Imeds.pl

Fem 7 Combi 1,5 Mg + 1,5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Fem 7 Combi

faza I: 50pg/24 h (1,5 mg) faza II: 50pg/24 h (1,5 mg) + 10 pg/24 h (1,5 mg) System transdermalny

(Estradiolum + Levonorgestrelum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którekolwiek z objawów niepożądanych lub i wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fem 7 Combi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fem 7 Combi

3.    Jak stosować lek Fem 7 Combi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fem 7 Combi

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK Fem 7 Combi I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Fem 7 Combi ma postać systemu transdermalnego zawierającego estradiol i lewonorgestrel jako dwie substancje czynne.

Estradiol wchodzący w skład leku Fem 7 Combi to 17p (beta) estradiol, hormon identyczny z estradiolem naturalnym, wytwarzanym głównie w komórkach ziarnistych pęcherzyka jajnikowego. W mniejszych ilościach estrogeny powstają w ciałku żółtym, łożysku i nadnerczach. Po menopauzie (kiedy całkowicie ustaną miesiączki) zanika czynność jajników, a organizm wytwarza jedynie niewielką ilość estradiolu. Niedobór estrogenów jest u wielu kobiet przyczyną wystąpienia różnych zaburzeń: uderzeń gorąca, zaburzeń snu, zaniku błony śluzowej trzonu macicy i innych tkanek układu moczowo-płciowego oraz osteoporozy.

Lewonorgestrel należy do grupy hormonów płciowych, progestagenów, wywierających wpływ na błonę śluzową trzonu macicy kobiet z zachowaną macicą. Lewonorgestrel zmniejsza ryzyko nadmiernego rozrostu błony śluzowej macicy i raka trzonu macicy.

Lek Fem 7 Combi jest dostępny w postaci transdermalnego systemu terapeutycznego. Oznacza to, że estrogen i lewonorgestrel, których braki organizm potrzebuje uzupełnić są powoli dostarczane do organizmu przez skórę za pomocą samoprzylepnego plastra (hormonalna terapia zastępcza) w celu leczenia nieprzyjemnych objawów menopauzy.

Doświadczenie w stosowaniu u kobiet w wieku powyżej 65. lat jest ograniczone.

Fem 7 Combi nie jest lekiem antykoncepcyjnym.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Fem 7 Combi Kiedy nie stosować leku Fem 7 Combi

-    jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku Fem 7 Combi;

-    jeśli u pacjentki występuje, podejrzewa się lub występował w przeszłości rak piersi (patrz podpunkt poniżej dot. raka piersi);

-    jeśli u pacjentki występuje lub podejrzewa się występowanie raka endometrium (endometrium- błona śluzowa macicy) lub jakiegokolwiek innego estrogenozależnego nowotworu złośliwego ( patrz podpunkty poniżej dot. raka endometrium i raka jajnika);

-    jeśli u pacjentki występuje nieleczona hiperplazja endometrium (zwiększenie ilości komórek błony śluzowej macicy wyściełającej jej jamę);

-    jeśli u pacjentki występuje krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej przyczynie;

-    jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości zakrzepica żył kończyn dolnych lub innych (zakrzepica żył głębokich) lub zatory przemieszczające się do płuc lub innych części ciała (patrz podpunkt poniżej dot. zakrzepów)

-    jeśli u pacjentki występuje lub wystąpił niedawno atak serca, udar lub dławica piersiowa (patrz poniżej podpunkt dot. choroby niedokrwiennej serca i udaru);

-    jeśli u pacjentki występuje aktywna choroba wątroby lub choroba wątroby wystąpiła w przeszłości, do czasu normalizacji wyników badań czynności wątroby;

-    jeśli u pacjentki występuje porfiria.

Stosowanie leku u dzieci jest przeciwwskazane.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fem 7 Combi

Przed rozpoczęciem lub ponownym wprowadzeniem hormonalnej terapii zastępczej lekarz przeprowadzi szczegółowy wywiad lekarski, w tym rodzinny. Badanie przedmiotowe (łącznie z badaniem narządów miednicy oraz piersi) powinno uwzględniać dane z wywiadu oraz przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące stosowania HTZ. W czasie leczenia lekarz przeprowadzi okresowe badania kontrolne, których częstotliwość i rodzaj powinny być dostosowane do potrzeb danej pacjentki. HTZ powinna być stosowana tak długo, jak długo korzyść z jej stosowania przeważa nad ryzykiem.

Jeśli pacjentka zauważy u siebie zmiany w piersiach odpowiadające guzkom piersi (patrz punkt „Rak piersi” poniżej), powinna zgłosić to lekarzowi, który może ją skierować na mammografię.

Sytuacje wymagające obserwacji

Jeżeli którekolwiek z poniższych zaburzeń występuje, występowało wcześniej i(lub) nasiliło się w czasie ciąży lub poprzedniej terapii hormonalnej, stan zdrowia pacjentki musi być pod ścisłą obserwacją lekarza. Należy wziąć pod uwagę, że wymienione zaburzenia mogą wystąpić ponownie lub nasilić się w czasie terapii produktem Fem 7 Combi. Dotyczy to zwłaszcza takich chorób, jak:

łagodne nowotwory macicy (mięśniaki gładkie/włókniakomięśniaki macicy) lub endometrioza (występowanie fragmentów błony śluzowej trzonu macicy w różnych miejscach w obrębie miednicy) ;

przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub czynniki ich ryzyka (patrz niżej); czynniki ryzyka nowotworu estrogenozależnego, np. rak piersi u krewnych 1-ego stopnia; nadciśnienie tętnicze; choroby wątroby (np. gruczolak wątroby);

cukrzyca ze zmianami naczyniowymi lub bez zmian naczyniowych;

kamica żółciowa;

migrena lub (silne) bóle głowy;

toczeń rumieniowaty układowy (choroba autoimmunologiczna); hiperplazja endometrium w przeszłości (patrz niżej);

-    padaczka;

-    astma;

-    otoskleroza (choroba dotycząca błędnika kostnego prowadząca do pogorszenia słuchu). Wskazania do natychmiastowego przerwania leczenia. Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze stanów wymienionych w punkcie . .Kiedy nie stosować leku Fem 7 Combi” lub w przypadku wystąpienia:

-    żółtaczki lub pogorszenia czynności wątroby;

-    znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi;

-    pojawienia się migrenowych bólów głowy;

-    ciąży.

Bezpieczeństwo stosowania HTZ

Oprócz korzyści, HTZ jest związana z pewnym ryzykiem, które pacjentka powinna rozważyć decydując się na ten rodzaj leczenia lub jego kontynuację.

Rak endometrium (rak błony śluzowej trzonu macicy)

Podawanie samych estrogenów przez dłuższy czas zwiększa ryzyko raka błony śluzowej trzonu macicy (raka endometruim). Dodatkowe podawanie progestagenu znacznie zmniejsza to ryzyko.

-    Pacjentkom z zachowaną macicą lekarz zazwyczaj przepisuje terapię progestagenem i estrogenem. Substancje te mogą być przepisane oddzielnie lub w postaci leku złożonego w ramach HTZ.

-    W przypadku pacjentek z usuniętą macicą (po histerektomii) lekarz omówi z pacjentką bezpieczeństwo stosowania samego estrogenu bez progestagenu.

-    W przypadku pacjentek z usuniętą macicą z powodu endometriozy, u których istnieją resztkowe ogniska endometriozy, ryzyko może dotyczyć wszelkich fragmentów błony śluzowej macicy pozostających w organizmie. Dlatego lekarz może przepisać HTZ składającą się z progestagenu i estrogenu.

Porównanie:

Porównując kobiety z zachowaną macicą, które nie stosują HTZ - u średnio 5 na 1 000 z nich lekarz rozpozna raka trzonu macicy w wieku 50 - 65 lat.

W przypadku kobiet stosujących HTZ samymi estrogenami, liczba ta będzie dodatkowo od 2 do 12 razy większa, w zależności od dawki i czasu trwania HTZ.

Dodanie progestagenu do HTZ samymi estrogenami znacznie zmniejsza ryzyko raka trzonu macicy.

Jeśli u pacjentki wystąpi krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie, zazwyczaj nie powinno ono być powodem do niepokoju, zwłaszcza podczas pierwszych kilku miesięcy stosowania HTZ.


Jeśli jednak krwawienie lub plamienie

-    utrzymuje się dłużej niż przez kilka pierwszych miesięcy

-    występuje po raz pierwszy jakiś czas po rozpoczęciu HTZ

należy poinformować lekarza. Może to oznaczać, że błona śluzowa trzonu macicy pogrubiała.

Rak piersi

Kobiety z rakiem piersi występującym obecnie lub w przeszłości nie powinny stosować HTZ.

Stosowanie HTZ nieznacznie zwiększa ryzyko raka piersi; podobnie jak późniejsza menopauza. Ryzyko raka piersi u kobiety po menopauzie stosującej HTZ samymi estrogenami przez 5 lat jest w przybliżeniu takie samo, jak u kobiety w tym samym wieku, która w tym samym czasie miesiączkuje i nie stosuje HTZ. Ryzyko raka piersi dla kobiety stosującej estrogenowo-progestagenową HTZ jest wyższe niż w przypadku

HTZ samymi estrogenami (jednak HTZ estrogenowo-progestagenowa jest korzystniejsza dla błony śluzowej trzonu macicy, patrz „Rak endometrium (rak błony śluzowej trzonu macicy)”.

Dla wszystkich rodzajów HTZ, dodatkowe ryzyko raka piersi wzrasta wraz z czasem stosowania terapii, jednak wraca do normy w ciągu 5 lat od przerwania HTZ.

Ryzyko wystąpienia raka piersi jest również większe:

-    u pacjentek, których bliska krewna (matka, siostra lub babcia) miała raka piersi

-    u pacjentek ze znaczną nadwagą

Porównanie:

Porównując kobiety w wieku 50 lat, które nie stosują HTZ - u średnio 32 na 1 000 lekarz rozpozna raka piersi do czasu, gdy ukończą one 65 lat.

W przypadku kobiet rozpoczynających HTZ samymi estrogenami w wieku 50 lat i stosujących ją przez 5 lat, liczba ta będzie wynosić od 33 do 34 na 1 000 (co oznacza dodatkowo 1-2 przypadki).

U kobiet stosujących HTZ samymi estrogenami przez 10 lat, liczba ta wyniesie 37 na 1 000 przypadków (tzn. dodatkowo 5 przypadków).

W przypadku kobiet rozpoczynających HTZ estrogenowo-progestagenową w wieku 50 lat i stosujących ją przez 5 lat, liczba ta będzie wynosić 38 na 1 000 (co oznacza dodatkowo 6 przypadków).

U kobiet stosujących estrogenowo-progestagenową HTZ przez 10 lat, liczba ta będzie wynosić 51 na 1 000 (co oznacza dodatkowo 19 przypadków).


Jeśli pacjentka zauważy zmiany w piersiach, takie jak:

-    dołeczki w skórze piersi

-    zmiany brodawek sutkowych

-    wszelkie widoczne lub wyczuwalne guzki powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Zakrzepy

HTZ jest związana z większym ryzykiem względnym wystąpienia zakrzepów żylnych ( zakrzepicy żył głębokich), szczególnie w pierwszym roku stosowania HTZ.

Te zakrzepy nie zawsze są zagrożeniem dla zdrowia i życia, jeśli jednak jeden z nich przemieści się do płuc, może spowodować ból w klatce piersiowej, duszność, zapaść, a nawet śmierć. Stan ten nazywa się zatorowością płucną.

Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna są przykładami żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ).

Występowanie zakrzepów jest bardziej prawdopodobne:

-    u pacjentek ze znaczną otyłością

-    u pacjentek z zakrzepami w przeszłości

-    jeśli w bliskiej rodzinie pacjentki występowały zakrzepy

-    jeśli u pacjentki wystąpiło co najmniej jedno poronienie

-    jeśli u pacjentki występują zaburzenia zakrzepowe wymagające leczenia lekami przeciwzakrzepowymi

-    u pacjentek unieruchomionych przez dłuższy czas z powodu dużej operacji, urazu lub choroby

-    u pacjentek z rzadko występującą chorobą zwaną toczniem rumieniowatym układowym.

Jeśli którykolwiek z tych stanów występuje u danej pacjentki, należy skonsultować się z lekarzem, czy możliwe jest rozpoczęcie HTZ.

Porównanie:

Porównując kobiety w wieku około 50 lat, które nie stosują HTZ - u średnio 3 na 1 000 z nich wystąpi zakrzep w okresie 5 lat.

W przypadku kobiet w wieku około 50 lat, które stosują HTZ, liczba ta będzie wynosić 7 na 1 000.

Porównując kobiety w wieku około 60 lat, które nie stosują HTZ - u średnio 8 na 1 000 z nich wystąpi zakrzep w okresie 5 lat.

W przypadku kobiet w wieku około 60 lat, które stosują HTZ, liczba ta będzie wynosić 17 na 1 000._


Jeśli u pacjentki wystąpi:

-    bolesny obrzęk nogi

-    nagły ból w klatce piersiowej

-    trudności w oddychaniu

powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza i nie stosować HTZ, aż do chwili, gdy zgodę wyrazi lekarz. Mogą to być objawy zakrzepicy.

Jeśli u pacjentki planuje się operację, powinna ona poinformować o tym lekarza. Może zajść konieczność przerwania HTZ na 4 do 6 tygodni przed operacją, aby zmniejszyć ryzyko powstania zakrzepu. Lekarz poinformuje pacjentkę, kiedy może wznowić HTZ.

Choroba niedokrwienna serca

HTZ nie jest zalecana u kobiet z chorobą serca występującą obecnie lub w niedalekiej przeszłości. Jeśli u pacjentki kiedykolwiek występowała choroba serca, należy skonsultować się z lekarzem, czy możliwe jest stosowanie HTZ.

HTZ nie wspomaga profilaktyki chorób serca.

Badania z jednym rodzajem HTZ (skoniugowanymi estrogenami końskimi i medroksyprogesteronem) wykazały, że ryzyko wystąpienia choroby serca może być nieznacznie wyższe podczas pierwszego roku stosowania leku. W przypadku innych HTZ, istnieje prawdopodobieństwo, że ryzyko będzie podobne, jednak co do tego nie ma pewności.

Jeśli u pacjentki wystąpi:

-    ból w klatce piersiowej, promieniujący do ramienia i szyi

powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza i nie stosować HTZ, aż do chwili, gdy zgodę wyrazi lekarz. Mogą to być objawy choroby serca.

Udar

Ostatnie badania sugerują, że HTZ nieznacznie zwiększa ryzyko wystąpienia udaru. Inne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko udaru to:

-    starzenie się

-    wysokie ciśnienie krwi

-    palenie tytoniu

-    nadużywanie alkoholu

-    nieregularne bicie serca

Jeśli u pacjentki występują wyżej wymienione czynniki zwiększające ryzyko udaru lub, jeśli u pacjentki w przeszłości wystąpił udar, powinna skonsultować się z lekarzem, czy może stosować HTZ.

Porównując kobiety w wieku około 50 lat, które nie stosują HTZ - u średnio 3 na 1 000 z nich wystąpi udar w okresie 5 lat.

W przypadku kobiet w wieku około 50 lat, które stosują HTZ, liczba ta będzie wynosić 4 na 1 000.

Porównując kobiety w wieku około 60 lat, które nie stosują HTZ - u średnio 11 na 1 000 z nich wystąpi udar w okresie 5 lat.

W przypadku kobiet w wieku około 60 lat, które stosują HTZ, liczba ta będzie wynosić 15 na 1 000._


Rak _ jajnika

Niektóre badania epidemiologiczne wykazały, że długotrwałe (5-10 lat) stosowanie HTZ zawierającej jedynie estrogeny u kobiet z usuniętą macicą zwiększa ryzyko zachorowania na raka jajnika. Nie potwierdzono, czy długotrwałe stosowanie preparatów estrogenowo-progestagenowych powoduje inne ryzyko niż leczenie, w którym stosowano wyłącznie estrogen.

Inne zaburzenia

Estrogeny mogą powodować zatrzymanie płynów, dlatego też należy uważnie obserwować pacjentki z zaburzeniami czynności serca lub nerek. Pacjentki z krańcową niewydolnością nerek powinny być uważnie monitorowane, gdyż można spodziewać się zwiększenia stężenia substancji czynnych produktu Fem 7 Combi w krwiobiegu.

Kobiety z występującą wcześniej hipertrójglicerydemią powinny być uważnie obserwowane w trakcie terapii zastępczej estrogenami lub innej hormonalnej terapii zastępczej, ponieważ zgłaszano rzadkie przypadki, w których znaczne zwiększenie stężenia trójglicerydów w osoczu prowadziło do zapalenia trzustki po zastosowaniu estrogenów.

Estrogeny wpływają na stężenia innych hormonów i białek.

Ciąża i karmienie piersią:

Lek Fem 7 Combi nie jest wskazany do stosowania podczas ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia lekiem Fem 7 Combi, lek należy natychmiast odstawić.

Badania kliniczne przeprowadzone na dużej liczbie pacjentek nie wykazują działań niepożądanych lewonorgestrelu na płód.

Wyniki dotychczasowych badań epidemiologicznych dotyczących przypadkowej ekspozycji płodu na działanie estrogenów i lewonorgestrelu nie wykazały działań uszkadzających dla zarodka i płodu.

Lek Fem 7 Combi nie jest wskazany do stosowania w czasie karmienia piersią.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Metabolizm estrogenów i progestagenów może ulec nasileniu w czasie jednoczesnego stosowania substancji indukujących aktywność enzymów metabolizujących leki (szczególnie enzymów cytochromu P 450), takich jak leki przeciwdrgawkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, prymidon) oraz leki przeciwzakaźne (ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz).

Rytonawir i nelfinawir, choć znane jako silne inhibitory enzymów, wykazują właściwości pobudzające enzymy, gdy stosuje się je jednocześnie z hormonami steroidowymi.

Produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) mogą pobudzać metabolizm estrogenów i progestagenów.

Przy zastosowaniu przezskómym nie występuje tzw. „efekt pierwszego przejścia” w wątrobie, dlatego też substancje pobudzające enzymy mają mniejszy wpływ na stosowane w ten sposób estrogeny i progestageny niż hormony przyjmowane doustnie.

Pod względem klinicznym, przyspieszony metabolizm estrogenów i progestagenów może doprowadzić do osłabienia działania tych hormonów i zaburzeń w profilu krwawień z narządów rodnych.

Uwaga! Dotyczy to także leków przyjmowanych w ostatnim czasie.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Fem 7 Combi na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Fem 7 Combi

Lek Fem 7 Combi należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości

należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie u dorosłych

-    Lek Fem 7 Combi stosuje się 1 raz na tydzień, tzn. zużyty plaster należy natychmiast zastępować nowym co 7 dni (zawsze tego samego dnia tygodnia). Lek Fem 7 Combi przeznaczony jest do leczenia ciągłego sekwencyjnego.

-    Każdy cykl leczenia składa się z dwóch rodzajów systemów Fem 7 Combi: dwóch systemów zawierających sam estradiol (faza I) oraz dwóch systemów zawierających estradiol i lewonorgestrel (faza II).

Stosowanie leku Fem 7 Combi u dzieci jest przeciwwskazane.

Jak rozpoczynać stosowanie leku Fem 7 Combi.

-    Leczenie należy rozpoczynać od przyklejenia jednego plastra.

-    U kobiet po menopauzie niestosujących hormonalnej terapii zastępczej leczenie lekiem Fem 7 Combi można rozpocząć w dowolnym czasie

-    U kobiet stosujących inne produkty w hormonalnej terapii zastępczej metodą ciągłą złożoną, leczenie lekiem Fem 7 Combi można rozpocząć również w dowolnym czasie.

-    U kobiet stosujących inne produkty w hormonalnej terapii zastępczej metodą ciągłą sekwencyjną zmiana leczenia na lek Fem 7 Combi powinna nastąpić po zakończeniu trwającego cyklu leczenia.

Sposób stosowania:

Instrukcję postępowania zilustrowano poniższymi rysunkami.

System transdermalny składa się z cienkiej, przejrzystej folii, o kształcie ośmiokąta połączonej z dwuczęściową, prostokątną, mocniejszą folią ochronną.

Ośmiokątna część systemu jest właściwym, aktywnym plastrem. Wewnętrzna strona przylepna zawiera hormony, które są uwalniane do skóry.

Każdy system transdermalny Fem 7 Combi jest zapakowany w oddzielną, szczelnie zamkniętą saszetkę.

-    Rozerwać jedną z saszetek wzdłuż bocznych nacięć (nie używać nożyczek), a następnie wyjąć plaster. (Rys. 1 i 2).

-    Plaster należy naklejać na skórę bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.

-    Oderwać połowę dwuczęściowej warstwy ochronnej. Nie dotykać palcami części przylepnej plastra. Część przylepną plastra przyłożyć do skóry. (Rys. 3 i 4).

-    Usunąć drugą połowę warstwy ochronnej. Docisnąć plaster dłonią i przytrzymać przez 30 sekund. Plaster zostanie ogrzany do temperatury ciała, co zapewni jego optymalne przyleganie do skóry. (Rys. 5 i 6). Należy upewnić się, że cały plaster przylega do skóry, zwłaszcza przy brzegach.

-    Miejsce przyklejenia plastra, powinno być za każdym razem zmieniane, to znaczy, że nowy plaster można przykleić na to samo miejsce po dwóch tygodniach.

-    Skóra w wybranym miejscu powinna być zdrowa, odtłuszczona, sucha i nie uszkodzona.

-    Najlepszymi miejscami do przyklejenia plastra są biodra, górne części pośladków i dolne partie brzucha, ponieważ w tych miejscach skóra jest względnie gładka. Plastra Fem 7 Combi nie wolno przyklejać na piersiach i ich najbliższej okolicy! Nie należy przyklejać plastra w talii!.

-    Plaster mocno trzyma się skóry. Kąpiel w wannie, pod prysznicem i wykonywanie ćwiczeń fizycznych nie powinno mieć wpływu na działanie plastra.

-    Należy unikać pocierania plastra gąbką lub ręcznikiem, ponieważ może dojść do odklejenia się plastra.

-    Nie należy nosić obcisłej odzieży, która może spowodować odklejenie się plastra.

-    Plaster należy odklejać powoli, aby uniknąć podrażnienia skóry.

-    Jeśli plaster odklei się całkowicie przed upływem 7 dni, należy po prostu nakleić nowy plaster.

-    Każdy plaster należy stosować przez siedem dni. Zaleca się, by podczas terapii plastry zmieniać zawsze tego samego dnia tygodnia.

-    Następny plaster należy nalepić zgodnie z pierwotnym planem terapii.

-    Należy unikać wystawiania plastra na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

- Jeśli po nałożeniu plastra na skórze pozostanie trochę kleju, należy go delikatnie zetrzeć przy pomocy kremu lub mleczka kosmetycznego.

Jak długo można stosować lek Fem 7 Combi

Każdy system transdermalny należy stosować przez siedem dni.

HTZ należy kontynuować tak długo, jak długo korzyści związane z łagodzeniem objawów menopauzy przewyższają ryzyko związane ze stosowaniem HTZ.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Fem 7 Combi niż zalecana

Ze względu na drogę podania przedawkowanie leku Fem 7 Combi jest mało prawdopodobne.

Do objawów przedawkowania należy tkliwość piersi, obrzęki w okolicach brzucha/ miednicy, uczucie lęku, pobudzenie, nudności i wymioty. W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania system należy odkleić.

W przypadku pominięcia dawki leku Fem 7 Combi

W przypadku pominięcia zmiany plastra po siedmiu dniach należy go niezwłocznie wymienić, a następnej zmiany plastra dokonać wyznaczonego dnia, w zwykłym terminie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętego plastra.

Po przerwaniu leczenia lekiem Fem 7 Combi może wystąpić

Mogą wystąpić następujące objawy: nawrót objawów menopauzy.

Jeśli pacjentka chce przerwać kurację na jakiś czas lub na stałe, powinna najpierw skonsultować się z lekarzem.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Fem 7 Combi może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane, podczas stosowania terapii hormonalnej w okresie menopauzy.

Działania niepożądane występują najczęściej (> 10%) w miejscu zastosowania systemu transdermalnego. Są to: zaczerwienienie skóry (rumień), podrażnienie i opuchnięcie skóry, świąd. Zwykle przemijają bez specjalnego leczenia po 2-3 dniach po usunięciu plastra.

Częste działania niepożądane (które mogą wystąpić częściej niż u 1 na 100 pacjentek, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentek):

-    wzmożenie popędu płciowego,

-    osłabienie popędu płciowego,

-    bóle głowy,

-    nudności,

-    wymioty,

-    krwawienie międzymiesiączkowe i plamienie.

Niezbyt częste działania niepożądane (które mogą wystąpić częściej niż u 1 na 1000 pacjentek, ale rzadziej niż u 1 na 100pacjentek):

-    zawroty głowy,

-    migrena,

-    parestezje,

-    wzdęcia,

-    ból brzucha,

-    niestrawność,

-    nadciśnienie,

-    bolesne miesiączkowanie,

-    rozrost błony śluzowej trzonu macicy,

-    rak piersi,

-    zatrzymanie płynów,

-    zwiększenie masy ciała,

-    zmniejszenie masy ciała,

-    uczucie zmęczenia

Rzadkie działania niepożądane (które mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 000 pacjentek, ale rzadziej niż u 1 000 pacjentek):

-    depresja,

-    kamica żółciowa,

-    żółtaczka cholestatyczna,

-    mięśniaki gładkie macicy.

Inne działania

-    estrogenozależne nowotwory łagodne i złośliwe, np. rak błony    śluzowej    trzonu macicy;

-    żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych lub zakrzepica żył miednicy mniejszej i zatorowość płucna. Występują one częściej u kobiet stosujących HTZ niż u nie stosujących HTZ (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Fem 7 Combi” oraz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fem 7 Combi”);

-    zawał mięśnia sercowego i udar mózgu;

-    choroby pęcherzyka żółciowego (np. kamica żółciowa);

-    zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: ostuda (brunatne plamy na twarzy), rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, choroba Schonleina - Henocha (skaza krwotoczna);

-    możliwa demencja (otępienie).

W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy powiadomić lekarza, który dostosuje dawkowanie leku. Należy skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia innych działań niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Fem 7 Combi

-    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

-    Nie stosować leku Fem 7 Combi po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

-    Zużyte systemy należy skleić składając na pół powierzchnią przylepną do wewnątrz, a następnie wyrzucić.

-    Leków nie należy wrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Fem 7 Combi

Substancje czynne:

System transdermalny fazy I:

estradiol (Estradiolum) półwodny    1,5 mg

Po nałożeniu na skórę z systemu transdermalnego uwalnia się 50 mikrogramów estradiolu na dobę w ciągu 7 dni. Czynna powierzchnia systemu transdermalnego wynosi 15 cm2.

System transdermalny fazy II:

estradiol (Estradiolum) półwodny    1,5 mg

lewonorgestrel (Levonorgestrelum)    1,5 mg

Po nałożeniu na skórę z systemu transdermalnego uwalnia się 50 mikrogramów estradiolu i 10 mikrogramów lewonorgestrelu na dobę w ciągu 7 dni. Czynna powierzchnia systemu transdermalnego wynosi 15 cm2.

Inne składniki leku to:

Warstwa przylepna: kopolimer styrenu i izoprenu, estry gliceryny z uwodornionymi kwasami żywicznymi

Warstwa ochronna zewnętrzna: polietylenu tereftalan (PE)

Warstwa ochronna (do usunięcia): polietylenu tereftalan (PE) pokryty silikonem

Jak wygląda lek Fem 7 Combi i co zawiera opakowanie

Fem 7 Combi jest ośmiokątnym, przezroczystym, elastycznym plastrem o zaokrąglonych brzegach.

Jego wewnętrzna (przylepna) warstwa pokryta jest dwuczęściową, przezroczystą folią ochronną.

4 systemy transdermalne - 2 systemy transdermalne fazy I + 2 systemy transdermalne fazy II 12 systemów transdermalnych - 6 systemów transdermalnych fazy I + 6 systemów transdermalnych fazy II

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwóra:

Laboratoire Theramex

6 Avenue Albert II

B.P.59 MC 98007, Monaco Cedex

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG

Lohmannstr.2

56626 Andernach

Niemcy

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., tel. +48 22 345 93 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2015

12