+ iMeds.pl

Fenoratio 100 100 mgUlotka Fenoratio 100

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Fenoratio 100, 100 mg, kapsułki

(Fenofibratum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Fenoratio 100 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenoratio 100

3.    Jak stosować lek Fenoratio 100

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fenoratio 100

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fenoratio 100 i w jakim celu się go stosuje

Lek Fenoratio 100 należy do grupy leków ogólnie znanych jako fenofibraty. Leki te stosowane są w celu obniżenia poziomu tłuszczów (lipidów) we krwi. Przykładem takich tłuszczów mogą być trójglicerydy.

Lek Fenoratio 100 jest stosowany łącznie z dietą niskotłuszczową oraz innymi niemedycznymi sposobami leczenia, takimi jak ćwiczenia fizyczne oraz utrata masy ciała, które mają na celu obniżenie poziomu tłuszczów we krwi.

Lek Fenoratio 100 w niektórych przypadkach może być stosowany jako dodatek do innych leków [statyn], jeżeli poziomu tłuszczów we krwi nie da się kontrolować przy użyciu samych statyn.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenoratio 100

Kiedy nie stosować leku Fenoratio 100

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na fenofibrat lub którykolwiek z pozostałych składników leku Fenoratio 100

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na światło lub reakcje fototoksyczne podczas stosowania fibratów lub ketoprofenu

-    jeśli u pacjenta występują choroby (z wyjątkiem stłuszczenia wątroby, które jest często występującym objawem hipertriglicerydemii)

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/ min)

-    jeśli u pacjenta stwierdzono choroby pęcherzyka żółciowego (kamica żółciowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego)

-    jeśli u pacjenta stwierdzono przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyjątkiem ostrego zapalenia trzustki z powodu ciężkiej hipertriglicerydemii

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fenoratio 100 należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    jeśli u pacjenta występują wtórne przyczyny zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi takie, jak:

cukrzyca typu II, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, choroby wątroby z utrudnionym odpływem żółci, alkoholizm, lekarz powinien zalecić odpowiednie leczenie przed rozpoczęciem leczenia fenofibratem,

-    jeśli pacjentka z hiperlipidemią stosuje estrogeny lub środki antykoncepcyjne lekarz sprawdzi czy

hiperlipidemia jest pierwotna czy wtórna (możliwe jest zwiększenie stężenia lipidów spowodowane estrogenami podawanymi doustnie),

- jeśli podczas stosowania leku następuje zwiększenie aktywności aminotransferaz (jeżeli aktywność

AspAT i AlAT zwiększy się powyżej trzykrotnego górnego limitu wartości uznanych za prawidłowe lub 100 j.m., lekarz podejmie decyzję o odstawieniu leku). Przez pierwsze 12 miesięcy podawania leku zaleca się monitorowanie aktywności aminotransferaz co 3 miesiące,

-    jeśli podczas leczenia wystąpią bóle, osłabienie, kurcze lub zapalenie mięśni,

-    jeśli podczas leczenia nastąpi wzrost aktywności kinazy kreatynowej (poziom CK 5 razy powyżej

normy) lekarz powinien zalecić przerwanie podawania leku. Czynniki predestynujące do wystąpienia miopatii i (lub) rozpadu mięśni prążkowanych to: wiek powyżej 70 lat, osobnicza lub rodzinna skłonność do chorób mięśni, zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy i wysokie spożycie alkoholu. U pacjentów z tymi schorzeniami możliwość wystąpienia rozpadu mięśni prążkowanych jest większa dlatego należy bardzo dokładnie ocenić stosunek ryzyka i korzyści leczenia u tych pacjentów przed rozpoczęciem leczenia,

-    jeśli pacjent stosuje doustne leki przeciwzakrzepowe lekarz powinien zalecić kontrolę

wskaźnika krzepliwości krwi INR (ang. International Normalised Ratio),

-    podczas stosowania leku może wystąpić zapalenie trzustki,

-    jeśli u pacjenta występuje upośledzenie czynności nerek, lekarz powinien podjąć decyzję o

przerwaniu leczenia, jeśli stężenie kreatyniny zwiększy się powyżej 50% górnej granicy normy. Zaleca się kontrolowanie stężenia kreatyniny przez pierwsze trzy miesiące leczenia,

-    jeśli po trzech miesiącach stosowania leku nie ma reakcji na leczenie, lekarz powinien

zalecić odstawienie leku.

Lek Fenoratio 100 zawiera laktozę, w związku z tym nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Lek Fenoratio 100 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Inhibitory reduktazy HMG-CoA i inne fibraty

Ryzyko ciężkiego oddziaływania toksycznego na mięśnie wzrasta jeśli fenofibraty są stosowane w leczeniu skojarzonym z inhibitorami reduktazy HMG-CoA lub innymi fibratami. Tego rodzaju leczenie powinno być stosowane z ostrożnością, a lekarz powinien zalecić monitorowanie pacjenta w kierunku objawów toksyczności mięśniowej.

Doustne leki przeciwzakrzepowe

Fenofibrat nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych i może zwiększyć ryzyko krwawień. Lekarz powinien zalecić zmniejszenie dawki doustnych leków przeciwzakrzepowych o około jedną trzecią na początku leczenia i następnie stopniowo dostosować dawkę, jeśli to potrzebne, monitorując wskaźnik INR. Dlatego też połączenie to nie jest zalecane.

Leki przeciwcukrzycowe

Fenofibrat może nasilać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych i insuliny.

Leki stosowane w dnie moczanowej

Fenofibrat może zmniejszać podwyższone stężenie kwasu moczowego, dlatego w przypadku jednoczesnego podawania leków zmniejszających stężenie kwasu moczowego należy odpowiednio dostosować dawkowanie.

Cyklosporyna (lek immunosupresyjny)

Zgłoszono wystąpienie kilku ciężkich przypadków odwracalnej niewydolności nerek w razie równoczesnego podawania fenofibratu i cyklosporyny. Czynność nerek, u tych pacjentów musi być ściśle monitorowana klinicznie i laboratoryjnie podczas równoczesnego podawania cyklosporyny i po zakończeniu leczenia fenofibratem.

Fenoratio 100 z jedzeniem, piciem i alkoholem

Kapsułki należy połykać w całości, przyjmować w trakcie posiłków, popijając odpowiednią ilością płynów.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży.

W związku z tym nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży.

Brak danych dotyczących przenikania fenofibratu i (lub) jego metabolitów do mleka matki.

W związku z tym kobieta stosująca fenofibrat nie powinna karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu lub wpływ ten jest nieistotny.

3.    Jak stosować lek Fenoratio 100

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pacjenci powinni stosować odpowiednią dietę i inne zalecane niefarmakologiczne metody leczenia. Dorośli: 2 - 3 kapsułki na dobę, w dawkach podzielonych.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Fenoratio 100 u osób poniżej 18. roku życia.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek zalecana jest dawka jak u dorosłych.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby nie przeprowadzono badań klinicznych.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek lekarz zaleci zastosowanie fenofibratu w przypadku precyzyjnie ustalonego wskazania. Lekarz zaleci zmniejszenie dawki w zależności od stężenia kreatyniny w surowicy krwi, które należy regularnie kontrolować.

Zaleca się zmniejszenie dawki do 1 kapsułki na dobę, jeśli stężenie kreatyniny w osoczu jest większe niż 2 mg/dl.

U pacjentów dializowanych lekarz zleci zmniejszenie dawki do 1 kapsułki podawanej, co 2 dni. Zmniejszenie dawki jest również zalecane w przypadku hipoalbuminemii (jak np. w zespole nerczycowym).

W celu dokładnego ustalenia dawki lekarz powinien zalecić oznaczenie stężenia fenofibratu w osoczu krwi, aby uniknąć przedawkowania i spowodowanego tym rozpadu mięśni prążkowanych.

Lekarz powinien zalecić pacjentowi regularne picie wystarczającej ilości płynów.

Sposób podawania

Kapsułki należy połykać w całości, przyjmować w trakcie posiłków, popijając odpowiednią ilością płynów.

Długość leczenia zależy od rodzaju i przebiegu choroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fenoratio 100

Brak swoistego antidotum. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Fenofibrat nie podlega procesowi dializy.

Pominięcie zastosowania leku Fenoratio 100

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Lek należy zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przerwanie stosowania leku Fenoratio 100

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Fenoratio 100 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

W czasie stosowania leku Fenoratio 100 wystąpiły niżej podane działania niepożądane z następującą częstością:

Bardzo często: 1 na 10 pacjentów; często: 1 do 10 na 100 pacjentów; niezbyt często: 1 do 10 na 1000 pacjentów; rzadko 1 do 10 na 10 000 pacjentów; bardzo rzadko: mniej niż 1 na 10 000 pacjentów, częstość nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych).

Często: zaburzenia trawienne, żołądkowe, jelitowe (bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka i wzdęcia z oddawaniem gazów), umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy.

Niezbyt często: zapalenie trzustki, rozwój kamicy żółciowej, reakcje takie jak: wysypka, świąd, pokrzywka lub nadwrażliwość na światło, choroba zatorowo-zakrzepowa (zatorowość płucna, zakrzepica żył głębokich).

Rzadko: łysienie, rozsiane mialgie, zapalenie mięśni, skurcze i osłabienie mięśni, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i ilości leukocytów, zaburzenia potencji, zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika w surowicy krwi.

Bardzo rzadko: przypadki zapalenia wątroby. Jeśli wystąpią objawy zapalenia wątroby (np. żółtaczka, świąd), lekarz powinien zalecić wykonanie badań analitycznych kontrolujących czynność wątroby aby sprawdzić, czy powinno się przerwać terapię fenofibratem.

Reakcja alergiczna na światło, może ona wystąpić w postaci rumienia, pęcherzyków, zmian o charakterze liszajowatym lub guzków na częściach skóry wystawionej na światło słoneczne lub na działanie sztucznego światła UV (np. lampy opalające), nawet po wielu miesiącach stosowania. Rozpad mięśni prążkowanych, śródmiąższowe choroby płuc.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Fenoratio 100

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fenoratio 100

-    Substancj ą czynną leku jest fenofibrat.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, żelatyna, tytanu dwutlenek, woda oczyszczona

Jak wygląda lek Fenoratio 100 i co zawiera opakowanie

Kapsułki, 100 mg Opakowania

Blistry z folii PVC/Al w tekturowym pudełku.

50 kapsułek (5 blistrów po 10 kapsułek).

100 kapsułek (10 blistrów po 10 kapsułek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

123ratio Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa Wytwórca:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Fenoratio 100

Charakterystyka Fenoratio 100

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fenoratio 100, 100 mg, kapsułki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 100 mg fenofibratu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Fenoratio 100 jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych, terapii niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała) w następujących przypadkach:

- Leczenie ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim stężeniem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez.

-    Mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane.

-    Mieszana hiperlipidemia u pacjentów należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia schorzeń sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, jeżeli stężenie trójglicerydów oraz cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) nie są w wystarczającym stopniu kontrolowane.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Pacjenci powinni stosować odpowiednią dietę i inne zalecane niefarmakologiczne metody leczenia. Dawkowanie

Dorośli: 2 - 3 kapsułki na dobę, w dawkach podzielonych.

Szczególne populacje Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek zalecana jest dawka jak u dorosłych. Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby nie przeprowadzono badań klinicznych.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek fenofibrat można zastosować w przypadku precyzyjnie ustalonego wskazania. Dawkę należy zredukować w zależności od stężenia kreatyniny w surowicy krwi, które należy regularnie kontrolować.

Zaleca się zmniejszenie dawki do 1 kapsułki na dobę, jeśli stężenie kreatyniny w osoczu jest większe niż 2 mg/dl.

U pacjentów dializowanych dawkę należy zmniejszyć do 1 kapsułki podawanej co 2 dni.

Zmniejszenie dawki jest również zalecane w przypadku hipoalbuminemii (jak np. w zespole nerczycowym).

W celu dokładnego ustalenia dawki zaleca się w takich przypadkach oznaczenie stężenia fenofibratu w osoczu krwi, aby uniknąć przedawkowania i spowodowanego tym rozpadu mięśni prążkowanych.

Należy zwracać uwagę na regularne dostarczanie pacjentowi wystarczającej ilości płynów.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność fenofibratu u dzieci i młodzieży nie zostało dotychczas ustalone. Dostępna jest niewielka ilość danych dotyczących stosowania fenofibratu u dzieci (patrz rozdział 5.1). Dlatego nie zaleca się stosowania fenofibratu u chorych poniżej 18. roku życia.

Sposób podawania

Kapsułki należy połykać w całości, przyjmować w trakcie posiłków, popijając odpowiednią ilością płynów.

Długość leczenia zależy od rodzaju i przebiegu choroby.

4.3.    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Fenoratio 100 jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

-    nadwrażliwość na fenofibrat lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

-    nadwrażliwość na światło lub reakcje fototoksyczne podczas stosowania fibratów lub ketoprofenu

-    choroby wątroby (z wyjątkiem stłuszczenia wątroby, które jest często występującym

objawem hipertriglicerydemii)

-    niewydolność nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min)

-    choroby pęcherzyka żółciowego (kamica żółciowa, zapalnie pęcherzyka żółciowego) -

przeciwwskazanie względne

-    przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyjątkiem ostrego zapalenia trzustki z powodu

ciężkiej hipertriglicerydemii

-    ciąża i karmienie piersią.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Hiperlipidemia, obok nadciśnienia tętniczego i nadużywania nikotyny, uważana jest za jeden z podstawowych czynników ryzyka powstawania i rozwoju arteriosklerozy oraz chorób będących jej następstwem (choroba wieńcowa serca, zaburzenia krążenia mózgowego i obwodowego).

Leczenie hiperlipidemii należy rozpocząć od udzielenia porady dotyczącej odżywiania oraz zidentyfikowania i korygowania czynników ryzyka.

U wielu pacjentów można korzystnie wpłynąć na występujące zaburzenia metabolizmu lipidów za pomocą środków dietetycznych, zmniejszenia masy ciała, zwiększenia aktywności fizycznej i odpowiedniego leczenia współistniejących innych schorzeń metabolicznych. Podczas leczenia fenofibratem należy kontynuować stosowanie tych środków.

Podczas stawiania diagnozy należy wziąć pod uwagę, że stężenie lipidów we krwi zależy od szeregu czynników, takich jak: pora dnia; czas, jaki upłynął od spożycia ostatniego posiłku oraz jego rodzaju; spożywanie alkoholu oraz sytuacje stresowe.

Terapia lekowa hiperlipidemii jest zwykle długotrwała, dlatego decyzję o zastosowaniu takiego leczenia należy podjąć rozważnie z uwzględnieniem indywidualnego stanu pacjenta.

Przed rozpoczęciem podawania fenofibratu należy wdrożyć odpowiednie leczenie schorzeń będących przyczyną wtórnej hipercholesterolemii, takich jak: cukrzyca typu II, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, choroby wątroby z utrudnionym odpływem żółci, alkoholizm.

Ostrzeżenia

Miopatia

Po podaniu fibratów i innych leków zmniejszających stężenie lipidów donoszono o działaniu toksycznym na mięśnie, w tym o rzadkich przypadkach rabdomiolizy. Częstość wystąpienia tych zaburzeń zwiększa się u pacjentów z hipoalbuminemią i niewydolnością nerek w wywiadzie. Działanie toksyczne na mięśnie należy podejrzewać u wszystkich pacjentów odczuwających rozsiane bóle mięśniowe, u których występuje zapalenie, kurcze, osłabienie mięśni i (lub) znaczne zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (poziom CK 5-krotnie powyżej normy). W takich przypadkach należy przerwać leczenie fenofibratem.

U pacjentów, u których istnieją czynniki predestynujące do miopatii i (lub) rabdomiolizy są: wiek powyżej 70 lat, osobnicza lub dziedziczna skłonność do chorób mięśni w wywiadzie, uszkodzenie nerek, niedoczynność tarczycy, wysokie spożycie alkoholu, możliwość wystąpienia rabdomiolizy jest większa. Przed rozpoczęciem terapii należy bardzo uważnie ocenić korzyści i ryzyko leczenia.

Ryzyko działania toksycznego na mięśnie może zwiększyć się, jeśli fenofibrat jest stosowany z innym fibratem lub inhibitorem reduktazy HMG-CoA, szczególnie, jeśli poprzednio występowały choroby mięśni. Dlatego leczenie skojarzone fenofibratem i inhibitorem reduktazy HMG-CoA lub innym fibratem należy stosować wyłącznie u pacjentów z ciężką mieszaną dyslipidemią i dużym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej, jeśli nie występowały u nich wcześniej choroby mięśni; u tych pacjentów należy monitorować działanie toksyczne na mięśnie.

U pacjentek z hiperlipidemią przyjmujących estrogeny lub środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny jest konieczne sprawdzenie czy hiperlipidemia jest pierwotna czy wtórna (możliwe zwiększenie stężenia lipidów spowodowane doustnymi estrogenami).

Środki ostrożności dotyczące stosowania

- Długotrwałe bezpieczeństwo u dzieci nie było oceniane, skutek działania na rozwój organizmu w czasie wzrostu nie jest znany.

-    Wyniki leczenia należy monitorować poprzez okresowe pomiary stężenia lipidów (całkowity cholesterol, cholesterol LDL, triglicerydy) w osoczu. Jeśli po kilku miesiącach leczenia (3 miesiące) stężenie lipidów w surowicy nie zmniejszy się wystarczająco, należy zastosować dodatkowe lub inne leczenie.

-    Czynność wątroby

U niektórych pacjentów obserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz. W większości przypadków jest ono niewielkie, przemijające i bezobjawowe. Zaleca się systematyczne monitorowanie aktywności aminotransferaz co 3 miesiące przez pierwsze 12 miesięcy podawania leku. Należy zwrócić uwagę na pacjentów, u których aktywność aminotransferaz zwiększyła się, i odstawić lek, jeżeli aktywność AspAT i AlAT zwiększy się powyżej 3-krotności górnego limitu wartości uznanych za prawidłowe lub 100 IU.

-    Zapalenie trzustki

Przypadki zapalenia trzustki były obserwowane u pacjentów leczonych fenofibratem. Może być ono spowodowane brakiem skuteczności leczenia u pacjentów z ciężką hipertriglicerydemią, jako bezpośredni skutek działania leku albo skutek wywołany przez kamienie żółciowe lub złogi, utrudniające przepływ żółci przez przewód żółciowy wspólny (patrz punkt 4.3 i 4.8).

-    W przypadku równoczesnego stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych wymagana jest zwiększona kontrola czasu protrombinowego, wyrażonego w INR (ang. International Normalised Ratio) (patrz punkt 4.5).

-    Zaburzenia czynności nerek.

Należy przerwać podawanie fenofibratu jeżeli poziom kreatyniny przekroczy o 50% górną granicę normy. Zaleca się monitorowanie stężenia kreatyniny w trakcie pierwszych trzech miesięcy leczenia.

Produkt leczniczy zawiera laktozę, w związku z tym nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie niezalecane Inhibitory HMG-CoA reduktazy i inne fibraty

Ryzyko ciężkiej toksyczności mięśniowej wzrasta, jeśli fibraty są stosowane w leczeniu skojarzonym z inhibitorami HMG-CoA reduktazy lub innymi fibratami. Terapia skojarzona powinna być stosowana z ostrożnością, należy dokładnie monitorować objawy toksyczności mięśniowej (patrz punkt 4.4).

Podczas jjednoczesnego stosowania sa wymagane środki ostrożności Doustne leki przeciwzakrzepowe

Fenofibrat nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych i może zwiększyć ryzyko krwawień.

Należy zmniejszyć dawkę doustnych leków przeciwzakrzepowych w czasie leczenia fenofibratem o około jedną trzecią na początku leczenia i następnie stopniowo dostosować dawkę. Jeśli to potrzebne, należy monitorować wskaźnik INR (ang. International Normalised Ratio).

Leki przeciwcukrzycowe

Fenofibrat może nasilać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych i insuliny.

Leki stosowane w dnie moczanowej

Fenofibrat może zmniejszać podwyższone stężenie kwasu moczowego, dlatego w przypadku jednoczesnego podawania leków zmniejszających stężenie kwasu moczowego należy odpowiednio dostosować dawkowanie.

Cyklosporyna

Zgłoszono wystąpienie kilku ciężkich przypadków odwracalnej niewydolności nerek w razie równoczesnego podawania fenofibratu i cyklosporyny. Czynność nerek, u tych pacjentów musi być ściśle monitorowana klinicznie i laboratoryjnie podczas równoczesnego podawania cyklosporyny i po zakończeniu leczenia fenofibratem.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciaża

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania fenofibratu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne wystąpiło po dawkach równoważnych z dawką toksyczną dla matki. Potencjalne ryzyko stosowania u ludzi jest nieznane. Dlatego też u kobiet w ciąży fenofibrat należy stosować wyłącznie po dokładnym ocenieniu korzyści i ryzyka.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania fenofibratu i (lub) jego metabolitów do mleka matki.

W związku z tym nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Fenofibrat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu lub wpływ ten jest nieistotny.

4.8.    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych leków jest określona następująco: bardzo często (> 1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10000), częstość nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: zaburzenia trawienne, żołądkowe lub jelitowe (bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka i wzdęcia z oddawaniem gazów).

Niezbyt często: zapalenie trzustki*.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Często: umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (patrz punkt 4.4).

Niezbyt często: rozwój kamieni żółciowych.

Bardzo rzadko: przypadki zapalenia wątroby odnotowano bardzo rzadko. W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zapalenie wątroby (np. żółtaczka, świąd) należy przeprowadzić badania laboratoryjne kontrolujące czynność wątroby i odstawić fenofibrat jeśli jest to konieczne (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: reakcje takie jak: świąd, wysypka, pokrzywka lub nadwrażliwość na światło.

Rzadko: wyłysienie.

Bardzo rzadko: w pojedynczych przypadkach może wystąpić (nawet po wielu miesiącach stosowania) reakcja alergiczna na światło w postaci świądu, pęcherzyków lub guzków na częściach skóry wystawionej na światło słoneczne lub na działanie sztucznego światła UV (np. lampy opalające).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:

Rzadko: rozsiane mialgie, zapalenie mięśni, skurcze i osłabienie mięśni.

Bardzo rzadko: rabdomioliza.

Zaburzenia naczyniowe:

Niezbyt często: choroba zakrzepowo-zatorowa (zator tętnicy płucnej, zakrzepica żył głębokich)*. Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Rzadko: zmniejszenie stężenia hemoglobiny i liczby leukocytów.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Rzadko: zaburzenia potencji.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bardzo rzadko: śródmiąższowe choroby płuc.

Badania diagnostyczne:

Rzadko: zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika w surowicy krwi.

* W randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu FIELD, przeprowadzonym z udziałem 9795 pacjentów z cukrzycą typu 2., zaobserwowano znamienne statystycznie zwiększenie liczby przypadków zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (od 0,8% do 0,5%; p = 0,031). W tym samym badaniu odnotowano znamienny statystycznie wzrost występowania zatorowości płucnej (od 0,7% w grupie otrzymującej placebo do 1,1% w grupie otrzymującej fenofibrat; p = 0,022) i niezamienne statystycznie zwiększenie częstości występowania zakrzepicy żył głębokich (placebo: 1,0% [48/4900 pacjentów], fenofibrat: 1,4% [67/4895 pacjentów]; p = 0,074).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Brak swoistego antidotum. Jeśli podejrzewa się przedawkowanie, należy je leczyć objawowo i jeśli jest to konieczne, zastosować leczenie podtrzymujące. Fenofibrat nie może być usunięty na drodze hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: lek hipolipemizujący, hamujący syntezę cholesterolu i triglicerydów, fibrat.

Kod ATC: C10 AB 05.

Leczenie fenofibratem może prowadzić do zmniejszenia stężenia cholesterolu w surowicy od 20 do 25%, a stężenia triglicerydów w surowicy od 40 do 50%.

Obniżenie poziomu cholesterolu w surowicy następuje poprzez obniżenie frakcji aterogennych o niskiej gęstości (VLDL i LDL). Następuje poprawa dystrybucji cholesterolu w osoczu krwi poprzez zmniejszenie stosunku cholesterolu całkowitego do HDL-cholesterolu, wskaźnik ten jest podniesiony w aterogennej hiperlipidemii.

Związek pomiędzy hipercholesterolemią a miażdżycą został jednoznacznie udowodniony, jak również związek pomiędzy miażdżycą i wystąpieniem ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Niski poziom HDL jest również związany ze wzrostem ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Zwiększony poziomu trójglicerydów jest związany ze wzrostem ryzyka chorób naczyniowych, ale nie ma pewności, że jest to niezależny czynnik ryzyka.

Ponadto, trójglicerydy mogą uczestniczyć w procesie powstawania miażdżycy, jak również w procesie tworzenia zakrzepów (trombogenezy).

Pozanaczyniowe złogi cholesterolu (żółtaki ścięgniste i guzkowe) mogą zostać wyraźnie zmniejszone (znaczna redukcja stężenia cholesterolu w surowicy) lub nawet całkowicie wyeliminowane pod wpływem efektywnego i długotrwałego leczenia fenofibratem.

U pacjentów z hiperlipidemią podczas leczenia fenofibratem obserwuje się zmniejszenie stężenia kwasu moczowego w surowicy średnio o 25%.

Wzrost poziomu apolipoproteiny AI (ApoAI) i obniżenie poziomu apolipoproteiny B (ApoB) obserwuje się w trakcie leczenia fenofibratem, co poprawia wskaźnik ApoAI/ApoB, który może być uważany za wskaźnik ryzyka miażdżycy.

Działanie przeciwagregacyjne fibratu na płytki krwi obserwowano w badaniach na zwierzętach, jak również w badaniach klinicznych, w których wykazano zmniejszenie agregacji płytek wywoływanej przez ADP, kwas arachidonowy i adrenalinę.

Poprzez aktywację receptorów jądrowych a (PPARa, ang. Peroxisome Proliferator Activated Receptor a) fenofibrat zwiększa lipolizę i eliminację cząstek bogatych w triglicerydy z surowicy krwi poprzez aktywację lipazy lipoproteinowej i zmniejszenie produkcji apoproteiny CIII. Aktywacja PPARa prowadzi również do zwiększenia syntezy apolipoprotein AI i AII.

Wykazano, że fibraty mogą łagodzić epizody choroby niedokrwiennej serca, jednakże nie wykazano, że obniżają one niezależną od przyczyny śmiertelność przy stosowaniu w pierwotnej i wtórnej profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.

Badanie nad lipidami „Działanie na rzecz kontroli ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z Cukrzycą” (ACCORD; ang. Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) było badaniem randomizowanym, kontrolowanym z wykorzystaniem placebo, przeprowadzonym u 5518 pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy byli leczeni fenofibratem jako dodatkiem do symwastatyny. Leczenie fenofibratem z symwastatyną w porównaniu z leczeniem symwastatyną w monoterapii nie skutkowało żadnymi znaczącymi różnicami w złożonym, głównym punkcie końcowym: niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, niezakończony zgonem udar lub zgon związany z układem sercowo-naczyniowym (wskaźnik ryzyka 0,92, 95% CI 0,79-1,08, p = 0,32; całkowite obniżenie ryzyka: 0,74%). W uprzednio określonej podgrupie pacjentów z dyslipidemią składającej się z pacjentów, którzy w punkcie początkowym znajdują się w najniższym tercylu stężenia cholesterolu HDL (<34 mg/dl lub 0,88 mmol/l) oraz w najwyższym tercylu stężenia trójglicerydów (>204 mg/dl lub 2,3 mmol/l), leczenie fenofibratem w skojarzeniu z symwastatyną wykazało względne obniżenie o 31% dla złożonego, głównego punktu końcowego, w porównaniu do monoterapii symwastatyną (wskaźnik ryzyka 0,69, 95% CI 0,49-0,97, p = 0,03; całkowite obniżenie ryzyka: 4,95%). Inna analiza uprzednio określonej podgrupy wykazała, że istnieje statystycznie istotna zależność leczenia od płci (p = 0,01), wskazując na możliwą korzyść z łączonego leczenia u mężczyzn (p = 0,037), jednak potencjalnie wyższe ryzyko wystąpienia głównego punktu końcowego u kobiet otrzymujących łączone leczenie, w porównaniu do monoterapii symwastatyną (p = 0,069). Nie obserwowano tego efektu w opisywanej wcześniej grupie pacjentów z dyslipidemią, jednakże nie wykazano również w sposób bezpośredni korzyści ze stosowania fenofibratu z symwastatyną u kobiet z dyslipidemią. Dodatkowo, w tej podgrupie pacjentów nie można wykluczyć działania szkodliwego.

Brak jest wystarczających badań z zastosowaniem fenofibratu u dzieci. Działanie fenofibratu u dzieci z dyslipidemią badano w dwóch małych badaniach klinicznych i w otwartym rejestrze (długotrwała obserwacja) u 76 dzieci z hipercholesterolemią w wieku od 3 do 18 lat, które otrzymywały fenofibrat przez rok do 11 lat. W związku z ograniczoną ilością danych nie można jednoznacznie stwierdzić, że stosowanie fenofibratu u dzieci z dyslipidemią jest wskazane.

Działania niepożądane występujące u dzieci były takie same jak zgłaszane u dorosłych: zmniejszenie liczby białych krwinek, zaburzenia funkcji wątroby, niewydolność nerek, zapalenie wątroby, żółtaczka, zapalenie mięśni i rabdomioliza.

Całkowite bezpieczeństwo i skuteczność stosowania fenofibratu u dzieci i młodzieży nie zostały określone (patrz rozdział 4.2).

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Niezmieniony produkt nie występuje w osoczu. Głównym metabolitem fenofibratu w osoczu jest kwas fenofibrynowy.

Maksymalne stężenie w osoczu zostaje osiągnięte po upływie średnio 5 godzin od zażycia leku. Średnie stężenie w osoczu wynosi około 15 pg/ml po zażyciu dziennej dawki 3 kapsułek po 100 mg fenofibratu. Stężenie w osoczu jest stałe podczas długotrwałego przyjmowania leku niezależnie od osoby przyjmującej lek.

Kwas fenofibrynowy wiąże się silnie z albuminami osocza oraz może wypierać antagonistów witaminy K z połączeń z białkami osocza i zwiększać ich działanie przeciwzakrzepowe (patrz punkt 4.5).

Okres półtrwania kwasu fenofibrynowego w osoczu krwi wynosi około 20 godzin.

Lek wydalany jest głównie z moczem. Praktycznie cały lek wydalany jest w ciągu 6 dni głównie w postaci kwasu fenofibrynowego lub jego glukuronowych pochodnych.

Badania kinetyczne wykazały brak kumulacji leku po podaniu jednorazowym jak również po podaniu wielokrotnym.

Hemodializa nie powoduje usunięcia fenofibratu z organizmu.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

U myszy doustna dawka LD50 wynosi 1600 mg/kg mc.

Toksyczność przewlekła

Badania dotyczące przewlekłej toksyczności przeprowadzono u szczurów, psów i małp. W badaniach u szczurów stwierdzono zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz zwiększenie masy wątroby.

Działanie mutagenne i rakotwórcze

W testach in vitro i in vivo dotyczących mutagennego działania fenofibratu uzyskano ujemne wyniki. U szczurów przy podaniu dużych dawek wykryto guzy w wątrobie, które są następstwem proliferacji peroksysomów. Zmiany te są specyficzne dla małych gryzoni i nie zaobserwowano ich występowania u innych gatunków zwierząt. Nie dotyczą, więc terapeutycznego stosowania u ludzi.

Toksyczny wpływ na rozrodczość

Badania przeprowadzone u myszy, szczurów i królików nie wykazały działania teratogennego.

W przypadku dawkowania w zakresie toksycznym dla ciężarnych matek stwierdzono występowanie embriotoksyczności. Nie uzyskano danych dotyczących wpływu na płodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna,

Skrobia kukurydziana,

Magnezu stearynian,

Żelatyna,

Tytanu dwutlenek,

Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3.    Okres ważności 5 lat.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Al w tekturowym pudełku.

50 kapsułek (5 blistrów po 10 kapsułek)

100 kapsułek (10 blistrów po 10 kapsułek).

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0328

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

08.03.1999 r.

29.04.2004    r.

29.04.2005    r.

10.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9(9)

Fenoratio 100