+ iMeds.pl

Fentanyl actavis 75 mcg/h system transdermalny 75 mcg/hUlotka Fentanyl actavis 75 mcg/h system transdermalny

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Fentanyl Actavis 25 pg/h system transdermalny Fentanyl Actavis 50 pg/h system transdermalny Fentanyl Actavis 75 pg/h system transdermalny Fentanyl Actavis 100 pg/h system transdermalny

Fentanylum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fentanyl Actavis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fentanyl Actavis

3.    Jak stosować lek Fentanyl Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fentanyl Actavis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fentanyl Actavis i w jakim celu się go stosuje

Fentanyl należy do grupy silnych leków przeciwbólowych nazywanych opioidami.

Fentanyl, substancja czynna o działaniu przeciwbólowym, powoli przenika z systemu transdermalnego przez skórę do organizmu.

Pacjenci dorośli:

Lek Fentanyl Actavis jest stosowany w leczeniu ciężkiego, długotrwałego bólu, który może być odpowiednio leczony tylko silnymi lekami przeciwbólowymi.

Dzieci:

Lek Fentanyl Actavis jest stosowany w długoterminowym leczeniu ciężkiego i długotrwałego bólu u dzieci w wieku 2 lat i więcej, które były uprzednio leczone innymi silnymi lekami przeciwbólowymi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fentanyl Actavis Kiedy nie stosować leku Fentanyl Actavis

-    jeśli pacjent ma uczulenie na fentanyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występuje ból, który trwa tylko przez krótki czas, np. po zabiegu chirurgicznym.

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego (mózg i rdzeń kręgowy), np. w wyniku urazu mózgu.

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia oddychania (depresja oddechowa).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Fentanyl Actavis jest lekiem, który może stanowić zagrożenie dla życia dziecka.

Dotyczy to również zużytych systemów transdermalnych.

Należy pamiętać, że wygląd tego leku może przyciągać uwagę dziecka.

Fentanyl Actavis może powodować zagrażające życiu działania niepożądane u osób, które nie stosują regularnie przepisanych przez lekarza leków z grupy opioidów.


Lekarz prowadzący będzie stosował terapię lekiem Fentanyl Actavis jako część zintegrowanego leczenia bólu i będzie monitorował indywidualną odpowiedź kliniczną pacjenta na lek Fentanyl Actavis.

Przed zastosowaniem leku Fentanyl Actavis należy poinformować lekarza, jeśli występuje którekolwiek z wymienionych poniżej zaburzeń, ponieważ wtedy ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest większe i (lub) lekarz prowadzący może przepisać mniejszą dawkę fentanylu:

-    astma, zahamowanie czynności oddechowej lub jakakolwiek choroba płuc,

-    niskie ciśnienie krwi,

-    zaburzenia czynności    wątroby,

-    zaburzenia czynności    nerek,

-    jeśli u pacjenta wystąpił: uraz głowy, guz mózgu, objawy zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego (np. ból głowy, zaburzenia widzenia), zaburzenia świadomości lub utrata świadomości, albo śpiączka,

-    wolne, nieregularne bicie serca (bradyarytmia),

-    myasthenia gravis (choroba powodująca zmęczenie i osłabienie mięśni).

Należy poinformować lekarza, jeśli w trakcie leczenia wystąpi gorączka, ponieważ zwiększona temperatura ciała może przyspieszyć przenikanie leku przez skórę. Z tej samej przyczyny nie należy narażać systemu transdermalnego na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, tj. poduszki rozgrzewające, koce elektryczne, podgrzewane łóżka wodne, lampy rozgrzewające lub opalające, intensywne opalanie, termofory, długotrwające gorące kąpiele, sauny i kąpiele w wannie z ciepłym hydromasażem. Można przebywać na słońcu, lecz w gorące, letnie dni należy osłaniać plaster odzieżą. System transdermalny z fentanylem zawiera metal. System należy usunąć przed wykonaniem rezonansu magnetycznego (MRI), ponieważ system może się rozgrzać podczas badania MRI i spowodować oparzenia w miejscu aplikacji systemu transdermalnego.

W przypadku długotrwałego stosowania leku Fentanyl Actavis może rozwinąć się tolerancja, uzależnienie fizyczne lub psychiczne. Jednak jest to rzadko obserwowane podczas leczenia bólu spowodowanego chorobą nowotworową.

Lekarz prowadzący będzie częściej badał pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów w złym stanie fizycznym (wyniszczonych), ponieważ może być konieczne przepisanie mniejszych dawek leku.

Systemów transdermalnych nie należy przecinać na mniejsze części, ponieważ nie potwierdzono jakości, skuteczności i bezpieczeństwa podzielonych systemów transdermalnych.

Dzieci i młodzież

Ogólnie lek Fentanyl Actavis powinien być stosowany tylko w przypadku dzieci i młodzieży w wieku powyżej 2 lat, którzy byli uprzednio leczeni innymi opioidami (np. morfina). Leku Fentanyl Actavis nie należy stosować u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 roku życia.

W celu ochrony przed przypadkowym spożyciem przez dziecko, należy zachować ostrożność podczas wyboru miejsca aplikacji leku Fentanyl Actavis, system transdermalny (patrz punkt 3 „Jak stosować lek Fentanyl Actavis”) i ściśle monitorować przyleganie systemu.

Inne leki i Fentanyl Actavis

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy poinformować lekarza w przypadku stosowania barbituranów (stosowanych w leczeniu zaburzeń snu), buprenorfiny, nalbufiny lub pentazocyny (inne silne leki przeciwbólowe).

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie tych leków z produktem Fentanyl Actavis.

Należy poinformować lekarza w przypadku aktualnego stosowania inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) (np. moklobemidu stosowanego przeciwdepresyjnie lub selegiliny stosowanej w chorobie Parkinsona) lub jeśli stosowane były w okresie ostatnich 14 dni. Jednoczesne przyjmowanie tych leków może zwiększać ich toksyczność.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków wpływających na czynność mózgu, jest większe prawdopodobieństwo występowania działań niepożądanych, zwłaszcza trudności w oddychaniu. Dotyczy to na przykład:

-    leków stosowanych w leczeniu lęku (leki uspokajające)

-    leków stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych (neuroleptyki)

-    leków stosowanych do znieczulenia; jeśli pacjent wie, że będzie poddany znieczuleniu, powinien poinformować lekarza lub dentystę, że stosuje Fentanyl Actavis

-    leków stosowanych w leczeniu zaburzeń snu (leki nasenne, uspokajające)

-    leków stosowanych do leczenia alergii lub choroby lokomocyjnej (przeciwhistaminowe/ przeciwwymiotne)

-    innych silnie działających leków przeciwbólowych (opioidy)

-    niektórych leków stosowanych w leczeniu bólu pleców lub innych bolesnych chorób układu mięśniowo-szkieletowego (leki zwiotczające mięśnie szkieletowe)

-    alkoholu.

Nie należy przyjmować leków wymienionych poniżej w tym samym czasie co lek Fentanyl Actavis, chyba że pacjent jest nadzorowany przez lekarza prowadzącego.

Leki te mogą nasilać działanie i działania niepożądane leku Fentanyl Actavis. Dotyczy to na przykład:

-    rytonawiru (stosowany w leczeniu AIDS)

-    ketokonazolu, itrakonazolu (stosowane w leczeniu chorób grzybiczych)

-    diltiazemu (stosowany w leczeniu chorób    serca)

-    cymetydyny (stosowana w leczeniu chorób przewodu pokarmowego)

-    antybiotyków makrolidowych (stosowane    do leczenia zakażeń).

Fentanyl Actavis z alkoholem

Jednoczesne stosowanie leku Fentanyl Actavis z napojami alkoholowymi zwiększa ryzyko ciężkich działań niepożądanych i może spowodować trudności w oddychaniu, zmniejszenie ciśnienia krwi, głębokie uspokojenie i śpiączkę. Podczas stosowania leku Fentanyl Actavis nie należy pić napojów alkoholowych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Fentanyl Actavis podczas porodu (również podczas cesarskiego cięcia), ponieważ fentanyl przenika przez barierę łożyska i może spowodować trudności w oddychaniu u nowonarodzonego dziecka. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Fentanyl Actavis, powinna skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować leku Fentanyl Actavis w okresie ciąży i karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży. Fentanyl przenika do mleka kobiecego i może spowodować działania niepożądane u karmionego piersią dziecka, takie jak uspokojenie i zahamowanie czynności oddechowej. Należy wylać mleko kobiece wydzielone w czasie leczenia lub w ciągu 72 godzin po usunięciu ostatniego systemu transdermalnego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Fentanyl Actavis znacznie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Objawy te występują najczęściej na początku leczenia, w przypadku zmiany dawki oraz podczas stosowania w połączeniu z alkoholem lub lekami uspokajającymi. W przypadku, gdy pacjent stosuje tę samą dawkę leku Fentanyl Actavis przez dłuższy okres, lekarz prowadzący może zadecydować, że pacjent może prowadzić pojazdy i obsługiwać niebezpieczne maszyny. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać niebezpiecznych maszyn w czasie stosowania leku Fentanyl Actavis dopóki lekarz prowadzący na to nie zezwoli.

3. Jak stosować lek Fentanyl Actavis

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zadecyduje, jaka dawka leku Fentanyl Actavis jest najbardziej właściwa dla pacjenta. Lekarz podejmie decyzję na podstawie: stopnia nasilenia bólu, ogólnego stanu zdrowia i stosowanego dotychczas rodzaju leczenia bólu.

W zależności od reakcji pacjenta może być konieczne dostosowanie dawki i liczby systemów transdermalnych. Działanie lecznicze jest osiągane w ciągu 24 godzin po założeniu pierwszego systemu transdermalnego i zmniejsza się stopniowo po jego usunięciu. Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

U pacjenta pierwszy system transdermalny zaczyna działać wolno, może to trwać jeden dzień, dlatego lekarz prowadzący może zalecić dodatkowe leki przeciwbólowe, dopóki system transdermalny fentanylu nie zacznie w pełni działać. Następnie lek Fentanyl Actavis powinien stale zmniejszać ból, więc pacjent będzie mógł odstawić dotychczas stosowane leki przeciwbólowe. Jednakże czasami pacjent może w dalszym ciągu potrzebować dodatkowych leków przeciwbólowych.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Fentanyl Actavis powinien być stosowany tylko w przypadku dzieci i młodzieży w wieku powyżej 2 lat, którzy byli uprzednio leczeni innymi opioidami (np. morfina). Leku Fentanyl Actavis nie należy stosować u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 roku życia.

Jak nakładać system transdermalny Fentanyl Actavis:

-    Należy znaleźć płaską powierzchnię skóry na górnej połowie ciała (tułowiu) lub górnej części ramienia, bez owłosienia, ran, plam lub innych zmian skórnych. Skóra nie może być podrażniona po leczeniu promieniowaniem.

-    Jeśli skóra jest owłosiona, należy ściąć włosy nożyczkami. Nie należy golić włosów, ponieważ golenie podrażnia skórę. Jeśli skóra wymaga oczyszczenia, należy umyć ją wodą. Nie używać mydła, olejków, balsamów, alkoholu ani innych środków myjących, które mogą wywołać podrażnienie. Przed nałożeniem systemu transdermalnego należy dokładnie osuszyć skórę.

-    Przed użyciem należy ocenić wygląd systemu transdermalnego. System transdermalny, który jest przecięty, podzielony lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzony, nie może być użyty.

-    System transdermalny Fentanyl Actavis należy wyjąć z saszetki ochronnej przez karbowane wycięcie (które znajduje się blisko wierzchołka strzałki na etykiecie opakowania), a następnie należy ostrożnie rozerwać materiał opakowania. Jeśli do otwierania opakowania używa się nożyczek, to należy stosować je blisko zewnętrznej krawędzi, tak aby nie uszkodzić systemu transdermalnego w środku.

-    System transdermalny należy nałożyć natychmiast po otwarciu opakowania. Po usunięciu warstwy zabezpieczającej nałożyć system transdermalny, przyciskając go mocno dłonią przez ok. 30 sekund, aby upewnić się, że dobrze przykleił się do skóry. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy brzegi systemu dokładnie przylegają do skóry.

-    System transdermalny zawierający fentanyl jest zazwyczaj stosowany przez 72 godziny (3 doby). Na zewnętrznym opakowaniu można wpisać datę i godzinę nałożenia systemu transdermalnego. Pomoże to zapamiętać, kiedy należy zmienić system transdermalny na nowy.

-    Miejsca nałożenia systemu transdermalnego nie należy wystawiać na działanie zewnętrznych źródeł ciepła (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fentanyl Actavis“).

-    System transdermalny jest chroniony przez folię zabezpieczającą i może pozostawać nałożony również w czasie mycia.

-    U dzieci najlepiej naklejać system transdermalny na górnej części pleców, ze względu na mniejsze prawdopodobieństwo usunięcia przez dziecko.

Jak zmienić system transdermalny

-    System transdermalny należy zmieniać zgodnie z zaleceniami lekarza. W większości przypadków następuje to po upływie 72 godzin (3 dni), u niektórych pacjentów po 48 godzinach (2 dniach). Zazwyczaj system nie odkleja się sam. Jeśli fragmenty systemu transdermalnego pozostaną na skórze po jego zdjęciu, można je zmyć za pomocą dużej ilości mydła i wody.

-    Zużyty system transdermalny należy złożyć na pół, tak by jego brzegi skleiły się ze sobą. Włożyć do opakowania zewnętrznego i zwrócić go farmaceucie.

-    Nowy system transdermalny należy nałożyć zgodnie z powyższą instrukcją w innym miej scu na skórze. Przed nałożeniem systemu transdermalnego na to samo miejsce musi upłynąć co najmniej 7 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Fentanyl Actavis

W przypadku nałożenia większej liczby systemów transdermalnych niż zalecono, należy usunąć je i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do szpitala, aby uzyskać opinię na temat ryzyka.

Najczęstszym objawem przedawkowania są zaburzenia oddychania. Pacjent oddycha wówczas zbyt wolno lub zbyt słabo. W takiej sytuacji należy niezwłocznie usunąć system transdermalny i skontaktować się z lekarzem. Podczas oczekiwania na przybycie lekarza należy rozmawiać z pacjentem lub potrząsać nim/nią, by utrzymać stan świadomości.

Innymi objawami przedawkowania są: senność, obniżenie temperatury ciała, zmniejszenie częstości bicia serca, zmniejszenie napięcia mięśni, niskie ciśnienie tętnicze krwi, nadmierne uspokojenie, utrata koordynacji mięśni, zwężenie źrenic i drgawki.

Pominięcie zastosowania dawki Fentanyl Actavis

W żadnym wypadku nie wolno stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. System transdermalny należy zmieniać co trzy doby (72 godziny) o tej samej porze, chyba że lekarz zalecił inaczej. Jeśli system transdermalny nie zostanie zmieniony, należy to zrobić od razu po przypomnieniu sobie o tym. Jeśli system zostanie zmieniony bardzo późno, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ może być konieczne zastosowanie dodatkowych leków przeciwbólowych.

Przerwanie stosowania leku Fentanyl Actavis

Przed przerwaniem lub zakończeniem leczenia zawsze należy porozmawiać z lekarzem o powodach tej decyzji oraz o dalszym leczeniu.

Przedłużone stosowanie leku Fentanyl Actavis może spowodować uzależnienie fizyczne. Po przerwaniu leczenia pacjent może czuć się źle. Ponieważ ryzyko wystąpienia objawów odstawienia (nudności, wymioty, biegunka, niepokój i drżenie mięśni) jest większe, jeśli leczenie zostanie przerwane nagle, nie należy samemu przerywać stosowania leku Fentanyl Actavis, lecz najpierw porozumieć się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożs

tdane wymieniono zgodnie z częstością występowania:

Bardzo często

u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często

u mniej niż 1 na 10, lecz więcej niż 1 na 100 pacjentów

Niezbyt często

u mniej niż 1 na 100, lecz więcej niż 1 na 1 000 pacjentów

Rzadko

u mniej niż 1 na 1 000, lecz więcej niż 1 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko

u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze doniesienia

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich, bardzo rzadkich działań niepożądanych należy przerwać leczenie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala: ciężka depresja oddechowa (ciężka duszność, charczący oddech) lub całkowite zahamowanie działania przewodu pokarmowego (kurczowy ból, wymioty, wzdęcie brzucha).

W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, lekarz może zalecić obserwację pacjenta przez 24 godziny po usunięciu plastra, ponieważ fentanyl może nadal wpływać na organizm pacjenta.

Inne działania niepożądane

Bardzo często:    Senność, ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, zaparcia.

Często:    Zapalenie spojówek, utrata apetytu, uspokojenie, trudności w zasypianiu, depresja,

uogólniony lęk, stany splątania, omamy, nerwowość, mimowolne drżenie, mrowienie, zawroty głowy na wysokości, nieprzyjemne uczucie związane z nieregularnym i (lub) przyśpieszonym biciem serca, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, trudności w oddychaniu, biegunka, suchość w jamie ustnej, zmniejszone wydzielanie lub brak wydzielania śliny, ból brzucha, niestrawność, nadmierne pocenie się, reakcje skórne w miejscu nałożenia, świąd, wysypka, zaczerwienienie skóry (rumień), skurcze mięśni, trudności w oddawaniu moczu, uczucie niezwykłej senności lub zmęczenia (działanie depresyjne na czynność mózgu), utrata sił fizycznych, ogólne złe samopoczucie (zmęczenie), uczucie chłodu.

Niezbyt często:    Pobudzenie, dezorientacja, uczucie niezwykłej radości, utrata pamięci, osłabienie

wrażliwości, zwłaszcza skóry, drgawki (w tym drgawki kloniczne i grand mal), zaburzenia mowy, zmniejszenie ciśnienia krwi i częstości bicia serca, niebieskawy odcień skóry, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa), niedrożność jelit, egzema, zapalenie skóry. Wysypka skórna, zaczerwienienie i swędzenie skóry zazwyczaj znikają w ciągu jednego dnia po usunięciu plastra. Skurcze mięśni, impotencja u mężczyzn, zaburzenia seksualne, reakcje skórne w miejscu aplikacji, objawy grypopodobne, objawy odstawienia, uczucie zmiany temperatury ciała.

Rzadko:    Zwężenie źrenicy oka, nieregularne tętno, rozszerzenie naczyń krwionośnych,

zatrzymanie oddechu (bezdech), zbyt płytki lub zbyt wolny oddech, który nie zaspokaja potrzeb organizmu (hipowentylacja), czkawka, zablokowanie przewodu pokarmowego.

Bardzo rzadko:    Ogólne ostre reakcje alergiczne ze zmniejszeniem ciśnienia krwi i (lub)

trudnościami w oddychaniu (anafilaksja/reakcje anafilaktyczne), urojenia, stany podniecenia, splątanie, zmniejszenie ostrości widzenia, bolesne wzdęcia, oddawanie mniejszej ilości moczu niż zwykle (zmniejszone wydalanie moczu), ból pęcherza moczowego.

Następujące działania niepożądane mogą także wystąpić, ale z nieznaną częstością: wstrząs anafilaktyczny/reakcja anafilaktyczna, spowolnienie oddechu.

Jeśli pacjent stosuje lek Fentanyl Actavis przez pewien czas, może zdarzyć się, że lek

Fentanyl Actavis stanie się mniej skuteczny i będzie konieczne dostosowanie dawki (może rozwinąć

się tolerancja).

Może rozwinąć się uzależnienie fizyczne, jak również mogą wystąpić objawy odstawienia w przypadku szybkiego przerwania stosowania systemów transdermalnych. Objawami odstawienia mogą być nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

U dzieci i młodzieży leczonych systemem transdermalnym z fentanylem występują podobne działania niepożądane jak u dorosłych.

Nie ma szczególnego zagrożenia dla dzieci i młodzieży, jeśli lek jest stosowany zgodnie z zaleceniami.

Bardzo często występującymi działaniami niepożądanymi w badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży były gorączka, wymioty i nudności.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Fentanyl Actavis

Lek, również po zużyciu, przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nawet po zużyciu systemy transdermalne zawierają dużą ilość fentanylu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Warunki przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Ze względu na bezpieczeństwo i ochronę środowiska, zużyte oraz nieużywane przeterminowane systemy transdermalne należy wyrzucić lub zwrócić do apteki. Zużyte systemy transdermalne należy złożyć na pół, tak by brzegi skleiły się ze sobą i przechowywać w opakowaniu zewnętrznym do momentu wyrzucenia lub dostarczenia do apteki.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fentanyl Actavis

-    Substancj ą czynną leku jest fentanyl.

Każdy system transdermalny Fentanyl Actavis 25 pg/h uwalnia 25 mikrogramów fentanylu na godzinę. Jeden system transdermalny o powierzchni aktywnej 7,5 cm2 zawiera 4,125 mg fentanylu.

Każdy system transdermalny Fentanyl Actavis 50 pg/h uwalnia 50 mikrogramów fentanylu na godzinę. Jeden system transdermalny o powierzchni aktywnej 15 cm2 zawiera 8,25 mg fentanylu.

Każdy system transdermalny Fentanyl Actavis 75 pg/h uwalnia 75 mikrogramów fentanylu na godzinę. Jeden system transdermalny o powierzchni aktywnej 22,5 cm2 zawiera 12,375 mg fentanylu.

Każdy system transdermalny Fentanyl Actavis 100 pg/h uwalnia 100 mikrogramów fentanylu na godzinę. Jeden system transdermalny o powierzchni aktywnej 30 cm2 zawiera 16,5 mg fentanylu.

-    Ponadto lek zawiera:

Poliakrylan: kopolimer akrylanu 2-etyloheksylu, akrylanu 2-hydroksyetylu, akrylanu metylu (35,5:1:12).

Folię zewnętrzną PP 40 pm (NNA 40 pm), oznakowaną niebieskim tuszem.

Warstwę zabezpieczającą: silikonowany politereftalan etylenu PET 100 pm.

Jak wygląda lek Fentanyl Actavis i co zawiera opakowanie

Fentanyl Actavis jest przezroczystym systemem transdermalnym z powierzchnią pokrytą klejem, tak by można go przykleić na skórę. Na systemie transdermalnym jest niebieski nadruk określający moc.

Lek Fentanyl Actavis jest dostępny w opakowaniach zawierających 5 lub 10 systemów transdermalnych.

Podmiot odpowiedzialny:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 Ha&arfjöröur Islandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8

Fentanyl Actavis 75 mcg/h system transdermalny

Charakterystyka Fentanyl actavis 75 mcg/h system transdermalny

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fentanyl Actavis 25 pg/h system transdermalny Fentanyl Actavis 50 pg/h system transdermalny Fentanyl Actavis 75 pg/h system transdermalny Fentanyl Actavis 100 pg/h system transdermalny

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Fentanyl Actavis 25 pg/h system transdermalny

Każdy system transdermalny uwalnia 25 mikrogramów fentanylu na godzinę. Każdy system transdermalny o powierzchni 7,5 cm2 zawiera 4,125 mg fentanylu.

Fentanyl Actavis 50 pg/h system transdermalny

Każdy system transdermalny uwalnia 50 mikrogramów fentanylu na godzinę. Każdy system transdermalny o powierzchni 15 cm2 zawiera 8,25 mg fentanylu.

Fentanyl Actavis 75 pg/h system transdermalny

Każdy system transdermalny uwalnia 75 mikrogramów fentanylu na godzinę. Każdy system transdermalny o powierzchni 22,5 cm2 zawiera 12,375 mg fentanylu.

Fentanyl Actavis 100 pg/h system transdermalny

Każdy system transdermalny uwalnia 100 mikrogramów fentanylu na godzinę. Każdy system transdermalny o powierzchni 30 cm2 zawiera 16,5 mg fentanylu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny

Każdy system transdermalny: przezroczysty i bezbarwny system transdermalny z niebieskim nadrukiem na folii zewnętrznej:

„fentanyl 25 pg/h” w przypadku produktu Fentanyl Actavis 25 pg/h system transdermalny, „fentanyl 50 pg/h” w przypadku produktu Fentanyl Actavis 50 pg/h system transdermalny, „fentanyl 75 pg/h” w przypadku produktu Fentanyl Actavis 75 pg/h system transdermalny, „fentanyl 100 pg/h” w przypadku produktu Fentanyl Actavis 100 pg/h system transdermalny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Dorośli:

Produkt jest wskazany w ciężkim przewlekłym bólu, który może być odpowiednio leczony opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

Dzieci:

- długoterminowe kontrolowanie ciężkiego przewlekłego bólu u dzieci od 2 roku życia leczonych opioidami.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli:

Dawkowanie jest indywidualne i oparte na podstawie wywiadu dotyczącego stosowania opioidów u pacjenta oraz uwzględnia:

•    możliwość rozwoju tolerancji,

•    ogólny stan zdrowia pacjenta, stan    kliniczny pacjenta,

•    stopień nasilenia choroby.

Wymaganą dawkę fentanylu dostosowuje się indywidualnie i należy ją regularnie oceniać przed każdym podaniem.

Pacjenci otrzymujący leczenie opioidami po raz pierwszy

Doświadczenia kliniczne z produktem Fentanyl Actavis u pacjentów, którzy nie przyjmowali wcześniej opioidów jest ograniczone.

Jeśli stosowanie produktu Fentanyl Actavis uważa się za właściwe u pacjentów, którzy wcześniej nie przyjmowali opioidów, zaleca się w tej grupie pacjentów stopniowe dostosowanie dawkowania, rozpoczynając od niskich dawek krótko działających opioidów.

Dostępne są systemy transdermalne uwalniające 12,5 mikrograma w ciągu godziny i powinny być one stosowane jako dawka początkowa. Następnie można zmienić je na system transdermalny uwalniający 25 mikrograma w ciągu godziny. Dawkę można potem zwiększać lub zmniejszać, jeśli jest taka potrzeba, o 12 lub 25 mikrogramów/godzinę w celu uzyskania najniższej skutecznej dawki produktu Fentanyl Actavis, której wielkość zależy od odpowiedzi klinicznej i dawek dodatkowych stosowanych leków przeciwbólowych (patrz także punkt 4.4).

Nie zaleca się rozpoczynać leczenia od produktu Fentanyl Actavis u pacjentów w wieku podeszłym lub bardzo osłabionych, ze względu na ich znaną wrażliwość na leczenie opioidami. W takich przypadkach zaleca się rozpoczęcie leczenia od małych dawek morfiny o natychmiastowym uwalnianiu i przepisanie produkt Fentanyl Actavis po wyznaczeniu optymalnej dawki.

Pacjenci dobrze tolerujący opioidy

Początkowa dawka produktu Fentanyl Actavis powinna opierać się na podstawie przeciwbólowych potrzeb pacjenta z poprzednich 24 godzin leczenia opioidami.

Zmiana z innych opioidów

W przypadku zmiany opioidów podawanych doustnie lub pozajelitowo na leczenie fentanylem, dawka początkowa powinna być obliczona w następujący sposób:

1.    Należy określić ilość leków przeciwbólowych podawanych w ciągu ostatnich 24 godzin.

2.    Należy obliczyć równoważną dawkę fentanylu w następujący sposób:

a)    za pomocą tabeli nr 1 zamiana z doustnie stosowanej morfiny na fentanyl dla pacjentów, którzy wymagają cyklicznych zmian leczenia opioidami (stosunek morfiny podawanej doustnie do przezskórnie podawanego fentanylu wynosi 150:1),

b)    za pomocą tabeli nr 2 dla pacjentów ze zrównoważoną, dobrze tolerowaną terapią opioidami (stosunek morfiny podawanej doustnie do przezskórnie podawanego fentanylu wynosi 100:1),

c)    za pomocą tabeli nr 3 dla dzieci i młodzieży. Zamiana z doustnie stosowanej morfiny na fentanyl (stosunek morfiny podawanej doustnie do przezskórnie podawanego fentanylu wynosi 150:1).

Tabela 1: Zalecane dawki _ początkowe przezskórnie uwalnianego fentanylu ustalone na podstawie dobowej dawki morfiny (dla pacjentów wymagających cyklicznych zmian leczenia opioidami).

Doustna 24 godz. dawka morfiny (mg/dobę)

Przezskórnie uwalniana dawka fentanylu

* (mikrogramy/godz.)

<90

25

90-134

37

135-224

50

Doustna 24 godz. dawka morfiny (mg/dobę)

Przezskórnie uwalniana dawka fentanylu

* (mikrogramy/godz.)

225-314

75

315-404

100

405-494

125

495-584

150

585-674

175

675-764

200

765-854

225

855-944

250

945-1034

275

1035-1124

300

Tabela 2: Zalecane dawki _początkowe przezskórnie uwalnianego fentanylu ustalone na podstawie dobowej dawki morfiny (dla pacjentów ze zrównoważoną i dobrze tolerowaną terapią opioidami)

Doustna dawka morfiny (mg/24h)

Przezskórnie uwalniana dawka fentanylu (mikrogramy/godz.)

<60

12,5

60-89

25

90-149

50

150-209

75

210-269

100

270-329

125

330-389

150

390-449

175

450-509

200

510-569

225

570-629

250

630-689

275

690-749

300

Poprzez połączenie kilku systemów transdermalnych, można uzyskać szybkość uwalniania fentanylu większą niż 100 mikrogramów w ciągu godziny.

Poprzednie leczenie przeciwbólowe powinno być stopniowo wycofywane od momentu pierwszego zastosowania systemu transdermalnego do uzyskania działania przeciwbólowego produktu Fentanyl Actavis. W obu grupach pacjentów: zarówno po raz pierwszy stosujących silny opioid jak i tolerujących opioidy, nie należy oceniać działania przeciwbólowego produktu leczniczego Fentanyl Actavis przed upływem 24 godzin od nałożenia systemu transdermalnego z powodu stopniowego zwiększania stężenia fentanylu w surowicy do tego czasu.

Dobór dawki i leczenie podtrzymujące

System transdermalny należy zmieniać co 72 godziny. Dawkę należy dobierać indywidualnie, aż do uzyskania działania przeciwbólowego. U pacjentów, u których nastąpiło zmniejszenie działania w okresie 48-72 godzin po zastosowaniu, może być konieczna wymiana systemu transdermalnego po 48 godzinach.

Dostępne są systemy transdermalne z szybkością uwalniania 12,5 mikrograma/godzinę, które są odpowiednie przy dostosowaniu dawki w zakresie małych dawek. Jeśli działanie przeciwbólowe jest niewystarczające pod koniec okresu po zastosowaniu pierwszego systemu transdermalnego, dawka może zostać zwiększona po 3 dniach do momentu osiągnięcia pożądanego efektu u każdego pacjenta. Jeśli jest to konieczne, należy zwiększać dawkę z 25 mikrogramów/godzinę do 75 mikrogramów/godzinę następująco: 25 mikrogramów/godzinę, 37 mikrogramów/godzinę,

50 mikrogramów/godzinę, 62 mikrogramy/godzinę i 75 mikrogramów/godzinę. Następnie w celu dostosowania dawkę należy zwiększać o 25 mikrogramów/godzinę, biorąc pod uwagę konieczność stosowania dodatkowych leków przeciwbólowych (morfina podawana doustnie w dawce 90 mg/dobę « Fentanyl Actavis 25 mikrogramów/godzinę) oraz nasilenie bólu u pacjenta. W celu uzyskania właściwej dawki można zastosować więcej niż jeden system transdermalny Fentanyl Actavis.

Pacjenci mogą wymagać okresowo dodatkowych dawek krótko działającego leku przeciwbólowego w celu opanowania „bólu przebijającego”. W przypadku, gdy dawka produktu Fentanyl Actavis system transdermalny przekracza dawkę 300 mikrogramów/godzinę, należy wziąć pod uwagę dodatkowe lub alternatywne metody leczenia bólu.

Obserwowano objawy odstawienne (patrz punkt 4.8) po zmianie długotrwałego leczenia morfiną na przezskórnie podawany fentanyl, pomimo odpowiedniego działania przeciwbólowego. W przypadku objawów odstawiennych zaleca się ich leczenie małymi dawkami krótko działającej morfiny.

Przerwanie leczenia

Jeśli konieczne jest przerwanie stosowania produktu Fentanyl Actavis, jego zastąpienie innymi opioidami powinno być stopniowe, rozpoczynając od małej dawki i powoli ją zwiększając. Jest to spowodowane stopniowym zmniej szeniem stężenia fentanylu po usunięciu systemu transdermalnego ze średnim okresem półtrwania, który wynosi od 13 do 25 godzin. Ogólnie przyjmuje się, że przerwanie leczenia przeciwbólowego opioidami powinno odbywać się stopniowo, aby zapobiec objawom odstawienia (nudności, wymioty, biegunka, niepokój i drżenie mięśni). Nie należy stosować tabeli nr 1 i 2 do zmiany leczenia z przezskórnie podawanego fentanylu na morfinę.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Wyniki badań dotyczących dożylnego podawania fentanylu wskazują na to, że pacjenci w podeszłym wieku mogą mieć zmniejszony klirens leku, wydłużony okres półtrwania i mogą być bardziej wrażliwi na działanie substancji czynnej niż młodsi pacjenci. Badania z zastosowaniem produktu Fentanyl Actavis u pacjentów w podeszłym wieku wykazały, że farmakokinetyka fentanylu nie różni się istotnie od farmakokinetyki u pacjentów młodych, choć stężenie fentanylu w osoczu bywa wyższe. Pacjenci w podeszłym wieku, wyniszczeni i osłabieni powinni być poddani wnikliwej obserwacji pod kątem objawów toksyczności fentanylu i w razie konieczności należy zmniejszyć dawkę leku.

U bardzo starych i osłabionych pacjentów nie zaleca się rozpoczynania leczenia produktem Fentanyl Actavis z powodu znanej wrażliwości na leczenie opioidami. W takich przypadkach, zaleca się rozpoczynanie leczenia od niskich dawek morfiny o natychmiastowym uwalnianiu a następnie po określeniu optymalnego dawkowania przepisanie produktu Fentanyl Actavis.

Dzieci i młodzież

Młodzież w wieku 16 lat i powyżej:

Stosować dawkowanie jak u dorosłych.

Dzieci i młodzież w wieku od 2 do 16 lat:

Produkt Fentanyl Actavis należy stosować tylko u tolerujących opioidy pacjentów w wieku od 2 do 16 lat, którzy otrzymują już równoważniki co najmniej 30 mg doustnej morfiny na dobę. W celu zmiany z doustnych opioidów na produkt leczniczy Fentanyl Actavis należy posłużyć się tabelą 3.

Tabela 3: Zalecana dawka _początkowa przezskórnego fentanylu ustalona na podstawie dobowej doustnej dawki morfiny1 dla dzieci i młodzieży2.

Doustna 24-godz. dawka morfiny (mg/dobę)

Przezskórnie uwalniana dawka fentanylu

(mikrogramy/godz.)

30-44

12

45-134

25

1    W badaniach klinicznych następujące zakresy dawek doustnie stosowanej morfiny użyto jako podstawę do zamiany na odpowiednią dawkę fentanylu w postaci systemu transdermalnego.

2    Zamiana na większe niż 25 mikrogramów/godzinę dawki fentanylu w postaci transdermalnego systemu - jak dla pacjentów dorosłych.

Obecnie dysponujemy ograniczoną wiedzą pochodzącą z badań klinicznych na temat dzieci otrzymujących doustną morfinę w dawce większej niż 90 mg na dobę. W badaniach dotyczących dzieci dawkę fentanylu w postaci systemu transdermalnego wyliczono zachowawczo: 30 mg do 44 mg doustnej morfiny na dobę (lub odpowiadającą jej dawkę innego opioidu) odpowiada jednemu systemowi transdermalnemu fentanylu o szybkości uwalniania 12 mikrogamów/godzinę. Należy zauważyć, że ww. schemat ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zamiany leczenia doustną morfiną (lub jej ekwiwalentem) na leczenie produktem Fentanyl Actavis w postaci systemu transdermalnego. Schematu tego nie można zaś stosować do zamiany produktu Fentanyl Actavis na inne opioidy ze względu na możliwość przedawkowania.

Działanie przeciwbólowe pierwszej dawki produktu Fentanyl Actavis system transdermalny nie będzie optymalne przez pierwsze 24 godziny. Dlatego też podczas pierwszych 12 godzin po zmianie na produkt Fentanyl Actavis pacjent powinien otrzymać poprzednio stosowaną dawkę leku przeciwbólowego. W czasie kolejnych 12 godzin dawkę leków przeciwbólowych należy ustalać w zależności od potrzeb klinicznych.

Ze względu na to, że największe stężenie fentanylu występuje po upływie 12 do 24 godzin leczenia, zaleca się, aby przez co najmniej 48 godzin po rozpoczęciu leczenia produktem Fentanyl Actavis lub po zwiększeniu dawki, dziecko było monitorowane pod kątem wystąpienia działań niepożądanych, które mogą obejmować hipowentylację (patrz punkt 4.4).

Zwiększanie dawki i leczenie podtrzymujące

Jeśli działanie przeciwbólowe produktu Fentanyl Actavis jest niewystarczające, należy podać uzupełniająco morfinę lub inny krótko działający lek opioidowy. Zależnie od potrzeby zastosowania dodatkowego leku przeciwbólowego i od nasilenia bólu u dziecka, można podjąć decyzję o zastosowaniu większej dawki.

W celu dostosowania dawki należy zwiększać ją o 12,5 mikrograma na godzinę.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek powinni być ściśle obserwowani i jeśli jest to konieczne należy zmniejszyć dawkę (patrz punkt 4.4)

Sposób podawania Podanie przezskórne.

Produkt Fentanyl Actavis należy nakładać na płaską powierzchnię lub klatkę piersiową lub górną część ramienia na niepodrażnioną i nienapromienioną skórę.

Stosowanie u dzieci:

U małych dzieci preferowanym miejscem naklejenia systemu transdermalnego jest górna część pleców, aby zmniejszyć ryzyko odklejenia systemu transdermalnego przez dziecko.

Brak dostępnych danych na temat bezpieczeństwa stosowania i farmakokinetyki dla innych miej sc nałożenia plastra.

Wszyscy pacjenci:

Należy wybrać nieowłosioną powierzchnię skóry. Jeżeli nie jest to możliwe, włosy w miejscu nałożenia należy usunąć (nie golić). Jeżeli miejsce naklejenia produktu Fentanyl Actavis wymaga oczyszczenia przed nałożeniem systemu, należy użyć do tego celu wody. Nie należy stosować mydeł, olejków, balsamów lub innych środków mogących powodować podrażnienie skóry lub zmieniać jej właściwości. Skórę należy dokładnie osuszyć przed zastosowaniem systemu transdermalnego.

Plastry, które są przecięte, podzielone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób, nie powinny być stosowane.

System transdermalny Fentanyl Actavis należy wyjąć z saszetki ochronnej przez karbowane wycięcie (które znajduje się blisko wierzchołka strzałki na etykiecie opakowania) a następnie należy ostrożnie rozerwać materiał opakowania. Jeśli do otwierania opakowania używa się nożyczek, to należy stosować je blisko krawędzi zewnętrznej, tak aby nie uszkodzić systemu transdermalnego w środku.

Produkt Fentanyl Actavis należy nałożyć niezwłocznie po wyjęciu z zamkniętego opakowania. Należy unikać dotykania klejącej strony systemu transdermalnego. Po usunięciu obu części warstwy ochronnej, nałożyć system transdermalny, przyciskając go mocno dłonią w miejscu nałożenia przez około 30 sekund, upewniając się, że przyleganie jest dokładne, zwłaszcza przy brzegach. Następnie należy umyć ręce czystą wodą.

System transdermalny Fentanyl Actavis powinien być stale założony przez 72 godziny. Nowy system transdermalny, po usunięciu poprzedniego systemu transdermalnego, należy nakleić w innym miejscu na skórze. Przed naklejeniem nowego systemu na tę samą powierzchnię skóry powinno upłynąć kilka dni. Potrzebę kontynuacji leczenia należy oceniać w regularnych odstępach czasu.

Ponieważ system transdermalny jest chroniony przez wodoodporną folię zewnętrzną, może być również noszony podczas mycia pod prysznicem.

Czasami może być konieczne dodatkowe przymocowanie systemu transdermalnego.

Podczas intensywnego zwiększania dawki, może zabraknąć aktywnej powierzchni do dalszego zwiększania dawki.

Jeśli po usunięciu systemu transdermalnego pozostaną na skórze ślady, można je zmyć dużą ilością mydła i wody. Nie należy stosować alkoholu ani innych rozpuszczalników, ponieważ ze względu na działanie plastra mogą one przenikać przez skórę.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Ostry lub pooperacyjny ból, ze względu na brak możliwości dostosowania dawki w krótkim czasie.

-    Ciężkie zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego.

-    Ciężka depresja oddechowa.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Fentanyl Actavis przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Produkt leczniczy należy stosować tylko jako część zintegrowanego leczenia bólu w przypadkach, gdy zostanie właściwie dokonana ocena medyczna, społeczna i psychologiczna pacjenta.

Leczenie produktem Fentanyl Actavis powinno być rozpoczynane jedynie przez doświadczonego lekarza zaznajomionego z farmakokinetyką fentanylu w postaci systemu transdermalnego oraz świadomego ryzyka wystąpienia ciężkiej hipowentylacji.

Ryzyko ciężkiej lub zagrażającej życiu hipowentylacji występuje nawet w przypadku stosowania najniższych dawek produktu Fentanyl Actavis podczas rozpoczynania leczenia u pacjentów, którzy dotychczas nie przyjmowali opioidów.

Pacjentów u których wystąpiły ciężkie działania niepożądane należy poddać obserwacji przez 24 godziny po usunięciu systemu transdermalnego ze względu na okres półtrwania fentanylu (patrz punkt 5.2).

W przewlekłym bólu, niezwiązanym z chorobami nowotworowymi, bardziej zalecane może być rozpoczynanie leczenia silnymi opioidami o natychmiastowym uwalnianiu (np. morfina) i przepisanie transdermalnego systemu fentanylu po określeniu skuteczności i optymalnej dawki silnych opioidów.

Nie należy przecinać systemów transdermalnych. Nie należy stosować systemu transdermalnego, który został podzielony, przecięty lub w jakikolwiek sposób uszkodzony, ze względu na brak informacji dotyczącej jakości, skuteczności i bezpieczeństwa takich podzielonych systemów.

Jeśli wymagane są wyższe dawki niż równoważne 500 mg morfiny, zaleca się ponowną ocenę leczenia opioidami.

Bóle przebijające

Badania wykazały, że prawie wszyscy pacjenci, pomimo stosowania fentanylu w postaci systemu transdermalnego, wymagają dodatkowego podawania silnie działających leków o szybkim uwalnianiu, by opanować bóle przebijające.

Depresja oddechowa

Podobnie jak wszystkie silnie działające opioidy, produkt Fentanyl Actavis może powodować u niektórych pacjentów depresję oddechową i dlatego pacjenci muszą być obserwowani. Depresja oddechowa może utrzymywać się po usunięciu produktu Fentanyl Actavis. Prawdopodobieństwo wystąpienia depresji oddechowej zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki fentanylu (patrz punkt 4.9, Przedawkowanie, dot. depresji oddechowej). Substancje działające na OUN mogą pogłębiać depresję oddechową (patrz punkt 4.5).

U pacjentów z depresją oddechową, fentanyl powinien być stosowany w małych dawkach z zachowaniem ostrożności.

Przewlekłe choroby płuc

U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub innymi chorobami płuc, leczenie produktem leczniczym Fentanyl Actavis może spowodować cięższe działania niepożądane. U tych pacjentów opioidy mogą zmniejszać częstość oddechów i zwiększać opór w drogach oddechowych.

Lekozależność lub ryzyko uzależnienia

W wyniku wielokrotnego stosowania leku może dojść do rozwoju tolerancji i uzależnienia psychicznego i fizycznego, lecz zdarza się rzadko w leczeniu bólu nowotworowego. Uzależnienie jatrogenne po podaniu opioidów występuje rzadko. Pacjenci z uzależnieniem od leków lub nadużywaniem alkoholu w wywiadzie są bardziej narażeni na rozwój uzależnienia i nadużywania opioidów. Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem nadużywania opioidów mogą być wciąż odpowiednio leczeni opioidami w postaciach o zmodyfikowanym uwalnianiu, jednak pacjenci tacy będą wymagali monitorowania pod kątem wystąpienia oznak niewłaściwego stosowania, nadużywania lub uzależnienia. Fentanyl może uzależniać w podobny sposób do innych agonistów opioidowych. Nadużycie lub nieprawidłowe stosowanie produktu Fentanyl Actavis może spowodować przedawkowanie i (lub) śmierć.

Podwyższone ciśnienie śródczaszkowe

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Fentanyl Actavis u osób szczególnie wrażliwych na skutki retencji dwutlenku węgla w obrębie jamy czaszki, tak jak u osób z objawami podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego, zaburzeniami świadomości lub śpiączką. Produkt Fentanyl Actavis powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z guzami mózgu.

Choroby serca

Fentanyl może powodować bradykardię i dlatego powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z bradyarytmią.

Opioidy mogą powodować niskie ciśnienie tętnicze krwi, zwłaszcza u pacjentów z hipowolemią. Istniejące objawowe niedociśnienie i (lub) hipowolemię należy wyrównać przed rozpoczęciem leczenia transdermalnym systemem fentanylu.

Zaburzenia czynności wątroby

Fentanyl jest metabolizowany w wątrobie do nieaktywnych metabolitów, dlatego u pacjentów z chorobami wątroby eliminacja leku może być opóźniona. Jeśli pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby stosują transdermalny system fentanylu, powinni być poddani wnikliwej obserwacji, czy nie występują u nich objawy toksyczności fentanylu i w razie konieczności należy im zmniejszyć dawkę fentanylu podawaną w systemie transdermalnym (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia, czynności nerek

Mniej niż 10% dawki fentanylu jest wydalane w postaci niezmienionej przez nerki i w przeciwieństwie do morfiny, nie są znane żadne aktywne metabolity fentanylu wydalane przez nerki. Dane uzyskane po podaniu dożylnym fentanylu pacjentom z niewydolnością nerek sugerują, że dializa może zmieniać objętość dystrybucji fentanylu, co może mieć wpływ na jego stężenie w surowicy. W przypadku stosowania przezskómie uwalnianego fentanylu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, należy uważnie obserwować, czy nie występują u nich objawy toksyczności fentanylu i w razie konieczności należy zmniejszyć im dawkę leku (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z gorączką lub narażeni na zewnętrzne źródła ciepła

Dane farmakokinetyczne sugerują, że stężenie fentanylu w surowicy może wzrosnąć o około 1/3, jeżeli temperatura ciała wzrasta do 40°C. Pacjenci, u których wystąpi gorączka, powinni być poddani obserwacji, czy nie występują u nich działania niepożądane związane ze stosowaniem opioidów i jeśli to konieczne dawkę przezskórnie podawanego fentanylu należy dostosować. Istnieje możliwość, że wystąpi zależne od temperatury przyśpieszenie uwalniania fentanylu z systemu, co może spowodować przedawkowanie i śmierć. Farmakologiczne badanie kliniczne przeprowadzone z udziałem zdrowych osób wykazało, że działanie ciepła na przezskórnie uwalniany fentanyl, zwiększa średnie wartości AUC o 120% i średnie wartości Cmax o 61%.

Należy ostrzec wszystkich pacjentów, aby unikali ekspozycji miejsca aplikacji transdermalnego systemu fentanylu na bezpośrednie zewnętrzne źródło ciepła, tj. poduszki rozgrzewające, koce elektryczne, podgrzewane łóżka wodne, lampy rozgrzewające lub opalające, intensywne opalanie, termofory, sauny i kąpiele w wannie z ciepłym hydromasażem.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi:

Interakcje z inhibitorami CYP3A4:

Jednoczesne stosowanie przezskórnie uwalnianego fentanylu z inhibitorami cytochromu P450 3A4 (CYP3A4) (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycyna, klarytromycyna, nelfinawir, nefazodon, werapamil, diltiazem i amiodaron) może spowodować wzrost stężenia fentanylu w osoczu, co może nasilić lub przedłużyć zarówno działanie terapeutyczne jak i działania niepożądane, w tym ciężką depresję oddechową. W takich przypadkach należy zapewnić pacjentowi specjalną opiekę i uważną obserwację. Dlatego nie jest zalecane jednoczesne stosowanie transdermalnego systemu fentanylu i inhibitorów CYP3A4, chyba że pacjent jest ściśle monitorowany. Pacjenci, zwłaszcza ci, którzy stosują transdermalny system fentanylu i inhibitory CYP3A4, powinni być monitorowani w kierunku wystąpienia objawów depresji oddechowej i jeśli jest to uzasadnione, należy dostosować dawkę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dane z badań dotyczących dożylnego podawania fentanylu sugerują, że pacjenci w podeszłym wieku mogą mieć zmniej szony klirens leku i wydłużony okres półtrwania oraz mogą być bardziej wrażliwi na działanie substancji czynnej niż młodsi pacjenci. Badania z zastosowaniem systemów transdermalnych z fentanylem u pacjentów w podeszłym wieku wykazały, że farmakokinetyka fentanylu nie różni się istotnie od farmakokinetyki u pacjentów młodych, choć stężenie fentanylu w osoczu bywa wyższe. Jeżeli pacjenci w podeszłym wieku lub wyniszczeni stosują system transdermalny z fentanylem, powinni być poddani wnikliwej obserwacji pod kątem wystąpienia objawów toksyczności fentanylu i w razie konieczności dawkę leku należy zmniejszyć (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

System transdermalny z fentanylem nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży po raz pierwszy otrzymujących opioidy (patrz punkt 4.2). Istnieje ryzyko wystąpienia ciężkiej lub zagrażającej życiu hipowentylacji niezależnie od zastosowanej dawki przezskórnie uwalnianego fentanylu.

Transdermalny system z fentanylem nie był poddany badaniom u dzieci w wieku poniżej 2 roku życia. Transdermalny system z fentanylem powinien być stosowany tylko w przypadku dzieci dobrze tolerujących opioidy w wieku 2 lat i powyżej (patrz punkt 4.2). Nie należy stosować transdermalnego systemu z fentanylem u dzieci w wieku poniżej 2 roku życia.

W celu ochrony przed przypadkowym spożyciem przez dziecko, należy zachować ostrożność podczas wyboru miejsca aplikacji produktu Fentanyl Actavis (patrz punkt 6.6) i ściśle monitorować przyleganie systemu.

Karmienie piersią

Należy zakończyć karmienie piersią przed rozpoczęciem leczenia fentanylem, ponieważ fentanyl przenika do mleka kobiet karmiących piersią (patrz także punkt 4.6).

Pacjenci z myasthenia gravis

Mogą wystąpić drgawki niepadaczkowe (mio)kloniczne. Należy zachować ostrożność w czasie leczenia pacjentów z myasthenia gravis.

Jednoczesne stosowanie z mieszanymi agonistami/antagonistami

Należy unikać skojarzenia z pochodnymi kwasu barbiturowego, buprenorfiną, nalbufiną i pentazocyną (patrz punkt 4.5).

Rezonans magnetyczny

System transdermalny z fentanylem zawiera metal. Przed wykonaniem rezonansu magnetycznego należy usunąć plaster, ponieważ może on się nagrzać podczas badania i spowodować oparzenia skórne w miejscu aplikacji systemu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie innych depresantów OUN, w tym opioidów, leków sedacyjnych, nasennych, preparatów do znieczulenia ogólnego, fenotiazyn, leków uspokajających, zwiotczających mięśnie szkieletowe, leków przeciwhistaminowych uspokajających oraz napojów alkoholowych może spowodować dodatkowe działanie hamujące; hipowentylację, niedociśnienie tętnicze oraz głęboką sedację, śpiączkę lub zgon. Dlatego też stosowanie każdego z tych leków jednocześnie z produktem Fentanyl Actavis wymaga szczególnej opieki i obserwacji.

Fentanyl jest substancją czynną o dużym klirensie, jest szybko metabolizowany głównie przez CYP3A4.

Jednoczesne stosowanie przezskórnie uwalnianego fentanylu z inhibitorami cytochromu P450 3A4 (CYP3A4) (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, worikonazol, troleandomycyna, klarytromycyna, nelfinawir, nefazodon, werapamil, diltiazem i amiodaron) może spowodować wzrost stężenia fentanylu w osoczu, co może nasilić lub przedłużyć zarówno działanie terapeutyczne, jak i działania niepożądane, które mogą powodować ciężką depresję oddechową. W takich przypadkach należy zapewnić pacjentowi specjalną opiekę i uważną obserwację. Dlatego nie jest zalecane jednoczesne stosowanie transdermalnego systemu fentanylu i inhibitorów CYP3A4, chyba że pacjent jest ściśle monitorowany (patrz także punkt 4.4).

Itrakonazol (silny inhibitor CYP3A4) podawany doustnie w dawce 200 mg/dobę przez 4 dni nie miał istotnego wpływu na farmakokinetykę fentanylu podawanego dożylnie. W pojedynczych przypadkach zaobserwowano jednak zwiększenie stężenia leku w osoczu. Doustne podawanie rytonawiru (jednego z najsilniejszych inhibitorów CYP3A4) powodowało zmniejszenie o dwie trzecie klirensu dożylnie podawanego fentanylu i dwukrotne wydłużenie okresu półtrwania.

Inhibitory monoaminooksvdazv (IMAO)

Fentanyl Actavis nie jest zalecany do stosowania u pacjentów, którzy wymagają jednoczesnego podawania IMAO. Zgłaszano ciężkie i nieprzewidywalne interakcje z inhibitorami MAO, w tym nasilenie działania opiatów lub nasilenie działania serotoninergicznego. Zgłaszano, że inhibitory MAO nasilają działanie narkotycznych leków przeciwbólowych, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca. Dlatego nie należy stosować fentanylu w ciągu 14 dni od przerwania leczenia inhibitorami MAO.

Jednoczesne stosowanie mieszanych agonistów/antagonistów

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie z buprenorfiną, nalbufiną i pentazocyną. Leki te wykazują wysokie powinowactwo do receptorów opioidowych przy względnie niskiej aktywności, dlatego też zmniejszają działanie przeciwbólowe fentanylu i mogą wywoływać objawy odstawienne u pacjentów uzależnionych od opioidów (patrz punkt 4.4). Należy unikać jednoczesnego stosowania pochodnych kwasu barbiturowego z powodu możliwego zwiększenia działania depresyjnego fentanylu na układ oddechowy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania fentanylu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Nie jest znane potencjalne zagrożenie dla człowieka, jakkolwiek obserwowano, że fentanyl stosowany dożylnie do znieczulenia we wczesnej ciąży przenikał przez łożysko. Po długotrwałym stosowaniu fentanylu w okresie ciąży, zgłaszano objawy odstawienne u noworodków. Fentanyl można stosować w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Nie zaleca się stosowania fentanylu podczas porodu (również podczas cięcia cesarskiego) ponieważ fentanylu nie należy stosować w ostrym lub pooperacyjnym bólu oraz dlatego, że fentanyl przenika przez łożysko i może spowodować depresję oddechową u płodu lub noworodka (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Fentanyl przenika do mleka kobiecego i może spowodować sedację i depresję oddechową u karmionego piersią dziecka. Dlatego należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia i nie karmić piersią przez co najmniej 72 godziny po usunięciu systemu transdermalnego Fentanyl Actavis (patrz punkt 4.4).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Fentanyl Actavis wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Wpływ ten zaznacza się szczególnie na początku leczenia, w przypadku zmiany dawkowania oraz w przypadku jednoczesnego picia alkoholu lub przyjmowania leków uspokajających. Wpływ taki może nie występować u pacjentów przyjmujących lek w stałej dawce. Dlatego pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem, czy dozwolone jest prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania fentanylu w leczeniu przewlekłego bólu nowotworowego lub nienowotworowego oceniono u 1854 pacjentów uczestniczących w 11 badaniach klinicznych [z podwójnie ślepą próbą (placebo lub substancja czynna) i (lub) z otwartą próbą (brak kontroli lub z aktywną kontrolą)]. Pacjenci otrzymali co najmniej 1 dawkę fentanylu i przekazywali dane dotyczące bezpieczeństwa. Na podstawie połączonych danych bezpieczeństwa pochodzących z tych badań klinicznych najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były (z częstością w %): nudności (35,7%), wymioty (23,2%), zaparcia (23,1%), senność (15,0%) , zawroty głowy (13,1%) i bóle głowy (11,8%).

Działania niepożądane w badaniach klinicznych zgłaszane podczas stosowania fentanylu, w tym wspomniane powyżej oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu są wymienione poniżej:

Do opisania częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następującą klasyfikację: Bardzo często (>1/10),

Często (>1/100, <1/10),

Niezbyt często (>1/1 000, < 1/100),

Rzadko >1/10 000, <1/1 000),

Bardzo rzadko (<1/10 000); i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych klinicznych).

Najcięższym działaniem niepożądanym fentanylu jest depresja oddechowa.

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość

anafilaksja/

reakcja

anafilakty-

czna

wstrząs

anafilakty-

czny, reakcja

anafilakty-

czna, reakcja

anafilaktoi-

dalna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

bezsenność, depresja, niepokój, stan splątania, omamy, uspokojenie, nerwowość, utrata apetytu

pobudzenie, dezorientacja, nastrój euforii, utrata pamięci

urojenia,

stan

podniece

nia,

dezorien

tacja

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, ból głowy, senność

drżenie,

parestezja

hipoestezja, drgawki (w tym drgawki kloniczne i drgawki typu grand mal), utrata pamięci, zaburzenia mowy

ataksja

Zaburzenie oka

mioza

niedowidze

nie

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego

Zaburzenia serca

kołatanie serca, tachykardia

bradykardia,

sinica

arytmia

Zaburzenia

naczyniowe

nadciśnienie

niedociśnienie

rozsze

rzenie

naczyń

Zaburzenie układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność

depresja

oddechowa,

niewydolność

oddechowa

bezdech,

hipowenty-

lacja

spowolnienie

oddechu

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności,

wymioty,

zaparcie

biegunka, suchość w jamie ustnej, ból brzucha, ból w nadbrzuszu, niestrawność, kserostomia (suchość ust)

niedrożność jelit

niedroż

ność

przepusz

czająca

jelit,

czkawka

bolesne

wzdęcia

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

rekacje skórne w

miejscu

nałożenia,

nadmierne

pocenie się,

świąd, wysypka,

rumień

egzema, alergiczne zapalenie skóry, zaburzenie skóry, zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, osutka, wysypka, rumień i świąd będą zwykle występowały w ciągu 1 dnia po usunięciu systemu

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

skurcz mięśni

drżenie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zatrzymanie

moczu

ból

pęcherza

moczo

wego,

skąpomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zaburzenia

erekcji,

zaburzenia

seksualne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie, obrzęk obwodowy, osłabienie, złe samopoczucie, uczucie chłodu

reakcje w miejscu

nałożenia,

objawy

grypopodobne, uczucie zmiany temperatury ciała, nadwrażliwość w miejscu

nałożenia, zespół odstawienia

zapalenie

skóry w

miejscu

nałożenia,

wyprysk w

miejscu

nałożenia

Inne działania niepożądane

Tak jak w przypadku innych przeciwbólowych opioidów, w wyniku wielokrotnego stosowania leku może dojść do rozwoju tolerancji i uzależnienia fizycznego i psychicznego (patrz punkt 4.4).

Objawy odstawienia opioidów (takie jak: nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze) są możliwe u niektórych pacjentów po zmianie wcześniej stosowanego opioidowego leku przeciwbólowego na produkt Fentanyl Actavis lub po nagłym przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.2). Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki zespołu odstawienia u noworodków, których matki podczas ciąży stosowały przewlekle produkt Fentanyl Actavis (patrz punkt 4.6).

Dzieci i młodzież

Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży leczonych produktem Fentanyl Actavis jest podobny do tego, który obserwowany jest u dorosłych. W populacji dzieci nie zidentyfikowano ryzyka wystąpienia innych działań niepożądanych niż te, które wynikały z zastosowania opioidów w celu uśmierzenia bólu towarzyszącego ciężkiej chorobie i nie wydaje się zatem, aby podczas stosowania produktu Fentanyl Actavis zgodnie ze wskazówkami istniało jakiekolwiek specyficzne dla populacji dzieci w wieku 2 lat ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Bardzo częstymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi w badaniach klinicznych były gorączka, wymioty oraz nudności.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Objawy przedawkowania fentanylu są wynikiem nasilenia działania farmakologicznego, należą do nich depresja oddechowa z oddechem Cheyne’a-Stokesa i (lub) sinica, letarg i śpiączka. Innymi objawami są: hipotermia, zmniejszone napięcie mięśni, bradykardia oraz niedociśnienie tętnicze. Objawami działania toksycznego są: głęboka sedacja, ataksja, zwężenie źrenic, drgawki oraz depresja oddechowa, która jest głównym objawem.

Leczenie

Postępowanie w depresji oddechowej polega na natychmiastowym przeciwdziałaniu, obejmującym usunięcie systemu transdermalnego i fizycznej lub słownej stymulacji pacjenta. Następnie można podać lek z grupy specyficznych antagonistów receptora opioidowego, taki jak nalokson.

U dorosłych zaleca się dożylne podanie chlorowodorku naloksonu w początkowej dawce od 0,4 do 2 mg. W razie konieczności podobną dawkę należy powtarzać co 2 lub 3 minuty, lub zastosować ciągły wlew dożylny w dawce 2 mg w 500 ml roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) lub 50 mg/ml (5%) roztworu glukozy. Szybkość wlewu powinna być dostosowana do dawki podanej we wcześniejszych wstrzyknięciach dożylnych oraz do indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Jeśli nie jest możliwe dożylne podanie, chlorowodorek naloksonu można także podać domięśniowo lub podskórnie. Po podaniu domięśniowym lub podskórnym początek działania leku jest wolniejszy niż po podaniu dożylnym. Nalokson podany domięśniowo działa dłużej niż po podaniu dożylnym.

Depresja oddechowa będąca wynikiem przedawkowania może utrzymywać się dłużej niż działanie antagonisty opioidowego. Odstęp pomiędzy dożylnymi dawkami antagonisty powinien być dobrany ostrożnie ze względu na możliwość ponownego wystąpienia działania narkotycznego po usunięciu systemu transdermalnego; jeśli wymaga tego stan kliniczny pacjenta, może być konieczne wielokrotne podanie lub wlew ciągły z naloksonu. Odwrócenie działania leków narkotycznych może spowodować nasilenie ostrych dolegliwości bólowych oraz wyrzut katecholamin.

Jeśli wymaga tego sytuacja kliniczna, należy przywrócić i utrzymać drożność dróg oddechowych, ewentualnie z użyciem rurki ustno-gardłowej lub rurki dotchawiczej oraz powinien być podany tlen a także należy wspomagać lub kontrolować oddychanie. Należy utrzymać odpowiednią temperaturę ciała i podaż płynów.

W przypadku wystąpienia ciężkiego lub utrzymującego się niedociśnienia należy brać pod uwagę możliwość hipowolemii i zastosować odpowiednie płyny podawane pozajelitowo.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: opioidy; pochodne fenylopiperydyny, kod ATC: N02AB03

Fentanyl jest opioidowym lekiem przeciwbólowym z powinowactwem głównie do receptora p. Jego głównymi działaniami terapeutycznymi są analgezja oraz sedacja. U pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni opioidami, skuteczność działania przeciwbólowego uzyskuje się przy minimalnych stężeniach fentanylu w surowicy 0,3-1,5 ng/ml; częstość występowania działań niepożądanych zwiększa się, gdy stężenia w surowicy są większe niż 2 ng/ml.

Wraz ze wzrostem tolerancji na lek zwiększa się jego najmniejsze skuteczne stężenie oraz stężenie, przy którym występują działania niepożądane. Prawdopodobieństwo rozwoju tolerancji jest różne u poszczególnych osób.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania fentanylu w postaci przezskómej oceniano w trzech otwartych badaniach z udziałem 293 dzieci i młodzieży z przewlekłym bólem, w wieku od 2 do 18 lat, 66 spośród nich było w wieku od 2 do 6 lat. W badaniach tych doustną morfinę w dawce 30 mg do 45 mg zastępowano systemami transdermalnymi z fentanylem, uwalnianym z szybkością 12 mikrogramów na godzinę. Dawkę początkową 25 mikrogramów na godzinę i większą stosowano u 181 pacjentów, którzy uprzednio otrzymywali codziennie doustną morfinę w ilości co najmniej 45 mg na dawkę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po nałożeniu produktu Fentanyl Actavis, fentanyl jest wchłaniany przez skórę w sposób ciągły przez 72 godziny. Dzięki zastosowaniu powierzchni polimerowej oraz przenikaniu fentanylu przez warstwy skóry, szybkość uwalniania leku utrzymuje się na względnie stałym poziomie.

Wchłanianie

Po pierwszym zastosowaniu produktu Fentanyl Actavis, stężenie fentanylu w surowicy krwi stopniowo zwiększa się, stabilizując się po upływie 12 do 24 godzin i utrzymuje się na względnie stałym poziomie przez pozostałą część 72-godzinnego okresu stosowania. Uzyskane stężenia fentanylu w surowicy zależą od rozmiaru systemu transdermalnego. Przy drugiej 72-godzinnej aplikacji stężenie w surowicy osiąga stan stacjonarny, który utrzymuje się podczas stosowania kolejnych systemów transdermalnych o tym samym rozmiarze.

Dystrybucja

Wiązanie fentanylu z białkami osocza wynosi 84%.

Biotransformacj a

Fentanyl jest metabolizowany głównie w wątrobie przez CYP3A4. Główny metabolit, norfentanyl, jest nieaktywny.

Wydalanie

Po zaprzestaniu leczenia produktem Fentanyl Actavis system trandermalny, stężenie fentanylu w surowicy stopniowo zmniejsza się, osiągając 50% wartości wyjściowej po 13-22 godzinach u dorosłych lub po 22-25 godzinach u dzieci. Utrzymujące się wchłanianie fentanylu ze skóry powoduje wolniejsze zmniejszanie się stężenia fentanylu w surowicy niż w przypadku wlewu dożylnego.

Około 75% fentanylu wydala się z moczem, głównie w postaci metabolitów, mniej niż 10% w postaci niezmienionej. Około 9% podanej dawki jest wykrywane w kale, głównie w postaci metabolitów.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Dostosowana do masy ciała wartość klirensu fentanylu (l/godz./kg mc.) u dzieci w wieku od 2 do 5 lat jest większa o 82%, a u dzieci w wieku od 6 do 10 lat o 25% niż u dzieci w wieku od 11 do 16 lat, których klirens ma prawdopodobnie taką samą wartość, co u ludzi dorosłych. Obserwacje te zostały uwzględnione przy ustalaniu zaleceń dotyczących dawkowania u dzieci.

U pacjentów w podeszłym wieku lub wyniszczonych klirens fentanylu może być zmniejszony, co prowadzi do wydłużenia końcowego okresu półtrwania. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby klirens fentanylu może się zmieniać ze względu na zmiany dotyczące białek osocza i klirensu metabolicznego, co prowadzi do zwiększenia stężenia leku w surowicy (patrz punkty 4.2 i 4.4).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym oraz genotoksyczności, nie ujawniają szczególnego ryzyka dla człowieka.

W badaniach na zwierzętach stwierdzono zmniejszoną płodność oraz zwiększoną śmiertelność płodów szczurów. Nie wykazano jednak działania teratogennego leku.

Nie prowadzono długotrwałych badań rakotwórczości leku.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Poliakrylan

kopolimer akrylanu 2-etyloheksylu, akrylanu 2-hydroksyetylu, akrylanu metylu (35,5:1:12)

Folia zewnętrzna PP 40 pm

NNA 40 pm; oznakowana niebieskim tuszem

Warstwa zabezpieczająca silikonowany politereftalan etylenu PET 100 pm

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Każdy system transdermalny jest pakowany w osobną saszetkę. Folia kompozytowa składa się z następujących warstw, od zewnętrznej do wewnętrznej: papier/LDPE/Aluminium/Surlyn Coex.

Opakowanie zawierające 3 systemy transdermalne.

Opakowanie zawierające 4 systemy transdermalne.

Opakowanie zawierające 5 systemów transdermalny ch.

Opakowanie zawierające 8 systemów transdermalny ch.

Opakowanie zawierające 10 systemów transdermalny ch.

Opakowanie zawierające 16 systemów transdermalny ch.

Opakowanie zawierające 20 systemów transdermalny ch.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Nawet po zużyciu, w systemach transdermalnych pozostaje duża ilość fentanylu. Zużyte systemy transdermalne należy złożyć warstwą przylepną do wewnątrz i wyrzucić lub jeśli to możliwe, zwrócić do apteki. Niewykorzystany produkt leczniczy należy wyrzucić lub zwrócić do apteki.

Usuwanie systemu

Zużyte plastry mogą zawierać znaczne pozostałości substancji czynnej. Dlatego też po usunięciu, zużyte systemy należy starannie złożyć na połowę, warstwą przylepną do wewnątrz, tak aby klej nie był eksponowany, a następnie zgodnie z instrukcjami na opakowaniu bezpiecznie wyrzucić i w taki sposób, aby były niedostępne dla dzieci.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjóróur Islandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fentanyl Actavis 25 pg/h system transdermalny - 12530 Fentanyl Actavis 50 pg/h system transdermalny - 12531 Fentanyl Actavis 75 pg/h system transdermalny - 12532 Fentanyl Actavis 100 pg/h system transdermalny - 12533

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Fentanyl Actavis 25 pg/h system transdermalny - 15.03.2007 Fentanyl Actavis 50 pg/h system transdermalny - 15.03.2007 Fentanyl Actavis 75 pg/h system transdermalny - 13.03.2007 Fentanyl Actavis 100 pg/h system transdermalny - 07.03.2007

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 13 grudnia 2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16

Fentanyl Actavis 75 mcg/h system transdermalny