+ iMeds.pl

Fenbenat plus (50 mg + 500 mg)/tabletkęUlotka Fenbenat plus

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Fcnbenat Plus, (500 mg + 50 mg)/tabletkę, tabletki dla psów i'kotow

I. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za /.wełnienie serii:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy „VETOS- FARMA” Sp. z o.o. ul Dzierżoniowska 21, 58-260 Bielawa tel. 74/ 833 74 85-8 faks 74/ 833 56 69

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Fenbenat Plus. (500 mg + 50 mg)/tabletkę, tabletki dla psów i kotów

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Fenbcndazol 500 mg/tablctkę Prazykwantel 50 mg/tnbletkę

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Zwalczanie mieszanych inwazji pasożytów u psów i kotów wywołanych przez:

Nicienie:

Toxocara canis,

Toxascaris leoiiiiia.

Trichuris vulpis,

Aucylostoma caninum.

Uncinaria stenocepliala.

Tasiemce:

Echinococcus granulosus.

Echinococcus multilocularis,

Dipyhdium caninum.

Taenia spp.,

Multiccps multiceps,

Mesoccstoicles spp.

Biorąc pod uwagę możliwość zarażenia glistami drogą śródmaciczą i laktogenną wskazane jest odrobaczanic szczeniąt i kociąt już po ukończeniu przez nie 3 tygodnia życia.

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w okresie ciąży.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie stwierdzono.    ,

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nic wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem) należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji I roduktow Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Formularz zgłoszeniowy należ)' pobrać ze strony internetowej httn:/Avww.urnl.nnvnl (Pion I roduktów Leczniczych Weterynaryjnych).

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Pies, kol.

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Zalecana dawka na kg masy ciała wynosi 5 mg prazykwantelu i 50 mg fenbendazoiu. Jedna tabletka zawiera dawkę substancji czynnych przypadającą na 10 kg mc. Produkt można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub wymieszany z karmą, nie wymagana jest dieta przed podaniem leku. Leczniczo Fenbenat Plus podaje się w wymienionej wyżej dawce przez 3 kolejne dni.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Brak.

10. OKRES KARENCJI

Nic dotyczy.

11. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Nic stosować w okresie ciąży.

Produkt może być stosowany w okresie laktacji.

Równoczesne stosowanie leków zwiększających aktywność enzymów cytochromu P-450 (np. deksametazon, fcnobarbital) może prowadzić do obniżenia stężenia prazykwantelu w osoczu.

Przy przedawkowaniu może czasami wystąpić biegunka lub wymioty. Trzykrotne przekroczenie dawki nie wpływa na ogólny stan zdrowia psów, natomiast u kotów może pojawić się przemijająca biegunka lub wymioty, które ustępują bez następstw po krótkim okresie czasu.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nic należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

14.


15. INNE INFORMACJE

Brak

Fenbenat Plus

Charakterystyka Fenbenat plus

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Fenbenat Plus, (50 mg + 500 mg)/tabletkę, tabletki dla psów i kotów

2. SKLAI) JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Prazykwantel 50 mg/tablctkę,

Fenbendazol 500 mg/tabletkę.

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Pies, kot.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zwalczanie mieszanych inwazji pasożytów u psów i kotów wywołanych przez:

Nicienie:

Toxocara canis,

Toxascaris leonine,

Trichuńs vulpis,

Ancylostoina caninwn,

Uncinaria stenocephala.

Tasiemce:

Echinococcus granulosus,

Echinococcus multilocularis,

Dipylicliuin caninwn,

Taenia spp,

Muhiceps inulticeps,

Mesocestoides spp.

Biorąc pod uwagę możliwość zarażenia glistami droga śródmaciczną i laktogenną wskazane jest odrobaczanie szczeniąt i kociąt już po ukończeniu przez nic 3 tygodnia życia.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować w okresie ciąży.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Brak.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nic stwierdzono.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie stosować w okresie ciąży.

Produkt może być stosowany w okresie laktacji.

4.8    Interakcje z. innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Równoczesne stosowanie leków zwiększających aktywność enzymów cytochromu P-450 (np. deksametazon, fenobarbital) może prowadzić do obniżenia stężenia prazykwantelu w osoczu.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania

Zalecana dawka na kg masy ciała wynosi 5 mg prazykwantelu i 50 mg fenbendazolu. Jedna tabletka zawiera dawkę substancji czynnych przypadającą na 10 kg mc. Produkt można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub wymieszany z karmą, nie wymagana jest dieta przed podaniem Icku. Leczniczo Fenbenat Plus podaje się w wymienionej wyżej dawce przez kolejne trzy dni.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastow ej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Przy przedawkowaniu może czasami wystąpić biegunka lub wymioty. Trzykrotne przekroczenie dawki nie wpływa na ogólny stan zdrowia psów, natomiast u kotów' może pojawić się przemijająca biegunka lub wymioty, które ustępują bez następstw' po krótkim okresie czasu.

4.11    Okres karencji

Nie dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakotcrapeutyczna: Leki przeciwrobacze.

Kod ATCvet: QP52A.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Prazvkwantel szybko ulega wchłanianiu z miejsca podania, w czasie od 0,5-1 godziny osiąga maksymalne stężenie w surowicy krwi i dociera do wszystkich narządów wewnętrznych, również do błony śluzowej przewodu pokarmowego, gdzie ulega sekrecji do światła jelit, a wdęc miejsca kontaktu z usadowionymi w ścianie jelita skoleksami tasiemców. Działa bójczo na dorosłe formy tasiemców jak i na ich postacie larwalne. Mechanizm działania polega na: I) zwiększeniu przepuszczalności okrywy ciała (tegumentu) dla jonów wapnia, czego efektem jest paraliż pasożyta, 2) zakłóceniu metabolizmu komórkowego/zahamowanie wchłaniania glukozy/co prowadzi do wyczerpania rezerw energetycznych (glikogenu) pasożyta i w elekcie jego śmierci.

Fenbendazol, jako lek grupy benzimidazoli działa na komórki przewodu pokarmowego pasożytów. Działanie fenbendazolu polega na hamowaniu absorpcji glukozy i jej przemiany w glikogen, ponadto zahamowany jest również metabolizm glukozy endogennej. Drugim mechanizmem toksycznego działania fenbendazolu jest efekt neurotoksyczny. Badania wskazują, że fenbendazol kumuluje się w dużym stężeniu w grzbietowym i brzusznym pniu nerwowym pasożyta.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

W zależności od gatunku prazykwantel osiąga maksymalne stężenie w surowicy krwi po 0,5-1 godz. od podania. Badania in vitro na pasożytach, dowodzą że podanie prazykwantelu w dawce 0,01 pg/ml

powoduje wystąpienie gwałtownych skurczy i paraliżu pasożyta już po 30 sekundach. Fenbcndazol wchłania się z przewodu pokarmowego słabo i powoli, maksymalne stężenie w surowicy krwi zwierząt domowych występuje po 6-30 godz.

Metabolizm

Prazykwantel jest szybko metabolizowany w wątrobie, występuje bardzo wyraźny efekt pierwszego przejścia. W ciągu 15 minut od podania metabolizowane jest 98,5% (szczur); 84% (pies) i 99% (małpa) podanej dawki.

Wchłonięty fenbendazol metabolizowany jest w wątrobie do oksfendazolu i sulfonu fenbendazolu. Działanie przeciwpasożytnicze wykazuje zarówno fenbendazol jak i inne metabolity.

Eliminacja

Okres póltrwania ti/2 prazykwantelu i jego metabolitów wynosi u szczura, psa, małpy i owcy od 1-2.5 godzin. Wydalenie całkowite prazykwantelu następuje po ok. 48 godzinach z moczem (40-71%) z żółcią (15-30%), z kałem (około 6%).

Okres póltrwania tj/2 dla fenbendazolu wynosi u psów i świń 10 godz.; bydla 10-18 godz. i owiec 21-33 godz. Niezmieniony fenbendazol jak i metabolity wydalany jest głównie z kalem (90%) oraz częściowo z moczem i mlekiem (10%).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Powidon 25 Krospowidon A Magnezu stearynian Sodu laurylosiarczan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Słoik z PET z zakrętką z 1IDPE zawierający 30 lub 50 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy „VETOS - FARMA" Sp. z o.o. ul Dzierżońiowska 21, 58-260 Bielawa, tel. 74/ 833 74 85-8. faks 74/ 833 56 69

8.    NUMER(-Y) POZW OLENIA NA DOPUSZCZENIE 1)0 OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.


DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

20U -01- 1 7

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nic dotyczy.

5

Fenbenat Plus