Imeds.pl

Ezetimibe Mylan 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ezetimibe Mylan, 10 mg, tabletki

Ezetimibum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Ezetimibe Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ezetimibe Mylan

3.    Jak stosować lek Ezetimibe Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ezetimibe Mylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ezetimibe Mylan i w jakim celu się go stosuje

Lek Ezetimibe Mylan zawiera substancję czynną ezetymib. Lek Ezetimibe Mylan jest lekiem stosowanym w celu zmniejszenia stężenia we krwi cholesterolu całkowitego. Ezetimibe Mylan obniża stężenie cholesterolu całkowitego, „złego” cholesterolu (cholesterolu LDL) i substancji tłuszczowych, nazywanych triglicerydami. Ponadto, lek Ezetimibe Mylan zwiększa stężenie „dobrego” cholesterolu (cholesterolu HDL).

Cholesterol LDL często nazywany jest "złym" cholesterolem, ponieważ może narastać w ścianach tętnic tworząc płytkę. Ostatecznie ta narosła płytka może doprowadzić do zwężenia tętnic. Zwężenie może spowolnić lub zablokować przepływ krwi do ważnych narządów, takich jak serce i mózg. Blokowanie przepływu krwi może zaś spowodować atak serca lub udar mózgu.

Cholesterol HDL często nazywany jest "dobrym" cholesterolem, ponieważ pomaga zatrzymać narastanie złego cholesterolu w ścianach tętnic oraz chroni przed chorobami serca.

Triglicerydy są inną formą tłuszczów we krwi, które mogą zwiększyć ryzyko chorób serca.

Ezetimibe Mylan zmniejsza wchłanianie cholesterolu w przewodzie pokarmowym. Ezetimibe Mylan nie ma wpływu na utratę masy ciała.

Ezetimibe Mylan nasila działanie statyn, grupy leków, które zmniejszają stężenie cholesterolu wytwarzanego w organizmie.

Ezetimibe Mylan jest stosowany u pacjentów, którzy nie są w stanie kontrolować poziomu swojego cholesterolu wyłącznie poprzez ograniczenie ilości cholesterolu w diecie. Podczas stosowania tego leku pacjent powinien pozostawać na diecie obniżaj ącej poziom cholesterolu.

Ezetimibe Mylan jest stosowany jako środek uzupełniający dietę w przypadku:

•    zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi (hipercholesterolemii pierwotnej [heterozygotycznej rodzinnej lub nierodzinnej])

•    razem ze statyną, jeśli stężenie cholesterolu nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania wyłącznie statyny

•    w monoterapii, jeśli stosowanie statyny nie jest odpowiednie lub źle tolerowane

•    zaburzenia dziedzicznego (homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej), które powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi. U pacjenta zostanie zastosowana statyna oraz mogą być zastosowane inne metody leczenia.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ezetimibe Mylan

W przypadku stosowania leku Ezetimibe Mylan w skojarzeniu ze statyną należy zapoznać się z treścią ulotki dla danego leku.

Kiedy nie stosować leku Ezetimibe Mylan:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na ezetymib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Kiedy nie stosować leku Ezetimibe Mylan w skojarzeniu ze statyną:

•    jeśli występują obecnie problemy z wątrobą,

•    w przypadku ciąży lub karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ezetimibe Mylan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza o wszystkich dolegliwościach, w tym o uczuleniach.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ezetimibe Mylan razem ze statyną lekarz powinien przeprowadzić badania krwi oceniające czynność wątroby.

Lekarz może również przeprowadzić badania krwi oceniające czynność wątroby po rozpoczęciu stosowania leku Ezetimibe Mylan razem ze statyną.

Lek Ezetimibe Mylan nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Ezetimibe Mylan stosowanego razem z fibratami (leki obniżające stężenie cholesterolu).

Należy powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta podczas stosowania leku wystąpiły bóle mięśni niewiadomego pochodzenia, tkliwość lub osłabienie, szczególnie jeśli objawy te były połączone z wysoką temperaturą,

Dzieci

Lek Ezetimibe Mylan nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Lek Ezetimibe Mylan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy powiedzieć lekarzowi w przypadku przyjmowania następujących leków:

•    cyklosporyny (lek często stosowany u pacjentów po przeszczepieniu narządu)

•    leków, które zapobiegają tworzeniu się zakrzepów krwi, takich jak warfaryna, fenprokumon, acenokumarol lub fluindion (leki przeciwzakrzepowe)

•    cholestyraminy (leku stosowanego w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu), ponieważ wpływa na działanie leku Ezetimibe Mylan

•    fibratów (leków zmniejszających stężenie cholesterolu).

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku Ezetimibe Mylan razem ze statyną, jeśli pacjentka jest w ciąży, zamierza zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Ezetimibe Mylan razem ze statyną, powinna natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Nie ma danych dotyczących stosowania leku Ezetimibe Mylan bez stosowania statyny podczas ciąży.

Nie stosować leku Ezetimibe Mylan razem ze statyną w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek przenika do mleka. Ezetimibe Mylan nawet bez łączeenia ze statyną nie powinien być stosowany u pacjentki, która karmi piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy się spodziewać, aby lek Ezetimibe Mylan miał wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Niemniej jednak, należy wziąć pod uwagę, że u niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy po przyjęciu leku Ezetimibe Mylan.

Lek Ezetimibe Mylan zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek Ezetimibe Mylan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy nadal stosować przyjmowane poprzednio leki zmniejszające stężenie cholesterolu.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ezetimibe Mylan należy stosować dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu. Podczas stosowania leku Ezetimibe Mylan należy przestrzegać diety.

Dorośli i młodzież (w wieku 10 do 17 lat)

Zalecaną dawką leku jest jedna tabletka leku Ezetimibe Mylan 10 mg doustnie, raz na dobę.

Jeżeli lekarz przepisał Ezetimibe Mylan i statynę, oba leki można przyjmować w tym samym czasie. W takim przypadku należy zapoznać się z informacją dotyczącą dawkowania w ulotce dla danego leku.

Jeżeli lekarz przepisał Ezetimibe Mylan i cholestyraminę lub jakąkolwiek inną żywicę wiążącą kwasy żółciowe (leki zmniejszające stężenie cholesterolu), Ezetimibe Mylan należy zażyć co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu żywicy wiążącej kwasy żółciowe.

Sposób podawania

•    Ezetimibe Mylan można przyjmować o dowolnej porze dnia.

•    Można przyjmować z jedzeniem lub bez.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ezetimibe Mylan

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Ezetimibe Mylan należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Ezetimibe Mylan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, przyjąć zazwyczaj stosowaną dawkę leku Ezetimibe Mylan następnego dnia o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Ezetimibe Mylan

Należy skonsultować się z lekarzem przed przerwaniem stosowania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych; działania te są działaniami niepożądanymi o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych), ale mogą wymagać konsultacji lekarza:

• niewyjaśnione bóle mięśni, tkliwości lub osłabienie. W rzadko występujących przypadkach dolegliwości ze strony mięśni, w tym rozpad mięśni prowadzący do uszkodzenia nerek, mogą być ciężkie i przejść w stan potencjalnie zagrażaj ący życiu,

• reakcje uczuleniowe w tym obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, mogące powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu (które wymagają natychmiastowego leczenia),

•    zapalenie trzustki, często z silnym bólem brzucha,

•    kamienie żółciowe lub zapalenie pęcherzyka żółciowego (co może powodować ból brzucha, nudności lub wymioty)

•    czerwona wysypka, niekiedy ze zmianami w kształcie tarcz,

•    zapalenie wątroby (która może powodować zmęczenie, gorączkę, nudności lub wymioty, ogólnie złe samopoczucie, zażółcenie skóry i oczu, jasne stolce i ciemne zabarwienie moczu).

Podczas stosowania w monoterapii występowały następujące działania niepożądane:

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

•    ból brzucha

•    biegunka

•    wiatry (wzdęcia)

•    uczucie zmęczenia.

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

•    zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych i mięśniowych widoczne w badaniach krwi

•    kaszel

•    niestrawność

•    zgaga

•    mdłości

•    ból stawów

•    skurcze mięśni

•    ból szyi

•    zmniejszenie apetytu

•    ból

•    ból w klatce piersiowej

•    uderzenia gorąca

•    wysokie ciśnienie krwi

Ponadto, podczas stosowania w skojarzeniu ze statyną występowały następujące działania niepożądane:

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

•    zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych widoczne w badaniach krwi

•    ból głowy

•    ból mięśni

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

•    uczucie mrowienia

•    suchość w jamie ustnej

•    ból brzucha, nudności, wymioty, krew, krew w stolcu, świąd

•    wysypka

•    pokrzywka

•    ból pleców

•    osłabienie mięśni

•    ból w rękach i nogach

•    nietypowe znużenie lub osłabienie

•    obrzęk, szczególnie rąk i stóp

Ponadto, podczas zwykłego stosowania odnotowano następujące działania niepożądane:

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    zawroty głowy

•    reakcje alergiczne, w tym wysypka i pokrzywka

•    zaparcia

•    zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zasinienie i (lub) krwawienia

(małopłytkowość)

•    uczucie mrowienia

•    depresja

•    nietypowe znużenie lub osłabienie

•    duszność

Podczas stosowania razem z fenofibratem:

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

•    ból brzucha

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ezetimibe Mylan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, pudełku lub butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Ten lek nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Butelki: Zużyć w ciągu 100 dni od otwarcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ezetimibe Mylan

- Substancją czynną leku jest ezetymib, Każda tabletka zawiera 10 mg ezetymibu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna (patrz punkt 2 „Lek Ezetimibe Mylan zawiera laktozę jednowodną”); sodu laurylosiarczan (E487); kroskarmeloza sodowa; hypromeloza (E464); krospowidon (Typ B); celuloza mikrokrystaliczna; magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Ezetimibe Mylan i co zawiera opakowanie

Ezetimibe Mylan, 10 mg to białe lub białawe tabletki w kształcie kapsułki o ściętej krawędzi, z wytłoczonym "M" po jednej stronie tabletki i "EE1 'po drugiej stronie.

Ezetimibe Mylan dostępny jest w opakowaniach po 28, 30, 56, 84, 90 lub 100 tabletek oraz plastikowych butelkach zawierających 28, 56, 84 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Mylan S.A.S 117 Allee des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

Wytwórca/Importer

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road Dublin 13 Irlandia

Mylan Hungary Kft H-2900 Komarom Mylan utca 1 Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 546 64 03

Data ostatniej aktualizacji ulotki: