+ iMeds.pl

Ezetimibe mylan 10 mgUlotka Ezetimibe mylan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ezetimibe Mylan, 10 mg, tabletki

Ezetimibum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Ezetimibe Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ezetimibe Mylan

3.    Jak stosować lek Ezetimibe Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ezetimibe Mylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ezetimibe Mylan i w jakim celu się go stosuje

Lek Ezetimibe Mylan zawiera substancję czynną ezetymib. Lek Ezetimibe Mylan jest lekiem stosowanym w celu zmniejszenia stężenia we krwi cholesterolu całkowitego. Ezetimibe Mylan obniża stężenie cholesterolu całkowitego, „złego” cholesterolu (cholesterolu LDL) i substancji tłuszczowych, nazywanych triglicerydami. Ponadto, lek Ezetimibe Mylan zwiększa stężenie „dobrego” cholesterolu (cholesterolu HDL).

Cholesterol LDL często nazywany jest "złym" cholesterolem, ponieważ może narastać w ścianach tętnic tworząc płytkę. Ostatecznie ta narosła płytka może doprowadzić do zwężenia tętnic. Zwężenie może spowolnić lub zablokować przepływ krwi do ważnych narządów, takich jak serce i mózg. Blokowanie przepływu krwi może zaś spowodować atak serca lub udar mózgu.

Cholesterol HDL często nazywany jest "dobrym" cholesterolem, ponieważ pomaga zatrzymać narastanie złego cholesterolu w ścianach tętnic oraz chroni przed chorobami serca.

Triglicerydy są inną formą tłuszczów we krwi, które mogą zwiększyć ryzyko chorób serca.

Ezetimibe Mylan zmniejsza wchłanianie cholesterolu w przewodzie pokarmowym. Ezetimibe Mylan nie ma wpływu na utratę masy ciała.

Ezetimibe Mylan nasila działanie statyn, grupy leków, które zmniejszają stężenie cholesterolu wytwarzanego w organizmie.

Ezetimibe Mylan jest stosowany u pacjentów, którzy nie są w stanie kontrolować poziomu swojego cholesterolu wyłącznie poprzez ograniczenie ilości cholesterolu w diecie. Podczas stosowania tego leku pacjent powinien pozostawać na diecie obniżaj ącej poziom cholesterolu.

Ezetimibe Mylan jest stosowany jako środek uzupełniający dietę w przypadku:

•    zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi (hipercholesterolemii pierwotnej [heterozygotycznej rodzinnej lub nierodzinnej])

•    razem ze statyną, jeśli stężenie cholesterolu nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania wyłącznie statyny

•    w monoterapii, jeśli stosowanie statyny nie jest odpowiednie lub źle tolerowane

•    zaburzenia dziedzicznego (homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej), które powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi. U pacjenta zostanie zastosowana statyna oraz mogą być zastosowane inne metody leczenia.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ezetimibe Mylan

W przypadku stosowania leku Ezetimibe Mylan w skojarzeniu ze statyną należy zapoznać się z treścią ulotki dla danego leku.

Kiedy nie stosować leku Ezetimibe Mylan:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na ezetymib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Kiedy nie stosować leku Ezetimibe Mylan w skojarzeniu ze statyną:

•    jeśli występują obecnie problemy z wątrobą,

•    w przypadku ciąży lub karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ezetimibe Mylan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza o wszystkich dolegliwościach, w tym o uczuleniach.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ezetimibe Mylan razem ze statyną lekarz powinien przeprowadzić badania krwi oceniające czynność wątroby.

Lekarz może również przeprowadzić badania krwi oceniające czynność wątroby po rozpoczęciu stosowania leku Ezetimibe Mylan razem ze statyną.

Lek Ezetimibe Mylan nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Ezetimibe Mylan stosowanego razem z fibratami (leki obniżające stężenie cholesterolu).

Należy powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta podczas stosowania leku wystąpiły bóle mięśni niewiadomego pochodzenia, tkliwość lub osłabienie, szczególnie jeśli objawy te były połączone z wysoką temperaturą,

Dzieci

Lek Ezetimibe Mylan nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Lek Ezetimibe Mylan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy powiedzieć lekarzowi w przypadku przyjmowania następujących leków:

•    cyklosporyny (lek często stosowany u pacjentów po przeszczepieniu narządu)

•    leków, które zapobiegają tworzeniu się zakrzepów krwi, takich jak warfaryna, fenprokumon, acenokumarol lub fluindion (leki przeciwzakrzepowe)

•    cholestyraminy (leku stosowanego w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu), ponieważ wpływa na działanie leku Ezetimibe Mylan

•    fibratów (leków zmniejszających stężenie cholesterolu).

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku Ezetimibe Mylan razem ze statyną, jeśli pacjentka jest w ciąży, zamierza zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Ezetimibe Mylan razem ze statyną, powinna natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Nie ma danych dotyczących stosowania leku Ezetimibe Mylan bez stosowania statyny podczas ciąży.

Nie stosować leku Ezetimibe Mylan razem ze statyną w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek przenika do mleka. Ezetimibe Mylan nawet bez łączeenia ze statyną nie powinien być stosowany u pacjentki, która karmi piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy się spodziewać, aby lek Ezetimibe Mylan miał wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Niemniej jednak, należy wziąć pod uwagę, że u niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy po przyjęciu leku Ezetimibe Mylan.

Lek Ezetimibe Mylan zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek Ezetimibe Mylan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy nadal stosować przyjmowane poprzednio leki zmniejszające stężenie cholesterolu.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ezetimibe Mylan należy stosować dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu. Podczas stosowania leku Ezetimibe Mylan należy przestrzegać diety.

Dorośli i młodzież (w wieku 10 do 17 lat)

Zalecaną dawką leku jest jedna tabletka leku Ezetimibe Mylan 10 mg doustnie, raz na dobę.

Jeżeli lekarz przepisał Ezetimibe Mylan i statynę, oba leki można przyjmować w tym samym czasie. W takim przypadku należy zapoznać się z informacją dotyczącą dawkowania w ulotce dla danego leku.

Jeżeli lekarz przepisał Ezetimibe Mylan i cholestyraminę lub jakąkolwiek inną żywicę wiążącą kwasy żółciowe (leki zmniejszające stężenie cholesterolu), Ezetimibe Mylan należy zażyć co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu żywicy wiążącej kwasy żółciowe.

Sposób podawania

•    Ezetimibe Mylan można przyjmować o dowolnej porze dnia.

•    Można przyjmować z jedzeniem lub bez.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ezetimibe Mylan

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Ezetimibe Mylan należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Ezetimibe Mylan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, przyjąć zazwyczaj stosowaną dawkę leku Ezetimibe Mylan następnego dnia o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Ezetimibe Mylan

Należy skonsultować się z lekarzem przed przerwaniem stosowania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych; działania te są działaniami niepożądanymi o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych), ale mogą wymagać konsultacji lekarza:

• niewyjaśnione bóle mięśni, tkliwości lub osłabienie. W rzadko występujących przypadkach dolegliwości ze strony mięśni, w tym rozpad mięśni prowadzący do uszkodzenia nerek, mogą być ciężkie i przejść w stan potencjalnie zagrażaj ący życiu,

• reakcje uczuleniowe w tym obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, mogące powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu (które wymagają natychmiastowego leczenia),

•    zapalenie trzustki, często z silnym bólem brzucha,

•    kamienie żółciowe lub zapalenie pęcherzyka żółciowego (co może powodować ból brzucha, nudności lub wymioty)

•    czerwona wysypka, niekiedy ze zmianami w kształcie tarcz,

•    zapalenie wątroby (która może powodować zmęczenie, gorączkę, nudności lub wymioty, ogólnie złe samopoczucie, zażółcenie skóry i oczu, jasne stolce i ciemne zabarwienie moczu).

Podczas stosowania w monoterapii występowały następujące działania niepożądane:

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

•    ból brzucha

•    biegunka

•    wiatry (wzdęcia)

•    uczucie zmęczenia.

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

•    zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych i mięśniowych widoczne w badaniach krwi

•    kaszel

•    niestrawność

•    zgaga

•    mdłości

•    ból stawów

•    skurcze mięśni

•    ból szyi

•    zmniejszenie apetytu

•    ból

•    ból w klatce piersiowej

•    uderzenia gorąca

•    wysokie ciśnienie krwi

Ponadto, podczas stosowania w skojarzeniu ze statyną występowały następujące działania niepożądane:

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

•    zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych widoczne w badaniach krwi

•    ból głowy

•    ból mięśni

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

•    uczucie mrowienia

•    suchość w jamie ustnej

•    ból brzucha, nudności, wymioty, krew, krew w stolcu, świąd

•    wysypka

•    pokrzywka

•    ból pleców

•    osłabienie mięśni

•    ból w rękach i nogach

•    nietypowe znużenie lub osłabienie

•    obrzęk, szczególnie rąk i stóp

Ponadto, podczas zwykłego stosowania odnotowano następujące działania niepożądane:

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    zawroty głowy

•    reakcje alergiczne, w tym wysypka i pokrzywka

•    zaparcia

•    zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zasinienie i (lub) krwawienia

(małopłytkowość)

•    uczucie mrowienia

•    depresja

•    nietypowe znużenie lub osłabienie

•    duszność

Podczas stosowania razem z fenofibratem:

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

•    ból brzucha

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ezetimibe Mylan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, pudełku lub butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Ten lek nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Butelki: Zużyć w ciągu 100 dni od otwarcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ezetimibe Mylan

- Substancją czynną leku jest ezetymib, Każda tabletka zawiera 10 mg ezetymibu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna (patrz punkt 2 „Lek Ezetimibe Mylan zawiera laktozę jednowodną”); sodu laurylosiarczan (E487); kroskarmeloza sodowa; hypromeloza (E464); krospowidon (Typ B); celuloza mikrokrystaliczna; magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Ezetimibe Mylan i co zawiera opakowanie

Ezetimibe Mylan, 10 mg to białe lub białawe tabletki w kształcie kapsułki o ściętej krawędzi, z wytłoczonym "M" po jednej stronie tabletki i "EE1 'po drugiej stronie.

Ezetimibe Mylan dostępny jest w opakowaniach po 28, 30, 56, 84, 90 lub 100 tabletek oraz plastikowych butelkach zawierających 28, 56, 84 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Mylan S.A.S 117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

Wytwórca/Importer

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road Dublin 13 Irlandia

Mylan Hungary Kft H-2900 Komarom Mylan utca 1 Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 546 64 03

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ezetimibe Mylan

Charakterystyka Ezetimibe mylan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ezetimibe Mylan, 10 mg, tabletki.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 10 mg ezetymibu (Ezetimibum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Laktoza jednowodna Każda tabletka zawiera 55 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Białe lub białawe tabletki w kształcie kapsułki o ściętej krawędzi, z wytłoczonym "M" po jednej stronie tabletki i "EE1 'po drugiej stronie, o wymiarach około 8,2 mm długości i 4,1 mm szerokości.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Hipercholesterolemia pierwotna

Ezetimibe Mylan podawany w skojarzeniu z inhibitorem reduktazy HMG-CoA (statyną) jest wskazany jako lek wspomagający wraz z dietą u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną rodzinną lub nierodzinną), u których nie jest możliwe odpowiednie zmniejszenie stężenia lipidów przy zastosowaniu samej statyny.

Ezetimibe Mylan w monoterapii jest wskazany jako lek wspomagający wraz z dietą u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną rodzinną lub nierodzinną), u których stosowanie statyny jest niewskazane lub lek ten nie jest tolerowany.

Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna

Ezetimibe Mylan w skojarzeniu ze statyną jest wskazany jako lek wspomagaj ący wraz z dietą u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną.

U pacjentów mogą być również stosowane dodatkowe metody leczenia (np. afereza LDL).

Do tej pory nie przedstawiono korzystnego wpływu ezetymibu na ograniczenie zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Pacjent powinien stosować odpowiednią dietę zmniejszającą stężenie lipidów we krwi. Powinien ją kontynuować w okresie stosowania produktu leczniczego Ezetimibe Mylan.

Zalecana dawka to jedna tabletka Ezetimibe Mylan, 10 mg raz na dobę.

W przypadku stosowania produktu leczniczego Ezetimibe Mylan w skojarzeniu ze statyną należy stosować wskazaną dawkę początkową lub już ustaloną wyższą dawkę danej statyny. Należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi stosowania danej statyny.

Jednoczesne stosowanie z lekami wiążącymi kwasy żółciowe

Ezetimibe Mylan należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu leku wiążącego kwasy żółciowe.

Stosowanie u osób w wieku podeszłym

Nie jest konieczne dostosowanie dawki leku dla osób w wieku podeszłym (patrz punkt 5.2). Niewydolność wątroby

U pacjentów z łagodną niewydolnością wątroby (5-6 punktów wg skali Child-Pugh) nie jest konieczne dostosowanie dawki leku. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby (7-9 punktów wg skali Child-Pugh) lub ciężką niewydolnością wątroby (>9 punktów wg Child-Pugh) nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Ezetimibe Mylan (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Niewydolność nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawki leku u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkt 5.2). Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leczenie należy rozpocząć pod nadzorem lekarza specjalisty.

Dzieci i młodzież w wieku 10 lat i powyżej (stadium dojrzałości płciowej: chłopcy: faza II i powyżej w skali Tannera; dziewczęta: przynajmniej rok po pierwszej miesiączce): nie jest konieczne dostosowanie dawki leku (patrz punkt 5.2). Doświadczenia kliniczne związane z leczeniem dzieci i młodzieży (w wieku 10-17 lat) są jednak ograniczone.

Jeśli produkt leczniczy Ezetimibe Mylan jest podawany w skojarzeniu z symwastatyną, dawkowanie symwastatyny u młodzieży należy omówić z lekarzem.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat i poniżej 10 lat: brak wystarczaj ącej ilości danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie wiekowej(patrz punkt 5.2).

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

Brak dostępnych danych na temat stosowania ezetymibu w tej grupie wiekowej.

Sposób podania

Do podawania doustnego. Produkt leczniczy Ezetymib Mylan może być podawany o dowolnej porze dnia, z posiłkiem lub bez posiłku.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

W przypadku stosowania ezetymibu w połączeniu ze statyną należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL) danego produktu leczniczego.

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie ezetymibu i statyny w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ezetymib w połączeniu ze statyną jest przeciwwskazany u pacjentów z czynną chorobą wątroby lub niewyjaśnionym, utrzymującym się zwiększeniem aktywności aminotransferaz w surowicy krwi.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku jednoczesnego stosowania ze statyną, należy zapoznać się z ChPL danego produktu leczniczego.

Enzymy wątrobowe

W badaniach z grupą kontrolną, w których pacjenci przyjmowali ezetymib i statynę, obserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz (> 3 razy powyżej górnej granicy wartości prawidłowych).

W przypadku jednoczesnego stosowania ezetymibu i statyny należy przeprowadzać testy czynnościowe wątroby przed rozpoczęciem leczenia oraz zgodnie z zaleceniami ChPL dotyczącymi danej statyny. (Patrz punkt 4.8).

W kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem ponad 9000 pacjentów z przewlekłą chorobą nerek pacjenci zostali losowo przydzieleni do grup otrzymujących ezetymib w dawce 10 mg w połączeniu z simwastatyną w dawce 20 mg na dobę (n = 4650) lub placebo (n = 4620) (średni czas obserwacji 4,9 roku). Częstość występowania kolejnych zwiększeń aktywności aminotransferaz (> 3 x GGN) wynosiła 0,7% dla ezetymibu w połączeniu z simwastatyną i 0,6% w grupie placebo (patrz punkt 4.8).

Mięśnie szkieletowe

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki wystąpienia miopatii i rabdomiolizy podczas stosowania ezetymibu. Większość pacjentów, u których doszło do rabdomiolizy przyjmowała statyny jednocześnie z ezetymibem. Jednak bardzo rzadko zgłaszano również występowanie rabdomiolizy w przypadku monoterapii oraz w przypadku jednoczesnego stosowania ezetymibu z innymi środkami, których związek ze zwiększeniem ryzyka rabdomiolizy jest znany. Jeśli podejrzewany jest rozwój miopatii na podstawie objawów ze strony mięśni lub zostanie ona potwierdzona zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej (CK) przekraczaj ącym 10 razy górną granicę wartości prawidłowych, należy niezwłocznie zaprzestać stosowania ezetymibu, statyn i wszelkich innych środków równocześnie przyjmowanych przez pacjenta. Wszyscy pacjenci rozpoczynający leczenie ezetymibem powinni być poinformowani o ryzyku wystąpienia miopatii i o konieczności natychmiastowego zgłoszenia wszelkich niewyjaśnionych bólów mięśni, ich tkliwości lub osłabienia (patrz punkt 4.8).

W kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem ponad 9000 pacjentów z przewlekłą chorobą nerek pacjenci zostali losowo przydzieleni do grup otrzymujących ezetymib w dawce 10 mg w połączeniu z simwastatyną w dawce 20 mg na dobę (n = 4650) lub placebo (n = 4620) (średni czas obserwacji 4,9 roku). Częstość występowania miopatii i (lub)/ rabdomiolizy wynosiła 0,2% w grupie stosującej ezetymib z simwastatyną i 0,1% w grupie przyjmującej placebo (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia czynności wątroby

Ze względu na to, że nie są znane skutki długotrwałego stosowania ezetymibu u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami wątroby, nie zaleca się stosowania ezetymibu u tych pacjentów (patrz punkt 5.2).

Pacjenci pediatryczni (w wieku 6 do 17 lat)

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania ezetymibu u pacjentów w wieku 6 do 10 lat z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną lub nie-rodzinną oceniono w trwającym 12 tygodni badaniu klinicznym z grupą kontrolną. W tej grupie wiekowej nie oceniano działania ezetymibu stosowanego przez okres ponad 12 tygodni (patrz punkty 4.2, 4.8, 5.1 i 5.2).

Nie badano ezetymibu u pacjentów poniże 6. r.ż. (patrz punkty 4.2 i 4.8).

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania ezetymibu w skojarzeniu z symwastatyną u pacjentów w wieku 10 do 17 lat z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną oceniono w badaniu klinicznym z grupą kontrolną z udziałem dorastających chłopców (w skali Tannera, w fazie II i powyżej) oraz dziewcząt, u których pierwsza miesiączka wystąpiła co najmniej 1 rok wcześniej.

W tym ograniczonym badaniu z grupą kontrolną, ogólnie nie stwierdzono wykrywalnego wpływu na wzrost lub dojrzewanie płciowe u dorastaj ących chłopców lub dziewcząt, ani na długość cyklu miesiączkowego u dziewcząt. Nie przeprowadzono jednak badań dotyczących wpływu stosowania ezetymibu przez okres > 33 tygodni na wzrost i proces dojrzewania płciowego (patrz punkty 4.2 oraz 4.8).

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa i skuteczności stosowania ezetymibu w skojarzeniu z symwastatyną w dawkach większych 40 mg na dobę u dzieci w wieku 10 do 17 lat.

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania ezetymibu jednocześnie z simwastatyną u pacjentów w wieku poniżej 10 lat. (Patrz punkty 4.2 oraz 4.8).

Nie przeprowadzono oceny długotrwałej skuteczności stosowania ezetymibu u pacjentów poniżej 17 lat w zakresie zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności w wieku dojrzałym.

Fibraty

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania ezetymibu w skojarzeniu z fibratami.

Jeśli u pacjentów przyjmujących ezetymib i fenofibrat podejrzewa się wystąpienie kamicy żółciowej, wskazane są badania pęcherzyka żółciowego, a leczenie to należy przerwać (patrz punkt 4.5 i 4.8).

Cyklosporyna

Należy zachować ostrożność na początku stosowania ezetymibu u pacjentów przyjmuj ących cyklosporynę. Należy monitorować stężenia cyklosporyny u pacjentów przyjmuj ących ezetymib i cyklosporynę (patrz punkt 4.5).

Substancje przeciwzakrzepowe

W przypadku stosowania ezetymibu jednocześnie z warfaryną, inną substancją przeciwzakrzepową z grupy pochodnych kumaryny lub fluindionem, należy odpowiednio monitorować wartości INR (międzynarodowy wskaźnik znormalizowany) (patrz punkt 4.5).

Substancja pomocnicza

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniach przedklinicznych wykazano, że ezetymib nie indukuje metabolizuj ących leki enzymów z grupy cytochromu P450. Nie obserwowano znamiennych interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ezetymibem a lekami, o których wiadomo, że są metabolizowane przez cytochromy P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 lub 3A4 albo przez N-acetylotransferazę.

W badaniach dotyczących interakcji klinicznych stwierdzono, że ezetymib nie ma wpływu na parametry farmakokinetyczne dapsonu, dekstrometorfanu, digoksyny, doustnych środków antykoncepcyjnych (zawierających etynyloestradiol lub lewonorgestrel), glipizydu, tolbutamidu lub midazolamu, podczas jednoczesnego stosowania tych leków. Cymetydyna podawana jednocześnie z ezetymibem nie miała wpływu na jego biodostępność.

Leki zobojętniające

Jednoczesne przyjmowanie leków zobojętniających zmniejsza szybkość wchłaniania ezetymibu, ale nie ma wpływu na jego biodostępność. Zmniejszenie szybkości wchłaniania nie jest uważane za znamienne klinicznie.

Cholestyramina

Jednoczesne podawanie cholestyraminy zmniejsza średnią wartość pola pod krzywą (AUC) ezetymibu całkowitego (ezetymib + glukuronian ezetymibu) o około 55 %. Efekt zwiększonej redukcji stężenia cholesterolu LDL po włączeniu leczenia ezetymibem do leczenia cholestyraminą może ulec osłabieniu w wyniku tej interakcji (patrz punkt 4.2).

Fibraty

Lekarze powinni wziąć pod uwagę możliwe ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej i schorzenia pęcherzyka żółciowego u pacjentów przyjmujących fenofibrat i ezetymib (patrz punkt 4.4 i 4.8).

Jeśli u pacjentów przyjmujących ezetymib i fenofibrat podejrzewa się wystąpienie kamicy żółciowej, wskazane są badania pęcherzyka żółciowego, a leczenie to należy przerwać (patrz punkt 4.8).

Podczas jednoczesnego przyjmowania fenofibratu lub gemfibrozylu następuje nieznaczne zwiększenie całkowitego stężenia ezetymibu (odpowiednio o 1,5 i 1,7 razy).

Nie przeprowadzono badań dotyczących jednoczesnego stosowania ezetymibu w skojarzeniu z innymi fibratami.

Fibraty mogą zwiększać wydalanie cholesterolu do żółci, co prowadzi do kamicy żółciowej.

W badaniu na zwierzętach, ezetymib czasem zwiększał stężenie cholesterolu w żółci zawartej w pęcherzyku żółciowym, ale nie u wszystkich gatunków (patrz punkt 5.3). Ryzyko powstawania kamieni w pęcherzyku żółciowym związane z leczeniem ezetymibem nie może być wykluczone.

Statyny

Nie stwierdzono znamiennych interakcji farmakokinetycznych podczas jednoczesnego stosowania ezetymibu z atorwastatyną, symwastatyną, prawastatyną, lowastatyną, fluwastatyną lub rozuwastatyną.

Cyklosporyna

W badaniu z udziałem 8 pacjentów po przeszczepieniu nerki (klirens kreatyniny > 50 ml/min.), którzy przyjmowali ustaloną dawkę cyklosporyny, po podaniu pojedynczej dawki 10 mg ezetymibu stwierdzono zwiększenie średniej wartości AUC całkowitego ezetymibu o 3,4 razy (zakres od 2,3 do 7,9 razy) w porównaniu z grupą osób zdrowych, otrzymujących ezetymib w monoterapii z innego badania (n = 17). W innym badaniu u pacjenta po zabiegu przeszczepienia nerki, u którego rozwinęła się ciężka niewydolność nerek i który przyjmował cyklosporynę i wiele innych leków, wykazano zwiększenie stężenia całkowitego ezetymibu o 12 razy, w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej otrzymuj ącymi ezetymib w monoterapii. W badaniu krzyżowym złożonym z dwóch okresów, w którym uczestniczyło dwunastu zdrowych ochotników stosowanie 20 mg ezetymibu na dobę przez 8 dni z podaniem pojedynczej dawki cyklosporyny wielkości 100 mg w dniu 7. badania spowodowało średnie zwiększenie AUC cyklosporyny o 15 % (zakres wynosił od 10 % zmniejszenia do 51 % zwiększenia) w porównaniu z podaniem wyłącznie pojedynczej dawki cyklosporyny wielkości 100 mg. Nie przeprowadzono badania kontrolowanego dotyczącego wpływu jednoczesnego stosowania ezetymibu na narażenie na cyklosporynę u pacjentów po przeszczepieniu nerki. Należy zachować ostrożność rozpoczynaj ąc leczenie ezetymibem w trakcie stosowania cyklosporyny. Należy monitorować stężenie cyklosporyny u pacjentów przyjmujących jednocześnie ezetymib i cyklosporynę (patrz punkt 4.4).

Substancje przeciwzakrzepowe

Jednoczesne stosowanie ezetymibu (10 mg raz na dobę) nie miało istotnego wpływu na biodostępność warfaryny i czas protrombinowy w badaniu przeprowadzonym z udziałem dwunastu zdrowych dorosłych mężczyzn. Jednakże istnieją doniesienia z okresu po wprowadzeniu do obrotu dotyczące zwiększenia wartości INR u pacjentów stosujących warfarynę lub fluindion, u których dołączono leczenie ezetymibem. W przypadku stosowania ezetymibu jednocześnie z warfaryną, inną substancją przeciwzakrzepową z grupy pochodnych kumaryny lub fluindionem, należy odpowiednio monitorować INR (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Badania interakcji przeprowadzono jedynie u dorosłych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie ezetymibu w połączeniu ze statyną jest przeciwwskazane w okresie ciąży i karmienia piersią (patrz punkt 4.3). Należy zapoznać się z ChPL dotyczącą określonej statyny.

Ciąża

Ezetymib można podawać kobietom w ciąży jedynie wówczas, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Brak danych klinicznych na temat stosowania ezetymibu w okresie ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące stosowania ezetymibu w monoterapii nie wykazały żadnego bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego oddziaływania na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu lub rozwój noworodka (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Ezetymibu nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Badania na szczurach wykazały, że ezetymib jest wydzielany z mlekiem tych zwierząt. Nie wiadomo, czy ezetymib jest wydzielany z mlekiem kobiecym.z

Płodność

Brak danych z badań klinicznych dotyczących wpływu ezetymibu na płodność u ludzi. Ezetymib nie wywiera wpływu na płodność samców i samic szczura (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak, podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że zgłaszano występowanie zawrotów głowy.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane obserwowane podczas badań klinicznych

W przeprowadzonych badaniach klinicznych trwających do 112 tygodni 2396 pacjentom podawano ezetymib w dawce 10 mg na dobę w monoterapii, 11308 pacjentom razem ze statyną oraz 185 pacjentom razem z fenofibratem. Działania niepożądane były zwykle łagodne i przemijające. Ogólna częstość występowania działań niepożądanych w badaniach była podobna do częstości ich występowania podczas stosowania placebo. Stwierdzono również, że liczba pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu działań niepożądanych była porównywalna w grupie przyjmuj ącej ezetymib i placebo.

Ezetymib w monoterapii lub w skojarzeniu ze statyną:

Poniżej przedstawiono działania niepożądane obserwowane u pacjentów leczonych ezetymibem w monoterapii (n = 2396), które pojawiły się z większą częstością niż u pacjentów przyjmujących placebo (n = 1159) lub u pacjentów leczonych ezetymibem razem ze statyną (n = 11308), które pojawiły się z większą częstością niż u pacjentów przyjmujących jedynie statynę (n = 9361). Częstości występowania określono jako występujące: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10000) i nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych).

Ezetymib w monoterapij

Często

Niezbyt często

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

• zmniejszenie apetytu

Zaburzenia naczyniowe

•    nagłe zaczerwienienie twarzy

•    nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

• kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

•    ból brzucha

•    biegunka

•    wzdęcia z oddawaniem wiatrów

•    niestrawność

•    choroba refluksowa przełyku (ang. GERD)

•    nudności

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

•    bóle stawów

•    kurcze mięśni

•    bóle karku

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

• zmęczenie

•    ból w klatce piersiowej

•    ból

Badania laboratoryjne

•    zwiększenie aktywności aminotransferaz AlAT i (lub) AspAT)

•    zwiększenie aktywności CPK we krwi

•    zwiększenie aktywności gamma-glutamyltransferazy

•    nieprawidłowe wyniki testóo czynności wątroby


Dodatkowe działania niepożądane ezetymibu podawanego ze statyną


Często

Niezbyt często

Zaburzenia układu

• bóle głowy

• paraestezje

nerwowego

Zaburzenia żołądka i

• suchość w ustach

jelit

• zapalenie żołądka

Zaburzenia skóry i

• świąd

tkanki podskórnej

• wysypka

• pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-

• bóle mięśni

• bóle pleców

szkieletowe i tkanki

• osłabienie mięśni

łącznej

• bóle kończyn

Zaburzenia ogólne i

• osłabienie

stany w miejscu podania

• obrzęki obwodowe

Badania laboratoryjne

• zwiększenie aktywności

aminotransferaz (AlAT i

(lub) AspAT)


Doświadczenia po wprowadzeniu do obrotu (z lub bez statyny)


Nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

małopłytkowo ść

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość, w tym wysypka, pokrzywka, anafilaksja i obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia psychiczne

depresja

Zaburzenia ukłądu nerwowego

zawroty głowy

parestezje

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność


Zaburzenia żołądka i jelit

•    zapalenie trzustki

•    zaparcia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

•    zapalenie wątroby

•    kamica żółciowa

•    zapalenie pęcherzyka żółciowego

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

• rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i

• bóle mięśni

tkanki łącznej

• miopatia i (lub) rabdomioliza (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

• astenia

Ezetymib w skojarzeniu z fenofibratem:

Często

Zaburzenia żołądka i jelit

• bóle brzucha

W kontrolowanym placebo klinicznym badaniu wieloo środkowym, z podwójnie ślepą próbą, uczestniczyli pacjenci z mieszaną hiperlipidemią. 625 pacjentów leczonych było przez 12 tygodni, a 576 pacjentów przez 1 rok. W badaniu tym, 172 pacjentów przyjmujących ezetymib i fenofibrat ukończyło 12-tygodniowe leczenie, a 230 pacjentów przyjmujących ezetymib i fenofibrat (w tym 109 przyjmujących ezetymib w monoterapii przez pierwszych 12 tygodni) ukończyło leczenie trwające 1 rok.

Celem badania nie było porównanie leczonych grup pacjentów pod względem występowania rzadkich działań niepożądanych.

Wskaźnik występowania (przedział ufności 95 %) klinicznie znamiennego zwiększenia (> 3 razy powyżej górnego zakresu wartości prawidłowych, kolejno) aktywności aminotransferaz w surowicy wynosił odpowiednio 4,5 % (1,9; 8,8) dla fenofibratu stosowanego w monoterapii i 2,7 % (1,2; 5,4) dla ezetymibu podawanego w skojarzeniu z fenofibratem, dostosowany do odpowiedzi na leczenie. Natomiast wskaźnik występowania przypadków wycięcia pęcherzyka żółciowego wynosił odpowiednio, dla fenofibratu stosowanego w monoterapii 0,6 % (0,0; 3,1) i dla ezetymibu podawanego z fenofibratem 1,7 % (0,6; 4,0) (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Dzieci i młodzież (w wieku 6 do 17 lat)

W badaniu z udziałem dzieci i młodzieży (w wieku 6 do 10 lat) z rodzinną heterozygotyczną lub nie hipercholesterolemią rodzinną (n = 138), zwiększenie aktywności ALT i / lub AST (> 3 x GGN, nieprzerwanie) było obserwowane w 1,1% (1 pacjent) pacjentów otrzymujących ezetymib w porównaniu z 0% w grupie placebo. Nie zanotowano zwiększenia aktywności CPK (> 10 x GGN). Nie zaobserwowano przypadków miopatii.

W osobnym badaniu z udziałem dzieci i młodzieży (w wieku 10-17 lat) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (n = 248), u 3% pacjentów (4 pacjentów) leczonych ezetymibem z symwastatyną obserwowano podwyższenie aktywności AlAT i (lub) AspAT (> 3x górnej granicy normy, nieprzerwanie) w porównaniu z 2% osób (2 pacjentami) z grupy stosującej symwastatynę w monoterapii; podwyższenie stężenia CPK (> 10x górnej granicy normy) stwierdzono odpowiednio u 2% (2 pacjentów) i 0% uczestników badania. Nie zaobserwowano przypadków miopatii.

Badanie te nie było dostosowane do oceny porównawczej rzadko występujących działań niepożądanych na lek.

Pacjenci z przewlekła chorobą nerek

W badaniu ochrony serca i nerek - SHARP (ang. Study of Heart and Renal Protection), z udziałem ponad 9000 pacjentów leczonych preparatem złożonym o stałej dawce 10 mg ezetymibu i 20 mg simwastatyny (n = 4650 ) lub placebo (n = 4620 ), profile bezpieczeństwa były porównywalne w średnim okresie obserwacji wynoszącym 4,9 roku. W badaniu tym rejestrowano tylko ciężkie działania niepożądane i przerwania leczenia z powodu jakichkolwiek działań niepożądanych. Odsetek przerwań leczenia z powodu działań niepożądanych był porównywalny (10,4 % u pacjentów leczonych ezetymibem w połączeniu z simwastatyną i 9,8% u pacjentów otrzymujących placebo).

Częstość występowania miopatii i (lub) rabdomiolizy wynosiła 0,2% u pacjentów leczonych ezetymibem w połączeniu z simwastatyną i 0,1% u pacjentów otrzymujących placebo. Nieprzerwane zwiększenie aktywności aminotransferaz (> 3 razy GGN) wystąpiło u 0,7% pacjentów leczonych ezetymibem połączeniu z symwastatyną, w porównaniu do 0,6% pacjentów otrzymujących placebo. W badaniu tym nie stwierdzono statystycznie istotnego wzrostu częstości występowania wstępnie określonych działań niepożądanych, w tym raka (9,4% dla ezetymibu w skojarzeniu z simwastatyną i 9,5% w grupie placebo), zapalenia wątroby, cholecystektomii lub powikłań kamicy żółciowej lub zapalenia trzustki.

Wpływ leku na parametry laboratoryjne

W badaniach z grupą kontrolną, w których lek był stosowany w monoterapii, częstość występowania klinicznie znamiennego zwiększenia aktywności aminotransferaz w surowicy (zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) i (lub) asparaginianowej (AspAT) >3 razy powyżej górnego zakresu wartości prawidłowych) była podobna w grupie przyjmujących ezetymib (0,5 %) oraz placebo (0,3 %).

W badaniach, w których leki stosowano w skojarzeniu częstość występowania wspomnianego uprzednio zwiększenia aktywności aminotransferaz w surowicy wynosiła 1,3 % w grupie pacjentów przyjmujących ezetymib ze statyną oraz 0,4 % w grupie pacjentów przyjmujących wyłącznie statynę. Zwiększenie aktywności enzymów przebiegało na ogół bez objawów; nie stwierdzano cech zastoju żółci. Aktywność aminotransferaz powracała do wartości początkowych po zaprzestaniu przyjmowania leków albo podczas dalszego ich stosowania (patrz punkt 4.4).

W badaniach klinicznych zgłaszano zwiększenie aktywności CK przewyższające 10 razy górną granicę wartości prawidłowych u 4 spośród 1647 (0,2 %) pacjentów stosujących wyłącznie ezetymib w porównaniu z 1 spośród 786 (0,1 %) pacjentów stosujących placebo oraz u 1 spośród 917 (0,1 %) pacjentów stosujących jednocześnie ezetymib i statyny w porównaniu z 4 spośród 929 (0,4 %) pacjentów stosujących wyłącznie statyny. Nie stwierdzono większej liczby przypadków miopatii lub rabdomiolizy związanych ze stosowaniem ezetymibu w porównaniu z odpowiednią kontrolą (placebo lub wyłącznie statyny) (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Ezetymib był dobrze tolerowany w badaniach klinicznych, w których, dawkę 50 mg na dobę podawano 15 zdrowym ochotnikom przez 14 dni, a dawkę 40 mg na dobę podawano 18 pacjentom z hipercholesterolemią pierwotną przez okres 56 dni. W badaniach na zwierzętach nie obserwowano działania toksycznego po przyjęciu pojedynczej dawki doustnej 5000 mg/kg ezetymibu u szczurów i myszy oraz 3000 mg/kg u psów.

Informowano o kilku przypadkach przedawkowania ezetymibu; większość tych przypadków nie była związana z występowaniem działań niepożądanych. Raportowane działania niepożądane nie były ciężkie.

W przypadku wystąpienia przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i wspomagające.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki modyfikujące stężenie lipidów, kod ATC: C10A X09

Ezetymib należy do nowej grupy leków zmniejszających stężenie lipidów, które wybiórczo hamują wchłanianie cholesterolu i pochodnych steroli roślinnych w jelitach. Ezetymib działa po podaniu doustnym. Jego mechanizm działania różni się od mechanizmów działania innych grup leków zmniejszających stężenie cholesterolu (np. statyn, żywic wiążących kwasy żółciowe, pochodnych kwasu fibrynowego i stanoli pochodzenia roślinnego). Celem działania ezetymibu na poziomie molekularnym jest nośnik steroli, białko Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1), które odgrywa rolę w wychwytywaniu cholesterolu i fitosteroli w jelicie.

Ezetymib wiąże się z rąbkiem szczoteczkowym jelita cienkiego i hamuje wchłanianie cholesterolu. Prowadzi to do zmniejszenia ilości cholesterolu transportowanego do wątroby. Statyny zmniejszają syntezę cholesterolu w wątrobie. Ze względu na różne mechanizmy działania obu leków możliwe jest uzupełniające się zmniejszenie stężenia cholesterolu. W 2-tygodniowym badaniu z udziałem 18 pacjentów z hipercholesterolemią ezetymib hamował wchłanianie cholesterolu z jelit o 54 % w porównaniu z placebo.

Przeprowadzono szereg badań przedklinicznych, aby określić czy działanie ezetymibu hamujące absorpcję cholesterolu jest wybiórcze. Ezetymib hamował wchłanianie cholesterolu znakowanego izotopem węgla C14, nie miał zaś wpływu na wchłanianie triglicerydów, kwasów tłuszczowych, kwasów żółciowych, progesteronu, etynyloestradiolu lub witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak witamina A i D.

Badania epidemiologiczne wykazały, że zapadalność i umieralność z powodu chorób układu krążenia są związane proporcjonalnie ze stężeniem cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL, natomiast odwrotnie proporcjonalnie ze stężeniem cholesterolu HDL. Do tej pory nie przedstawiono korzystnego wpływu ezetymibu na ograniczenie zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowonaczyniowych.

Badania kliniczne

W badaniach klinicznych z grupą kontrolną stosowano ezetymib w monoterapii albo w skojarzeniu ze statyną. U pacjentów z hipercholesterolemią zastosowanie ezetymibu powodowało znamienne zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego, stężenia cholesterolu LDL, apolipoproteiny B (apo B) oraz triglicerydów, jak również zwiększenie stężenia cholesterolu HDL.

Hipercholesterolemią pierwotna

W trwającym 8 tygodni badaniu z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym placebo uczestniczyło 769 pacjentów z hipercholesterolemią, którzy przyjmowali statynę w monoterapii i u których nie uzyskano docelowego stężenia cholesterolu LDL (2,6 do 4,1 mmol/l [100 do 160 mg/dl], w zależności od stężenia początkowego) według amerykańskiego National Cholesterol Education Program (NCEP). Pacjentów tych przydzielono losowo do grupy otrzymującej ezetymib w dawce 10 mg lub placebo, w połączeniu z aktualnie stosowaną statyną.

Wśród pacjentów leczonych statyną, u których nie uzyskano docelowego stężenia cholesterolu LDL (około 82 %) znamiennie więcej pacjentów przyjmujących ezetymib uzyskało docelowe stężenie cholesterolu LDL na zakończenie okresu obserwacji niż pacjentów przydzielonych losowo do grupy placebo (odpowiednio 72 % w porównaniu z 19 %). Również odpowiednie zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL było znamiennie różne (25 % w grupie przyjmujących ezetymib w porównaniu z 4 % w grupie placebo). Ponadto dołączenie leczenia ezetymibem do aktualnie przyjmowanej statyny znamiennie zmniejszało stężenie cholesterolu całkowitego, stężenie apo B, stężenie triglicerydów i zwiększało stężenie cholesterolu HDL w porównaniu z placebo. Ezetymib lub placebo dodane do aktualnie przyjmowanej statyny powodowały zmniejszenie mediany stężenia białka C-reaktywnego odpowiednio o 10 % lub 0 % w porównaniu z wartościami początkowymi.

Przeprowadzono 2 badania z podwójnie ślepą próbą, z randomizacją, grupą kontrolną placebo i okresem obserwacji wynoszącym 12 tygodni, w których wzięło udział 1719 pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią. W grupie przyjmuj ącej ezetymib w dawce 10 mg stwierdzono znamiennie większą redukcję stężenia cholesterolu całkowitego (o 13 %), stężenia cholesterolu LDL (o 19 %), stężenia apo B (14 %) i triglicerydów (o 8 %) oraz zwiększenie stężenia cholesterolu HDL (o 3 %) w porównaniu z grupą placebo. Ponadto ezetymib nie miał wpływu na osoczowe stężenia witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (witamina A, D, E), a także nie miał wpływu na czas protrombinowy. Podobnie jak inne leki zmniejszające stężenie lipidów, ezetymib nie zaburzał wytwarzania hormonów steroidowych kory nadnerczy.

W wieloośrodkowym badaniu klinicznym z grupą kontrolną prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby (ENHANCE) 720 pacjentów z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną randomizowano do grup leczonych przez 2 lata ezetymibem w dawce wynoszącej 10 mg w skojarzeniu z symwastatyną w dawce wynoszącej 80 mg (n = 357) lub symwastatyną w dawce wynoszącej 80 mg (n = 363). Głównym celem tego badania było sprawdzenie wpływu stosowania leczenia skojarzonego ezetymibem i symwastatyną na grubość błony wewnętrznej i środkowej (ang. intima-media thickness, IMT) tętnicy szyjnej w porównaniu z monoterapią symwastatyną. Wciąż nie wykazano wpływu tego zastępczego markera na zachorowalność i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Pierwszorzędowy punkt końcowy badania, zmiana średniej wartości IMT we wszystkich sześciu odcinkach tętnicy szyjnej mierzonej metodą ultrasonografii w projekcji B, nie różnił się istotnie (p = 0,29) w obu grupach leczonych. Po upływie 2 lat badania z zastosowaniem 10 mg ezetymibu z 80 mg symwastatyny lub samej symwastatyny w dawce 80 mg grubość błony wewnętrznej i środkowej zwiększyła się odpowiednio o 0,0111 mm i 0,0058 mm (wyjściowa średnia wartość IMT tętnicy szyjnej wynosiła odpowiednio 0,68 mm i 0,69 mm).

Leczenie ezetymibem w dawce 10 mg w z symwastatyną w dawce 80 mg wiązało się z istotnie większym obniżeniem stężenia frakcji LDL-C, cholesterolu całkowitego, apo B, oraz trójglicerydów w porównaniu z leczeniem samą symwastatyną w dawce 80 mg. Procentowy wzrost stężenia HDL-C był podobny w obu grupach leczonych. Działania niepożądane zgłaszane w grupie leczonej ezetymibem w dawce 10 mg w skojarzeniu z symwastatyną w dawce 80 mg były zgodne ze znanym profilem bezpieczeństwa takiej terapii.

Dzieci i młodzież

Badania kliniczne z udziałem dzieci i młodzieży (w wieku 6 do17 lat)

W wieloośrodkowym, kontrolowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, 138 pacjentów (59 chłopców i 79 dziewcząt), w wieku od 6 do 10 lat (średnia wieku 8,3 lat) z heterozygotyczną rodzinną lub nie-rodzinną hipercholesterolemią (HeFH) z początkowym stężeniem LDL-C pomiędzy 3,74 i 9,92 mmol/l przydzielono losowo do grupy stosującej ezetymib w dawce10 mg lub placebo przez 12 tygodni.

W 12 tygodniu wykazano, że ezetymib w porównaniu z placebo znacząco obniżał stężenie cholesterolu całkowitego (-21% w porównaniu z 0%), LDL-C (-28% w porównaniu z 1%), apo B (22% w porównaniu z 1%) i nie-HDL-C (-26% w porównaniu z 0%). W odniesieniu do stężenia trójglicerydów (TG) i HDL-C wyniki otrzymane w obu grupach leczonych były zbliżone (odpowiednio -6% w porównaniu z +8% i +2% w porównaniu z +1%).

W wieloośrodkowym badaniu z podwójnie ślepą próbą i grupą kontrolną, 142 chłopców (w skali Tannera w fazie II i powyżej) oraz 106 dziewcząt, u których wystąpiła już pierwsza miesiączka, w wieku 10 do 17 lat (średnia wieku 14,2 roku) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (HeFH) i stężeniem wyjściowym LDL-C pomiędzy 4,1 a 10,4 mmol/l przydzielono losowo albo do grupy przyjmującej ezetymib w dawce 10 mg w skojarzeniu z symwastatyną (10, 20 lub 40 mg), albo do grupy otrzymującej wyłącznie symwastatynę (10, 20 lub 40 mg) przez okres 6 tygodni, ezetymib podawany w skojarzeniu z symwastatyną w dawce 40 mg lub symwastatynę w monoterapii w dawce 40 mg przez okres kolejnych 27 tygodni, a następnie metodą terapii otwartej ezetymib w skojarzeniu z symwastatyną (10, 20 lub 40 mg) przez kolejne 20 tygodni.

W tygodniu 6. wykazano, że ezetymib stosowany w skojarzeniu z symwastatyną (we wszystkich dawkach) znacząco obniżał stężenie cholesterolu całkowitego (38% w porównaniu z 26%), LDL-C (49% w porównaniu z 34%), apo B (39% w porównaniu z 27%) i nie-HDL-C (47% w porównaniu z 33%) w porównaniu z symwastatyną w monoterapii (we wszystkich dawkach). W odniesieniu do stężenia trójglicerydów (TG) i HDL-C wyniki otrzymane w obu grupach leczonych były zbliżone (odpowiednio - 17% w porównaniu z -12% oraz +7% w porównaniu z +6%). W tygodniu 33. uzyskane wyniki były zgodne z otrzymanymi w tygodniu 6. i znacząco większa liczba pacjentów otrzymuj ących ezetymib w skojarzeniu z symwastatyną w dawce 40 mg (62%), osiągnęła idealną docelową wartość stężenia LDL-C według kryteriów NCEP AAP (< 2,8 mmol/l [110 mg/dl]) w porównaniu z pacjentami przyjmującymi wyłącznie symwastatynę w dawce 40 mg (25%).

W tygodniu 53, pod koniec fazy przedłużenia badania prowadzonego metodą terapii otwartej, utrzymywały się wyniki leczenia w zakresie parametrów lipidowych.

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa i skuteczności leczenia skojarzonego ezetymibem i symwastatyną w dawkach większych niż 40 mg na dobę u dzieci w wieku 10 do 17 lat. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ezetymibu w skojarzeniu z simwastatyną nie były badane u dzieci w wieku <10 lat. Nie przeprowadzono oceny długoterminowej skuteczności leczenia ezetymibem u pacjentów poniżej 17 lat w zakresie zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności w wieku dojrzałym.

Sitosterolemia homozygotyczna (phytosterolemia)

W kontrolowanym placebo badaniu, z podwójnie ślepą próbą i randomizacj ą oraz z okresem obserwacji wynoszącym 8 tygodni wzięło udział 37 pacjentów z sitosterolemią homozygotyczną. Przydzielono ich losowo do grup przyjmujących ezetymib w dawce 10 mg (n = 30) lub placebo (n =7). Niektórzy pacjenci przyjmowali także inne leki (np. statyny, żywice). Ezetymib znamiennie zmniejszał stężenia dwóch najważniejszych steroli roślinnych, sitosterolu i kampesterolu, odpowiednio o 21 % i o 24 % od wartości wyj ściowych. Nie jest znany wpływ zmniejszenia stężenia sitosterolu na chorobowość i umieralność w tej populacji.

Zapobieganie ciężkim zdarzeniom niepożądanym naczyniowym w przewlekłej chorobie nerek (CKD -ang. Chronic Kidney Disease)

Badanie ochrony serca i nerek - SHARP (ang. Study of Heart and Renal Protection było wielonarodowym, randomizowanym, kontrolowanym placebo, badaniem klinicznym z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonym z udiałem 9438 pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, z których jedna trzecia wyjściowo była dializowana. Łącznie 4650 pacjentów przydzielono do grupy leczonej preparatem złożonym o stałej dawce 10 mg ezetymibu i 20 mg simwastatyny oraz 4620 pacjentów do grupy stosującej placebo, ze średnim czasem obserwacji wynoszącym 4,9 roku. Średni wiek pacjentów wynosił 62 lata, 63% stanowili mężczyźni, 73% rasy kaukaskiej, 23% z cukrzycą, a wśród pacjentów niedializowanych średni wskaźnik przesączania kłębuszkowego (eGFR) był szacowany na 26,5 ml/min/1.73 m2. Nie określono wejściowych kryteriów lipidowych. Średnie początkowe stężenie LDL-C wynosiło 108 mg/dl. Po roku, włączając pacjentów już niestosujących badanych leków, stężenie LDL-C zmniejszyło się o 26% w porównaniu do placebo w grupie leczonej simwastatyną w dawce 20 mg w monoterapii i o 38% w grupie leczonej ezetymibem w dawce 10 mg w skojarzeniu z simwastatyną w dawce 20 mg.

Protokół badania SHARP określający podstawowe porównanie był analizą zgodną z zaplanowanym leczeniem (ang. analysis ITT - intention-to-treat analysis) "ciężkich zdarzeń naczyniowych" (ang. MVE - major vascular events) (zdefiniowanych jako zawał serca niezakończony zgonem lub zgon sercowy, udar mózgu, lub jakakolwiek procedura rewaskularyzacyjna) tylko u pacjentów randomizowanych na wejściu do grupy leczonej ezetymibem z z symwastatyną (n = 4193) lub grupy leczonej placebo (n = 4191). Analizy wtórne obejmowały tę samą składową analizowaną dla pełnej kohorty randomizowanej (na wejściu lub po 1 roku badania) grupy leczonej ezetymibem z symwastatyną (n = 4650) lub placebo (n = 4620), a także jako składniki niniejszej składowej.

W analizie pierwszorzędowego punktu końcowego wykazano, że ezetymib z symwastatyną znacznie zmniejszał ryzyko ciężkich zdarzeń naczyniowo (749 pacjentów ze zdarzeniami w grupie placebo w porównaniu z 639 pacjentami w grupie leczonych ezetymibem z simwastatyną) ze zmniejszeniem względnego ryzyka o 16% (p = 0,001).

Niemniej jednak projekt badania nie pozwolił na oddzielenie wkładu ezetymibu jako monokomponentu na skuteczne znaczne zmniejszenie ryzyka ciężkich zdarzeń naczyniowych u pacjentów z CKD.

Tabela 1: Podział ciężkich zdarzeń naczyniowych wg grup terapeutycznych u wszystkich

randomizowanych pacjentów w badaniu SHARPa

Skutek

Ezetymib 10 mg w połączeniu z symwastatyną 20 mg (N=4650)

Placebo

(N=4620)

Współczynnik ryzyka (95% CI)

Wartość -P

Ciężkie zdarzenia naczyniowe

701 (15,1%)

814 (17,6%)

0,85 (0,77-0,94)

0,001

Zawał serca niezakończony

134 (2,9%)

159 (3,4%)

0,84 (0,66-1,05)

0,12

zgonem

Zgon sercowy

253 (5,4%)

272 (5,9%)

0,93 (0,78-1,10)

0,38

Udar (jakikolwiek)

171 (3,7%)

210 (4,5%)

0,81 (0,66-0,99)

0,038

Udar niekwotoczny

131 (2,8%)

174 (3,8%)

0,75 (0,60-0,94)

0,011

Udar krwotoczny

45 (1,0%)

37 (0,8%)

1,21 (0,78-1,86)

0,40

Rewaskularyzacj a

284 (6,1%)

352 (7,6%)

0,79 (0,68-0,93)

0,004

Duże zdarznie miażdżycowe

526 (11,3%)

619 (13,4%)

0,83 (0,74-0,94)

0,002

(MAE - Major

Atheroscrosclerotic Eents)b

a Analiza ITT wszystkich pacjentów biorących udział w badaniu SHARP randomizowanych do grup leczonych ezetymibem w skojarzeniu z symwastatyną lub placebo na wejściu lub po 1 roku b MAE; zdefiniowany jako zawał serca niezakończony zgonem lub zgon sercowy, udar mózgu, lub jakakolwiek procedura rewaskularyzacyjna

Całkowite zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL osiągnięte przy zastosowaniu ezetymibu z symwastatyną było niższe u pacjentów z wyjściowym niższym stężeniem LDL-C (<2,5 mmol / l) i pacjentów dializowanych na początku badania niż u innych pacjentów, a odpowiednie zmniejszenie ryzyka w tych dwóch grupach uległo osłabieniu.

Stenoza aortalna

Badanie dotyczące stosowania symwastatyny i ezetymibu w leczeniu stenozy aortalnej (ang. Simvastatin and Ezetimibe for the Treatment of Aortic Stenosis, SEAS) było to wieloośrodkowe badanie z podwójnie ślepą próbą i grupą kontrolną placebo (mediana czasu trwania 4,4 lata) prowadzone z udziałem 1873 pacjentów z bezobjawową stenozą aortalną (ang. aortic stenosis, AS), udokumentowaną na podstawie mierzonej metodą Dopplera wartości szczytowej prędkości przepływu w aorcie mieszczącej się w zakresie od 2,5 do 4,0 m/s. Do badania włączono jedynie pacjentów, w przypadku których stwierdzono brak konieczności stosowania statyn w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju miażdżycy układu sercowonaczyniowego. Pacjentów randomizowano w stosunku liczbowym 1 : 1 do grupy przyjmującej placebo lub do grupy leczonej ezetymibem w dawce 10 mg w skojarzeniu z symwastatyną w dawce 40 mg na dobę.

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był punkt złożony w postaci ciężkich incydentów sercowo-naczyniowych (ang. major cardiovascular events, MCE), czyli zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, operacji wymiany zastawki serca (ang. aortic valve replacement, AVR), zastoinowej niewydolności serca (ang. congestive heart failure, CHF) w następstwie progresji stenozy aortalnej, zawału mięśnia sercowego bez skutku śmiertelnego, operacji wszczepienia pomostów aortalnowieńcowych (ang. coronary artery bypass grafting, CABG), przezskórnej interwencji wieńcowej (ang. percutaneous coronary intervention, PCI), hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej oraz niekrwotocznego udaru mózgu. Najważniejsze drugoplanowe punkty końcowe stanowiły zestawienia podzbiorów określonych kategorii zdarzeń z pierwszorzędowego punktu końcowego.

W porównaniu z placebo leczenie skojarzone ezetymibem z symwastatyną w dawce 10/40 mg nie wiązało się z istotnym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia cieżkich incydentów sercowo-naczyniowych. Rezultat pierwszorzędowy stwierdzono u 333 pacjentów (35,3%) z grupy leczonej ezetymibem w skojarzeniu z symwastatyną oraz u 355 pacjentów (38,2%) z grupy placebo (HR w grupie leczonej ezetymibem z symwastatyną, 0,96; 95% przedział ufności, 0,83 do 1,12; p = 0,59). Operację wymiany zastawki serca przeprowadzono u 267 pacjentów (28,3%) z grupy leczonej ezetymibem w skojarzeniu z symwastatyną i u 278 pacjentów (29,9%) z grupy placebo (HR, 1,00;

95% przedział ufności, 0,84 do 1,18; p = 0,97). Wystąpienie niedokrwiennych incydentów sercowo-naczyniowych odnotowano u mniejszej liczby pacjentów z grupy leczonej ezetymibem z symwastatyną (n = 148) niż z grupy placebo (n = 187) (HR, 0,78; 95% przedział ufności, 0,63 do 0,97; p = 0,02), głównie ze względu na mniejszą liczbę osób po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych.

Nowotwory stwierdzono częściej w grupie leczonej ezetymibem z symwastatyną (105 w porównaniu z 70, p = 0,01). Znaczenie kliniczne tego zjawiska nie jest pewne. W metaanalizie uwzględniającej tymczasowe wyniki z dwóch dużych, długotrwałych, nieukończonych jeszcze badań prowadzonych z zastosowaniem ezetymibu z symwastatyną (n = 10 319 osób leczonych aktywnie, 10 298 osób w grupie kontrolnej; liczba osobo-lat = 18 246 w grupie leczonej aktywnie, 18 255 w grupie kontrolnej) nie notowano wzrostu częstości występowania nowotworów (313 w grupie leczonej aktywnie, 326 w grupie kontrolnej; RR, 0,96; 95% przedział ufności, 0,82 do 1,12; p = 0,61).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po przyjęciu doustnym ezetymib jest szybko wchłaniany i w znacznym stopniu sprzęgany w postaci czynnego farmakologicznie glukuronianu fenolowego (glukuronian ezetymibu). Średnie maksymalne stężenia leku (Cmax) występują w ciągu 1 - 2 godzin w przypadku glukuronianu ezetymibu lub w ciągu 4 - 12 godzin w przypadku ezetymibu. Nie można określić bezwzględnej biodostępności ezetymibu, ponieważ substancja ta jest prawie całkowicie nierozpuszczalna w wodnych roztworach, które mogą być stosowane do wstrzykiwań.

Jednoczesne przyjmowanie pokarmów (z dużą lub małą zawartością tłuszczu) nie ma wpływu na biodostępność ezetymibu podczas stosowania go w postaci tabletek 10 mg. Ezetymib można przyjmować z jedzeniem lub bez.

Dystrybucja

Ezetymib i glukuronian ezetymibu wiążą się z białkami ludzkiego osocza odpowiednio w 99,7 % i 88 - 92 %.

Metabolizm

Ezetymib jest metabolizowany przede wszystkim w jelicie cienkim i w wątrobie poprzez sprzęganie z kwasem glukuronowym (reakcja II fazy), a następnie wydalany z żółcią. U wszystkich badanych gatunków zwierząt obserwowano również minimalny metabolizm oksydacyjny (reakcja I fazy). Ezetymib i glukuronian ezetymibu są dwiema głównymi pochodnymi leku wykrywanymi w osoczu krwi. Stanowią one odpowiednio 10 % - 20 % oraz 80 % - 90 % całkowitego stężenia leku w osoczu krwi. Zarówno ezetymib, jak i glukuronian ezetymibu są powoli wydalane z osocza. Stwierdzono znaczne krążenie jelitowo-wątrobowe tych substancji. Okres półtrwania ezetymibu i glukuronianu ezetymibu wynosi około 22 godzin.

Wydalanie

Po podaniu doustnym ezetymibu znakowanego C14 w dawce 20 mg ludziom całkowity ezetymib w osoczu krwi stanowił około 93 % całkowitej aktywności promieniotwórczej. W stolcu i w moczu odzyskano odpowiednio około 78 % i 11 % całkowitej dawki izotopu promieniotwórczego w okresie 10-dniowej zbiórki. Po 48 godzinach od podania nie stwierdzono wykrywalnego poziomu aktywności promieniotwórczej w osoczu krwi.

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci pediatryczni

Farmakokinetyka ezetymibu jest podobna u dzieci i młodzieży w wieku powyżej 6 lat jak u dorosłych pacjentów. Brak dostępnych danych własciwościach farmakokinetycznych w populacji dzieci poniżej 6 lat. Doświadczenie kliniczne u dzieci i młodzieży obejmuje pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną.

Osoby w wieku podeszłym

Stężenie ezetymibu całkowitego w osoczu krwi u osób w wieku podeszłym (65 lat lub starszych) jest około 2 razy większe niż u osób młodszych (18 - 45 lat). Zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL oraz profil działań niepożądanych są porównywalne przy stosowaniu ezetymibu u osób w wieku podeszłym i u osób młodszych. Dlatego nie ma konieczności dostosowywania dawkowania ezetymibu u osób starszych.

Niewydolność wątroby

Po podaniu ezetymibu w pojedynczej dawce 10 mg średnie AUC stężenia całkowitego ezetymibu było zwiększone o około 1,7 razy u pacjentów z łagodną niewydolnością wątroby (5-6 punktów wg skali Child-Pugh) w porównaniu z osobami zdrowymi. W 14 dniowym badaniu, w którym podawano dawki wielokrotne leku (po 10 mg) pacjentom z umiarkowaną niewydolnością wątroby (7-9 punktów wg skali Child-Pugh), stwierdzono zwiększenie średniego AUC całkowitego ezetymibu o około 4 razy pomiędzy dobą pierwszą i czternastą w porównaniu z osobami zdrowymi. Nie jest konieczne dostosowanie dawki leku u pacjentów z łagodną niewydolnością wątroby. Ze względu na to, że nie jest znany wpływ wzrastaj ącej ekspozycji na ezetymib u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby (>9 punktów wg skali Child-Pugh) nie zaleca się stosowania preparatu ezetymibu w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4).

Niewydolność nerek

Po podaniu ezetymibu w pojedynczej dawce 10 mg pacjentom z ciężką chorobą nerek (n = 8, średni klirens kreatyniny <30 ml/min/1,73 m2), średnie AUC całkowitego ezetymibu zwiększyło się około 1,5 razy w porównaniu z osobami zdrowymi (n = 9). Wynik ten nie jest uważany za klinicznie znamienny. Nie jest konieczne dostosowanie dawki leku u pacjentów z niewydolnością nerek.

U dodatkowego pacjenta uczestniczącego w powyższym badaniu (stan po przeszczepieniu nerki, otrzymującego wiele leków, w tym cyklosporynę) stężenie ezetymibu całkowitego wzrosło 12-krotnie.

Płeć

U kobiet stwierdzono nieco większe (około 20 %) stężenia całkowitego ezetymibu w osoczu niż u mężczyzn. Nie stwierdzono różnic pod względem zmniejszenia stężenia cholesterolu LDL i profilu bezpieczeństwa u mężczyzn i kobiet leczonych ezetymibem, dlatego nie jest wymagane dostosowanie dawki w zależności od płci pacjenta.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na zwierzętach dotyczące przewlekłego działania toksycznego nie wykazały istnienia narządów szczególnie zagrożonych takim działaniem. U psów, którym podawano ezetymib przez okres czterech tygodni (>0,03 mg/kg mc. na dobę) stwierdzono zwiększenie stężenia cholesterolu w żółci znajdującej się w pęcherzyku żółciowym o 2,5 do 3,5 razy. Niemniej jednak w badaniu, w którym psom podawano lek w dawkach do 300 mg/kg mc. na dobę przez okres jednego roku, nie stwierdzono zwiększenia zapadalności na kamicę żółciową, ani innego oddziaływania na wątrobę i drogi żółciowe. Nie wiadomo, czy wyniki tych badań mają jakieś odniesienie do ludzi. Nie można wykluczyć ryzyka powstawania kamieni żółciowych w przypadku stosowania ezetymibu w dawkach terapeutycznych.

W badaniach nad jednoczesnym stosowaniem ezetymibu i statyn stwierdzono, że działania toksyczne były zasadniczo takie, jakie są związane ze stosowaniem statyn. Niektóre z tych działań były bardziej widoczne podczas jednoczesnego stosowania leków niż obserwowane podczas stosowania statyn w monoterapii. Można to przypisać interakcjom farmakokinetycznym i farmakodynamicznym podczas stosowania skojarzonego. W badaniach klinicznych nie obserwowano takich interakcji. Miopatia występowała u szczurów dopiero po dawkach wielokrotnie większych od dawek leczniczych u ludzi (około 20 razy większe AUC w odniesieniu do statyn oraz 500 - 2000 razy większe AUC w odniesieniu do aktywnych metabolitów ezetymibu).

W szeregu testów dotyczących działania ezetymibu przeprowadzonych in vivo i in vitro nie stwierdzono działania genotoksycznego podczas podawania leku osobno lub w skojarzeniu ze statyną. Wyniki długotrwałych badań dotyczących działania rakotwórczego ezetymibu były również ujemne.

Ezetymib nie miał wpływu na płodność samic i samców szczurów. Nie miał działania teratogennego w badaniach na szczurach lub królikach, nie miał także wpływu na rozwój przedurodzeniowy i pourodzeniowy. Ezetymib przenikał barierę łożyskową u ciężarnych samic szczura i królika podczas podawania go w wielokrotnych dawkach po 1000 mg/kg mc. na dobę. W przypadku jednoczesnego podawania ezetymibu i statyn nie stwierdzono działania teratogennego u szczurów. Zaobserwowano niewielką liczbę zaburzeń rozwoju kośćca (połączenia trzonów kręgów piersiowych i ogonowych, zmniejszenie liczby kręgów ogonowych) u ciężarnych samic szczura. W przypadku jednoczesnego stosowania ezetymibu i lowastatyny stwierdzono działanie letalne na zarodki.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Sodu laurylosiarczan (E487) Kroskarmeloza sodowa Hypromeloza (E464)

Krospowidon (Typ B)

Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3 Okres ważności

3 lata.

Butelki: należy zużyć w ciągu 100 dni od pierwszego otwarcia.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt jest dostępny w następujących opakowaniach:

•    Bezbarwny / przezroczysty blistry PCV-Aclar-folia aluminiowa w pudełkach tekturowych zawierających 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 i 100 tabletek i perforowanych blistrach jednostkowych zawierających 30 x 1, 50 x 1 i 90 x 1 tabletek.

•    Bezbarwny / przezroczysty blistry PCV-PVdC-folia aluminiowa w pudełkach tekturowych zawierających 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 i 100 tabletek i perforowanych blistrach jednostkowych zawierających 30 x 1, 50 x 1 i 90 x 1 tabletek.

•    Butelki HDPE z nakrętką z polipropylenu (PP) z wkładką uszczelniającą i bawełnianym absorbentem zawierające 14, 28, 56, 84, 100 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan S.A.S 117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Ezetimibe Mylan