+ iMeds.pl

Femipol 0,03 mg + 0,075 mgUlotka Femipol

ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Femipol, 0,03 mg + 0,075 mg, tabletki drażowane

Ethinylestradiolum + Gestodenum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    CO TO JEST LEK FEMIPOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FEMIPOL

-    Kiedy nie stosować leku Femipol

-    Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Femipol

-    Lek Femipol i zakrzepica

-    Lek Femipol i nowotwór

-    Krwawienie w środku cyklu

-    Co należy zrobić jeśli krwawienie z odstawienia nie występuje w przerwie w stosowaniu

-    Stosowanie leku Femipol z innymi lekami

-    Badania laboratoryjne

-    Ciąża

-    Karmienie piersią

-    Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

-    Ważne informacje o niektórych składnikach leku Femipol

3.    JAK STOSOWAĆ LEK FEMIPOL

-    Kiedy można rozpocząć stosowanie leku Femipol z pierwszego opakowania

-    Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Femipol

-    Pominięcie zastosowania leku Femipol

-    Postępowanie w przypadku wystąpienia wymiotów lub ciężkiej biegunki

- Postępowanie w przypadku zamiaru opóźnienia terminu wystąpienia krwawienia z odstawienia

-    Postępowanie w przypadku zamiaru zmiany pierwszego dnia wystąpienia krwawienia z odstawienia

-    Przerwanie stosowania leku Femipol

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FEMIPOL

6.    INNE INFORMACJE

1. CO TO JEST LEK FEMIPOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Femipol to doustna tabletka antykoncepcyjna przeznaczona do zapobiegania ciąży.

Każda tabletka zawiera niewielkie ilości dwóch różnych żeńskich hormonów płciowych, etynyloestradiolu i gestodenu.

Tabletki antykoncepcyjne takie jak Femipol, zawierające dwa hormony, nazywane są tabletkami złożonymi.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FEMIPOL

Zalecenia ogólne.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Femipol lekarz powinien przeprowadzić wywiad dotyczący przebytych chorób przez pacjentkę lub członków rodziny. Powinien dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz zależnie od stanu zdrowia wykonać inne badania.

W ulotce opisano sytuacje, w których należy przerwać stosowanie leku Femipol lub takie, w których skuteczność leku Femipol może być zmniejszona. W takich sytuacjach należy zrezygnować ze współżycia albo zastosować dodatkowe niehormonalne metody antykoncepcji np. prezerwatywa lub inną metodę barierową. Nie należy stosować metody obserwacji śluzu szyjkowego i termicznej. Metody te mogą być nieskuteczne ponieważ lek Femipol zaburza zmiany temperatury ciała i śluzu pochwowego w przebiegu cyklu miesiączkowego.

Lek Femipol, podobnie jak inne złożone leki antykoncepcyjne, nie chroni przed HIV (AIDS) lub przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową._


Kiedy nie stosować leku Femipol

- jeśli u pacjentki występuje obecnie (lub w przeszłości) zakrzep (zakrzepica) w naczyniach krwionośnych nóg, płuc (zator) lub innych narządach,

- jeśli u pacjentki występuje obecnie (lub w przeszłości) zawał serca lub udar,

- jeśli u pacjentki występują obecnie (lub w przeszłości) choroby, które mogą być zwiastunami zawału serca (na przykład: dławica piersiowa, która jest przyczyną ostrego bólu w klatce piersiowej) lub udaru (na przykład, przemijaj ące udary o niewielkim stopniu nasilenia bez trwałych następstw),

- jeśli u pacjentki występują choroby, które zwiększają ryzyko zakrzepicy tętniczej. Należy wziąć pod uwagę następujące choroby:

-    cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,

-    bardzo wysokie ciśnienie tętnicze krwi,

-    bardzo duże stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu i trójglicerydów),

-    jeśli u pacjentki występują zaburzenia krzepnięcia krwi (na przykład, niedobór białka C)

-    jeśli u pacjentki występują (występowały) szczególne postaci migreny (tak zwane objawy neurologiczne ogniskowe),

- jeśli u pacjentki występuje (występowało) zapalenie trzustki (pancreatitis),

- jeśli u pacjentki występuje (występowała) choroba wątroby, a nie nastąpiła jeszcze normalizacja czynności wątroby,

-    jeśli u pacjentki występuje (występował) nowotwór wątroby,

-    jeśli u pacjentki występują zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek),

- jeśli u pacjentki występuje (występował) lub istnieje podejrzenie występowania raka piersi lub nowotworu narządów płciowych,

-    jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie,

- jeśli u pacjentki występuje ciężkie nadciśnienie tętnicze,

- jeśli u pacjentki występuje nadwrażliwość na etynyloestradiol lub gestoden lub na którykolwiek inny składnik leku Femipol, rozpoznana jako świąd, wysypka lub obrzęk.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Femipol

W niektórych przypadkach należy zachować szczególną ostrożność w czasie stosowania leku Femipol lub innych złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych i mogą być konieczne regularne wizyty kontrolne u lekarza. Jeżeli wystąpią, którekolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka należy o tym poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Femipol. Z lekarzem należy skontaktować się również w przypadku gdy, w trakcie stosowania leku Femipol, pojawią się którekolwiek z wymienionych poniżej zaburzeń lub nastąpi ich pogorszenie:

-    jeśli w rodzinie występuje (występował) rak piersi lub został zdiagnozowany,

-    jeśli u pacjentki występują choroby wątroby lub pęcherzyka żółciowego,

-    jeśli u pacjentki występuje cukrzyca,

-    jeśli u pacjentki występuje depresja,

-    jeśli u pacjentki występuje choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (choroby zapalne jelit),

-    jeśli u pacjentki występuje zespół hemolityczno-mocznicowy (choroba krwi, której skutkiem jest uszkodzenie nerek),

-    jeśli u pacjentki występuje niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (dziedziczna choroba czerwonych ciałek krwi),

-    jeśli u pacjentki występuje padaczka (patrz: Stosowanie innych leków),

-    jeśli u pacjentki występuje toczeń rumieniowaty układowy (choroba układu immunologicznego),

-    jeśli u pacjentki wystąpiła choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub w czasie wcześniejszego stosowania hormonów płciowych;na przykład: utrata słuchu, porfiria (choroba krwi), opryszczka ciężarnych (wysypka skórna z pęcherzykami w czasie ciąży), pląsawica Sydenhama (choroba neurologiczna, w której występują nagłe ruchy ciała),

-    jeśli u pacjentki występuje (występowała) ostuda (złotobrązowe plamy, tak zwane "plamy ciążowe", szczególnie na twarzy). W takim przypadku należy unikać ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe,

-    jeśli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna), leki zawierające estrogeny mogą wywoływać lub pogorszyć objawy obrzęku naczynioruchowego. Należy natychmiast poinformować lekarza jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak: obrzęk twarzy, języka i (lub) krtani i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka łącznie z trudnościami w oddychaniu.

Lek Femipol i zakrzepica

Zakrzepica żylna

Stosowanie każdego ze złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych włącznie z lekiem Femipol zwiększa ryzyko rozwoju zakrzepicy żylnej (powstawanie zakrzepu w naczyniach) w porównaniu z kobietami, które nigdy nie stosowały złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych.

Ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej u pacjentek stosuj ących doustne złożone leki antykoncepcyjne wzrasta:

-    z wiekiem,

-    jeśli u pacjentki występuje nadwaga,

- jeśli ktoś w rodzinie miał zakrzep (zakrzepicę) nóg, płuc i innych organów w młodym wieku,

-    jeśli w związku z zabiegiem chirurgicznym konieczne było długotrwałe unieruchomienie lub jeśli wystąpił ciężki uraz. Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Femipol w celu uzyskania informacji czy leczenie należy przerwać. Lekarz poinformuje, kiedy można rozpocząć ponownie stosowanie leku Femipol. Zwykle około 2 tygodni po powrocie do sprawności ruchowej.

Zakrzepica tętnic

Stosowanie złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych jest związane ze wzrostem ryzyka wystąpienia zakrzepicy tętnic (zatkanie tętnicy), na przykład w naczyniach krwionośnych serca (zawał serca) lub mózgu (udar).

Ryzyko wystąpienia zakrzepicy tętnic u pacjentek stosujących doustne złożone leki antykoncepcyjne wzrasta:

-    jeśli pacjentka pali papierosy. Należy koniecznie przerwać palenie papierosów jeśli pacjentka stosuje lek Femipol. Dotyczy to szczególnie kobiet powyżej 35 roku życia,

-    jeśli u pacjentki występuje zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi (cholesterolu i trójglicerydów),

-    jeśli u pacjentki występuje wysokie ciśnienie tętnicze krwi,

-    jeśli u pacjentki występuje migrena,

-    jeśli u pacjentki występują zaburzenia pracy serca (choroby zastawek, zaburzenia rytmu serca).

Należy przerwać stosowanie leku Femipol i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli zostały zaobserwowane następujące objawy mogące świadczyć o zakrzepicy:

-    silny ból i (lub) obrzęk jednej z nóg,

-    nagły, silny ból w klatce piersiowej, promieniujący do lewego ramienia,

-    nagła duszność,

-    nagły napad kaszlu bez wyraźnej przyczyny,

-    inny niż zwykle, silny, długotrwały ból głowy lub pogorszenie migreny,

-    częściowa lub całkowita utrata wzroku lub podwójne widzenie,

-    trudności z mówieniem lub niezdolność mowy ,

-    zawroty głowy lub utrata przytomności,

-    osłabienie, dziwne samopoczucie lub wyraźne zdrętwienie obejmujące jakąkolwiek część ciała.


Lek Femipol i nowotwór

Rak piersi występuje nieco częściej u kobiet stosujących złożone doustne leki antykoncepcyjne, ale nie jest pewne czy jest to spowodowane przyjmowaniem tych leków. Na przykład, możliwe jest, że więcej nowotworów jest wykrywanych u kobiet stosujących złożone doustne leki antykoncepcyjne ponieważ są one częściej badane przez lekarza. Częstość występowania raka piersi po zakończeniu stosowania złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych stopniowo zmniejsza się. Bardzo ważna jest regularna kontrola piersi. Należy skontaktować się z lekarzem jeśli w trakcie samokontroli wyczuje się jakieś guzki.

W rzadkich przypadkach u pacjentek przyjmujących złożone doustne leki antykoncepcyjne obserwowano łagodne nowotwory wątroby, w jeszcze mniejszej ilości przypadków złośliwe nowotwory wątroby. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia nieoczekiwanego, silnego bólu w obrębie jamy brzusznej.

Krwawienia w środku cyklu

W trakcie kilku pierwszych miesięcy stosowania leku Femipol mogą wystąpić nieoczekiwane krwawienia (krwawienia poza okresem tygodniowej przerwy). Jeśli krwawienia te utrzymują się dłużej niż kilka miesięcy lub rozpoczynają się po kilku miesiącach, lekarz musi zbadać ich przyczynę.

Co należy zrobić jeśli krwawienie nie występuje w przerwie w stosowaniu leku Femipol

Jeżeli wszystkie tabletki były przyjmowane we właściwym czasie, nie wystąpiły wymioty lub ciężka biegunka i nie stosowano jednocześnie innych leków, prawdopodobieństwo zaj ścia w ciążę jest niewielkie. Jeśli oczekiwane krwawienia z odstawienia nie wystąpiły w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, istnieje prawdopodobieństwo ciąży. Należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Nie należy rozpoczynać następnego blistra dopóki lekarz nie stwierdzi, że pacjentka nie jest w ciąży.

Stosowanie leku Femipol z innymi lekami_

Należy poinformować lekarza, który przepisał lek Femipol o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach lub preparatach ziołowych. Należy także poinformować lekarzy innych specjalności lub dentystę, którzy przepisują inne leki (lub farmaceutę wydającego leki) o stosowaniu leku Femipol. Pacjentka uzyska informacje czy konieczne jest stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych (na przykład prezerwatyw), a jeśli tak, to jak długo._

-    Niektóre leki mogą spowodować zmniejszenie skuteczności działania antykoncepcyjnego leku Femipol lub stanowić przyczynę nieoczekiwanych krwawień.

Należą do nich leki stosowane w leczeniu padaczki (np. hydantoina, topiramat, felbamat, lamotrygina, prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbamazepina) i gruźlicy (np. ryfampicyna), czynniki immunomodulujące (cyklosporyna), leki stosowane w zakażeniach HIV (rytonawir) lub innych chorobach zakaźnych (gryzeofulwina, ampicylina, tetracyklina) oraz preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

- Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli stosuj ąc lek Femipol, pacjentka zamierza stosować produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

-    Lek Femipol może wpływać na skuteczność niektórych leków np. leków zawierających cyklosporynę (leki stosowane w chorobach zakaźnych) lub przeciwpadaczkowych zawieraj ących lamotryginę (może nastąpić zwiększenie częstości napadów).

Badania laboratoryjne

Ponieważ złożone doustne leki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań, należy o ich stosowaniu poinformować lekarza lub pracowników laboratorium.

Ciąża

Nie wolno stosować leku Femipol w czasie ciąży. Jeśli w trakcie przyjmowania leku Femipol pacjentka zajdzie w ciążę należy natychmiast odstawić ten lek i zgłosić się do lekarza.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Femipol w okresie karmienia piersią.

Jeżeli pacjentka zamierza stosować lek Femipol w okresie karmienia piersią należy skontaktować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak informacji sugerujących, że lek Femipol wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Femipol

Lek Femipol zawiera laktozę i sacharozę.

W przypadku występowania nietolerancji niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku Femipol należy skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FEMIPOL

Należy przyjmować jedną tabletkę leku Femipol codziennie, jeśli to konieczne popijaj ąc niewielką ilością wody. Tabletki można zażywać z jedzeniem lub bez, ale codziennie, o tej samej porze dnia. Blister zawiera 21 tabletek. Na blistrze dla każdej kolejnej tabletki wydrukowany jest dzień tygodnia, w którym należy ją przyjąć. Jeśli na przykład rozpoczyna się stosowanie leku we środę należy przyjąć tabletkę oznaczoną symbolem „Śr”. Następne tabletki należy przyjmować w kolejności oznaczonej na opakowaniu strzałką, aż do zużycia 21 tabletek.

Następnie nie należy przyjmować tabletek przez 7 kolejnych dni. Podczas 7-dniowej przerwy w stosowaniu tabletek (nazywanej przerwą tygodniową) pojawi się krwawienie. Tak zwane „krwawienie z odstawienia” pojawia się przeważnie drugiego lub trzeciego dnia tygodniowej przerwy.

Ósmego dnia, licząc od przyjęcia ostatniej tabletki leku Femipol (to jest po 7 dniach tygodniowej przerwy), należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego blistra nawet jeżeli krwawienie nie zakończyło się. Oznacza to, że przyjmowanie tabletek z następnego blistra należy rozpocząć tego samego dnia tygodnia, a krwawienie z odstawienia pojawi się w tych samych dniach miesiąca.

Jeżeli stosuje się lek Femipol zgodnie z tymi zasadami, działanie antykoncepcyjne obejmuje również 7-dniowy okres, w którym nie przyjmuje się tabletek.

Kiedy można rozpocząć stosowanie leku Femipol z pierwszego opakowania

•    Jeśli w ciągu ostatniego miesiąca nie stosowano doustnych leków antykoncepcyjnych. Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć 1 dnia naturalnego cyklu miesięcznego kobiety (tj. pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego). Jeśli rozpocznie się stosowanie leku Femipol pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego, działanie antykoncepcyjne rozpoczyna się natychmiast. Można także rozpocząć przyjmowanie tabletek między 2 a 5 dniem cyklu, lecz w takim przypadku należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne (np. prezerwatywa) przez pierwsze 7 dni.

•    Zmiana z wcześniej stosowanego złożonego doustnego preparatu antykoncepcyjnego lub wkładki dopochwowej, lub plastra.

Przyjmowanie leku Femipol należy rozpocząć następnego dnia po zakończeniu okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek poprzedniego środka antykoncepcyjnego (lub po przyj ęciu ostatniej tabletki

placebo poprzedniego środka antykoncepcyjnego). W przypadku zmiany ze złożonego środka antykoncepcyjnego w postaci wkładki domacicznej lub plastra należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    Zmiana z wcześniej stosowanego leku zawierającego tylko progestagen (tabletki zawierające wyłącznie progestagen, zastrzyki, implanty lub system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen - IUS)

Zmiany z zastrzyków należy dokonać w dniu, w którym miała być wykonana następna iniekcja, zmiany z tabletki progestagenowej w dniu, w którym miała być przyj ęta następna tabletka. Zmiany z implantu lub IUS należy dokonać w dniu usunięcia implantu. Ale we wszystkich tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowych środków zapobiegawczych (np. prezerwatywa) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

•    Po poronieniu

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    Po porodzie

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w ciągu 21-28 dni po porodzie. Jeśli rozpocznie się stosowanie po 28 dniu zaleca się stosowanie tak zwanych metod barierowych (np. prezerwatywa) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli pacjentka po urodzeniu dziecka odbyła stosunek przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek leku Femipol należy upewnić się, że pacjentka nie jest wciąży lub poczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

W przypadku braku pewności, kiedy rozpocząć stosowanie należy zasięgnąć porady lekarza.

•    Jeśli pacjentka karmi piersią i chce rozpocząć stosowanie leku Femipol

Leku Femipol nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Patrz punkt „Karmienie piersią”.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Femipol

Nie odnotowano żadnych ciężkich działań niepożądanych po zażyciu zbyt dużej ilości tabletek leku Femipol.

W przypadku zażycia kilku tabletek mogą pojawić się: nudności lub wymioty. U młodych dziewcząt może wystąpić krwawienie z dróg rodnych.

W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości leku Femipol lub stwierdzenia, że kilka tabletek przyjęło dziecko należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Femipol

-    Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki jest mniejsze niż 12 godzin skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana. Pominiętą tabletkę należy przyj ąć tak szybko jak to możliwe i przyjmować pozostałe tabletki o zwykłej porze.

-    Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki jest większe niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna może być zmniej szona. Im większa ilość tabletek została pominięta tym większe ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej.

Ryzyko wystąpienia zmniejszonej skuteczności antykoncepcyjnej jest większe, jeśli pominięcie tabletki nastąpiło na początku lub na końcu blistra. W takiej sytuacji należy stosować przedstawione poniżej zasady (patrz schemat przedstawiony poniżej).

   Pominięta więcej niż jedna tabletka z blistra Należy skontaktować się z lekarzem.

   Pominięta tabletka w 1. tygodniu

Pominiętą tabletkę należy przyj ąć tak szybko jak to możliwe nawet, jeśli oznacza to przyj ęcie dwóch tabletek jednocześnie. Od tego momentu należy przyjmować pozostałe tabletki o zwykłej porze. Równocześnie, przez 7 kolejnych dni należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne, np. prezerwatywę. Jeśli w ciągu minionego tygodnia miał miejsce stosunek płciowy lub zapomniano rozpocząć stosowanie tabletek z nowego blistra po tygodniowej przerwie, należy wziąć pod uwagę możliwość zaj ścia w ciążę. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

   Pominięta tabletka w 2. tygodniu

Pominiętą tabletkę należy przyj ąć tak szybko jak to możliwe nawet, jeśli oznacza to przyj ęcie dwóch tabletek jednocześnie. Od tego momentu należy przyjmować pozostałe tabletki o zwykłej

porze. Skuteczność antykoncepcyjna nie została zmniejszona i nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

   Pominięta tabletka w 3. tygodniu

Należy zastosować jedno z niżej opisanych zaleceń:

1.    Pominiętą tabletkę należy przyjąć tak szybko jak to możliwe nawet, jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Od tego momentu należy przyjmować pozostałe tabletki o zwykłej porze. Po przyjęciu ostatniej tabletki z bieżącego blistra należy rozpocząć natychmiast kolejny blister, nie zachowuj ąc okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek. Najprawdopodobniej może wystąpić krwawienie z odstawienia pod koniec stosowania tabletek z drugiego blistra ale można spodziewać się wystąpienia plamienia lub krwawienia w środku cyklu w trakcie przyjmowania tabletek z drugiego blistra.

2.    Można także przerwać przyjmowanie tabletek z obecnego blistra. Należy zrobić przerwę na okres 7 dni (włącznie z dniami pominięcia tabletek), a następnie rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego blistra. Jeśli pacjentka chce rozpocząć stosowanie tabletek z nowego blistra w wyznaczonym dniu należy zrobić przerwę w stosowaniu tabletek krótszą niż 7 dni.

Jeżeli wybierze się jedno z opisanych zaleceń nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych

metod antykoncepcyjnych.

•    Jeśli po pominięciu tabletki, w pierwszym prawidłowym okresie przerwy w przyjmowaniu tabletek, nie wystąpi krwawienie z odstawienia, należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży. Należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tabletek z następnego blistra.

Postępowanie w przypadku wystąpienia wymiotów lub ciężkiej biegunki

Jeśli w ciągu 3-4 godzin od przyjęcia tabletki wystąpią wymioty lub ciężka biegunka istnieje ryzyko, że substancje czynne tabletki mogą nie zostać całkowicie wchłonięte. Taka sytuacja jest podobna do przypadku pominięcia tabletki. Po wystąpieniu wymiotów lub biegunki należy przyjąć tabletkę z następnego blistra tak szybko jak to możliwe. Jeśli to możliwe należy przyjąć tabletkę w ciągu 12 godzin od czasu zwykłego przyj ęcia tabletki. Jeżeli to niemożliwe lub 12 godzin już upłynęło należy zastosować zalecenia zawarte w punkcie: „Pominięcie zastosowania leku Femipol”.

Postępowanie w przypadku zamiaru opóźnienia terminu wystąpienia krwawienia

Opóźnienie wystąpienia krwawienia z odstawienia jest możliwe, ale nie jest zalecane.

W celu opóźnienia wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy rozpocząć kolejny blister leku Femipol bez zachowania okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek. Mogą wystąpić plamienie lub krwawienie w środku cyklu w trakcie stosowania tabletek z drugiego blistra. Regularne przyjmowanie leku Femipol

należy rozpocząć ponownie po zachowaniu prawidłowego 7-dniowego okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek.

Przed podjęciem decyzji o opóźnieniu terminu wystąpienia krwawienia należy skonsultować się z lekarzem.

Postępowanie w przypadku zamiaru zmiany pierwszego dnia wystąpienia krwawienia

Jeśli przyjmuje się tabletki zgodnie ze schematem postępowania, krwawienie z odstawienia występuje w okresie przerwy w przyjmowaniu tabletek. W celu przesunięcia krwawienia z odstawienia na inny dzień należy skrócić (ale nigdy przedłużyć) okres przerwy w przyjmowaniu tabletek o tyle dni o ile ma być przesunięte krwawienie z odstawienia. Na przykład jeśli okres przerwy w przyjmowaniu tabletek rozpoczyna się w piątek, a pacjentka chce zmienić go na wtorek (3 dni wcześniej) należy rozpocząć stosowanie tabletek z nowego blistra 3 dni wcześniej niż zwykle. Jeśli okres przerwy w przyjmowaniu tabletek będzie bardzo krótki (na przykład 3 lub mniej dni), wtedy krwawienie nie wystąpi.

Pojawi się plamienie (krople lub plamki lub krew) lub krwawienie w środku cyklu.

W przypadku braku pewności co do sposobu postępowania należy skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Femipol

Stosowanie leku Femipol można przerwać w każdej chwili. Jeśli pacjentka nie chce zajść w ciążę powinna zasięgnąć opinii lekarza na temat innych metod kontroli narodzin.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Femipol należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Femipol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

- Częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 100 ale mniej niż u 1 na 10 kobiet):

bóle głowy, nerwowość, nietolerancja soczewek kontaktowych, zaburzenia widzenia, nudności, trądzik, migrena, zwiększenie masy ciała, zatrzymanie płynów, krwawienie i plamienie w środku cyklu, które mogą czasami występować w pierwszych kilku miesiącach, ale ustępuj ą z chwilą przystosowania się organizmu do leku Femipol. Jeśli nie ustępują, nasilają się lub rozpoczynają ponownie należy skontaktować się z lekarzem. Brak krwawienia z odstawienia, , tkliwość piersi, utrata zainteresowania seksem,stany depresyjne, drażliwość.

- Niezbyt częste (u więcej niż 1 na 1000 ale mniej niż u 1 na 100): nadmiar lipidów we krwi, wymioty, nadciśnienie.

- Rzadkie (u więcej niż 1 na 10 000 ale mniej niż u 1 na 1000)

choroby wątroby, zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (toczeń rumieniowaty), zaburzenia ucha środkowego, kamica żółciowa, zakrzepica (powstawanie skrzepliny w naczyniach), zaburzenia zabarwienia skóry. Mogą one wystąpić nawet jeśli lek Femipol stosowany był przez wiele miesięcy. Objawy te można zmniejszyć przez unikanie światła słonecznego. Zmiany wydzieliny pochwowej.

-    Bardzo rzadkie (u mniej niż 1 na 10 000) zaburzenia ruchu, zapalenie trzustki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FEMIPOL

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Femipol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Femipol

Substancjami czynnymi leku są:

Każda tabletka drażowana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu.

Inne składniki leku to:

rdzeń tabletki: magnezu stearynian, powidon K-25, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, otoczka tabletki: powidon K-90, makrogol 6000, talk, wapnia węglan, sacharoza, wosk montanoglikolowy.

Jak wygląda lek Femipol i co zawiera opakowanie

Lek Femipol jest dostępny w postaci białych, okrągłych, dwuwypukłych, pokrytych otoczką cukrową tabletek, bez wytłoczeń z obu stron.

Tabletki pakowane są w blistry - każdy blister zawiera 21 tabletek. Blistry umieszczone są w tekturowym pudełku. Każde tekturowe pudełko zawiera 1, 3 lub 6 blistrów.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice tel. 42 22 50 555-559

Wytwórcy

Haupt Pharma Münster GmbH Schleebrüggenkamp 15 D-48159 Münster Niemcy

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgium, Luxemburg: Docgestradiol 30

Hungary, Spain: Gestinyl 30

Czech Republic, Slovak Republic: Sunya

Denmark, Finland: Gestinyl

Ireland: Estelle 30/75

Italy: Gestodiol

Netherlands: Ethinylestradiol/Gestodeen 0,03/0,075 A United Kingdom: Sunya 30/75

Data zatwierdzenia ulotki

11

Femipol

Charakterystyka Femipol

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Femipol; 0,03 mg + 0,075 mg, tabletki drażowane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancje czynne:

Każda tabletka drażowana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) oraz 0,075 mg gestodenu (Gestodenum)

Substancje pomocnicze:

Femipol zawiera 38 mg laktozy jednowodnej i 30 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka drażowana.

Białe, okrągłe, dwuwypukłe pokryte otoczką cukrową tabletki, z obu stron bez wytłoczeń.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Doustna antykoncepcja.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Jak stosować preparat Femipol

Tabletki należy przyjmować zgodnie z kolejnością pokazaną na opakowaniu blistrowym, codziennie, o tej samej porze dnia. Przez 21 dni należy przyjmować jedną tabletkę na dobę. Każde kolejne opakowanie blistrowe należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie w przyjmowaniu tabletek, podczas której pojawi się krwawienie z odstawienia. Krwawienie to pojawia się przeważnie w drugiej lub trzeciej dobie po przyj ęciu ostatniej tabletki i może trwać aż do rozpoczęcia kolejnego opakowania.

Jak rozpocząć przyjmowanie preparatu Femipol

Jeśli w ciągu ostatniego miesiąca nie stosowano doustnych leków antykoncepcyjnych Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć 1 dnia naturalnego cyklu miesiączkowego kobiety (tj. pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego). Można także rozpocząć przyjmowanie tabletek między 2. a 5. dniem cyklu, lecz w takim przypadku zaleca się stosowanie dodatkowo mechanicznych metod antykoncepcyjnych przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek podczas pierwszego cyklu.

Zmiana z wcześniej stosowanego złożonego doustnego preparatu antykoncepcyjnego na preparat Femipol

Przyjmowanie preparatu Femipol należy rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne z poprzedniego opakowania tabletek antykoncepcyjnych - ale nie później niż w dzień po zakończeniu przerwy lub okresu przyjmowania tabletek placebo poprzedniego środka antykoncepcyjnego.

Zmiana z wcześniej stosowanego preparatu zawierającego tylko progestagen (tabletki zawierające wyłącznie progestagen, zastrzyki, implanty, system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen IUS)

Zmiany z tabletek zawierających wyłącznie progestagen można dokonać każdego dnia. Pierwszą tabletkę należy przyj ąć następnego dnia po zażyciu którejkolwiek tabletki progestagenowej z opakowania. Przy

zmianie z implantu lub IUS, przyjmowanie preparatu Femipol należy rozpocząć w dniu usunięcia implantu. Przy zmianie z zastrzyków, preparat Femipol należy przyjąć w dniu, w którym miała być wykonana następna iniekcja. We wszystkich tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowo mechanicznych metod antykoncepcyjnych przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Przyjmowanie tabletek można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie ma konieczności stosowania żadnych innych środków antykoncepcyjnych.

Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze W przypadku kobiet karmiących piersią - patrz punkt 4.6.

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w ciągu 21.-28. dni po porodzie, w przypadku kobiet niekarmiących piersią lub po poronieniu w drugim trymestrze. Jeśli preparat będzie wprowadzony później zaleca się stosowanie dodatkowo mechanicznych metod antykoncepcyjnych przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli pacjentka odbyła stosunek przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek należy zbadać czy pacjentka nie jest w ciąży lub poczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Wprzypadku pominięcia tabletki

Jeśli od pominięcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana. Pominiętą tabletkę należy przyjąć tak szybko jak to możliwe i kontynuować przyjmowanie pozostałych tabletek tak jak zwykle.

W przypadku gdy od pominięcia tabletki upłynęło ponad 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna może być zmniej szona. Należy wówczas postępować według dwóch zasad:

1.    Przerwa w przyjmowaniu tabletek nie może być większa niż 7 dni.

2.    Tabletki należy przyjmować bez przerwy przez 7 dni, w celu odpowiedniego zahamowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-j ajnikowej.

Zalecenia, zgodnie z którymi należy postępować w przypadku:

Pominięcia tabletki w 1. tygodniu

Pominiętą tabletkę należy przyj ąć tak szybko jak to możliwe nawet, jeśli oznacza to przyj ęcie dwóch tabletek jednocześnie. Od tego momentu należy przyjmować pozostałe tabletki o zwykłej porze. Równocześnie, przez 7 kolejnych dni należy stosować mechaniczne metody antykoncepcyjne, np. prezerwatywę. Jeśli w ciągu minionych 7 dni miał miejsce stosunek płciowy, należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek zostało pominiętych oraz im bliżej okresu przerwy (7-dnowej) w przyjmowaniu tabletek miało to miejsce, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.

Pominięcia tabletki w 2. tygodniu

Pominiętą tabletkę należy przyj ąć tak szybko jak to możliwe nawet, jeśli oznacza to przyj ęcie dwóch tabletek jednocześnie. Od tego momentu należy przyjmować pozostałe tabletki o zwykłej porze. Jeśli przed okres 7 dni poprzedzaj ących pominięcie tabletki przyjmowane były zgodnie z zaleceniami, nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. W przeciwnym wypadku lub, jeśli więcej niż 1 tabletka została pominięta, należy zalecić stosowanie przez 7 dni metod barierowych antykoncepcji np. prezerwatywa.

Pominięcie tabletki w 3. tygodniu

Ryzyko zmniejszenia skuteczności działania antykoncepcyjnego zwiększa się, z powodu zbliżającej się przerwy w przyjmowaniu tabletek. Zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej można jednak zapobiec poprzez odpowiednie dawkowanie tabletek. Jeżeli wybierze się jedno z niżej opisanych zaleceń nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że przez 7 dni poprzedzaj ących pominięcie tabletki, preparat był przyjmowany prawidłowo. Jeśli natomiast w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki preparat nie był przyjmowany prawidłowo należy zastosować się do zalecenia nr 1 oraz stosować przez okres 7 dni metody barierowe antykoncepcji np. prezerwatywa.

1. Pominiętą tabletkę należy przyjąć tak szybko jak to możliwe nawet, jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Od tego momentu należy przyjmować pozostałe tabletki o zwykłej porze. Po przyjęciu ostatniej tabletki z bieżącego opakowania należy rozpocząć natychmiast kolejne opakowanie, nie robiąc przerwy w przyjmowaniu tabletek. Najprawdopodobniej nie wystąpi krwawienie z odstawienia aż do czasu ukończenia kolejnego opakowania. Może natomiast wystąpić plamienie lub krwawienie z odstawienia w trakcie przyjmowania tabletek.

2. Można także przerwać przyjmowanie tabletek z obecnego opakowania. W takim przypadku, należy zrobić przerwę na okres 7 dni (włącznie z dniami pominięcia tabletek), a następnie rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego opakowania.

Jeśli po pominięciu tabletki, w pierwszym prawidłowym okresie przerwy w przyjmowaniu tabletek, nie wystąpi krwawienie z odstawienia, należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży.

Co należy zrobić w przypadku wymiotów i (lub)biegunki

Jeśli w ciągu 3-4 godzin od przyjęcia tabletki wystąpią wymioty, tabletka może nie zostać całkowicie wchłonięta. W takim przypadku należy zastosować zalecenia takie same jak w przypadku pominięcia tabletek, opisane powyżej. Jeśli biegunka nie jest wyjątkowo ciężka, nie wpływa na wchłanianie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych i nie ma konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji. Jeżeli ciężka biegunka utrzymuje się przez 2 lub więcej dni należy zastosować zalecenia takie jak w przypadku pominięcia tabletek. Jeśli kobieta nie chce zmieniać normalnego rytmu przyjmowania tabletek, powinna przyj ąć dodatkową tabletkę (tabletki) z innego opakowania.

Wjaki sposób przyspieszyć lub opóźnić krwawienie z odstawienia

W celu opóźnienia wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy rozpocząć kolejne opakowanie preparatu Femipol bez okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek. Można opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia tak długo jak to konieczne, aż do końca drugiego opakowania, jednak nie dłużej. Podczas opóźniania wystąpienia krwawienia z odstawienia może wystąpić plamienie lub krwawienie z odstawienia. Regularne przyjmowanie preparatu Femipol należy rozpocząć ponownie po zachowaniu prawidłowego 7-dniowego okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek.

W celu przesunięcia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia, niż występuje ono zwykle stosując dotychczasowy schemat przyjmowania tabletek, można zalecić skrócenie kolejnego okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek o tyle dni o ile ma być przesunięte krwawienia z odstawienia. Im krótsza przerwa tym wyższe ryzyko, że krwawienie z odstawienia nie wystąpi, a pojawi się krwawienie w środku cyklu lub plamienie podczas przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania (tak jak w przypadku opóźnienia wystąpienia krwawienia z odstawienia).

4.3. Przeciwwskazania

Nie należy stosować złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych, jeśli występuj ą niżej wymienione okoliczności. Jeśli w trakcie przyjmowania złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych pojawi się po raz pierwszy którekolwiek z niżej wymienionych zaburzeń należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu.

-    Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa obecnie lub w przeszłości (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna), zarówno przy braku jak i w obecności czynników ryzyka (patrz punkt 4.4)

- Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic obecnie lub w przeszłości (zawał serca, zaburzenia krążenia mózgowego) lub objawy zwiastunowe (dławica piersiowa, przemijaj ące napady niedokrwienne); patrz punkt 4.4,

- Dziedziczne lub nabyte predyspozycje do wystąpienia zakrzepicy żylnej lub tętniczej, takie jak: niedobór antytrombiny, niedobór białka C, niedobór białka S, oporność na aktywowane białko C, przeciwciała antyfosfolipidowe (antykardiolipidowe, antykoagulant toczniowy), hiperhomocysteinemia

-    Istotne lub liczne czynniki ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.4)

-    Ciężkie nadciśnienie

-    Cukrzyca powikłana mikro- lub makroangiopatią

-    Ciężka dyslipoproteinemia

-    Stwierdzone lub domniemane hormonozależne nowotwory złośliwe (np. narządów płciowych, piersi)

- Obecnie lub w przeszłości ciężkie zaburzenia czynności wątroby, aż do czasu normalizacji parametrów czynności wątroby

-    Łagodne lub złośliwe nowotwory wątroby obecnie lub w przeszłości

-    Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie

-    Migrena z ogniskowymi zaburzeniami neurologicznymi

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ocena i badania przed rozpoczęciem stosowania doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych

Przed rozpoczęciem stosowania lub ponownym zastosowaniem złożonego doustnego leku antykoncepcyjnego należy zebrać pełny wywiad osobisty i rodzinny, a także zbadać czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, a także przeprowadzić badanie przedmiotowe, gdy jest to wskazane klinicznie, w celu ustalenia przeciwwskazań (patrz punkt 4.3) i ostrzeżeń (patrz „Ostrzeżenia” w obecnym punkcie). Pacjentkę należy poinformować o konieczności uważnego zapoznania się z treścią Ulotki dla pacjenta i stosowanie się do zawartych tam zaleceń. Częstotliwość i rodzaj kolejnych badań kontrolnych należy ustalić indywidualnie dla każdej pacjentki zgodnie z zasadami obowiązującymi w praktyce.

Ostrzeżenia:

Ogólne

Pacjentki należy poinformować, że złożone leki antykoncepcyjne nie chronią przed HIV (AIDS) lub przed innymi chorobami przenoszonymi droga płciową.

W przypadku obecności któregokolwiek z niżej wymienionych czynników ryzyka u pacjentki, należy rozważyć czy korzyści wynikaj ące ze stosowania złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych przeważaj ą nad potencjalnym ryzykiem dla każdego indywidualnego przypadku. Kwestie te należy także przedyskutować z pacjentką przed rozpoczęciem stosowania złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych. Należy poinformować pacjentkę, o konieczności skontaktowania się z lekarzem w przypadku nasilenia, pogorszenia lub pojawienia się któregokolwiek z tych zaburzeń lub czynników ryzyka. Lekarz decyduje czy należy przerwać stosowanie złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych.

1.    Zaburzenia krążenia

Stosowanie każdego ze złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych zwiększa ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w porównaniu z sytuacją gdy preparat nie jest stosowany. Ryzyko to jest najwyższe w pierwszym roku stosowania u kobiet, które wcześniej nie stosowały złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych. Ten wzrost ryzyka jest mniejszy niż ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z ciążą, które szacuje się na 60 przypadków na 100 000 kobiet w ciąży. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa prowadzi do zgonu w 1-2% przypadków.

W kilku badaniach epidemiologicznych stwierdzono, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest wyższe u kobiet stosuj ących złożone doustne leki antykoncepcyjne zawieraj ące etynyloestradiol, najczęściej w dawce 30 mg oraz progestagen w postaci gestodenu w porównaniu z kobietami stosuj ącymi złożone doustne leki antykoncepcyjne zawieraj ące etynyloestradiol w dawce poniżej 50 mg oraz progestagen w postaci lewonorgestrelu.

Oszacowano, że całkowite ryzyko względne wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej dla złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych zawierających 30 mg etynyloestradiolu oraz dezogestrel lub gestoden, w porównaniu ze złożonymi lekami antykoncepcyjnymi zawieraj ącymi mniej niż 50 mg etynyloestradiolu oraz lewonorgestrel, wynosi od 1,5 do 2,0. Zapadalność na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową dla złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych zawieraj ących lewonorgestrel i mniej niż 50 mg etynyloestradiolu wynosi w przybliżeniu 20 przypadków na 100 000 kobietolat. Dla preparatów zawieraj ących etynyloestradiol w skojarzeniu z gestodenem zapadalność wynosi około 30-40 przypadków na 100 000 kobietolat, oznacza to dodatkowe 10-20 przypadków na 100 000 kobietolat. Wpływ ryzyka względnego na liczbę dodatkowych przypadków jest najbardziej zauważalny w trakcie pierwszego roku przyjmowania złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych, kiedy to ryzyko wystąpienia żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej jest najwyższe dla wszystkich złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych.

U kobiet stosujących złożone doustne leki antykoncepcyjne rzadko obserwowano zakrzepicę w obrębie innych naczyń, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub siatkówkowych; żylnych oraz tętniczych. Nie potwierdzono jednoznacznie, czy wystąpienie tych przypadków jest związane ze stosowaniem złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych.

Ryzyko rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wzrasta wraz z:

-    wiekiem,

-    dodatnim wywiadem rodzinnym (np. żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u rodzeństwa lub rodziców w stosunkowo młodym wieku). W przypadku podejrzenia dziedzicznej skłonności należy, przed rozpoczęciem stosowania doustnej antykoncepcji, skierować pacjentkę do specjalisty,

-    otyłością (współczynnik masy ciała powyżej 30 kg/m2),

-    długotrwałym unieruchomieniem, poważnym zabiegiem chirurgicznym, zabiegiem chirurgicznym obejmuj ącym kończyny dolne lub ciężkim urazem. W takim przypadku należy przerwać stosowanie doustnych leków antykoncepcyjnych (w przypadku planowego zabiegu chirurgicznego, co najmniej 4 tygodnie przed operacją) i nie wprowadzać ich aż do upłynięcia, co najmniej 2 tygodni po całkowitym powrocie do sprawności ruchowej,

- nie ma jednoznacznej opinii dotyczącej możliwej zależności między żylakami oraz zakrzepicą żył powierzchownych, a żylną chorobą zakrzepowo-zatorową.

Stosowanie złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zawału serca lub udaru mózgu. Ryzyko to w bardzo istotnym stopniu jest zależne od obecności innych czynników ryzyka (np. palenie papierosów, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, wiek);patrz także niżej. Zjawiska te obserwowane są rzadko.

Ryzyko wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic wzrasta wraz z:

-    wiekiem,

-    paleniem papierosów (ryzyko to wzrasta dalej wraz z ilością wypalanych papierosów i wraz z wiekiem, w szczególności u kobiet powyżej 35 roku życia),

-    dyslipoproteinemią,

-    otyłością (współczynnik masy ciała powyżej 30 kg/m2),

-    nadciśnieniem,

-    obecnością zastawkowej wady serca,

-    migotaniem przedsionków,

-    dodatnim wywiadem rodzinnym (tj. występowanie zakrzepicy tętnic u rodzeństwa lub rodziców w stosunkowo młodym wieku). W przypadku podejrzenia dziedzicznej skłonności należy, przed podjęciem decyzji o stosowaniu jakichkolwiek hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych, skierować pacjentkę do specjalisty.

Do objawów zakrzepicy żylnej lub tętniczej mogą należeć:

-    jednostronny ból i(lub) obrzęk kończyny dolnej,

-    nagły, silny ból w klatce piersiowej, promieniuj ący lub niepromieniuj ący do lewego ramienia,

-    nagłą duszność,

-    nagły napad kaszlu,

-    inny niż zwykle, ciężki, długotrwały ból głowy,

-    nagłą, częściową lub całkowitą utratę wzroku,

-    podwójne widzenie,

-    niewyraźną mowę lub afazję,

-    zawroty głowy,

-    utratę przytomności z lub bez drgawek ogniskowych,

- osłabienie lub wyraźne zdrętwienie obejmuj ące nagle jedną stronę lub jakąś część ciała,

-    zaburzenia motoryczne,

- „ostry” brzuch.

Należy wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie połogu.

Wśród innych chorób związanych z zaburzeniami krążenia należy wymienić cukrzycę, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziej ące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatokrwinkową.

Zwiększenie częstotliwości występowania lub nasilenia bólów migrenowych (co może być objawem zwiastuj ącym incydent mózgowo-naczyniowy) może być wskazaniem do natychmiastowego odstawienia doustnych leków antykoncepcyjnych.

Biochemicznymi wskaźnikami wrodzonej lub nabytej skłonności do zakrzepicy żylnej lub tętniczej są: oporność na aktywowane białko C (ang. APC), mutacje czynnika V (Leiden), hiperhomocysteinemia, niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, przeciwciała antyfosfolipidowe (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).

Rozważaj ąc stosunek ryzyka do korzyści należy wziąć pod uwagę, że właściwe leczenie wymienionych zaburzeń może zmniejszyć ryzyko zakrzepu oraz, że ryzyko zakrzepicy związane z ciążą jest wyższe niż to związane ze stosowaniem złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych.

2.    Nowotwory:

Rak szyjki macicy

Niektóre badania epidemiologiczne wykazały zwiększenie ryzyka raka szyjki macicy u kobiet długotrwale stosuj ących złożone doustne leki antykoncepcyjne, jednakże nadal nie wiadomo, w jakim stopniu wzrost tego ryzyka może wynikać z zachowań seksualnych oraz innych czynników, takich jak wirus brodawczaka ludzkiego (HPV).

Rak piersi

Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała niewielki wzrost względnego ryzyka (RR=1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne leki antykoncepcyjne. To zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat po zakończeniu stosowania złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych. Ponieważ u kobiet w wieku poniżej 40 lat rak piersi występuje rzadko, zwiększenie częstości diagnozowania raka piersi u kobiet stosuj ących złożone doustne leki antykoncepcyjne aktualnie oraz w przeszłości jest niewielkie w porównaniu z ogólnym ryzykiem zachorowania na raka piersi w ciągu całego życia.

Wyniki tych badań nie dowodzą związku przyczynowo-skutkowego. Obserwowany wzrost ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznawania raka piersi u pacjentek przyjmuj ących złożone doustne leki antykoncepcyjne, z biologicznego efektu działania złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych lub z obydwu tych powodów jednocześnie. U kobiet stosujących doustne leki antykoncepcyjne nowotwór piersi wykrywany jest w mniej zaawansowanym stadium, niż u kobiet, które nigdy ich nie stosowały.

Nowotwory wątroby

U pacjentek przyjmujących złożone doustne leki antykoncepcyjne obserwowano łagodne i złośliwe nowotwory wątroby. W pojedynczych przypadkach nowotwory te mogły być przyczyną zagrażających życiu krwawień do jamy brzusznej. W przypadku wystąpienia u kobiety przyjmującej złożone doustne leki antykoncepcyjne ciężkich dolegliwości w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwawień w obrębie jamy brzusznej należy w diagnostyce różnicowej wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia nowotworu wątroby.

3.    Inne zaburzenia

U kobiet z hipertrójglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym przyjmujących złożone doustne leki antykoncepcyjne może wzrastać ryzyko zapalenia trzustki.

W przypadku ostrej lub przewlekłej niewydolności wątroby należy zaprzestać stosowania preparatu Femipol, do czasu normalizacji czynności wątroby. U pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby może doj ść do upośledzenia metabolizmu hormonów steroidowych.

Chociaż u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne leki antykoncepcyjne obserwowano niewielkie podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, rzadko dochodzi do klinicznie istotnego jego wzrostu. Jeśli w trakcie stosowania złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych rozwinie się uporczywe, klinicznie istotne nadciśnienie należy przerwać podawanie preparatu i włączyć leczenie przeciwnadciśnieniowe. Złożone doustne leki antykoncepcyjne mogą być ponownie włączone, jeśli jest to wskazane, gdy na skutek zastosowanego leczenia przeciwnadciśnieniowego wartości ciśnienia tętniczego krwi będą w granicach normy.

W czasie ciąży i podczas stosowania złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych mogą wystąpić lub nasilić się następuj ące choroby (jednakże nie stwierdzono jednoznacznego związku między ich występowaniem, a stosowaniem doustnych leków antykoncepcyjnych): żółtaczka i (lub) świąd w połączeniu z cholestazą; rozwój kamieni żółciowych, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych; utrata słuchu z powodu otosklerozy.

Złożone doustne leki antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność na insulinę oraz na tolerancję glukozy. Z tego powodu kobiety chore na cukrzycę przyjmujące złożone doustne leki antykoncepcyjne powinny być pod szczególną kontrolą.

Preparat Femipol zawiera laktozę i sacharozę. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy lub z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy, nie powinny przyjmować tego preparatu.

Zaobserwowano pogorszenie endogennej depresji, padaczki (patrz punkt 4.5 Interakcje), choroby Crohna i wrzodziej ącego zapalenia jelita grubego w czasie stosowania złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych.

W trakcie stosowania doustnych leków antykoncepcyjnych może pojawić się ostuda, szczególnie u kobiet, u których wystąpiła ona w okresie ciąży. Kobiety maj ące tego rodzaju predyspozycje powinny podczas stosowania złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych unikać ekspozycji na światło słoneczne oraz promieniowanie ultrafioletowe.

Podczas stosowania preparatu Femipol nie należy przyjmować preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum), z powodu ryzyka zmniejszenia stężenia leku w osoczu krwi, a tym samym zmniejszenia skuteczności działania preparatu Femipol (patrz punkt 4.5).

Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność doustnych leków antykoncepcyjnych może być obniżona w przypadku pominięcia tabletek, ciężkiej biegunki lub wymiotów (patrz punkt 4.2), lub podczas równoczesnego przyjmowania innych preparatów (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia kontroli cyklu

Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych może pojawić się nieregularne krwawienie (plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe), szczególnie w trakcie pierwszych miesięcy. W związku z tym, dopiero po okresie adaptacyjnym obejmującym około 3 cykle można rozważyć konieczność diagnostyki nieregularnych krwawień.

W przypadku utrzymywania się nieregularnych krwawień, należy rozważyć konieczność zastosowania złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych zawieraj ących większe dawki hormonów. Jeśli nieregularne krwawienie pojawi się po wcześniejszych regularnych cyklach, należy rozważyć poza hormonalne przyczyny oraz przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia procesu nowotworowego lub ciąży.

Sporadycznie może nie dojść do wystąpienia krwawienia z odstawienia, podczas okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jeśli tabletki były stosowane zgodnie ze wskazówkami opisanymi w punkcie

4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest małe. Jednakże, jeśli przed pierwszym brakującym krwawieniem tabletki nie były stosowane zgodnie ze wskazówkami lub nie wystąpiły dwa pierwsze krwawienia z odstawienia należy zbadać czy pacjentka nie jest w ciąży przed dalszym stosowaniem złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przyczyną krwawienia w środku cyklu oraz zmniejszenia skuteczności działania antykoncepcyjnego mogą być interakcje między lekami prowadzące do zwiększonego klirensu hormonów płciowych. Działanie takie potwierdzono w stosunku do: pochodnych hydantoiny, barbituranów, prymidonu, karbamazepiny oraz ryfampicyny; oraz prawdopodobnie: okskarbamazepiny, topiramatu, gryzeofulwiny, felbamatu oraz rytonawiru. Mechanizm tej interakcji może wynikać z indukowania enzymów wątrobowych przez wymienione leki. Maksymalna aktywacja enzymów wątrobowych jest najczęściej widoczna dopiero po 2-3 tygodniach stosowania wymienionych leków, ale może ona utrzymywać się, przez co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu leczenia.

Zmniejszenie skuteczności działania antykoncepcyjnego obserwowano także podczas stosowania antybiotyków takich jak: ampicylina oraz tetracykliny. Mechanizm tej interakcji nie został wyjaśniony.

Kobiety stosujące krótkotrwale wyżej wymienione leki lub należące do wyżej wymienionych grup leków, powinny przez pewien okres czasu stosować mechaniczne metody antykoncepcyjne, równolegle z przyjmowaniem tabletek; tzn. przez cały okres czasu, kiedy przyjmowane są leki wymienione powyżej równocześnie z tabletkami antykoncepcyjnymi, jak również przez 7 dni po zakończeniu leczenia. Kobiety leczone ryfampicyną powinny stosować mechaniczne metody antykoncepcyjne przez cały okres leczenia, równolegle z przyjmowaniem tabletek antykoncepcyjnych, jak również przez 28 dni po odstawieniu ryfampicyny. Jeśli podczas stosowania któregokolwiek z wyżej wymienionych leków, skończą się tabletki antykoncepcyjne zawarte w danym opakowaniu, należy kontynuować przyjmowanie tabletek z nowego opakowania, opuszczaj ąc zalecany okres przerwy w przyjmowaniu tabletek.

Pacjentkom przewlekle stosuj ącym leki indukuj ące enzymy wątrobowe, należy doradzić stosowanie innych metod antykoncepcyjnych.

Kobiety stosujące preparat Femipol nie powinny równocześnie przyjmować produktów / leków zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum), ponieważ może spowodować to utratę działania antykoncepcyjnego. Donoszono o występowaniu krwawienia z odstawienia oraz niechcianej ciąży.

Ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) zwiększa, poprzez indukcję enzymatyczną, liczbę enzymów metabolizujących leki. Efekt indukcji enzymatycznej może utrzymywać się, przez co najmniej 1-2 tygodni po odstawieniu preparatów zawierających ziele dziurawca.

Działanie złożonych leków antykoncepcyjnych na inne leki: doustne leki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych leków. Stężenia tych leków w osoczu oraz w tkankach może zwiększać się (np. cyklosporyna) lub zmniejszać (np. lamotrygina).

Badania laboratoryjne

Stosowanie steroidowych leków antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, włącznie z parametrami biochemicznymi czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy oraz nerek; osoczowymi stężeniami białek (transportowych) takich, jak: globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz frakcji lipidowychi (lub)lipoproteinowych; parametrami metabolizmu węglowodanów oraz parametrami krzepnięcia krwi i fibrynolizy. Pomimo zmiany, wartości te pozostają przeważnie w granicach norm laboratoryjnych.

4.6. Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania preparatu Femipol w okresie ciąży. Jeśli w trakcie przyjmowania preparatu Femipol wystąpi ciąża należy natychmiast odstawić ten preparat.

Rozległe badania epidemiologiczne nie wykazały zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez matki stosujące złożone doustne leki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę, ani nie wykazały działania teratogennego złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych, przyjmowanych nieumyślnie w ciąży.

Hormonalne leki antykoncepcyjne mogą wpływać na karmienie piersią, ponieważ mogą zmniejszać ilość oraz zmieniać skład mleka kobiecego. Niewielkie ilości hormonów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą być wydzielane do mleka kobiecego. W związku z tym, nie zaleca się stosowania hormonalnych leków antykoncepcyjnych przez matki karmiące, aż do czasu odstawienia dziecka od piersi.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Preparat Femipol nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych (>1/10) należą nieregularne krwawienia, nudności, zwiększenie masy ciała, tkliwość piersi oraz bóle głowy. Występują one przeważnie na początku leczenia i są przemijające.

Układy i narządy

Częste (>1/100 do < 1/10)

Niezbyt częste (>1/1 000 do < 1/100)

Rzadkie >1/10 000 do <1/1000

Bardzo rzadkie <1/10 000

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy Nerwowość

Pląsawica

Zaburzenia oka

Podrażnienie

oczu, u osób

noszących

soczewki

kontaktowe

Zaburzenia

widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Otoskleroza

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Wymioty

Kamica żółciowa

Zapalenie trzustki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Trądzik

Ostuda

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperlipidemia

Zaburzenia

naczyniowe

Migrena

Nadciśnienie

Żylna choroba

zakrzepowo-

zatorowa

Zaburzenia

zakrzepowo-

zatorowe tętnic

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zwiększenie masy ciała Zatrzymanie

płynów

Zaburzenia układu immunologicznego

Toczeń

rumieniowaty

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Nieregularne krwawienia Brak miesiączki Skąpe miesiączki Tkliwość piersi

Zmiany wydzieliny pochwowej

Zaburzenia

psychiczne

Zmiany libido

Depresja

Drażliwość

U kobiet stosujących złożone doustne leki antykoncepcyjne odnotowano niżej wymienione ciężkie działania niepożądane, patrz punkt 4.3 oraz 4.4.

•    Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, tj. zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych lub miednicy oraz zatorowość płucna.

•    Choroba zakrzepowo-zatorowa tętnic

•    Nowotwory wątroby

•    Zaburzenia skóry i tkanki    podskórnej: ostuda.

U kobiet przyjmujących złożone doustne leki antykoncepcyjne wzrasta nieznacznie częstość rozpoznawania raka piersi. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, zwiększenie liczby zachorowań jest niewielkie w porównaniu z ogólnym ryzykiem wystąpienia raka piersi. Związek przyczynowo-skutkowy obserwowanych zjawisk nie został poznany. W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz punkt 4.3 oraz 4.4.

4.7.    Przedawkowanie

Nie odnotowano żadnych poważnych objawów po przedawkowaniu. W przypadku przedawkowania mogą pojawić się: nudności, wymioty oraz krwawienie z dróg rodnych. Nie ma specyficznego antidotum i należy zastosować leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania ogólnego Kod ATC: G03 AA 10

Działanie antykoncepcyjne tabletek antykoncepcyjnych wynika z współdziałania wielu czynników, spośród których najważniejsze są zahamowanie owulacji oraz zmiany w endometrium. Oprócz ochrony przed ciążą tabletki antykoncepcyjne posiadaj ą szereg korzystnych właściwości, które oprócz negatywnych skutków (patrz punkt 4.8 Ostrzeżenia, Działania niepożądane), mogą być użyteczne do podjęcia decyzji o metodzie zapobieganiu ciąży. Cykl miesiączkowy jest bardziej regularny, miesiączka jest przeważnie mniej bolesna, a krwawienie mniej intensywne, czego wynikiem może być zmniejszenie częstości występowania niedoboru żelaza.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Gestoden

Wchłanianie

Gestoden, przyjmowany doustnie, jest szybko i całkowicie wchłaniany. Po podaniu pojedynczej dawki osiąga w surowicy maksymalne stężenie, wynoszące 4 ng/ml, w ciągu jednej godziny. Dostępność biologiczna wynosi około 99%.

Dystrybucja

Gestoden jest wiązany we krwi przez albuminy oraz przez globulinę wiążącą hormony płciowe (ang. SHBG). Tylko 1-2% całkowitej ilości gestodenu znajduje się w surowicy krwi w postaci wolnej, podczas gdy 50-70% jest specyficznie związane z SHBG. Pod wpływem etynyloestradiolu zmienia się rozkład białek krwi, gdyż zwiększeniu ulega stężenie SHBG. Prowadzi to do zwiększenia frakcji związanej z SHBG i zmniejszania frakcji związanej z albuminami. Objętość dystrybucji gestodenu wynosi 0,7 l/kg.

Metabolizm

Gestoden jest całkowicie metabolizowany na drodze znanych ścieżek metabolizmu steroidów. Klirens jego wynosi 0,8 ml/min/kg. Jednoczesne przyjmowanie gestodenu i etynyloestradiolu nie powoduje żadnych interakcji.

Eliminacja

Zmniejszenie stężenia gestodenu w surowicy krwi przebiega dwufazowo. Okres półtrwania w fazie eliminacji końcowej wynosi 12 do 15 godzin. Gestoden nie jest wydalany w postaci nie zmienionej. Jego metabolity wydalane są z moczem oraz z żółcią w proporcji 6:4.

Okres półtrwania metabolitów wynosi około 1 doby.

Stan równowagi

Wpływ na farmakokinetykę gestodenu ma stężenie SHBG we krwi. Stężenie SHBG wzrasta 3-krotnie pod wpływem działania etynyloestradiolu. Podczas przyjmowania gestodenu codziennie, jego stężenie wzrasta, aż osiągnie wartość około czterokrotnej dawki jednorazowej i w drugiej połowie cyklu osiąga stan równowagi.

Etynyloestradiol

Wchłanianie

Etynyloestradiol, przyjmowany doustnie, jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie w surowicy, wynoszące około 80 pg/ml, osiąga w ciągu 1-2 godzin. Całkowita dostępność biologiczna, wynikająca z koniugacji przedsystemowej oraz efektu pierwszego przejścia, wynosi około 60%.

Dystrybucja

W okresie laktacji 0,02% dawki dobowej przyjmowanej prze matkę przenika do mleka kobiecego. Etynyloestradiol jest wiązany głównie w sposób niespecyficzny przez albuminy (około 98,5) i powoduje wzrost stężenia SHBG w surowicy krwi. Objętość dystrybucji wynosi około 5 l/kg.

Metabolizm

Etynyloestradiol poddawany jest koniugacji przedsystemowej w błonie śluzowej jelita cienkiego oraz w wątrobie. Etynyloestradiol jest w pierwszym rzędzie metabolizowany poprzez hydroksylację aromatyczną, ale powstaje wiele różnych hydroksylowanych oraz metylowanych metabolitów, które mogą występować w postaci wolnej lub w połączeniu z resztą glukuronianową lub siarczanową. Szybkość klirensu metabolicznego wynosi około 5 ml/min/kg.

Eliminacja

Zmniejszanie stężenia etynyloestradiolu we krwi przebiega dwufazowo. Okres półtrwania leku w końcowej fazie eliminacji wynosi 24 godziny. Etynyloestradiol w postaci niezmienionej nie jest wydalany, ale jego metabolity wydalane są z moczem oraz z żółcią w proporcji 4:6. Okres półtrwania metabolitów wynosi około 1 doby.

Stan równowagi

Stan równowagi osiągany jest po 3-4 dniach, a stężenie etynyloestradiolu w surowicy jest wyższe o 30-40% od stężenia po podaniu dawki jednorazowej.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Etynyloestradiol i gestoden nie są genotoksyczne. Badania nad rakotwórczym działaniem etynyloestradiolu samego lub w skojarzeniu z różnymi progestagenami nie wykazały szczególnego zagrożenia dla kobiet, które używały ich w celu antykoncepcji. Jednakże, należy podkreślić, że hormony płciowe mogą stymulować rozwój pewnych hormonozależnych tkanek oraz nowotworów. Badania nad toksycznym wpływem na płodność, rozwój płodu lub zdolność rozmnażania etynyloestradiolu samego lub w skojarzeniu z progestagenami nie ujawniły występowania działań niepożądanych u ludzi, jeśli preparat był stosowany zgodnie z zaleceniami.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Magnezu stearynian Powidon K-25 Skrobia kukurydziana Laktoza jednowodna Otoczka tabletki:

Powidon K-90 Makrogol 6000 Talk

Wapnia węglan Sacharoza

Wosk montanoglikolowy

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość pojemnika Blistry: PVC/Aluminium

Wielkość opakowania: 1 x 21 tabletek; 3 x 21 tabletek, 6 x 21 tabletek Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

8. NUMER(-) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU.

14173

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA.

29.10.2007

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.

14

Femipol