+ iMeds.pl

Femoston mini 0,5 mg + 2,5 mgUlotka Femoston mini

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Femoston mini

0,5 mg + 2,5 mg, tabletki powlekane

Estradiolum + Dydrogesteronum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Femoston mini i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Femoston mini

3.    Jak stosować lek Femoston mini

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Femoston mini

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Femoston mini i w jakim celu się go stosuje

Femoston mini jest lekiem stosowanym w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ). Zawiera dwa rodzaje żeńskich hormonów: estrogen o nazwie estradiol i progestagen o nazwie dydrogesteron. Femoston mini jest stosowany u kobiet po menopauzie, to znaczy u kobiet, u których od ostatniej miesiączki upłynęło przynajmniej 12 miesięcy.

Femoston mini jest stosowany w celu

Łagodzenia objawów występujących po menopauzie

W czasie menopauzy stężenie estrogenów wytwarzanych przez organizm kobiety ulega zmniejszeniu. Może to powodować objawy, takie jak zaczerwienienie twarzy, szyi i klatki piersiowej („uderzenia gorąca”). Stosowanie leku Femoston mini zmniejsza te objawy po menopauzie. Lekarz przepisze lek Femoston mini tylko wtedy, gdy objawy powodują znaczne pogorszenie jakości życia pacjentki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Femoston mini Wywiad i okresowa kontrola

Stosowanie HTZ niesie ze sobą ryzyko, które należy rozważyć przed zastosowaniem oraz w trakcie leczenia.

Doświadczenie w leczeniu przedwczesnej menopauzy (z powodu zaburzeń pracy jajników lub operacji) jest ograniczone. Ryzyko związane ze stosowaniem HTZ w przedwczesnej menopauzie może być inne. Należy poradzić się lekarza.

Przed pierwszym (lub ponownym) zastosowaniem HTZ lekarz powinien przeprowadzić z pacjentką wywiad lekarski, w tym wywiad dotyczący rodziny.

Lekarz może zdecydować o przeprowadzeniu badań dodatkowych np. badania piersi i (lub) badania narządów wewnętrznych, jeśli będzie to konieczne.

Od momentu zastosowania leku Femoston mini należy regularnie odbywać wizyty kontrolne u lekarza (przynajmniej raz w roku). W trakcie wizyt kontrolnych należy wspólnie z lekarzem rozważyć korzyści i ryzyko związane z dalszym leczeniem lekiem Femoston mini.

Należy wykonywać regularne badania przesiewowe piersi, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie należy przyjmować leku Femoston mini, jeśli pacjentki dotyczy którekolwiek z poniższych stwierdzeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy przed przyjęciem leku Femoston mini skonsultować się z lekarzem.

Kiedy nie stosować leku Femoston mini

-    jeśli pacjentka ma uczulenie (nadwrażliwość) na estradiol, dydrogesteron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli rozpoznano, występował w przeszłości lub podejrzewa się występowanie raka piersi

-    jeśli rozpoznano lub podejrzewa się występowanie nowotworu zależnego od estrogenów, np. rak endometrium (rak błony śluzowej macicy)

-    jeśli występuje krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie

-    jeśli występuje dotąd nieleczone nadmierne pogrubienie błony śluzowej macicy (rozrost endometrium)

-    jeśli rozpoznano obecnie lub w przeszłości zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica), np. w żyłach nóg (zakrzepica żył głębokich) lub płuc (zatorowość płucna)

-    jeśli występuje zaburzenie krzepnięcia krwi ze skłonnością do zakrzepicy (takie jak niedobór białka C, białka S lub antytrombiny)

-    jeśli rozpoznano obecnie lub w przeszłości chorobę wywołaną zakrzepami krwi w tętnicach np. zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub dusznicę bolesną

-    jeśli rozpoznano obecnie lub w przeszłości chorobę wątroby i wyniki testów wątrobowych nie powróciły do normy

-    jeśli rozpoznano rzadką chorobę krwi - porfirię, która jest przekazywana dziedzicznie

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów wystąpi po raz pierwszy w trakcie stosowania leku Femoston mini, należy natychmiast przerwać jego stosowanie i skontaktować się jak najszybciej z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Femoston mini należy poinformować lekarza o wystąpieniu obecnie lub w przeszłości któregokolwiek z poniższych stanów, ponieważ mogą one nasilić się lub wystąpić ponownie pod wpływem stosowania tego leku. Należy częściej odbywać wizyty kontrolne w przypadku:

-    występowania mięśniaków macicy

-    występowania błony śluzowej macicy poza macicą (endometrioza) lub występowania w przeszłości nadmiernego rozrostu błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium)

-    występowania guza mózgu, który może być wrażliwy na stężenie progestagenów (oponiak)

-    zwiększonego ryzyka powstawania zakrzepów (patrz punkt „Zakrzepy w żyłach (zakrzepica)”)

-    zwiększonego ryzyka wystąpienia nowotworu zależnego od estrogenów (np. stwierdzone występowanie raka piersi u matki, siostry lub babki)

-    wysokiego ciśnienia tętniczego krwi

-    chorób wątroby np. łagodny guz wątroby

-    cukrzycy

-    kamieni żółciowych

-    migreny lub silnych bólów głowy

-    chorób układu immunologicznego, które atakują wiele narządów (toczeń rumieniowaty układowy)

-    padaczki

-    astmy

-    choroby wpływającej na stan błony bębenkowej i słuch (otoskleroza)

-    bardzo dużego stężenia tłuszczów we krwi (trójglicerydów)

-    zatrzymania płynów w organizmie z powodu zaburzeń czynności serca lub nerek.

Należy przerwać stosowanie leku Femoston mini i natychmiast skontaktować się z lekarzem

w wypadku wystąpienia któregokolwiek z poniżej wymienionych objawów w trakcie stosowania HTZ:

-    którykolwiek ze stanów wymienionych w punkcie „Kiedy nie stosować leku Femoston mini”

-    zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy choroby wątroby

-    znaczny wzrost ciśnienia tętniczego krwi (objawy to np. ból głowy, uczucie zmęczenia, zawroty głowy)

-    bóle głowy podobne do migrenowych, które wystąpiły po raz pierwszy

-    ciąża

-    obj awy zakrzepów krwi, takich j ak:

-    bolesny obrzęk i zaczerwienienie nóg

-    nagły ból w klatce piersiowej

-    trudności w oddychaniu.

Więcej informacji, patrz punkt „Zakrzepy w żyłach (zakrzepica)”.

Uwaga: Femoston mini nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Jeśli upłynęło mniej niż 12 miesięcy od ostatniej miesiączki i pacjentka ma mniej niż 50 lat może być konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji w celu uniemożliwienia zajścia w ciążę. Należy poradzić się lekarza.

HTZ a rak

Nadmierne pogrubienie błony śluzowej macicy (przerost endometrium) i rak błony śluzowej macicy (rak endometrium)

Stosowanie w HZT środków zawierających wyłącznie estrogeny zwiększa ryzyko nadmiernego pogrubienia błony śluzowej macicy (przerost endometrium) i raka błony śluzowej macicy (rak

endometrium).

Lek Femoston mini zawierający progestagen pomaga zmniejszyć to dodatkowe ryzyko.

Nieregularne krwawienia

W czasie pierwszych 3 do 6 miesięcy stosowania leku Femoston mini mogą wystąpić nieregularne krwawienia lub plamienia. Jednak, jeśli nieregularne krwawienia

-    trwają dłużej niż przez 6 pierwszych miesięcy stosowania

-    pojawiły się po okresie dłuższym niż 6 miesięcy stosowania leku Femoston mini

-    nie ustępują po przerwaniu przyjmowania leku Femoston mini należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Rak piersi

Dane wskazują, że stosowanie złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ i możliwe, że także wyłącznie estrogenowej HTZ zwiększa ryzyko raka piersi. Zwiększone ryzyko zależy od tego jak długo stosowana była HTZ. Dodatkowe ryzyko pojawia się po kilku latach stosowania. Jednakże wraca do wartości wyjściowych w ciągu kilku lat (najczęściej po 5 latach) od zaprzestania leczenia.

Porównanie

U kobiet w wieku od 50 do 79 lat, niestosujących HTZ, średnio u 9 do 17 na 1000 zostanie zdiagnozowany rak piersi w ciągu 5 lat. U kobiet w wieku od 50 do 79 lat stosujących estrogenowo-progestagenową HTZ dłużej niż 5 lat, wystąpi 13 do 23 przypadków raka piersi na 1000 kobiet (czyli od 4 do 6 dodatkowych przypadków).

Należy regularnie badać piersi. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli zauważy się zmiany, takie jak:

-    zapadanie się skóry

-    zmiany w okolicy brodawek

-    jakiekolwiek widoczne lub wyczuwalne grudki.

Rak jajnika

Rak jajnika występuje rzadko. Niewielkie zwiększenie ryzyka wystąpienia raka jajnika odnotowano u kobiet stosujących HTZ przez przynajmniej 5 do 10 lat.

Porównanie

U kobiet w wieku od 50 do 69 lat, niestosujących HTZ, w ciągu 5 lat średnio u 2 kobiet na 1000 zostanie zdiagnozowany rak jajnika. U kobiet stosujących HTZ przez 5 lat, wystąpi 2 do 3 przypadków raka jajnika na 1000 kobiet (czyli nie więcej niż jeden dodatkowy przypadek).

Wpływ HTZ na serce i układ krążenia

Zakrzepy w żyłach (zakrzepica)

Ryzyko wystąpienia zakrzepów w żyłach jest 1,3-3-krotnie większe u kobiet stosujących HTZ w porównaniu do niestosujących, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania.

Powstanie zakrzepów może mieć poważne konsekwencje, a jeśli przemieszczą się do płuc mogą spowodować ból w klatce piersiowej, utratę oddechu, omdlenia, a nawet śmierć.

Ryzyko wystąpienia zakrzepów w żyłach jest większe, gdy pacjentka staje się starsza i jeśli dotyczy jej którykolwiek z wymienionych poniżej przypadków. Należy skontaktować się z lekarzem jeśli pacjentkę dotyczy którakolwiek z poniższych sytuacji:

-    jeśli pacjentka nie może chodzić przez dłuższy okres czasu z powodu poważnej operacji, urazu lub choroby (patrz także punkt 3 „Planowana operacja”)

-    jeśli pacjentka ma znaczną nadwagę (BMI >30kg/m2)

-    jeśli występują jakiekolwiek choroby związane z krzepliwością krwi, które wymagają długotrwałego leczenia lekami przeciwzakrzepowymi

-    jeśli jakikolwiek bliski krewny pacjentki miał zakrzepy w nogach, płucach lub innych organach

-    jeśli u pacjentki stwierdzono toczeń rumieniowaty układowy

-    jeśli u pacjentki stwierdzono raka.

Objawy zakrzepów patrz: „Kiedy należy przerwać przyjmowanie leku Femoston mini i skontaktować się natychmiast z lekarzem”.

Porównanie

U kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które nie stosują HTZ, szacuje się wystąpienie zakrzepów w żyłach w ciągu 5 lat średnio u 4 do 7 na 1000 kobiet.

U kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które stosują estrogenowo-progestagenową HTZ przez ponad 5 lat szacuje się wystąpienie zakrzepów u 9 do 12 przypadków na 1000 (czyli dodatkowo 5 przypadków).

Choroba serca (zawał serca)

Brak dowodów, że HTZ zapobiega zawałowi serca. U kobiet w wieku powyżej 60 lat stosujących estrogenowo-progestagenową HTZ występuje nieznacznie większa skłonność do rozwoju choroby serca niż u kobiet niestosujących HTZ.

Udar mózgu

Ryzyko udaru mózgu jest około 1,5-krotnie większe u pacjentek stosujących HTZ w porównaniu do niestosujących. Liczba dodatkowych przypadków udaru mózgu zwiększa się wraz z wiekiem.

Porównanie

U kobiet w wieku od 50 do 59 lat niestosujących HTZ, szacuje się wystąpienie udaru mózgu w ciągu 5 lat średnio u 8 na 1000 kobiet. U kobiet w wieku od 50 do 59 lat stosujących HTZ wystąpi 11 przypadków udaru mózgu na 1000 kobiet przez ponad 5 lat (czyli dodatkowo 3 przypadki).

Inne stany

HTZ nie zapobiega utracie pamięci. Istnieją dowody zwiększenia ryzyka utraty pamięci u kobiet, które rozpoczynają HTZ w wieku powyżej 65 lat. Należy poradzić się lekarza.

Należy poinformować lekarza o występowaniu któregokolwiek z wymienionych poniżej stanów, w celu zwiększenia kontroli:

-    choroba serca

-    zaburzenia czynności nerek

-    zwiększone stężenie niektórych tłuszczów występujących we krwi (hipertrójglicerydemia)

Dzieci i młodzież

Lek Femoston mini jest niewskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Lek Femoston mini a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje stosować.

Niektóre leki mogą zmieniać działanie leku Femoston mini, co może prowadzić do nieregularnych krwawień lub plamień. Dotyczy to następujących leków:

-    na padaczkę (takie jak: fenobarbital, karbamazepina, fenytoina)

-    na gruźlicę (takie jak: ryfampicyna, ryfabutyna)

-    stosowanych w zakażeniu HIV (AIDS) (takie jak: newirapina, efawirenz, rytonawir, nelfinawir)

-    ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

Badania laboratoryjne

Przed badaniem krwi należy poinformować lekarza lub personel medyczny o przyjmowaniu leku Femoston mini, ponieważ może on wpływać na wyniki niektórych badań.

Femoston mini z jedzeniem i piciem

Femoston mini może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Femoston mini jest wskazany tylko dla kobiet w wieku pomenopauzalnym.

W przypadku ciąży należy:

-    przerwać stosowanie leku Femoston mini i skontaktować się z lekarzem.

Femoston mini nie jest wskazany do stosowania u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu leku Femoston mini na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Nie przewiduje się takiego wpływu.

Lek Femoston mini zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Femoston mini

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy rozpocząć stosowanie leku Femoston mini

Nie należy stosować leku Femoston mini przed upływem 12 miesięcy od ostatniej miesiączki.

Stosowanie leku Femoston mini można rozpocząć w dowolnym dniu, jeśli:

-    pacjentka nie stosuje obecnie HTZ

-    pacjentka zmienia leczenie z innej, ciągłej złożonej HTZ, tzn. jeżeli pacjentka przyjmuje codziennie tabletkę lub stosuje system transdermalny zawierający zarówno estrogen jak i progestagen.

Leczenie lekiem Femoston mini można rozpocząć po zakończeniu 28-dniowego cyklu, jeśli:

-    pacjentka zmienia leczenie z HTZ stosowanej metodą „cykliczną” lub „sekwencyjną” tzn. takiej, która polega na przyjmowaniu tabletki lub naklejaniu systemu transdermalnego zawierających estrogen w pierwszej części cyklu, a następnie przez kolejne 14 dni przyjmowaniu tabletki lub naklejaniu plastra zawierającego estrogen i progestagen.

Przyjmowanie leku Femoston mini

-    Połknąć tabletkę i popić wodą.

-    Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

-    Należy starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia. Powoduje to utrzymanie stałego stężenia leku w organizmie i pomaga w pamiętaniu o konieczności przyjęcia tabletki każdego dnia.

-    Należy przyjmować 1 tabletkę każdego dnia, bez przerw między kolejnymi opakowaniami. Na blistrze zaznaczone są dni tygodnia w celu ułatwienia zapamiętania, kiedy należy przyjąć tabletkę.

Jaką dawkę leku stosować

-    Lekarz dobierze najmniejszą skuteczną dawkę potrzebną do wyleczenia objawów, w najkrótszym koniecznym czasie. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli dawka leku wydaje się pacjentce zbyt silna lub za słaba.

-    Należy przyjmować jedną żółtą tabletkę każdego dnia przez 28 dni.

Planowana operacja

W przypadku planowanej operacji należy poinformować chirurga o przyjmowaniu leku Femoston mini. Może być konieczne przerwanie przyjmowania leku Femoston mini na około 4 do 6 tygodni przed planowaną operacją, w celu zmniejszenia ryzyka zakrzepów (patrz punkt 2 „Zakrzepy w żyłach (zakrzepica)”). Należy poradzić się lekarza, kiedy można ponownie rozpocząć przyjmowanie leku Femoston mini.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Femoston mini

Jeśli pacjentka (lub inna osoba) przyjmie zbyt dużo tabletek leku Femoston mini, jest mało prawdopodobne, aby to spowodowało szkodliwe działanie. Mogą wystąpić nudności lub wymioty, tkliwość lub ból piersi, zawroty głowy, bóle brzucha, senność i (lub) zmęczenie lub krwawienia z odstawienia. Nie jest konieczne zastosowanie dodatkowego leczenia, jednak w przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Femoston mini

Należy zażyć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe. Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin zaleca się przyjęcie kolejnej tabletki o wyznaczonej porze bez przyjmowania pominiętej tabletki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jest prawdopodobne, że w przypadku pominięcia dawki leku może wystąpić krwawienie lub plamienie.

Przerwanie stosowania leku Femoston mini

Nie należy przerywać stosowania leku Femoston mini bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane zgłaszano częściej u kobiet stosujących HTZ niż u kobiet niestosujących HTZ:

-    rak piersi

-    nadmierny przerost lub rak błony śluzowej macicy (przerost endometrium lub rak endometrium)

-    rak jajnika

-    zakrzepy w żyłach nóg lub płuc (choroba zakrzepowo-zatorowa)

-    choroby serca

-    udar mózgu

-    utrata pamięci, jeśli HTZ rozpoczynana jest w wieku powyżej 65 lat.

W celu uzyskania dalszych informacji o tych działaniach niepożądanych patrz punkt 2.

W czasie stosowania tego leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 pacjentki na 10):

-    bóle głowy

-    bóle brzucha

-    bóle pleców

-    tkliwość lub ból piersi.

Często (mogą wystąpić u 1 pacjentki na 10):

-    grzybica pochwy (zakażenie pochwy grzybami Candida albicans)

-    depresja, nerwowość

-    migrena. Jeśli migrenowe bóle głowy wystąpią po raz pierwszy, należy przerwać przyjmowanie leku Femoston mini i natychmiast skontaktować się z lekarzem

-    zawroty głowy

-    nudności, wymioty, wiatry (wzdęcia)

-    skórne reakcje    alergiczne (takie jak wysypka, uporczywy świąd, pokrzywka)

-    zaburzenia krwawienia, takie jak nieregularne krwawienia lub plamienia, bolesne miesiączki, nadmierne lub skąpe krwawienia

-    bóle w obrębie    miednicy

-    upławy

-    poczucie osłabienia, zmęczenia i ogólne złe samopoczucie

-    obrzęk kostek, stóp lub palców (obrzęk obwodowy)

-    zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentek):

-    obj awy przypominaj ące zapalenie pęcherza moczowego

-    powiększenie mięśniaków macicy

-    reakcje nadwrażliwości, takie jak duszności (astma alergiczna)

-    zmiana libido

-    zakrzepy w nogach lub płucach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zatorowość płucna)

-    wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie)

-    zaburzenia krążenia (niewydolność krążenia obwodowego)

-    powiększenie i skręcenie żył (żylaki)

-    niestrawność

-    zaburzenia czynności wątroby, niekiedy z zażółceniem powłok skórnych (żółtaczka), uczuciem osłabienia lub ogólnym złym samopoczuciem oraz bólami brzucha. W przypadku wystąpienia zażółcenia skóry lub białkówek oczu należy przerwać przyjmowanie leku Femoston mini

i natychmiast skontaktować się z lekarzem

-    choroby pęcherzyka    żółciowego

-    obrzmienie (obrzęk)    piersi

-    zespół napięcia przedmiesiączkowego

-    zmniej szenie masy ciała.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentek):

(*Działaniom niepożądanym pochodzącym ze zgłoszeń po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, niewystępującym w badaniach klinicznych, przypisano częstość „rzadko”.)

-    choroba spowodowana rozpadem krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna)*

-    oponiak (guz mózgu)*

-    zmiany w rogówce oka (maceracja rogówki)*, nietolerancja soczewek kontaktowych*

-    zawał serca

-    udar mózgu*

-    obrzęk tkanek w okolicach twarzy i szyi. Może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)

-    purpurowe wykwity i plamy na skórze (plamica naczyniowa)

-    bolesne czerwonawe guzki skórne (rumień guzowaty)*, przebarwienia skóry, zwłaszcza twarzy i szyi znane jako „plamy ciążowe” (ostuda)* kurcze kończyn dolnych*.

Poniższe działania niepożądane obserwowano podczas stosowania innych leków do HTZ:

-    łagodne lub złośliwe guzy, które mogą być zależne od stężenia estrogenów, takie jak rak błony śluzowej macicy, rak jajnika (dalsze informacje patrz punkt 2)

-    zwiększenie wielkości guzów, które mogą być zależne od stężenia progestagenów (takich jak oponiak)

-    choroba immunologiczna atakująca wiele narządów (toczeń rumieniowaty układowy)

-    prawdopodobna demencja (utrata pamięci)

-    nasilenie napadów padaczki (epilepsji)

-    niezależne od woli skurcze mięśni (pląsawica)

-    zakrzepy krwi w naczyniach tętniczych (zakrzepica tętnic)

-    zapalenie trzustki, u kobiet z wcześniej występującym zwiększonym stężeniem niektórych tłuszczów we krwi (hipertrójglicerydemia)

-    wysypka w kształcie zaczerwienionych pierścieni lub pęcherzy (rumień wielopostaciowy)

-    nietrzymanie moczu

-    bolesne i (lub) guzowate piersi (zmiany włóknisto-torbielowate piersi)

-    nadżerki szyjki macicy

-    nasilenie objawów rzadkiej choroby barwnika krwi (porfiria)

-    duże stężenie niektórych tłuszczów we krwi (hipertrójglicerydemia)

-    zwiększenie całkowitego stężenia hormonów tarczycy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Femoston mini

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze po EXP i kartoniku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Femoston mini

-    Substancjami czynnymi leku są: estradiol w postaci estradiolu półwodnego i dydrogesteron. Każda tabletka powlekana Femoston mini zawiera 0,5 mg estradiolu i 2,5 mg dydrogesteronu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, hypromeloza, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka Yellow 1: makrogol 3350, alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Femoston mini i co zawiera opakowanie

Lek ten występuje w postaci tabletek powlekanych. Tabletki są okrągłe, dwuwypukłe, z wytłoczonym „379”. Każdy blister zawiera 28 tabletek. Tabletki są koloru żółtego.

Tabletki pakowane są w blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 28 lub 84 tabletki powlekane.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca:

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12 8121 AA Olst Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa tel. 22 319 12 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:_

AT

Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg - Filmtabletten

BE

Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg filmcoated tablets

CZ

Femoston mini 0,5 mg/2,5 mg, potahované tablety

DE

Femoston mini 0,5 mg/2,5 mg Filmtabletten

EE

Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg

FI

Femoston conti 0.5/2.5 tabletti, kalvopäällysteinen

FR

Climesta 0.5mg/2.5 mg, comprimé pelliculé

IE

Femoston-conti 0.5 mg/ 2.5 mg filmcoated tablets

IT

Femoston 0,5 mg/2,5 mg film-coated tablet

LT

Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg plévele dengtos tabletés

LU

Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg filmcoated tablet

LV

Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg filmcoated tablets

MT

Femoston-conti 0.5 mg/2.5 mg filmcoated tablets

NL

Femoston continu 0,5 mg/2,5 mg filmomhulde tabletten

PL

Femoston mini

PT

Femoston 0,5 mg/2,5 mg - film-coated tablets

SK

Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg, filmom obalené tablety

UK

Femoston-conti 0.5 mg/2.5 mg, filmcoated tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9

Femoston mini

Charakterystyka Femoston mini

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Femoston mini, 0,5 mg + 2,5 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

28 tabletek, każda zawiera 0,5 mg 17 p-estradiolu (Estradiolum) w postaci estradiolu półwodnego i 2,5 mg dydrogesteronu (Dydrogesteronum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 117,4 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Okrągła, dwuwypukła, z wytłoczonym napisem „379” po jednej stronie (wymiar tabletki: 7 mm). Żółte tabletki, 0,5 + 2,5 mg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w przypadku wystąpienia objawów niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie, to znaczy u kobiet, u których od ostatniej miesiączki upłynęło przynajmniej 12 miesięcy.

Brak jest dostatecznych danych dotyczących leczenia kobiet w wieku powyżej 65 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Femoston mini jest produktem leczniczym do stosowania doustnego w ciągłej złożonej HTZ.

Estrogen i progestagen są podawane każdego dnia, bez przerw w stosowaniu.

Należy przyjmować 1 tabletkę produktu leczniczego na dobę w cyklu 28-dniowym.

Leczenie produktem leczniczym Femoston mini powinno być prowadzone bez przerw w stosowaniu.

Należy zalecić stosowanie najmniejszej, skutecznej dawki produktu leczniczego tak długo jak to będzie konieczne (patrz także punkt 4.4).

Leczenie metodą ciągłą złożoną można rozpocząć stosując produkt leczniczy Femoston mini w zależności od czasu, który upłynął od ostatniej miesiączki oraz od nasilenia objawów. Leczenie produktem leczniczym Femoston mini może być rozpoczęte u kobiet po naturalnej menopauzie, ale nie wcześniej niż 12 miesięcy po ostatnim naturalnym krwawieniu miesięcznym. W przypadku menopauzy indukowanej chirurgicznie leczenie można rozpocząć natychmiast.

Następnie dawkowanie można dostosować w zależności od odpowiedzi klinicznej.

U pacjentek, u których następuje zmiana metody leczenia z innego produktu leczniczego stosowanego metodą ciągłą sekwencyjną lub cykliczną, należy zakończyć 28-dniowy cykl leczenia i następnie rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Femoston mini.

U pacjentek, u których następuje zmiana leczenia z produktu leczniczego stosowanego metodą ciągłą złożoną, leczenie może być rozpoczęte w dowolnym czasie.

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć dawkę zwykle stosowaną tak szybko jak to możliwe. Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin należy przyjąć kolejną tabletkę o wyznaczonej porze, bez przyjmowania pominiętej tabletki. W takim przypadku może zwiększyć się prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia śródcyklicznego lub plamienia.

Femoston mini może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Dzieci i młodzież:

Produkt leczniczy Femoston mini nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    występowanie w przeszłości, rozpoznane lub uzasadnione podejrzenie występowania raka piersi

-    rozpoznane lub uzasadnione podejrzenie występowania estrogenozależnych nowotworów złośliwych (np. rak endometrium)

-    niezdiagnozowane krwawienia z narządów płciowych

-    nieleczony rozrost endometrium

-    przebyta lub występująca obecnie żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna)

-    znane zaburzenia zakrzepowe (np. niedobór białka C, białka S lub antytrombiny patrz punkt 4.4.)

-    przebyta niedawno lub występująca obecnie zakrzepica tętnic (np. dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego)

-    przebyta lub występująca obecnie ostra choroba wątroby w wywiadzie, do czasu powrotu do normy testów czynnościowych wątroby

-    porfiria

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

HTZ w leczeniu objawów menopauzy powinna być rozpoczynana jedynie wtedy, gdy objawy te powodują pogorszenie jakości życia. Zawsze powinno się rozważyć stosunek korzyści do ryzyka związany z leczeniem. Oceny takiej powinno się dokonywać przynajmniej raz w roku, a terapia powinna być kontynuowana, tak długo jak korzyści przeważają nad ryzykiem.

Dane dotyczące ryzyka związanego z HTZ w leczeniu przedwczesnej menopauzy są ograniczone. Istnieje niskie ryzyko bezwzględne u młodszych kobiet, stosunek korzyści do ryzyka u tych kobiet może być korzystniejszy niż u kobiet starszych.

Wywiad i badanie przedmiotowe i (lub) monitorowanie leczenia

Przed pierwszym lub ponownym zastosowaniem HTZ należy dokładnie przeprowadzić wywiad dotyczący pacjentki oraz jej rodziny. Wskazane jest badanie przedmiotowe (w tym narządów miednicy i piersi) w celu potwierdzenia wskazań i zidentyfikowania przeciwwskazań lub stanów wymagających zachowania szczególnej ostrożności. W trakcie leczenia zaleca się przeprowadzanie badań okresowych, których częstotliwość powinna być uzależniona od indywidualnych potrzeb pacjentki. Pacjentki powinny być poinformowane, jakie zmiany w zakresie gruczołów sutkowych wymagają zgłoszenia lekarzowi lub pielęgniarce (patrz poniżej „Rak piersi”). Badania, w tym odpowiednie badania obrazowe np. mammografia, powinny być wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami dotyczącymi badań przesiewowych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjentek.

Stany wymagające szczególnego nadzoru

Pacjentka powinna być obserwowana szczególnie starannie, jeśli któryś z niżej wymienionych stanów występuje obecnie, miał miejsce w przeszłości i (lub) ulegał pogorszeniu w okresie ciąży albo prowadzonej wcześniej terapii hormonalnej. Należy pamiętać, że Femoston mini może spowodować ponowne pojawienie się lub pogorszenie tych stanów, do których w szczególności należą:

-    mięśniaki gładkie (włókniakomięśniaki macicy) lub endometrioza

-    czynniki ryzyka zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (patrz niżej)

-    czynniki ryzyka rozwoju nowotworów estrogenozależnych, np. rak piersi u krewnych w pierwszym stopniu pokrewieństwa

-    nadciśnienie tętnicze

-    choroby wątroby (np. gruczolak wątroby)

-    cukrzyca ze zmianami lub bez zmian naczyniowych

-    kamica żółciowa

-    migrena lub (ciężkie) bóle głowy

-    toczeń rumieniowaty układowy

-    rozrost endometrium w wywiadzie (patrz niżej)

-    padaczka

-    astma

-    otoskleroza

-    oponiak

Wskazania do natychmiastowego przerwania leczenia

Leczenie należy przerwać w przypadku stwierdzenia przeciwwskazań, jak również w poniższych stanach:

-    żółtaczka lub pogorszenie się czynności wątroby

-    istotny wzrost ciśnienia tętniczego

-    pojawienie się bólów głowy o typie migrenowym

-    ciąża.

Rozrost i rak endometrium

   U kobiet z zachowaną macicą ryzyko rozrostu endometrium i rozwoju raka endometrium ulega zwiększeniu, gdy przez dłuższy okres czasu są stosowane same estrogeny. Odnotowany wzrost ryzyka raka endometrium jest od 2 do 12-krotnie większy u kobiet stosujących same estrogeny niż

u niestosujących i zależy od czasu trwania terapii i dawki estrogenów (patrz punkt 4.8). Po zakończeniu leczenia ryzyko może być zwiększone przez okres przynajmniej 10 lat.

•    U kobiet z zachowaną macicą cykliczne dodanie progestagenu przez co najmniej 12 dni w miesiącu w cyklu 28 dniowym lub stosowanie ciągłej złożonej terapii estrogenowo-progestagenowej może zapobiegać zwiększeniu ryzyka związanego z HTZ z zastosowaniem samych estrogenów.

•    W pierwszych miesiącach leczenia mogą wystąpić czasami krwawienia oraz

plamienia śródcykliczne. Jeśli krwawienia lub plamienia pojawią się w późniejszym okresie lub nie ustąpią mimo zaprzestania leczenia, należy przeprowadzić diagnostykę obejmującą biopsję endometrium w celu ustalenia przyczyny krwawień i wykluczenia nowotworu endometrium.

Rak piersi

Dane wskazują na zwiększone ryzyko raka piersi u kobiet stosujących skojarzoną estrogenowo-progestagenową HTZ i prawdopodobnie również samych estrogenów w HTZ, co jest zależne od czasu trwania HTZ.

Terapia skojarzona estrogenowo-progestagenowa:

•    Wyniki randomizowanego, kontrolowanego placebo badania (ang. Women’s Health Initiative, WHI) i obserwacje epidemiologiczne są zgodne co do występowania zwiększonego ryzyka raka piersi u kobiet stosujących HTZ metodą skojarzoną estrogenowo-progestagenową, które pojawia się po około 3 latach leczenia (patrz punkt 4.8).

Terapia samymi estrogenami:

• Badanie WHI nie wykazało wzrostu ryzyka raka piersi u kobiet z usuniętą macicą stosujących same estrogeny w HTZ. Badania epidemiologiczne w większości wykazały małe zwiększenie ryzyka raka piersi. Jest ono znacznie mniejsze niż ryzyko dotyczące pacjentek stosujących terapię skojarzoną estrogenowo-progestagenową (patrz punkt 4.8).

Wzrost ryzyka jest widoczny w ciągu pierwszych kilku lat leczenia, ale powraca do wartości wyjściowych po kilku (najpóźniej pięciu) latach od zakończenia leczenia.

HTZ, szczególnie obejmująca skojarzoną terapię estrogenowo-progestagenową, prowadzi do wzrostu gęstości radiologicznej obrazów mammograficznych, co może utrudnić wykrywanie raka piersi w badaniu radiologicznym.

Rak jajnika

Rak jajnika występuje znacznie rzadziej niż rak piersi. Długotrwałe (co najmniej 5 do 10 lat) stosowanie HTZ samymi estrogenami było związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka raka jajnika (patrz punkt 4.8). Wyniki niektórych badań, w tym badanie WHI, wskazują, że długoterminowe stosowanie HTZ metodą skojarzoną estrogenowo-progestagenową może powodować podobne lub niewiele mniejsze ryzyko (patrz punkt 4.8).

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

-    HTZ jest związana z 1,3-3-krotnym wzrostem ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), tzn. pojawienia się zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Prawdopodobieństwo wystąpienia epizodu jest największe w czasie pierwszego roku leczenia (patrz punkt 4.8).

-    U pacjentek z rozpoznanymi zaburzeniami zakrzepowymi ryzyko ŻChZZ jest zwiększone. HTZ dodatkowo zwiększa to ryzyko. HTZ w tej grupie pacjentek jest przeciwwskazana (patrz punkt 4.3).

-    Ogólnie uznawane czynniki ryzyka ŻChZZ to: stosowanie estrogenów, starszy wiek, rozległe operacje chirurgiczne, przedłużone unieruchomienie, otyłość (BMI>30 kg/m2), ciąża, połóg, toczeń rumieniowaty układowy i rak. Brak jednoznacznej opinii dotyczącej możliwej roli żylaków w zwiększaniu ryzyka wystąpienia ŻChZZ.

Jak u wszystkich pacjentów po przebytych operacjach należy zachować środki profilaktyczne, mogące zapobiec rozwojowi ŻChZZ. Zleca się czasowe wstrzymanie HTZ na 4 do 6 tygodni przed planowaną operacją i następującym po niej przedłużonym unieruchomieniem. Nie należy ponownie rozpoczynać leczenia do czasu powrotu pacjentki do pełnej aktywności.

-    U kobiet, u których nie wystąpiła ŻChZZ, ale wystąpiła w młodym wieku u krewnych

w pierwszej linii pokrewieństwa można zaproponować badanie przesiewowe po dokładnym rozważeniu jego ograniczeń (badanie przesiewowe ujawnia tylko pewien odsetek zaburzeń zakrzepowych). HTZ jest przeciwwskazana, jeśli zaburzenia zakrzepowe zostaną stwierdzone na podstawie występowania obciążeń rodzinnych lub zaburzenie to określane jest jako ciężkie (np. niedobór antytrombiny, białka S, białka C, lub kombinacja tych zaburzeń).

-    U kobiet stosujących przewlekle przeciwzakrzepowe produkty lecznicze należy starannie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka związanych ze stosowaniem HTZ.

-    Wystąpienie ŻChZZ po rozpoczęciu stosowania HTZ wymaga przerwania leczenia. Pacjentka powinna być powiadomiona o konieczności skontaktowania się z lekarzem prowadzącym natychmiast, gdy pojawią się objawy mogące wskazywać na możliwość choroby zakrzepowo-zatorowej (np. bolesny obrzęk kończyny, nagły ból w klatce piersiowej, duszność).

Choroba wieńcowa

Wyniki randomizowanych kontrolowanych placebo badań nie potwierdziły korzystnego wpływu terapii skojarzonej estrogenowo-progestagenowej lub terapii wyłącznie estrogenami na profilaktykę zawału serca u kobiet z lub bez choroby wieńcowej.

Terapia skojarzona estrogenowo-progestagenowa:

Podczas leczenia skojarzonego estrogenowo-progestagenowego względne ryzyko choroby wieńcowej jest nieznacznie zwiększone. Ponieważ bezwzględne ryzyko choroby wieńcowej jest silnie uzależnione od wieku, ilość dodatkowych zachorowań na chorobę wieńcową z powodu stosowania leczenia skojarzonego estrogenowo-progestagenowego jest bardzo mała u zdrowych kobiet w wieku okołomenopauzalnym, ale zwiększa się wraz z wiekiem.

Terapia wyłącznie estrogenami:

Wyniki randomizowanego, kontrolowanego placebo badania wykazały brak zwiększenia ryzyka choroby wieńcowej u kobiet z usuniętą macicą stosujących same estrogeny.

Udar niedokrwienny mózgu

Terapia skojarzona estrogenowo-progestagenowa oraz samymi estrogenami wiąże się ze zwiększeniem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu do 1,5-krotnie. Względne ryzyko nie zmienia się wraz z wiekiem lub czasem, który upłynął od menopauzy. Jednakże, ponieważ bezwzględne ryzyko udaru jest silnie związane z wiekiem, całkowite ryzyko udaru u kobiet stosujących HTZ będzie się zwiększać wraz z wiekiem (patrz punkt 4.8).

Tnne stany kliniczne

•    Z uwagi na retencję płynów powodowaną przez estrogeny, pacjentki z zaburzeniami czynności serca lub nerek wymagają szczególnego nadzoru.

•    Kobiety z rozpoznaną wcześniej hipertrójglicerydemią, u których prowadzona jest hormonalna terapia zastępcza, wymagają szczególnego nadzoru. Istnieją pojedyncze doniesienia wystąpienia zapalenia trzustki u tych pacjentek w następstwie znacznego zwiększenia stężenia trójglicerydów pod wpływem leczenia.

•    Estrogeny powodują zwiększenie aktywności globuliny wiążącej hormony tarczycy (TBG). Prowadzi to do zwiększenia ogólnej aktywności hormonów tarczycy we krwi, co można stwierdzić, oceniając stężenie jodu związanego z białkiem (PBI), T4 (metodą kolumnową albo radioimmunologiczną) lub T3 (metodą radioimmunologiczną). Odzwierciedleniem zwiększonej aktywności TBG jest zmniejszenie wychwytu T3 na żywicy. Aktywność wolnej T4 i wolnej T3 nie ulega zmianie. Zwiększać może się aktywność innych białek wiążących obecnych we krwi, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy (CBG), globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), co będzie prowadziło do zwiększenia stężenia we krwi odpowiednio: kortykosteroidów i hormonów płciowych. Aktywność hormonów wolnych lub aktywnych biologicznie nie ulega zmianie. Zwiększone mogą być aktywności innych białek osocza (substratu dla angiotensyny, reniny, alfa-1 antytrypsyny, ceruloplazminy).

•    Stosowanie HTZ nie poprawia funkcji poznawczych. Istnieją pewne dowody o zwiększonym ryzyku otępienia u kobiet rozpoczynających terapię ciągłą skojarzoną lub HTZ samymi estrogenami w wieku powyżej 65 lat.

•    Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną i nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Estrogen i progestagen, które zawiera produkt leczniczy nie działają antykoncepcyjnie.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi produktami leczniczymi.

Skuteczność stosowania estrogenów i progestagenów może ulec zmianie:

•    Metabolizm estrogenów i progestagenów może ulec przyspieszeniu w warunkach jednoczesnego stosowania substancji indukujących aktywność enzymów biorących udział

w metabolizmie produktów leczniczych, w szczególności enzymów cytochromu P450, takich jak produkty lecznicze przeciwdrgawkowe (np. fenobarbital, karbamazepina, fenytoina) i przeciwzakaźne (np. ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz).

•    Rytonawir i nelfinawir pomimo, że znane są jako silne inhibitory, to stosowane równocześnie z hormonami steroidowymi wykazują właściwości indukujące.

•    Produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum) mogą nasilać metabolizm estrogenów i progestagenów.

• Skutkiem klinicznym zwiększonego metabolizmu estrogenów i progestagenów może być ich słabsze działanie i zmiana częstotliwości i nasilenia krwawień z dróg rodnych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Femoston mini nie jest wskazany do stosowania w okresie ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w okresie stosowania produktu leczniczego Femoston mini, leczenie należy natychmiast przerwać. Nie ma wystarczających danych o stosowaniu estradiolu z dydrogesteronem u kobiet w ciąży. Wyniki większości dotychczas opublikowanych badań epidemiologicznych dotyczących nieumyślnego narażenia płodu na podawanie estrogenów z progestagenami w okresie ciąży nie wykazały działania teratogennego lub toksycznego na płód.

Karmienie piersią

Femoston mini jest niewskazany w okresie karmienia piersią.

Płodność

Femoston mini jest niewskazany w okresie reprodukcyjnym.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Femoston mini nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi u pacjentek leczonych estradiolem z dydrogesteronem w badaniach klinicznych są: bóle głowy, bóle brzucha, ból i tkliwość piersi oraz bóle pleców.

Następujące działania niepożądane obserwowano w czasie badań klinicznych (n=4929), z częstością przedstawioną poniżej. *Działaniom niepożądanym pochodzącym ze zgłoszeń po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, nie występującym w badaniach klinicznych, przypisano częstość „rzadko”:

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często (>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

kandydoza pochwy

objawy przypominające zapalenie pęcherza moczowego

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

zwiększenie wymiarów mięśniaka

gładkokomórkowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

anemia

hemolityczna*

Zaburzenia

układu

immunologicznego

nadwrażliwość

Zaburzenia

psychiczne

depresja, nerwowość

zmiana libido

Zaburzenia

układu

nerwowego

bóle głowy

migrena, zawroty głowy

oponiak*

Zaburzenia oka

maceracja

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często (>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

powodująca

zmniejszenie

promienia krzywizny

rogówki*,

nietolerancja

soczewek

kontaktowych*

Zaburzenia serca

zawał serca

Zaburzenia

naczyniowe

żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, nadciśnienie tętnicze, choroba naczyń obwodowych, żylaki

udar mózgu*

Zaburzenia żołądka i jelit

bóle brzucha

nudności, wymioty, wzdęcia (w tym wiatry)

niestrawność

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zaburzenia czynności wątroby, niekiedy z żółtaczką, osłabieniem lub złym samopoczuciem i bólami brzucha, choroby pęcherzyka żółciowego

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

skórne reakcje alergiczne (np. wysypka, pokrzywka, świąd)

obrzęk

naczynioruchowy, plamica naczyniowa, rumień guzowaty*, ostuda lub przebarwienia skórne, które mogą się utrzymywać po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego*

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle pleców

kurcze kończyn dolnych*

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

bóle i (lub) tkliwość piersi

zaburzenia miesiączkowania (w tym plamienia postmenopauzalne, miesiączki acykliczne z przedłużonym krwawieniem, obfite miesiączki krwotoczne, zbyt rzadkie i (lub) brak miesiączki, nieregularne miesiączki, bolesne miesiączkowanie), bóle w obrębie miednicy, upławy

powiększenie piersi, zespół napięcia przedmiesiączkowego

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często (>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

stany osłabienia (osłabienie, zmęczenie, ogólne złe

samopoczucie), obrzęk obwodowy

Badania

diagnostyczne

zwiększenie masy ciała

zmniej szenie masy ciała


Ryzyko raka piersi

•    Odnotowano do 2-krotny wzrost ryzyka zdiagnozowania raka piersi, u kobiet stosujących skojarzoną terapię estrogenowo-progestagenową przez okres dłuższy niż 5 lat.

•    Jakikolwiek wzrost ryzyka u kobiet stosujących terapię wyłącznie estrogenową jest znacznie mniejszy niż ten obserwowany u kobiet stosujących skojarzoną terapię estrogenowo-progestagenową.

•    Ryzyko jest uzależnione od czasu trwania leczenia (patrz punkt 4.4).

•    Wyniki dużego randomizowanego, kontrolowanego placebo badania WHI i dużego badania epidemiologicznego MWS są następujące:

Badanie MWS - szacunkowe dodatkowe ryzyko raka piersi po 5 latach leczenia

Przedział

wieku

(lata)

Dodatkowe przypadki na 1000 kobiet nigdy

niestosujących HTZ przez okres 5 lat1

Współczynnik ryzyka #

Dodatkowe przypadki na 1000 kobiet stosujących HTZ przez okres 5 lat (95%CI)

HTZ wyłącznie estrogenowa

50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

Skojarzenie estrogenów i progestagenów

50-65

9-12

1,7

6 (5-7)

#Całkowity współczynnik ryzyka. Współczynnik ryzyka nie jest stały, ale będzie się zwiększał wraz z wydłużaniem czasu trwania leczenia.

Uwaga: Ponieważ zapadalność na raka piersi różni się pomiędzy krajami Unii Europejskiej, ilość dodatkowych przypadków raka piersi zmieni się również proporcjonalnie.

Badanie WHI przeprowadzone w USA

- dodatkowe ryzyko ra

ra piersi po 5 latach leczenia

Przedział

wieku

(lata)

Przypadki na 1000 kobiet w grupie placebo przez okres 5 lat

Współczynnik ryzyka i 95%CI

Dodatkowe przypadki na 1000 kobiet stosujących HTZ przez okres 5 lat (95%CI)

CEE wyłącznie estrogen

50-79

21

0,8 (0,7 - 1,0)

-4 (-6 - 0)2

CEE+MPA estrogen i progestagen{

50-79

17

1,2 (1,0 - 1,5)

+4 (0 - 9)

{Jeżeli analizy były ograniczone do kobiet, które nie stosowały HTZ przed rozpoczęciem badania, nie było widocznego wzrostu ryzyka podczas 5 lat leczenia: po 5 latach leczenia ryzyko było większe niż u kobiet nie leczonych.


Ryzyko raka endometrium

Kobiety po menopauzie z zachowaną macicą

Ryzyko raka endometrium wynosi 5 przypadków na każde 1000 kobiet z zachowaną macicą niestosujących HTZ.

U kobiet z zachowaną macicą nie jest zalecane stosowanie HTZ samymi estrogenami, ponieważ powoduje to wzrost ryzyka raka endometrium (patrz punkt 4.4).

W zależności od czasu trwania leczenia samymi estrogenami i dawki estrogenów wzrost ryzyka raka endometrium różni się w badaniach epidemiologicznych od 5 do 55 dodatkowych przypadków zdiagnozowanych na każde 1000 kobiet w wieku od 50 do 65 lat.

Dodanie progestagenu do leczenia samym estrogenem przez przynajmniej 12 dni w cyklu może zapobiec zwiększeniu ryzyka. W badaniu MWS stosowanie przez 5 lat leczenia skojarzonego (metodą sekwencyjną lub ciągłą) nie zwiększyło ryzyka raka endometrium (RR 1,0 (0,8-1,2)).

Rak jajnika

Długoterminowe stosowanie samych estrogenów i HTZ metodą skojarzoną estrogenowo-progestagenową było związane z niewielkim wzrostem ryzyka raka jajnika. W badaniu MWS podczas stosowania HTZ przez 5 lat wystąpił 1 dodatkowy przypadek na 2500 leczonych kobiet.

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

HTZ jest związana z 1,3-3 krotnym wzrostem względnego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), tzn. zakrzepowego zapalenia żył głębokich lub zatorowości płucnej. Stany te występują znacznie częściej w pierwszych 5 latach stosowania HTZ (patrz punkt 4.4). Poniżej wyniki badania WHI:

Badanie WHI - dodatkowe ryzyko ŻChZZ po 5 latach leczenia

Przedział wieku (lata)

Przypadki na 1000 kobiet w grupie placebo przez okres 5 lat

Współczynnik ryzyka i 95%CI

Dodatkowe przypadki na 1000 kobiet stosujących HTZ

Wyłącznie estrogen, podanie doustne3 4

50-59

7

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3 - 10)

Skojarzenie estrogenu i progestagenu, podanie doustne

50-59

4

2,3 (1,2 - 4,3)

5 (1 - 13)

Ryzyko choroby wieńcowej

Ryzyko choroby wieńcowej jest nieznacznie większe u pacjentek stosujących złożoną terapię HTZ estrogenowo-progestagenową, w wieku powyżej 60 lat (patrz punkt 4.4).

Ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu

Stosowanie terapii wyłącznie estrogenowej i terapii złożonej estrogenowo-progestagenowej jest związane z do 1,5-krotnym wzrostem względnego ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Ryzyko udaru krwotocznego nie jest zwiększone w czasie HTZ.

Ryzyko względne nie zależy od wieku i czasu trwania leczenia. Ryzyko bazowe jest silnie uzależnione od wieku. Całkowite ryzyko udaru u kobiet stosujących HTZ zwiększy się wraz z wiekiem (patrz punkt 4.4).

WHI - badania połączone - dodatkowe ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu4 po 5 latach stosowania

Przedział wieku (lata)

Przypadki na 1000 kobiet w grupie placebo przez okres 5 lat

Współczynnik ryzyka i 95%CI

Dodatkowe przypadki na 1000 kobiet stosujących HTZ

50-59

8

1,3 (1,1 - 1,6)

3 (1-5)

Inne działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem estrogenów i (lub) progestagenów:

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone:

Łagodne i złośliwe nowotwory estrogenozależne, np. rak endometrium, rak jajnika.

Zwiększenie rozmiaru oponiaka.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Toczeń rumieniowaty układowy.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Hipertrójglicerydemia.

Zaburzenia układu nerwowego:

Możliwa demencja, pląsawica, nasilenie epilepsji.

Zaburzenia naczyniowe:

Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe naczyń tętniczych.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Zapalenie trzustki (u kobiet z wcześniej występującą hipertrójglicerydemią).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rumień wielopostaciowy.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Nietrzymanie moczu.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Zmiany włóknisto-torbielowate piersi, nadżerki szyjki macicy.

Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne:

Nasilenie porfirii.

Badania diagnostyczne:

Wzrost całkowitego stężenia hormonów tarczycy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301;

Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Zarówno estrogeny, jak i dydrogesteron są substancjami o małej toksyczności. W przypadku przedawkowania mogą pojawić się takie objawy, jak: nudności, wymioty, tkliwość piersi, zawroty głowy, bóle brzucha, senność i (lub) zmęczenie, krwawienia z odstawienia. Zwykle nie wymagają one leczenia swoistego lub objawowego.

Wyżej wspomniana informacja dotyczy również przypadków przedawkowania u dzieci.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego; progestageny i estrogeny w skojarzeniu, kod ATC: G03FA14.

Estradiol

Substancja czynna, syntetyczny 17B-estradiol, jest chemicznie i biologicznie identyczny z endogennym ludzkim estradiolem. Uzupełnia niedobory produkcji estradiolu u kobiet po menopauzie i łagodzi objawy menopauzy.

Dydrogesteron

Dydrogesteron jest progestagenem czynnym po podaniu doustnym, mającym działanie porównywalne z progesteronem podawanym pozajelitowo.

Z uwagi na to, że estrogeny powodują rozrost endometrium, niezrównoważona terapia estrogenowa powoduje zwiększenie ryzyka rozrostu endometrium i raka endometrium. Dodanie progestagenu znacznie zmniejsza ryzyko zależnego od estrogenów rozrostu endometrium u kobiet z zachowaną macicą.

Informacje wynikające z badań klinicznych

-    Złagodzenie objawów niedoboru estrogenów i krwawień

-    Złagodzenie objawów menopauzalnych uzyskano podczas pierwszych tygodni leczenia

W czasie leczenia produktem leczniczym Femoston mini redukcja umiarkowanych do ciężkich uderzeń gorąca była statystycznie istotna w porównaniu z placebo po 4 tygodniach stosowania. Ilość umiarkowanych do ciężkich uderzeń gorąca zmniejszała się nadal aż do końca okresu leczenia w 13 tygodniu.

W dwóch badaniach obserwowano amenorrhea (brak krwawień i plamień) odpowiednio u 91% i 88% pacjentek, w 10-12 miesiącu leczenia. Nieregularne krwawienia i (lub) plamienia wystąpiły odpowiednio u 10% i 21% kobiet w czasie pierwszych 3 miesięcy leczenia i u 9% i 12% w 10 do 12 miesiącu leczenia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

• Estradiol Wchłanianie

Wchłanianie estradiolu jest uzależnione od wielkości cząsteczek: estradiol zmikronizowany jest łatwo wchłaniany z przewodu pokarmowego.

Poniższa tabela przedstawia średnie parametry farmakokinetyczne w stanie stacjonarnym estradiolu (E2), estronu (E1) i siarczanu estronu (E1S) dla każdej z dawek estradiolu zmikronizowanego. Dane zostały przedstawione jako wartości średnie odchylenia standardowego (SD)

Estradiol 0,5 mg

Parametry

E2

E1

Parametry

E1S

Cmax (pg/ml)

34,8 (30,4)

182 (110)

Cmax (ng/ml)

6,98 (3,32)

Cmin (pg/ml)

-

-

-

-

Cav (pg/ml)

21,5 (16,0)

-

-

-

AUC0-x

(pggodz./ml)

516 (383)

2959 (2135)

AUC0_x

(ng.godz./ml)

82,0 (42,6)

Dystrybucja

Estrogeny mogą znajdować się zarówno w postaci niezwiązanej i związanej. Około 98 - 99% dawki estradiolu wiąże się z białkami osocza, z czego około 30 - 52% z albuminą i około 46 - 69% z globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG).

Metabolizm

Po podaniu doustnym estradiol jest w znacznym stopniu metabolizowany. Głównymi nieskoniugowanymi i skoniugowanymi metabolitami są estron i siarczan estronu. Metabolity te mogą wpływać na aktywność estrogenów, zarówno bezpośrednio lub po przemianie w estradiol. Siarczan estronu może podlegać krążeniu jelitowo-wątrobowemu.

Eliminacja

Główne metabolity wydalane z moczem to glukuronian estronu i estradiolu. Okres półtrwania wynosi od 10 do 16 godzin.

Estrogeny są wydzielane do mleka kobiet karmiących piersią.

Zależność dawki i czasu

Po podaniu doustnym produktu leczniczego Femoston mini, stężenie estradiolu osiąga stan równowagi po około 5 dniach.

Zwykle stężenie osiąga stan równowagi dynamicznej w ciągu 8 do 11 dni przyjmowania produktu leczniczego.

• Dydrogesteron

Wchłanianie

Po podaniu doustnym dydrogesteron jest szybko wchłaniany z Tmax wynoszącym od 0,5 do 2,5 godziny. Całkowita biodostępność dydrogesteronu (20 mg podane doustnie w porównaniu do 7,8 mg podanych we wlewie dożylnym) wynosi 28%.

Poniższa tabela przedstawia średnie parametry farmakokinetyczne w stanie stacjonarnym dydrogesteronu (D) i dihydrodydrogesteronu (DHD). Dane zostały przedstawione jako wartości średnie odchylenia standardowego (SD).

Dydrogesteron 2,5 mg

Parametry

D

DHD

Cmax (ng/ml)

0,759 (0,313)

18,9 (7,22)

Cmin (ng/ml)

0,0309 (0,0209)

-

Cav (ng/ml)

0,117 (0,0455)

-

AUCo-x

(ng.godz./ml)

2,81 (1,09)

90,4 (44,1)

Dystrybucja

Po podaniu dożylnym dydrogesteronu objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi 1400 l. Dydrogesteron i DHD są w ponad 90% związane z białkami osocza.

Metabolizm

Po podaniu doustnym dydrogesteron jest szybko metabolizowany do DHD. Największe stężenie głównego metabolitu 20 a-dihydrodydrogesteronu (DHD) osiągane jest 1,5 godziny po przyjęciu dawki produktu leczniczego. Stężenie DHD w osoczu jest znacznie większy niż samego produktu leczniczego. Pole pod krzywą (AUC) dla DHD jest 40-krotnie większe niż dla dydrogesteronu, a stężenie maksymalne (Cmax) jest 25-krotnie większe. Średnie okresy półtrwania dydrogesteronu i DHD wynoszą odpowiednio: od 5 do 7 oraz od 14 do 17 godzin. Wspólną cechą wszystkich opisywanych metabolitów jest zachowanie konfiguracji 4,6 dien-3-jeden substancji macierzystej i brak 17 a-hydroksylacji. To tłumaczy brak aktywności estrogenowej i androgenowej dydrogesteronu.

Eliminacja.

Po podaniu doustnym oznaczonego dydrogesteronu średnio 63% dawki jest wydalane z moczem. Całkowity klirens osocza wynosi 6,4 l/min. Wydalanie jest zakończone w ciągu 72 godzin. DHD występuje w moczu głównie w postaci skoniugowanej z kwasem glukuronowym.

Zależność dawki i czasu

Po doustnym podaniu dawki pojedynczej i wielokrotnej farmakokinetyka jest liniowa dla dawek od 2,5 do 10 mg. Porównanie kinetyki po podaniu dawki pojedynczej i wielokrotnej wskazuje, że farmakokinetyka dydrogesteronu i DHD nie zmienia się w wyniku powtarzania dawki. Stan równowagi dynamicznej został osiągnięty po 3 dniach leczenia.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych nieklinicznych dotyczących bezpieczeństwa, istotnych dla przepisującego produkt leczniczy w populacji docelowej , dodatkowych do już zamieszczonych w innych rozdziałach Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna, hypromeloza, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka Yellow 1: makrogol 3350, alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 4 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

28, 84 i 280 (10 x 28) tabletek powlekanych

Blister z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17296

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06.09.2010 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14

1

   Na podstawie wskaźnika zapadalności w krajach rozwiniętych.

2

   Badanie WHI u kobiet bez macicy, które nie wykazało wzrostu ryzyka raka piersi

3

   Badanie u kobiet bez macicy

4

   brak rozróżnienia pomiędzy udarem z niedokrwienia i wylewem.

Femoston mini