+ iMeds.pl

Fenta mx 75 75 mcg/hUlotka Fenta mx 75

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Fenta MX 25, 25 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fenta MX 50, 50 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fenta MX 75, 75 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fenta MX 100, 100 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Fentanylum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Fenta MX i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenta MX

3.    Jak stosować Fenta MX

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Fenta MX

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Fenta MX i w jakim celu się go stosuje

Fenta MX należy do grupy silnie działających leków przeciwbólowych, zwanych opioidami. Lek przeciwbólowy, fentanyl, powoli przenika z plastra przez skórę do organizmu.

Dorośli

Fenta MX jest stosowany w leczeniu silnego i długotrwałego bólu, który może być złagodzony jedynie silnymi lekami przeciwbólowymi.

Dzieci

Fenta MX jest stosowany w leczeniu silnego i długotrwałego bólu u dzieci w wieku 2 lat lub starszych, które wcześniej były leczone innymi silnymi lekami przeciwbólowymi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenta MX Kiedy NIE stosować leku Fenta MX

♦    jeśli pacjent ma uczulenie na fentanyl, kalafonię uwodornioną, soję, orzeszki ziemne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

♦    jeśli pacjent odczuwa krótkotrwały ból (np. po zabiegu chirurgicznym);

♦    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia oddychania;

♦    u dzieci w wieku poniżej 2 lat;

♦    u dzieci, które nie otrzymywały wcześniej silnych leków przeciwbólowych, takich jak morfina.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

UWAGA:

Fenta MX jest lekiem, który może zagrażać życiu dzieci.

Dotyczy to również zużytych plastrów.

Należy pamiętać, że wygląd plastra może przyciągać uwagę dzieci, co w niektórych przypadkach może stanowić zagrożenie ich życia.

Lek Fenta MX może wywołać zagrażające życiu działania niepożądane u osób, które nie stosują przepisanych im leków opioidowych regularnie.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fenta MX należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z wymienionych zaburzeń, gdyż zwiększa się wtedy ryzyko działań niepożądanych i (lub) lekarz może uznać za konieczne zmniejszenie dawki leku Fenta MX:

♦    astma oskrzelowa, trudności w oddychaniu lub jakakolwiek choroba płuc;

♦    niskie ciśnienie tętnicze krwi lub mała objętość krwi;

♦    zaburzenia czynności wątroby;

♦    zaburzenia czynności nerek;

♦    występujący w przeszłości uraz głowy, guz mózgu, objawy zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego (np. ból głowy, zaburzenia widzenia), zmniejszenie świadomości lub śpiączka;

♦    powolna, nieregularna czynność serca;

♦    choroba powodująca zmęczenie i osłabienia mięśni (myasthenia gravis);

♦    przewlekłe zaparcie.

Podwyższona temperatura ciała może spowodować, że zbyt duża ilość leku przeniknie przez skórę. Dlatego należy

   poinformować lekarza o wystąpieniu gorączki podczas leczenia

   unikać ekspozycji miejsca, w którym naklejono plaster, na bezpośrednie działanie źródła ciepła, takiego jak poduszki rozgrzewające, koce elektryczne, butelki z gorącą wodą, ogrzewane łóżka wodne, lampy rozgrzewające lub opalające, intensywne opalanie, długie gorące kąpiele, sauna lub gorące źródła uzdrowiskowe.

Lekarz będzie starannie monitorował stan pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów w złym stanie fizycznym (wycieńczonych), gdyż może być konieczne zmniejszenie dawki leku.

Fenta MX może powodować zaparcie. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jak mu zapobiegać.

Długotrwałe stosowanie leku Fenta MX może spowodować osłabienie działania przeciwbólowego (tolerancja) oraz rozwój fizycznego lub psychicznego uzależnienia. Jest to jednak rzadko obserwowane podczas leczenia bólu nowotworowego. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent kiedykolwiek w przeszłości nadużywał lub był uzależniony od alkoholu, leków wydawanych na receptę lub narkotyków.

Plastrów nie należy ciąć na mniejsze części, gdyż nie wykazano jakości, bezpieczeństwa stosowania i skuteczności tak podzielonego plastra.

Przyklejenie się plastra do innej osoby

System transdermalny należy stosować wyłącznie na skórę osoby, której go przepisano. Opisywano przypadki niezamierzonego przyklejenia się systemu transdermalnego z fentanylem do skóry członka rodziny pacjenta podczas bliskiego kontaktu fizycznego lub korzystania z tego samego łóżka. Przeniesienie systemu transdermalnego z fentanylem na skórę innej osoby (zwłaszcza dziecka) może spowodować przedawkowanie opiodu. W takim wypadku należy natychmiast usunąć ze skóry system transdermalny i zwrócić się o pomoc medyczną (patrz także niżej punkt 3).

Dzieci

Leku Fenta MX nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat i u dzieci, które nie otrzymywały wcześniej silnych leków przeciwbólowych, takich jak morfina.

U dzieci miejsce naklejenia plastra Fenta MX należy wybierać ostrożnie, aby zapobiec jego przypadkowemu zjedzeniu przez dziecko (patrz punkt 3 „Jak stosować lek Fenta MX”) oraz uważnie sprawdzać przyleganie plastra.

Fenta MX a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne przyjmowanie leków wpływających na czynność mózgu zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych, zwłaszcza trudności w oddychaniu. Do tych leków należą, m.in.:

♦    leki stosowane w leczeniu lęku (anksjolityki) i niepokoju (trankwilizery);

♦    leki stosowane w zaburzeniach psychicznych (neuroleptyki, leki przeciwpsychotyczne);

♦    leki stosowane do znieczulenia; jeśli pacjent ma poddać się znieczuleniu, powinien powiedzieć lekarzowi lub dentyście o stosowaniu leku Fenta MX;

♦    leki stosowane w leczeniu zaburzeń snu (nasenne, uspokajające);

♦    leki stosowane w leczeniu alergii lub choroby lokomocyjnej (leki, przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym, leki przeciwwymiotne);

♦    inne silne leki przeciwbólowe (opioidy);

♦    leki zwiotczające mięśnie, np. stosowane w leczeniu bólu pleców (leki zmniejszając napięcie mięśni szkieletowych);

♦    alkohol.

Nie należy stosować leków wymienionych niżej jednocześnie z lekiem Fenta MX bez ścisłej kontroli lekarza.

Leki te hamują aktywność enzymu CYP3A4 w wątrobie i mogą potęgować działanie i działania niepożądane leku Fenta MX. Należą do nich:

♦    rytonawir i nelfinawir (leki stosowane w zakażeniu HIV);

♦    ketokonazol i itrakonazol, flukonazol i worykonazol (leki stosowane w leczeniu grzybic);

♦    werapamil, diltiazem i amiodaron (leki stosowane w chorobach serca);

♦    niektóre antybiotyki makrolidowe (leki stosowane w leczeniu zakażeń), np. erytromycyna, klarytromycyna, troleandomycyna;

♦    nafazodon (lek stosowany w leczeniu depresji).

Leki pobudzające aktywność enzymu CYP3A4 mogą zmniejszyć działanie leku Fenta MX. Należą do nich:

♦    ryfampicyna (antybiotyk);

♦    karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina (leki przeciwpadaczkowe).

Jeśli pacjent przerwie stosowanie wymienionych leków, lekarz będzie uważnie kontrolował jego stan, gdyż działanie leku Fenta MX może się nasilić.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu niektórych leków przeciwdepresyjnych, znanych jako:

♦    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (tzw. SSRI);

♦    inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (tzw. SNRI);

♦    inihibitory monoaminooksydazy (IMAO) (takie jak cytalopram, duloksetybna, escytalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, wenlafaksyna, tranylcypromina).

Konieczne jest poinformowanie lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z tych leków, gdyż jednoczesne stosowanie z lekiem Fenta MX może zwiększyć ryzyko rozwoju potencjalnie zagrażającego życiu zespołu serotoninowego.

Nie należy stosować leku Fenta MX, jeśli pacjent przyjmuje lek z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona) lub przyjmował go w ciągu ostatnich 14 dni.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent otrzymuje buprenorfinę, nalbufinę lub pentazocynę (inne silne leki przeciwbólowe). Nie zaleca się ich stosowania razem z lekiem Fenta MX.

Fenta MX z alkoholem

Podczas stosowania leku Fenta MX nie należy pić napojów alkoholowych. Alkohol zwiększa ryzyko ciężkich działań niepożądanych leku Fenta MX.

Ciąża i karmienie piersią

♦    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje ciążę, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Fenta MX nie stosować podczas porodu (włączając w to cięcie cesarskie), gdyż fentanyl może spowodować trudności w oddychaniu u płodu lub noworodka.

♦    Jeśli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Fenta MX, powinna skonsultować się

z lekarzem. Nie stosować leku Fenta MX w okresie ciąży lub karmienia piersią, jeśli lekarz nie uzna leczenia za konieczne. Należy zasięgnąć porady lekarza. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży.

Fentanyl przenika do mleka kobiecego i może spowodować uspokojenie i niewydolność oddechową u niemowlęcia karmionego piersią. Nie należy karmić piersią przez co najmniej 72 godziny po usunięciu plastra Fenta MX.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Fenta MX ma duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza na początku leczenia, po każdej zmianie dawki, a także podczas stosowania w połączeniu z alkoholem lub lekami uspokajającymi. Jeśli pacjent stosuje tę samą dawkę leku Fenta MX przez dłuższy czas, lekarz może podjąć decyzję o możliwości prowadzenia przez pacjenta pojazdów i obsługiwania niebezpiecznych maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Fenta MX zawiera olej sojowy

Pacjenci uczuleni na orzeszki ziemne lub soję nie powinni stosować tego leku.

3. Jak stosować Fenta MX

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz określi najbardziej odpowiednią dla pacjenta dawkę leku Fenta MX biorąc pod uwagę:

♦    nasilenie bólu;

♦    stan ogólny pacjenta;

♦    dotychczasowy sposób leczenia przeciwbólowego.

Zależnie od reakcji pacjenta może być konieczne dostosowanie mocy leku lub ilości stosowanych plastrów. Działanie leku uzyskuje się w ciągu 24 godzin po nałożeniu pierwszego plastra, a zmniejsza się ono stopniowo po jego usunięciu. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Działanie pierwszego plastra rozwija się powoli (może to wymagać nawet całego dnia), dlatego lekarz może zastosować ć dodatkowe leki przeciwbólowe do chwili uzyskania pełnego działania leku Fenta MX. Od tego czasu lek Fenta MX powinien łagodzić ból w sposób ciągły i pacjent będzie mógł odstawić dodatkowe leki przeciwbólowe. Czasami jednak konieczne może być dalsze ich stosowanie.

Jak nakładać plaster Fenta MX

1. Należy znaleźć gładkie miej sce na tułowiu lub górnej części ramienia, gdzie skóra j est pozbawiona włosów, zranień, wyprysków lub innych zmian. Wybrany obszar skóry nie może być poddawany napromienianiu. Należy ostrożnie wybierać miejsce w celu zapobieżenia zdjęciu i spożyciu plastra przez małe dziecko (patrz niżej). Należy uważnie skontrolować prawidłowe przyleganie plastra do skóry i, w razie konieczności, dodatkowo umocować go. Co jakiś czas należy sprawdzać, czy plaster przylega do skóry.

Dzieci

U małych dzieci system transdermalny należy nakleić na górną część pleców, aby dziecko nie mogło go zdjąć. Plaster powinien być naklejany, zdejmowany i usuwany przez personel szpitala, lekarza lub opiekuna, ale nigdy przez samo dziecko.

Stan dziecka należy kontrolować co 48 godzin po:

-    pierwszym zastosowaniu plastra

-    zastosowaniu plastra o większej mocy

2.    Jeśli skóra jest owłosiona, włosy należy wystrzyc nożyczkami. Nie należy golić skóry, gdyż golenie ją podrażnia. Jeśli skóra wymaga oczyszczenia, należy ją umyć wodą. Nie wolno stosować mydła, olejków, płynów kosmetycznych, alkoholu lub innych środków myjących, gdyż mogą podrażniać skórę. Skóra musi być zupełnie sucha przed naklejeniem plastra.

3.    Plaster należy naklejać natychmiast po otwarciu opakowania. Po zdjęciu folii ochronnej nałożony plaster należy lekko przyciskać dłonią przez około 30 sekund tak, aby ściśle przylegał do skóry. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne przyleganie plastra przy brzegach.

-    Jeden plaster Fenta MX stosuje się zazwyczaj przez 72 godziny (3 dni).

-    Nie narażać miejsca, w którym naklejono plaster, na bezpośrednie działanie źródła ciepła (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2).

-    Plaster Fenta MX zabezpieczony jest folią wodoodporną, więc może pozostać naklejony podczas kąpieli pod prysznicem.

4.    Należy umyć ręce czystą wodą (bez użycia mydła ani innych środków myjących).

Jak zmieniać plaster Fenta MX

♦    Plaster należy zmieniać po czasie określonym przez lekarza, zazwyczaj po 72 godzinach

(3 dniach), a u niektórych pacjentów po 48 godzinach (2 dniach). Zazwyczaj nie odkleja się on sam. Jeśli po usunięciu plastra pozostaną na skórze jego resztki, można je zmyć dużą ilością wody z mydłem. Nie stosować w tym celu alkoholu lub innych rozpuszczalników.

♦    Zużyty plaster należy złożyć na pół, warstwą przylepną do wewnątrz. Następnie włożyć z powrotem do saszetki i bezpiecznie usunąć albo oddać do apteki.

♦    Nałożyć nowy plaster w sposób opisany wyżej, ale już na inny obszar skóry. Poprzednie miejsce można ponownie wykorzystać dopiero po co najmniej 7 dniach.

Postępowanie w przypadku, gdy plaster przylgnie do skóry innej osoby (patrz także wyżej punkt 2)

♦    Plaster z fentanylem należy stosować wyłącznie u osoby, której został przepisany.

♦    Należy upewnić się, że plaster nie odkleił się i nie przylgnął do skóry partnera lub dziecka, zwłaszcza w sytuacji wspólnego spania lub bliskiego kontaktu.

♦    Jeśli plaster przykleił się do skóry innej osoby, należy natychmiast go usunąć i natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fenta MX

W razie naklejenia większej ilości plastrów niż zalecono, należy je usunąć i skontaktować się z lekarzem lub szpitalem w celu oceny ryzyka.

Najcięższym objawem przedawkowania jest zmniejszona zdolność oddychania, tzn. pacjent oddycha nieprawidłowo wolno lub słabo. W takim przypadku należy niezwłocznie zdjąć plaster i skontaktować się z lekarzem. Do czasu przybycia lekarza należy podtrzymywać czujność pacjenta, mówiąc do niego lub potrząsając nim od czasu do czasu.

Pominięcie zastosowania leku Fenta MX

W żadnym przypadku nie należy stosować podwójnej dawki leku.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, plaster należy zmieniać o tej samej porze dnia co 3 dni (co 72 godziny). Jeśli pacjent zapomni o zmianie plastra, powinien to zrobić niezwłocznie po przypomnieniu sobie. Jeśli od ostatniej zmiany upłynęło dużo czasu, należy skontaktować się z lekarzem, gdyż pacjent może wymagać podania dodatkowego leku przeciwbólowego.

Przerwanie stosowania leku Fenta MX

Jeśli pacjent chciałby przerwać lub zakończyć leczenie, powinien zawsze porozmawiać z lekarzem o przyczynach odstawienia leku lub o dalszym jego stosowaniu.

Długotrwałe stosowanie leku może spowodować fizyczne uzależnienie, a przerwanie leczenia może być przyczyną złego samopoczucia.

Ponieważ ryzyko objawów odstawienia (nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze) jest większe po nagłym przerwaniu leczenia, nigdy nie należy zaprzestawać stosowania leku Fenta MX bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ciężkie działania niepożądane

Jeśli wystąpi którekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać leczenie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala:

-    ciężka duszność, charczący oddech (ciężka niewydolność oddechowa)

-    gwałtowny ból, wymioty, wzdęcie (całkowita niedrożność przewodu pokarmowego).

Działania niepożądane

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób)

♦    nudności lub wymioty

♦    zaparcie, zawroty głowy, senność

♦    bóle głowy

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób)

♦    odczucie bicia serca, szybkie bicie serca

♦    skurcze mięśni

♦    drżenie, uczucie mrowienia i kłucia

♦    brak tchu

♦    biegunka

♦    suchość w jamie ustnej, utrata apetytu

♦    ból brzucha, niestrawność

♦    trudności w oddawaniu moczu

♦    nadmierne pocenie się, odczucie chłodu

♦    świąd skóry, wysypka lub zaczerwienienie skóry

♦    wysokie ciśnienie tętnicze

♦    ogólne odczucie dyskomfortu, zmęczenia i osłabienia

♦    obrzęk rąk, okolic kostek lub stóp

♦    reakcja alergiczna

♦    nerwowość, niepokój lub depresja

♦    niemożność zaśnięcia

♦    splątanie, widzenie, czucie lub słyszenie rzeczy nieistniejących (omamy)

♦    odczucie wirowania

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób)

♦    powolna czynność serca

♦    sinawe zabarwienie skóry

♦    zmniej szone czucie, zwłaszcza na skórze

♦    napady drgawek

♦    zaburzenia świadomości lub utrata przytomności

♦    niewyraźne widzenie

♦    drżenia mięśni

♦    utrata pamięci

♦    znaczne trudności w oddychaniu

♦    całkowita niedrożność jelit

♦    zaburzenia funkcji seksualnych

♦    wyprysk i (lub) inne zaburzenia skóry, w tym zapalenie skóry w miejscu naklejenia plastra

♦    niskie ciśnienie tętnicze

♦    objawy przypominające grypę

♦    gorączka, zmiany ciepłoty ciała

♦    objawy odstawienia leku (takie jak wymioty, nudności, biegunka, niepokój lub dreszcze)

♦    odczucie pobudzenia, zagubienia, podniecenia lub nienaturalnej beztroski

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

♦    zwężenie źrenic

♦    częściowa niedrożność jelita cienkiego lub grubego

♦    czasowe zatrzymanie oddechu, osłabienie oddychania

♦    nieregularne bicie serca

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

♦    nieprawidłowo spowolniony oddech

♦    ciężka i czasami zakończona zgonem reakcja alergiczna obejmująca cały organizm

Jeśli pacjent stosuje Fenta MX przez jakiś czas, możliwe jest zmniejszenie skuteczności leku, wymagające dostosowania dawki (rozwój tolerancji). W trakcie stosowania leku może rozwinąć się fizyczne i psychiczne uzależnienie, a po nagłym przerwaniu stosowania plastrów mogą wystąpić objawy odstawienia z takimi objawami, jak nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze.

Dzieci i młodzież

Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży jest podobny do obserwowanego u dorosłych. Działaniami niepożądanymi obserwowanymi bardzo często były gorączka, ból głowy, wymioty, nudności, zaparcie, biegunka i świąd.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Fenta MX

Lek przed użyciem należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Znaczne ilości substancji czynnej pozostają na plastrze nawet po zużyciu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Postępowanie z plastrem

Zużyte plastry należy złożyć tak, aby przylepne strony przylegały do siebie, a następnie usunąć w bezpieczny sposób. Nieużyte plastry należy zwrócić do apteki. Przypadkowe narażenie na zużyty lub nieużywany plaster, zwłaszcza dziecka, może grozić śmiercią. Niezużyte plastry należy zwrócić do apteki.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Fenta MX

-    Substancją czynną jest fentanyl. Każdy system transdermalny, plaster (o powierzchni uwalniania 10,5, 21, 31,5 lub 42 cm2) zawiera: 5,78 mg, 11,56 mg, 17,34 mg lub 23,12 mg fentanylu (co odpowiada szybkości uwalniania 25, 50, 75 lub 100 mikrogramów fentanylu na godzinę).

-    Pozostałe składniki to: olej sojowy oczyszczony, kalafonia, żywica uwodorniona.

Warstwa przylegająca: poli (2-etyloheksyloakrylan, octan winylu) 1:1 Warstwa zewnętrzna zabezpieczająca: polietylenu tereftalan

Warstwa ochronna (usuwana): sylikonowany polietylenu tereftalan

Jak wygląda Fenta MX i co zawiera opakowanie

Fenta MX to przezroczysty, zaokrąglony, podłużny plaster z warstwą samoprzylepną, pokrytą folią zabezpieczającą (którą należy usunąć przed użyciem), który można nakleić na skórę.

Opakowania zawierają 5, 10, 16 i 20 systemów transdermalnych, plastrów.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca HEXAL AG Industriestrasse 25 83607 Holzkirchen, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2015 {Logo Sandoz}

8 DE/H/0765/002-003-004-005/IB/042

Fenta MX 75

Charakterystyka Fenta mx 75

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fenta MX 25, 25 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fenta MX 50, 50 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fenta MX 75, 75 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fenta MX 100, 100 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Fenta MX 25

Jeden system transdermalny, plaster o powierzchni wchłaniania 10,5 cm2 zawiera 5,78 mg fentanylu (Fentanylum), co odpowiada szybkości uwalniania fentanylu 25 mikrogramów/godzinę.

Fenta MX 50

Jeden system transdermalny, plaster o powierzchni wchłaniania 21 cm2 zawiera 11,56 mg fentanylu (Fentanylum), co odpowiada szybkości uwalniania fentanylu 50 mikrogramów/godzinę.

Fenta MX 75

Jeden system transdermalny, plaster o powierzchni wchłaniania 31,5 cm2 zawiera 17,34 mg fentanylu (Fentanylum), co odpowiada szybkości uwalniania fentanylu 75 mikrogramów/godzinę.

Fenta MX 100

Jeden system transdermalny, plaster o powierzchni wchłaniania 42 cm2 zawiera 23,12 mg fentanylu (Fentanylum), co odpowiada szybkości uwalniania fentanylu 100 mikrogramów/godzinę.

Substancja pomocnicza: olej sojowy oczyszczony

Fentanyl 25 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster: 5,78 mg Fentanyl 50 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster: 11,56 mg Fentanyl 75 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster: 17,34 mg Fentanyl 100 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster: 23,12 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny, plaster

Przezroczysty, zaokrąglony, podłużny system transdermalny, plaster, składający się z warstwy zabezpieczającej (którą należy usunąć przed użyciem) i dwóch warstw czynnościowych: jednej samoprzylepnej warstwy matrycowej zawierającej fentanyl i warstwy nośnikowej, nieprzepuszczalnej dla wody.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Dorośli

Przewlekły ból o znacznym nasileniu, który może być odpowiednio kontrolowany wyłącznie za pomocą opioidów.

Dzieci

Długotrwałe leczenie przewlekłego bólu o znacznym nasileniu u dzieci w wieku powyżej 2 lat leczonych lekami z grupy opioidów.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Systemy transdermalne (plastry) Fenta MX uwalniają fentanyl przez 72 godziny. Szybkość uwalniania fentanylu wynosi 25, 50, 75 i 100 mikrogramów/godzinę, a odpowiednia powierzchnia aktywna wynosi 10,5, 21, 31,5 i 42 cm2.

Wymaganą dawkę fentanylu należy dostosować indywidualnie i regularnie ją weryfikować po każdym zastosowaniu.

Dawkowanie

Dorośli

Dobór dawki początkowej

Odpowiednią dawkę początkową produktu Fenta MX należy dobierać na podstawie aktualnego stosowania opioidu u danego pacjenta. Trzeba uwzględnić również inne czynniki, takie jak aktualny ogólny stan zdrowia pacjenta, jego stan kliniczny, w tym wielkość ciała, wiek i stopień osłabienia oraz tolerancję opioidów.

Pacjenci, którzy otrzymują leki opioidowe po raz pierwszy

U pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie byli leczeni opioidami, dawka początkowa nie powinna być większa niż 12,5-25 mikrogramów/godzinę.

Kliniczne doświadczenie związane ze stosowaniem fentanylu w postaci plastrów transdermalnych u pacjentów nigdy nieleczonych opioidami jest ograniczone. W sytuacjach, gdy terapię produktem Fenta MX u tych pacjentów uzna się za właściwą, zaleca się rozpoczęcie leczenia od małych dawek opioidów o natychmiastowym uwalnianiu (tj. morfina). Dostępne są plastry uwalniające 12,5 mikrograma fentanylu na godzinę i należy je stosować na początku leczenia. Następnie pacjentów można przestawić na produkt Fenta MX uwalniający 25 mikrogramów/godzinę. Potem, w razie konieczności, dawkę można zwiększać lub zmniejszać o 12,5 lub 25 mikrogramów na godzinę, aż do uzyskania najmniejszej skutecznej dawki Fenta MX, zależnie od reakcji pacjenta oraz jego zapotrzebowania na dodatkowe leczenie przeciwbólowe (patrz również punkt 4.4).

Leczenia opioidami w postaci fentanylu w systemach transdermalnych nie należy rozpoczynać u nigdy nieleczonych opioidami pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych ze względu na ich znaną wrażliwość na opioidy. W takich przypadkach preferowane jest rozpoczęcie leczenia od małych dawek morfiny o natychmiastowym uwalnianiu i po ustaleniu jej optymalnej dawki zastosowanie fentanylu w postaci systemów transdermalnych.

Zmiana innych opioidów na fentanyl w postaci systemów transdermalnych

W przypadku zmiany opioidów podawanych doustnie lub pozajelitowo na leczenie fentanylem dawkę początkową należy ustalać następująco:

1.    Ustalić zapotrzebowanie pacjenta na leki przeciwbólowe w ciągu ostatnich 24 godzin.

2.    Przeliczyć otrzymaną dawkę na równoważną przeciwbólowo dawkę doustną morfiny zgodnie z tabelą 1.

3.    Odpowiednią dawkę fentanylu należy ustalić następująco:

a)    posługując się tabelą 2 dla pacjentów, u których istnieje potrzeba rotacji opioidowej (współczynnik przeliczeniowy doustnej morfiny na przezskórny fentanyl równy 150:1),

b)    stosując tabelę 3 dla pacjentów otrzymujących stałą i dobrze tolerowaną terapię opioidami (współczynnik przeliczeniowy doustnej morfiny na przezskórny fentanyl równy 100:1).

Tabela 1: Równoważny efekt przeciwbólowy różnych leków

Wszystkie podawane domięśniowo i doustnie dawki przedstawione w tabeli odpowiadają przeciwbólowemu działaniu 10 mg morfiny podawanej domięśniowo.

Substancja czynna

Dawka o równoważnym działaniu przeciwbólowym (mg)

Domięśniowa*

Doustna

Morfina

10

30-40 (przy założeniu powtarzanego dawkowania)

Hydromorfon

1,5

7,5

Metadon

10

20

Oksykodon

15

30

Leworfanol

2

4

Oksymorfon

1

10 (doodbytniczo)

Diamorfina

5

60

Petydyna

75

-

Kodeina

130

200

Buprenorfina

0,4

0,8 (podjęzykowo)

Ketobemidon

10

20-30

* Na podstawie badań z zastosowaniem pojedynczej dawki, w których w celu ustalenia względnej mocy dawkę domięśniową każdego z wymienionych wyżej leków porównano z dawką morfiny. Dawki doustne są dawkami zalecanymi podczas zmiany z podawania pozajelitowego na podanie doustne.

Tabela 2: Zalecana początkowa dawka fentanylu w postaci systemów transdermalnych na podstawie doustnej dawki dobowej morfiny (dla pacjentów, u których istnieje potrzeba rotacji opioidowej)

Doustna dawka morfiny (mg/24 h)

Uwalnianie fentanylu w postaci przezskórnej (mikrogramy/h)

Dla dorosłych

<90

12,5

90-134

25

135-179

37,5

180-224

50

225-314

75

315-404

100

405-494

125

495-584

150

585-674

175

675-764

200

765-854

225

855-944

250

945-1034

275

1035-1124

300

Tabela 3: Zalecana dawka początkowa fentanylu w postaci systemów transdermalnych na podstawie dobowej dawki doustnej morfiny (dla pacjentów otrzymujących stałe, dobrze tolerowane leczenie opioidami)

Doustna dawka morfiny (mg/24 h)

Uwalnianie fentanylu w postaci przezskórnej (mikrogramy/h)

<60

12,5

60-89

25

90-119

37,5

120-149

50

150-209

75

210-269

100

270-329

125

330-389

150

390-449

175

450-509

200

510-569

225

570-629

250

630-689

275

690-749

300

Wcześniejsze leczenie przeciwbólowe należy wycofywać stopniowo od czasu zastosowania pierwszego plastra aż do osiągnięcia skutecznego działania przeciwbólowego produktu Fenta MX.

Zarówno u pacjentów nigdy nieleczonych silnymi opioidami, jak i pacjentów z rozwiniętą tolerancją, początkową ocenę największego działania przeciwbólowego produktu Fenta MX należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 24 godzinach noszenia systemu transdermalnego. Jest to spowodowane stopniowym zwiększaniem się stężenia fentanylu w surowicy w ciągu pierwszych 24 godzin od zastosowania plastra.

Szybkość uwalniania fentanylu większą niż 100 mikrogramów/godzinę można uzyskać przez połączenie kilku systemów transdermalnych.

Zwiększanie dawki i leczenie podtrzymujące

System transdermalny, plaster Fenta MX należy zmieniać co 72 godziny. Dawkę należy zwiększać indywidualnie aż do uzyskania działania przeciwbólowego. U pacjentów, którzy odczuwają znaczne zmniejszenie działania przeciwbólowego w ciągu 48 do 72 godzin po nałożeniu systemu transdermalnego, plastra Fenta MX, może być konieczna jego wymiana po 48 godzinach.

Jeśli pod koniec okresu stosowania pierwszego systemu transdermalnego skuteczność przeciwbólowa jest niewystarczająca, dawkę można zwiększyć po 3 dniach aż do osiągnięcia pożądanego działania u każdego pacjenta. Jeśli to konieczne, dostosowanie dawki należy zwykle przeprowadzać stopniowo o 12,5 mikrograma/godzinę lub 25 mikrogramów/godzinę, z uwzględnieniem zapotrzebowania pacjenta na inne leki przeciwbólowe (doustna dawka dobowa morfiny 90 mg odpowiada w przybliżeniu dawce 25 mikrogramów/h produktu Fenta MX) oraz nasilenia odczuwanego przez niego bólu. Można stosować kilka plastrów Fenta MX, aby osiągnąć pożądaną dawkę. Pacjenci mogą wymagać okresowego podawania dodatkowych dawek krótko działającego leku przeciwbólowego w celu opanowania bólu przebijającego. Jeśli dawka fentanylu w postaci systemu transdermalnego będzie większa niż 300 mikrogramów/godzinę, należy rozważyć zastosowanie dodatkowych lub innych metod leczenia bólu.

Zmiana lub zakończenie leczenia

Jeżeli konieczne jest przerwanie stosowania produktu Fenta MX, każda zmiana na inny lek opioidowy powinna przebiegać stopniowo, na początku od małej dawki, którą zwiększa się powoli.

Spowodowane jest to stopniowym zmniejszaniem się stężenia fentanylu w surowicy po usunięciu produktu Fenta MX . Stężenie fentanylu w osoczu zmniejsza się o 50% w ciągu co najmniej 17 godzin (patrz punkt 5.2). Ogólną zasadą jest, że opioidowe leki przeciwbólowe należy odstawiać stopniowo w celu uniknięcia objawów odstawienia.

U niektórych pacjentów po zmianie terapii z fentanylu w postaci systemów transdermalnych na inne opioidy lub podczas dostosowywania dawki mogą wystąpić objawy odstawienia opioidów (patrz punkt 4.8).

Nie należy posługiwać się tabelami 2 i 3 w celu zmiany z leczenia produktem Fenta MX na inne terapie w celu uniknięcia za dużej dawki nowego leku przeciwbólowego i możliwości przedawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjentów w podeszłym wieku należy poddać uważnej obserwacji w kierunku objawów toksycznego działania fentanylu i, jeśli to konieczne, należy zmniejszyć jego dawkę (patrz punkty 4.4. i 5.2).

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego Fenta MX nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Dzieci w wieku 16 lat i starsze

Należy stosować dawkowanie dla dorosłych.

Dzieci w wieku od 2 do 16 lat

Fenta MX należy stosować wyłącznie u dzieci i młodzieży wykazującej tolerancję na opioidy (w wieku od 2 do 16 lat), już otrzymujących doustnie ekwiwalent co najmniej 30 mg morfiny na dobę. W celu przestawienia dzieci i młodzieży z opioidów podawanych doustnie lub pozajelitowo na produkt Fenta MX należy odnieść się do tabeli 4.

Tabela 4: Zalecana dawka fentanylu w postaci systemów transdermalnych na podstawie dobowej dawki doustnej morfiny1

Doustna dawka morfiny (mg/24 h)

Uwalnianie fentanylu w postaci przezskórnej (mikrogramy/h)

Dla dzieci i młodzieży2

30-44

12,5

45-134

25

1    W badaniach klinicznych powyższe dobowe doustne dawki morfiny były podstawą do przeliczania dawek fentanylu w postaci systemów transdermalnych.

2    Przeliczenie na dawki produktu Fenta MX większe niż 25 mikrogramów/godzinę jest takie samo dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Dostępne informacje z badań klinicznych u dzieci, które otrzymują ponad 90 mg doustnej morfiny na dobę, są obecnie ograniczone. W badaniach z udziałem dzieci i młodzieży wymaganą dawkę fentanylu w systemie transdermalnym obliczano w następujący sposób: 30 mg do 44 mg doustnej morfiny na dobę lub odpowiadająca jej dawka opioidu była zastępowana przez jeden system transdermalny, plaster z fentanylem, uwalniający 12,5 mikrograma fentanylu na godzinę. Należy zauważyć, że taki schemat zmiany u dzieci ma zastosowanie wyłącznie do zmiany doustnej morfiny (lub jej ekwiwalentu) na Fenta MX. Nie można go natomiast zastosować do zmiany Fenta MX na inne opioidy ze względu na możliwość przedawkowania.

Działanie przeciwbólowe pierwszej dawki produktu Fenta MX nie będzie optymalne przez pierwsze 24 godziny. Dlatego podczas pierwszych 12 godzin po zmianie na system transdermalny, plaster Fenta MX pacjent powinien otrzymywać normalną dawkę poprzednio stosowanego leku przeciwbólowego. W trakcie następnych 12 godzin jego dawkę należy ustalać w zależności od potrzeb klinicznych.

Ze względu na to, że największe stężenie fentanylu występuje po upływie 12 do 24 godzin leczenia, przez co najmniej 48 godzin po rozpoczęciu leczenia produktem Fenta MX lub zwiększeniu dawki zaleca się kontrolowanie, czy u pacjenta pediatrycznego nie występują działania niepożądane, które mogą obejmować hipowentylację (patrz również punkt 4.4).

Dostosowywanie dawki i leczenie podtrzymujące

Jeśli działanie przeciwbólowe produktu Fenta MX jest niewystarczające, należy podać dodatkową dawkę morfiny lub innego krótko działającego opioidu. Zależnie od potrzeby zastosowania leku przeciwbólowego i nasilenia bólu u dziecka, można podjąć decyzję o zastosowaniu większej dawki fentanylu w postaci systemu transdermalnego. Dawkę należy dostosowywać stopniowo o 12,5 mikrograma/godzinę.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek należy uważnie obserwować, czy nie występują objawy toksycznego działania fentanylu i w razie konieczności zmniejszyć jego dawkę (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z gorączką

Pacjentów gorączkujących należy obserwować, czy nie występują u nich działania niepożądane charakterystyczne dla opioidów, a w razie konieczności dostosować dawkę fentanylu w postaci systemów transdermalnych (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania Podanie przezskórne.

System transdermalny, plaster Fenta MX należy bezpośrednio po wyjęciu z opakowania i zdjęciu folii ochronnej nakleja się na skórę górnej części ciała (klatki piersiowej, pleców, górnej części ramienia). U małych dzieci preferowanym miejscem naklejenia systemu transdermalnego jest górna część pleców ze względu na zminimalizowanie możliwości usunięcia stamtąd systemu transdermalnego przez dziecko.

Należy wybrać nieowłosioną powierzchnię ciała. Jeśli nie jest to możliwe, włosy na skórze w planowanym miejscu naklejenia należy usunąć nożyczkami (nie golić).

Przed nałożeniem plastra skórę należy dokładnie umyć czystą wodą. Nie należy stosować mydła, olejków, płynów kosmetycznych, alkoholu lub jakichkolwiek substancji, które mogłyby podrażnić skórę lub zmienić jej właściwości. Przed nałożeniem systemu transdermalnego skóra powinna być całkowicie sucha. Nałożony plaster należy lekko przyciskać dłonią przez około 30 sekund. Skóra w tym miejscu powinna być wolna od mikrouszkodzeń (np. wywołanych napromienianiem lub goleniem) i podrażnień.

Ponieważ plaster jest zabezpieczony z zewnętrznej strony folią wodoodporną, może pozostawać naklejony podczas kąpieli.

W wypadku zwiększania dawki powierzchnia czynna systemów transdermalnych może być tak duża, że naklejanie dalszych plastrów jest już niemożliwe.

Czas stosowania

System transdermalny, plaster Fenta MX należy zmienić po 72 godzinach. Jeśli w pojedynczych przypadkach konieczna jest wcześniejsza zmiana, należy jej dokonać nie wcześniej niż po 48 godzinach, w przeciwnym razie możliwe jest zwiększenie średniego stężenia fentanylu. Każdorazowo należy wybrać miejsce aplikacji plastra. Kolejny plaster można umieścić na tym samym miejscu po 7-dniowej przerwie. Działanie przeciwbólowe może utrzymywać się jeszcze przez jakiś czas po usunięciu plastra.

Jeśli po usunięciu plastra pozostają na skórze jego ślady, można je zmyć mydłem i dużą ilością wody. Nie należy stosować w tym celu alkoholu lub innych rozpuszczalników, gdyż mogą one przenikać przez skórę na skutek działania plastra.

4.3    Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancję czynną, kalafonię (uwodornioną), soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ból ostry lub pooperacyjny, gdyż nie jest możliwe stopniowe dostosowanie dawki w krótkim czasie oraz ze względu na ryzyko ciężkiej i zagrażającej życiu hipowentylacji.

Ciężka niewydolność oddechowa.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

STAN PACJENTÓW, U KTÓRYCH ZAOBSERWOWANO CIĘŻKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE, NALEŻY KONTROLOWAĆ PRZEZ CO NAJMNIEJ 24 GODZINY PO USUNIĘCIU PRODUKTU FENTA MX LUB DŁUŻEJ, ZALEŻNIE OD OBJAWÓW, PONIEWAŻ STĘŻENIE FENTANYLU W SUROWICY ZMNIEJSZA SIĘ STOPNIOWO, OSIĄGAJĄC OKOŁO 50% PO 17 GODZINACH (W ZAKRESIE OD 13 DO 22 GODZIN).

Fenta MX (zarówno przed użyciem, jak i użyty) należy przez cały czas przechowywać w miejscu

niedostępnym dla dzieci.

Nie można zagwarantować wymienialności różnych systemów transdermalnych zawierających fentanyl u poszczególnych pacjentów. Dlatego należy podkreślić, że pacjenci nie powinni zmieniać stosowanych produktów leczniczych zawierających fentanyl w tej postaci bez szczególnego zalecenia przez lekarza specjalistę.

Systemów transdermalnych nie należy ciąć ze względu na brak dostępnych informacji dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania takiego dzielonego plastra.

Ból przebijający

Badania wykazały, że niemal wszyscy pacjenci, mimo leczenia systemami transdermalnymi fentanylu, wymagają dodatkowego leczenia silnym, szybko uwalnianym produktem leczniczym w celu zahamowania bólu przebijającego.

Niewydolność oddechowa

Podobnie jak w przypadku innych silnie działających opioidów, u niektórych pacjentów może występować silna niewydolność oddechowa po zastosowaniu systemów transdermalnych zawierających fentanyl. Wszystkich pacjentów należy obserwować, czy nie występuje u nich to powikłanie. Niewydolność oddechowa może się utrzymywać po usunięciu systemu transdermalnego. Częstość niewydolności oddechowej zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki fentanylu (patrz również punkt 4.9). Substancje czynne działające na OUN mogą pogłębiać niewydolność oddechową (patrz punkt 4.5).

Pacjenci nieotrzymujący wcześniej opioidowych leków przeciwbólowych i pacjenci nietolerujący opioidów

Zastosowanie systemów transdermalnych z fentanylem, jako początkowej terapii opioidowej, u pacjentów niestosujących wcześniej opioidowych leków przeciwbólowych bardzo rzadko skutkowało znaczącą niewydolnością oddechową i (lub) zgonem. U tych pacjentów istnieje ryzyko ciężkiej lub zagrażającej życiu hipowentylacji, nawet po zastosowaniu w leczeniu początkowym najmniejszej dawki fentanylu w postaci przezskórnej. Zaleca się, aby fentanyl w postaci przezskórnej stosować u pacjentów, którzy tolerują lek opioidowe (patrz punkt 4.2).

Przewlekłe choroby płuc

U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub innymi chorobami układu oddechowego fentanyl w postaci systemu transdermalnego może spowodować cięższe działania niepożądane. U tych pacjentów opioidy mogą zmniejszyć napęd oddechowy i zwiększyć opór w drogach oddechowych.

Lekozależność i możliwość nadużywania

Wielokrotne stosowanie opioidów może spowodować rozwój tolerancji oraz uzależnienia fizycznego i psychicznego. Fentanyl może być nadużywany w podobny sposób, jak inni agoniści receptorów opioidowych. Nadużycie lub niewłaściwe użycie fentanylu w postaci systemów transdermalnych może spowodować przedawkowanie i (lub) zgon.

Ryzyko uzależnienia i nadużywania związanego z leczeniem opioidami jest znacznie większe u pacjentów z uzależnieniem od leków i (lub) nadużywaniem alkoholu w wywiadzie. Pacjenci z grupy zwiększonego ryzyka uzależnienia opioidowego mogą jednak być właściwie leczeni opioidami w postaciach farmaceutycznych o zmodyfikowanym uwalnianiu, ale wymagają obserwacji, czy nie występują u nich objawy niewłaściwego zastosowania, nadużywania lub uzależnienia.

Zwiększone ciśnienie śródczaszkowe

Fentanyl w postaci systemów transdermalnych należy stosować ostrożnie u pacjentów, którzy mogą być szczególnie podatni na retencję CO2 w obrębie jamy czaszki, np. u pacjentów z cechami zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego, z zaburzeniami świadomości lub śpiączką. Fentanyl w systemach transdermalnych należy stosować ostrożnie u pacjentów z nowotworami mózgu.

Choroba serca

Fentanyl może powodować bradykardię i dlatego należy zachować ostrożność podczas jego stosowania u pacjentów z bradyarytmią.

Opioidy mogą powodować niedociśnienie tętnicze, zwłaszcza u pacjentów z ostrą hipowolemią. Istniejące objawowe niedociśnienie i (lub) hipowolemię należy wyrównać przed rozpoczęciem stosowania systemów transdermalnych Fenta MX.

Zaburzenia czynności wątroby

Fentanyl jest przekształcany w wątrobie do nieczynnych farmakologicznie metabolitów, dlatego jego eliminacja może być opóźniona w przypadku zaburzeń czynności wątroby. Jeśli produkt Fenta MX stosowany jest u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, należy uważnie obserwować, czy nie występują u nich objawy toksycznego działania fentanylu i w razie konieczności zmniejszyć jego dawkę (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności nerek

Mniej niż 10% fentanylu jest wydalane w niezmienionej postaci przez nerki. W przeciwieństwie do morfiny, nieznane są czynne metabolity fentanylu wydalane drogą nerkową. Jeśli produkt Fenta MX otrzymują pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, należy uważnie obserwować, czy nie występują u nich objawy działania toksycznego fentanylu i w razie konieczności zmniejszyć jego dawkę (patrz punkt 5.2).

Gorączka / zewnętrzne źródła ciepła

Model farmakokinetyczny wskazuje, że stężenie fentanylu w surowicy może zwiększyć się o około jednej trzeciej, jeśli temperatura skóry podniesie się do 40°C. Z tego względu pacjentów gorączkujących należy obserwować, czy nie występują u nich działania niepożądane charakterystyczne dla opioidów, a w razie potrzeby dostosować dawkę fentanylu w postaci systemów transdermalnych. Uwalnianie fentanylu z systemu transdermalnego może być zwiększone pod wpływem temperatury i prowadzić do przedawkowania lub zgonu pacjenta. Badanie farmakologiczne u zdrowych dorosłych osób wykazało, że eksponowanie plastra z fentanylem na ciepło zwiększyło średnie wartości AUC o 120%, a średnie wartości Cmax o 61%.

Pacjentom należy poradzić, aby unikali narażania miejsca, w którym naklejono system transdermalny, plaster na bezpośrednie działanie zewnętrznych źródeł ciepła (takich jak poduszki rozgrzewające, butelki z gorącą wodą, koce elektryczne, ogrzewane łóżka wodne, lampy rozgrzewające lub opalające, intensywne opalanie, długie gorące kąpiele, sauna lub gorące źródła uzdrowiskowe).

Zespól serotoninowy

Zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania fentanylu w postaci transdermalnej i produktów leczniczych wpływających na serotoninergiczny układ neuroprzewodzący. Możliwy jest rozwój potencjalnie groźnego dla życia zespołu serotoninowego podczas jednoczesnego stosowania z substancjami czynnymi o działaniu serotoninergicznym, takimi jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) i z substancjami czynnymi, które zaburzają metabolizm serotoniny (w tym inhibitory monoaminooksydazy [IMAO]). Zespół serotoninowy może wystąpić po zastosowaniu dawek leczniczych.

Objawy zespołu serotoninowego mogą obejmować zmiany stanu umysłowego (tj. pobudzenie, omamy, śpiączka), chwiejność układu autonomicznego (np. tachykardia, niestabilne ciśnienie tętnicze, hipertermia), zaburzenia nerwowo-mięśniowe (tj. wzmożenie odruchów, brak koordynacji, sztywność) i (lub) objawy żołądkowo-jelitowe (np. nudności, wymioty, biegunka).

W razie podejrzewania zespołu serotoninowego należy rozważyć szybkie przerwanie stosowania produktu Fenta MX.

Interakcje z inhibitorami CYP3A4

Jednoczesne stosowanie fentanylu w postaci przezskórnej z inhibitorami izoenzymu CYP3A4

(tj. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, worykonazol, troleandomycyna, klarytromycyna,

erytromycyna, nelfinawir, nefazodon, werapamil, diltiazem i amiodaron) może spowodować zwiększenie stężenia fentanylu w osoczu, a to z kolei może nasilić lub wydłużyć zarówno działanie lecznicze, jak i działania niepożądane i prowadzić do ciężkiej niewydolności oddechowej. W takiej sytuacji wskazana jest staranna opieka nad pacjentem i obserwacja jego stanu. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania fentanylu w postaci przezskórnej i inhibitorów izoenzymu CYP3A4, chyba że możliwe jest ścisłe monitorowanie stanu pacjenta. U pacjentów, zwłaszcza stosujących fentanyl w postaci przezskórnej i inhibitory izoenzymu CYP3A4, należy kontrolować, czy nie występują objawy niewydolności oddechowej i w razie konieczności modyfikować dawkę fentanylu.

Niezamierzona ekspozycja na fentanyl poprzez system transdermalny, plaster Niezamierzone przeniesienie systemu transdermalnego z fentanylem ze skóry pacjenta na skórę innej osoby (zwłaszcza dziecka) podczas korzystania z tego samego łóżka lub podczas bliskiego kontaktu fizycznego może spowodować u osoby niebędącej pacjentem przedawkowanie opiodu. Pacjentów należy uprzedzić, że przypadkowo przeniesiony plaster trzeba natychmiast usunąć ze skóry innej osoby (patrz punkt 4.9).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Dane z badań z zastosowaniem fentanylu podawanego dożylnie wskazują, że u pacjentów w podeszłym wieku klirens fentanylu może być zmniejszony, okres półtrwania wydłużony, a wrażliwość na działanie leku większa niż u pacjentów młodszych. Jeśli pacjenci w podeszłym wieku otrzymują fentanyl w postaci systemów transdermalnych, należy uważnie obserwować, czy nie występują u nich objawy toksycznego działania fentanylu i, jeśli to konieczne, zmniejszyć jego dawkę (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Produktu Fenta MX nie należy stosować u dzieci, które nie miały jeszcze kontaktu z lekami opioidowymi (patrz punkt 4.2) ze względu na możliwość ciężkiej lub zagrażającej życiu hipowentylacji, niezależnie od podanej w produkcie Fenta MX dawki fentanylu.

Nie badano stosowania fentanylu w postaci systemu transdermalnego u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Fenta MX należy stosować jedynie u dzieci w wieku 2 lat lub starszych, które tolerują opioidy (patrz punkt 4.2). Produktu Fenta MX nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U dzieci należy rozważnie wybierać miejsce naklejenia produktu Fenta MX, aby nie dopuścić do jego przypadkowego zjedzenia przez dziecko (patrz punkty 4.2 i 6.6) i uważnie kontrolować przyleganie systemu transdermalnego do skóry.

Przewód pokarmowy

Opioidy zwiększają napięcie oraz osłabiają skurcze propulsywne mięśni gładkich przewodu pokarmowego. Wydłużony na skutek tego pasaż żołądkowo-jelitowy może być odpowiedzialny za zapierające działanie fentanylu. Pacjentów należy poinformować o metodach zapobiegania zaparciu i rozważyć profilaktyczne stosowanie leków przeczyszczających. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z przewlekłym zaparciem. W razie stwierdzenia lub podejrzewania niedrożności porażennej jelit stosowanie produktu Fenta MX należy przerwać.

Pacjenci z miastenią (myasthenia gravis)

Mogą występować reakcje (mio)kloniczne o charakterze niepadaczkowym. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z miastenią.

Instrukcja dotycząca usuwania systemów transdermalnych, patrz punkt 6.6.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Inne leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy

Jednoczesne stosowanie innych leków o działaniu hamującym ośrodkowy układ nerwowy, w tym opioidów, leków uspokajających, nasennych, leków stosowanych do znieczulenia ogólnego, pochodnych fenotiazyny, trankwilizerów, leków przeciwpsychotycznych, leków zmniejszających napięcie mięśni szkieletowych, leków przeciwhistaminowych o działaniu sedatywnym oraz napojów alkoholowych, może powodować sumowanie się działań hamujących w postaci hipowentylacji, niedociśnienia tętniczego i głębokiej sedacji, śpiączki lub zgonu. Dlatego stosowanie wyżej wymienionych produktów leczniczych w skojarzeniu z fentanylem w postaci systemów transdermalnych wymaga starannej opieki nad pacjentem i obserwacji jego stanu. Należy rozważyć zmniejszenie dawki jednego lub obu produktów leczniczych.

Inhibitory CYP3A4

Fentanyl, substancja czynna o dużym klirensie, jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowana głównie przez CYP3A4.

Jednoczesne stosowanie fentanylu w postaci transdermalnej z inhibitorami izoenzymu P450 3A4 (CYP3A4) może spowodować zwiększenie stężenia fentanylu w osoczu i prowadzić do nasilenia lub wydłużenia zarówno jego działania terapeutycznego, jak i działań niepożądanych, a także do ciężkiej niewydolności oddechowej. W takim przypadku pacjenta należy poddać starannej obserwacji i opiece. Nie zaleca się j ednoczesnego stosowania fentanylu w postaci systemów transdermalnych oraz inhibitorów izoenzymu CYP3A4, chyba że stan pacjenta jest ściśle monitorowany (patrz punkt 4.4).

Leki indukujące CYP3A4

Jednoczesne stosowanie z lekami indukującymi CYP3A4 (tj. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina) może spowodować zmniejszenie stężenia fentanylu w osoczu i osłabienie jego działania leczniczego. Konieczne może być dostosowanie dawki fentanylu w postaci transdermalnej. Po przerwaniu leczenia induktorem CYP3A4 jego działanie zmniejsza się stopniowo i może spowodować zwiększanie się stężenia fentanylu w osoczu, prowadzące do nasilenia lub wydłużenia zarówno działania leczniczego, jak i działań niepożądanych, a także może spowodować ciężką niewydolność oddechową. W takiej sytuacji należy uważnie monitorować stan pacjenta i w razie konieczności modyfikować dawkę fentanylu.

Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania fentanylu w postaci systemów transdermalnych u pacjentów, którzy wymagają leczenia inhibitorami MAO. Istnieją doniesienia o występowaniu ciężkich i nieprzewidywalnych działań niepożądanych, w tym nasilenia działania opioidu lub nasilenia działania serotoninergicznego. Dlatego produktu Fenta MX nie należy stosować przed upływem 14 dni od zaprzestania leczenia inhibitorami MAO.

Produkty lecznicze o działaniu serotoninergicznym

Jednoczesne stosowanie fentanylu w postaci systemów transdermalnych z lekiem serotoninergicznym, takim jak selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) lub inhibitor monoaminooksydazy (IMAO) może zwiększyć ryzyko potencjalnie zagrażającego życiu zespołu serotoninowego.

Jednoczesne stosowanie agonistów i antagonistów receptorów opiodowych

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania buprenorfiny, nalbufiny lub pentazocyny. Leki te mają duże powinowactwo do receptorów opioidowych i względnie małą aktywność wewnętrzną, dlatego potencjalnie antagonizują przeciwbólowe działanie fentanylu. Leki te mogą wywołać objawy odstawienia u pacjentów uzależnionych od opioidów.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania fentanylu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały pewnego stopnia szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla ludzi nie jest znane. Fentanyl przenika przez łożysko. U noworodków matek przewlekle stosujących fentanyl w postaci transdermalnej w czasie ciąży notowano objawy odstawienia. Produktu Fenta MX nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Stosowanie fentanylu w czasie porodu nie jest zalecane, gdyż nie powinno się go stosować w celu

opanowania ostrego bólu pooperacyjnego (patrz punkt 4.4). Ponadto fentanyl przenika przez łożysko, dlatego stosowanie produktu Fenta MX w czasie porodu może wywołać niewydolność oddechową u noworodka.

Karmienie piersią

Fentanyl przenika do mleka kobiecego i może powodować sedację i niewydolność oddechową u niemowlęcia karmionego piersią. Dlatego karmienie piersią należy przerwać na czas leczenia produktem Fenta MX i można je podjąć ponownie nie wcześniej niż po upływie 72 godzin po usunięciu systemu transdermalnego z fentanylem.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Fenta MX może zaburzać sprawność umysłową i (lub) fizyczną konieczną do wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwania maszyn. U pacjentów otrzymujących konkretną, stałą dawkę, bez interferencji innych produktów leczniczych, ograniczenia dotyczące prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn mogą nie być konieczne. Konieczne jest zachowanie ostrożności zwłaszcza na początku leczenia, przy każdej zmianie dawkowania oraz podczas stosowania w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi ze względu na ryzyko upośledzenia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania systemów transdermalnych, plastrów z fentanylem w leczeniu przewlekłego bólu nowotworowego lub nienowotworowego oceniono u 1854 osób (dorosłych i dzieci) biorących udział w 11 badaniach klinicznych (z podwójnie ślepą próbą [placebo lub aktywna kontrola] i (lub) w badaniach otwartych [bez kontroli lub z aktywną kontrolą]). Badani otrzymali co najmniej jedną dawkę fentanylu w postaci systemów transdermalnych, plastrów.

Zbiorcze dane uzyskane w wyniku ww. badań wskazują na to, że najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były (procentowo): nudności (35,7%), wymioty (23,2%), zaparcie (23,1%), senność (15,0%), zawroty głowy (13,1%) i bóle głowy (11,8%).

Najcięższym działaniem niepożądanym fentanylu jest niewydolność oddechowa.

Niżej wymieniono działania niepożądane fentanylu w postaci systemów transdermalnych, plastrów, notowane podczas powyższych badań klinicznych (włącznie z działaniami wymienionymi wyżej) oraz obserwowane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstości działań niepożądanych określono stosując następującą konwencję:

bardzo często: >1/10

często: >1/100 do <1/10

niezbyt często: >1/1000 do <1/100

rzadko: >1/10 000 do <1/1000

bardzo rzadko: <1/10 000

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane/kategoria częstości

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia

układu

immunologiczn

ego

Nadwrażliwość

Wstrząs

anafilaktyczny,

reakcja

anafilaktyczna,

reakcja

rzekomoanafi-

laktyczna

Zaburzenia metabolizmu i

Jadłowstręt

odżywiania

Zaburzenia

psychiczne

Bezsenność, depresja, niepokój, stan splątania, omamy

Pobudzenie,

dezorientacja,

nastrój

euforyczny

Zaburzenia

układu

nerwowego

Senność, zawroty głowy, bóle głowy1

Drżenie,

parestezje

Niedoczulica, drgawki (w tym napady kloniczne i typu grand mal),

niepamięć,

zaburzenia

świadomości,

utrata

przytomności

Zaburzenia

oka

Niewyraźne

widzenie

Zwężenie

źrenicy

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego

Zaburzenia

serca

Kołatanie serca, tachykardia

Bradykardia,

sinica

Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia

naczyniowe

Nadciśnienie

tętnicze

Niedociśnienie

tętnicze

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Niewydolność

oddechowa,

ostre

wyczerpanie

oddechowe

Bezdech,

hipowentylacj

a

Spowolnienie

oddechu

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności1,

wymioty1,

zaparcie1

Biegunka1, suchość błony śluzowej jamy ustnej,

ból brzucha, ból w nadbrzuszu, niestrawność

Niedrożność

jelita

Częściowa

niedrożność

jelita

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierne pocenie się, świąd1, wysypka, rumień

Wyprysk,

alergiczne

zapalenie

skóry,

zaburzenia

skóry,

zapalenie

skóry,

kontaktowe

zapalenie

skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze mięśni

Drżenia

mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie

moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia

wzwodu,

zaburzenia

funkcji

seksualnych

Zaburzenia

Uczucie

Reakcje w

Zapalenie

ogólne i stany

zmęczenia,

miejscu

skóry w

w miejscu

obrzęk

podania,

miejscu

podania

obwodowy,

choroba

podania,

osłabienie,

przypominając

wyprysk w

złe

a grypę,

miejscu

samopoczucie,

odczucie

podania

odczucie zimna

zmian

temperatury

ciała,

reakcja

nadwrażliwośc

i w miejscu podania,

zespół

odstawienia2,

gorączka

1    Patrz niżej „Dzieci i młodzież”

2    Patrz niżej „Opis wybranych działań niepożądanych”

Tak jak w przypadku innych opioidowych leków przeciwbólowych, wielokrotne stosowanie fentanylu w postaci systemów transdermalnych może prowadzić do rozwoju tolerancji oraz zależności fizycznej i psychicznej (patrz punkt 4.4).

Objawy odstawienia związane z opioidami (tj. nudności, wymioty, biegunka, lęk i dreszcze) mogą występować u niektórych pacjentów po zmianie wcześniej stosowanego analgetyku opioidowego na fentanyl w postaci systemu transdermalnego lub po nagłym przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.2).

Istnieją bardzo rzadkie doniesienia o występowaniu objawów odstawienia u noworodków, których matki stosowały przez długi czas fentanyl w postaci przezskórnej podczas ciąży (patrz punkt 4.6).

Bardzo rzadko oczyszczony olej sojowy może wywoływać reakcje alergiczne.

Dzieci i młodzież

Profil działań niepożądanych obserwowanych u dzieci i młodzieży leczonych fentanylem w postaci plastrów były podobne do występujących o osób dorosłych. W trakcie łagodzenia bólu związanego z ciężką chorobą nie zaobserwowano u dzieci i młodzieży ryzyka niestandardowych działań niepożądanych ponad działania niepożądane właściwe dla opioidów. Ryzyka tego nie ma także w trakcie zgodnego ze wskazaniami stosowania fentanylu w postaci plastrów u dzieci w wieku 2 lat. Bardzo częstymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi w badaniach klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży były gorączka, ból głowy, wymioty, nudności, zaparcie, biegunka i świąd.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania fentanylu są rozszerzeniem jego działania farmakologicznego,

a niewydolność oddechowa jest najcięższym objawem.

Leczenie

W przypadku niewydolności oddechowej należy natychmiast zastosować środki zaradcze, w tym: usunąć system transdermalny, plaster Fenta MX i stymulować pacjenta fizycznie lub werbalnie. Po zastosowaniu tych środków należy podać nalokson, który jest swoistym antagonistą opioidowym.

Niewydolność oddechowa występująca po przedawkowaniu może trwać dłużej niż działanie antagonistów receptorów opioidowych. Odstęp między kolejnymi dożylnie podanymi dawkami antagonisty receptorów opioidowych należy starannie zaplanować ze względu na możliwość wystąpienia ponownej narkotyzacji po zdjęciu plastra. Może być konieczne wielokrotne podanie lub ciągła infuzja naloksonu. Zniesienie działania narkotycznego może spowodować ostry nawrót bólu i wyrzut katecholoamin do krwiobiegu.

W uzasadnionych przypadkach należy przywrócić i utrzymać drożność dróg oddechowych, np. stosując rurkę ustno-gardłową lub rurkę dotchawiczą, należy podać tlen i w razie potrzeby zastosować wspomagane lub kontrolowane oddychanie. Należy utrzymać odpowiednią temperaturę ciała i nawodnienie pacjenta.

W razie ciężkiego, ciągłego niedociśnienia tętniczego można podejrzewać hipowolemię, którą należy leczyć podając pozajelitowo odpowiedni płyn.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe, opioidy, pochodne fenylopiperydyny Kod ATC: N02AB03

Fentanyl jest opioidowym lekiem przeciwbólowym oddziałującym głównie z receptorem opioidowym ą. Jego głównymi działaniami farmakologicznymi są łagodzenie bólu i działanie uspokajające.

U pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni opioidami, minimalne działanie przeciwbólowe uzyskuje się przy stężeniach fentanylu w surowicy od 0,3 do 1,5 ng/ml. Częstość działań niepożądanych zwiększa się, gdy stężenie w surowicy jest większe niż 2 ng/ml. Wraz z wydłużeniem ekspozycji zwiększa się stężenie fentanylu powodujące działania niepożądane. Skłonność do rozwoju tolerancji w znacznym stopniu zależy od zmienności międzyosobniczej.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania fentanylu w postaci przezskórnej oceniano w trzech otwartych badaniach z udziałem 293 dzieci z przewlekłym bólem, w wieku od 2 do 18 lat (66 spośród nich było w wieku od 2 do 6 lat). W badaniach tych doustną morfinę w dawce dobowej od 30 mg do 44 mg zastępowano jednym systemem transdermalnym uwalniającym 12,5 mikrograma fentanylu na godzinę. Dawkę początkową 25 mikrogramów na godzinę i większą stosowano u 181 pacjentów, którzy uprzednio otrzymywali codziennie doustną morfinę w ilości co najmniej 45 mg.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Fentanyl zawarty w produkcie Fenta MX wchłaniany jest przez skórę w sposób ciągły przez 72 godziny. Ze względu na właściwości matrycy polimerowej i dyfuzję fentanylu przez warstwy skóry, szybkość uwalniania leku jest względnie stała.

Wchłanianie

Po pierwszym nałożeniu systemu transdermalnego stężenie fentanylu w surowicy zwiększa się stopniowo i na ogół stabilizuje po upływie 12 do 24 godzin, a następnie pozostaje na względnie stałym poziomie przez pozostałą część 72-godzinnego okresu zastosowania. Uzyskane stężenia fentanylu w surowicy są zależne od wielkości użytego systemu transdermalnego. Stężenie w surowicy osiąga stan stacjonarny w czasie drugiego 72-godzinnego okresu zastosowania i utrzymuje się na tym poziomie podczas kolejnych zastosowań (jeśli używa się systemów transdermalnych tej samej wielkości).

Dystrybucja

Wiązanie fentanylu z białkami wynosi 84%.

Metabolizm

Fentanyl jest metabolizowany głównie w wątrobie przez CYP3A4. Główny metabolit, norfentanyl, jest nieaktywny.

Wydalanie

Po przerwaniu leczenia fentanylem w postaci systemu transdermalnego stężenie fentanylu w surowicy zmniejsza się stopniowo o około 50% w ciągu 13 do 22 godzin u dorosłych lub 22 do 25 godzin u dzieci. Dalsze wchłanianie fentanylu ze skóry powoduje, że zmniejszanie się stężenia leku w surowicy jest wolniejsze niż po podaniu w infuzji dożylnej.

Około 75% fentanylu wydalane jest w moczu, głównie w postaci metabolitów, a mniej niż 10% wydala się w postaci niezmienionej. Około 9% dawki wykrywane jest w kale, głównie w postaci metabolitów.

Farmakokinetyka w szczególnych populacjach pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

Dane z badań z zastosowaniem fentanylu podawanego dożylnie wskazują, ze u pacjentów w podeszłym wieku klirens fentanylu jest zmniejszony, a okres półtrwania wydłużony. Pacjenci ci mogą być bardziej wrażliwi na działanie substancji czynnej niż pacjenci młodsi. W badaniu z zastosowaniem fentanylu w systemach transdermalnych farmakokinetyka fentanylu u zdrowych osób w podeszłym wieku nie różniła się znacząco w porównaniu ze zdrowymi młodszymi osobami, chociaż maksymalne stężenia w surowicy były mniejsze, a średni okres półtrwania był wydłużony do około 34 godzin. Pacjentów w podeszłym wieku należy uważnie kontrolować, czy nie występują u nich objawy toksyczności fentanylu i, w razie konieczności, zmniejszyć dawkę (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Wydaje się, że dostosowana do masy ciała wartość klirensu fentanylu (l/godzinę/kg mc.) u dzieci w wieku od 2 do 5 lat jest większa o 82%, a u dzieci w wieku od 6 do 10 lat o 25% niż u dzieci w wieku od 11 do 16 lat, których klirens ma prawdopodobnie taką samą wartość, jak u osób dorosłych. Obserwacje te zostały uwzględnione przy ustalaniu zaleceń dotyczących dawkowania u dzieci i młodzieży.

Zaburzenia czynności wątroby

W badaniu z udziałem pacjentów z marskością wątroby oceniano parametry farmakokinetyczne po podaniu pojedynczej dawki 50 mikrogramów/godzinę. Wprawdzie wartości tmax i t1/2 nie zmieniały się, ale średnia wartość Cmax w osoczu i wartości AUC zwiększyły się odpowiednio o około 35% i 73%. Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy uważnie kontrolować, czy nie występują u nich objawy toksyczności fentanylu i, w razie konieczności, zmniejszyć dawkę produktu Fenta MX (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek

Dane z badania, w którym fentanyl podawano dożylnie pacjentom poddawanym zabiegowi przeszczepienia nerki wskazują, że klirens fentanylu może być u nich zmniejszony. Pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, otrzymujących Fenta MX, należy uważnie kontrolować, czy nie występują u nich objawy toksyczności fentanylu i, w razie konieczności, zmniejszyć jego dawkę (patrz punkt 4.4).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i działania rakotwórczego nie wykazały żadnego zagrożenia dla ludzi.

W badaniach na szczurach fentanyl nie wpływał na płodność samców. Badania na samicach szczura wykazały zmniejszoną płodność i zwiększoną śmiertelność zarodków. Nowsze badania wykazały, że działanie na zarodek wynikało z działania toksycznego dla matki, a nie z bezpośredniego wpływu na rozwijający się zarodek. W badaniach na dwóch gatunkach nie stwierdzono działania teratogennego. W badaniu dotyczącym rozwoju przed- i pourodzeniowego wskaźnik przeżycia potomstwa był znacząco zmniejszony po zastosowaniu dawek, które w niewielkim stopniu powodowały zmniejszenie masy ciała matki. Działanie to było spowodowane albo zmianą opieki matki, albo bezpośrednim działaniem fentanylu na płody. Nie obserwowano wpływu na rozwój somatyczny ani behawioralny potomstwa.

W trwającym dwa lata badaniu rakotwórczości u szczurów stosowanie fentanylu w dawkach podskórnych do 33 mikrogramów/kg mc./dobę u samców lub 100 mikrogramów/kg mc./dobę u samic nie wiązało się ze zwiększeniem częstości guzów. Ogólna ekspozycja (AUC0-24 h) uzyskana w tym badaniu stanowiła <40% spodziewanej ekspozycji w warunkach klinicznych po zastosowaniu fentanylu w postaci systemu transdermalnego w dawce 100 mikrogramów/godzinę, ze względu na maksymalne tolerowane przez szczury stężenie w osoczu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Olej sojowy oczyszczony Kalafonia, żywica uwodorniona

Warstwa przylegająca:

Poli (2-etyloheksyloakrylan, octan winylu) 1:1

Warstwa zewnętrzna zabezpieczająca:

Polietylenu tereftalan Warstwa ochronna (usuwana):

Sylikonowany polietylenu tereftalan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Systemy transdermalne, plastry są pakowane pojedynczo w saszetki z folii papier/PE/Aluminium/PE w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 3, 5, 7, 10, 14, 16 i 20 systemów transdermalnych.

Opakowania szpitalne zawierają 5 systemów transdermalnych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Instrukcja stosowania, patrz punkt 4.2. Nie ma dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania ani farmakokinetyki w przypadku innych miejsc nałożenia systemu transdermalnego, plastra.

Nawet zużyte systemy transdermalne zawierają znaczące ilości fentanylu. Zużyty system transdermalny należy złożyć tak, aby przylepne strony przylegały do siebie, a następnie usunąć w sposób bezpieczny. Nieużyte plastry należy zwrócić do apteki.

Po nałożeniu lub usunięciu plastra należy umyć ręce czystą wodą.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fenta MX 25 Fenta MX 50 Fenta MX 75 Fenta MX 100


Pozwolenie nr 12969 Pozwolenie nr 12970 Pozwolenie nr 12971 Pozwolenie nr 12972

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31.07.2008 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 6.06.2013 r

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12.05.2015 r.

17 DE/H/0765/002-003-004-005/IB/042

Fenta MX 75