20. 21. 24. 30.60.90. 150 pipet w

tekturowym pudelku

Włochy: I, 3, 6. 9. 12. 21 i 30 pipet.

Niektóre w ielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obow iązującymi przepisami.

Fipronil może mieć niekorzystny wpływ na organizmy wodne. Nie zanieczyszczać produktem lub pustymi opakowaniami stawów, kanałów i cieków wodnych.

7. NAZWA 1 ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Chanelle Pharnraccuticals Manutacturing Ltd.

l.oughrea

Co. Galw ay

Irlandia

X.    NUMERI-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2206/12

9.    DATA W YDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE 1)0 OBROTU

20/12/2012

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12/06.-2013