Imeds.pl

Fenbenat Plus (50 Mg + 500 Mg)/Tabletkę

Document: dokument 0 change

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

I’cnbenat Plus, (500 mg + 50 mg)/tabletkę, tabletki dla psów i kotow

I. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za /.wełnienie serii:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy „VETOS- FARMA” Sp. z o.o. ul Dzierżoniowskn 21, 58-260 Bielawa tel. 74/ 833 74 85-8 faks 74/ 833 56 69

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Fenbenat Plus. (500 mg + 50 mg)/tabletkę, tabletki dla psów i kotów

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Fenbcndazol 500 mg/tablctkę Prazykwantel 50 mg/tabletkę

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Zwalczanie mieszanych inwazji pasożytów u psów i kotów wywołanych przez:

Nicienie:

Toxocara canis,

Toxascaris leoniiia.

Trichwis vulpis,

Ancylostoma canitmm.

Unciiiciria sienocephala.

Tasiemce:

Echinococcus granulosus,

Echinococcus mullilocularis,

Dipylidium coninwn.

Taeiiia spp.,

Mulliccps mulliccps,

Mesocesioides spp.

Biorąc pod uwagę możliwość zarażenia glistami drogą śródmaciczą i laktogenną wskazane jest odrobaczanic szczeniąt i kociąt już po ukończeniu przez nie 3 tygodnia życia.

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w okresie ciąży.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie stwierdzono.    ,

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nic wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem) należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji I roduktow Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Formularz zgłoszeniowy należ)' pobrać ze strony internetowej httn:/Avww.urnl.nnvnl (Pion I roduktów Leczniczych Weterynaryjnych).

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Pies, kol.

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Zalecana dawka na kg masy ciała wynosi 5 mg prazykwantelu i 50 mg fenbendazoiu. Jedna tabletka zawiera dawkę substancji czynnych przypadającą na 10 kg mc. Produkt można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub wymieszany z karmą, nie wymagana jest dieta przed podaniem leku. Leczniczo Fenbenat Plus podaje się w wymienionej wyżej dawce przez 3 kolejne dni.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Brak.

10. OKRES KARENCJI

Nic dotyczy.

11. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Nic stosować w okresie ciąży.

Produkt może być stosowany w okresie laktacji.

Równoczesne stosowanie leków zwiększających aktywność enzymów cytochromu P-450 (np. deksametazon, fcnobarbital) może prowadzić do obniżenia stężenia prazykwantelu w osoczu.

Przy przedawkowaniu może czasami wystąpić biegunka lub wymioty. Trzykrotne przekroczenie dawki nie wpływa na ogólny stan zdrowia psów, natomiast u kotów może pojawić się przemijająca biegunka lub wymioty, które ustępują bez następstw po krótkim okresie czasu.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nic należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

14.


15. INNE INFORMACJE

Brak