+ iMeds.pl

Fem 7 combi 1,5 mg + 1,5 mgUlotka Fem 7 combi

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Fem 7 Combi

faza I: 50pg/24 h (1,5 mg) faza II: 50pg/24 h (1,5 mg) + 10 pg/24 h (1,5 mg) System transdermalny

(Estradiolum + Levonorgestrelum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którekolwiek z objawów niepożądanych lub i wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fem 7 Combi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fem 7 Combi

3.    Jak stosować lek Fem 7 Combi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fem 7 Combi

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK Fem 7 Combi I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Fem 7 Combi ma postać systemu transdermalnego zawierającego estradiol i lewonorgestrel jako dwie substancje czynne.

Estradiol wchodzący w skład leku Fem 7 Combi to 17p (beta) estradiol, hormon identyczny z estradiolem naturalnym, wytwarzanym głównie w komórkach ziarnistych pęcherzyka jajnikowego. W mniejszych ilościach estrogeny powstają w ciałku żółtym, łożysku i nadnerczach. Po menopauzie (kiedy całkowicie ustaną miesiączki) zanika czynność jajników, a organizm wytwarza jedynie niewielką ilość estradiolu. Niedobór estrogenów jest u wielu kobiet przyczyną wystąpienia różnych zaburzeń: uderzeń gorąca, zaburzeń snu, zaniku błony śluzowej trzonu macicy i innych tkanek układu moczowo-płciowego oraz osteoporozy.

Lewonorgestrel należy do grupy hormonów płciowych, progestagenów, wywierających wpływ na błonę śluzową trzonu macicy kobiet z zachowaną macicą. Lewonorgestrel zmniejsza ryzyko nadmiernego rozrostu błony śluzowej macicy i raka trzonu macicy.

Lek Fem 7 Combi jest dostępny w postaci transdermalnego systemu terapeutycznego. Oznacza to, że estrogen i lewonorgestrel, których braki organizm potrzebuje uzupełnić są powoli dostarczane do organizmu przez skórę za pomocą samoprzylepnego plastra (hormonalna terapia zastępcza) w celu leczenia nieprzyjemnych objawów menopauzy.

Doświadczenie w stosowaniu u kobiet w wieku powyżej 65. lat jest ograniczone.

Fem 7 Combi nie jest lekiem antykoncepcyjnym.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Fem 7 Combi Kiedy nie stosować leku Fem 7 Combi

-    jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku Fem 7 Combi;

-    jeśli u pacjentki występuje, podejrzewa się lub występował w przeszłości rak piersi (patrz podpunkt poniżej dot. raka piersi);

-    jeśli u pacjentki występuje lub podejrzewa się występowanie raka endometrium (endometrium- błona śluzowa macicy) lub jakiegokolwiek innego estrogenozależnego nowotworu złośliwego ( patrz podpunkty poniżej dot. raka endometrium i raka jajnika);

-    jeśli u pacjentki występuje nieleczona hiperplazja endometrium (zwiększenie ilości komórek błony śluzowej macicy wyściełającej jej jamę);

-    jeśli u pacjentki występuje krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej przyczynie;

-    jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości zakrzepica żył kończyn dolnych lub innych (zakrzepica żył głębokich) lub zatory przemieszczające się do płuc lub innych części ciała (patrz podpunkt poniżej dot. zakrzepów)

-    jeśli u pacjentki występuje lub wystąpił niedawno atak serca, udar lub dławica piersiowa (patrz poniżej podpunkt dot. choroby niedokrwiennej serca i udaru);

-    jeśli u pacjentki występuje aktywna choroba wątroby lub choroba wątroby wystąpiła w przeszłości, do czasu normalizacji wyników badań czynności wątroby;

-    jeśli u pacjentki występuje porfiria.

Stosowanie leku u dzieci jest przeciwwskazane.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fem 7 Combi

Przed rozpoczęciem lub ponownym wprowadzeniem hormonalnej terapii zastępczej lekarz przeprowadzi szczegółowy wywiad lekarski, w tym rodzinny. Badanie przedmiotowe (łącznie z badaniem narządów miednicy oraz piersi) powinno uwzględniać dane z wywiadu oraz przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące stosowania HTZ. W czasie leczenia lekarz przeprowadzi okresowe badania kontrolne, których częstotliwość i rodzaj powinny być dostosowane do potrzeb danej pacjentki. HTZ powinna być stosowana tak długo, jak długo korzyść z jej stosowania przeważa nad ryzykiem.

Jeśli pacjentka zauważy u siebie zmiany w piersiach odpowiadające guzkom piersi (patrz punkt „Rak piersi” poniżej), powinna zgłosić to lekarzowi, który może ją skierować na mammografię.

Sytuacje wymagające obserwacji

Jeżeli którekolwiek z poniższych zaburzeń występuje, występowało wcześniej i(lub) nasiliło się w czasie ciąży lub poprzedniej terapii hormonalnej, stan zdrowia pacjentki musi być pod ścisłą obserwacją lekarza. Należy wziąć pod uwagę, że wymienione zaburzenia mogą wystąpić ponownie lub nasilić się w czasie terapii produktem Fem 7 Combi. Dotyczy to zwłaszcza takich chorób, jak:

łagodne nowotwory macicy (mięśniaki gładkie/włókniakomięśniaki macicy) lub endometrioza (występowanie fragmentów błony śluzowej trzonu macicy w różnych miejscach w obrębie miednicy) ;

przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub czynniki ich ryzyka (patrz niżej); czynniki ryzyka nowotworu estrogenozależnego, np. rak piersi u krewnych 1-ego stopnia; nadciśnienie tętnicze; choroby wątroby (np. gruczolak wątroby);

cukrzyca ze zmianami naczyniowymi lub bez zmian naczyniowych;

kamica żółciowa;

migrena lub (silne) bóle głowy;

toczeń rumieniowaty układowy (choroba autoimmunologiczna); hiperplazja endometrium w przeszłości (patrz niżej);

-    padaczka;

-    astma;

-    otoskleroza (choroba dotycząca błędnika kostnego prowadząca do pogorszenia słuchu). Wskazania do natychmiastowego przerwania leczenia. Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze stanów wymienionych w punkcie . .Kiedy nie stosować leku Fem 7 Combi” lub w przypadku wystąpienia:

-    żółtaczki lub pogorszenia czynności wątroby;

-    znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi;

-    pojawienia się migrenowych bólów głowy;

-    ciąży.

Bezpieczeństwo stosowania HTZ

Oprócz korzyści, HTZ jest związana z pewnym ryzykiem, które pacjentka powinna rozważyć decydując się na ten rodzaj leczenia lub jego kontynuację.

Rak endometrium (rak błony śluzowej trzonu macicy)

Podawanie samych estrogenów przez dłuższy czas zwiększa ryzyko raka błony śluzowej trzonu macicy (raka endometruim). Dodatkowe podawanie progestagenu znacznie zmniejsza to ryzyko.

-    Pacjentkom z zachowaną macicą lekarz zazwyczaj przepisuje terapię progestagenem i estrogenem. Substancje te mogą być przepisane oddzielnie lub w postaci leku złożonego w ramach HTZ.

-    W przypadku pacjentek z usuniętą macicą (po histerektomii) lekarz omówi z pacjentką bezpieczeństwo stosowania samego estrogenu bez progestagenu.

-    W przypadku pacjentek z usuniętą macicą z powodu endometriozy, u których istnieją resztkowe ogniska endometriozy, ryzyko może dotyczyć wszelkich fragmentów błony śluzowej macicy pozostających w organizmie. Dlatego lekarz może przepisać HTZ składającą się z progestagenu i estrogenu.

Porównanie:

Porównując kobiety z zachowaną macicą, które nie stosują HTZ - u średnio 5 na 1 000 z nich lekarz rozpozna raka trzonu macicy w wieku 50 - 65 lat.

W przypadku kobiet stosujących HTZ samymi estrogenami, liczba ta będzie dodatkowo od 2 do 12 razy większa, w zależności od dawki i czasu trwania HTZ.

Dodanie progestagenu do HTZ samymi estrogenami znacznie zmniejsza ryzyko raka trzonu macicy.

Jeśli u pacjentki wystąpi krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie, zazwyczaj nie powinno ono być powodem do niepokoju, zwłaszcza podczas pierwszych kilku miesięcy stosowania HTZ.


Jeśli jednak krwawienie lub plamienie

-    utrzymuje się dłużej niż przez kilka pierwszych miesięcy

-    występuje po raz pierwszy jakiś czas po rozpoczęciu HTZ

należy poinformować lekarza. Może to oznaczać, że błona śluzowa trzonu macicy pogrubiała.

Rak piersi

Kobiety z rakiem piersi występującym obecnie lub w przeszłości nie powinny stosować HTZ.

Stosowanie HTZ nieznacznie zwiększa ryzyko raka piersi; podobnie jak późniejsza menopauza. Ryzyko raka piersi u kobiety po menopauzie stosującej HTZ samymi estrogenami przez 5 lat jest w przybliżeniu takie samo, jak u kobiety w tym samym wieku, która w tym samym czasie miesiączkuje i nie stosuje HTZ. Ryzyko raka piersi dla kobiety stosującej estrogenowo-progestagenową HTZ jest wyższe niż w przypadku

HTZ samymi estrogenami (jednak HTZ estrogenowo-progestagenowa jest korzystniejsza dla błony śluzowej trzonu macicy, patrz „Rak endometrium (rak błony śluzowej trzonu macicy)”.

Dla wszystkich rodzajów HTZ, dodatkowe ryzyko raka piersi wzrasta wraz z czasem stosowania terapii, jednak wraca do normy w ciągu 5 lat od przerwania HTZ.

Ryzyko wystąpienia raka piersi jest również większe:

-    u pacjentek, których bliska krewna (matka, siostra lub babcia) miała raka piersi

-    u pacjentek ze znaczną nadwagą

Porównanie:

Porównując kobiety w wieku 50 lat, które nie stosują HTZ - u średnio 32 na 1 000 lekarz rozpozna raka piersi do czasu, gdy ukończą one 65 lat.

W przypadku kobiet rozpoczynających HTZ samymi estrogenami w wieku 50 lat i stosujących ją przez 5 lat, liczba ta będzie wynosić od 33 do 34 na 1 000 (co oznacza dodatkowo 1-2 przypadki).

U kobiet stosujących HTZ samymi estrogenami przez 10 lat, liczba ta wyniesie 37 na 1 000 przypadków (tzn. dodatkowo 5 przypadków).

W przypadku kobiet rozpoczynających HTZ estrogenowo-progestagenową w wieku 50 lat i stosujących ją przez 5 lat, liczba ta będzie wynosić 38 na 1 000 (co oznacza dodatkowo 6 przypadków).

U kobiet stosujących estrogenowo-progestagenową HTZ przez 10 lat, liczba ta będzie wynosić 51 na 1 000 (co oznacza dodatkowo 19 przypadków).


Jeśli pacjentka zauważy zmiany w piersiach, takie jak:

-    dołeczki w skórze piersi

-    zmiany brodawek sutkowych

-    wszelkie widoczne lub wyczuwalne guzki powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Zakrzepy

HTZ jest związana z większym ryzykiem względnym wystąpienia zakrzepów żylnych ( zakrzepicy żył głębokich), szczególnie w pierwszym roku stosowania HTZ.

Te zakrzepy nie zawsze są zagrożeniem dla zdrowia i życia, jeśli jednak jeden z nich przemieści się do płuc, może spowodować ból w klatce piersiowej, duszność, zapaść, a nawet śmierć. Stan ten nazywa się zatorowością płucną.

Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna są przykładami żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ).

Występowanie zakrzepów jest bardziej prawdopodobne:

-    u pacjentek ze znaczną otyłością

-    u pacjentek z zakrzepami w przeszłości

-    jeśli w bliskiej rodzinie pacjentki występowały zakrzepy

-    jeśli u pacjentki wystąpiło co najmniej jedno poronienie

-    jeśli u pacjentki występują zaburzenia zakrzepowe wymagające leczenia lekami przeciwzakrzepowymi

-    u pacjentek unieruchomionych przez dłuższy czas z powodu dużej operacji, urazu lub choroby

-    u pacjentek z rzadko występującą chorobą zwaną toczniem rumieniowatym układowym.

Jeśli którykolwiek z tych stanów występuje u danej pacjentki, należy skonsultować się z lekarzem, czy możliwe jest rozpoczęcie HTZ.

Porównanie:

Porównując kobiety w wieku około 50 lat, które nie stosują HTZ - u średnio 3 na 1 000 z nich wystąpi zakrzep w okresie 5 lat.

W przypadku kobiet w wieku około 50 lat, które stosują HTZ, liczba ta będzie wynosić 7 na 1 000.

Porównując kobiety w wieku około 60 lat, które nie stosują HTZ - u średnio 8 na 1 000 z nich wystąpi zakrzep w okresie 5 lat.

W przypadku kobiet w wieku około 60 lat, które stosują HTZ, liczba ta będzie wynosić 17 na 1 000._


Jeśli u pacjentki wystąpi:

-    bolesny obrzęk nogi

-    nagły ból w klatce piersiowej

-    trudności w oddychaniu

powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza i nie stosować HTZ, aż do chwili, gdy zgodę wyrazi lekarz. Mogą to być objawy zakrzepicy.

Jeśli u pacjentki planuje się operację, powinna ona poinformować o tym lekarza. Może zajść konieczność przerwania HTZ na 4 do 6 tygodni przed operacją, aby zmniejszyć ryzyko powstania zakrzepu. Lekarz poinformuje pacjentkę, kiedy może wznowić HTZ.

Choroba niedokrwienna serca

HTZ nie jest zalecana u kobiet z chorobą serca występującą obecnie lub w niedalekiej przeszłości. Jeśli u pacjentki kiedykolwiek występowała choroba serca, należy skonsultować się z lekarzem, czy możliwe jest stosowanie HTZ.

HTZ nie wspomaga profilaktyki chorób serca.

Badania z jednym rodzajem HTZ (skoniugowanymi estrogenami końskimi i medroksyprogesteronem) wykazały, że ryzyko wystąpienia choroby serca może być nieznacznie wyższe podczas pierwszego roku stosowania leku. W przypadku innych HTZ, istnieje prawdopodobieństwo, że ryzyko będzie podobne, jednak co do tego nie ma pewności.

Jeśli u pacjentki wystąpi:

-    ból w klatce piersiowej, promieniujący do ramienia i szyi

powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza i nie stosować HTZ, aż do chwili, gdy zgodę wyrazi lekarz. Mogą to być objawy choroby serca.

Udar

Ostatnie badania sugerują, że HTZ nieznacznie zwiększa ryzyko wystąpienia udaru. Inne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko udaru to:

-    starzenie się

-    wysokie ciśnienie krwi

-    palenie tytoniu

-    nadużywanie alkoholu

-    nieregularne bicie serca

Jeśli u pacjentki występują wyżej wymienione czynniki zwiększające ryzyko udaru lub, jeśli u pacjentki w przeszłości wystąpił udar, powinna skonsultować się z lekarzem, czy może stosować HTZ.

Porównując kobiety w wieku około 50 lat, które nie stosują HTZ - u średnio 3 na 1 000 z nich wystąpi udar w okresie 5 lat.

W przypadku kobiet w wieku około 50 lat, które stosują HTZ, liczba ta będzie wynosić 4 na 1 000.

Porównując kobiety w wieku około 60 lat, które nie stosują HTZ - u średnio 11 na 1 000 z nich wystąpi udar w okresie 5 lat.

W przypadku kobiet w wieku około 60 lat, które stosują HTZ, liczba ta będzie wynosić 15 na 1 000._


Rak j jajnika

Niektóre badania epidemiologiczne wykazały, że długotrwałe (5-10 lat) stosowanie HTZ zawierającej jedynie estrogeny u kobiet z usuniętą macicą zwiększa ryzyko zachorowania na raka jajnika. Nie potwierdzono, czy długotrwałe stosowanie preparatów estrogenowo-progestagenowych powoduje inne ryzyko niż leczenie, w którym stosowano wyłącznie estrogen.

Inne zaburzenia

Estrogeny mogą powodować zatrzymanie płynów, dlatego też należy uważnie obserwować pacjentki z zaburzeniami czynności serca lub nerek. Pacjentki z krańcową niewydolnością nerek powinny być uważnie monitorowane, gdyż można spodziewać się zwiększenia stężenia substancji czynnych produktu Fem 7 Combi w krwiobiegu.

Kobiety z występującą wcześniej hipertrójglicerydemią powinny być uważnie obserwowane w trakcie terapii zastępczej estrogenami lub innej hormonalnej terapii zastępczej, ponieważ zgłaszano rzadkie przypadki, w których znaczne zwiększenie stężenia trójglicerydów w osoczu prowadziło do zapalenia trzustki po zastosowaniu estrogenów.

Estrogeny wpływają na stężenia innych hormonów i białek.

Ciąża i karmienie piersią:

Lek Fem 7 Combi nie jest wskazany do stosowania podczas ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia lekiem Fem 7 Combi, lek należy natychmiast odstawić.

Badania kliniczne przeprowadzone na dużej liczbie pacjentek nie wykazują działań niepożądanych lewonorgestrelu na płód.

Wyniki dotychczasowych badań epidemiologicznych dotyczących przypadkowej ekspozycji płodu na działanie estrogenów i lewonorgestrelu nie wykazały działań uszkadzających dla zarodka i płodu.

Lek Fem 7 Combi nie jest wskazany do stosowania w czasie karmienia piersią.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Metabolizm estrogenów i progestagenów może ulec nasileniu w czasie jednoczesnego stosowania substancji indukujących aktywność enzymów metabolizujących leki (szczególnie enzymów cytochromu P 450), takich jak leki przeciwdrgawkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, prymidon) oraz leki przeciwzakażne (ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz).

Rytonawir i nelfinawir, choć znane jako silne inhibitory enzymów, wykazują właściwości pobudzające enzymy, gdy stosuje się je jednocześnie z hormonami steroidowymi.

Produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) mogą pobudzać metabolizm estrogenów i progestagenów.

Przy zastosowaniu przezskómym nie występuje tzw. „efekt pierwszego przejścia” w wątrobie, dlatego też substancje pobudzające enzymy mają mniejszy wpływ na stosowane w ten sposób estrogeny i progestageny niż hormony przyjmowane doustnie.

Pod względem klinicznym, przyspieszony metabolizm estrogenów i progestagenów może doprowadzić do osłabienia działania tych hormonów i zaburzeń w profilu krwawień z narządów rodnych.

Uwaga! Dotyczy to także leków przyjmowanych w ostatnim czasie.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Fem 7 Combi na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Fem 7 Combi

Lek Fem 7 Combi należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości

należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie u dorosłych

-    Lek Fem 7 Combi stosuje się 1 raz na tydzień, tzn. zużyty plaster należy natychmiast zastępować nowym co 7 dni (zawsze tego samego dnia tygodnia). Lek Fem 7 Combi przeznaczony jest do leczenia ciągłego sekwencyjnego.

-    Każdy cykl leczenia składa się z dwóch rodzajów systemów Fem 7 Combi: dwóch systemów zawierających sam estradiol (faza I) oraz dwóch systemów zawierających estradiol i lewonorgestrel (faza II).

Stosowanie leku Fem 7 Combi u dzieci jest przeciwwskazane.

Jak rozpoczynać stosowanie leku Fem 7 Combi.

-    Leczenie należy rozpoczynać od przyklejenia jednego plastra.

-    U kobiet po menopauzie niestosujących hormonalnej terapii zastępczej leczenie lekiem Fem 7 Combi można rozpocząć w dowolnym czasie

-    U kobiet stosujących inne produkty w hormonalnej terapii zastępczej metodą ciągłą złożoną, leczenie lekiem Fem 7 Combi można rozpocząć również w dowolnym czasie.

-    U kobiet stosujących inne produkty w hormonalnej terapii zastępczej metodą ciągłą sekwencyjną zmiana leczenia na lek Fem 7 Combi powinna nastąpić po zakończeniu trwającego cyklu leczenia.

Sposób stosowania:

Instrukcję postępowania zilustrowano poniższymi rysunkami.

System transdermalny składa się z cienkiej, przejrzystej folii, o kształcie ośmiokąta połączonej z dwuczęściową, prostokątną, mocniejszą folią ochronną.

Ośmiokątna część systemu jest właściwym, aktywnym plastrem. Wewnętrzna strona przylepna zawiera hormony, które są uwalniane do skóry.

Każdy system transdermalny Fem 7 Combi jest zapakowany w oddzielną, szczelnie zamkniętą saszetkę.

-    Rozerwać jedną z saszetek wzdłuż bocznych nacięć (nie używać nożyczek), a następnie wyjąć plaster. (Rys. 1 i 2).

-    Plaster należy naklejać na skórę bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.

-    Oderwać połowę dwuczęściowej warstwy ochronnej. Nie dotykać palcami części przylepnej plastra. Część przylepną plastra przyłożyć do skóry. (Rys. 3 i 4).

-    Usunąć drugą połowę warstwy ochronnej. Docisnąć plaster dłonią i przytrzymać przez 30 sekund. Plaster zostanie ogrzany do temperatury ciała, co zapewni jego optymalne przyleganie do skóry. (Rys. 5 i 6). Należy upewnić się, że cały plaster przylega do skóry, zwłaszcza przy brzegach.

-    Miejsce przyklejenia plastra, powinno być za każdym razem zmieniane, to znaczy, że nowy plaster można przykleić na to samo miejsce po dwóch tygodniach.

-    Skóra w wybranym miejscu powinna być zdrowa, odtłuszczona, sucha i nie uszkodzona.

-    Najlepszymi miejscami do przyklejenia plastra są biodra, górne części pośladków i dolne partie brzucha, ponieważ w tych miejscach skóra jest względnie gładka. Plastra Fem 7 Combi nie wolno przyklejać na piersiach i ich najbliższej okolicy! Nie należy przyklejać plastra w talii!.

-    Plaster mocno trzyma się skóry. Kąpiel w wannie, pod prysznicem i wykonywanie ćwiczeń fizycznych nie powinno mieć wpływu na działanie plastra.

-    Należy unikać pocierania plastra gąbką lub ręcznikiem, ponieważ może dojść do odklejenia się plastra.

-    Nie należy nosić obcisłej odzieży, która może spowodować odklejenie się plastra.

-    Plaster należy odklejać powoli, aby uniknąć podrażnienia skóry.

-    Jeśli plaster odklei się całkowicie przed upływem 7 dni, należy po prostu nakleić nowy plaster.

-    Każdy plaster należy stosować przez siedem dni. Zaleca się, by podczas terapii plastry zmieniać zawsze tego samego dnia tygodnia.

-    Następny plaster należy nalepić zgodnie z pierwotnym planem terapii.

-    Należy unikać wystawiania plastra na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

- Jeśli po nałożeniu plastra na skórze pozostanie trochę kleju, należy go delikatnie zetrzeć przy pomocy kremu lub mleczka kosmetycznego.

Jak długo można stosować lek Fem 7 Combi

Każdy system transdermalny należy stosować przez siedem dni.

HTZ należy kontynuować tak długo, jak długo korzyści związane z łagodzeniem objawów menopauzy przewyższają ryzyko związane ze stosowaniem HTZ.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Fem 7 Combi niż zalecana

Ze względu na drogę podania przedawkowanie leku Fem 7 Combi jest mało prawdopodobne.

Do objawów przedawkowania należy tkliwość piersi, obrzęki w okolicach brzucha/ miednicy, uczucie lęku, pobudzenie, nudności i wymioty. W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania system należy odkleić.

W przypadku pominięcia dawki leku Fem 7 Combi

W przypadku pominięcia zmiany plastra po siedmiu dniach należy go niezwłocznie wymienić, a następnej zmiany plastra dokonać wyznaczonego dnia, w zwykłym terminie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętego plastra.

Po przerwaniu leczenia lekiem Fem 7 Combi może wystąpić

Mogą wystąpić następujące objawy: nawrót objawów menopauzy.

Jeśli pacjentka chce przerwać kurację na jakiś czas lub na stałe, powinna najpierw skonsultować się z lekarzem.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Fem 7 Combi może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane, podczas stosowania terapii hormonalnej w okresie menopauzy.

Działania niepożądane występują najczęściej (> 10%) w miejscu zastosowania systemu transdermalnego. Są to: zaczerwienienie skóry (rumień), podrażnienie i opuchnięcie skóry, świąd. Zwykle przemijają bez specjalnego leczenia po 2-3 dniach po usunięciu plastra.

Częste działania niepożądane (które mogą wystąpić częściej niż u 1 na 100 pacjentek, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentek):

-    wzmożenie popędu płciowego,

-    osłabienie popędu płciowego,

-    bóle głowy,

-    nudności,

-    wymioty,

-    krwawienie międzymiesiączkowe i plamienie.

Niezbyt częste działania niepożądane (które mogą wystąpić częściej niż u 1 na 1000 pacjentek, ale rzadziej niż u 1 na 100pacjentek):

-    zawroty głowy,

-    migrena,

-    parestezje,

-    wzdęcia,

-    ból brzucha,

-    niestrawność,

-    nadciśnienie,

-    bolesne miesiączkowanie,

-    rozrost błony śluzowej trzonu macicy,

-    rak piersi,

-    zatrzymanie płynów,

-    zwiększenie masy ciała,

-    zmniejszenie masy ciała,

-    uczucie zmęczenia

Rzadkie działania niepożądane (które mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 000 pacjentek, ale rzadziej niż u 1 000 pacjentek):

-    depresja,

-    kamica żółciowa,

-    żółtaczka cholestatyczna,

-    mięśniaki gładkie macicy.

Inne działania

-    estrogenozależne nowotwory łagodne i złośliwe, np. rak błony    śluzowej    trzonu macicy;

-    żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych lub zakrzepica żył miednicy mniejszej i zatorowość płucna. Występują one częściej u kobiet stosujących HTZ niż u nie stosujących HTZ (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Fem 7 Combi” oraz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fem 7 Combi”);

-    zawał mięśnia sercowego i udar mózgu;

-    choroby pęcherzyka żółciowego (np. kamica żółciowa);

-    zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: ostuda (brunatne plamy na twarzy), rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, choroba Schonleina - Henocha (skaza krwotoczna);

-    możliwa demencja (otępienie).

W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy powiadomić lekarza, który dostosuje dawkowanie leku. Należy skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia innych działań niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Fem 7 Combi

-    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

-    Nie stosować leku Fem 7 Combi po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

-    Zużyte systemy należy skleić składając na pół powierzchnią przylepną do wewnątrz, a następnie wyrzucić.

-    Leków nie należy wrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Fem 7 Combi

Substancje czynne:

System transdermalny fazy I:

estradiol (Estradiolum) półwodny    1,5 mg

Po nałożeniu na skórę z systemu transdermalnego uwalnia się 50 mikrogramów estradiolu na dobę w ciągu 7 dni. Czynna powierzchnia systemu transdermalnego wynosi 15 cm2.

System transdermalny fazy II:

estradiol (Estradiolum) półwodny    1,5 mg

lewonorgestrel (Levonorgestrelum)    1,5 mg

Po nałożeniu na skórę z systemu transdermalnego uwalnia się 50 mikrogramów estradiolu i 10 mikrogramów lewonorgestrelu na dobę w ciągu 7 dni. Czynna powierzchnia systemu transdermalnego wynosi 15 cm2.

Inne składniki leku to:

Warstwa przylepna: kopolimer styrenu i izoprenu, estry gliceryny z uwodornionymi kwasami żywicznymi

Warstwa ochronna zewnętrzna: polietylenu tereftalan (PE)

Warstwa ochronna (do usunięcia): polietylenu tereftalan (PE) pokryty silikonem

Jak wygląda lek Fem 7 Combi i co zawiera opakowanie

Fem 7 Combi jest ośmiokątnym, przezroczystym, elastycznym plastrem o zaokrąglonych brzegach.

Jego wewnętrzna (przylepna) warstwa pokryta jest dwuczęściową, przezroczystą folią ochronną.

4 systemy transdermalne - 2 systemy transdermalne fazy I + 2 systemy transdermalne fazy II 12 systemów transdermalnych - 6 systemów transdermalnych fazy I + 6 systemów transdermalnych fazy II

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwóra:

Laboratoire Theramex

6 Avenue Albert II

B.P.59 MC 98007, Monaco Cedex

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG

Lohmannstr.2

56626 Andernach

Niemcy

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., tel. +48 22 345 93 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2015

12

Fem 7 Combi

Charakterystyka Fem 7 combi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fem 7 Combi

faza I: 50pg/24 h (1,5 mg)

faza II: 50pg/24 h (1,5 mg) + 10 pg/24 h (1,5 mg)

System transdermalny

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

System transdermalny fazy I:

estradiol (Estradiolum) półwodny    1,5 mg

Po nałożeniu na skórę z systemu transdermalnego uwalnia się 50 mikrogramów estradiolu na dobę w ciągu 7 dni. Czynna powierzchnia systemu transdermalnego wynosi 15 cm2.

System transdermalny fazy II:

estradiol (Estradiolum) półwodny    1,5 mg

lewonorgestrel (Levonorgestrelum)    1,5 mg

Po nałożeniu na skórę z systemu transdermalnego uwalnia się 50 mikrogramów estradiolu i 10 mikrogramów lewonorgestrelu na dobę w ciągu 7 dni. Czynna powierzchnia systemu transdermalnego wynosi 15 cm2.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny

Fem 7 Combi jest ośmiokątnym, przezroczystym, elastycznym plastrem o zaokrąglonych brzegach, umieszczonym na zdejmowanej osłonie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) - w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie. Doświadczenie w stosowaniu u kobiet po 65. roku życia jest ograniczone.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie u dorosłych

Fem 7 Combi stosuje się 1 raz na tydzień, tzn. zużyty system transdermalny (plaster) należy natychmiast zastępować nowym, co 7 dni.

Fem 7 Combi służy do leczenia ciągłego sekwencyjnego. Każdy cykl leczenia produktem Fem 7 Combi polega na stosowaniu kolejno dwóch systemów zawierających tylko estradiol (faza I), co 7 dni oraz dwóch systemów zawierających estradiol i lewonorgestrel (faza II), co 7 dni. Zgodnie z powyższym, należy stosować następujący schemat leczenia:

•    jeden system transdermalny fazy I raz w tygodniu przez pierwsze dwa tygodnie,

•    następnie jeden system transdermalny fazy II raz w tygodniu przez następne dwa tygodnie.

U kobiet po menopauzie niestosujących hormonalnej terapii zastępczej leczenie produktem Fem 7 Combi można rozpocząć w dowolnym czasie.

U kobiet stosujących inne produkty w hormonalnej terapii zastępczej metodą ciągłą złożoną, leczenie produktem Fem 7 Combi można rozpocząć również w dowolnym czasie.

U kobiet stosujących inne produkty w hormonalnej terapii zastępczej metodą ciągłą sekwencyjną zmiana leczenia na produkt Fem 7 Combi powinna nastąpić po zakończeniu trwającego cyklu leczenia.

W leczeniu objawów związanych z niedoborem estrogenów należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

HTZ powinna być stosowana tak długo, jak długo korzyści z nią związane przewyższają ryzyko.

Sposób stosowania

Powierzchnia skóry wybrana do naklejenia systemu transdermalnego powinna być czysta, sucha i nieuszkodzona. System należy naklejać poniżej pasa (górne części pośladków, biodra, brzuch).

Systemów Fem 7 Combi nie wolno przyklejać na piersiach lub w ich najbliższej okolicy.

Należy upewnić się, że plaster podczas noszenia nie będzie uszkadzany przez odzież (należy unikać przyklejania plastra w talii oraz noszenia obcisłych ubrań, które mogłyby zedrzeć plaster ze skóry).

Kolejnego systemu nie należy naklejać po raz drugi w tym samym miejscu bez zachowania przerwy.

Należy zachować przynajmniej tygodniowy odstęp pomiędzy przyklejeniem systemu w tym samym miejscu na skórze.

Rozerwać jedną z saszetek wzdłuż bocznych nacięć (nie używać nożyczek) i wyjąć system transdermalny. Po wyjęciu systemu z opakowania (saszetki) usunąć połowę dwuczęściowej folii ochronnej, unikając dotykania ręką wewnętrznej, przylepnej strony systemu.

Ściągnąć drugą połowę folii ochronnej i przycisnąć system mocno do skóry, przytrzymując go powierzchnią dłoni przez co najmniej 30 sekund i zwracając szczególną uwagę na dokładne przyklejenie brzegów plastra. Nacisk i ciepło dłoni zapewnią optymalną przyczepność plastra do skóry. Ważne jest, by cały plaster przylegał do skóry, zwłaszcza przy brzegach. Plaster należy nalepiać na skórę bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.

Można brać kąpiel i prysznic bez zdejmowania systemu.

W przypadku odklejenia się plastra wcześniej, tj. przed upływem 7 dni (z powodu wzmożonego wysiłku fizycznego, nadmiernego pocenia się lub otarcia przez obcisłe ubranie) należy użyć następnego plastra z tej samej fazy leczenia. Plaster ten należy usunąć w odpowiednim, wcześniej ustalonym dniu. Następnie należy kontynuować kolejność zmiany plastrów zgodnie ze wcześniejszym schematem.

Ta sama zasada obowiązuje również wtedy, gdy pacjentka zapomni zmienić system transdermalny na czas. W takim przypadku zwiększa się prawdopodobieństwo krwawienia międzymiesiączkowego oraz plamienia. System nie powinien być narażany na działanie światła słonecznego.

Usunięcie systemu powinno odbywać się powoli, aby uniknąć podrażnienia skóry. Jeśli resztki kleju pozostają na skórze, można je usunąć za pomocą kremu lub mleczka kosmetycznego.

Dzieci

Stosowanie produktu Fem 7 Combi u dzieci jest przeciwwskazane.

4.3. Przeciwwskazania

Produktu Fem 7 Combi nie należy stosować w następujących przypadkach:

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą;

-    rak piersi (stwierdzenie lub podejrzenie raka piersi oraz rak piersi w wywiadzie);

-    stwierdzenie lub podejrzenie estrogenozależnego nowotworu złośliwego (np. raka endometrium);

-    nieleczona hiperplazja endometrium;

-    krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej przyczynie;

-    wcześniej występująca idiopatyczna lub aktualnie występująca żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna)

-    aktywne lub niedawno przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (np. dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego);

-    ostra choroba wątroby lub choroba wątroby w wywiadzie, do czasu normalizacji wyników badań czynności wątroby;

porfiria.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku leczenia objawów menopauzy, HTZ należy rozpoczynać jedynie gdy mają one negatywny wpływ na jakość życia pacjentki. We wszystkich przypadkach należy przynajmniej raz w roku dokonywać uważnej oceny ryzyka względem korzyści, a HTZ należy kontynuować tylko dopóty, dopóki korzyści przewyższają ryzyko.

Badania lekarskie / badania kontrolne

Przed rozpoczęciem lub ponownym wprowadzeniem HTZ należy zebrać pełny wywiad lekarski (z uwzględnieniem wywiadu rodzinnego) oraz przeprowadzić badanie ogólne i badanie ginekologiczne (w tym badanie narządów miednicy i badanie piersi).

Podczas leczenia konieczne jest wykonywanie regularnych badań kontrolnych (w tym badania ginekologicznego), których częstość i zakres należy dostosować do potrzeb każdej pacjentki.

Obecnie istnieją przesłanki, pozwalające przypuszczać, że hormonalna terapia zastępcza może mieć wpływ na względne ryzyko występowania raka piersi u kobiet w okresie pomenopauzalnym.

Pacjentki należy poinstruować, jakie zmiany w piersiach powinny być zgłaszane lekarzowi prowadzącemu lub pielęgniarce (patrz „Rak piersi” poniżej). Należy wykonywać badania, w tym mammografię, zgodnie z obecnie przyjętą praktyką badań przesiewowych, z uwzględnieniem sytuacji klinicznej każdej pacjentki.

Sytuacje wymagające obserwacji

Jeżeli którekolwiek z poniższych zaburzeń występuje, występowało wcześniej lub nasiliło się w czasie ciąży lub poprzedniej terapii hormonalnej, stan zdrowia pacjentki musi być ściśle monitorowany. Należy wziąć pod uwagę, że wymienione zaburzenia mogą wystąpić ponownie lub nasilić się w czasie terapii produktem Fem 7 Combi. Dotyczy to zwłaszcza takich chorób, jak:

-    mięśniaki gładkie (włókniakomięśniaki macicy) lub endometrioza;

-    przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub czynniki ich ryzyka (patrz niżej);

-    czynniki ryzyka nowotworu estrogenozależnego, np. rak piersi u krewnych 1-ego stopnia;

-    nadciśnienie tętnicze;

-    choroby wątroby (np. gruczolak wątroby);

-    cukrzyca ze zmianami naczyniowymi lub bez zmian naczyniowych;

-    kamica żółciowa;

-    migrena lub (silne) bóle głowy;

-    toczeń rumieniowaty układowy;

-    hiperplazja endometrium w wywiadzie (patrz niżej);

-    padaczka;

-    astma;

-    otoskleroza.

Wskazania do natychmiastowego przerwania leczenia. Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia któregokolwiek przeciwwskazania lub w przypadku wystąpienia:

-    żółtaczki lub pogorszenia czynności wątroby;

-    znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi;

-    pojawienia się migrenowych bólów głowy;

-    ciąży.

Hiperplazja endometrium

•    Podawanie samych estrogenów przez dłuższy czas zwiększa ryzyko hiperplazji endometrium i raka endometrium (patrz punkt 4.8). Dodatkowe podawanie progestagenu przez co najmniej 12 dni cyklu kobietom z zachowaną macicą znacznie zmniejsza to ryzyko.

•    W pierwszych miesiącach terapii mogą wystąpić krwawienia międzymiesiączkowe lub plamienia. Jeżeli objawy te wystąpią po pewnym czasie trwania terapii lub po jej przerwaniu, należy zbadać przyczynę

tego zaburzenia, przeprowadzając na przykład biopsję endometrium, celem wykluczenia nowotworu złośliwego błony śluzowej trzonu macicy.

• Niezrównoważona stymulacja estrogenowa może prowadzić do przedrakowych lub rakowych przekształceń w resztkowych ogniskach endometriozy. Dlatego, należy rozważyć dodanie progestagenów do terapii zastępczej estrogenami u kobiet po histerektomii z powodu endometriozy, jeśli wiadomo, że u pacjentek tych nadal występują ogniska endometriozy.

Rak piersi

Randomizowane badanie kliniczne kontrolowane placebo, badanie WHI (Women’s Health Initiative) oraz badania epidemiologiczne, w tym badanie MWS (the Million Women Study) wykazały zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi u kobiet przyjmujących przez kilka lat estrogeny, kombinację estrogen-progestagen lub tibolon jako HTZ (patrz punkt 4.8). W przypadku wszystkich HTZ, zwiększone ryzyko staje się wyraźne w ciągu kilku lat stosowania leku i wzrasta proporcjonalnie do czasu trwania HTZ, jednak zmniejsza się do wielkości wyjściowych po kilku (najwyżej 5) latach od momentu zaprzestania stosowania HTZ.

W badaniu MWS, względne ryzyko raka piersi związane ze stosowaniem skoniugowanych estrogenów końskich (CEE) lub estradiolu (E2) było większe po dodaniu progestagenu, sekwencyjnie lub ciągle, i niezależne od rodzaju progestagenu. Nie udowodniono występowania różnic dotyczących ryzyka pomiędzy różnymi drogami podania.

W badaniu WHI, stosowanie terapii ciągłej złożonej skoniugowanymi estrogenami końskimi i octanem medroksyprogesteronu (CEE + MPA) było związane z występowaniem raka piersi o nieco większych rozmiarach i częstszych przerzutach do miejscowych węzłów chłonnych w porównaniu z placebo.

HTZ, a zwłaszcza leczenie zawierające kombinację estrogen-progestagen, zwiększa gęstość obrazów mammograficznych, co może mieć negatywny wpływ na wykrycie raka piersi w badaniu radiologicznym.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

HTZ jest związana z większym ryzykiem względnym wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), tj. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Jedno randomizowane kontrolowane badanie kliniczne i badania epidemiologiczne wykazały od dwóch do trzech razy większe ryzyko wystąpienia ŻChZZ u pacjentek stosujących HTZ w porównaniu z pacjentkami nie stosującymi HTZ. U kobiet nie stosujących HTZ liczbę zachorowań na ŻChZZ w ciągu 5 lat szacuje się na około 3 przypadki na 1 000 kobiet w wieku 50-59 lat i 8 przypadków na 1 000 kobiet w wieku 60-69 lat.

Szacuje się, że u zdrowych kobiet stosujących HTZ przez 5 lat, liczba dodatkowych przypadków ŻChZZ w okresie 5 lat wyniesie od 2 do 6 (średnio 4) na 1 000 kobiet w wieku 50-59 lat i od 5 do 15 (średnio 9) na 1 000 kobiet w wieku 60-69 lat. Wystąpienie ŻChZZ jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania HTZ niż w okresie późniejszym.

Powszechnie uznawane czynniki ryzyka ŻChZZ to występowanie tego typu zaburzeń u pacjentki lub u krewnych, znaczna otyłość (wskaźnik masy ciała > 30 kg/m2) oraz toczeń rumieniowaty układowy (SLE). Nie ma zgodności, co do wpływu żylaków na występowanie ŻChZZ.

Pacjentki, które chorowały na ŻChZZ lub mają skłonności do zakrzepicy, narażone są na większe ryzyko ŻChZZ. HTZ może to ryzyko dodatkowo zwiększyć. Jeśli w wywiadzie lekarskim stwierdzono zaburzenia zakrzepowo-zatorowe u pacjentki bądź w jej rodzinie lub, jeśli stwierdzono nawracające poronienia samoistne, należy określić ich przyczynę, aby wykluczyć skłonności do zaburzeń zakrzepowo-zatorowych. Do czasu dokładnej oceny predyspozycji do zaburzeń zakrzepowych lub rozpoczęcia leczenia przeciwzakrzepowego, stosowanie HTZ jest przeciwwskazane. U kobiet już leczonych lekami przeciwzakrzepowymi, należy szczególnie krytycznie ocenić stosunek korzyści do ryzyka związanego ze stosowaniem HTZ.

Ryzyko ŻChZZ może zwiększać się okresowo w czasie dłuższego unieruchomienia, po dużym urazie lub ciężkiej operacji. Podobnie jak u wszystkich pacjentów po operacji, należy zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę ŻChZZ. W przypadku dłuższego unieruchomienia przewidywanego po planowanej operacji, zwłaszcza brzusznej lub ortopedycznej operacji kończyn dolnych, należy rozważyć czasowe przerwanie HTZ cztery do sześciu tygodni wcześniej, o ile jest to możliwe. Leczenie można wznowić nie wcześniej niż od momentu odzyskania pełnej sprawności ruchowej przez pacjentkę.

W przypadku wystąpienia ŻChZZ po rozpoczęciu hormonalnej terapii zastępczej, stosowanie produktu Fem 7 Combi należy przerwać.

Należy poinformować pacjentki o konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza po zauważeniu u siebie objawów zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (np. bolesnego obrzęku nogi, nagłego bólu w klatce piersiowej, duszności).

Choroba niedokrwienna serca

Randomizowane, kontrolowane badania kliniczne nie dostarczyły dowodów potwierdzających korzystny wpływ terapii ciągłej złożonej skoniugowanymi estrogenami i octanem medroksyprogesteronu (MPA) na układ krążenia. W dwóch dużych badaniach klinicznych (badaniu WHI i HERS, ang. Heart and Estrogen/progestin Replacement Study) wykazano możliwy wzrost ryzyka zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe w pierwszym roku stosowania i żadnych korzyści. W przypadku innych rodzajów HTZ, istnieją jedynie ograniczone dane z randomizowanych, kontrolowanych badań, dotyczących wpływu tych leków na zachorowalność na choroby sercowo-naczyniowe lub umieralność z ich powodu. Dlatego też nie wiadomo, czy uzyskane wyniki dotyczą także innych rodzajów HTZ.

Udar mózgu

Jedno duże, randomizowane badanie kliniczne (badanie WHI) wykazało, jako wynik drugorzędowy, zwiększone ryzyko niedokrwiennego udaru mózgu u zdrowych kobiet w czasie stosowania w sposób ciągły złożony skoniugowanych estrogenów i MPA. W przypadku kobiet nie stosujących HTZ szacuje się, że liczba udarów mózgu w ciągu 5 lat wynosi około 3 przypadki na 1 000 kobiet w wieku 50-59 lat i 11 przypadków na 1 000 kobiet w wieku 60-69 lat.

Szacuje się, że w przypadku kobiet stosujących skoniugowane estrogeny oraz octan medroksyprogesteronu przez 5 lat, ilość dodatkowych przypadków udaru mózgu wynosi od 0 do 3 (średnio 1) na 1000 kobiet w wieku 50-59 lat i od 1 do 9 (średnio 4) na 1000 kobiet w wieku 60-69 lat. Nie wiadomo czy zwiększone ryzyko dotyczy także innych rodzajów HTZ.

Rak jajnika

Niektóre badania epidemiologiczne wykazały, że długotrwałe (co najmniej 5 -10 letnie) stosowanie HTZ samymi estrogenami u kobiet z usuniętą macicą zwiększa ryzyko zachorowania na raka jajnika. Nie wiadomo, czy długotrwałe stosowanie złożonej HTZ powoduje inne ryzyko niż leczenie, w którym stosowano wyłącznie estrogen.

Inne zaburzenia

•    Estrogeny mogą powodować zatrzymanie płynów, dlatego też należy uważnie obserwować pacjentki z zaburzeniami czynności serca lub nerek. Pacjentki z krańcową niewydolnością nerek powinny być uważnie monitorowane, gdyż można spodziewać się zwiększenia stężenia substancji czynnych produktu Fem 7 Combi w krwiobiegu.

•    Kobiety z występującą wcześniej hipertrójglicerydemią powinny być uważnie obserwowane w trakcie terapii zastępczej estrogenami lub innej hormonalnej terapii zastępczej, ponieważ zgłaszano rzadkie przypadki, w których znaczne zwiększenie stężenia trójglicerydów w osoczu prowadziło do zapalenia trzustki po zastosowaniu estrogenów.

•    Estrogeny zwiększają stężenie globuliny wiążącej tyroksynę (TBG), co prowadzi do zwiększenia całkowitej ilości tyroksyny w krwiobiegu, które można stwierdzić za pomocą pomiaru stężenia jodu związanego z białkiem (PBI), za pomocą stężenia T4 (poprzez chromatografię kolumnową lub metodą RIA), lub stężenia T3 (metodą RIA). Wychwyt wolnego T3 zostaje zmniejszony, wskazując na zwiększenie stężenia TBG. Stężenia wolnego T4 i wolnego T3 pozostają bez zmian. Może nastąpić zwiększenie stężenia innych białek wiążących osocza, np. globuliny wiążącej kortyzol (CBG), globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), prowadząc odpowiednio do zwiększonego krążenia kortykosteroidów i steroidów płciowych. Stężenia wolnych i biologicznie czynnych hormonów pozostają bez zmian. Stężenia innych białek osocza mogą zwiększyć się (angiotensynogen / substrat reniny, alfa-I-antytrypsyna, ceruloplazmina).

• Brak ostatecznych dowodów na poprawę funkcji poznawczych. Istnieją pewne dowody z badania WHI wskazujące na zwiększone ryzyko otępienia u kobiet rozpoczynających terapię ciągłą złożoną CEE i MPA po ukończeniu 65. lat. Nie wiadomo, czy wyniki te odnoszą się również do młodszych kobiet po menopauzie lub kobiet stosujących inne rodzaje HTZ.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Metabolizm estrogenów i progestagenów może ulec nasileniu pod wpływem jednoczesnego stosowania substancji nasilających aktywność enzymów metabolizujących leki (szczególnie enzymów cytochromu P450) takich, jak leki przeciwdrgawkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, prymidon) oraz leki przeciwzakaźne (ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz).

Rytonawir i nelfinawir, choć znane jako silne inhibitory enzymów, wykazują właściwości pobudzające enzymy, gdy stosuje się je jednocześnie z hormonami steroidowymi.

Produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum) mogą pobudzać metabolizm estrogenów i progestagenów.

Podczas stosowania systemów transdermalnych udział wątroby w metabolizmie jest mniej istotny, dlatego też substancje pobudzające enzymy mają mniejszy wpływ na stosowane w ten sposób estrogeny i progestageny niż hormony przyjmowane doustnie.

Pod względem klinicznym, zwiększony metabolizm estrogenów może doprowadzić do osłabienia działania tych hormonów i zaburzeń w profilu krwawień z dróg rodnych.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Produkt Fem 7 Combi nie jest wskazany do stosowania podczas ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia produktem Fem 7 Combi, lek należy natychmiast odstawić.

Badania kliniczne przeprowadzone na dużej liczbie pacjentek nie wykazują działań niepożądanych lewonorgestrelu na płód.

Wyniki większości dotychczasowych badań epidemiologicznych dotyczących przypadkowej ekspozycji płodu na działanie estrogenów i progestagenów nie wykazały efektów teratogennych ani też fetotoksycznych.

Laktacja

Produkt Fem 7 Combi nie jest wskazany do stosowania w czasie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występują najczęściej (> 10%) w miejscu zastosowania systemu transdermalnego. Są to: rumień, podrażnienie i opuchniecie skóry, świąd. Zwykle przemijają bez specjalnego leczenia po 2-3 dniach po usunięciu plastra.

Inne możliwe działania niepożądane to takie, które można zaobserwować w przypadku stosowania innych produktów estrogenowo-progestagenowych w HTZ:

Układ

narządów

wewnętrznych

Częste działania niepożądane > 1/100 do < 1/10

Niezbyt częste działania

niepożądane

> 1/ 1 000 do < 1/100

Rzadkie działania

niepożądane

> 1/10 000 do < 1/1 000

Zaburzenia

psychiczne

Wzmożenie popędu płciowego Osłabienie popędu płciowego

Depresja

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy

Migrena

Parestezje

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Wymioty

Wzdęcia Ból brzucha Niestrawność

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Kamica żółciowa Żółtaczka cholestatyczna

Zaburzenia

naczyniowe

Nadciśnienie

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Krwawienie międzymiesiączkowe i plamienie

Bolesne miesiączkowanie Hiperplazja endometrium Rak piersi

Mięśniaki gładkie macicy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zatrzymanie płynów

Badania

Zwiększenie masy ciała Zmniejszenie masy ciała

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uczucie zmęczenia

Rak piersi

Zgodnie z wynikami wielu badań epidemiologicznych i jednego randomizowanego badania kontrolowanego placebo, badania WHI (Women’s Health Initiative), całkowite ryzyko wystąpienia raka piersi wzrasta wraz z przedłużaniem się HTZ u kobiet stosujących HTZ aktualnie lub w ostatnim czasie.

W przypadku HTZ opartej wyłącznie na estrogenach, szacunkowe wartości ryzyka względnego (RW) z ponownej analizy oryginalnych danych pochodzących z 51 badań epidemiologicznych (w których > 80% terapii HTZ były to terapie samym estrogenem) oraz z badania epidemiologicznego Million Women Study (MWS) są podobne i wynoszą odpowiednio 1,35 (95% CI: 1,21 - 1,49) i 1,30 (95% CI: 1,21 - 1,40).

W przypadku HTZ będącej skojarzeniem estrogenu i progestagenu, w kilku badaniach epidemiologicznych zgłoszono większe ryzyko całkowite raka piersi niż w przypadku stosowania samych estrogenów.

W badaniu MWS donoszono, że w porównaniu z kobietami, które nigdy nie stosowały HTZ, stosowanie różnych rodzajów HTZ będących kombinacją estrogenu i progestagenu było związane z większym ryzykiem raka piersi (RW = 2,00, 95%CI: 1,88 - 2,12) w porównaniu ze stosowaniem samych estrogenów (RW =

1,30, 95% CI: 1,21 - 1,40) lub tibolonu (RW = 1,45, 95%CI: 1,25 - 1,68).

W badaniu WHI zgłaszano szacunkowe wartości ryzyka wynoszące 1,24 (95%CI: 1,01 - 1,54) po 5,6 latach stosowania HTZ będącej kombinacją estrogenu i progestagenu (CEE + MPA) u wszystkich kobiet stosujących HTZ w porównaniu z placebo.

Poniżej przedstawiono ryzyko bezwzględne obliczone na podstawie badań MWS i WHI:

W badaniu MWS, na podstawie znanej średniej częstości występowania raka piersi w krajach rozwiniętych oszacowano, że:

>    W przypadku kobiet nie stosujących HTZ, należy spodziewać się, że rak piersi zostanie rozpoznany u 32 na 1 000 kobiet w wieku od 50 do 64 lat.

>    W przypadku 1 000 kobiet, które stosują HTZ obecnie lub stosowały HTZ w ostatnim czasie, liczba dodatkowych przypadków raka piersi w tym samym okresie wyniesie:

>    Dla kobiet stosujących terapię zastępczą samymi estrogenami

-    pomiędzy    0    i 3 (średnio    1,5) w okresie 5 lat stosowania

-    pomiędzy    3    i 7 (średnio    5) przez 10 lat stosowania.

>    Dla kobiet stosujących HTZ złożoną z estrogenu i progestagenu

-    pomiędzy    5    i 7 (średnio    6) w okresie 5 lat stosowania.

-    pomiędzy    18 i 20 (średnio 19) w okresie 10 lat stosowania.

W badaniu WHI oceniono, że po upływie 5,6 lat obserwacji kobiet w wieku od 50 do 79 lat, HTZ złożona z estrogenu-progestagenu (CEE + MPA) spowoduje dodatkowo 8 przypadków inwazyjnego raka piersi na 10 000 kobieto-lat.

Według danych pochodzących z badania klinicznego, szacuje się, że:

>    Na 1 000 kobiet z grupy placebo

•    będzie rozpoznane około 16 przypadków inwazyjnego raka piersi w ciągu 5 lat.

>    Na 1 000 kobiet stosujących złożoną HTZ estrogenem i progestagenem (CEE + MPA), liczba dodatkowych przypadków raka piersi wyniesie

•    pomiędzy 0 i 9 (średnio 4) w okresie 5 lat stosowania.

Liczba dodatkowych przypadków raka piersi u kobiet stosujących HTZ jest zasadniczo taka sama jak u kobiet rozpoczynających HTZ niezależnie od wieku, w którym rozpoczęły stosowanie leku (wiek w przedziale 45-65 lat) (patrz punkt 4.4)

Rak endometrium

U kobiet z zachowaną macicą, ryzyko hiperplazji i raka endomterium wzrasta w miarę trwania monoterapii estrogenami. Z danych z badań epidemiologicznych wynika, że wśród kobiet nie stosujących HTZ około 5 na 1000 zachoruje na raka trzonu macicy w wieku 50 - 65 lat. W zależności od czasu trwania leczenia i dawki estrogenu, ryzyko raka endometrium wśród kobiet stosujących same estrogeny jest 2 do 12 razy większe w porównaniu z kobietami ich nie stosującymi. Dodatkowe stosowanie progestagenów w terapii estrogenami znacznie zmniejsza to ryzyko.

Inne działania niepożądane stwierdzone w związku z terapią estrogenowo-progestagenową:

-    estrogenozależne nowotwory łagodne i złośliwe, np. rak trzonu macicy,

-    żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych lub zakrzepica żył miednicy mniejszej i zatorowość płucna. Występują one częściej u kobiet stosujących HTZ niż u nie stosujących HTZ (patrz punkt „Przeciwwskazania” oraz „Ostrzeżenia i specjalne środki ostrożności”).

-    zawał mięśnia sercowego i udar mózgu;

-    choroby    pęcherzyka    żółciowego (np. kamica żółciowa);

-    zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, choroba Schonleina - Henocha

-    możliwa    demencja.

4.9    Przedawkowanie

Postać farmaceutyczna i droga podania produktu powoduje, że ciężkie przedawkowanie jest mało prawdopodobne. Objawami przedawkowania są przede wszystkim: tkliwość piersi, obrzęki w okolicach brzucha/ miednicy, uczucie lęku, pobudzenie, nudności i wymioty. W tym przypadku, jedynym właściwym postępowaniem jest usunięcie systemu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormony płciowe i modulatory układu płciowego; progestageny i estrogeny, produkty sekwencyjne; lewonorgestrel i estradiol Kod ATC: G03FB 09

Zawarty w produkcie estradiol jest syntetycznym 17p-estradiolem, identycznym pod względem chemicznym i biologicznym z estradiolem naturalnym. Uzupełnia on braki w wytwarzaniu estrogenów u kobiet po menopauzie oraz łagodzi objawy menopauzy. Estrogeny pobudzają rozrost błony śluzowej trzonu macicy. Dodatkowe podanie lewonorgestrelu (syntetycznego progestagenu) kobietom leczonym estrogenami, redukuje, lecz nie eliminuje ryzyka hiperplazji endometrium oraz raka trzonu macicy u kobiet z zachowaną macicą.

W czasie terapii produktem Fem 7 Combi złagodzenie objawów menopauzy uzyskiwano w czasie pierwszych tygodni leczenia.

Po roku leczenia 82,7% kobiet krwawiących stwierdziło krwawienie cykliczne. Czas rozpoczęcia krwawienia był mniej więcej stały, od 1 do 2 dni przed końcem cyklu, trwał średnio 4-5 dni. Kobiety z krwawieniem międzymiesiączkowym i (lub) plamieniem stanowiły 17,3%. U 19,4% pacjentek w ciągu 13 cykli terapii wystąpił brak krwawień.

Podczas stosowania produktu Fem 7 Combi zaobserwowano nieznaczne zwiększenie stężenia lipoprotein o dużej gęstości (HDL) i zmniejszenie stężenia lipoprotein o małej gęstości (LDL), jak również zwiększone stężenie cholesterolu całkowitego i trójglicerydów. Znaczenie kliniczne tych danych nie jest znane.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po zastosowaniu transdermalnym produktu Fem 7 Combi, nie występuje tzw. „efekt pierwszego przejścia” w wątrobie, w przeciwieństwie do leków podawanych doustnie. Estradiol wnika do krwiobiegu w postaci niezmienionej i w ilościach fizjologicznych. Terapeutyczne stężenia estradiolu porównywalne są ze stężeniami stwierdzonymi w fazie folikularnej prawidłowego cyklu menstruacyjnego.

Po zastosowaniu systemu transdermalnego Fem 7 Combi zawierającego jedynie estradiol (faza 1) terapeutyczne stężenie estradiolu w osoczu występuje w ciągu 4 godzin; utrzymuje się przez cały czas naklejenia systemu (7 dni). Podawanie estradiolu jednocześnie z lewonorgestrelem (faza 2) nie wpływa na właściwości farmakokinetyczne estradiolu. Maksymalne stężenia estradiolu w osoczu (Cmax) wahają się od 58 do 71 pg/ml, średnie stężenie wynosi od 29 do 33 pg/ml, a najmniejsze stężenie wynosi 21 pg/ml w czasie obydwu faz terapii. Stężenie estradiolu powraca do wartości wyjściowych w ciągu 12 do 24 godzin po usunięciu systemu.

Po zastosowaniu systemu transdermalnego zawierającego estradiol i lewonorgestrel w dawce 10 pg/dobę (faza 2), maksymalne stężenie lewonorgestrelu (Cmax) wynosi od 156 do 189 pg/ml i jest osiągane w ciągu od 63 do 91 godzin (tmax). Średnie stężenie lewonorgestrelu w ciągu siedmiu dni wynosi między 121 a 156 pg/ml, a minimalne stężenie w osoczu wynosi około 118 pg/ml. Okres półtrwania lewonorgestrelu w fazie końcowej wynosi około 28 godzin (minimalnie: 16 godzin, maksymalnie: 42 godziny).

Po wchłonięciu przez skórę lewonorgestrel wiąże się z albuminami (50%) i globuliną wiążącą hormony płciowe SHBG (47,5%). Powinowactwo lewonorgestrelu do SHBG jest większe niż innych powszechnie stosowanych progestagenów.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne nie wykazują szczególnego zagrożenia dla ludzi, poza informacjami zamieszczonymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Warstwa przylepna: kopolimer styrenu i izoprenu, estry gliceryny z uwodornionymi kwasami żywicznymi

Warstwa ochronna zewnętrzna: polietylenu tereftalan (PE)

Warstwa ochronna (do usunięcia): polietylenu tereftalan (PE) pokryty silikonem

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres trwałości

3    lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

4    systemy transdermalne - 2 systemy transdermalne fazy I + 2 systemy transdermalne fazy II

12 systemów transdermalnych - 6 systemów transdermalnych fazy I + 6 systemów transdermalnych fazy II Systemy transdermalne umieszczone pojedynczo w opakowaniu z folii laminowanej papier/PE/Al/kopolimer etylenu, w tekturowym pudełku.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Zużyty system transdermalny należy skleić składając na pół (powierzchnią klejącą do wewnątrz). System transdermalny można wyrzucić razem z odpadkami domowymi.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10544

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.04.2004/10.12.2008/26.02.2014

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Fem 7 Combi