Imeds.pl

Fem 7 50 Mcg/24 H (1,5 Mg)

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Fem 7

50 pg/24 h (1,5 mg), system transdermalny

(Estradiolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fem 7 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fem 7

3.    Jak stosować lek Fem 7

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fem 7

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK Fem 7 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Fem 7 ma postać systemu transdermalnego zawierającego estradiol jako substancję czynną. Estradiol wchodzący w skład leku Fem 7 to 17p (beta) estradiol, hormon identyczny z estradiolem naturalnym. Estradiol należy do grupy hormonów płciowych, estrogenów, i jest wytwarzany głównie w komórkach ziarnistych pęcherzyka jajnikowego. W mniejszych ilościach estrogeny powstają w ciałku żółtym, łożysku i nadnerczach. Po menopauzie (kiedy całkowicie ustaną miesiączki) zanika czynność jajników, a organizm wytwarza jedynie niewielką ilość estradiolu. Niedobór estrogenów jest u wielu kobiet przyczyną wystąpienia różnych zaburzeń: uderzeń gorąca, zaburzeń snu, zaniku błony śluzowej macicy i innych tkanek układu moczowo-płciowego oraz osteoporozy.

Lek Fem 7 jest dostępny w postaci systemu transdermalnego. Oznacza to, że estrogen, którego braki organizm potrzebuje uzupełnić jest powoli dostarczany do organizmu przez skórę za pomocą samoprzylepnego plastra. Estradiol wchodzący w skład tego plastra łagodzi nieprzyjemne objawy menopauzy. Może być także stosowany w profilaktyce osteoporozy (zmniejszonej wytrzymałości kości), jeśli pacjentka nie może przyjmować w tym celu innych leków.

Doświadczenie ze stosowaniem leku u kobiet w wieku ponad 65. lat jest ograniczone.

Fem 7 nie jest środkiem antykoncepcyjnym.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Fem 7 Kiedy nie stosować leku Fem 7

•    jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na estradiol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Fem 7

•    jeśli u pacjentki występuje, podejrzewa się lub występował w przeszłości rak piersi (patrz podpunkt poniżej dot. raka piersi);

•    jeśli u pacjentki występuje lub podejrzewa się występowanie raka endometrium (endometrium- błona śluzowa macicy) lub jakikolwiek inny estrogenozależny nowotwór złośliwy ( patrz podpunkty poniżej dot. raka endometrium i raka jajnika);

•    jeśli u pacjentki występuje nieleczona hiperplazja endometrium (zwiększenie ilości komórek błony śluzowej macicy wyściełającej jej jamę);

•    jeśli u pacjentki występuje krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej przyczynie;

•    jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości zakrzepica żylna (zakrzepica żył głębokich) lub zatory przemieszczające się do płuc lub innych części ciała (patrz podpunkt poniżej dot. zakrzepów)

•    jeśli u pacjentki występuje lub wystąpił niedawno atak serca, udar lub dusznica bolesna (patrz poniżej podpunkt dot. choroby serca i udaru);

•    jeśli u pacjentki występuje ostra choroba wątroby lub choroba wątroby wystąpiła w przeszłości, do czasu normalizacji wyników badań czynności wątroby;

•    jeśli u pacjentki występuje porfiria.

Stosowanie leku Fem 7 u dzieci jest przeciwwskazane.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fem7

Badanie lekarskie / badania kontrolne

Przed rozpoczęciem lub ponownym wprowadzeniem hormonalnej terapii zastępczej lekarz przeprowadzi szczegółowy wywiad lekarski, w tym rodzinny. Badanie przedmiotowe (łącznie z badaniem narządów miednicy oraz piersi) powinno uwzględniać dane z wywiadu oraz przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące stosowania HTZ. W czasie leczenia lekarz przeprowadzi okresowe badania kontrolne, których częstotliwość i rodzaj powinny być dostosowane do potrzeb danej pacjentki. HTZ powinna być stosowana tak długo, jak długo korzyść z jej stosowania przeważa nad ryzykiem.

Jeśli pacjentka zauważy u siebie zmiany w piersiach odpowiadające guzkom piersi (patrz punkt „Rak piersi” poniżej), powinna zgłosić to lekarzowi, który może ją skierować na mammografię.

Stany wymagające szczególnej kontroli

Jeżeli którekolwiek z poniższych sytuacji lub stanów występują, występowały wcześniej i(lub) uległy znacznemu nasileniu w czasie ciąży lub poprzedniej hormonalnej terapii zastępczej , stan zdrowia pacjentki powinien być pod ścisłą obserwacją lekarza. Należy wziąć pod uwagę, że wymienione zaburzenia mogą wystąpić ponownie lub nasilić się w czasie stosowania leku Fem7. Dotyczy to zwłaszcza takich chorób, jak:

-    łagodne nowotwory macicy (mięśniaki gładkie/ włókniakomięśniaki macicy) lub endometrioza (występowanie fragmentów błony śluzowej trzonu macicy w różnych miejscach w obrębie miednicy);

-    przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub czynniki ich ryzyka (patrz niżej);

-    czynniki ryzyka nowotworu estrogenozależnego, np. rak piersi u bliskich krewnych;

-    nadciśnienie tętnicze;

-    choroby wątroby (np. gruczolak wątroby);

-    cukrzyca ze zmianami naczyniowymi lub bez zmian naczyniowych;

-    kamica żółciowa;

-    migrena lub (silne) bóle głowy;

-    toczeń rumieniowaty układowy (choroba autoimmunologiczna);

-    hiperplazja endometrium w przeszłości (patrz niżej);

-    padaczka;

-    astma;

-    otoskleroza (choroba dotycząca błędnika kostnego prowadząca do pogorszenia słuchu).

Wskazania do natychmiastowego przerwania leczenia. Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze stanów wymienionych w punkcie „Kiedy nie stosować leku Fem 7” lub w przypadku wystąpienia:

-    żółtaczki lub pogorszenia czynności wątroby;

-    znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi;

pojawienia się migrenowych bólów głowy; ciąży.

Bezpieczeństwo stosowania HTZ

Oprócz korzyści, HTZ jest związana z pewnym ryzykiem, które pacjentka powinna rozważyć decydując się na ten rodzaj leczenia lub jego kontynuację.

Rak endometrium (rak błony śluzowej trzonu macicy)

Podawanie samych estrogenów przez dłuższy czas zwiększa ryzyko raka błony śluzowej trzonu macicy (raka endometrium). Dodatkowe podawanie progestagenu znacznie zmniejsza to ryzyko.

-    Pacjentkom z zachowaną macicą lekarz zazwyczaj przepisuje terapię progestagenem i estrogenem. Substancje te mogą być przepisane oddzielnie lub w postaci leku złożonego w ramach HTZ.

-    W przypadku pacjentek z usuniętą macicą (po histerektomii) lekarz omówi z pacjentką bezpieczeństwo stosowania samego estrogenu bez progestagenu.

-    W przypadku pacjentek z usuniętą macicą z powodu endometriozy, u których istnieją resztkowe ogniska endometriozy, ryzyko może dotyczyć wszelkich fragmentów błony śluzowej macicy pozostających w organizmie. Dlatego lekarz może przepisać HTZ składającą się z progestagenu i estrogenu.

Porównanie:

Porównując kobiety z zachowaną macicą, które nie stosują HTZ - u średnio 5 na 1 000 z nich lekarz rozpozna raka endometrium w wieku 50 - 65 lat.

W przypadku kobiet stosujących HTZ samymi estrogenami, liczba ta będzie dodatkowo od 2 do 12 razy większa, w zależności od dawki i czasu trwania HTZ.

Dodanie progestagenu do HTZ samymi estrogenami znacznie zmniejsza ryzyko raka endometrium.

Jeśli u _pacjentki wystąpi krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie, zazwyczaj nie powinno ono być powodem do niepokoju, zwłaszcza podczas pierwszych kilku miesięcy stosowania HTZ.


Jeśli jednak krwawienie lub plamienie:

-    utrzymuje się dłużej niż przez kilka pierwszych miesięcy

-    występuje po raz pierwszy jakiś czas po rozpoczęciu HTZ

-    utrzymuje się nawet po przerwaniu HTZ

należy poinformować lekarza. Może to oznaczać, że błona śluzowa trzonu macicy pogrubiała.

Rak _ piersi

Kobiety z rakiem piersi występującym obecnie lub w przeszłości nie powinny stosować HTZ.

Stosowanie HTZ nieznacznie zwiększa ryzyko raka piersi; podobnie jak późniejsza menopauza. Ryzyko raka piersi u kobiety po menopauzie stosującej HTZ samymi estrogenami przez 5 lat jest w przybliżeniu takie samo, jak u kobiety w tym samym wieku, która w tym samym czasie miesiączkuje i nie stosuje HTZ. Ryzyko raka piersi dla kobiety stosującej estrogenowo-progestagenową HTZ jest wyższe niż w przypadku HTZ samymi estrogenami (jednak HTZ estrogenowo-progestagenowa jest korzystniejsza dla błony śluzowej trzonu macicy, patrz punkt „Rak endometrium (rak błony śluzowej trzonu macicy)”.

Dla wszystkich rodzajów HTZ, dodatkowe ryzyko raka piersi wzrasta wraz z czasem stosowania terapii, jednak wraca do normy w ciągu 5 lat od przerwania HTZ.

Ryzyko wystąpienia raka piersi jest również większe:

-    u pacjentek, których bliska krewna (matka, siostra lub babcia) miała raka piersi

-    u pacjentek ze znaczną nadwagą.

Porównanie:

Porównując kobiety w wieku 50 lat, które nie stosują HTZ - u średnio 32 na 1 000 z nich lekarz rozpozna raka piersi do czasu, gdy ukończą one 65 lat.

W przypadku kobiet rozpoczynających HTZ samymi estrogenami w wieku 50 lat i stosujących ją przez 5 lat, liczba ta będzie wynosić od 33 do 34 na 1 000 (co oznacza dodatkowo 1-2 przypadki).

U kobiet stosujących HTZ samymi estrogenami przez 10 lat, liczba ta wyniesie 37 na 1 000 przypadków (tzn. dodatkowo 5 przypadków).

W przypadku kobiet rozpoczynających HTZ estrogenowo-progestagenową w wieku 50 lat i stosujących ją przez 5 lat, liczba ta będzie wynosić 38 na 1 000 (co oznacza dodatkowo 6 przypadków).

U kobiet stosujących estrogenowo-progestagenową HTZ przez 10 lat, liczba ta będzie wynosić 51 na 1 000 (co oznacza dodatkowo 19 przypadków).


Jeśli_pacjentka zauważy wszelkie zmiany w piersiach, takie jak:

-    dołeczki w skórze piersi

-    zmiany brodawek

-    wszelkie widoczne lub wyczuwalne guzki powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Zakrzepy

HTZ jest związana z większym ryzykiem wystąpienia zakrzepów żylnych ( zakrzepicy żył głębokich), szczególnie w pierwszym roku stosowania HTZ.

Te zakrzepy nie zawsze są groźne dla zdrowia i życia, jeśli jednak jeden z nich przemieści się do płuc, może spowodować ból w klatce piersiowej, duszność, zapaść, a nawet śmierć. Stan ten nazywa się zatorowością płucną.

Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna są przykładami żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ).

Występowanie zakrzepów jest bardziej prawdopodobne:

-    u pacjentek ze znaczną nadwagą

-    u pacjentek z zakrzepami w przeszłości

-    jeśli w bliskiej rodzinie pacjentki występowały zakrzepy

-    jeśli u pacjentki wystąpiło co najmniej jedno poronienie

-    jeśli u pacjentki występują zaburzenia zakrzepowe wymagające leczenia lekami przeciwzakrzepowymi

-    u pacjentek unieruchomionych przez dłuższy czas z powodu dużej operacji, urazu lub choroby

-    u pacjentek z rzadko występującą chorobą zwaną toczniem rumieniowatym układowym.

Jeśli którykolwiek z tych stanów występuje u danej pacjentki, należy skonsultować się z lekarzem, czy możliwe jest rozpoczęcie HTZ.

Porównanie:

Porównując kobiety w wieku około 50 lat, które nie stosują HTZ - u średnio 3 na 1 000 z nich wystąpi zakrzep w okresie 5 lat.

W przypadku kobiet w wieku około 50 lat, które stosują HTZ, liczba ta będzie wynosić 7 na 1 000.

Porównując kobiety w wieku około 60 lat, które nie stosują HTZ - u średnio 8 na 1 000 z nich wystąpi zakrzep krwi w okresie 5 lat.

W przypadku kobiet w wieku około 60 lat, które stosują HTZ, liczba ta będzie wynosić 17 na 1 000._


Jeśli u _pacjentki wystąpi:

-    bolesny obrzęk nogi

-    nagły ból w klatce piersiowej

-    trudności w oddychaniu

powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza i nie stosować HTZ, aż do chwili, gdy zgodę wyrazi lekarz. Mogą to być objawy zakrzepicy.

Jeśli u pacjentki planuje się operacie, powinna ona poinformować o tym lekarza. Może zajść konieczność przerwania HTZ na 4 do 6 tygodni przed operacją, aby zmniejszyć ryzyko powstania zakrzepu. Lekarz poinformuje pacjentkę, kiedy może wznowić HTZ.

Choroba niedokrwienna serca

HTZ nie jest zalecana u kobiet z chorobą serca występującą obecnie lub w niedalekiej przeszłości. Jeśli u pacjentki kiedykolwiek występowała choroba serca, należy skonsultować się z lekarzem, czy możliwe jest stosowanie HTZ.

HTZ nie wspomaga profilaktyki chorób serca.

Badania z jednym rodzajem HTZ (skoniugowanymi estrogenami i medroksyprogestogenem) wykazały, że ryzyko wystąpienia choroby serca może być nieznacznie wyższe podczas pierwszego roku stosowania leku. W przypadku innych HTZ, istnieje prawdopodobieństwo, że ryzyko będzie podobne, jednak co do tego nie ma pewności.

Jeśli u pacjentki wystąpi:

- ból w klatce piersiowej, promieniujący do ramienia i szyi powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza i nie stosować HTZ, aż do chwili, gdy zgodę wyrazi lekarz. Mogą to być objawy choroby serca.

Udar

Ostatnie badania sugerują, że HTZ nieznacznie zwiększa ryzyko wystąpienia udaru. Inne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko udaru to:

-    starzenie się

-    wysokie ciśnienie krwi

-    palenie tytoniu

-    nadużywanie alkoholu

nieregularne bicie serca

Jeśli u pacjentki występują wyżej wymienione czynniki zwiększające ryzyko udaru, lub jeśli u pacjentki w przeszłości wystąpił udar, powinna skonsultować się z lekarzem, czy może stosować HTZ.

Porównanie:

Porównując kobiety w wieku około 50 lat, które nie stosują HTZ - u średnio 3 na 1 000 z nich wystąpi udar w okresie 5 lat.

W przypadku kobiet w wieku około 50 lat, które stosują HTZ, liczba ta będzie wynosić 4 na 1 000.

Porównując kobiety w wieku około 60 lat, które nie stosują HTZ - u średnio 11 na 1 000 z nich wystąpi udar w okresie 5 lat.

W przypadku kobiet w wieku około 60 lat, które stosują HTZ, liczba ta będzie wynosić 15 na 1 000._


Rak jajnika

Niektóre badania epidemiologiczne wykazały, że długotrwałe (5-10 lat) stosowanie HTZ zawierającej jedynie estrogeny u kobiet z usuniętą macicą zwiększa ryzyko zachorowania na raka jajnika. Nie potwierdzono, czy długotrwałe stosowanie preparatów estrogenowo-progestagenowych powoduje inne ryzyko niż leczenie, w którym stosowano wyłącznie estrogen.

Inne zaburzenia

Estrogeny mogą powodować zatrzymanie płynów, dlatego też należy uważnie obserwować pacjentki z zaburzeniami czynności serca lub nerek. Pacjentki z krańcową niewydolnością nerek powinny być uważnie monitorowane, gdyż można spodziewać się zwiększenia stężenia substancji czynnych leku Fem 7 w krwiobiegu.

Pacjentki z występującą wcześniej hipertrójglicerydemią powinny być uważnie obserwowane w trakcie terapii estrogenami lub innej hormonalnej terapii zastępczej, ponieważ zgłaszano rzadkie przypadki, w których zwiększenie stężenia trójglicerydów w osoczu prowadziło do zapalenia trzustki przy stosowaniu terapii estrogenami.

Estrogeny wpływają na stężenia innych hormonów i białek.

Ciąża i karmienie piersią:

Lek Fem 7 nie jest wskazany do stosowania podczas ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia lekiem Fem 7, lek należy natychmiast odstawić.

Wyniki większości dotychczasowych badań epidemiologicznych dotyczących przypadkowej ekspozycji płodu na działanie estrogenów nie wykazały efektów szkodliwych dla zarodka i płodu.

Laktacja

Lek Fem 7 nie jest wskazany do stosowania w czasie karmienia piersią.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Metabolizm estrogenów i progestagenów może ulec nasileniu w czasie jednoczesnego stosowania substancji indukujących aktywność enzymów metabolizujących leki (głównie enzymów cytochromu P-450), takich jak leki przeciwdrgawkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz leki przeciwzakaźne (ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz).

Rytonawir i nelfinawir, choć znane jako silne inhibitory enzymów, wykazują właściwości pobudzające enzymy, gdy stosuje się je jednocześnie z hormonami steroidowymi.

Produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum) mogą pobudzać metabolizm estrogenów.

Przy zastosowaniu przezskórnym nie występuje tzw. „efekt pierwszego przejścia” w wątrobie, dlatego też substancje pobudzające enzymy mają mniejszy wpływ na stosowane w ten sposób estrogeny i progestageny niż hormony przyjmowane doustnie.

Pod względem klinicznym, przyspieszony metabolizm estrogenów i progestagenów może doprowadzić do osłabienia działania tych hormonów i zaburzeń w profilu krwawienia z dróg rodnych.

Uwaga! Dotyczy to także leków przyjmowanych w ostatnim czasie.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie zgłaszano wpływu leku Fem 7 na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Fem 7

Lek Fem 7 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie u dorosłych

-    Lek Fem 7 stosuje się raz na tydzień, tzn. zużyty plaster należy natychmiast zastępować nowym co 7 dni (zawsze tego samego dnia tygodnia).

-    Leczenie należy rozpoczynać od przyklejenia jednego plastra.

-    Jeśli nie nastąpi złagodzenie objawów menopauzy, dawkę można zwiększyć do dwóch plastrów na tydzień.

-    Nie należy stosować więcej niż dwóch plastrów tygodniowo.

-    Jeśli wystąpią objawy przedawkowania, np. tkliwość piersi, dawkę należy odpowiednio zmniejszyć.

-    Fem 7 należy stosować cyklicznie (3 tygodnie leczenia, 1 tydzień bez przyklejania plastra) lub metodą ciągłą.

-    W przypadku stosowania plastra Fem 7 u kobiet z zachowaną macicą musi być podawany dodatkowo hormon ciałka żółtego (progestagen) przez co najmniej 12 dni cyklu. Po zakończeniu przyjmowania progestagenu może wystąpić regularne krwawienie z odstawienia.

U kobiet, którym usunięto macicę nie stosujących hormonalnej terapii zastępczej lub przechodzących z innego produktu do HTZ, stosowanie leku Fem 7 można rozpocząć w dowolnym czasie.

U kobiet z zachowaną macicą nie stosujących hormonalnej terapii zastępczej, stosowanie leku Fem 7 można rozpocząć w dowolnym czasie.

U kobiet z zachowaną macicą stosujących sekwencyjną HTZ stosowanie leku Fem 7 można rozpocząć po zakończeniu poprzedniego cyklu leczenia.

Stosowanie leku Fem 7 u dzieci jest przeciwwskazane.

Sposób stosowania:

Instrukcję postępowania zilustrowano poniższymi rysunkami.

Plaster składa się z cienkiej, przejrzystej folii, o kształcie sześciokąta połączonej z dwuczęściową, mocniejszą folią ochronną.

Sześciokątna część plastra jest właściwym, aktywnym plastrem. Wewnętrzna strona przylepna zawiera hormon estradiol, który jest w sposób ciągły uwalniany do skóry.

Każdy plaster Fem 7 jest zapakowany w oddzielną szczelnie zamkniętą saszetkę.

-    Rozerwać jedną z saszetek wzdłuż bocznych nacięć (nie używać nożyczek), a następnie wyjąć plaster. (Rys. 1 i 2).

-    Plaster należy naklejać na skórę bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.

-    Oderwać połowę dwuczęściowej warstwy ochronnej. Nie dotykać palcami części przylepnej plastra. Część przylepną plastra przyłożyć do skóry. (Rys. 3 i 4).

-    Usunąć drugą połowę warstwy ochronnej. Docisnąć plaster dłonią i przytrzymać przez 30 sekund. Plaster zostanie ogrzany do temperatury ciała, co zapewni jego optymalne przyleganie do skóry. (Rys. 5 i 6). Należy upewnić się, że cały plaster przylega do skóry, zwłaszcza przy brzegach.

-    Miejsce przyklejenia plastra, powinno być za każdym razem zmieniane, to znaczy, że nowy plaster można przykleić na to samo miejsce po dwóch tygodniach.

-    Skóra w wybranym miejscu powinna być zdrowa, odtłuszczona, sucha i nie uszkodzona.

-    Najlepszymi miejscami do przyklejenia plastra są biodra, górne części pośladków i dolne partie brzucha, ponieważ w tych miejscach skóra jest względnie gładka. Plastra Fem 7 nie wolno przyklejać na piersiach i ich najbliższej okolicy! Nie należy przyklejać plastra w talii!.

-    Plaster mocno trzyma się skóry. Kąpiel w wannie, pod prysznicem i wykonywanie ćwiczeń fizycznych nie powinno mieć wpływu na działanie plastra.

-    Należy unikać pocierania plastra gąbką lub ręcznikiem, ponieważ może dojść do odklejenia się plastra.

-    Nie należy nosić obcisłej odzieży, która może spowodować odklejenie się plastra.

-    Jeśli plaster odklei się całkowicie przed upływem 7 dni, należy po prostu nakleić nowy plaster.

-    Każdy plaster należy stosować przez siedem dni. Zaleca się zmienianie plastra zawsze tego samego dnia tygodnia.

-    Następny plaster należy nalepić zgodnie z pierwotnym planem terapii.

-    Należy unikać wystawiania plastra na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

-    Jeśli po nałożeniu plastra na skórze pozostanie trochę kleju, należy go delikatnie zetrzeć przy pomocy kremu lub mleczka kosmetycznego.

Jak długo można stosować lek Fem 7

Każdy plaster należy stosować przez siedem dni.

HTZ należy kontynuować tak długo, jak długo korzyści związane z łagodzeniem objawów menopauzy przewyższają ryzyko związane ze stosowaniem HTZ.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Fem 7 niż zalecana

Ze względu na drogę podania duże przedawkowanie estradiolu w przypadku stosowania leku Fem 7 jest mało prawdopodobne, a skutki przedawkowania można natychmiast usunąć przez odklejenie plastra. Objawami przedawkowania są przede wszystkim: tkliwość piersi, obrzęki, nudności i krwawienie z dróg rodnych.

W przypadku przedawkowania dawkę leku należy odpowiednio zmniejszyć.

W przypadku pominięcia dawki leku Fem 7

Również w przypadku pominięcia zmiany plastra po siedmiu dniach należy go niezwłocznie wymienić, a następnej zmiany plastra dokonać wyznaczonego dnia, w zwykłym terminie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętego plastra.

Po przerwaniu leczenia lekiem Fem 7 może wystąpić

Czas trwania całego leczenia określa lekarz. Należy regularnie (np. co 6 miesięcy) ustalać, czy dalsze prowadzenie leczenia jest konieczne. W razie wcześniejszego przerwania leczenia lub w przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Fem 7 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którekolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane, podczas stosowania terapii hormonalnej w okresie menopauzy.

Bardzo częste działania niepożądane (które mogą wystąpić u ponad 1 na 10 pacjentek):

- Działanie niepożądane na skórę w miejscu naklejenia plastra w tym świąd, zaczerwienienie skóry (rumień), wyprysk, pokrzywka, opuchnięcie skóry i zmiany pigmentacji skóry. Działania te zazwyczaj ustępują po 2-3 dniach od odklejenia plastra.

Częste działania niepożądane (które mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10pacjentek):

-    bóle głowy,

-    uczucie dyskomfortu w piersiach,

-    ból i tkliwość piersi, powiększenie piersi,

-    dysplazja włóknisto-torbielowata sutka.

Niezbyt częste działania niepożądane (które mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100pacjentek):

-    wypadanie włosów (łysienie),

-    wzmożone pocenie się,

-    bóle stawów,

-    skurcze mięśni,

-    zawroty głowy,

-    parestezje (niezwykłe wrażenia czuciowe),

-    migrena,

-    niepokój,

-    bezsenność,

-    depresja,

-    nerwowość,

-    mdłości, niestrawność, ból brzucha, wymioty,

-    zaburzenia żylne,

-    zmiany ciśnienia krwi,

-    upławy, krwawienia międzymiesiączkowe i plamienie,

-    obrzęki,

-    uczucie zmęczenia,

-    ból w klatce piersiowej,

-    zmiany masy ciała

-    zwiększenie apetytu.

Rzadkie działania niepożądane (które mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000pacjentek):

-    mięśniaki gładkie macicy.

W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy powiadomić lekarza, który dostosuje dawkowanie leku. Należy skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia innych działań niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Fem 7

-    Przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

-    Nie należy stosować leku Fem 7 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

-    Zużyte plastry należy skleić składając na pół powierzchnią przylepną do wewnątrz, a następnie wyrzucić.

-    Leków nie należy wrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Fem 7

1 system transdermalny zawiera:

substancję czynną

1,5 mg estradiolu (Estradiolum) półwodnego Czynna powierzchnia systemu wynosi 15 cm2.

Szybkość uwalniania estradiolu wynosi 50 pg/24 h przez 7 dni. substancje pomocnicze

Warstwa przylepna: kopolimer styrenu i izoprenu, estry gliceryny z uwodornionymi kwasami żywicznymi. Warszawa ochronna zewnętrzna: polietylenu tereftalan (PE).

Warstwa ochronna (do usunięcia): polietylenu tereftalan (PE) pokryty silikonem.

Jak wygląda lek Fem 7 i co zawiera opakowanie

Fem 7 jest sześciokątnym, w pełni przezroczystym systemem transdermalnym. Jego wewnętrzna (przylepna) warstwa jest pokryta dwuczęściową, przezroczystą folią ochronną.

4 systemy transdermalne i 12 systemów transdermalnych

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwóra:

Laboratoire Theramex

6 Avenue Albert II

B.P.59 MC 98007, Monaco Cedex

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., tel. +48 22 345 93 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

11