Imeds.pl

Femoston Conti 1 Mg + 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Femoston conti

1 mg + 5 mg, tabletki powlekane

Estradiolum + Dydrogesteronum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Femoston conti i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Femoston conti

3.    Jak stosować lek Femoston conti

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Femoston    conti

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Femoston conti i w jakim celu się go stosuje

Femoston conti jest lekiem stosowanym w Hormonalnej Terapii Zastępczej (HTZ). Zawiera dwa rodzaje hormonów żeńskich, estrogen o nazwie estradiol oraz progestagen o nazwie dydrogesteron. Femoston conti jest wskazany do stosowania u kobiet po menopauzie, u których od ostatniej miesiączki upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

Femoston conti jest stosowany w następującym celu:

Leczenie objawów występujących po menopauzie

W czasie menopauzy zmniejsza się ilość estrogenów produkowanych w organizmie kobiety. Może to powodować wystąpienie objawów, takich jak uderzenia gorąca w okolicach twarzy, szyi i klatki piersiowej. Femoston conti zmniej sza te objawy u kobiet po menopauzie. Femoston conti jest przepisywany, jeśli objawy te znacznie utrudniają codzienne życie.

Zapobieganie osteoporozie

U niektórych kobiet po menopauzie może wystąpić kruchość kości (osteoporoza). Należy omówić z lekarzem wszystkie dostępne metody leczenia.

W przypadku zwiększonego ryzyka złamań z powodu osteoporozy oraz gdy pacjentka nie może przyjmować innych leków można zastosować Femoston conti w celu zapobiegania osteoporozie u kobiet po menopauzie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Femoston conti Wywiad medyczny i regularna kontrola

Stosowanie HTZ niesie ryzyko, które należy rozważyć przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu lub kontynuacji leczenia.

Doświadczenie w leczeniu kobiet z przedwczesną menopauzą (z powodu zaburzeń czynności jajników lub po operacji jajników) jest ograniczone. W przypadku przedwczesnej menopauzy ryzyko stosowania HTZ może być inne. Należy skonsultować się z lekarzem.

Przed rozpoczęciem (lub ponownym wprowadzeniem) HTZ lekarz przeprowadzi wywiad medyczny dotyczący pacjentki i jej rodziny. Lekarz może zdecydować o przeprowadzeniu badań dodatkowych, w tym badania piersi i (lub) badania ginekologicznego, jeśli uzna to za konieczne.

Po rozpoczęciu przyjmowania leku Femoston conti należy zgłaszać się do lekarza na regularne kontrole (przynajmniej raz w roku). W trakcie tych kontroli należy omówić z lekarzem korzyści i ryzyko związane z kontynuacją stosowania leku Femoston conti.

Należy przeprowadzać regularne badania przesiewowe piersi zgodnie z zaleceniami lekarza.

NIE NALEŻY przyjmować leku Femoston conti jeśli występuje lub wystąpił którykolwiek z poniższych objawów lub stanów chorobowych. W przypadku wątpliwości dotyczących niżej wymienionych objawów i stanów chorobowych przed przyjęciem leku Femoston conti należy skontaktować się z lekarzem.

Kiedy nie przyjmować leku Femoston conti

-    jeśli rozpoznano, występował w przeszłości, lub lekarz podejrzewa występowanie raka piersi

-    jeśli występuje lub lekarz podejrzewa występowanie guza, którego wzrost jest zależny od estrogenów np. rak błony śluzowej macicy (rak endometrium)

-    jeśli występuje lub lekarz podejrzewa występowanie guza, którego wzrost jest zależny od progestagenów np. guz umiejscowiony w mózgu (oponiak)

-    jeśli występuje krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie

-    jeśli występuje nieleczone nieprawidłowe pogrubienie błony śluzowej macicy (rozrost endometrium)

-    jeśli występują lub występowały zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica) np. nóg (zakrzepica żył głębokich) lub płuc (zatorowość płucna)

-    jeśli występuje zaburzenie krzepliwości krwi (takie jak niedobór białka C, białka S lub antytrombiny)

-    jeśli występuje lub ostatnio występowała choroba spowodowana zakrzepami krwi w tętnicach np. zawał serca, udar mózgu lub choroba wieńcowa

-    jeśli występuje lub występowała choroba wątroby, a wyniki badań wątrobowych nie powróciły do normy

-    jeśli występuje rzadka, dziedziczna choroba krwi o nazwie porfiria

-    jeśli pacjentka ma uczulenie (nadwrażliwość) na estradiol, dydrogesteron lub którykolwiek z pozostałych składników leku Femoston conti (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów wystąpił po raz pierwszy w czasie stosowania leku Femoston conti, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie i skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza, jeśli kiedykolwiek występował którykolwiek z poniższych problemów, gdyż może nastąpić ich nawrót lub pogorszenie podczas stosowania leku Femoston conti. Jeżeli kiedykolwiek wystąpił którykolwiek z poniżej wymienionych problemów należy częściej odbywać kontrole lekarskie:

-    mięśniaki macicy

-    występowanie błony śluzowej macicy na zewnątrz macicy (endometrioza) lub występowanie w przeszłości nieprawidłowego pogrubienia błony śluzowej macicy (rozrost endometrium)

-    występowanie czynników ryzyka powstawania zakrzepów krwi (patrz „Zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica)”)

-    zwiększone ryzyko wystąpienia raka zależnego od estrogenów (występowanie raka piersi w bliskiej rodzinie - u matki, siostry, babci)

-    wysokie ciśnienie krwi

-    choroby wątroby, takie jak łagodne guzy wątroby

-    cukrzyca

-    kamienie żółciowe

-    migrena lub ciężkie bóle głowy

-    choroba układu immunologicznego, która obejmuje wiele narządów (toczeń rumieniowaty układowy)

-    padaczka

-    astma

-    choroba uszkadzająca błonę bębenkową ucha i upośledzająca słuch (otoskleroza)

-    bardzo duże stężenie tłuszczów we    krwi (trójglicerydy)

-    zatrzymanie płynów w organizmie z powodu zaburzeń serca lub nerek.

Należy przerwać przyjmowanie leku Femoston conti i skontaktować się natychmiast z lekarzem

j eśli pacjentka zauważy którykolwiek z poniższych objawów w czasie stosowania HTZ:

-    którykolwiek ze stanów wymienionych w punkcie „Kiedy nie przyjmować leku Femoston conti”

-    zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka) - mogą to być objawy choroby wątroby

-    znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi (objawami mogą być: ból głowy, zmęczenie, zawroty głowy)

-    migrenowe bóle głowy, które wystąpiły po raz pierwszy

-    ciąża

-    wystąpienie objawów zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych, takich jak: bolesny obrzęk i zaczerwienienie nóg

nagły ból w klatce piersiowej trudności w oddychaniu

Więcej informacji patrz „Zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica)”.

Uwaga: Femoston conti nie ma działania antykoncepcyjnego. Jeśli upłynęło mniej niż 12 miesięcy od ostatniej miesiączki i pacjentka jest w wieku poniżej 50 lat może być konieczne dodatkowe stosowanie antykoncepcji w celu zapobiegania ciąży. Należy zasięgnąć porady lekarza.

HTZ a rak

Nieprawidłowe pogrubienie błony śluzowej macicy (rozrost endometrium) i rak błony śluzowej macicy (rak endometrium)

Stosowanie HTZ z użyciem samych estrogenów zwiększa ryzyko nieprawidłowego pogrubienia błony śluzowej macicy (przerost endometrium) i raka błony śluzowej macicy (rak endometrium). Progestagen zawarty w leku Femoston conti chroni przed tym dodatkowym ryzykiem.

Nieregularne krwawienia

W czasie pierwszych 3 do 6 miesięcy stosowania leku Femoston conti mogą wystąpić nieregularne krwawienia lub plamienia. Jednak jeśli nieregularne krwawienia:

•    utrzymują się dłużej niż przez pierwsze 6 miesięcy stosowania leku Femoston conti

•    rozpoczęły się po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia przyjmowania leku Femoston conti

•    utrzymują się po zaprzestaniu przyjmowania leku Femoston conti należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Rak piersi

Dane wskazują, że stosowanie HTZ w postaci terapii złożonej z estrogenu z progestagenem i prawdopodobnie również terapii z samym estrogenem zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi. Jest to uzależnione od czasu stosowania HTZ. Dodatkowe ryzyko pojawia się po kilku latach stosowania, jednakże powraca do normy po kilku (najczęściej 5) latach po zakończeniu leczenia.

Dane porównawcze

U kobiet w wieku 50-79 lat, niestosujących HTZ, w okresie 5 lat średnio u 9-17 kobiet na każde 1000 zostanie rozpoznany rak piersi. U kobiet w wieku 50-79 lat stosujących HTZ przez ponad 5 lat w postaci złożonej z estrogenu z progestagenem, wystąpi 13 do 23 przypadków na każde 1000 kobiet (tj. dodatkowo 4 do 6 przypadków).

- Należy regularnie badać piersi i poinformować lekarza, jeśli zauważone zostaną jakiekolwiek zmiany, takie jak:

•    zapadanie się skóry piersi

•    zmiany w okolicy brodawek

•    jakiekolwiek widoczne lub wyczuwalne grudki

Rak jajnika

Rak jajnika występuje rzadko. Niewielki wzrost ryzyka wystąpienia raka jajnika odnotowano u kobiet stosujących HTZ przez okres przynajmniej 5 do 10 lat.

Dane porównawcze

U kobiet w wieku 50-69 lat, niestosujących HTZ, średnio u 2 na 1000 zostanie rozpoznany rak jajnika w okresie 5 lat. U kobiet stosujących HTZ przez 5 lat, wystąpią 2 do 3 przypadków na 1000 kobiet (tj. dodatkowo do 1 przypadku).

Wpływ HTZ na serce i układ krążenia

Zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica)

Ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach jest 1,3-3-krotnie wyższe u kobiet stosujących HTZ niż u niestosujących, zwłaszcza w czasie pierwszego roku stosowania.

Powstanie zakrzepów może mieć poważne konsekwencje - jeśli przemieszczą się do płuc mogą spowodować bóle w klatce piersiowej, utratę oddechu, omdlenia lub nawet śmierć.

Ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach zwiększa się wraz z wiekiem oraz jeśli wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych przypadków. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentki dotyczy którakolwiek z poniższych sytuacji:

•    niemożność chodzenia przez dłuższy okres czasu z powodu dużej operacji, urazu lub choroby (patrz także punkt 3 „Planowana operacja”)

•    znaczna nadwaga (BMI>30 kg/m2)

•    zaburzenia krzepnięcia krwi wymagające długotrwałego przyjmowania leków przeciwzakrzepowych

•    u któregokolwiek z bliskich krewnych wystąpiły kiedykolwiek zakrzepy krwi w żyłach nóg, płuc lub innych narządów

•    u pacjentki stwierdzono toczeń rumieniowaty układowy

•    u pacjentki stwierdzono raka.

Objawy wystąpienia zakrzepów krwi, patrz „Należy przerwać przyjmowanie leku Femoston conti i skontaktować się natychmiast z lekarzem”.

Dane porównawcze

U kobiet w wieku 50-60 lat, które nie stosują HTZ, w ciągu 5 lat u średnio 4 do 7 na 1000 kobiet spodziewane jest wystąpienie zakrzepów krwi w żyłach.

U kobiet w wieku 50-60 lat, które stosują HTZ przez ponad 5 lat w postaci połączenia estrogenu z progestagenem wystąpi 9 do 12 przypadków na 1000 kobiet (tj. 5 dodatkowych przypadków).

Choroba wieńcowa (zawał serca)

Brak dowodów, że HTZ zapobiega zawałowi serca.

U kobiet w wieku powyżej 60 lat stosujących HTZ złożoną z estrogenu z progestagenem występuje nieznacznie większe ryzyko wystąpienia chorób serca w porównaniu z grupą kobiet niestosujących HTZ.

Udar mózgu

Ryzyko udaru mózgu jest 1,5-krotnie większe u kobiet stosujących HTZ niż u niestosujących.

Liczba dodatkowych przypadków wystąpienia udaru mózgu z powodu stosowania HTZ zwiększa się wraz z wiekiem.

Dane porównawcze

U kobiet w wieku 50-60 lat, które nie stosują HTZ, w ciągu 5 lat spodziewane jest wystąpienie udaru mózgu średnio u 8 na 1000 kobiet. U kobiet w wieku 50-60 lat, które stosują HTZ przez ponad 5 lat wystąpi 11 przypadków na 1000 kobiet (tj. 3 dodatkowe przypadki).

Inne stany

HTZ nie zapobiega utracie pamięci. Istnieją dowody zwiększenia ryzyka utraty pamięci u kobiet, które rozpoczynają HTZ w wieku powyżej 65 lat. Należy zasięgnąć porady lekarza.

Dzieci

Femoston conti jest wskazany tylko dla kobiet po menopauzie, u których od ostatniej miesiączki upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

Lek Femoston conti a inne leki

Niektóre leki mogą wpływać na działnie leku Femoston conti. Może to powodować nieregularne krwawienia. Dotyczy to poniżej wymienionych leków:

Następujące leki mogą hamować działanie leku Femoston conti co może powodować krwawienia lub plamienia:

-    leki na padaczkę (epilepsja) (takie jak: fenobarbital, karbamazepina, fenytoina)

-    leki na gruźlicę (takie jak: ryfampicyna, ryfabutyna)

-    leki na zakażenie HIV (AIDS) (takie jak: newirapina, efawirenz, rytonawir i nelfinawir)

-    leki ziołowe zawierające dziurawiec (Hypericum perforatum).

W trakcie stosowania leku Femoston conti może wystąpić niebezpiecznie wysokie stężenie we krwi następujących leków:

-    takrolimus, cyklosporyna - stosowane np. po przeszczepie organów

-    fentanyl - lek przeciwbólowy

-    teofilina - stosowana w astmie i innych problemach z oddychaniem.

Z tego powodu może być konieczne przez pewien czas staranne monitorowanie stężenia leku i zmniejszenie dawki danego leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich innych lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, w tym lekach dostępnych bez recepty, lekach ziołowych lub innych naturalnych produktach leczniczych (np. suplementach diety).

Badania krwi

Należy poinformować lekarza lub pracowników laboratorium o przyjmowaniu leku Femoston conti przed planowanym badaniem krwi, ponieważ lek ten może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych.

Femoston conti z jedzeniem i piciem

Femoston conti może być stosowany z jedzeniem lub bez jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią

Femoston conti jest wskazany tylko dla kobiet w okresie po menopauzie, u których od ostatniej miesiączki upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

> W przypadku stwierdzenia ciąży należy przerwać stosowanie leku Femoston conti i skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu leku Femoston conti na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Taki wpływ jest mało prawdopodobny.

Lek Femoston conti zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono u pacjentki nietolerancję laktozy należy przed zastosowaniem leku skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Femoston conti

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy rozpocząć stosowanie leku Femoston conti

Nie należy rozpoczynać terapii lekiem Femoston conti przed upływem 12 miesięcy od ostatniej

miesiączki.

Leczenie lekiem Femoston conti może być rozpoczęte dowolnego dnia, j eśli:

•    pacjentka nie stosuje obecnie hormonalnej terapii zastępczej

•    zmienia leczenie z innego leku do HTZ stosowanej metodą „ciągłą złożoną”. Metoda ta polega na codziennym przyjmowaniu tabletki lub naklejaniu plastra zawierających zarówno estrogen jak i progestagen.

Leczenie lekiem Femoston conti może być rozpoczęte po zakończeniu 28-dniowego cyklu, jeśli:

•    pacjentka zmienia leczenie z HTZ stosowanej metodą „cykliczną” lub „sekwencyjną”. Metoda ta polega na przyjmowaniu tabletki lub naklejaniu plastra zawierających estrogen w pierwszej części cyklu. Następnie przyjmowana jest tabletka lub naklejany plaster zawierające estrogen i progestagen przez kolejne 14 dni.

Przyjmowanie leku Femoston conti

•    Połknąć tabletkę i popić wodą.

•    Tabletki mogą być przyjmowane z jedzeniem lub bez jedzenia.

•    Należy starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia. To powoduje, że w organizmie znajduje się stała ilość leku. To również pozwoli zapamiętać, że należy przyjąć tabletkę.

•    Należy przyjmować 1 tabletkę każdego dnia, bez przerw między opakowaniami. Na blistrze oznaczone są dni tygodnia w celu ułatwienia zapamiętania, kiedy należy zażyć tabletkę.

Ile leku przyjąć

•    Lekarz dobierze najmniejszą skuteczną dawkę do stosowania w najkrótszym koniecznym czasie tak, aby leczyć występujące objawy. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli dawka leku Femoston conti wydaje się pacjentce za silna lub za słaba.

•    W przypadku przyjmowania leku Femoston conti w celu zapobiegania osteoporozie lekarz dostosuje dawkę indywidualnie do potrzeb pacjentki. Będzie ona uzależniona od masy kości pacjentki.

•    Należy przyjmować jedną tabletkę koloru łososiowego każdego dnia przez 28 dni.

Planowana operacja

- W przypadku planowanej operacji należy poinformować chirurga o przyjmowaniu leku Femoston conti. Może być konieczne zaprzestanie przyjmowania leku Femoston conti na około 4 do 6 tygodni przed planowaną operacją, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica)”). Należy zapytać lekarza kiedy można ponownie rozpocząć przyjmowanie leku Femoston conti.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Femoston conti

Jeśli pacjentka (lub inna osoba) przyjmie zbyt dużo tabletek leku Femoston conti jest mało prawdopodobne aby to spowodowało szkodliwe działanie. Mogą wystąpić mdłości, wymioty, tkliwość lub ból piersi, zawroty głowy, bóle brzucha, senność/zmęczenie lub krwawienia z odstawienia. Nie jest konieczne zastosowanie dodatkowego leczenia, jednak w przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Femoston conti

Należy zażyć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe. Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin od momentu kiedy dawka powinna być przyjęta, zaleca się przyjęcie kolejnej tabletki o wyznaczonej porze bez przyjmowania tabletki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jest prawdopodobne, że w przypadku pominięcia dawki leku może wystąpić krwawienie lub plamienie.

Przerwanie stosowania leku Femoston conti

Nie należy przerywać stosowania leku Femoston conti bez konsultacji z lekarzem.

> W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Odnotowano częstsze występowanie następujących chorób u kobiet stosujących HTZ w porównaniu z grupą kobiet niestosujących HTZ:

•    rak piersi

•    nieprawidłowe pogrubienie lub rak błony śluzowej macicy (rozrost lub rak endometrium)

   rak jajnika

•    zakrzepy krwi w żyłach nóg lub płuc (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa)

•    choroby serca

•    udar mózgu

•    prawdopodobna utrata pamięci, jeśli HTZ rozpoczynana jest w wieku powyżej 65 lat.

Więcej informacji o ww. działaniach niepożądanych patrz punkt 2.

W czasie stosowania leku Femoston conti mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 pacjentki na 10):

-    bóle głowy

-    bóle brzucha

-    bóle pleców

-    tkliwość lub bolesność piersi.

Często (mogą wystąpić u do 1 pacjentki na 10):

-    drożdżyca pochwy (infekcja pochwy grzybami nazywanymi Candida albicans)

-    depresja, nerwowość

-    migrena. Jeśli po raz pierwszy wystąpią migrenowe bóle głowy, należy przerwać przyjmowanie leku Femoston conti i natychmiast skontaktować się z lekarzem

-    zawroty głowy

-    nudności (mdłości), wymioty, wiatry (wzdęcia)

-    skórne reakcje alergiczne (takie jak wysypka, ciężki świąd, pokrzywka)

-    zaburzenia krwawienia, takie jak nieregularne krwawienia lub plamienia, bolesne miesiączki, nadmierne lub skąpe krwawienia

-    bóle w obrębie miednicy

-    upławy

-    poczucie osłabienia, zmęczenia i ogólne złe samopoczucie

-    obrzęk kostek, stóp lub palców (obrzęk obwodowy)

-    zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (mogą wystąpić u do 1 na 100 pacjentek):

-    zmiany rozrostowe w miednicy (mięśniaki) mogą się zwiększać

-    reakcje nadwrażliwości, takie jak duszności (astma alergiczna) lub inne reakcje dotyczące całego ciała, takie jak nudności, wymioty, biegunka lub niedociśnienie

-    zmiana libido

-    zakrzepy krwi powodujące zatory w naczyniach nóg lub płuc (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa lub zatorowość płucna)

-    zaburzenia czynności wątroby, niekiedy z żółtaczką, poczuciem osłabienia lub ogólnym złym samopoczuciem oraz bólami brzucha. W przypadku wystąpienia zażółcenia skóry lub białkówek oczu należy przerwać przyjmowanie leku Femoston conti i natychmiast skontaktować się z lekarzem

-    choroby pęcherzyka żółciowego

-    obrzmienie (obrzęk) piersi

-    zespół napięcia przedmiesiączkowego

-    zmniejszenie masy ciała.

Rzadko (mogą wystąpić u do 1 na 1000 pacjentek):

-    zawał serca

-    obrzęk tkanek w okolicach twarzy i szyi utrudniający oddychanie (obrzęk naczynioruchowy). Może powodować trudności w oddychaniu

-    purpurowe wykwity i plamy na skórze (plamica naczyniowa).

Inne działania niepożądane zgłaszane w trakcie stosowania HTZ, w tym leku Femoston conti, o nieznanej częstości występowania:

-    łagodne lub złośliwe guzy zależne od stężenia estrogenów, takie jak rak błony śluzowej macicy (rak endometrium), rak jajnika (więcej informacji patrz punkt 2)

-    zwiększenie wielkości guzów zależnych od stężenia progestagenów (takich jak oponiak)

-    choroba, w czasie której dochodzi do rozpadu krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna)

-    choroba immunologiczna atakująca wiele organów (toczeń rumieniowaty układowy)

-    nasilenie napadów padaczkowych (epilepsji)

-    niezależne od woli skurcze mięśni (pląsawica)

-    zakrzepy krwi w naczyniach tętniczych (zakrzepica tętnic)

-    zapalenie trzustki, u kobiet z wcześniej występującym zwiększonym stężeniem pewnych tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia)

-    różne zaburzenia skóry: przebarwienia skóry, zwłaszcza twarzy i szyi znane jako „plamy ciążowe”

(ostuda), bolesne czerwonawe guzki skórne (rumień guzowaty), wysypka w kształcie zaczerwienionych pierścieni lub pęcherzy (rumień wielopostaciowy)

-    kurcze kończyn dolnych

-    nietrzymanie moczu

-    bolesne/guzowate piersi (zmiany włóknisto-torbielowate piersi)

-    nadżerki szyjki macicy

-    nasilenie objawów rzadkiej choroby dotyczącej barwnika krwi (porfiria)

-    duże stężenie niektórych tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia)

-    zmiany w rogówce oka (maceracja rogówki), niemożność używania szkieł kontaktowych

(nietolerancja soczewek kontaktowych)

-    zwiększenie całkowitego stężenia hormonów tarczycy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Femoston conti

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Femoston conti

•    Substancjami czynnymi leku są estradiol (w postaci estradiolu półwodnego) i dydrogesteron

- każda tabletka zawiera 1 mg estradiolu i 5 mg dydrogesteronu

•    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, hypromeloza, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka: tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), hypromeloza, Makrogol 400.

Jak wygląda lek Femoston conti i co zawiera opakowanie

•    Tabletki powlekane są okrągłe, dwuwypukłe, z wytłoczonym „379” na jednej stronie. Każdy blister zawiera 28 tabletek.

•    Tabletki są koloru łososiowego.

•    Tabletki pakowane są w blistry z folii PVC/Al lub PVC/PVDC/Al.

•    Opakowanie zawiera 28 lub 84 tabletki powlekane.

Podmiot odpowiedzialny

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca

Abbott Biologicals B.V. Veerweg 12

8121 AA Olst, Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa tel. 22 319 12 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2015

10

UR/ZM/0092/15 17.04.2015