+ iMeds.pl

Fanhdi 25 j.m./ml; 250 j.m. + 30 j.m./ml; 300 j.m.Ulotka Fanhdi

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA FANHDI

25 j.m./ml; 250 j.m.

Proszek i rozpuszczalnik do przygotowania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

Zespół ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i ludzkiego czynnika von Willebranda

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wustapiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki;

L Co to jest FANHDI i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem FANHDI

3.    Jak stosować FANHDI

A Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek FANHDI

6.    Inne informacje

L CO TO JEST FANHDI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

FANHDI, występuje w postaci proszku do wstrzykiwań i infuzji w fiolkach zawierających nominalnie 250 j.m. ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia (FVIII) i 300 j.m. ludzkiego czynnika von Willebranda (VWF).

Po rozpuszczeniu w odpowiedniej ilości rozpuszczalnika (wody do wstrzykiwań) produkt zawiera 25 j.m./ml FVIII i 30 j.m./ml VWF.

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkrwotoczne, połączenie VIII czynnika krzepnięcia krwi i czynnika von Willebranda.

FANHDI stosowany jest w zapobieganiu i opanowywaniu krwawień u chorych na hemofilię A (wrodzony niedobór VIII czynnika krzepnięcia)

Stosowanie FANHDI jest również wskazane w zapobieganiu i opanowywaniu krwawień (w tym krwawień podczas zabiegów chirurgicznych) u chorych z chorobą von Willebranda (VWD), gdy leczenie desmopresyną (DDAVP) jest nieskuteczne lub przeciwwskazane.

Produkt może być stosowany w leczeniu nabytego niedoboru ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia.

Z INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM FANHDI Kiedy nie stosować leku FANHDI:

Gdy u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na zespół VIII czynnika krzepnięcia i czynnika von Willebranda lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując FANHDI :

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne (nagłe silne reakcje alergiczne). Uczulenie na FANHDI może objawiać się wysypką, uogólnioną pokrzywką, uczuciem ucisku w klatce, zawrotami głowy również w pozycji stojącej. W przypadku wystąpienia tych objawów należy zaprzestać podawania leku i powiadomić o tym lekarza.

Aby ustalić dawkę FANHDI zapewniającą osiągnięcie i utrzymanie się odpowiedniego poziomu czynnika VIII, lekarz może zlecić wykonanie szeregu badań.

Jeśli krwawienie nie ustępuje, pomimo podawania FANHDI, należy powiadomić o tym lekarza. Może być to spowodowane wytwarzaniem inhibitora czynnika VIII, co wymaga potwierdzenia w badaniach. Inhibitory czynnika VIII to przeciwciała, które blokują działanie podawanego czynnika VIII. W rezultacie dochodzi do obniżenia efektywności czynnika VIII w powstrzymywaniu krwawień.

Podczas leczenia choroby von Willebranda ze znanymi klinicznymi lub laboratoryjnymi czynnikami ryzyka występuje zagrożenie powstania zakrzepów. Z tego powodu, konieczne jest wykonanie odpowiednich badań w celu wczesnego wykrycia objawów nimi spowodowanych oraz zastosowanie aktualnie zalecanego leczenia powikłań zakrzepowozatorowych.

W chorobie von Willebranda, w szczególności typu 3-go, mogą wytworzyć się przeciwciała neutralizujące (inhibitory) czynnik von Willebranda. Inhibitory czynnika von Willebranda to znajdujące się we krwi przeciwciała, które mogą blokować podawany czynnik. W tych przypadkach, w których w leczeniu nie osiąga się spodziewanych poziomów aktywności czynnika von Willebranda w osoczu lub nie udaje się opanować krwawień pomimo stosowania odpowiednich dawek, należy wykonać badania mające na celu wykrycie obecności inhibitora czynnika von Willebranda. U pacjentów z wysokim poziomem inhibitora leczenie czynnikiem von Willebranda może nie być skuteczne.

W przypadku podawania produktów pochodzących z ludzkiej krwi lub osocza, nie można całkowicie wykluczyć możliwości chorób wywołanych przeniesieniem czynników zakaźnych, w tym również o nieznanej dotychczas etiologii. Ryzyko przeniesienia czynników

zakaźnych jest zmniejszane przez:

selekcję dawców poprzez wywiad medyczny oraz badanie przesiewowe poszczególnych donacji krwi i pul osocza w kierunku HBsAg oraz przeciwciał anty-HIV i anty-HCV

- badanie puli osocza w kierunku obecności genomu HCV

stosowanie procedur inaktywacji/usuwania wirusów w procesie wytwarzania, które zostały zwalidowane z zastosowaniem wirusów modelowych. Procedury te uważane są za skuteczne wobec wirusów HIV, HCV, HAV oraz HBV.

Proces usuwania/inaktywacji wirusów może mieć ograniczoną wartość wobec wirusów bezotoczkowych takich jak parvowirus BI 9.

Skuteczność tych metod zastosowanych wobec wirusów bezotoczkowych jak HAV i parwowirus B19 oraz innych czynników zakaźnych może być ograniczona.

Zakażenie parwowirusem B19 może być szczególnie groźne u kobiet w ciąży (zakażenie płodu) oraz u osób z obniżoną odpornością lub zwiększoną erytropoezą(np. w anemii hemolitycznej).

U pacjentów otrzymujących regularnie zespół ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i czynnika von Willebranda, lekarz może zalecić zastosowanie odpowiednich szczepień (przeciwko wirusowi zapalenia wątroby A i B).

Zdecydowanie zaleca się, aby przy każdym podaniu pacjentowi leku FANHDI odnotować nazwisko pacjenta i numer serii produktu, aby móc powiązać pacjenta z serią leku.

Patrz także punkt 4 “Możliwe działania niepożądane ”

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Interakcje zespołu ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i czynnika von Willebranda z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na to, że hemofilia A występuje u kobiet rzadko, brak jest doświadczeń dotyczących stosowania zespołu czynnika FVIII/VWF w okresie ciąży i karmienia piersią.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, zanim zacznie się stosować jakikolwiek lek.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nic nie wskazuje na wpływ FANHDI na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych lub wpływ na sprawność psychofizyczną.

J. JAK STOSOWAĆ FANHDI

Należy zastosować się do poniższych instrukcji chyba, że lekarz zaleci inny sposób postępowania.

Nie należy stosować leku po upływie jego ważności podanym na opakowaniu.

Po odtworzeniu, trwałość chemiczna i fizyczna produktu utrzymuje się do 12 godzin w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt powinien zostać zużyty natychmiast. Jeśli po odtworzeniu produkt nie został zużyty, może być przechowywany nie dłużej niż przez 24 godziny w temperaturze 2 °C - 8°C, ale tylko wtedy, gdy odpowiedzialność za to weźmie użytkownik a przygotowanie roztworu odbyło się zgodnie z zasadami jałowości.

Nie przechowywać pozostałości do późniejszego stosowania, nawet gdy mają być przechowywane w lodówce.

Przygotowanie roztworu:

1.    Ogrzać fiolki do temperatury nie wyższej niż 30°C (rycina Nr 1).

2.    Umocować tłok w ampułko-strzykawce z rozpuszczalnikiem (rycina Nr 2).

3.    Wyjąć filtr z opakowania. Zdjąć plastikową osłonę z końca ampułko-strzykawki i umocować filtr (rycina Nr 3).

4.    Wyjąć łącznik mocujący do fiolki i połączyć ampułko-strzykawkę z filtrem (rycina Nr 4).

5.    Zdjąć plastikowy kapturek z fiolki i odsłonięty gumowy korek odkazić środkiem dezynfekującym (rycina Nr 5).

6.    Przebić korek w fiolce igłą łącznika (rycina Nr 6).

7.    Wstrzyknąć cały rozpuszczalnik do fiolki (rycina Nr 7).

8.    Delikatnie wstrząsać fiolką aż do rozpuszczenia proszku (rycina Nr 8). Tak jak w przypadku innych produktów podawanych dożylnie nie stosować, gdy produkt jest nie rozpuszczony lub widoczne są cząstki.

9.    Rozłączyć na chwilę ampułko-strzykawkę z filtrem od fiolki aby wpuścić powietrze, (rycina Nr 9).

10.    Odwrócić do góry dnem fiolkę i aspirować roztwór do ampułko-strzykawki (rycina Nr 10).

11. Przygotować miejsce do iniekcji, odłączyć strzykawkę i wstrzyknąć produkt przez załączoną igłę motylkową lub inną sterylną igłę. Podawać powoli dożylnie z szybkością 3 ml/min i nigdy nie przekraczać 10 ml/min aby uniknąć reakcji naczynioruchowych (rycina Nr 11).

Nie używać ponownie zestawu do podawania.

Wszelkie pozostałości niezużytego produktu i inne odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wielkość dawki FANHDI oraz częstotliwość podawania zależą od wielu czynników takich jak; masa ciała, ciężkość przebiegu hemofilii, umiejscowienia i rozległości krwawienia oraz stopnia niedoboru czynnika VIII pożądanego poziomu czynnika VIII we krwi.

Lekarz ustali taką dawkę FANHDI i częstość podawania, która zapewni odpowiedni poziom czynnika VIII we krwi.

Dawkę oblicza się na podstawie następującego wzoru:

Wymagana liczba jednostek = masa ciała (kg) x pożądany wzrost aktywności VIII czynnika krzepnięcia (%) (j.m./dl) x 0,5

Wielkość dawek i częstotliwość ich podawania należy zawsze dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od efektów klinicznych.

W leczeniu krwawień, w zależności od ich przyczyny i umiejscowienia, należy utrzymywać przez zalecany okres leczenia odpowiedni poziom aktywności VIII czynnika krzepnięcia (w % normy lub j.m./dl).

Przy ustalaniu dawki w zależności od rodzaju krwawienia i zabiegu chirurgicznego można posłużyć się następującą tabelą:

Nasilenie krwawienia/rodzaj zabiegu chirurgicznego

Wymagany poziom czynnika VIII (%) (j.m./dl)

Częstotliwość dawkowania (godziny)/okres leczenia

Krwawienie

Świeże krwawienie do stawów, mięśni lub krwawienie z jamy ustnej.

20-40

Powtarzać co 12-24 godz. Co najmniej przez 1 dzień, aż do ustąpienia krwawienia, ustąpienia bólu lub zagojenia się rany.

Bardziej nasilone krwawienie do stawów, mięśni lub krwiak.

30-60

Powtarzać infuzje co 12-24 godz. przez 3-4 dni lub dłużej, aż do ustąpienia bólu lub upośledzenia funcji.

Krwawienia zagrażające życiu.

60-100

Powtarzać infuzje co 8-24 godz. aż

do ustąpienia zagrożenia.

Zabiegi chirurgiczne

Drobne

Łącznie z ekstrakcją zęba

30-60

Co 24 godz., co najmniej przez ł dzień, aż do wygojenia rany.

Duże

80-100 (w okresie przed i pooperacyjnym)

Powtarzać infuzje co 8-24 godz. aż do uzyskania odpowiedniego zagojenia rany, następnie kontynuować leczenie przez kolejne 7 dni, utrzymując aktywność czynnika VIII na poziomie od 30% do 60% (j.m./dl).

W zależności od skuteczności klinicznej, lekarz określi indywidualnie dla każdego pacjenta wielkość dawki FANHDI i odstępy pomiędzy dawkami. W niektórych przypadkach początkowo obliczona dawka może okazać się zbyt małą i trzeba będzie ją zwiększyć w trakcie dalszego leczenia.

W długoterminowej profilaktyce krwawień u chorych na ciężką postać hemofilii A preparat FANHDI powinien być wstrzykiwany co 2 - 3 dni, w dawce od 20 do 40 j.m./kg m.c. W niektórych przypadkach, szczególnie u młodszych chorych, może być wskazane skrócenie odstępów czasowych między wstrzyknięciami, bądź zwiększenie dawki.

Podczas leczenia, nawet po ustaleniu dawki zgodnie z wyżej podanym wzorem, zdecydowanie zaleca się regularne oznaczanie poziomów czynnika VIII w osoczu, aby można było uzyskać i utrzymać odpowiedni jego poziom. W przypadkach dużych zabiegów chirurgicznych niezbędne jest dokładne monitorowanie leczenia substytucyjnego za pomocą badań układu krzepnięcia.

Jeśli nie osiągnie się pożądanych poziomów czynnika VIII w osoczu lub, gdy stosując właściwie dobraną dawkę nie udaje się opanować krwawienia, należy podejrzewać obecność inhibitora czynnika VIII. Stosując odpowiednie techniki laboratoryjne, specjalista stwierdzi obecność i oznaczy poziom inhibitora czynnika VIII w osoczu.

Jeśli pacjent ocenia efekt działania FANHDI na zbyt duży lub zbyt mały, powinien powiadomić o tym lekarza.

Pacjenci z inhibitorem

Skuteczne opanowanie krwawień u pacjentów z inhibitorem czynnika VIII może wymagać podawania wyższych dawek. Jeśli jednak nadal nie udaje się opanować krwawienia, trzeba rozważyć inne możliwości terapii. Aby opanować krwawienie nie należy zwiększać samodzielnie dawki bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Leczenie takich pacjentów winno być prowadzone przez lekarzy doświadczonych w opiece nad pacjentami z hemofilią A.

Patrz także punkt 2.

Rozpuścić preparat zgodnie z zaleceniami podanymi w tym punkcie. Produkt podawać dożylnie. Szybkość podawania nie może przekraczać 10 ml/min.

Lekarz określi częstość podawania FANHDI i odstępy pomiędzy dawkami.

Lekarz określi czas trwania leczenia lekiem FANHDI.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku FANHDI:

Nie zgłoszono objawów żadnego przypadku przedawkowania zespołu ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i czynnika von Willebranda. Niezależnie od tego, każdy przypadek przekroczenia zalecanej dawki FANHDI należy natychmiast skonsultować z farmaceutą lub lekarzem.

Pominięcie dawki FANHDI:

-    Jeśli dawka zostanie pominięta, należy natychmiast podać następną i kontynuować leczenie w sposób regularny zgodnie z zaleceniami lekarza.

-    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, FANHDI może powodować działania niepożądane.

Nadwrażliwość lub reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pieczenie lub uczucie kłucia w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze, zaczerwienienie twarzy, uogólniona pokrzywka, ból głowy, wysypka, spadek ciśnienia krwi, letarg, nudności, niepokój, tachykardia, uczucie ucisku w klatce piersiowej, świąd, wymioty, świsty) były obserwowane rzadko i tylko w niektórych przypadkach prowadziły do rozwoju ciężkiej reakcji anafilaksji (włączając w to wstrząs).

W rzadkich przypadkach obserwowano wzrost temperatury ciała.

Podczas kilku badań klinicznych przeprowadzonych z udziałem 164 chorych podano ogółem 7000 infuzji Fanhdi. Uzyskane wyniki z obu badan wskazują na dobrą tolerancje preparatu i małą częstość występowania działań niepożądanych. Obserwowane jedynie 2 przypadki, w których wystąpiły działania niepożądane związane z podawanym produktem leczniczym. W obydwu przypadkach odnotowano wystąpienie podwyższonej temperatury ciała.

Działania niepożądane zostały ocenione i podzielone na kategorie zgodnie z klasyfikacją układów narządowych MedDRA poczynając od objawów najcięższych do najlżejszych. Częstość występowania oceniano stosując następujące kryteria:

- bardzo często (> 1/10),

-    często (> 1/100, < 1/10),

-    niezbyt często (> 1/1000, < 1/100),

-    rzadko (> 1/10 000, < 1/1000),

-    bardzo rzadko (< 1/10 000) i nie znanej częstości występowania.

Układ narządowy

Preferowana nazwa objawu

Częstość

występowania

działań

niepożądanych

Objawy ogólne i występujące w miejscu po wstrzyknięciu

Podwyższone temperatura ciała.

Rzadko

Sporadycznie może wystąpić wstrząs anafilaktyczny. Jeśli podczas wykonywania wstrzyknięcia lub infiizii wystąpią następujące objawy:

-    Uczucie ucisku w klatce piersiowej/złe samopoczucie.

Zawroty głowy.

-    Niewielki spadek ciśnienia i zawroty głowy po przybraniu pozycji pionowej.

-    Nudności.

Mogą być to pierwsze oznaki nadwrażliwości i reakcji anafilaktycznej. W przypadku reakcji anafilaktycznej lub alergicznej należy wstrzymać podawanie leku i powiadomić lekarza.

Nie można całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia reakcji alergicznych po podaniu tego produktu.

Wytwarzanie neutralizujących przeciwciał (inhibitorów) przeciw czynnikowi VIII jest znanym powikłaniem w leczeniu pacjentów z hemofilią typu A. Wyniki przeprowadzonych badań z zastosowaniem produktów zawierających ludzki VIII czynnik krzepnięcia wskazują na to, że narażeni na wytworzenie inhibitorów są przede wszystkim pacjenci, którzy wcześniej nie byli leczeni.

Pacjenci leczeni ludzkim VIII czynnikiem krzepnięcia muszą być dokładnie monitorowani pod kątem wytwarzania inhibitorów - poprzez obserwacje stanu klinicznego i ocenę badań laboratoryjnych.

W chorobie von Willebranda, w szczególności typu 3-go, w rzadkich przypadkach mogą wytworzyć się przeciwciała neutralizujące (inhibitory) czynnik von Willebranda. Inhibitory zmniejszają skuteczność podawanego czynnika von Willebranda w opanowywaniu krwawień. Obecność przeciwciał kojarzy się często z występowaniem reakcji anafilaktycznych. Z tego powodu pacjenci, u których wystąpiły reakcje anafilaktyczne powinni być przebadani w kierunku występowania inhibitorów. W takich przypadkach należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.

Istnieje ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowych, w szczególności, u pacjentów z czynnikami ryzyka.

Jeśli wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FANHDI:

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie zamrażać.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.

Roztwór powinien być przezroczysty i lekko opalizujący.

Nie stosować roztworów, w których występują kłaczki lub osad.

Nie stosować, gdy w produkcie po rozpuszczeniu widoczne są cząstki lub roztwór zmienił kolor.

Okres ważności

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności, zamieszczonego na etykiecie.

3 lata.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek FANHDI

Substancja czynna to zespół ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i czynnika von Willebranda.

Każda fiolka z proszkiem zawiera 250 j.m. ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i 300 j.m. czynnika von Willebranda.

Po rozpuszczeniu w 10 ml wody do wstrzykiwań produkt zawiera 25 j.m./ml FVIII i 30 j.m./ml VWF.

Inne składniki to: Ludzka albumina, histydyna i arginina.

Każda ampułko-strzykawka zawiera 10 ml wody do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek FANHDI i co zawiera opakowanie

Fiolka z białym lub jasno-żółtym proszkiem oraz ampułko-strzykawka z wodą do wstrzykiwań.

Każde opakowanie FANHDI zawiera fiolkę po 250 j.m. ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i 300 j.m. czynnika von Willebranda (proszek do wstrzykiwań i infuzji) oraz 1 ampułko-strzykawkę po 10 ml wody do wstrzykiwań (rozpuszczalnik).

Zestaw do przygotowania roztworu i podania załączony do opakowania FANHDI: łącznik mocujący do fiolki, filtr i zestaw do infuzji.

Dostępne opakowania:

FANHDI 50 j.m./ml; 500 j.m.

FANHDI 100 j.m./ml; 1000 j.m

Nie wszystkie opakowania mogą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

INSTITUTO GRIFOLS, S.A.

Poligono Levante, c/Can Guasch, 2

08150 Parets del Valles, Barcelona, Hiszpania.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Grifols Polska Sp. z o. o.

Ul. Nowogrodzka 68,02-014 Warszawa Teł.: + 48 22 5040641

Data zatwierdzenia ulotki:

FANHDI

Charakterystyka Fanhdi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

FANHDI 25 j.m./ml; Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

FANHDI 50 j.m./ml; Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

FANHDI 100 j.m./ml; Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

FANHDI, występuje w postaci proszku do wstrzykiwań i infuzji w fiolkach zawierających nominalnie 250 j.m., 500 j.m. lub 1000 j.m. ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia krwi (FVIII) i odpowiednio 300, 600 lub 1200 j.m. ludzkiego czynnika von Willebranda (VWF).

Po rozpuszczeniu w 10 ml wody do wstrzykiwań w zależności od wielkości opakowania produkt zawiera około:

FANHDI 25 j.m./ml; 250 j.m.: 25 j.m. ludzkiego FVIII i 30 j.m. VWF w jednym ml FANHDI 50 j.m./ml; 500 j.m.: 50 j.m. ludzkiego FVIII i 60 j.m. VWF w jednym ml FANHDI 100 j.m./ml; 1000 j.m.: 100 j.m. ludzkiego FVIII i 120j.m.VWF wjednymml

Aktywność czynnika FVIII (FVIII:C) (w j.m.) jest oznaczana metodą chromogenną, zgodną z Farmakopeą Europejską. Aktywność specyficzna FANHDI wynosi co najmniej 2,5 do 10 j.m. FVIII:C/mg białka w zależności od wielkości opakowania (250, 500 i 1000 j.m.).

Aktywność czynnika von Willebranda (w j.m.) jest oznaczana na podstawie aktywności kofaktora ristocetyny (VWF:RCo) według Międzynarodowego Standardu dla koncentratów czynnika von Willebranda (WHO).

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji.

Fiolka z białym lub jasno-żółtym proszkiem oraz ampułko-strzykawka z wodą do wstrzykiwań (rozpuszczalnik).

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

FANHDI stosuje się w zapobieganiu i opanowywaniu krwawień u chorych na hemofilię A (wrodzony niedobór VIII czynnika krzepnięcia).

Stosowanie FANHDI jest również wskazane w zapobieganiu i opanowywaniu krwawień (w tym krwawień podczas zabiegów chirurgicznych) u chorych z chorobą von Willebranda (VWD), gdy leczenie desmopresyną (DDAVP) jest nieskuteczne lub przeciwwskazane.

Produkt może być stosowany w leczeniu nabytego niedoboru ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Rozpoczęcie leczenia powinno odbywać się pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu zaburzeń hemostazy.

Dawkowanie

Niedobór VIII czynnika krzepnięcia

Dawkowanie oraz czas leczenia substytucyjnego zależą od stopnia niedoboru czynnika VIII, umiejscowienia i rozległości krwawienia oraz stanu klinicznego pacjenta.

Podawaną dawkę VIII czynnika krzepnięcia wyraża się w jednostkach międzynarodowych (j.m.) zgodnie z aktualnymi normami WHO obowiązującymi dla produktów zawierających ludzki VIII czynnik krzepnięcia. Aktywność VIII czynnika krzepnięcia w osoczu może być podana w procentach (w stosunku do aktywności w normalnym osoczu) lub w jednostkach międzynarodowych (zgodnie z międzynarodowym standardem dla VIII czynnika krzepnięcia w osoczu).

Jedna jednostka międzynarodowa (j.m.) aktywności VIII czynnika krzepnięcia odpowiada ilości VIII czynnika krzepnięcia w jednym ml normalnego osocza ludzkiego. Obliczanie potrzebnej dawki, opiera się na obserwacji empirycznej, że podanie 1 j.m. na kg masy ciała powoduje wzrost aktywności VIII czynnika krzepnięcia w osoczu o około 2,1% ± 0,4%.

Dawkę oblicza się na podstawie następującego wzoru:

Wymagana liczba jednostek — masa ciała (kg) x pożądany wzrost aktywności VIII czynnika krzepnięcia (%) (j.m./dl) x 0,5

Wielkość dawek i częstotliwość ich podawania należy zawsze dostosować indywidualnie dla każdego przypadku w zależności od efektów klinicznych.

W leczeniu krwawień, w zależności od ich przyczyny i umiejscowienia, należy utrzymywać przez zalecany okres leczenia odpowiedni poziom aktywności VIII czynnika krzepnięcia (w % normy lub j.m./dl).

Przy ustalaniu dawki w zależności od rodzaju krwawienia i zabiegu chirurgicznego można posłużyć się następującą tabelą:    _

Nasilenie krwawienia/rodzaj zabiegu chirurgicznego

Wymagany poziom czynnika VIII (%) (i.m./dl)

Częstotliwość dawkowania (godziny)/okres leczenia

Krwawienie

Świeże krwawienie do stawów, mięśni lub krwawienie z jamy ustnej.

20-40

Powtarzać co 12-24 godz. Co najmniej przez 1 dzień, aż do ustąpienia krwawienia, ustąpienia bólu lub zagojenia się rany.

Bardziej nasilone krwawienie do stawów, mięśni lub krwiak.

30-60

Powtarzać infuzje co 12-24 godz. przez 3-4 dni lub dłużej, aż do ustąpienia bólu lub upośledzenia funcji.

Krwawienia zagrażające życiu.

60 -100

Powtarzać infuzje co 8-24 godz. aż do ustąpienia zagrożenia

Zabiegi chirurgiczne

Drobne

Łącznie z ekstrakcją zęba

30-60

Co 24 godz., co najmniej przez 1 dzień, aż do wygojenia rany.

Duże

80-100 (w okresie przed i pooperacyjnym)

Powtarzać infuzje co 8-24 godz. aż do uzyskania odpowiedniego zagojenia rany, następnie kontynuować leczenie przez kolejne 7 dni, utrzymując aktywność czynnika VIII na poziomie od 30% do 60% (j.m./dl)

Podczas leczenia, w celu ustalenia dawki i częstotliwości podawania infuzji, zaleca się odpowiednie oznaczanie poziomów czynnika VIII w osoczu. Szczególnie w przypadkach dużych zabiegów chirurgicznych niezbędne jest dokładne monitorowanie leczenia substytucyjnego za pomocą badań układu krzepnięcia (aktywność czynnika VIII w osoczu). Pacjenci mogą indywidualnie reagować na leczenie czynnikiem VIII co znajduje odzwierciedlenie w różnych poziomach odzysku in vivo i w różnych okresach półtrwania u poszczególnych pacjentów.

W długoterminowej profilaktyce krwawień u chorych na ciężką postać hemofilii A preparat FANHDI powinien być wstrzykiwany co 2 - 3 dni, w dawce od 20 do 40 j.m./kg m.c. W niektórych przypadkach, szczególnie u młodszych chorych, może być wskazane skrócenie odstępów czasowych między wstrzyknięciami, bądź zwiększenie dawki.

Pacjentów należy monitorować pod kątem wytwarzania inhibitorów czynnika VIII. Jeżeli nie udaje się osiągnąć spodziewanych poziomów aktywności czynnika VIII w osoczu lub w sytuacji, gdy przy właściwie dobranej dawce nie udaje się opanować krwawienia, należy wykonać badanie w celu sprawdzenia obecności inhibitora czynnika VIII. U pacjentów z wysokim mianem inhibitora leczenie z użyciem czynnika VIII może być nieskuteczne i należy rozważyć inne możliwości terapii. Leczenie takich pacjentów winno być prowadzone przez lekarzy doświadczonych w opiece nad pacjentami z hemofilią A, patrz punkt 4.4.

Choroba von Willebranda

Ogólnie przyjmuje się, że podanie 1 j.m.VWF:RCo/kg masy ciała powoduje wzrost poziomu VWF:RCo o 2% w krążeniu. Celem leczenia jest uzyskanie poziomu VWF:RCo >0,6 j.m./ml (60%) oraz FVIII:C >0,4 j.m./ml (40%) w osoczu.

W większości przypadków, w celu uzyskania hemostazy, zaleca się dawkę 40 - 80 j.m./kg czynnika von Willebranda oraz 20 - 40 j.m./kg czynnika FVIILC.

Pacjenci z chorobą von Willebranda typu 3, u których w celu utrzymanie odpowiednich poziomów czynnika może być konieczne podawanie wyższych dawek, mogą wymagać podania początkowej dawki czynnika von Willebranda 80 j.m./kg

Dobraną dawkę należy podawać co 12-24 godziny. Dawkowanie oraz czas leczenia zależą od stanu klinicznego pacjenta, umiejscowienia i rozległości krwawienia oraz poziomu zarówno VWF:RCo jak i FVIILC.

W okresie stosowania czynnika VIII zawierającego czynnik von Willebranda, lekarz leczący pacjenta powinien brać pod uwagę możliwość nadmiernego wzrostu poziomu FVIILC. Po 24 - 48 godzinach leczenia należy rozważyć obniżenie dawki lub wydłużenie okresu pomiędzy kolejnymi dawkami produktów zwierających VWF i czynnik VIII.

W powyższym wskazaniu dostępne są tylko ograniczone dane z badań klinicznych u dzieci poniżej 6 roku życia i z tego powodu nie ma zaleceń do stosowania produktu w tej grupie wiekowej.

Sposób podawania

Rozpuścić preparat zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w punkcie 6.6, Produkt podawać powoli dożylnie. Szybkość podawania nie powinna przekraczać 10 ml/min.

4.3    Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na substancję aktywną lub substancje pomocnicze.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak w przypadku innych produktów podawanych dożylnie, możliwe jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości typu alergicznego. Produkt zawiera również śladowe ilości ludzkich białek innych niż czynnik krzepnięcia VIII. Pacjent powinien być poinformowany o wczesnych objawach reakcji nadwrażliwości, włączając w to wysypkę, uogólnioną pokrzywkę, uczucie ucisku w klatce piersiowej, świstów, podciśnienia i objawów anafilaksji. W przypadku wystąpienia tych objawów, należy powiadomić o tym lekarza.

W przypadku wystąpienia wstrząsu należy zastosować aktualnie zalecane leczenie przeci wwstrząso we.

W przypadku podawania produktów pochodzących z ludzkiej krwi lub osocza, nie można całkowicie wykluczyć możliwości chorób wywołanych przeniesieniem czynników zakaźnych, w tym również o nieznanej dotychczas etiologii. Ryzyko przeniesienia czynników zakaźnych jest zmniejszane przez;

selekcję dawców poprzez wywiad medyczny oraz badanie przesiewowe poszczególnych donacji krwi i pul osocza w kierunku HBsAg oraz przeciwciał anty-HIV i anty-HCV,

- badanie puli osocza w kierunku obecności genomu HCV,

stosowanie procedur inaktywacji/usuwania wirusów w procesie wytwarzania, które zostały zwalidowane z zastosowaniem wirusów modelowych. Procedury te uważane są za skuteczne wobec wirusów HIV, HCV, HAV oraz HBV.

Proces usuwania/inaktywacji wirusów może mieć ograniczoną wartość wobec wirusów bezotoczkowych takich jakparvowirus B19.

Zakażenie parwowirusem B19 może być szczególnie groźne u kobiet w ciąży (zakażenie płodu) oraz u osób z obniżoną odpornością lub zwiększoną erytropoezą(np. w anemii hemolitycznej).

Wytwarzanie neutralizujących przeciwciał (inhibitorów) przeciw czynnikowi VIII jest znanym powikłaniem w leczeniu pacjentów z hemofilią typu A. Inhibitory te są zazwyczaj immunoglobulinami G skierowanymi przeciwko aktywności prokoagulacyjnej czynnika VIII, którą oznacza się w jednostkach Bethesda (Bethesda Units (BU)) na mililitr osocza z użyciem zmodyfikowanego oznaczenia Nijmegen’s. Ryzyko wytworzenia inhibitorów jest zależne od okresu ekspozycji na czynnik VIII, przy czym ryzyko jest najwyższe podczas pierwszych 20 dni ekspozycji. W rzadkich przypadkach inhibitory mogą wytworzyć się także po pierwszych 100 dniach ekspozycji. Pacjenci leczeni ludzkim czynnikiem krzepnięcia VIII muszą być dokładnie monitorowani pod kątem wytwarzania inhibitorów - poprzez obserwację stanu klinicznego i ocenę wyników badań laboratoryjnych.

Patrz również punkt 4.8. Działania niepożądane.

Podczas leczenia pacjentów z chorobą von Willebranda ze znanymi klinicznymi lub laboratoryjnymi czynnikami ryzyka występuje zagrożenie powstania zakrzepów. Z tego powodu, konieczna jest obserwacja chorych w celu wczesnego wykrycia objawów nimi spowodowanych. Ponadto, należy zastosować aktualnie zalecane postępowanie zapobiegające wystąpieniu powikłań zakrzepowozatorowych.

W okresie stosowania czynnika VIII zawierającego czynnik von Willebranda, lekarz powinien brać pod uwagę możliwość nadmiernego wzrostu poziomu FVIII:C. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowych wskutek utrzymywania się nadmiernie wysokiego poziomu F VIII:C, u pacjentów leczonych produktami czynnika VIII zwierającymi VWF, należy monitorować jego poziom.

W chorobie von Willebranda, w szczególności typu 3-go, mogą wytworzyć się przeciwciała neutralizujące (inhibitory) czynnik von Willebranda. W tych przypadkach, w których w leczeniu nie osiąga się spodziewanych poziomów VWF:RCo lub nie udaje się opanować krwawień pomimo stosowania odpowiednich dawek, należy wykonać badania mające na celu wykrycie obecności inhibitora. U pacjentów z wysokim poziomem inhibitora leczenie czynnikiem von Willbranda może nie być skuteczne. Należy wtedy rozważyć wprowadzenie innego sposobu leczenia.

U pacjentów otrzymujących regularnie osoczopochodny VIII czynnik krzepnięcia,

należy rozważyć zastosowanie odpowiednich szczepień (przeciwko wirusowi zapalenia wątroby A i B).

Dla dobra pacjentów, zdecydowanie zaleca się, aby po każdym podaniu pacjentowi leku FANHDI odnotować nazwisko pacjenta i numer serii produktu, aby móc powiązać pacjenta z serią leku.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie są znane reakcje zespołu FVIII/VWF z innymi produktami leczniczymi.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie przeprowadzano badań wpływu zespołu FVIII/VWF na reprodukcję zwierząt.

Ze względu na rzadkie występowanie hemofilii A u kobiet, brak jest doświadczeń dotyczących stosowania zespołu FVIII/VWF w okresie ciąży i karmienia piersią.

Z tego powodu zespół FVIII/VWF powinien być stosowany podczas ciąży i w okresie laktacji tylko wtedy, gdy jest to jednoznacznie wskazane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie obserwowano wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Nadwrażliwość lub reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pieczenie lub uczucie kłucia w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze, zaczerwienienie twarzy, uogólniona pokrzywka, ból głowy, wysypka, spadek ciśnienia krwi, letarg, nudności, niepokój, tachykardia, uczucie ucisku w klatce piersiowej, świąd, wymioty, świsty) były obserwowane rzadko i tylko w niektórych przypadkach prowadziły do rozwoju ciężkiej reakcji anafilaksji (włączając w to wstrząs).

W rzadkich przypadkach obserwowano wzrost temperatury ciała.

Chorzy na hemofilię A mogą wytworzyć przeciwciała neutralizujące (inhibitory) przeciw czynnikowi VIII. Jeżeli pojawią się tego typu inhibitory, leczenie stanie się klinicznie mało skuteczne.

W chorobie von Willebranda, w szczególności typu 3-go, mogą wytworzyć się przeciwciała neutralizujące (inhibitory) czynnik von Willebranda. Objawia się to, niedostateczną skutecznością kliniczną. Obecność przeciwciał kojarzy się często z występowaniem reakcji anafilaktycznych. Z tego powodu pacjenci, u których wystąpiły reakcje anafilaktyczne powinni być przebadani w kierunku występowania inhibitorów.

W takich przypadkach zaleca się kontakt z wyspecjalizowanym ośrodkiem leczenia zaburzeń hemostazy.

Podczas leczenia produktem pacjentów z chorobą von Willebranda ze znanymi klinicznymi lub laboratoryjnymi czynnikami ryzyka występuje zagrożenie powstania zakrzepów.

Utrzymywanie się nadmiernie wysokiego poziomu F: VIII podczas leczenia czynnikiem VIII zawierającym czynnik von Willebranda zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowych.

Podczas kilku badań klinicznych przeprowadzonych z udziałem 164 chorych podano ogółem 7000 infuzji Fanhdi, Uzyskane wyniki z obu badań wskazują na dobrą tolerancje preparatu i małą częstość występowania działań niepożądanych. Obserwowane jedynie 2 przypadki, w których wystąpiły działania niepożądane związane z podawanym produktem leczniczym. W obydwu przypadkach odnotowano wystąpienie podwyższonej temperatury ciała.

Działania niepożądane zostały ocenione i podzielone na kategorie zgodnie z klasyfikacją układów narządowych MedDRA poczynając od objawów najcięższych do najlżejszych. Częstość występowania oceniano stosując następujące kryteria:

-    bardzo często (> 1/10),

-    często (> 1/100, < 1/10),

-    niezbyt często (> 1/1000, < 1/100),

-    rzadko (> 1/10 000, < 1/1000)

-    bardzo rzadko (< 1/10 000) i nie znanej częstości występowania.

Układ narządowy

Preferowana nazwa objawu

Częstość

występowania

działań

niepożądanych

Objawy ogólne i występujące w miejscu po wstrzyknięciu

Podwyższone temperatura ciała.

Rzadko

Informacje dotyczące zabezpieczeń przed przeniesieniem czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.

4.9 Przedawkowanie

Nie obserwowano objawów przedawkowania ludzkiego zespołu FVIII/VWF. Po znacznym przedawkowaniu mogą wystąpić powikłania zakrzepowozatorowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkrwotoczne, połączenie czynnika krzepnięcia krwi VIII i czynnika von Willebranda, kod ATC - B02BD06

W FANHDI, czynnik VIII:C występuje w zespole z czynnikiem von Willebranda.

Kompleks czynnik VIII/czynnik von Willebranda składa się z dwóch cząsteczek (czynnika

VID i czynnika von Willebranda) o różnych funkcjach fizjologicznych.

Niedobór czynnika VITI

Po podaniu, w krążeniu chorego na hemofilię, czynnik VIII wiąże czynnik von Willebranda

Aktywowany czynnik VIII działa jako kofaktor wobec aktywowanego czynnika IX, przyśpieszając przemianę czynnika X w aktywowany czynnik X. Aktywowany czynnik X przekształca protrombinę w trombinę. Następnie trombina przekształca fibrynogen w fibrynę i umożliwia utworzenie się skrzepu.

Hemofilia A jest związanym z płcią dziedzicznym zaburzeniem krzepnięcia krwi, które jest spowodowane obniżeniem aktywności czynnika VIII:C i objawia się obfitym krwawieniem do stawów, mięśni i organów wewnętrznych, występującym samoistnie lub w następstwie urazów powypadkowych lub po zabiegach chirurgicznych. Poziom FVIII w osoczu podwyższa się przez zastosowanie leczenia zastępczego. W ten sposób umożliwia się tymczasową korektę niedoboru czynnika oraz zmniejsza się skłonność do występowania krwawień.

Choroba von Willebranda

Wchodzący w skład FANHDI czynnik von Willebranda działa w ten sam sposób jak endogenny czynnik von Willebranda

Podanie czynnika von Willebranda zgodnie z jego funkcjami fizjologicznymi koryguje zaburzenia hemostazy występujące u chorych z niedoborem czynnika von Willebranda (choroba von Willebranda ) w dwóch etapach:

Czynnik von Willebranda przywraca adhezję płytek krwi do podśródbłonkowej tkanki łącznej w uszkodzonych naczyniach krwionośnych (wskutek jednoczesnego łączenia się z podśródbłonkową tkanką łączną i płytkami krwi), zapewniając wstępny etap hemostazy, co objawia się skróceniem czasu krwawienia. Jest to efekt natychmiastowy powstający w wyniku polimeryzacji białek.

Z pewnym opóźnieniem koryguje również współistniejący niedobór czynnika VIII. Po podaniu dożylnym czynnik von Willebranda tworzy w krwiobiegu kompleks z endogennym czynnikiem VIII, stabilizuje go i ochrania przed szybką degradacją.

Poziom FVIII:C powraca do normy natychmiast po podaniu zespołu FVIII /VWF.

Dostępne są tylko ograniczone dane z badań klinicznych u dzieci poniżej 6 roku życia i z tego powodu nie ma zaleceń do stosowania produktu w zarejestrowanych wskazaniach w tej grupie wiekowej.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu aktywność czynnika VIII w osoczu maleje się zgodnie z krzywą dwuwykładniczą.

Badania kliniczne z zastosowaniem FANHDI wykazały, że okres półtrwania wynosi 14,18 ± 2,55 godzin, a odzysk „in vivo” 105,5 ± 18,5% co odpowiada podanej dawce w wysokości około 2,1 ± 0,4 j.m./dl na j.m./kg masy ciała (badania wykonano metodą chromogenną).

Inne otrzymane dane to MRT 20,6 ± 4,8 h, AUC 19,3 ± 3,7 j.m.h/dl oraz klirens 2,6 ± 0,5 ml/h/kg.

Badania kliniczne w chorobie von Willebranda z zastosowaniem FANHDI wykazały, że okres półtrwania ludzkiego czynnika von Willebranda wynosi 14,4 ± 10,5 godz. a VIII czynnika krzepnięcia wynosi 33,4 ± 16,4 godzin, odzysk „in vivo” 1,9 ± 0,6 j.m./dl na każdą podaną 1 j.m./kg masy ciała czynnika von Willebranda i 2,6 ± 0,6 j.m. na każdą 1 j.m./kg czynnika VIII. Aktywność czynnika von Willebranda (j.m.) oznaczono na podstawie aktywności kofaktora rystocetyny (VWF:RCo) a aktywność czynika VIII (FVIII:C) metodą chromogenną). Inne otrzymane dane to: AUC dla VWF:RCo 15,29 ± 10,03 i dla FVIII:C 49,41 ± 37,74 j.m. h/ml oraz klirens dla VWF:RCo 5,6 ± 3,3 i dla FVIII:C 1,4 ± 1,1 ml/h/kg.

Poziom szczytowy czynnika von Willebranda w osoczu pojawia się po 30 min od podania.

5.3 Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Ludzki VIII czynnik krzepnięcia i czynnik von Willebranda (które zawiera FANHDI) są normalnymi składnikami ludzkiego osocza i spełniajątaką samą funkcję jak czynniki endogenne.

Badanie toksyczności po jednorazowej dawce nie ma znaczenia, gdyż podanie wyższych dawek powoduje przeciążenie łożyska naczyniowego.

Badanie toksyczności przewlekłej u zwierząt nie jest możliwe ze względu na tworzenie się przeciwciał przeciwko obcemu białku.

Nawet kilkakrotnie większe od stosowanych u ludzi dawki nie wywierają działania toksycznego na zwierzęta laboratoryjne.

Doświadczenie kliniczne w stosowaniu zespołu ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i czynnika von Willebranda nie wskazuje na jego działanie rakotwórcze lub mutagenne i dlatego badania, w szczególności na gatunkach heterologicznych, nie mają uzasadnienia.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Histydyna Albumina (ludzka)

Arginina

Rozpuszczalnik:

Woda do wstrzykiwań (rozpuszczalnik)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Leku nie należy mieszać z innymi lekami.

Aby uniknąć niepowodzeń w leczeniu z powodu adsorpcji zespołu FVIII/VWF do ścianek niektórych zestawów infuzyjnych, należy używać wyłącznie zestawów do infuzji załączonych do opakowania.

6.3    Okres trwałości

3 lata

Po odtworzeniu, trwałość chemiczna i fizyczna produktu utrzymuje się do 12 godzin w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt powinien zostać zużyty natychmiast. Jeśli po odtworzeniu produkt nie został zużyty, może być przechowywany nie dłużej niż przez 24 godziny w temperaturze 2 °C - 8°C, ale tylko wtedy, gdy odpowiedzialność za to weźmie użytkownik a przygotowanie roztworu odbyło się zgodnie z zasadami jałowości.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

FANHDI występuje w fiolkach ze szkła typu I/II z korkiem z gumy chlorobutylowej z proszkiem po 250, 500 i po 1000 j.m. ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia wraz z ampułko-strzykawkąze szkła typu I z zatyczką tłoka z gumy bromobutylowej po 10 ml wody do wstrzykiwań (rozpuszczalnik) w tekturowym pudełku.

Zestaw do sporządzania roztworu i podawania załączony do opakowania FANHDI: łącznik mocujący do fiolki, mikrofiltr i zestaw do infuzji.

Nie wszystkie wielkości opakowania mogą znajdować się w obrocie.

Opakowanie zawiera: 1 fiolka z proszkiem, 1 ampułko-strzykawka z rozpuszczalnikiem, zestaw do sporządzania roztworu i podania.

6.6 Instrukcja dotycząca produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Nie należy stosować leku po upływie jego ważności podanym na opakowaniu.

Nie pozostawiać nawet w lodówce niezużytego produktu do późniejszego użycia. Przygotowanie roztworu:

1. Ogrzać fiolki do temperatury nie wyższej niż 30°C (rycina Nr 1).

2.    Umocować tłok w ampułko-strzykawce z rozpuszczalnikiem (rycina Nr 2).

3.    Wyjąć filtr z opakowania. Zdjąć plastikową osłonę z końca ampułko-strzykawki i umocować filtr (rycina Nr 3).

4.    Wyjąć łącznik mocujący do fiolki i połączyć ampułko-strzykawkę z filtrem (rycina Nr 4).

5.    Zdjąć plastikowy kapturek z fiolki i odsłonięty gumowy korek odkazić środkiem dezynfekującym (rycina Nr 5).

6.    Przebić korek w fiolce igłą łącznika (rycina Nr 6).

7.    Wstrzyknąć cały rozpuszczalnik do fiolki (rycina Nr 7).

8.    Delikatnie wstrząsać fiolką aż do rozpuszczenia proszku (rycina Nr 8), Tak jak w przypadku innych produktów podawanych dożylnie nie stosować, gdy produkt jest nie rozpuszczony lub widoczne są cząsteczki.

9.    Rozłączyć na chwilę ampułko-strzykawkę z filtrem od fiolki aby wpuścić powietrze, (rycina Nr 9).

10.    Odwrócić do góry dnem fiolkę i aspirować roztwór do ampułko-strzykawki (rycina Nr 10).

11.    Przygotować miejsce do iniekcji, odłączyć strzykawkę i wstrzyknąć produkt przez załączoną igłę motylkową lub inną sterylną igłę. Podawać dożylnie z szybkością

3 ml/min i nigdy nie przekraczać 10 ml/min aby uniknąć reakcji naczynioruchowych (rycina Nr 11).

Nie używać ponownie zestawu do podawania

Wszelkie pozostałości niezużytego produktu i inne odpady należy usunąć zgodnie z

lokalnymi przepisami.

Roztwór powinien być przezroczysty i lekko opalizujący.

Nie stosować roztworów, w których występują kłaczki lub osad.

Przed podaniem sprawdzić wzrokowo, czy roztwór nie zawiera cząsteczek stałych i czy nie

doszło do zmiany jego zabarwienia.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

INSTITUTO GRIFOLS, S.A.

Poligono Levante, c/Can Guasch, 2

08150 Parets del Vallés, Barcelona, Hiszpania.

8.    NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

FANHDI 25 j.m./ml; 250 j.m. - 7835 FANHDI 50 j.m./ml; 500 j.m. - 7836 FANHDI 100j.m./ml; 1000j.m. - 7837

9.    DATA WYDANIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA

13.08.1998 r./31.12.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.

FANHDI