+ iMeds.pl

Fenspogal 2 mg/mlUlotka Fenspogal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika FENSPOGAL, 2 mg/ml, syrop

Fenspiridi hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fenspogal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenspogal

3.    Jak stosować lek Fenspogal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fenspogal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fenspogal i w jakim celu się go stosuje

Syrop Fenspogal zawiera fenspirydu chlorowodorek, który ma właściwości przeciwzapalne i rozkurczaj ące oskrzela.

Fenspogal stosuje się w leczeniu objawowym (kaszel i odkrztuszanie) w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc.

Uwaga: leczenie to nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Jeśli po upływie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenspogal

Kiedy nie stosować leku Fenspogal:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na fenspirydu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie leku Fenspogal nie zastępuje leczenia antybiotykami.

Lek Fenspogal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie wykazano interakcji fenspirydu z innymi lekami.

Należy jednak zachować ostrożność stosując lek Fenspogal równocześnie z:

-    barbituranami (leki o działaniu nasennym, uspokajającym, przeciwdrgawkowym),

-    lekami przeciwhistaminowymi (leki o działaniu przeciwalergicznym),

-    lekami przeciwbólowymi (w tym opioidowymi),

-    lekami uspokajającymi,

-    inhibitorami monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji),

-    alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Fenspogal nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej metody antykoncepcji.

Leku Fenspogal nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Fenspogal może powodować senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Fenspogal

-    5 ml syropu Fenspogal zawiera 2,85 g sacharozy; 15 ml syropu Fenspogal zawiera 8,55 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

-    Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

-    5 ml syropu zawiera 1 g glicerolu. Lek może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

-    Lek Fenspogal zawiera substancje konserwujące (metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan), które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Fenspogal

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Fenspogal, to:

Dzieci w wieku powyżej 2 lat: 4 mg/kg masy ciała na dobę, tj.:

-    o masie ciała poniżej 10 kg: 10 do 20 ml syropu na dobę,

-    o masie ciała powyżej 10 kg: 30 do 60 ml syropu na dobę, w dawkach podzielonych.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Dorośli: 45 do 90 ml syropu na dobę w dawkach podzielonych.

Lek do stosowania doustnego.

Lek należy dozować za pomocą miarki dołączonej do opakowania.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4 do 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fenspogal

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić: senność lub pobudzenie, nudności, wymioty, przyspieszenie akcji serca (tachykardia).

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Fenspogal, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Fenspogal

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

-    przyspieszenie akcji serca (tachykardia) ustępujące po zmniejszeniu dawki,

-    rumień, wysypka, pokrzywka,

-    obrzęk naczynioruchowy (ograniczony, niebolesny obrzęk w obrębie kończyn i stawów, niekiedy w obrębie głowy i szyi, mogący powodować trudności w przełykaniu i oddychaniu). Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

-    rumień trwały (miejscowe przebarwienia skóry).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zaburzenia czynności żołądka i jelit, nudności, bóle w nadbrzuszu, senność.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Fenspogal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Po pierwszym otwarciu butelki lek zachowuje trwałość przez 12 miesięcy. Po upływie tego czasu lek należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Fenspogal

-    Substancją czynną leku jest fenspirydu chlorowodorek. 1 ml syropu zawiera 2 mg fenspirydu chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki leku to: sacharoza, glicerol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, aromat bananowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Fenspogal i co zawiera opakowanie

Syrop Fenspogal to przezroczysta lub lekko opalizująca ciecz, bezbarwna lub lekko żółta, o lekko gorzkim smaku i bananowym zapachu.

Opakowanie stanowi butelka z oranżowego szkła, zawierająca 150 ml syropu, zamykana zakrętką aluminiową z pierścieniem gwarancyjnym, zaopatrzona w miarkę i umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Krucza 62 50-984 Wrocław tel.: 71 7839255

Wytwórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Dożynkowa 10 52-311 Wrocław

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Fenspogal

Charakterystyka Fenspogal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fenspogal, 2 mg/ml, syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml syropu zawiera 2 mg fenspirydu chlorowodorku (Fenspiridi hydrochloridum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 ml syropu zawiera 570 mg sacharozy, 200 mg glicerolu, 1 mg metylu parahydroksybenzoesanu i 0,4 mg propylu parahydroksybenzoesanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop.

Produkt jest w postaci przezroczystej lub lekko opalizującej cieczy, bezbarwnej lub lekko żółtej, o lekko gorzkim smaku i bananowym zapachu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe (kaszel i odkrztuszanie) w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc.

Uwaga: leczenie to nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dzieci w wieku powyżej 2 lat: 4 mg/kg masy ciała na dobę, tj.:

-    o masie ciała poniżej 10 kg: 10 do 20 ml syropu na dobę;

-    o masie ciała powyżej 10 kg: 30 do 60 ml syropu na dobę.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Dorośli: 45 do 90 ml syropu na dobę.

Do stosowania doustnego.

Syrop należy dozować za pomocą miarki dołączonej do opakowania.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Terapia fenspirydem nie zastępuje leczenia antybiotykami.

5 ml syropu Fenspogal zawiera 2,85 g sacharozy; 15 ml syropu Fenspogal zawiera 8,55 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

5 ml syropu zawiera 1 g glicerolu. Produkt może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

Produkt leczniczy zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, przez co może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie wykazano interakcji fenspirydu z innymi lekami.

Ze względu na przeciwhistaminowe działanie fenspirydu, można jednak spodziewać się interakcji z barbituranami, innymi lekami przeciwhistaminowymi, lekami przeciwbólowymi (w tym opioidowymi), lekami uspokajającymi, inhibitorami monoaminooksydazy oraz alkoholem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania fenspirydu u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Produkt Fenspogal nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej metody antykoncepcji.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania fenspirydu/metabolitów do mleka matki. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Z tego względu, produktu Fenspogal nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na działanie przeciwhistaminowe może wystąpić senność, dlatego produkt leczniczy może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W obrębie każdej grupy układów i narządów, działania niepożądane zostały wymienione według następującej klasyfikacji:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

-    zaburzenia żołądka i jelit:

częstość nieznana: zaburzenia czynności żołądka i jelit, nudności, bóle w nadbrzuszu,

-    zaburzenia układu nerwowego: częstość nieznana: senność,

-    zaburzenia serca:

rzadko: umiarkowana tachykardia ustępująca po zmniejszeniu dawki,

-    zaburzenia układu immunologicznego:

rzadko: rumień, wysypka, pokrzywka, obrzęk Quinckego, rumień trwały.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić: senność lub pobudzenie, nudności, wymioty, tachykardia zatokowa. Należy wykonać płukanie żołądka i monitorować czynność serca.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki stosowane ogólnie w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych; kod ATC: R 03 DX 03.

Fenspiryd ma właściwości rozkurczające oskrzela i przeciwzapalne. Mechanizm działania fenspirydu obejmuje:

-    antagonistyczne działanie na receptory H1 i działanie spazmolityczne typu papawerynowego (lub muskulotropowego),

-    działanie przeciwzapalne będące wynikiem zmniejszonego wytwarzania mediatorów procesów zapalnych (cytokin, TNF-alfa, pochodnych kwasu arachidonowego, wolnych rodników).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym fenspiryd osiąga maksymalne stężenie w surowicy średnio po 2,3 ± 2,5 godzinach.

Okres półtrwania wynosi około 12 godzin.

Lek wydalany jest głównie przez nerki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak wystarczających danych nieklinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku.

W badaniach wykonanych na zwierzętach zaobserwowano u dwóch gatunków zwierząt (szczury i króliki) przypadki występowania rozszczepu podniebienia u płodów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza

Glicerol

Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Aromat bananowy Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 4 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 12 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z oranżowego szkła, zawierająca 150 ml syropu, zamykana zakrętką aluminiową z pierścieniem gwarancyjnym, zaopatrzona w miarkę z polipropylenu, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Krucza 62 50-984 Wrocław

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15970

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.09.2009 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Fenspogal