Imeds.pl

Felisvac Mc Zawiesina Do Wstrzykiwań Dla Kotów 4- 6 X 10^7 Jtk

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Felisvac Mc zawiesina do wstrzykiwali dla kotów

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

I ml szczepionki zawiera:

szczep Microsporum canis nr 30 o koncentracji 4-6 x 10 jtk.

Adiuwant:

Glinu wodorotlenek 0,7 mg (Al’)

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwali.

Zawiesina barwy beżowej z osadem na dnie, po wstrząśnięciu jednolita, nieprzejrzysta.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Kot.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Szczepionka jest przeznaczona do czynnego uodparniania kotów w celu zmniejszenia śmiertelności, objawów klinicznych i zmian chorobowych wywołanych Microsporum canis.

Po zastosowaniu szczepionki odporność pojawia się w 6 tygodni po podaniu pierwszej dawki produktu. Czas trwania odporności (po dwukrotnym podaniu szczepionki) wynosi od 9 do 12 miesięcy.

4.3    Przeciwwskazania Brak.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Opakowania ze szczepionką po wyjęciu z lodówki należy ogrzać w temperaturze pokojowej i przed przystąpieniem do zabiegu dokładnie wstrząsnąć.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowd ulotkę informacyjną lub opakowanie.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W rzadkich przypadkach obserwuje się w miejscu iniekcji nieznaczny, ograniczony obrzęk samoistnie ustępujący w ciągu 2-3 dni.

4.7    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie stosować na 3 tygodnie przed porodem i 2 tygodnie po porodzie.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania tej szczepionki z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

4.9    Dawkowanie i droga(-i) podawania

Droga podania: domięśniowo.

Schemat szczepienia kotów zdrowych:

Pierwsza dawka szczepionki:

-    koty w wieku powyżej 6 tygodnia do 12 tygodni życia: 1 ml/zwierzę

-    koty powyżej 3 miesiąca życia: 2 ml/zwierzę

Drugą dawkę należy podać po 10-14 dniach. Każdą dawkę szczepionki rozdzielić i podać w obie kończyny tylne w mięśnie uda.

Schemat szczepienia kotów chorych z rozległymi i głębokimi zmianami:

Wyżej wymienione dawki szczepionki podać trzykrotnie w odstępach 10-14 dni. Każdą dawkę szczepionki rozdzielić i podać w obie kończyny tylne w mięśnie uda

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeśli konieczne

Przy podaniu podwójnej dawki nie obserwowano występowania innych działań ubocznych niż podane w punkcie dotyczącym działań niepożądanych.

4.11    Okres karencji

Nie dotyczy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty immunologiczne dla kotowatych Kod ATCvet: QI06AQ02

Szczepionka służy do stymulowania odporności czynnej przeciw Microsporum canis.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Formaldehyd Glinu wodorotlenek 0,9% roztwór NaCl

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3 Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 9 miesięcy. Zawartość otwartego opakowania bezpośredniego zużyć natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2-8°C). Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Fiolki szklane zawierające 2 ml szczepionki, zamykane korkiem z gumy bromobutylowej oraz aluminiowym kapslem. Pudełko tekturowe zawiera 4 butelki.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biowet Puławy Sp. z o.o. ul. Arciucha 2, 24 - 100 Puławy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1300/02

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24-07-2002

24-10-2006

19-12-2008

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy