+ iMeds.pl

Fenoterol teva 50 mcq/mlUlotka Fenoterol teva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Fenoterol Teva

50 pg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji Fenoterolu bromowodorek (Fenoteroli hydrobromidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpia jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane, niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fenoterol Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenoterol Teva

3.    Jak stosować lek Fenoterol Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fenoterol Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fenoterol Teva i w jakim celu się go stosuje

Fenoterol Teva zawiera jako substancj ę czynną fenoterolu bromowodorek, lek o działaniu pobudzającym receptory ß2-adrenergiczne.

•    Lek Fenoterol Teva jest stosowany u kobiet, u których niespodziewanie doszło do rozpoczęcia porodu (poród przedwczesny) pomiędzy 22 a 37 tygodniem ciąży, w celu zapewnienia krótkotrwałego odroczenia przedwczesnego urodzenia dziecka. Pacjentka będzie otrzymywać lek Fenoterol Teva przez maksimum 48 godzin. W tym czasie będzie możliwe podjęcie przez lekarza lub położną dodatkowych działań, które przyczynią się do poprawy stanu dziecka.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenoterol Teva Kiedy nie stosować leku Fenoterol Teva

■ jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na fenoterol lub którykolwiek z pozostałych składników leku;

Jeśli u pacjenta występują:

■    tyreotoksykoza (nadczynność tarczycy);

■    zaburzenia czynności serca z przyspieszaniem rytmu (tachykardia);

■    zespół WPW (zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu);

■    zapalenie mięśnia sercowego;

■    wady zastawki dwudzielnej;

■    zawał mięśnia sercowego;

■    zespół ucisku żyły głównej dolnej;

■    jaskra;

■    niewyrównana cukrzyca;

■    hipokalemia;

■    ciężka niewydolność wątroby lub nerek;

■    jeżeli pacjentka jest w ciąży krócej niż od 22 tygodni;

■    jeżeli pacjentka cierpi na chorobę niedokrwienną serca lub występuje u pacjentki stwierdzone ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca (choroby charakteryzującej się zmniejszonym ukrwieniem mięśnia sercowego, które powoduje takie objawy jak ból w klatce piersiowej (dławicę));

■ jeżeli u pacjentki kiedykolwiek wcześniej nastąpiło poronienie podczas pierwszych dwóch trymestrów ciąży;

■ jeżeli pacjentka jest w ciąży oraz u pacjentki lub u dziecka występuj ą pewne choroby lub zaburzenia, które sprawiaj ą, że przedłużanie czasu trwania ciąży byłoby niebezpieczne (takie jak ciężkie nadciśnienie tętnicze, zakażenie wewnątrzmaciczne, krwawienie, łożysko w pozycji blokującej kanał rodny lub odklejające się albo wewnątrzmaciczne obumarcie płodu);

■ jeżeli pacjentka choruje na chorobę serca z kołataniem serca (na przykład wada zastawkowa serca) lub przewlekłą chorobę płuc (na przykład przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedmę płuc), powodujące zwiększenie ciśnienia krwi w naczyniach płucnych (nadciśnienie płucne).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem leku (wstrzyknięciem, wlewem) ważne jest sprawdzenie razem z lekarzem lub pielęgniarką następujących spraw:

-    Czy pacjentka miała uprzednio trudności z utrzymaniem ciąży

-    Czy podczas ciąży doszło do odejścia wód płodowych

-    Czy u pacjentki występuje nadmiar płynu w płucach powodujący duszność (obrzęk płuc)

-    Czy pacjentka ma podwyższone ciśnienie tętnicze

-    Czy pacjentka choruje na cukrzycę; jeżeli tak, to u pacjentki może być konieczne wykonanie kilku dodatkowych pomiarów stężenia cukru we krwi przed podaniem pacjentce leku Fenoterol Teva

-    Czy u pacjentki występuje nadczynność tarczycy

-    Czy u pacjentki w wywiadzie występuje choroba serca charakteryzująca się dusznością, kołataniem serca lub dusznicą (patrz akapit Kiedy nie stosować leku Fenoterol Teva

Lekarz będzie monitorować stan serca pacjentki oraz stan dziecka. Lekarz może również zlecić wykonywanie badań krwi w celu monitorowania zmian we krwi pacjentki (patrz punkt 3).

Podczas infuzji w położnictwie należy kontrolować czynność serca matki i płodu (czynność serca płodu nie zmienia się lub wykazuje niewielkie wahania, czynność serca matki ulega przyspieszeniu). U matki należy kontrolować także ciśnienie tętnicze, stężenie potasu, a u ciężarnych z cukrzycą -dodatkowo stężenie glukozy w surowicy krwi oraz bilans wodny.

Lek należy stosować ostrożnie w nadciśnieniu i niedociśnieniu tętniczym, zaburzeniach krzepnięcia krwi. Należy unikać jednoczesnego stosowania innych leków pobudzających układ współczulny, a także inhibitorów MAO, metyloksantyn z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych w układzie krążenia. Należy również wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia hipokalemii, zwłaszcza podczas jednoczesnego stosowania innych leków, co zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Lek Fenoterol Teva a inne leki

Należy poinformować lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę, jeżeli pacjentka przyjmuje, przyjmowała ostatnio lub może wkrótce przyjmować jakiekolwiek inne leki, w tym także leki dostępne bez recepty. Zalecenie to obejmuje również preparaty ziołowe. Lek Fenoterol Teva może mieć wpływ na sposób działania niektórych leków, a niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Fenoterol Teva.

W szczególności ważne jest, aby pacjentka poinformowała swojego lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę, jeżeli przyjmuje ona:

-    Leki stosowane z powodu niemiarowej lub zbyt szybkiej akcji serca (takie jak digoksyna)

-    Leki z grupy beta-adrenolityków (takie jak atenolol lub propranolol), w tym również w postaci kropli do oczu (np. timolol)

-    Leki z grupy pochodnych ksantyn (np. teofilina lub aminofilina)

-    Leki steroidowe (np. prednizolon)

-    Leki moczopędne, czyli diuretyki (np. furosemid)

-    Leki stosowane z powodu cukrzycy w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi (np. insulina, metformina lub glibenklamid).

W przypadku zaplanowania u pacjentki zabiegu chirurgicznego z zastosowaniem środków znieczulenia ogólnego lekarz sprawujący opiekę nad pacjentką wstrzyma podawanie leku Fenoterol Teva 6 godzin przed zabiegiem, o ile będzie to możliwe, w celu uchronienia pacjentki przed działaniami niepożądanymi (np. niemiarową akcją serca lub krwawieniem z macicy).

Fenoterol wykazuje działanie synergistyczne z innymi agonistami receptorów fi2-adrenergicznych, np. klenbuterolem, salbutamolem, terbutaliną.

Leku nie należy podawać z preparatami zawierającymi wapń i witaminę D.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Brak odpowiednio liczebnych, kontrolowanych badań u ciężarnych kobiet. Lek może być stosowany w ciąży tylko ze wskazań położniczych.

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Jeżeli poród nastąpi w krótkim czasie po zakończeniu leczenia tokolitycznego, u noworodka wystąpić mogą: tachykardia, hipoglikemia oraz zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.

Nie zaleca się stosowania fenoterolu w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak doniesień o wpływie fenoterolu na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek Fenoterol Teva

Nigdy i w żadnym przypadku pacjentka nie będzie sobie podawać samodzielnie tego leku. Lek będzie zawsze podawany pacjentce przez osobę mającą do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, po dokładnym rozważeniu korzyści wynikających ze stosowania leku Fenoterol Teva dla dziecka oraz potencjalnych działań niepożądanych, jakie mogą wystąpić u pacjentki.

W celu czasowego odroczenia porodu przedwczesnego

Lek Fenoterol Teva będzie podawany pacjentce przez lekarza, w warunkach, w których dostępne będą urządzenia umożliwiaj ące ciągłe monitorowanie stanu zdrowia pacjentki oraz jej dziecka przez cały okres podawania leku.

O ile będzie to konieczne, podejmowane będą następujące działania:

•    Pomiary/monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi oraz częstości akcji serca. Lekarz rozważy potrzebę zmniejszenia dawki lub przerwania stosowania leku Fenoterol Teva jeżeli częstość akcji serca u pacjentki przekroczy 120 uderzeń na minutę.

•    Badanie elektrokardiograficzne (EKG, zapis czynności elektrycznej serca). W przypadku wystąpienia u pacjentki bólu w klatce piersiowej należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego. Jeżeli w zapisie EKG zostaną stwierdzone zmiany i pacjentka poczuje ból w klatce piersiowej, lekarz przerwie u pacjentki podawanie leku Fenoterol Teva.

•    Ocena równowagi wodnej i zawartości soli w organizmie (równowagi wodno-elektrolitowej).

W przypadku wystąpienia kaszlu lub duszności podczas stosowania tego leku należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego. Jeżeli jakiekolwiek oznaki będą wskazywać na gromadzenie się płynu w płucach pacjentki (jest to stan określany jako obrzęk płuc), np. kaszel lub duszność, lekarz prowadzący może przerwać stosowanie leku Fenoterol Teva u pacjentki.

•    Pomiary stężenia cukru we krwi oraz występowanie zmniejszonego pH w organizmie, z gromadzeniem się mleczanów we krwi (określane mianem kwasicy mleczanowej)

•    Pomiary stężenia potasu we krwi (z małym stężeniem potasu we krwi może być związane ryzyko występowania niemiarowej akcji serca).

Fenoterol zaleca się podawać dożylnie we wlewie kroplowym. Dawkę leku ustala się w zależności od reakcji pacjenta i indywidualnej tolerancji.

Przygotowanie roztworu do wlewu: zawartość ampułki (0,5 mg = 500 mikrogramów) rozpuszcza się w 250 ml 5% roztworu glukozy lub lewulozy i uzyskuje stężenie 0,002 mg (2 mikrogramy) fenoterolu w 1 ml (20 kropli) roztworu.

Zwykle podaje się od 10 do 30 kropli na minutę, co odpowiada dawce od 0,001 mg do 0,003 mg (od 1 do 3 mikrogramów) fenoterolu na minutę.

W razie potrzeby dawkę zmniejsza się lub zwiększa w granicach od 0,0005 do 0,004 mg na minutę. Jeżeli w czasie porodu konieczne jest uzyskanie natychmiastowego działania tokolitycznego, można podać dożylnie 250 kropli (12,5 ml) tj. 25 mikrogramów fenoterolu w ciągu 2 do 3 minut.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fenoterol Teva

Przedawkowanie może być powodem arytmii i ciężkich zaburzeń hemodynamicznych, prowadzących nawet do zgonu.

W razie przedawkowania stosuje się oprócz leczenia objawowego, leki blokujące receptory ß-adrenergiczne, np. propranolol, sotalol, tymolol.

Pominięcie przyjęcia leku Fenoterol Teva

Pominiętą dawkę należy zastosować tak szybko, jak będzie to możliwe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Fenoterol Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne działania niepożądane, na które należy zwracać uwagę podczas leczenia z powodu porodu przedwczesnego:

Występujące bardzo często (dotyczą więcej niż 1 na 10 osób)

-    Przyspieszona akcja serca (tachykardia)

Występujące często (dotyczą mniej niż 1 na 10 osób)

-    Mocne bicie serca (kołatanie)

-    Zmniejszone ciśnienie tętnicze (hipotensja), mogące powodować uczucie “pustki w głowie” lub zawroty głowy

-    bóle głowy

-    Zmniejszone stężenie potasu we krwi, mogące powodować osłabienie mięśni, wzmożone pragnienie lub uczucie mrowienia.

-    nudności

-    wzmożona potliwość - uczucie niepokoju

Występujące niezbyt często (dotyczą mniej niż 1 na 100 osób)

-    Gromadzenie się płynu w płucach (obrzęk płuc), które może powodować utrudnienie oddychania

-    zaburzenia w EKG (skurcze dodatkowe komorowe), bóle w obrębie klatki piersiowej

-    wymioty, zwolnienie perystaltyki jelit

-    reakcje alergiczne (pokrzywka, skurcz oskrzeli)

Występujące rzadko (dotyczą mniej niż 1 na 1000 osób)

-    zaburzenia rytmu serca, np. migotanie przedsionków; niedokrwienie mięśnia sercowego

Poniższe działania niepożądane również były obserwowane podczas stosowania wszystkich agonistów receptorów beta-adrenergicznych, takich jak Fenoterol Teva, gdy były one stosowane w celu odroczenia porodu przedwczesnego:

-    Zwiększone stężenie cukru (glukozy) i (lub) kwasu mlekowego we krwi (hiperglikemia)

-    Zaburzenia rytmu serca, np. migotanie przedsionków; niedokrwienie mięśnia sercowego, częstoskurcz, kołatanie serca

-    Zmniej szone stężenie potasu we krwi

-    Niedociśnienie tętnicze

-    Obrzęk płuc

Jeśli wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Fenoterol Teva

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Chronić przed światłem.

Lek należy przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fenoterol Teva

Substancją czynną leku jest fenoterolu bromowodorek.

Substancje pomocnicze: sodu chlorek, kwas solny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Fenoterol Teva i co zawiera opakowanie

Klarowny, bezbarwny roztwór w ampułkach o pojemności 10 ml ze szkła bezbarwnego, pakowanych po 15 sztuk w pudełku tekturowym

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00 - 113 Warszawa

tel.: (022) 345 93 00

Wytwórca

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Godollo, Tancsics M.ut 82

Węgry

Data zatwierdzenia ulotki:

6

Fenoterol Teva

Charakterystyka Fenoterol teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FENOTEROL TEVA, 50 pg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 50 mikrogramów fenoterolu bromowodorku (Fenoteroli hydrobromidum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: pkt.6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

roztwór do wstrzykiwań i infuzji

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania terapeutyczne

Do krótkoterminowego prowadzenia niepowikłanego porodu przedwczesnego

Zastosowanie do hamowania porodu w okresie od 22 do 37 tygodnia ciąży u pacjentek bez jakichkolwiek ogólnomedycznych lub położniczych przeciwwskazań do stosowania terapii tokolitycznej.

Zastosowanie doraźne w stanach nagłych w określonych warunkach

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

W krótkoterminowym prowadzeniu niepowikłanego porodu przedwczesnego.

Podawanie leku Fenoterol Teva powinno być wdrażane wyłącznie przez położników/lekarzy doświadczonych w stosowaniu preparatów tokolitycznych. Lek należy stosować w ośrodkach medycznych dysponuj ących odpowiednim wyposażeniem umożliwiaj ącym ciągłe monitorowanie stanu zdrowia matki i płodu.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 48 godzin, ponieważ zgromadzone dane wykazują, że skutek terapii tokolitycznej polega na odroczeniu porodu do około 48 godzin; w randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych nie obserwowano żadnego statystycznie istotnego wpływu terapii tokolitycznej na śmiertelność lub chorobowość okołoporodową. Takie krótkoterminowe odroczenie porodu może być wykorzystane w celu wdrożenia innych działań sprzyjaj ących poprawie stanu dziecka w okresie okołoporodowym.

Lek Fenoterol Teva powinien zostać podany tak wcześnie, jak to możliwe po rozpoznaniu porodu przedwczesnego oraz po zbadaniu pacjentki w celu wyeliminowania obecności wszelkich ewentualnych przeciwwskazań do stosowania fenoterol (patrz punkt 4.3). Badanie powinno obejmować odpowiednią ocenę stanu układu krążenia pacjentki z zastosowaniem nadzoru czynności serca i układu oddechowego oraz ciągłego monitorowania EKG przez cały okres leczenia (patrz punkt 4.4).

Szczególne środki ostrożności dotyczące wlewu: Dawka leku musi zostać dobrana indywidualnie, z uwzględnieniem hamowania skurczów macicy, zwiększenia częstości tętna oraz zmian ciśnienia tętniczego krwi, które stanowią czynniki ograniczające dawkowanie. Parametry te powinny być uważnie monitorowane podczas leczenia. Maksymalne przyspieszenie akcji serca matki do 120 uderzeń na minutę nie może być przekroczone.

W celu uniknięcia ryzyka obrzęku płuc u matki najważniejsza jest ścisła kontrola podaży płynów i uwodnienia organizmu matki (patrz punkt 4.4). Z tego względu objętość płynu, w którym podawany jest lek powinna być utrzymywana na najmniejszym możliwym poziomie. Do podawania leku należy używać kontrolowanego urządzenia do wlewów dożylnych, najlepiej pompy infuzyjnej.

Przygotowanie roztworu do wlewu: zawartość ampułki (0,5 mg = 500 mikrogramów) rozpuszcza się w 250 ml 5% roztworu glukozy lub fruktozy i uzyskuje stężenie 0,002 mg (2 mikrogramy) fenoterolu w 1 ml (20 kropli) roztworu.

Zwykle podaje się od 10 do 30 kropli na minutę, co odpowiada dawce od 0,001 mg do 0,003 mg (od 1 do 3 mikrogramów) fenoterolu na minutę.

W razie potrzeby dawkę zmniejsza się lub zwiększa w granicach od 0,0005 do 0,004 mg na minutę. Jeżeli w czasie porodu konieczne jest uzyskanie natychmiastowego działania tokolitycznego, można podać dożylnie 250 kropli (12,5 ml) tj. 25 mikrogramów fenoterolu w ciągu 2 do 3 minut.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na fenoterol lub którąkolwiek substancję pomocniczą;

-    tyreotoksykoza;

-    zaburzenia czynności serca z przyspieszaniem rytmu (tachykardia);

-    zespół WPW;

-    zapalenie mięśnia sercowego;

-    wady zastawki dwudzielnej;

-    zawał mięśnia sercowego;

-    zespół ucisku żyły głównej dolnej;

-    jaskra;

-    niewyrównana cukrzyca;

-    hipokaliemia;

-    ciężka niewydolność wątroby lub nerek;

-    W terapii tokolitycznej u pacjentek z uprzednio występuj ącą chorobą niedokrwienną serca lub u pacjentek z istotnymi czynnikami ryzyka wystąpienia niedokrwiennej choroby serca

- W każdej sytuacji występuj ącej przed 22 tygodniem ciąży

-    W sytuacji poronienia zagrażaj ącego w 1. i 2. trymestrze ciąży

- W każdym stanie (chorobie) matki lub płodu, w których przedłużanie trwania ciąży stanowi zagrożenie, np. ciężka toksemia (zatrucie ciążowe), zakażenie wewnątrzmaciczne, krwawienie z pochwy wynikaj ące z łożyska przoduj ącego, rzucawki lub ciężkiego stanu przedrzucawkowego, przedwczesnego oddzielenia łożyska lub ucisku pępowiny

-    Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, stwierdzona letalna wada wrodzona rozwojowa lub letalna malformacja chromosomalna.

Lek Fenoterol Teva jest również przeciwwskazany w przypadku wszelkich uprzednio występujących u pacjentki stanów , w których stosowanie beta-mimetyku powodowałoby działania niepożądane, np. nadciśnienie płucne oraz zaburzenia czynności serca, takie jak kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu lub wszelkiego rodzaju zwężenie drogi odpływu z lewej komory, np. zwężenie zastawki aortalnej.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas infuzji należy kontrolować czynność serca matki i płodu (czynność serca płodu nie zmienia się lub wykazuje niewielkie wahania, czynność serca matki ulega przyspieszeniu). U matki należy kontrolować także ciśnienie tętnicze, stężenie potasu, a u ciężarnych z cukrzycą - dodatkowo stężenie glukozy w surowicy krwi oraz bilans wodny.

Lek należy stosować ostrożnie w nadciśnieniu i niedociśnieniu tętniczym, zaburzeniach krzepnięcia krwi. Należy unikać jednoczesnego stosowania innych leków pobudzających układ współczulny, a także inhibitorów MAO, metyloksantyn z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych w układzie krążenia. Należy również wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia hipokaliemii, zwłaszcza podczas jednoczesnego stosowania innych leków, co zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Tokoliza

Każda decyzja o wdrożeniu terapii lekiem Fenoterol Teva powinna zostać podjęta po uważnym przeanalizowaniu zagrożeń i korzyści wynikaj ących z takiego leczenia.

Lek należy stosować w ośrodkach medycznych dysponuj ących odpowiednim wyposażeniem umożliwiającym monitorowanie stanu zdrowia matki i płodu. Hamowanie skurczów macicy z użyciem agonistów receptorów beta-adrenergicznych nie jest zalecane po odej ściu wód płodowych lub gdy rozwarcie szyjki macicy jest większe niż 4 cm.

Lek Fenoterol Teva powinien być stosowany ostrożnie do hamowania skurczów macicy (tokolizy), a podczas całego okresu leczenia należy prowadzić kontrolę czynności serca i układu oddechowego oraz monitorowanie EKG.

Poniższe działania monitorujące muszą być nieprzerwanie stosowane u matki oraz - o ile to możliwe/odpowiednie - także u płodu:

-    Pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz częstości akcji serca

-    EKG

-    Ocena równowagi wodno-elektrolitowej - w celu monitorowania czy nie występuje obrzęk płuc

-    Pomiary stężeń glukozy i kwasu mlekowego - ze szczególnym odniesieniem do pacjentów z cukrzycą

-    Pomiar stężeń potasu - ze stosowaniem agonistów receptorów beta-adrenergicznych związane jest zmniejszenie stężenia potasu w surowicy, które zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca (patrz punkt 4.5)

Podawanie leku należy przerwać w przypadku wystąpienia u pacjentki oznak niedokrwienia mięśnia sercowego (takich jak ból w klatce piersiowej lub zmiany w zapisie EKG).

Lek Fenoterol Teva nie powinien być stosowany jako środek tokolityczny u pacjentek z istotnymi czynnikami ryzyka lub z jakimkolwiek podejrzeniem uprzednio występującej choroby serca (np. tachyarytmii, niewydolności serca lub wady zastawkowej serca; patrz punkt 4.3). Podczas porodu przedwczesnego u pacjentki ze stwierdzoną lub podejrzewaną chorobą serca doświadczony lekarz kardiolog powinien ocenić czy leczenie lekiem Fenoterol Teva jest odpowiednie, przed podaniem pacjentce wlewu dożylnego.

Obrzęk płuc

Ze względu na to, że podczas stosowania agonistów receptorów beta-adrenergicznych lub po ich zastosowaniu w przypadkach porodu przedwczesnego opisywano występowanie obrzęku płuc oraz niedokrwienia mięśnia sercowego u kobiet ciężarnych, konieczna jest ścisła kontrola równowagi wodnej organizmu pacjentki oraz jej czynności serca i układu oddechowego. U pacjentek z czynnikami predysponuj ącymi, takimi jak ciąża mnoga, przewodnienie organizmiu, zakażenie u matki oraz stan przedrzucawkowy może występować zwiększone ryzyko rozwoju obrzęku płuc. Podanie leku przy użyciu pompy infuzyjnej, a nie we wlewie dożylnym, ograniczy ryzyko przewodnienia organizmiu. W przypadku wystąpienia u pacjentki oznak obrzęku płuc lub niedokrwienia mięśnia sercowego należy rozważyć zaprzestanie podawania leku (patrz punkty 4.2 oraz 4.8).

Ciśnienie tętnicze i częstość akcji serca

Wlewom agonistów receptorów beta-adrenergicznych zwykle towarzyszy zwiększenie częstości akcji serca u matek rzędu 20 do 50 uderzeń na minutę. Częstość tętna u matki powinna być monitorowana, a konieczność kontrolowania przyrostów częstości akcji serca poprzez redukcję dawki leku lub jego odstawienie powinna być oceniana indywidualnie w każdym przypadku. Maksymalne przyspieszenie częstości tętna matki do 120 uderzeń na minutę nie może być przekroczone.

Podczas wlewu ciśnienie tętnicze u matki może ulec nieznacznemu zmniej szeniu; zmniej szenie dotyczy w większym stopniu ciśnienia rozkurczowego niż skurczowego. Ciśnienie rozkurczowe zmniejsza się zwykle o 10 do 20 mmHg. Wpływ wlewu na częstość akcji serca u płodu jest słabiej zaznaczony, lecz możliwe jest przyspieszenie akcji serca o do 20 uderzeń na minutę.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia niedociśnienia tętniczego w związku ze stosowaniem terapii tokolitycznej należy szczególnie zadbać o to, by unikać ucisku żył głównych (żyły głównej dolnej) poprzez utrzymywanie pacjentki w lewej lub prawej pozycji bocznej przez cały okres wlewu.

Cukrzyca

Z podawaniem agonistów receptorów beta-adrenergicznych jest związane zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Z tego względu należy monitorować stężenia glukozy oraz kwasu mlekowego we krwi matek z cukrzycą oraz odpowiednio dostosowywać leczenie przeciwcukrzycowe tak, aby zaspokoić potrzeby pacjentki ciężarnej z cukrzycą podczas stosowania preparatów tokolitycznych (patrz punkt 4.5).

Nadczynność tarczycy

U pacjentek z nadczynnością tarczycy lek Fenoterol Teva należy stosować wyłącznie z zachowaniem ostrożności, po wnikliwej ocenie korzyści i zagrożeń związanych z leczeniem.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Fenoterol wykazuje działanie synergistyczne z innymi agonistami receptorów

ß2-adrenergicznych, np. klenbuterol, salbutamol, terbutalina. W działaniu na mięśnie gładkie i mięsień sercowy wykazuje synergizm również z metyloksantynami (np. teofilina, aminofilina, diprofilina). Może zwiększyć się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w układzie krążenia.

U pacjentów leczonych inhibitorami MAO, zastosowanie leku sympatykomimetycznego może być przyczyną nagłego, poważnego wzrostu ciśnienia krwi, nawet o charakterze przełomu nadciśnieniowego.

Działanie rozkurczowe fenoterolu nasilają leki hamujące syntezę prostaglandyn oraz kortykosteroidy, które przełamują zmniejszenie wrażliwości na te leki -tzw. „efekt przyzwalający”. Podane jednocześnie z fenoterolem zwiększają ryzyko wystąpienia obrzęku płuc.

Działanie fenoterolu całkowicie hamują nieselektywne leki ß-adrenolityczne, np. propranolol, sotalol, tymolol. Kardioselektywne leki ß-adrenolityczne hamują jedynie wpływ fenoterolu na serce.

Leku nie należy podawać z preparatami zawierającymi wapń i witaminę D.

Anestetyki halogenowe

Ze względu na ich dodatkowe działanie przeciwnadciśnieniowe, podczas stosowania tych anestetyków występuje zahamowanie czynności skurczowej macicy z ryzykiem wystąpienia krwawienia; ponadto, podczas interakcji z anestetykami halogenowymi obserwowano poważne komorowe zaburzenia rytmu ze względu na zwiększoną reaktywność mięśnia sercowego. W każdym przypadku, w którym jest to możliwe stosowanie leku należy przerwać co najmniej 6 godzin przed zastosowaniem jakiegokolwiek planowego znieczulenia z użyciem anestetyków halogenowych.

Kortykosteroidy

Kortykosteroidy stosowane ogólnie są często podawane podczas porodu przedwczesnego w celu przyspieszenia procesu rozwoju płuc u płodu. U kobiet, którym jednocześnie podawano agonistów receptorów beta-adrenergicznych oraz kortykosteroidy zgłaszano występowanie obrzęku płuc. Wiadomo, że kortykosteroidy zwiększają stężenie glukozy we krwi oraz mogą prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu w surowicy; dlatego ich stosowanie z agonistami receptorów beta-adrenergicznych należy podejmować ostrożnie, prowadząc ciągłe monitorowanie stanu pacjenta ze względu na zwiększone ryzyko hiperglikemii oraz hipokaliemii (patrz punkt 4.4).

Leki przeciwcukrzycowe

Z podawaniem agonistów receptorów beta-adrenergicznych związane jest zwiększenie stężenia glukozy we krwi, które może być interpretowane jako działanie zmniejszające skuteczność leczenia lekami przeciwcukrzycowymi; z tego względu u pacjentów może być konieczne indywidualne dostosowanie terapii przeciwcukrzycowej (patrz punkt 4.4).

Leki zmniejszające zawartość potasu w organizmie

Ze względu na działanie hipokaliemiczne agonistów receptorów beta-adrenergicznych równoczesne podawanie leków zmniejszaj ących zawartość potasu w surowicy, o których wiadomo, że zwiększaj ą ryzyko wystąpienia hipokaliemii, takich jak leki moczopędne, digoksyna, metyloksantyny oraz kortykosteroidy, należy stosować z ostrożnością, po dokonaniu dokładnej oceny korzyści i zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększonego ryzyka występowania zaburzeń rytmu serca wynikających z hipokaliemii (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak odpowiednio liczebnych, kontrolowanych badań u ciężarnych kobiet. Lek może być stosowany w ciąży tylko ze wskazań położniczych po 22 tygodniu ciąży. Jeżeli poród nastąpi w krótkim czasie po zakończeniu leczenia tokolitycznego, u noworodka wystąpić mogą: tachykardia, hipoglikemia oraz zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.

Nie zaleca się stosowania fenoterolu w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak doniesień o wpływie fenoterolu na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występuj ące działania niepożądane leku Fenoterol Teva są skorelowane z jego beta-mimetyczną aktywnością farmakologiczną i mogą być ograniczone lub można ich uniknąć poprzez dokładne monitorowanie parametrów hemodynamicznych, takich jak ciśnienie tętnicze krwi oraz częstość akcji serca, a także odpowiednie modyfikowanie stosowanej dawki leku. Działania te zwykle ustępuj ą wraz z zaprzestaniem stosowania leku.

Lista działań niepożądanych

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia ze strony serca

Bardzo często: *częstoskurcz (tachykardia)

Często: *kołatanie serca, *zmniejszenie ciśnienia tętniczego rozkurczowego

Niezbyt często: zaburzenia w EKG (skurcze dodatkowe komorowe), bóle w obrębie klatki piersiowej

Rzadko: *zaburzenia rytmu serca, np. migotanie przedsionków; niedokrwienie mięśnia sercowego (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu nerwowego

Często: drżenia mięśniowe, bóle i zawroty głowy, osłabienie siły mięśni

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności

Niezbyt często: wymioty, zwolnienie perystaltyki jelit

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: *hipokaliemia Rzadko: *hiperglikemia

Zaburzenia naczyniowe

Często: *hipotensja (niedociśnienie tetnicze) (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ze strony układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: *obrzęk płuc.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: wzmożona potliwość

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje alergiczne (pokrzywka, skurcz oskrzeli)

Zaburzenia psychiczne

Często: uczucie niepokoju

Podczas stosowania dużych dawek opisywano wystąpienie tachykardii, hipokaliemii i w pojedynczych przypadkach - obrzęku płuc.

* Te reakcje obserwowano w związku ze stosowaniem krótkodziałaj ących agonistów receptorów beta-adrenergicznych ze wskazań położniczych i są one uważane za efekty typowe dla tej klasy leków (patrz punkt 4.4)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu

MonitorowaniaNiepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

LeczniczychWyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może być powodem arytmii i ciężkich zaburzeń hemodynamicznych, prowadzących nawet do zgonu.

W razie przedawkowania stosuje się oprócz leczenia objawowego, leki blokuj ące receptory P-adrenergiczne, np. propranolol, sotalol, tymolol.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki sympatykomimetyczne powstrzymujące akcję porodową; kod ATC: G02C A03.

Fenoterol wykazuje działanie selektywnie pobudzające receptory p2-adrenergiczne. Receptory te położone są postsynaptycznie na komórkach efektorowych układu współczulnego i w niewielkich ilościach, na zakończeniach presynaptycznych neuronów noradrenergicznych układu współczulnego. Postsynaptyczne receptory p2-adrenergiczne występują w przeważającej liczbie w obrębie mięśniówki gładkiej oskrzeli, w mięśniówce macicy oraz naczyń krwionośnych, zaopatruj ących mięśnie szkieletowe. Receptory p2-adrenergicze mają duży wpływ na gospodarkę węglowodanową. Aktywacja tych receptorów w wątrobie i mięśniach szkieletowych wywołuje nasilenie glikogenolizy, czego następstwem jest hiperglikemia i hiperlaktacidemia.

Pobudzenie receptorów p2-adrenergicznych w mięśniach gładkich powoduje zmniejszenie stężenia wolnych jonów Ca++ w komórkach (wynik pobudzenia pompy jonowej usuwaj ącej jony Ca++ do przestrzeni pozakomórkowej, jak też zwiększonego magazynowania Ca++ w siateczce endoplazmatycznej).

W konsekwencji, w następstwie pobudzenia receptorów p2-adrenergicznych:

-    zmniejsza się napięcie skurczowe macicy,

-    rozkurcza się mięśniówka gładka oskrzeli,

-    dochodzi do zahamowania uwalniania z komórek tucznych substancji kurczących oskrzela (dzięki zapobieganiu degranulacji komórek tucznych),

-    przyspiesza się aktywność transportowa nabłonka rzęskowego oskrzeli,

-    zwiększa się sekrecja gruczołów oskrzelowych, następuje zmiana struktury wydzieliny.

Fenoterol, w porównaniu z terbutaliną i salbutamolem, wywiera dwa razy silniejszy wpływ rozkurczaj ący na mięśniówkę gładką.

Fenoterol należy do leków doraźnie poprawiających drożność oskrzeli. Wynika to z hamowania wczesnej odpowiedzi bronchospatycznej, występującej po kilku minutach jako reakcja na inhalację alergenu. Nie wpływa na fazę późną, na którą oddziałują leki stosowane profilaktycznie.

Leki z grupy, do której należy fenoterol mogą również słabo pobudzać receptory p1-adrenergiczne. B2-agoniści oddziałują również na układ krążenia. Są to z jednej strony wpływy korzystne, a z drugiej niepożądane. O końcowym efekcie decyduje często stan pacjenta, stopień wydolności krążenia. Powoduj ą przyspieszenie czynności serca, zwiększaj ą zapotrzebowanie mięśnia na tlen, powoduj ą wzrost zużycia tlenu oraz obniżenie ciśnienie parcjalnego tlenu w krwi tętniczej, co jest zjawiskiem niepożądanym, zwłaszcza u chorych z hipoksj ą.

Obserwowano także zaburzenia metaboliczne, zwiększenie stężenia wolnych kwasów tłuszczowych i wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG oraz hipokaliemię - co może sprzyjać zaburzeniom rytmu serca.

Spośród aktualnie stosowanych B2-agonistów, wpływ fenoterolu na układ krążenia uważa się za najsłabszy.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym działanie terapeutyczne fenoterolu rozpoczyna się po kilku minutach, maksimum osiąga po około 10 minutach i utrzymuje się od 4 do 8 godzin. Czas działania zależy głównie od wielkości zastosowanej dawki oraz intensywności skurczów mięśniówki gładkiej. Biologiczny okres półtrwania leku wynosi od 6 do 7 godzin.

Fenoterol w postaci nieaktywnych metabolitów wydalany jest z moczem, a także z żółcią. Lek w niewielkim stopniu przenika przez łożysko oraz do mleka kobiet karmiących.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra (LD50) fenoterolu u myszy, po podaniu dożylnym wynosi 48,0 mg/kg mc.(46,8 -49,2), a po podaniu dootrzewnowym 255,0 (247,1 - 263,1) mg/kg mc.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

sodu chlorek, kwas solny, woda do wstrzykiwań, azot.

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Lek należy rozcieńczać w 5% roztworze glukozy lub fruktozy. Nie stosować do rozcieńczeń soli fizjologicznej.

6.3 Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, chronić przed światłem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartości opakowania

Ampułki ze szkła typu I ,w pudełku tekturowym ,

10 ml w ampułce, 15 ampułek..

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Patrz p. Dawkowanie i sposób podawania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00 - 113 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr-R/3136

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.12.2008/ 15.06.2010 r./ 10.08.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB    CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9


Fenoterol Teva