+ iMeds.pl

Fenardin 267 mgUlotka Fenardin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Fenardin, 267 mg, kapsułki, twarde

Fenofibratum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fenardin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenardin

3.    Jak stosować lek Fenardin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Fenardin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FENARDIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Fenardin należy do grupy leków ogólnie znanych jako fenofibraty. Leki te stosowane są w celu obniżenia poziomu tłuszczów (lipidów) we krwi. Przykładem takich tłuszczów mogą być trójglicerydy.

Lek Fenardin jest stosowany łącznie z dietą niskotłuszczową oraz innymi niemedycznymi sposobami leczenia, takimi jak ćwiczenia fizyczne oraz utrata masy ciała, które mają na celu obniżenie poziomu tłuszczów we krwi.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FENARDIN Kiedy nie stosować leku Fenardin

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby, nerek lub chorobę pęcherzyka żółciowego;

-    jeśli pacjent ma nadwrażliwość na fenofibrat lub którąkolwiek substancję pomocniczą;

-    jeśli pacjent ma uczulenie na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe wywoływały

u niego reakcję uczuleniową (fotouczulenie) lub uszkodzenie skóry w trakcie stosowania fibratów lub leku przeciwzapalnego zwanego ketoprofenem, w przeszłości;

-    jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat;

-    jeśli pacjent ma ostre lub przewlekłe zapalenie trzustki (objawiające się bólem brzucha), o ile nie jest wywołane zwiększonym stężeniem trójglicerydów we krwi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Fenardin

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza:

-    jeśli pacjent ma problemy z wątrobą lub nerkami;

-    jeśli pojawią się objawy wskazujące na zapalenie wątroby: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i/lub żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu);

-    jeśli pacjent ma zapalenie trzustki (objawiające się bólem brzucha);

-    jeśli pacj ent ma niedoczynność tarczycy;

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ważna informacja dotycząca wpływu leku na mięśnie:

Należy szybko skontaktować się z lekarzem, gdy u pacjenta wystąpi ból, tkliwość lub osłabienie mięśni, gdyż w rzadkich przypadkach istnieje ryzyko ciężkich zaburzeń mięśni, w tym rozpadu mięśni, co może uszkadzać nerki. Lekarz może zlecić badanie krwi w celu sprawdzenia stanu mięśni przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu leczenia.

Ryzyko rozpadu mięśni jest większe u niektórych pacjentów. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi jeden z poniższych czynników:

-    problemy z nerkami;

-    problemy z tarczycą;

-    wiek ponad 70 lat;

-    problemy z mięśniami w czasie stosowania leków zmniejszających stężenie cholesterolu, takich jak „statyny” (symwastatyna, atorwastatyna, prawastatyna, rosuwastatyna lub fluwastatyna) lub fibraty (fenofibrat, bezafibrat lub gemfibrozyl) w przeszłości;

-    dziedziczna choroba mięśni w bliskiej rodzinie lub u pacjenta.

Ryzyko problemów z mięśniami może być większe, jeśli Fenardin przyjmowany jest z lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu, nazywanymi statynami (symwastatyna, atorwastatyna, prawastatyna, rosuwastatyna, fluwastatyna). Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z tych leków należy o tym powiedzieć lekarzowi.

Stosowanie leku Fenardin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje:

-    leki przeciwzakrzepowe „rozrzedzające” krew (np. warfaryna);

-    inne leki obniżające stężenie lipidów (tłuszczów) we krwi (np. statyny lub fibraty). Przyjmowanie statyny (np. symwastatyny, atorwastatyny) równocześnie z lekiem Fenardin może wiązać się ze zwiększeniem ryzyka zaburzeń mięśni;

-    lek obniżający stężenie cukru we krwi z grupy glitazonów (np. rozyglitazon, pioglitazon);

-    cyklosporynę (lek obniżający odporność).

Stosowanie leku Fenardin z jedzeniem i piciem

Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą. Kapsułki należy przyjmować z jedzeniem, ponieważ lek przyjmowany na czczo działa słabiej.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Jeśli pacjentka może być w ciąży, jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna powiedzieć o tym lekarzowi. Leku Fenardin nie wolno stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Leku Fenardin nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią lub planujących karmić piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Fenardin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FENARDIN

Fenardin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy też zapoznać się z treścią etykiety na opakowaniu. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą. Kapsułki należy przyjmować podczas posiłku, ponieważ lek przyjmowany na czczo działa słabiej.

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych to jedna kapsułka na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fenardin

W razie przypadkowego przyjęcia większej dawki leku lub, jeśli ktoś inny przyjął ten lek, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym lub z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Fenardin

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki. Należy przyjąć następną dawkę z posiłkiem i kontynuować ustalony schemat dawkowania. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Fenardin

Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że zaleci to lekarz lub jeśli kapsułki powodują złe samopoczucie. Zwiększone stężenie cholesterolu wymaga długotrwałego leczenia. Należy pamiętać o tym, że w trakcie przyjmowania leku Fenardin należy nadal stosować dietę niskotłuszczową.

Jeśli lekarz zaleci przerwanie stosowania leku, nie należy przechowywać niewykorzystanych kapsułek, o ile nie zostanie to zalecone przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Fenardin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. U niektórych pacjentów podczas stosowania fenofibratu występowały następujące działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące często (u od 1 na 10 pacjentów do 1 na 100 pacjentów):

-    ból brzucha;

-    nudności;

-    wymioty;

-    biegunka;

-    wzdęcia;

-    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u od 1 na 100 pacjentów do 1 na 1000 pacjentów):

-    zapalenie trzustki (objawiające się bólem brzucha);

-    incydenty zakrzepowo-zatorowe: zatorowość płucna (zakrzep krwi w płucach powodujący ból w klatce piersiowej i duszność), zakrzepica żył głębokich (zakrzep krwi w kończynie dolnej powodujący ból, zaczerwienie i obrzęk);

-    wysypki, świąd skóry, czerwone plamy na skórze;

-    zwiększenie stężenia kreatyniny (substancji wydalanej przez nerki);

-    kamica żółciowa;

-    bóle mięśni, zapalenie mięśni, kurcze i osłabienie mięśni;

-    ból głowy;

-    zmniejszenie popędu seksualnego.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 na 1000 pacjentów do 1 na 10 000 pacjentów):

-    zapalenie wątroby: choroba wątroby ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych i/lub żółtaczką (zażółcenie skóry i białkówek oczu);

-    nadwrażliwość: reakcja alergiczna;

-    wypadanie włosów;

-    zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie liczby białych krwinek;

-    zwiększona wrażliwość na światło słoneczne, lampy kwarcowe i solarium;

-    zwiększenie stężenia mocznika (substancji wydalanej przez nerki);

-    zmęczenie;

-    zawroty głowy.

W okresie obserwacji po wprowadzeniu leku do obrotu u niektórych pacjentów wystąpiły również następujące działania niepożądane (ich częstość występowania jest nieznana):

-    przewlekła choroba płuc;

-    rozpad mięśni.

W przypadku szczególnie złego samopoczucia, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FENARDIN

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Fenardin należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Fenardin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Fenardin

Substancją czynną leku jest fenofibrat. Każda kapsułka twarda zawiera 267 miligramów (mg) fenofibratu.

Każda kapsułka, twarda zawiera ponadto:

-    zawartość kapsułki: makroglicerydów lauryniany, makrogol 20 000, hydroksypropyloceluloza, sodu karboksymetyloskrobia,

-    otoczka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132).

Jak wygląda lek Fenardin i co zawiera opakowanie

Twarde żelatynowe kapsułki koloru zielonego i karmelowego.

Opakowania po 30, 50, 60, 90 lub 100 kapsułek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

SMB Technology S.A.

39 rue du Parc Industriel B-6900 Marche-en-Famenne Belgia

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Valeant sp. z o.o

. sP. j.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:

Luxemburg:

Polska:

Portugalia:


Fenogal Lidose 267 mg Fenogal Lidose 267 mg Fenardin

Fenofibrato Zentiva 267 mg

Data zatwierdzenia ulotki: 01.12.2013

5

Fenardin

Charakterystyka Fenardin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FENARDIN, 267 mg, kapsułki twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 267 mg fenofibratu (Fenofibratum)

Substancje pomocnicze - patrz pkt. 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki twarde.

Twarde żelatynowe kapsułki koloru zielonego i karmelowego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Fenardin 267 mg jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych, terapii niefamakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała) w następujących przypadkach:

-    Leczenie ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim poziomem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez.

-    Mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli

W przypadku ciężkiej hipertrójglicerydemii lub hiperlipidemii mieszanej, stosowaną dawką początkową jest jedna kapsułka raz na dobę.

Produkt Fenardin zawsze powinien być stosowany z jedzeniem, ponieważ lek po przyjęciu na pusty żołądek wchłania się gorzej.

Dieta ustalona przed rozpoczęciem leczenia powinna być kontynuowana.

Dzieci

Taka dawka nie jest zalecana dla dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku, u których nie występują zaburzenia czynności nerek, zalecana jest dawka zwykle stosowana u osób dorosłych.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek konieczne jest zmniejszenie dawki. W tej grupie pacjentów zalecane jest przyjmowanie dawek zawierających mniejsze ilości substancji czynnej (kapsułka zawierająca 67 mg mikronizowanego fenofibratu lub kapsułka zawierająca 100 mg niemikronizowanego fenofibratu).

Klirens kreatyniny (ml/min)    Dawki

20 ml/min <klirens kreatyniny<60 ml/min 2 kapsułki a 67 mg mikronizowanego fenofibratu Pacjenci z niewydolnością wątroby

Brak danych klinicznych dotyczących dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Dawka 267 mg produktu Fenardin, 267 mg, kapsułki twarde jest biorównoważna dawce 267 mg fenofibratu mikronizowanego.

4.3    Przeciwwskazania

—    Nadwrażliwość na fenofibrat lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

—    Ciężka niewydolność wątroby lub nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min).

—    Ciąża i karmienie piersią (patrz pkt. 4.6)

—    Dzieci poniżej 12 roku życia.

—    Marskość żółciowa wątroby.

—    Choroba pęcherzyka żółciowego.

—    Znane reakcje fototoksyczne i fotoalergiczne występujące w trakcie leczenia fibratami lub ketoprofenem.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaburzenia, czynności nerek

W zaburzeniach czynności nerek może być konieczne zmniejszenie dawki fenofibratu w zależności od klirensu kreatyniny (patrz pkt 4.2). Zmniejszenie dawki należy rozważyć u pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek.

Aminotransferazy

U niektórych pacjentów może wystąpić umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, lecz rzadko wymaga ono zmiany leczenia. Zaleca się jednak monitorowanie aktywności aminotransferaz w surowicy, co trzy miesiące przez pierwsze dwanaście miesięcy leczenia. Leczenie należy przerwać w przypadku, gdy poziom ALAT lub ASPAT przekroczy ponad 3-krotnie górną granicę normy lub jest większy niż 100 jednostek międzynarodowych.

Zapalenie trzustki

U pacjentów przyjmujących fenofibrat opisywano zapalenie trzustki. Może ono świadczyć o braku skuteczności u pacjentów z ciężką hipertrójglicerydemią jak również może być bezpośrednim działaniem leku bądź też zjawiskiem wtórnym związanym z tworzeniem się kamieni lub osadu w drogach żółciowych z następczą niedrożnością przewodu żółciowego wspólnego.

Miopatia

Pacjenci z czynnikami predysponującymi do rozpadu mięśni prążkowanych takimi, jak zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy i nadużywanie alkoholu, mogą być narażeni na wystąpienie rozpadu mięśni prążkowanych.

Istnieją doniesienia na temat toksycznego działania na mięśnie, w tym bardzo rzadkich przypadków rozpadu mięśni prążkowanych, podczas stosowania fibratów i innych środków obniżających stężenie lipidów. Częstość występowania tego zaburzenia jest większa u pacjentów z hipoalbuminemią oraz niewydolnością nerek w wywiadzie. Toksyczne działanie na mięśnie należy podejrzewać u pacjentów z rozsianymi bólami mięśni, zapaleniem mięśni, skurczami mięśni oraz osłabieniem lub znacznym podwyższeniem CPK (poziom 5-krotnie przekraczający górną granicę normy). W takich przypadkach leczenie z zastosowaniem fenofibratu należy przerwać.

Ryzyko toksycznego działania na mięśnie może być podwyższone, jeżeli lek jest podawany równocześnie z innym fibratem lub inhibitorem reduktazy HMG-CoA, zwłaszcza w przypadkach istniejącej wcześniej choroby mięśni. W związku z tym leczenie skojarzone z zastosowaniem fenofibratu i statyny należy stosować tylko u pacjentów z ciężką złożoną dyslipidemią oraz istotnym ryzykiem chorób układu krążenia, bez chorób mięśni w wywiadzie. Podczas takiego leczenia skojarzonego należy zachować ostrożność, a pacjentów uważnie monitorować pod kątem wystąpienia toksycznego działania na mięśnie.

W przypadku pacjentek z hiperlipidemią przyjmujących estrogeny lub środki antykoncepcyjne zawierające estrogen należy upewnić się, czy hiperlipidemia ma charakter pierwotny, czy wtórny (możliwość zwiększenia stężenia lipidów na skutek doustnego przyjmowania estrogenu).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Fenofibrat nasila działanie leków przeciwzakrzepowych będących pochodnymi kumaryny. Na początku leczenia dawka leku przeciwzakrzepowego powinna zostać zmniejszona o jedną trzecią. Dalsze dostosowanie dawki winno odbywać się na podstawie monitorowania czasu protrombinowego. W przypadku pacjentów uprzednio leczonych podobnymi lekami obniżającymi stężenie lipidów, podczas stosowania fenofibratu ta sama dawka leku przeciwzakrzepowego winna być utrzymana przy skrupulatnym kontrolowaniu czasu protrombinowego.

Istnieje ryzyko nasilenia działania sulfonylomocznika.

Stosowanie fenofibratu łącznie z substancjami hepatotoksycznymi takimi, jak: perheksyliny maleinian i inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) jest przeciwwskazane.

Cyklosporyna: odnotowano poważne, ale odwracalne zaburzenia czynności nerek podczas jednoczesnego stosowania fenofibratu i cyklosporyny. W tej grupie pacjentów wskazane jest skrupulatne monitorowanie czynności nerek, a leczenie powinno być przerwane w przypadku zmian w parametrach biologicznych.

Inhibitory reduktazy HMG-CoA lub statyny potencjalnie wykazują toksyczne działanie na mięśnie. Istnieją pewne doniesienia, iż interakcje z fenofibratem nasilają toksyczność statyn w stosunku do mięśni.

Ze względu na fakt, iż fenofibrat metabolizowany jest z udziałem cytochromu CYP3A4, możliwe interakcje zdają się występować z lekami czy substancjami pomocniczymi takimi, jak: imidazol, erytromycyna, mibefradil, sok grejpfrutowy i inne, metabolizowanymi za pomocą CYP3A4.

Żywice jonowymienne: istnieje ryzyko znacznego zmniejszenia wchłaniania z przewodu pokarmowego produktu Fenardin podczas jednoczesnego stosowania żywic jonowymiennych (cholestyramina, kolestypol) z produktem Fenardin.

Produkt Fenardin powinien być podawany co najmniej 1 godzinę przed lub 4 godziny po zażyciu żywicy jonowymiennej.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania fenofibratu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne obserwowano w dawkach odpowiadających zakresowi toksyczności dla matki (patrz pkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Fenofibrat nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, dlatego kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Laktacja

Brak danych dotyczących przenikania fenofibratu i (lub) jego metabolitów do mleka kobiet karmiących piersią. Dlatego produkt Fenardin nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Fenofibrat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Wystąpienie niektórych objawów działań niepożądanych może być powodem do zaprzestania leczenia produktem Fenardin.

Częstość występowania objawów niepożądanych została sklasyfikowana następująco:

bardzo często (>1/10);

często    (od >1/100 do <1/10);

niezbyt często (od >1/1000 do <1/100);

rzadko    (od >1/10 000 do <1/1000);

bardzo rzadko (<1/10 000) lub częstość nieznana (nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Częste (>1/100, <1/10): zaburzenia trawienne, zaburzenia żołądkowo - jelitowe (bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka i wzdęcia).

Niezbyt często (>1/1000, <1/100) zapalenie trzustki*.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Częste (>1/100, <1/10): wysypka, świąd, pokrzywka lub reakcje nadwrażliwości na światło czasami w połączeniu z rumieniem, powstawaniem pęcherzyków lub zmian guzkowych.

Rzadkie (>1/10000, <1/1000): łysienie.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo częste (>1/10): umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy; Rzadkie (>1/10000, <1/1000): zapalenie wątroby, kamica żółciowa.

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe. tkanki łącznej i kości:

Rzadkie (>1/10000, <1/1000): rozległe bóle mięśniowe, zapalenie mięśni, skurcze mięśni i osłabienie. Bardzo rzadkie (<1/10000): rozpad mięśni prążkowanych.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Rzadkie (>1/10000, <1/1000): impotencja.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Częste (>1/100, <1/10): zwiększenie stężenia homocysteiny we krwi, z czym wiąże się zwiększone ryzyko miażdżycy; zwiększenie stężenia homocysteiny może być znacznie zredukowane za pomocą suplementacji kwasu foliowego.

Rzadkie (>1/10000, <1/1000): zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Rzadkie (>1/10000, <1/1000): zmniejszenie stężenia hemoglobiny i ilości leukocytów.

Zaburzenia układu nerwowego: Częste (>1/100, <1/10): bóle głowy.

Zaburzenia ogólne:

Częste (>1/100, <1/10): zmęczenie.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Częste (>1/100, <1/10): zawroty głowy.

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki (<1/10000) śródmiąższowych chorób płuc.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt częste (>1/1000, <1/100): incydenty zakrzepowo-zatorowe (zatorowość płucna, zakrzepica żył głębokich)*.

*W badaniu FIELD (kontrolowanym placebo, randomizowanym badaniu klinicznym) przeprowadzonym z udziałem 9795 pacjentów z cukrzycą typu 2 obserwowano znamienny statystycznie wzrost częstości zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (0,8% vs 0,5%; p = 0,031). W tym samym badaniu zgłoszono znamienny statystycznie wzrost częstości przypadków zatorowości płucnej (0,7% w grupie placebo vs 1.1% w grupie fenofibratu; p = 0,022) oraz nieistotny statystycznie wzrost częstości zakrzepicy żył głębokich (placebo: 1,0% [48/4900 pacjentów] vs fenofibrat 1,4% [67/4895 pacjentów]; p = 0,074).

4.9 Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków przedawkowania. Nie jest znane swoiste antidotum. Jeżeli istnieje podejrzenie przedawkowania, wskazane jest leczenie objawowe i podtrzymujące podstawowe czynności życiowe. Fenofibrat nie może być usunięty przy pomocy hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki zmniejszające stężenie lipidów w surowicy/ Leki zmniejszające stężenie cholesterolu i trójglicerydów/ Fibraty.

Kod ATC: C10 AB 05

Produkt Fenardin zawiera 267 mg fenofibratu.

Mechanizm zmniejszania stężenia lipidów przez fenofibrat, obserwowany w praktyce klinicznej, został wyjaśniony w badaniach in vivo prowadzonych na myszach transgenicznych i hodowlach hepatocytów ludzkich. Polega on na aktywacji receptora peroksysomalnego czynnika proliferacyjnego typu a (PPARa). W tym mechanizmie fenofibrat zwiększa lipolizę oraz eliminację bogatych w trójglicerydy cząstek z osocza poprzez aktywację lipazy lipoproteinowej i zmniejszenie produkcji apoproteiny C-III. Aktywacja PPARa indukuje także wzrost syntezy apoprotein A-I, A-II oraz cholesterolu HDL.

Badania epidemiologiczne wykazały dodatnią korelację pomiędzy zwiększonym stężeniem lipidów w surowicy i zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej. Kontrola takich zaburzeń lipidowych uzasadnia leczenie fenofibratem. Jednak możliwe korzystne i niekorzystne odległe konsekwencje stosowania leków przeznaczonych do terapii zaburzeń lipidowych nadal stanowią przedmiot dyskusji naukowych. W związku z tym domniemany korzystny wpływ produktu Fenardin na chorobowość i śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia wciąż nie jest udowodniony.

Badania fenofibratu konsekwentnie wykazują zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL. Stężenie cholesterolu HDL często ulega podwyższeniu. Zmniejsza się także stężenie trójglicerydów. Powoduje to spadek stosunku lipoprotein o niskiej i bardzo niskiej gęstości do lipoprotein o wysokiej gęstości, co z kolei - jak wykazują badania epidemiologiczne - jest skorelowane ze spadkiem ryzyka miażdżycy. Równolegle ze zmianą poziomu HDL, LDL i VLDL następują zmiany poziomu apolipoproteiny A i apolipoproteiny B.

Podczas leczenia fenofibratem obserwowano regresję żółtaków.

U około 20% pacjentów z hiperlipidemią, szczególnie u osób z fenotypem IV, występuje podwyższone stężenie kwasu moczowego w osoczu. Produkt Fenardin powoduje zwiększenie wydalania kwasu moczowego z moczem, w związku z czym ma korzystne działanie u tych pacjentów. W badaniach klinicznych fenofibratu zaobserwowano istotną redukcję stężenia fibrynogenu i Lp (a) u pacjentów, u których te parametry były podwyższone.

Wykazano, że fibraty mogą łagodzić epizody choroby niedokrwiennej serca, jednakże nie wykazano, że obniżają one niezależną od przyczyny śmiertelność przy stosowaniu w pierwotnej i wtórnej profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Niezmieniony związek jest trudny do oznaczenia w osoczu. Kwas fenofibrynowy jest głównym metabolitem obecnym w osoczu. Jego stężenie maksymalne jest uzyskiwane po około 5 godzinach od podania leku. Po podaniu dawki 200 mg mikronizowanego fenofibratu na dobę średnie stężenie w osoczu wynosi 15 ąg/ml.

Długotrwałe stosowanie fenofibratu pozwala na uzyskanie stanu stacjonarnego we krwi. Kwas fenofibrynowy silnie wiąże się z albuminami osocza: może wypierać antagonistów witaminy K z miejsca wiązania na cząstce białka i przez to zwiększa ich działanie przeciwzakrzepowe.

Dystrybucja: Kwas fenofibrynowy silnie wiąże się z albuminami osocza. Objętość dystrybucji dla kwasu fibrynowego wynosi 0,89 l/kg.

Metabolizm i wydalanie: produkt jest głównie wydalany z moczem: 70% w ciągu 24 godzin i 88% w ciągu 6 dni, wówczas całkowite wydalanie z moczem i kałem sięga 93%. Fenofibrat głównie jest wydalany w postaci kwasu fenofibrynowego i jego połączeń z kwasem glukuronowym.

Okres biologicznego półtrwania dla kwasu fenofibrynowego wynosi około 20 godzin. Badania kinetyki po podaniu kolejnych dawek wykazały brak gromadzenia się produktu. Kwas fenofibrynowy nie jest eliminowany podczas hemodializy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności przewlekłej nie ujawniły istotnych informacji na temat szczególnej toksyczności fenofibratu.

Wyniki badań mutagenności fenofibratu były ujemne.

Podczas stosowania dużych dawek u szczurów i myszy zaobserwowano guzy wątroby, które można przypisać proliferacji peroksyzomu. Te zmiany są specyficzne dla małych gryzoni i nie były obserwowane u innych gatunków zwierząt. Nie ma to znaczenia w odniesieniu do terapeutycznego stosowania u ludzi.

Badania prowadzone na myszach, szczurach i królikach nie wykazały żadnego działania teratogennego. Działania embriotoksyczne obserwowano w dawkach odpowiadających zakresowi toksyczności dla matki. Przy stosowaniu dużych dawek zaobserwowano wydłużenie okresu ciąży i problemy podczas porodu. Nie wykazano żadnego wpływu na płodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

makroglicerydów lauryniany, makrogol 20000, hydroksypropyloceluloza, sodu karboksymetyloskrobia, żelatyna, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie zawierające 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 i 100 sztuk w blistrach (PCV/aluminium). Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12273

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

08.06.2006

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

06.07.2011

7

Fenardin